WERK VAN ENKELE UREN Oostenrijk wordt ingeschakeld in het Duitsche Rijk De Rots van Nazareth Eerst bezuinigen Eerst alle kraantjes dicht IN ONS LAND VERZUCHTING VAN EEUWEN KATHOLIEK WEEKBLAD VAN IEPER EEN DAMIAAN' MUSEUM te LEUVEN INTERNATIONAAL OVERZICHT UURVERANDERING Kadat Kanselier Schuschnigg gedwongen werd af te treden, bezetten Duitsche troepen gansch Oostenrijk Hitler in zijn geboorteland Hij wordt geestdriftig onthaald De Middenstand tegenover de Nieuwe Belastingen WE ZENDEN ONS BLAD ZONDAG 20 MAART 193S. H!illH;i;:nm|H|^}|}fK|}{|7r»in|im|i{piniMmn"j «DE HALLE Katholiek '.Veekblad van leper Bureel Boterstraat, 58, IEPER. g ABONNEMENTSPRIJS VOOR 1 JAAR (per post) Binnenland 25.fr. Belgisch Kongo 45.— fr. Frankrijk 45.fr. Alle andere landen 65.fr. Uedcuetken ttfn verantvmnteliih toot kun ortihtls nxüiiiiiiiitiiuuimniuiuiiiiuimmtmni 12 BLADZIJDEN: 50 CENTIEM. 6' JAAR. N' 12. HALLE ■SrcZBKVSB TARIEF VOOR BERICHTEN H Kleine berichten oe, regel 1.fr. i g 2 fr. toel. v. ber. m. adr. t. bur. Kleine berichten (minimam) 4.fr. 1 H Rouw ber. en Bedank, (min.) S.fr. Drukker-Uitgever: SANSEN-VANNESTE, Poperinge. Tel. Poperinge Nr 9. Pottcheckrekening Nr 155.70. s Te herhalen aankondigingen prijs op aanvraag. Annoncen zijn vooraf te betalen en j j§ moeten tegen den Woensdag avond H ingezonden worden. Kleine be- 1 richten tegen den Donderdag noen. I SflBRMHBRaRRRMBBRRaaflaBniSSaUudP Op zekeren dag kwam Jezus weer naar zijn stadje, waar Hij tot zijn dertigste jaar geleefd had. Het was Sabbath en Hij ging naar de syna goog. Zal Maria nu het eerste sermoen mogen aanhooren van haren Zoon- Priester voor zijn eigen volk? Is zijn uur eindelijk gekomen, om zich aan de zijnen bekend te maker., om hen te openbaren wat zij lang reeds in 't intiemste van haar ziel over Hem weet? Voorzeker zullen zijn dorpsge- nooten Hem een ovatie brengen die ook ter eere zal strekken van de Moeder van zulk een Zoon. Mep vroeg Christus te willen een lezing houden uit het H. Schrift. Hij las uit den Profeet Isaïas een merk waardige passage waarin de Messias voorspeld was als iemand die zacht en goed was, sympathiek voor alle man die lijdt, komend om de droevi- gen te troosten en de gevangenen te verlossen. En toen Hij gedaan had, zei Hij zonder pretentie en heel minzaam als de weldoener van zijn volk: «Heden is het schriftwoord dat gijlieden ge hoord hebt vervuld.Dat wilde zoo veel zeggen als: de langverwachte Messias staat hier vóór U. Aandoenlijk oogenblik. Hij gaf uitleg, hield leering. Nooit heeft iemand zoo gesproken. Allen betuigden Hem bijval, ston den verbaasd over de liefelijke woor den die uit zijn mond vloeiden. Al gemeen handgeklap, geestdriftig bra vo! Leve Jezus van Nazareth. Hosan- nah! DE WIND KEERDE Dat begin was te schoon. Weldra kwam twijfel op, de be krompen kleingeestigheid kwam bo ven, de lage dorpspolitiek vierde hoogtij. Jezus kende zijn volk en las hun gedachten Hoe, dat de Messias, een uit ons midden? Hij heeft hier zoolang gewoond en we hebben waarachtig niets bij zonders bemerkt aan Hem. Hij is een treffelijke ambachts man, meer niet. We hebben Hem gekend, van als Hij nog een jongen was; zijn vader was Jozef, een brave man die Jozef, maar 't was toch maar Jozef. De Messias moet iemand in aan zien zijn, en Hij is juist gekleed als wij. Een Profeet?! Maar hij woonde nummer zooveel... in zulke straat. Een wonderdoener; bij ons le verde Hij meubels en 't waren meu bels als alle andere. Hij is mis, Hij bedriegt ons. De jaloerschheid gaf zich lucht. Hij is niet van hooge afkomst. We hebben nog als knaap te gare ge speeld en Hij zou nu al met eens de Koning zijn van Israël. We kennen hem te wel. Van waar komt zijn wijsheid? We zaten op dezelfde schoolbanken. Hij