eter versche TOMATEN MIJN ALLES Ons Vrouwenhoekje GEDACHTEN hit manneke uit de EEN HEILIG BLOEDSPEL TE BRUGGE Voor goud, zoudt Uhierter plaatsezoo geen schoone to maten kunnen vinden als deze uit de Parma-streek in Italië geen enkele groene stipgeen harde of bittere deelen... Vruchten zonder weerga Men bereidt er de gecon centreerde tomaten Carlo Erba vanver kocht onder waar borg der Cie Liebig, EEU¥/FEEST VAN DE BISSCHOPPELIJKE NORMAALSCHOOL TE TORHOUT AANBESTEDINGEN WEKELIJKSCH LITURGISCH BULLETIJN WEEKKALENDER BIJVOEGSEL AA* «DE POPERINGE* AAR E* «DE rALLEVA* ZOVDAG 20 MAART 1928. Vr 12. Distels, doornen, steken zeer! Kwade tongen steken meer! Hoe dwaas is 't op een riet te leunen! Wat buigt en breekt kan nimmer steunen. O mensch, herkent g'in 't brooze riet Dan toch u zei ven niet! Kon men de dood met geld bewegen Dan was aan 1 geld nog iets gelegen! Alles stemt en kweelt zijn lied Alleen de boozen zingen niet. MAAKT U MAAR GEREED ZULLE, menschen, om ze met open armen te ont vangen, want z'is daar! de goeie vriendin! Wie datte? Wel... de Lente... Zet maar goed uw longen open om heur frissche luchten in te zwelgen... En nu 'k U dien goeden raad gegeven heb, ga 'k U een ander woordje toestu ren... en dat woordje zal handelen over •de: woorden... om Ut. laten kennen wat Tan Hamen daarover denkt... WOORDEN. Een menschenmond Is als een bron waaruit De woorden wellen Ze spatten rond En klappen luid Als waterbellen. Ze zijn doorzichtig Of belaan Naar de bronne biedt Ze zijn gewichtig Of vergaan Of 't een of t ander niet. Daarom wanneer een bron U woorden biedt Aanvaard ze niet Tenzij ge met de bron De bodem ziet En weet wat ze bediedt— 't Is altijd goed te onthouden. 'N VRAAG EN 'N ANTWOORD!... €11 nog 'n vraag! Wat is een telegraaf, pa? Een toestel, om snel nieuws van den eenen kant van de wereld naar den an deren kant te brengen, jongen. Is tante Fien dan ook een telegraaf, pa? T SCHIJNT DAT GE, om Engelsch te [spreken Ne warme patat in uwen mond moet rieken En dat het dan, mijn beste vent, Gaat, lijk 'n fluitje van ne cent... want 't is een bekend feit, dat de Engel- schen elasticschrijven en dat g'het «caoutchouc» moet uitspreken <n die vleze uitspraak heeft d'Engelsche taal, volgens den geleerden perfester Ernest Curzon te danken aan... de pijp. Engeland, zoo schrijft hij In zijn boeksken, is een land van pijpenrockers. De pijpenrooker nu, spreekt niet gaarne veel, want als hij veel moest spreken zou zijn pijp gemakkelijk uitdooven, er, zou hij de pijp terug moeten aansteken, het geen haar d'helft van haren goeden smaak zou ontnemen... De pijpenrookers hebben dus de gewoonte van kortte spreken, De taal is daardoor beïnvloed geworden... Zekere woorden, zekere klan ken geven den indruk dat de Engelsch- man spreekt met toegeperste lippen, als of hij een pijp tusscheta de tanden hield... enz... Zou meneer Ernest Curzon dikwijls geen humorist zijn? Wij kennen meer dan een pijpenrooker die niet gewoon is... kortegesprekken te voeren... 't contrarie... Vous n'avez pas un soufre baton pour piquer ma pipe en brüle? vroeg meneer Slum, de franskiljon van 't dorp, en daar- meê wilde hij beduiden: Hebt ge geen sol ferstek om mijn pijp in brand te ste ken!... Meneer Slum had 't letterlijk ver taald... 't Is hij ook die zei: «Jj suis couru avec mon pauvre c ntre la frappe- fenêtre et mon pauvre était agn=au (ik ben met mijn arm tegen 't slag- venster geloopen en mijn arm was lam!) Zoo zijn er menschen... Ie frangee etou- lemême si beau, eh! HEWEL, vroeg de directeur aan zijn dactylo, is uwe nieuwe machine nu beter dan de oude? Oh! meneer, riep de snuggere uit, *t is om er wanhopig bij te worden... ze maakt nog altijd zooveel fouten als de voorgaande 'K PAKKE, zei Hitier en bliksemsgauw Sloeg hij zijne klauw Op 't Oostenrijksch gebied Dat enkel maar 'n weêklacht stiet En voor de rest de zaken dan liet gaan Zooals ze thans voor ons nog staan! Als het er maar bij blijft! In alle geval is de moment gekom -n om ne keer ons geheugen op te frisschen, met de historische datums in 't Hitleriaan- sche Duitschland. 30 Januari 1933: Benoeming van Hitler in de hoedanigheid van Kanselier. 5 Maart 1933: Volksstemming. 21 Maart 1933: Stichting van hes III" Relch. 14 November 1933: Duitschland veilaat den Volkenbond. 30 Juni 1934: «Zuivering» der Hitle- riaansche partij. 2 Augustus 1934: Dood van President Hindenburg. 19 Augustus 1934: Hitier laat zich als Führer uitroepen. 13 Januari 1935: Volksstemming in het Saargeb.'ec*. 16 Maart 1935: Duitschland besluit over te gaan tot de herbewapening. 6 Maart 1936: Herbezetting van het Rijngebied. 11 Maart 1938: Hitier wil de aanhech ting van Oostenrijk verwezenlijken.. Als het er maar bij blijft... herhalen we... want de man schijnt van nie*.s ver- veerd... en als 'm aan die vitesse voort gaat!... TWEE LIEVE VRIENDINNEN zien malkander terug na 'n afscheid van 5 jaar. Tiens, zei 't eene lieve vriendinnetje, ik had U bijna niet herkend na al die jaren. Ge zijt zoo verouderd. Ja, zei de tweede, dat gebeurt, maar ik herkende U ook eerst niet... maar ge kwaamt me weer te binnen toen ik uw kleed zag! t Zelfde kleed na vijf Jaar, "n le et je sterk... voor 'n vrouw! 