Naar het einde van den Oorlog ën Spanje Allen m Ce K.V.V. SN ONS LAND Groote Volksvergadering K. V» V, Moeder en Zoon HERAANPASSING De Eér.2 Katholieke Partijformatie KATHOLIEK WEEKBLAD VAN IEPER BIJ EEN JUBELGOUWDAG KATHOLIEKE VLAAMSCHE VOLKSPARTIJ Buitengewoon Katholiek Partij- Congres te Brussel op y en 10 April in als wij marcheeren!!! INTERNATIONA AL OVERZICHT ALLE KATHOLIEKEN MIE VLAMINGEN Hoe willen wij macht verwerven... wanneer de Katholieke Vlamingen versplinterd liggen Minister De M&n giet de Financiën in "Plan,, Op Zondag 3 April, te 17 uur KATHOLIEKE VLAMINGEN, bouwt met ons uit: Ba Kristen en Vteatnsche FoSï«ïek ZONDAG 3 APRIL 1938.. 10 BLADZIJDEN; 50 CENTIEM. I II III1»1 "IWIIIIiW DE HALLE Katholiek Weekbladf van leper Bureel: Boterstraat, 58, IEPER. ABOIWEMENTSP1IJS VOOR 1 JAAR (per post) Binnenland 25.fr. Belgisch Kongo 4S.fr. Frankrijk 45.fr. Alle andere landen 65.— fr. yede»erkeri **fi v*rantve*t<UUik voet artikels HA Drakker-Uitgever: SANSEN-VANNESTE, Poperinge. Tel. Poperinge Nr 9. Pos tcheckre kening N' 155.79. 6 JAARN- 14. ^lü30iMii!liHliilül!!iU:.:)IIIIUIII||||!gHMHnailHI)U TARIEF VOOR BERICHTEN: Kleine berichten per regel 1.fr. 1 fr. toeL ber. m. adr t. bur. Kleine berichte, (minimum! 4.fr. Rouwber. en Bedank, (min.) 5.fr. Te herhalen aankondigingen.' prijs op aanvraag. ngezonden worden. Kleine be- Annoncen zijn vooraf te betalen en moeten tegen den Woensdag avond richten tegen den Donderdag noen. iiaiiiiiiiiuuiiiuiiiiiuiwnioaiimi Een oogenblik heeft Maria haren Zoem langs den Kruisweg moed ingeblazen en gij blijft bij het kruis staan. Sta bat mater. Ds Joden roepen: Kom af van het kruis Maria roept niet: Kom af Eerder zeggen hare blikken: «Blijf hangen: vol trek het grootsche werk der verlossing, ik ben met U Een ander moeder zou zeggen: «Ik kan het niet meer zien, draag mij wegMaria niet, wil alles zien geb:uren; het 's de wil van den Vader die zijn Zoon niet spaart uit liefde voor de men«chen. Zij ock pleegt haar offer, medeverlosser's. Veronderstelt een man die naar het schavot wordt geleid. Hij word: onder ge wapende macht naar de markt gebracht. Nitmand is er bij van zijn familie. Ieder zou zich schamen. Welke schande: Pu blieke tentoonstelling. ...En hier wijzen ze naar een vrouw: Dat is zijn moeder Zij is niet beschaamd. Zeker voelt zij diep de vernedering, zeker klopt haar hart van angst voor het vreeselijk oogenblik Morst iemand onder de familie van den veroordeelde daar feitelijk zijn. het ware nog zijn moeder. Alleen een moeder ware bekwaam dien stap te doen, die schaamte te lijden. Zulke moeder zou roepen door de me nigte: «Mijn zoon is niet plichtig». Zij zou hem verdedigen, pleiten beter dan ten advokaat. pathetisch optreden en hem in haar armen tegenhouden op *t mo.rent dat de beulen hem willen losrukken. Ja, 't is de moeder van den veroordeelde. Hier staat ook de Moeder van de ter dood verwezene. zij roept niet: Mijn Je zus is onschuldig, ik heb de bewijzen in hand. En zij kan het bewijzen. Zij pleit niet; zij komt niet tusschen. Zij wee: dat Hij belast en beladen is met d: zonden der wereld en zij laat het gerecht zijn koers volgen. Zij rukt haar Zoon niet uit de armen der beulen, zij maakt de touwen niet los, zij trekt de nagels niet uit. Zij geeft haar Zoon, zij offert Hem. En dat is veel meer. Zij bidt haar Fiatvan Nazareth. Zij moet daar zijn, zij kan niet anders dan daar zijn. Neen. Maria is niet thuis gebleven. Een moeder verlaat haar ster vend kind niet. Zij kan niets doen voor haar kind. En de menschen spotten met haar. Het is bij mirakel dat ze zelf niet sterft. Haar hart is verscheurd. Zij lijdt zooveel als ze bemint. En. dat is niet weinig. O Moeder, geef mij voor vijf minuten uw hart. uw moederhart, uwe compassie, maar ook uwen meed. Wie is de mensch die niet weenen zou? Daar staat de Moeder, de Moeder zon der kind. IK BEN DE BEUL. Zoo beminde de Heer zijn goede Moe der Maria en Hij heeft haar het lijden niet gespaard. Klaag niet over uwe kleir.e mis'rietjes, t spreken niet weerd vergeleken bij het groot leed van Calvarië. Koningin der Martelaren idealizee- ren wij. Maar wat was de werkelijkheid? Indien ik per ongeluk een kind zou om verrijden, doodelijk kwetsen, hoe pijni gend en beschamend ware het niet voor de moeder van dit kind ts verschijnen. En had ik hij toeval ook de moeder ge kwetst die haar kind aan de hand hield. Ik zou meer dood dan levend