kwam bij zijn volk, en zijn volk ontving Hem niet. Ze hadden het moeten als een eer aanzien voor Nazareth. Maar Nazareth was stekeblind. Te midden U staat iemand dien gij niet kent, menschen van Nazareth. Niemand is profeet in eigen streek, ook niet voor zijn nichten en kozij nen. Men kan familie zijn van Jezus; eigen rechtsweer en nog niet willen in Hem gelooven. En waarom genas Hij elders zie ken en hier niet? Zijn wij voor Hem zooveel niet weerd als die vreemde lingen? Zou Hij hier niet kunnen doen wat Hij te Capharnaüm deed, een doode weer levend maken? Waarom vergast Hij ons niet op verschgebakken brood om de menigte te spijzen! Waarom hier het water niet ver anderd in wijn? O. L. Heer raadde al hun gedach ten. Hij zag hun hoogmoed, hun voor- oordeelen, hun vooringenomenheid. Hij zinspeelde op de heidenen, die in 't verleden door God meer begunstigd werden dan de Joden. Ten tijde van Elias in den hongersnood werd de Profeet naar de weduwe van Sarepta gezonden en dat was een heiden- sche, enz. Dat was te veel. Weihoe goddeloo- zen verkiezen boven het uitverkoren volk van God; honden meer achten dan de zonen van Abraham. Onge hoord in Israël. De zitting werd woelig'. Ze voelden zich in hun eigenliefde en nationalen trots diep gekrenkt en tauaBMMaMHSBBaffaaeaHaiHii dat is een wonde die niet gauw toe gaat. Eiders gekwetst zijn, dat lapt zich zelf, maar eigenliefde, dat ettert. Ze zullen 't Hem betaald zetten. Weg met Hem. Naar de rots met Hem. De barometer die eerst stond op Beau fixe was gedaald tot onver schilligheid en koelheid en het ein digde met storm. WAT HAD HIJ HEN MISDAAN? Het is van uw vrienden dat ge 't krijgt. Ze stormden op Hem los, zij duwden Hem buiten. In huilkoor joe gen ze Hem voort langs de straten. Heel het dorp was in rep en roer, de oudsten hadden 't nog nooit gezien. Zij hadden een mirakel gevraagd waartoe ze meenden recht te hebben als medeburgers. Maar waar was hun geloof en betrouwen? Zij jouwden Hem uit in gezamen lijke folie als van een bende vee dat hoorndul wordt. Zoo werd Hij verwelkomd door zijn vrienden en kennissen in zijn vader land. Ze hadden een wonder begeerd, zij zullen er een hebben dat ze niet verwacht hadden. Op het oogenblik dat ze probeer den Hem van kant te maken, was Hij van het tooneel verdwenen. Waar heen? Niemand wist het. Hij maakte zich uit de voeten en ze dropen be teuterd af; die ontknooping hadden ze niet voorzien. Het slachtoffer was ontsnapt. De Heer was reeds in veiligheid, God weet waar en wanneer ze nog hun vuisten balden was Hij reeds bezig met voor hen een goên Onze Va der te bidden. Maria, die aan den voet van 't kruis ging staan later, wist dat zijn uur nog niet gekomen was, maar 't was toch een steek in haar hert ge weest haar Zoon zoo te zien verwer pen door zijn eigen volk. Werp geen steen naar die Joden die oordeelden dat Christus een land verrader was omdat Hij hen niet trakteerde. Gij, Christen, hebt Hem ook van de rots willen werpen, van zijn troon willen stooten. uit uw hart verjagen, zijn Heilige Moeder bedroeven, tel kens gij grootelijks gezondigd hebt. En gij waart meer dan zijn kozijn, gij waart zijn broeder. Vrees den Heer die al t'uwent pas seert... en niet meer weerekeert. A. B. De roemvolle nagedachtenis van Fater Damiaan blijft onuitwischbaar voortle ven in het hart van al zijn landgenooten. Dezer dagen vernam hsel het land dan ook met ware voldoening dat Z. Em. Kar dinaal Van Rosy, op 31 Januari, de eerste zitting opende van de diocesane Commis sie door hem benoemd, om onder voor zitterschap van Z. Exc. Mgr. Carton de Wiart het Inleidend Proces ter zaligver klaring van Pater Damiaan te beha-de len. Dat is dan de eerste gewichtige stap naar de door allen