'K GA U HIER NU METEEN Spreken over 'n fenomeen Dat, ge kunt het nooit droomen In de Kaap is te voorschijn gekomen Ja, 'k ga U thans spellen de les Over... de rat in de flesch! Ja, beste menschen, dat is nu ne keer 't ongeluk van den Joernalisteastlel zie... Als ge geen interessant nieuws hebt, dan moet g'U aan 't zeeveren zetten... en met welken, tegenzin het ook weze, 'k moet ook tot dat mijn toevlucht nemen. Mis schien kan het U toch eenlgermate in teresseren... Bij de afbraak van een gebouw !i. Jo hannesburg kwam een oude flesch ender een vloer vandaan. Tot zijn groote \erba- zing zag de man, die deze vondst deed, een volwassen rat in de flesch zitten. Het dier zag er gezond en levenslustig uit. Men veronderstelt dat ze, toen ze nog een ratje was, in de flesch was gekropen, en zoo dik geworden was, dat ze er niet meer uit kon. Het voedsel zou ze dan van. heur ouders gekregen hebben. Een bewoner van Jo hannesburg kocht de flesch met rat en al en bewaarde dit glazen, rattenkooitje op zijn kantoor waar het een beziens waardigheid was voor da bezoekers die moesten wachten tot za bij hem werden binnengelaten... Nog langer dan een jaar leefde de rat in dit vreemde hol, tot ze tenslotte is doodgegaan. En 'k zal 't mijn leven lang beklagen niet eens tot ginder gegaan te zijn... om 't fenomeen te bewonderen! 'N VREEMDELING werd door 'n Ja panner per vergissing neergescho ten. Terwijl men. het slachtoffer naar het ziekenhuis voerde, lachte de man aan één stuk door. Waarom hebt ge zoo'n pret? vroeg een politie-agent. Verbeeld u, antwoordde de vent, de man, die op mij schoot, zei pak aan, leelijke Brit! en nu moet ge weten dat ik geen Brit ben, maar een Ier! 'K TREED THAN.l UIT MIJN HOEK Met U 'n spreekwoord aan te halen Dat luidt, 't en kan niet falea Wie een hond wil slaan, vindt licht 'n [stok "t Is wel precies geen hond waarover het hier gaat, maar wel over een madam... die muziek speelt... D'r zijn. er die er een gelijkenis tusschen vinden! Een Engelschman had de echtelijke wo ning verlaten omdat zijn vrouw... saxo- phoon speelde. De rechter, een wijs man, liet de madam met heur extrement ko men en een paar stukken voor saxopnoon ten beste... of beter... ten slechtste ge ven... De echtgenoot werd in 't gelijk gesteld, want de rechter bepaalde, dat een vrouw slechts drie extrementen beoefenen mocht: piano of orgel, viool of eenig an der strijkinstrument en de harp... Alleen deze speeltuigen nemen niets van de vrou welijke charme af! We kunnen ons onmogelijk totaal bij de zienswijze van den rechter aansluiten, want zij die thuis de... eerste viool spe len, zijn anders ook gevaarlijk! Van vrouwen gesproken... Ne filosoof is tot 't besluit gekomen, dat de vrouwen die thans 60 jaar tellen er even goed uitzien, als die van 20 uit onze moderne eeuw... En ze zijn altijd gelukkig geweest... Als ze 20 jaar waren, omdat ze op het punt stonden te trouwen... Als ze 30 jaar waren, omdat ze dan kin deren hadden... Als ze 40 jaar waren, omdat ze dan nog niet veranderd waren... Als ze 50 jaar waren... omdat ze nog al hun tanden bezaten... En als ze 60 zijn, omdat de jaren hun dat voornaam lady-like uiterlijk hebben gegeven, waarvan ze hun heele leven ge droomd hebben... Diep... maar lk ben geen vrouw zie., 't is misschien daarmee da'k er niks van snap! TEGEN MIDDERNACHT werd een plattelandsdokter uit zijn bed gebeld, door een heer, die hem verzocht dadelijk te willen meegaan naar een op ongeveer acht kilometer afstand gelegen dorp. De dokter kleedde zich, haalde zijn auto uit de garage, en, reed met zijn nachtelljken bezoeker naar het aangeduide adres. Toen zij voor de deur stilhielden, vroeg de heer plotseling Dokter, wat is uw tarief? Wel, antwoordde deze verwonderd, 20 frank ten minste als het geen bijzonder geval is. O, neen, zei de ander, er is gelukkig geen mensch ziek bij mij; maar ik had den laatsten trein gemist en de autover huurder wou 50 frank; dokter, vriende lijk bedankt en wel te rusten! Ge moet maar durven! TOT HEIL VAN 't PLANTENGESLACHT Heeft 'n geleerde nu iets uitgedacht. Waarmee 't zal mogelijk zijn, wel geweten De koorts van uw... bloemen te meten! Ja, beste menschen, d'r is toch iets nieuws onder zon... en ik verdien zeker een bloemeken omda'k de eerste ben, 't U kenbaar te maken. De Engelsche plantenkundige, perfester Blaringham, heeft een speciale thermo meter samengesteld, die dient om de tem peratuur van bloemen en planten te me ten. Mengelwerk van 20 Maart 1938. Nr 23. dooi H. COURTHS-MAHLER De slaapkamer en eetkamer zagen er het mooist uit. In de slaapkamer stonden witte reformbedden met kleurige dekens en sneeuwwit beddegoed. Witte neteldoek- sche gordijnen met kleurige strikken op gehouden versierden de ramen. Aan weerskanten van de bedden stonden de beide groots kleer- en linnenkasten. Een mooie waschtafel en o wonder! een allerliefste toilettafel, waar men nooit de er onder verborgen kist zou vermoeden met een witten spiegel er boven. Het zag er werkelijk allerliefst uit. In de eetkamer prijkten op het geboen de buffet op een blad, dat Lena met een zelf geborduurd kleedje bedekt had, ver schillende mooie glazen. Om de ronde, met een bont kleed bedekte tafel, ston den vier stoelen en de grond was met roode matten belegd. Ook hier hingen frissche gordijnen voor de vensters en er hing zelfs een hanglamp boven de tafel, terwijl bij het raam een gezellig hoekje was gemaakt met een tafeltje en twee bamboestoeltjes. Alles zag er zoo echt ge zellig uit, dat Richard telkens weer stil van dankbaarheid Lena's hand kuste, waarover zij dan lachte en beweerde, dat zoo'n onzin niet thuis hoorde op een Afrikaansche farm. Alles was dus prachtig in orde en tot ontvangst van de vrouw des huizes gereed. Richard kreeg streng bevel om niets overhoop te halen en zijn oude slaapka mer te gebruiken tot Lore kwam. Lena drilde het personeel en gaf Richard den sleutel van de provisiekamer in bewaring. Die provisiekamer was go~* voorzien er. er mocht niets uit gebru.kt worden vóór Lore's komst. Da inhoud bestond hoofd zakelijk uit blikjes, voor melk, eieren, boter, groente en kaas zorgde Richard zelf, daar was nooit gebrek aan. Lena begaf zich voldaan naar huis cn Richard voelde zich nu veel opgewekter. De dag voor de Usambara zou aanKomen, vertrok hij naar Walvischbaai, overnacht te daar in een hotel en bestelde voor den volgenden nacht een kamer voor Lore, want daar de Usambara waarschijnlijk pas in den loop van den dag zou aanko men, kon hij dienzelfden dag niet meer met Lore naar Keetmanshoop verder rei zen. Vroeg in den morgen stond hij op en liet zich eerst bij den kapper vau alle sporen van beginnende verwildering ont doen. Scheren kon hij zich wel eiken dag, maar zijn haar was veel te lang geworden, dat moest er af. Hij verdreef zich den tijd tot aankomst van de Usambara. met enkele zakenbezoeken af te leggen er. ein delijk was het tijd geworden om naar de kade te gaan. Koortsachtig ongeduldig stond hij daar te wachten, elke minuut scheen een eeuwigheid. Zijn oogen brand den en zijn gezicht vertrok van zenuw achtige opwinding. Toch scheen hij heel rustig, zooals hij daar stond, een krachti ge, energieke verschijning in korte broek, beige overhemd en een dun Jasje daar over. Hij had zijn hoed uit zijn voor hoofd geschoven, daar hij het warm had. Eindelijk lag de Usambara stil en Ri chards oogen zochten met scherpen blik in de menigte menschen die zich bij de railing verdrongen, doch hij kon Lore niet ontdekken. Zijn blik gleed verder en plot seling stond zijn hart stil. Daar stouï een slanke gestalte wat van de anderen ver wijderd en voor zijn oogen haar herkend hadden zei zijn hart hem dat het Lore was. Hij liep langs het schip heen tot de plek waar die eenzame vrouwengestalte stond en toen herkende ze hem ooc. Een Juichende kreet drang tot ha or 'door. IN OOCST AANSTAANDE Met 14 Oogst aanstaande zal te Brugge voor de eerste maal een Heilig Bloedspel worden opgevoerd, om en op het Belfort. Dit tpel zal op geregelde jaarafstanden worden opgevoerd, naar verluidt om de vijf jaren. De speltekst is van E. P. Jozef Boon, C. SS. R., de regie werd toevertrouwd aan Anton Vande Velde, terwijl Arthur Meu- leman een rijke en uitgebreide partituur voorbereidde, waarin beiaardmuziek is ver werkt. Er zijn minstens duizend spelers voorzien. Het Brugsche magistraat zal dit spelen presenteeren aan stad en volk. ZULLEN DE MENSCHEN MET EEN ZIEK HART EEN NIEUW HART KRIJGEN? Op deze wijze heeft de geleerde vent kunnen vaststellen dat bij voorbeeld een rozeknop wanneer na langdurige droogte regen valt, een temperatuur aanwijst, die 9 graad hooger is dan die der omringen de lucht. Hieruit blijkt dus dat ook planten kun nen onderhevig zijn aan aandoeningen die overeenkomst vertoor.en met koorts aanvallen! En zeggen dat we zoolang moeten wach ten hebben om met de planten en bloe- mekens compassie te krijgen... t Is ongepermepotlepeld! WAAROM hebt ge tegen dien heer gezegd dat 't station maar vijf minuten hier vandaan is, dan wanneer er zeker twintig noodig zijn? Wel... hij vroeg het mij toch zoo be leefd... en dan, hij zag er zoo vermoeid uit! MET DE KORTE HAREN bij de mas- kens is 't cok een spel... om, perfect te zijn. De mode wil dat de meiskes met korte haren ook fijn gevormde ooreu heb ben. De dichter zong immer reeds in den Almanak van Snoeck, 't Jaar 1848: O! Schelp van peerlemoer Zoo fijn en broos van toer... Maar iedereen heeft geen kleine fijne oorkens, dus moeten ze fijn gemaakt wor den. Daarvoor verkoopen ze nu zekere masjientjes en pottekens zalf... Ge kunt er ne keer meé probeeren, lieve schepsel- kens Gods... maar... als ge niet gaarne uwe centjes kwijt zijt, laat dan uw hoo- ren staan... of hangen lijk ze zijn, al zijn 't dan ook ezelsooren, en begint er niet meé, want Want zie, We roepen 't samen 't Is 'n reklame A la mode de Paris. EEN JONGELING had zijn portret be steld bij ne schilder om planzier te doen aan zijn lieve mcema, die gaarne d'.e ge denkenis zou bewaren. De schilder kwam zelf 't portret bij de moema afleveren en zei: Hier mevrouw, hebt ge het portret van uw zoon! Madam pakte heuren bril en na ff pro duct goed te hebben bekeken. maakte ze 't complimentje aan den schilder... 