betrachte verheerlij king van onzen nationalen Missiehe.d. Bij deze gelegenheid vatte Mevrouw Prinses Jean de Merode een gedachte op, die bij alle Damiaanbewonderaars eenpa rige instemming vinden zal. Door haar toedoen kwam namelijk een dames-comi té to. stand voor de oprichting van een Damiaan-museum te Leuven. Het ware immers hoogst wenschelijk dat de over- talrijke bezoekers van Pater Damif.an's praalgraf aldaar, in een aanpalend ge bouw de verzameling van al wat aan den grooten Missionaris herinnert zouden kun nen bezichtigen. In het cp te richten mu seum zullen dan alle Damiaan-souvenirs en documenten in een aangepast Hawaï- aansch folkloristisch midden worden on dergebracht. Het Komiteit verneemt dat in sommige plaatsen een persoon reeds rondging tot inzamelen van giften voor een Damman- mus:um. We waarschuwen hier het pu bliek tegen dergelijke verdachte handel wijze. Uitsluitend bovengenoemd Komi teit, gesticht door Mevrouw Prinses de M:rode is bevoegd om giften voor do op richting van het 'Damiaan-museum te Leuven in ontvangst te nemen. Het noopt op de vrijgevigheid van allen te mogen rekenen tot spoedige uitwerking van dit plan, dat ongetwijfeld alom warme be langstelling wekken zal. Men gelieve de giften te storten op pottcbsckrek., nr 31.21.86, Pater Dami;an- museum, Leuven, of deze rechtstreeks over te maken aan Mevrouw Verriest, schat- bew-.arster, 42, Vaartstraat, Leuven. E8BBÏ Met Zondag 27 Maart treedt het Zo meruur in voege. In den nacht van Zaterdag 26 op Zondag 27 Maart dienen wij dus alien onze uurwerken en horloges met een uur VOORUIT zetten. HIER LIETEN 18 RUSSEN HUW LEVEN... s». maim mm Op foto hierboven zien we de hoofdbureelen van de G. P. U. in Moskou. Achter een pronkvolle voorgevel verbergen zich kleine celvcntïers waar weken lang Rus sische vroegere kopstukken opgesloten zaten en langzaam maar zeker hunnen dood opwachtten. Deze is dan ook gekomen en Dinsdag II. werden, ze, op de hier boven afgebeelde binnenplaats, vitarvan tie zstare ijzeren hekkens gesloten waren, cn onder toeschouwen van talrijke landgenooten een voor een legen den muur op gesteld tn nedcrgekcgeld. ELF MAART 1938. De etergolven hebben in den avond van 11 op 12 Maart, alle luisteraars tot getuigen gemaakt van een der grootste gebeurtenissen, die de geschiedenis ooit gekend heeftNiet alleen voor de geschiedkundige, maar evenzeer voor de gewone man, werd een thriller* meegemaakt, zooals Edgard Wallace er nooit eene geschreven heeft. Dat het daarbij velen bang te moede is geweest en dat het spook van een mogelijke Euroveesche oorlog velen voor den geest heeft qeziveefd. is heel natuurlijk. Als er ooit tijdens de laat ste jaren, een gebeurtenis is geweest, die Frankrijk in vuur en vlam moest zetten, dan is het wel deze geweest, doch er is ook peen tiid geweest in de Fransche geschiedenis der duizend laatste jaren, waarop Frankrijk zich zoo razend machteloos gevoeld heeft als thans. Italië. Polen en Tsjecho- Slovakije verklaren zich neutraal; En geland weigert aan Schuschnigg mili taire hulp te verleenen; Sovjet-PAis- land heeft af te rekenen met een bin- nenlandsche crisis, waarvan de draag kracht niet te meten is. Alleen durfde of kon de Qual d'Orsay, in volle mi nistercrisis geen oorlog uitlokken. En toch werd op die memorabele nacht van 11 op 12 Maart, verwezenlijkt, wat Frankrijk sedert duizend jaar tracht te verhinderen: de vorming van Groot-Duitschland. HET ANSCHLUSS-VRAAGSTUK. Bij meer dan een gelegenheid, heb ben we hier, duidelijk de ontwikke ling van de na-oorlogsche politiek in Oostenrijk, in het licht van de vre desverdragen gecommenteerd. Na de ineenstorting van het reusachtige Oostenrijksch-Hongaarsch Keizerrijk, tengevolge van de bepalingen van het Verdrag van St Germain en Trianon, waardoor geheel of gedeeltelijk Tsje- choslovakije, Hongarije, Polen, Joeg- Slavie en Oostenrijk ontstonden en waardoor Roemenie en Italië nieuiu grondgebied verwierven, was het klei ne Oostenrijk niet meer leefbaar. De geheele Oostenrijksche bevolking, eischte herhaaldelijk de aansluiting bij Duitschland, doch de mogendhe den en vooral Frankrijk verzetten zich hiertegen, behalve Amerika, dat zich met de gedachte van een enkele KANSELIER SCHUSCHNIGG die streed tot het uitersie en zich overgaf voor het onvermijdelijke, bewust dat hij alles verloren heeft, behaive de eer. ADOLF HITLER die ongestoord zijn plannen uitvoert en Oostenrijk van de Europeesche landkaart deed verdwijnen. Duitsch-Oostenrijksche Staat gemak kelijk kon verzoenen. Trouwens volgens de 14 punten van Wilson, die aan de basis van al de vredesverdragen had moeten liggen, had Oostenrijk als klein volk het recht om over zich zelf te beschikken en dus ook zich uit te spreken voor een aanhechting bij Duitschland. Doch in het Verdrag van Versailles werd op een fijnzinnige wijze dit zelf beschikkingsrecht van Oostenrijk ver klaard, door een artikel waardoor aan Duitschland verboden werd, iets te ondernemen, wat de zelfstandig heid van Oostenrijk kon in gevaar brengen! Oostenrijk was niet leefbaar, dat wist iedereen en ook de geallieerden. Om echter te beletten dat de Ansch luss zou verwezenlijkt worden, xoerd het recht gehouden met buitenland- sche, vooral Fransche leeningen, zoo dat aldus op een min of meer kunst matige wijze, een leefbaarheid ge schapen werd, die de gedachte van een zelfstandig Oostenrijk deed groei en. Dat de Anschluss er toch komen zou vreesde men overal, omdat het een vaji de voornaamste programma punten van het nationaal-socialistisch Duitschland bleef en omdat men ge zien de Italiaansche tegenstand van over twee jaar er een oorlog voor noodzakelijk achtte. De Anschluss is verwezenlijkt. Italië heeft er zich niet tegen verzet. Na tuurlijk had het al lang zijn neutra liteit beloofd. Ook Engeland marsjeert niet. Zou het dan toch waar geweest zijn wat een goed jaar geleden ver klaard werd, naar aanleiding van een reis van de tegenwoordige Engelsche Premier, Sir Chamberlain, in Midden- Europa? Wij herinneren ons nog heel duidelijk, dat toen geruchten de ron de deden ivaarbij Engeland beloofd had Duitschland de vrije hand te la ten in Oostenrijk mits zekere voor waarden. Het feit dat diezelfde Cham berlain thans aan het hoofd van de Engelsche regeering staat is, dunkt ons, veelbeteekend. De Anschluss is verwezenlijkt, zon der oorlog, zonder bloedvergieten. God zij dank! SCHUSCHNIGG. Dat Schuschnigg zelf, wellicht on willens, de Anschluss verhaast heeft mag wel verrassend klinken. De ge wezen Bondskanselier van Oostenrijk, had zich door de besprekingen te Berchtesgaden op 12 Februari jl. ver bonden om het nationaal-socialisme vrijer beweging toe te laten in Oosten rijk. Dat vloeide trouwens rechtstreeks voort uit de overeenkomst van 11 Juli 1936. Hieruit moest natuurlijk een beweging ontstaan, die de gedachte van de toetreding bij Duitschland. binnen enkele maanden tot rijpheid zou gebracht hebben. Het schrikbeeld van de katholiekenvervolging in Duitschland had echter op het plat teland de boerenbevolking, meer en meer verzoend en geestdriftig ge maakt voor een zelfstandig Oosten rijk. Een plebisciet door Schuschnigg voor de 13 Maart aangekondigd, zou waarschijnlijk, niettegenstaande de nationaal-socialistische meerderheid van de steden, de nederlaag van de Anschlussgedachte meergebracht heb ben. Dat heeft Duitschland woedend gemaakt en de gunstige internatio nale omstandigheden, vooral de Fransche ministercrisis