't Is wel gelukt... 't is gansch hij! Aangemoedigd door dit advies, durfde den artist het aan, de... fameuze geld kwestie aan te raken... Maar... hij heeft het mog niet be taald, sprak hij. Dan is er geen twijfel meer mogelijk, sprak de moeder, het is heelemaal hij! NEEN ge kunt nog geen victorie zingen Want... 't Manneken is nog niet veg Hier brengt hij U nog den uitleg Van 'n paar volksuitdrukkingen Die, beste Lezers mijn U van nut kunnen zijn. Zoo hebt ge de uitdrukking: Monniken werk verrichten. Dat wil zeggen óf ver- geefsch werk deen óf een arbeid onder nemen, die ontzaglijk veel geduld e.'scht en vaak weinig kans op een goede uit komst geeft. De uitdrukking dankt haar ontstaan aan het voorschrift dat de monniken hun tijd niet in ledigheid mochten doorbren gen, maar iets moesten doen, al was het ook van weinig of geen belang. D:t was trouwens ook oefening In geduld. Wc noe men als zoodanig... het begieten van een boom, die geplant was met de wortels in de lucht... Is een. Dan hebt ge nog de spreuk: Die stu dent is een eekhoorntje, hoort men soms. Daardoor wil men beduiden dat hij le vendig, vlijtig is. Soms zegt men ook zich bewegen als een eekhoorn dat be- teetoent zich rap verplaatsen. In onze kerken, onder de predikstoelen of in de takken van den boom die den predikstoel ondersteunen, ziet men soms een eekhoorntje, ons wijzende op de vlug heid van onzen geest om het woord Gods te vatten en vooral om het toe te passen in ons dagelijksch leven! Zie vervolg hiernevens 0C IEflBBBBflBBBBBBBfllBBBBBBBflBEBBSBBflEIZlflaBB£BBBBSlKKB3BSa53a EIGENAARDIGE PROEVE* VAN DR. CARREL De Fransche-Amerikaansche geleerde, dr Carrel, bestuurder van het Rockefeller- Instituut voor Wetenschappelijke Opzoe kingen, wien het reeds gelukte het ieven van cellen en weefsels om zoo te zeggen tot ln hst oneindige te bestendigen, hoopt eerstdaags, dank zij biologische, chemi sche en mechanische hulpmiddelen, ook het bestaan te kunnen verlengen- van planten, dieren, en zelfs van de menschen. Sedert eenigen tijd doet hij proefne mingen op dieren, met een mechanisch harten een zijner medewerkers nie mand minder dan de oceaanvlieger Lind bergh heeft dr. Carrel aangeboden zich thans zelf tot die proefnemingen te leenen. Intusschen heeft ook een jonge Turk, een gezonde, flink gebouwde 24-jarige in woner van Istanboul, om het voorrecht verzocht Lindbergh's plaats te mogen in nemen, en het mechanische hartin zijn eigen bloedsomloop te mogen inscha kelen. Dr. Carrel aanvaardde totnogtoe geen van beide aanbiedingen. ■BBBBBBBBBBBSBBBBBBBBBBBBBBB -Hoe meer men er van eet, Hoe meer men ze lustl De lekkere boterhammen gespreid met een dikke laag...? I* DE RADIO HET KINDERUUR. Het elfde hoofd stuk van Alice in Wonderland dat op Zondag 20 Maart, te 16.30 uur, onder lei ding van Jozef Contrijn voor de micro <N. I. R. - Vlaamsche Golflengte) wordt vertolkt, is getiteld: <- Wie had de taart jes gestolen? Dat willen we hier niet verklappen. Doch weest gerust, de schul dige zal ontmaskerd warden. HET JEUGDUUR. Wie kent niet sterke Jan, de man die er zeven in één slag sloeg? Jan Van Roey heeft uit zijn avonturen een hoorspelletje samengesteld Sterke Jan en de plezante koning dat op Woensdag 25 Maart, te 17.30 uur, tij dens de uitzending van het Jeugduur, door het N. I. R., zal opgevoerd worden. Een brave koning is omringd van vleiers die leven op den rug van. hun meester en van het volk, en die een spoken-hlstorie hebben gesponnen rond een groot kasteel. Sterke Jan maakt korte metten met deze deugnieten; hij ontsluiert hun plannen en bevrijdt den goeden koning en het volk uit hun greep. Deze boeiende geschiede nis zal ongetwijfeld een halfuur pret rond den luidspreker doen heerschen. HET UUR VOOR DE VROUW. In het programma van Het Uur vom- de Vrouwvan Zaterdag 26 Maart, te 17.30 uur, stippen wij een paar leerrijke praat jes aan. Het eerste houdt verband met Etiquette en gaat over de beleefdheid aan gepast aan de moderne uitvindingen. Het zal menige luisteraarster misschien ver wonderen wat al verkeerde gebruiken ont staan zijn sinds de massa zich van tele foon, radio, fototoestel en dies meer is gaan bedienen. Een tweede praatje, dat vele dames kan lnteress;eren, is de korte lezing die Mees ter Paula-Lagrou-Smits zal houden over het onderwerp: Hoe staat de huisvrouw tegenover het dienstbodenvraagstuk? Een paar vroolijke platen kloven van het Vrouwenuurtje een stemmig geheel te maken. RECEPTEN VOORGERECHT. Garnaalsoufflé: 200 gram gepelde garnalen in 50 gram bo ter stoven, 3, eierdooiers bijvoegen, wat