en de binnen- landsche moeilijkheden van Rusland, hebben tenslotte Hitier aangezet om zijn slag te wagen. HET WONDER. Oostenrijk is thans een eenvoudige Duitsche provincie en brengt de Duitsche bevolking van 68 op circa 74 millioen inwoners. Hierdoor gren zen Duitschland en Italië rechtstreeks aan mekaar. Van aan de Baltische tot aan de Middellandsche Zee strekt zich een breede landstrook uit, die Frank rijk onverbiddelijk scheidt van zijn roode bondgenoot Rusland. Er is wer kelijk een wonder gebeurd, waarvan de recentheid nog onwezenlijk aan doet. Het is bijna niet geloofbaar. Dat het gebeurd is zonder oorlog, moeten we gelukkig achten. En hiermee is een van de kwellendste vraagstukken opgelost, die ons allen zoo dikwijls bezorgd gemaakt heeft. Wij hopen, dat het katholieke Oostenrijk in zijn rechtstreeksche aangrenzing met het katholieke Beieren en het katholieke Rijnland, een gunstige invloed moge uitoefenen op de houding van het nationaal - socialisme tegenover de Kerk, en we zeggen met Schuschnigg Gott segne Oesterreich! (Verboden nadrukj ROSKAM. HEER SEYS-INQUART Stadhouder van Oostenrijk naar de bevelen van Hitier. OOSTENRIJK KOMT ONDER DEN GREEP VAN DUITSCHLAND. SCHUSCHNIGG GEDWONGEN AF TE TREDEN. Op het onverwachts is op Vrijoag 11 Maart 11. een nieuwe politieke bom gebar sten, deze maal in Qgstenrijk, dat sedert dien opgehouden heeft te bestaan en van de landkaart werd weggevaagd, volledig gelijkgeschakeld zijnde met Duitsonland. Bondskanselier van Oostenrijk, Heer Schuschnigg, had dus een volksstemming uitgevaardigd, wat de Nationaal-Socialis- ten en de Duitsche overheden ten zeerste had ontstemd daar hen hierdoor niet den tijd was gelaten cm een kiescampagne naar bahooren te voeren zoodat de zege der Nazis ten zeerste problemat:sch scheen. Hitler, wellicht bevreesd dat zijn plan nen in duigen zouden worden geslagen door de volksstemming, heeft dan zijn siag geslagen en thuisgehaald. Den Vrijdag morgen heeft hij een ulti matum gezonden naar den President van Oostenrijk, H. Miklas, om hst uitstellen van ue Volksstemming te eischen. Hierop werd enkele uren later ingewil ligd. Voor Hitler was dit niet genoeg Het eerste ultimatum werd opgevolgd door een tweede waarin het ontslag van Bondskan selier Schuschnigg werd geëischt. Hierop werd niet zoo rap ingegaan en tot 's avonds bleek de H. Miklas alsmede de H. Schuschnigg niet gezind hierop m te gaan. Maar Hriler dreigde Oostenrijk mi litair te doen bezetten. Maar de gebeurtenissen hadden zich Intustchen snel opgevolgd. Duitsche troe pen trokken naar de Oostenrijksche gren zen cm Oostenrijk binnen te trekken. De Nazis roerden zich geweldig te We enen en in alle steden- van het. land. Overal be zetten zij de bijzonderste gebouwen Zij "".aakten. zich meestér van de verschil lende radiouitzendings posten. President Miklas werd afgesloten van alle verbin ding met zijn volk. Rondom zijn verblijf hielden Naz-s, gewapend, de wacht. In den avond werd een kabinetsraad ge houden. Kanselier Schuschnigg besloot dan het maar op te geven en plaats te ruimen voor de Nazis, om alle bloedver gieten te vermijden. Het land stond in- tusschen in rep en roer; de Nazis \taien overal meester van de straat. Te 19 u. sprak Bondskanselier Schusch nigg een laatste maal voor de radio. Hij wees op den ernst van den toestand. De Duitsche Regeering had een ulti matum gezonden naar den Bondspresi dent. Zoo na een beperkten tijd geeii vol doening zou gegeven zijn zouden de Duit sche troepen de Oostenrijksche grenzen overtrekken. De berichten als zou de Oos tenrijksche Regeering niet bij machte zijn geweest om de orde te ham: haven zijn voikomen valsch. Maar de Bond-pre sident heeft hem gelast mede te ocelen dat zij zwichten