kruiden. Van het vuur afnemen, en de in sneeuw geklopte eiwitten bijmengen. In den oven of in een waterbad zetten gedurende een vijftien minuten. KERRIESOEP. Trek van 250 gram rundersoepvleesch met water en 5 gram zout bouillon op de gewone wijze. Ver warm roerende en gesnipperde ui met een theelepel kerrie, 40 gram boter en 40 gram bloem, er zorg voor dragende dat de kleur lichtgeel blijve. Hierbij gieten wij langzaam den gezeefden bouillon. Wij laten de soep 10 minuten doorkoken en gieten ze door een zeef in de soepterrine. Bij deze soep worden kleine dobbelsteen tjes brood gepresenteerd die lichtbruin en knappend zijn gebakken in boter, f: Iten- vet of Delfsche slaolie. VARKENSKARBONADES. Laat 75 gram boter in de koekenpan heet worden. Wasch intusschen het vleesch; wrijf het in met peper en zout en bak het aan weerskanten bruin en goed gaar (20 mi nuten). Laat dikke karbonades in een dichtgedekte koekenpan of een gesloten geëmailleerde pan nog een uurtje nasto- ven in de afgemaakte jus en garneer bij het opdoen het vleesch desverklezende ONMISBAAR O f IEDERE TAFEL BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBSNSBBBBB Is twee... en al! ROSALIE, hebt g'een zilverstuk van 5 fr. in de kampernoelies gelegd, om te zien of ze niet vergiftigd zijn? vroeg ma dam aan de maarte. Om zekerder te zijn heb ik er een... biljet van 20 fr. ingelegd, was 't antwoord van de slimme. 't Manneken uit de Maan. met een paar dunne schijfjes citroen, zonder pitten. GROENTEN. Geglaceerde raapjes: Neem eenige kleine raapjes, schel ze en geef ze een ronden vorm. Laat 50 gram boter lichtjes bruinen en leg er de raapjes in. Laat ze eventjes kleuren, voeg er wat peper en zout bij, 1 klontje suiker «n dek de kastrol. Laat gedurende ongeveer een half uurtje stoven, tot de raapjes gaar zijn. WARME WINTERDRANK. Eler- punch: Klop 4 eierdooiers met notenmus kaat, wat kaneel en gemalen kruidnagel- gruis. Doe er 125 gram poedersuiker bij. Klop dan de witten van de eieren zeer stijf en meng ze luchtig door de dooiers. Voeg een vierde dL cognac en een vierde dl. rum. benevens een halve liter kokend water toe, steeds flink kloppende. Pre senteer het heet. EEN GOEDE ORGAVTS"IE IN IIET HUISHOUDEN Vencheidene huisvrouwen staan ver baasd over de huishouding van enkele an dere huisvrouwen, die niet alleen steeds veel vlugger met alles klaar zijn, maar die het tevens heel netjes en ordelijk ver richten, en dan ook regelmatig wat tijd vinden voor liefhebberijen, een mooie wandeling, enzoovoort. Ze vragen rich te vergeefs af hoe zooiets kan, want persoon lijk doen ze toch ook van 's morgens tot 's avonds hun best om klaar te komen met het veelvuldig huishoudelijk werk, en er alles netjes te doen uitzien. Het geheim van de eerste soort huisvrouwen bestaat hierin dat ze een goede organisatie in het huishouden hebben. Deze goede organisatie in huis verge makkelijkt het wer'- in hooge mate en voorkomt, dat de huisvrouw voor allerlei kleinigheden telkens wordt lastig gevallen en voortdurend haar bezigheden moet stopzetten om even en inallerhaast iets anders te doen. Daarom is, voor een goede organisatie ln huis, het een noodzaak dat alles op vaste tijden geschiedt, volgens een vooraf gemaakt plan, waaraan zoomin mogelijk mag worden afgeweken. Want indien niet ieder werk zijn vasten tijd heeft loopt het vlug heel verkeerd: sommige werkjes die heel noodig gedaan worden, worden maar weer telkens uitgesteld en blijven verwaarloosd, terwijl andere voor de hand liggende werkjes telkens opnieuw gedaan worden. Het is daarom voor iedere vooruitziende en praktische hulsvrouw onontbeerlijk een werklijstje op te maken, waarop in groote trekken aangegeven is, welke werkjes dagelijks en welke wekelijks of nog minder keeren moeten worden ver richt, en op welke dagen en uren dit plaats zal hebben. Denkt daar eens goed over na, en wees dan praktisch: neem een stuk papier en een potlood en begin nog dezen avond uw werkplan te ontwerpen. Hiertoe dient re kening gehouden te worden, met de grootte van het huis, met het aantal der beschikbare werkkrachten (groote doch ters, een meid, enz.), met de noodzake lijkheid zwaar werk met licht af te wis selen, met de uren waarop de huisgenoo- ten thuis zijn, zoodat deze zoo weinig mo gelijk last ondervinden van het te ver richten werk, met de uren waarop gege ten wordt, enz... (Nadruk Verboden). TANTE BARBARA. Dit jaar is het juist honderd jaar gele den dat de Katholieke Normaalschool en Kostersschool voor het Bisdom Brugge gsticht werd. Zij werd gesticht te Roese- lare in 1838 en is gevestigd te Torhout sedert 1847. De viering van deze verja ring gaat door op 21 April e.k. Alle ge diplomeerde oud-leerlingen van Normaal- en Kostersschool zullen ook uitgenoodigd zijn tot de ingelegde feesten. IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Lorei Ze schrok en keek neer op den man die nu ook afgescheiden van "de anderen caar beneden stond en zag, hoe hij de aimen naar haar uitstrekte. Ze had wel naar