voor het geweld. Duitach bloed willen zij niet vergieten. Daarom heeft hij bevolen aan de Oostenrijksche troepen geen weerstand te biede zoo Duitsche troepen het land willen binnen rukken H. Schuschnigg besloot zijn rede met de woorden God helpe Oos tenrijk In den avond reeds werden talrijke ste den bezet door Duitsche troepen. De Duitsche Minister en vertrouwens man van Hitler, Rudolf Hess, kwam te Weenen tos per vliegtuig waar hij zich in verbinding stelde riet de Oostenr jksche overheden. Een nieuwe Regeering, zuiver Nationaal- Socialistisch, onder de leiding van den Nazi Seys-Lnquart, r.am het bewi. a in handen. De nieuwe kanselier zend een te legram aan Hitier om dezen te vragen Duitsche troepen te zenden cm de orde te handhaven, telegram waarop reeds was Nieuwe belastingen of verhoogir.g van belastingen zi.in noodig. zoo luidt het Kon het anders? De Staat, de Regecrin- gen leven nog altijd op te ruimen voet. Eerst besnoeien! Eerst alle kraantjes dicht! Het N. I. R. kan het wel met mil lioen minder doen en ook beter. Het Mi nisterie van Volksgezondheid heeft geen 89 millioen noodig; daar kan 40 mtL:oen bespaard worden; we konden heel dat Ministerie best missen! Congo kan zijn 30 millioen nog wel wat missen, nietwaar Koloniale Anker en Zon? De athenea- eiv staatsmiddelbare schoollocpers kulden ook wel wat betalen om Openbaar Ouder wijs te verlichten. Het technisch onder wijs heeft cok wel geen 67 mlliio?n i:>eens noodig om op te fleuren: 27 milliorii zou wel volstaan. Waarom nog 40 mm'oen meer aan frontstrepen, de verdienstelijke daargelaten? Waarom 130 millioen aar. ge meenten of liever aan steden die te kwis tig geweest zijn. Stop met alle pa ras: a tale inrichtingen die het fonctionarisme ver menigvuldigen? enz., enz. A Op de vergadering van de Hoofdraad van den Landsbond werd de zaak bespro ken der VERHOOGDE of NIEUWE BE LASTINGEN. Heel de Middenstand staat gekant tegen verhoogde belastingen en ook tegen nieu we die toch weer grootendeeis op den Mid denstand zullen vallen. Mededeeling wordt gedaan van de reed* ingekomen moties. Waarom zit de Regeering weeral in den dieperik? Hoofdzakelijk, omdat ze te kwistig geweest is, een kwaal eigen aan alle regeeringen, maar vooral aan natio nale regeeringen of liever aan tr'par- tites En velen die nu roepen: geen cent be lasting meer, zijn de eersten >m te eischen: 30 millioen voor Congo, 43 mil lioen voor de onderwijzers, 67 millioen voor het technisch onderwijs. 40 mulioen voor frontstrepen. 60 millioen voor mili taire amnestie, 40 millioen voor mond- en klauwzeer, want 7 millioen is onvoldoen de, 130 millioen voor gemeenten vooral de groote steden) En wat wordt er al niet bedisseld in den Ministerraad, wat gxoote uitgaven vergt: Ministerie van Openbare gezond heid, werking Orec parastatale instel lingen. nieuwe foncticmarissen, N. I. R. enz. dat allemaal groote uitgaven vergt en waartegen de controle in de Kamers te laat komt! Eerst com primeeren, eerst besnoeien, eer men afkomt met verhooging van be lastingen of met nieuwe belastingen! ingegaan zooals hier reeds gemeld. Gansch Oostenrijk stond in beroering. De Nazis kraaiden overal victorie. Alle steden en dorpen werden getcoid met ha- xenkruisvlaggen. Groote vergaderingen werden gehouden om Hitier en het Natio- naal-Socialisme te huldigen. Groot- Duitschland werd bezongen. Fakkeltoch ten werden ingericht. De leden van het Vaderlandsch Front, dat ontbonden werd, hielden zich stil. In een dag, zonder bloedvergieten, en voor dat de andere landen eens goed had den beseft wat er gebeurd was, wera door Hitier de Anschluss verwezenlijkt. HITLER BESCHULDIGT SCHUSCHNIGG VAN WOORÜBREl K. Zaterdagmorgen werd een proklamatie van den Fuhrer Hitier