beneden willen vliegen en de tranen van geluk sprongen haar in de oogen. Ook zij strekte impulsief de armen uit. Eindelijk werd den weg voor Richard vrij. Met een paar sprongen was hij de valreep op en stond enkele minuten later voor Lore. Ze zag hem op haar toe xcmen en breidde de armen uit. Lorei Het klonk als een juichkreet. Ze vloog in zijn armen, hij ving haar op en druk te haar zoo vast tegen zich aan, dat ze naar adem hijgde. Toen keken ze elkaar diep in de oogen. Ja, dat waren Lore Darlands oogen, die mooie, dappere oogen, die van zooveel on beschrijflijke innigheid, van zoo'n ster ke, groote liefde spraken. Lore! Hun lippen vonden elkaar in een kus, die pijn deed van innigheid en toch bei den zalig maakte. Het was de vervulling van jarenlang verlangen, het oogenblik van het hoogste geluk. Lorei Richard! Weer brandden hun lippen op elkaar. Toen hield hij haar een eir.dje van zich af. Dat ik je nu hier heb, dat je nu bij me bent! Ik heb het deze laatste weken haast niet kunnen uithouden van verlan gen. En ik moest eerst bij je zijn om te kunnen gelooven dat je van me houct. Maar nu geloof je het toch, niet? Ze leunde haar hoofd tegen zijn borst en even snikte ze het uit. Ja, o ja, ik geloof het. O Lore, wat ben je mooi! Waar heb ik toch vroeger mijn oogen gehad. Je bent veel te mooi voor zoo'n armen, ver wilderden farmer. Ze keek stralend naar hem op. JIJ bent die je bent. Hij trok haar weer naar zich toe en kuste haar. Ze stonden daar ongestoord, niemand lette op hen. Eindelijk keerde Richard tot de werkelijkheid terug. Kom, liefste, je wilt toch niet aan boord blijven? Ze lachte. Ik zal het heerlijk vinden weer vasten grond onder de voeten te hebben. Was de overtocht onrustig? Neen, maar de reis duurde zoo lang voor mijn verlangen. HIJ keek haar stralend van geluk aan. Lore, kleine aanstaande farmers- vrouw. als het je maar bevalt bij me. Waar jij bent is voor mij het para dijs, dat moest je weten en daar moet Je je nooit bezorgd over maken. Neen, Je hebt gelijk, het zou schan delijk zijn als ik aan je twijfelde, Jou klein dapper ding. Nu elschte de werkelijkheid hem op, ze moesten de aankomstformaliteiten ai wik kelen en voor de bagage zorgen. We zullen alles dadelijk naar het station laten brengen. Heb je het noodig- ste voor den nacht bij je, Lore? Als we de bagage nu dadelijk doorsturen naar Keetmanshoop is die er zeker als we aan komen. Lore knikte en wees op een klein valies. Daar zit al het noodige In, Richard. Goed. We moeten vannacht ln Wal vischbaai blijven, morgen vroeg gaan we verder. We moeten ons huwelijk uitstelt len tot ln Keetmanshoop, mevrouw Mar tens wilde met alle geweid voor een brui loftsfeest zorgen en dat zelf bijwonen. Ik wilde het niet afslaan, ze heeft zooveel voor ons gedaan, ze heeft m'n heele huis ingericht voor Je ontvangst. Vindt Je het goed? Ik vind alles goed, zooals jij het re gelt. Ze lieten dadelijk Lore's bagage naar het station brengen en verzonden die. 25 MAART. Te 11 u., voor den H. Verschoore, hoofdingr-bsrt. van Bruggen en Wegen, Langestraat 60, Oostende, we ren van den aanwas op de kielbank van den linkeroever van de havengeul te NIEUWPOORT en leveren van werklie den noodig voor het uitvoeren van spui- bew<-.1dngen aan de sluis der vlotkom de zer stad. Bestek z. nr (Ned.). 25 MAAKT. Te 11 u., voor H. Ver schoore, hoofdingr-bert. van Bruggen en Wegen, Langestraat 60, Oostende, oprui men van een wrak op het strand van DE PANNE, nabij strandpaal IV. Bestek z. nr (Ned.). 1 APRIL. Te 4 u., ten gemeentehuize te MOORSLEDE, bouwen van 2 klassen, overdekte speelplaats, en bevloeren van de koer aan de gemeentelijke jongensschool. Bestek fr. 133.071,93. Stukken ter inzage 10-12 u., ten gemeentehuize, en te koop, prijs 50 fr., bij bouwm. P. Van Moerktrke, 26, St Jorisfcraat, Roeselare. IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ONS WEKELIJKSCH RAADSEL Oplossing vorig Raadsel: GAL EI GALEI. Nieuw Raadselt Twee letters maar, een dier ik noem. Nog twee er voor, het is een bloem, De kop er af, een staart er aan, Het zal op elke landkaart staan Dezelfde kop en nog een kop er bij. Een priester is 't, geloof mij vrij. Daarna reden ze naar het hotel. Juist toen ze uitstapten liep een dame voorbij. Ri chard zag haar en riep haar aan. Mevrouw Lind! Ze bleef staan en reikte hem de hand. Hé, mijnheer Sundheim, hoe gaat het? Uitstekend, mevrouw, ik heb juist mijn meisje van de boot gehaald, ze is met de Usambara aangekomen. Overmor gen trouwen in Keetmanshoop. Mevrouw Lind nam Lore met een snel len, onderzoekenden blik op en stak haar toen hartelijk de hand toe. Welkom hier en hartelijk geJukge- wenscht. Jammer dat ik niet bij uw brui loft kan zijn, maar ik kan nu niet weg. Hoe staat het met uw zaken, me vrouw? Mevrouw Lind zuchtte. Ik heb weer eens de toezegging, dat uiterlijk binnen een half jaar alles afge handeld zal zijn, maar Je leert wel g«-duld hebben. Als nu werkelijk binnen acht maanden alles in orde is, kan ik mijn kinderen laten