de wereld kor.d gemaakt. In deze proclamatie verklaarde Hitier dat het niet meer mogelijs. was een tcestand te laten voortduren in Oos tenrijk waar geweldmaatregeien getroffen werden tegen mannen van Dui'schen blcede. De onderdrukking van het Na- tionaal-Sccialisme heeft verontwaardiging opgewekt. Hij heeft gepoogd ce Oosten rijksche overheden tot beter gevoelens te brengen, maar tevergeefs. Hij kon dan niet lijdelijk meer toezien. Geen enkele andere natie zou dergelijken toestand hebben verduurd. Zie vervolg op 7e blad. ECIB5ECES&£BKikHEii*,.»u£g!ICHatt8l in Belgie, van nu tot einde jaar, aan wie ons zendt in postzegels of stort op post* j checkrekening 155.70 van V. Sansen-Van* j nette, Drukker. Poperinee, de som van 29 FRANK. Voor het Buitenland zende men ons per inter na tionaaJ Postmacdaat: Uit Frankrijk: 36 Frank (Belg. geld) Uit Amerika; 52 Frank (Belg. geld) IN HET BLOK DER KATHOLIEKEN De financieele toestand. Het politiek Komiteit van het Blok der Katholieken hield Saterdag morgen in i' Patriavergadering onder voorzitter schap van MM. Verbist en Hoyois. Benevens de leden van het Directorium van het Blok, waren aanwezig de Staats ministers Van Overbergh, Carton de Wiart en Van Cauwelaert; de oud-Minis ters Heyman, De Schrijver en Crokaert. De vergadering was gewijd aan het on derzoek van den financieelen toestand. Volgende mededeeling werd aan de Pers verstrekt: EERST BESPARINGEN EN SLECHTS DAN BELASTINGEN Het Directorium, na onderzoek van den financieelen toestand, op verslag van MM. Van Overbergh en De Winde, ver klaart dat met het oog op het stipt even wicht der begrooting, het vooraf noodig is een ernstige massale bezuiniging te ver wezenlijken zoowel op de gewone als op de buitengewone begrooting, bevestigt dat in de huidige omstan digheden moet vermeden worden, dat de openbare uitgaven, bijzonder inzake bij gevoegde kredieten, bezwaard worden, met uitzondering van sommige buitengewone gevallen van dringenden aard; bevestigt bovendien dat de gebeurlijke verhooging d:r belastingen slechts kan worden gesteld na de besparingen, en dat de beoogde lasten in alle geval moeten rekening houden met d; produktieve krachten der natie; dat zij het normaal verloop der zaken niet mogen hinderen; en dat zij de gevestigde rechten van het familiaal patrimonium moeten eerbiedi gen. Het Directorium, trouw aan zijn po litiek van voorzichtigheid en gematigd heid, welke altijd de katholieke politiek hebben gekenmerkt, verleent vertrouwen aan de katholieke ministers, om volgens deze beginselen het evenwicht der be grooting te verzekeren HEER SOUDAN VOLGT HEER DE MAN OP ALS MINISTER VAN FIN ANCIEN Eerste-Minister Janson had wel eerst gedacht een technieker aan te stellen tot Minister van Financiën, maar hij heeft moeten zwichten voor de Socialisten, die bevreesd waren dat hun zoo geliefden overwegenden invloed in de Regeering een deuk erdoor zou gekregen heboen. De Socialisten hebben geëischt en wel licht gedreigd, en hebben voldoening be komen. De technieker werd van kant ge zet en een. Socialist, de H. Soudan, de Burgermester van Kor.se, een gewezen minister van den tijd der devaluatie, kreeg de portefeuille van Financiën. De man kreeg in ieder geval een zser kiesche taak op den hals. Het moet wel zijn dat de H. Soudan ook niet te best bevoegd is inzake Staats- financies, gezien hem aanstonds een hulp werd toegevoegd, namelijk de H. Frère, de gewezen medewerker van den H. Van Zeeland in het opmaken van dezes plan voor de lieropbeuring van de wereldeko- nomia. Veel bladen doen d:n H. Frère doorgaan als de kindermeid van den H. Soudan. Ongetwijfeld zal de H. Soudan de po litiek van zijn voorganger en partijge noot trouw volgen en van een kenteering der