komen. Ik hoop het van harte voor u. God geve het. Maar nu praten we niet meer over mij. U moet me vandaag één uurtje geven, ik wil zoo graag uw meisje leeren kennen. U heeft me niet eens haar naam gezegd. Ze heet Lore Darland. Lore? Dat is een lieve, eenvoudige naam, die past goed bij een farmers- vrouw. Ik ben blij, u ontmoet te hebben, we zijn al zulke oude vrienden, uw ver loofde en lk. Dat weet ik, mevrouw. Richard heeft me veel over u geschreven en heeft zoo veel goeden raad van u gekregen. Dus u kent me al een beetje. En ver tel me nu eens wanneer u een uurtje voor mij heeft. Ze spraken dat af en toen ging ma- vrouw Lind verder. Lore keek haar na. Wat een interessante vrouw, Richard. Ja, zoo zijn ex niet veel Ze heeft een ZONDAG 20 MAART 1938: Derde Zondag van de Vasten. Vandaag houdt men te Rome statie kerk in St Laurer.tius buiten de muren. In deze kerk immers worden de lichamen bewaard van de H.H. Laurentius en Ste- phanus, twee martelaren die door hun zuiverheid en naastenliefde uitschitterden Beide deugden worden ons in de mij van heden voorgehouden door de ge schiedenis van Jozef in het Oude Testa ment. Toen de H. Stephanos door de Joden gesteenigd werd, bad hij God hunne zon den te vergeven daarom bidden wij in het gebed der Mis van dien heilige, dat God ons de genade schenke onze vijan den te beminen. Deze naastenliefde be oefende op eene bijzondere wijze de Pa triarch Jozef, wiens geschiedenis in het Officie van heden verhaald wordt. De broeders van Jozef hadden jegen» hem een hevigen haat opgevat en rij be sloten hem te dooden toen hij tot hen kwam met eene boodschap van hun vader Om zich van hem af te maken verkochten zijne broeders Jozef aan Madiar.istische kooplieden, die hem naar Egypte voerden. In Egypte weerstond Jozef op krachtige wijze aan de slechte voorstellen der vrouw van Putiphar. Om zich te wreken, be schuldigde zij hem op onrechtvaardige wijze en deed hem in het gevang op sluiten. In de Epistel van heden wordt gezin speeld op de groote zuiverheid van Jozef, want de H. Paulus zegt er: «Dat men onder u ontucht en alle otikuLschheid niet eens vemoeme, gelijk het heiligen betaamt. Want weet en beseft het wel: geen ontuchti gaard, noch onkuise he heeft een erfdeel in het rijk van Christus en van GodToen wij Gods Rijk intraden door het Doopsel, blies de priester over ons en zei: «Verwijder u, onreine geest, en maak plaats voor den Heiligen Geest. Ik beziweer u, onreine geest, in den naam des Vaders, des Zoons en des Heiligen Geestes, dat gij uitgaat en wijkt uit deze dienaar Gods. Vervloekte duivel, erken uw vonnis en ga weg van dezen dienaar Gods. Het Evangelie spreekt ons van een on- reinen geest, dien Jezus uit een bezetene Joeg: «Jeeus dreef een duivel uit en wel een stommen. Toen nu de duivel was uit gedreven, sprak de stomme. Wanneer de onreine geest uit den mensch uitgaat, vervolgde Jezus, «zwerft hij om door waterlooze plaatsen, en keert terug Door dezen duivel worden de onrelnen bedoeld, die door den duivel belet worden hun zonden te belijden in de paaschbiecht. MAART - LENTEMAAND 20 Z 3® Zond. v. d. Va»l. H. Wulfram Evrngelie: Jezus jaagt den stommen duivel uil. 21 M H. Benedictus 22 D H. Basilius 23 W H. Victorianus 24 D H. Agapitus 3 25 V O. .L. V. Boodschap. H.Rupertus 26 Z H. Ludgerus 27 Z Lsetare. Half-Vast. H.Joan.v, Damasc, Bouillon met tomaten, gereed voor het gebruik EEN Ti jding LIEBIG PRODUCT kwaliteit, gemakkelijkheid, zuinigheid. Het Tomox Blokje geeft kracht aan tomaten- en andere soepen, verbetert den smaak van de sausen en voedingsdeegen GE ZIJT OVER ONS BLAD TEVRE DEN! NA LEZING. SCHUIF HET IN HANDEN VAN EEN GEBUUR OF /RIEND. ZOO STEUNT GE ONS. - DOE HET ZONDER UITSTEL. DANK EROM. IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 25 MAART. 1917: Edward en Frans Van Raemdor.ck sneuvelen te Stecnstrate. Generaal Bern- he im weigert hun lijken achter de vuur linie te doen begraven, omdat beide broe ders Vlaamschgezinden waren. OM EENS NA TE DENKEN!... Wie rijk wil worden moet kleintjes leeren sparen. Langs de straat van STRAKS komt men aan het huis van NOOIT Wie vergeeft, groeit in eigen hoog achting. Te veel menschen gaven gisteren uit, wat ze morgen zullen willen sparen. (Verboden Nadruk). 1'. B. heel moeilijk leven achter den rug en waarschijnlijk nog voor zich ook, maar ze laat zich niet onder krijgen. Lachend keek Lore naar hem op. Misschien heeft ze dezelfde lijfspreuk als Jij Ondanks alles toch vooruit. Hij drukte haar hand, O, Lore, je weet niet hoe heerlijk het is dat ik hand in hand met je kan loopen. Ze gingen het hotel binnen. Lore begaf zich naar haar kamer om zich wat op te frisschen, Richard keek haar na toen ze de trap op liep. Wat zag ze er lief en ele gant uit. Even kneep zijn hart van angst ineen. Zou dat wel goed gaan, zoo'n mooie, elegante vrouw op Ovamba? Later legde hij die vraag aan Lore voor, die vroolijk lachte. Ik ben er hee'emaal op voorbereid om als farmersvrouw van alle elegance afstand te doen, hoor. Maar ik heb aan die mevrouw Lind gezien, dat je er ook als farmersvrouw keurig uit kunt z.en. Maar jij zult helaas niet meer in de gelegenheid zijn zulke mooie kleeren te koopen als je nu draagt en als je altijd gewend bent te dragen. Zulke japonnen zijn hier, als ze al te krijgen zijn, ontzet tend duur. Lore lachte om zijn bezorgde gezicht. O, Richard, ik kan je dadelijk die zorg afnemen, ik maak al mijn kleeren zelf. Alles wat Hilde droeg vóór haar hu welijk, heb ik ook altijd gemaakt. Hij keek verbaasd. Werkelijk? Ben je zoo knap? Dat is een pak van mijn hart. Ik wist niet, dat je zoo'n talent bezat. Ik hoop dat je nog meer talenten in me zult ontdekken. Maar over één ding maak ik me erg ongerust, Richard, En dat is? Of lk niet al te onhandig zal zijn. Ik kan wel koken en het huishouden doen, maar ik heb geen ziertje verstand van landbouw je zult geduld met me moeten hebben. HERDENKINGEN 19 MAART. 1834: Geboorte te Nevele-blj-Gent, van de gemoedelijke Vlaamsche romanschrijf ster Rosalie Loveling, op 4 Mei 1875 ever- leden. Samen met liaar zuster Virginia (17 Mei 1836-1923) gaf zij gedichten en vertellingen uit. 20 MAART. 1847: Plechtige teraardebestelling van den gevierden dichter Karel-Lodewijk Le- deganck. Geboren te Eekloo op 9 Novem ber 1805. Hij begon zijn brood te verdie nen, eerst als spoeler in een weverij, daarna als hulpklerk op het stadhuis. Toen werd hij voortgeholpen naar de Gentsche Hoogeschool, waar hij in 1835 in de beide rechten promoveerde. Toen werd hij Vrederechter, eerst te Kaprijke, dan te Zomergem, en in 1840 werd hi.i lid van den Provincialen Raad. waar hij het eerst na 1830 het woord in het Neder- landsch voerde. In 1842 werd hij benoemd tot Provinciaal schoolopziener en <n 1845 tot hoogleeraar te Gent, alwaar hij 19 Maart 1847 overleed, aan een borstir.vaal. Ledeganck is een waar dichter, met een diep gevoel. Van zijn gedichten is vooral bekend: De drie Zustersteden, het dich terlijk evangelie der Vlaamsche Beweging. 21 MAART: 1685: Geboorte te Eisenach (Saksen) van den Duitschen musicus Johani. Se bastian Bach. In 1723 werd hij bestuur der der Thomas-muziekschool te Leipzig, waar hij in 1753 blind overleed. Hij wordt als de vader der Duitsche toonkunst be schouwd en hooggeacht. Zijn hoofdwerken zijn: passies fMattheus- en Johannes- passie), klavier- en orgelstukken, vooral fuga's, sonaten, suites, en onvergelijkelij ke vioolstukken. 22 MAART. 1599: Geboorte te Antwerpen, van den meesterlijken portretschilder Antoon Van Dijck. Hij overleed te Blackfriars bij Lon den op 9 December 1641. 23 MAART. 1850: Eerste vertooning, te Parijs, van Charlotte Corday van Poivard; dat een strijd Inzet tusschen het Classicisme en het Romantisme. 24 MAART. 1866: Overlijden van Kanunnik J. R. David, medestander van Jan-Frans Wil- lems. Jan David, 25 Jan. 1801 te Lier ge boren, was een Vlaamsch taalgeleerde en schrijver. Hij was hoogleeraar in de Va- derlandsche Geschiedenis en de Neder- landsche Letterkunde. In 1875 werd het naar hem genoemde Davidsfonds gesticht, dat ten doel heeft de alzijdige ontwikke ling van het Vlaamsche Volk en de be vordering van de Vlaamsche Belangen. (Zie vervolg hiernevens.) IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBMBBa Maar Lore, wat denk je nu, daar ben ik toch voor? Koken behoef je ook niet, ik heb een uitstekenden zwarten kok. Jij hebt er allien voor te zorgen dat in huis alles in orde is en de bedienden behoor lijk hun werk doen. Je zult eerst moeten leeren hoe je met hen moet omspringen, ze zijn soms niet makkelijk. Maar ik zal je wel helpen en Lena Martens zal je ook heel wat nuttige wenken geven. Maak je maar niet ongerust, lieveling, dat zal best gaan, daar ben ik van overtuigd. Ik heb in elk geval het vaste voor nemen om alles te leeren wat ik kennen moet. Maar nu moet ik je iets ernstigs vertellen, heb je al bericht van den ouden Friedrich? Alleen een telegram dat oom gestor ven was, een brief volgt nog. Ik hoop dat die met de Usambara meegekomen is. Ik ben toch wel erg benieuwd hoe mijn on schuld aan het licht is gekomen en wat ik eigenlijk misdaan had dat oom zoo boos op me was. Lore keek hem met haar mooie oogen vol liefde aan. Ik kan je alles vertellen, Richard, maar je moet er wel rekening mee hou den, dat je oom zijn testament waarin hij Jou onterfde, niet meer veranderd heeft, hij was het wel van plan, maar hij stierf zoo onverwacht. Hij keek haar verbaasd aan. Weet jij er dan meer van, Lore? Ja, Richard, en ik heb zelf met Je oom gesproken, zonder dat hij west, ln welke verhouding wij tot elkaar stonden. Ze vertelde hem nu uitvoerig hoe z» reeda altijd Ernst Frankenstein verdacht had en deelde hem zoo voorzichtig moge lijk mee, dat Hilde haar uit ergernis da* ze zich met hem verloofd had, het huil ontzegd had en hoe ze toevallig twee da gen voor haar vertrek Frankenstein ont moet had. (vervolgt). BALATUM bij 5«n««n-V*nn«it«, Pop.

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1938 | | pagina 9