Financieele Politiek, die zoo noodig is, zal er wellicht niets komen. WAS DE R. DE MAN DAN EEN SOORT DICTATOR? Zondag 11. werd er te Ronse een katho lieks poritieke vergadering gehouden, tij dens dewelke H. Marck, Minister van Verkeerswezen, een rede heeft gehouden. In zijn rede verklaarde H. Marck o.m. dat alleen Minister De Man op de hoogte was van den slechten financieelen toestand en dat de andere Ministers er niets van wisten tot den Vrijdag voordien. Wij willen Minister Marck wel geloo ven, maar moeten dan meteen opmerken dat deze uitlating geen pluimpje is aan het adres van de andere Ministers en wel het minst voor den H. Janson, Eerste- Minister, die zich op de hoogte diende te houden van den financieelen toestand van het land. Het bewijst ook dat de H. Man. de plan maker, zoowat den dictator moet gespeeld en zijn plangetrokken hebben in den schoot der Regeering voor wat bijzonder lijk de Financies betreft. Wat in ieder geval weinig moedig is van den gewezen Minister van Financien, is dat hij er van onder getrokken is alswanr.eer hij voelde dat het niet te best meer ging. Een vergiftiging van het moss:len-eten is hem een welgekomen gelegenheid ge worden om er van onder te trekken en de zorgen van het vullen var. door hem gemaakte gaten, op den hals van een an der te moet in schuiven. Minister Ds Man heeft dus weinig eer gehaaid van zijn werk. Anderzijds is het nog wel zonderling dat de andere Ministers er niets van zou den geweten hebban, het gansche land wist hst immers toch, het was lang ge noeg -dat talrijke bladen het op allerlei tonen hebben uitgebazuind. Die anderMi nisters hebben dus wel lichtzinnig gehan deld met alles aan den H. De Man ta laten, EEN TEKORT VAN 1.800 MILLIOEN? Eerst werd gewag gemaakt van een te kort van een half milliard. V/eldra was het 1 milliard, dan 1.200 millioen, dan anderhalf milliard en thans wordt door zekere biaden het c'jftr aangekondigd van 1.800 millioen. Het wordt meer dan tijd dat eens klare wijn wordt geschonken en ernstige be sparingen gedaan, de Socialisten ten spijte. H. BODART GEEN LID MEER VAN HET DIRECTORIUM VAN 'T BLOK DER KATHOLIEKEN In ons laatsts nummer deelden wij ree os mede dat de Keer Bodart, Chik»~n D.- mokratisch Volksvertegenwoordiger van Charleroi, uit den schoot van Ito, A.C.W. werd g.stooten. Thans heeft de H. Bodart ontslag ge nomen m den schoot van het B.cx oer Katholiexen, als lid van het Directorium van het Blok, en eveneens als lid van het Directorium van de Parti Catholique So cial. EEN BELANGRIJKE CONCENTRATIEVERGADERING TE RONSE Zooais reeds gemeld zijn de twee ka tholieke groepen van Ronse, die sedert 18 jaar tegenover elkaar stonden, wror verbroederd. Deze verbroedering of ka tholieke concentratie had zijn bekroning Zondag 11. met e:n schitterende verga dering, druk bijgewoond door de leden van beide groepen. De HH. Verbist, Voorzitter van het Di rectorium van de K.V.V., en Minister Marck, voerdtn er het woord. Heer Vm- devogel leidde de sprekers in. Alle sprekers werden met veel geest drift toegejuicht. Zie vervolg op 2' blad. !MiHHHRBiiaeHHa»anaaBaEa VERLATEN ZIEl.EK van het vagevuur helpt degenen die mij nelpen school en patronaat te jouwen. Postcheck 139.485, i-astoor Reason te Xhendelesse. laiaaassasaasaGaaBBaaaxaaasBsi DOODBRENGENDE DUINEN -«v Bij Porthcawl, in liet Engelsch Graafschap Glamorgan, aan het Bristol Kanaa^ bedreigt ren Wandelduin een gansch :lein Engelsch dorpje. Alle weerbaTi inwoners hadden weliswaar zware houten barikaden opgericht om de zandmass* te beletten, maar alles was te vergeefs. Zooals men hier ziet staat de duin op het punt de eerste huizen te doen instorten.

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1938 | | pagina 1