zijn. Is het mijn geschiedenis niet? Vrijwil lig heb ik den Zoon en de Moeder ge kwetst. Wanneer een moordenaar voor het lijk van zijn slachtoffer gebracht wordt, nfgen keer op tien, zinkt hij ineen, heeft hij een zer uwdepressie. En daar t'ende de kerk is de Piëta. Daar draagt een moeder het lijk van baar zoon op haar knieën; van dien zoon, dien ik, zondaar, gedood heb onder hare oogen, niet per toeval. Dat is mi in werk. Ben ik niet gegeneerd, beschaamd, waarlijk er in gedaan. En zij verwijt mij niet. Zij zegt mi® riet: «Wear heb ik dat ver diend? Wat heb ik u misdaan? Gij hebt mijn Zoon en mij gemarteld... Neen. Zij noemt mij: «Mijn zoon» indach tig het laatste woord, het testament van 't kruis: «Moeder ziedaar uw zoon». En zij omhelst mij teeder. alsof ik haar kind was, zij cmarmt den beul van haar kind en den folteraar van haar eigen moederhart. Zoover kan moederliefde gaan. Waar blijft onze kinderliefde? A. B. i!i!U!tntimtnrnnm!uiRinimittiiimmttimiituii«iimaHi«iiD!üiiunu!iiiitnniminuiiii;':i Sinds vijftien jaar ben ik niet meer naar de kerk geweest, tenzij voor de offe rande in de begrafenissen. Dit jaar ech ter houd ik mijn Paschen. En iederen Zondag zal ik weer naar de Mis gaan. Ik weet wel dat mijn ouwe maats zullen gek scheren... En van achter de gordijntjes mij al kommeerend zullen gade slaan... 's Avonds in de café's zal men mijn geval driftig bespreken... Als de duivel ver oudert, wordt hij eeremijtzegt men... Maar 't kan me niks schelen! Ik wil inet vrij geweten handelen. Ik ben nu de veer tig voorbij en ik heb nagedacht... Van alle kanten hooren we: Men moet de geestelijke waarden terug op het voor plan plaatsen. Men moet o'e zedelijkheid in de wereld herstellen.Iedereen is over tuigd van de diepe waarheid dezer woor den. Maar voor velen zijn het maar woor den. Heeft de geestelijke revalorisatie er bate bij, dat duizenden deze woorden herhalen? Ik ken buiten de Kerk geen enkele inrichting vaar men de volwasse nen op zedelijke verplichtingen wijst. Ik ken geen maatschappij waarvan de leden verplicht zijn regelmatig hun gedrag te onderzoeken, en de uitroeiing van hun fouten te betrachten. Waartoe dient het dan buiten de Keik te razen over zede lijke verbetering? Ik heb er genoeg van!!! Zonder het periodisch onderzoek, dat de kerk ter gelegenheid van Paschen eischt, is het menschelijk geweten slechts een machine, die nooit gerevisionr.eerd wor.it... Ons geweten wordt als vervuild gereedschap... En daarmee wil men de wereld verbeteren! Hoe kan een stad proper worden, indien elk voor zijn deur niet vact??? Wie het mij door de neus wrijft dat ik mijn Paschen houd, dien zal ik antwoor den: Ofwel kan het U niet schelen de wereld te zien vervallen in een cnbewoonharen chaos... en dat is gewis geen bewijs van zedelijkheidsgevoel bij U. Ofwel zijt ge ermee bekommerd en be geert ge een vurige geestelijke herleving... maar indien gij zelfs niet vermoedt, waar alleen het heelmiddel te vinden is, pleit dit niet voor veel gezond verstand! Nu is de keus aan U... Volgens mij, meet alle geraas dat ik te hooren zal krijgen, wijken voor deze groo- te waarheid: een leer die zoo wonderwel beantwoordt aan de behoeften van het tnenschdom, kan niet valsch wezen. Men zal mij opwerpen dat er zooveel naam-katholieken zijn, zoovelen die niet leven volgens hunt» princiepen... Dat weet ik alle -aal... Maar ik beoor deel geen particulier gevallen... Ik be oordeel systemen!!! Welnu, met een zoo gezegd wetenschappelijk systeem, zonder geloof en leekenmoraal, heeft men een aardig wereldje gemaakt. Gij zelf wenscht een zedelijke herleving... Uw systeem is bankroet! Laten wij dan het systeem van Christus herstellen... en heelemaal, tot aan de biecht... en de communie... IK HOUD MIJN PASCHEN. III Zooais gemeld, liecft op Zaterdag 9 en Zondag 10 April het buitengewoon Ka- tliolieg Partijcongres plaats te Brussel. ZATERDAG 9 APRIL, TE 14,15 U. (Zaal ratria Broecastr., ld, lii-uuel). 1. - INLEIDENDE TOESPRAAK, door den Voorzitter Oer K.V.V.: a) de wer king van K.V.V.b) Terugblik op het Congres van October 193'/c> Concen tratie. z. - DE GROOTE HERVORMINGEN EiM De KOL VAN DEN STAAT. Ver slag door den H. Er. Van Cauwelaert, .\luiister van btate. Bespreking. 3. - DE VERPLICHTE VERZEKE RING TEGEN DE WEKKLOObiiEiD. Verslag üoor den EL Aug. Cool, Hoofd secretaris van het Algemeen Christen Vak- verooud. Bespre ting. ZONDAG 10 APRIL, TE 10 UUR (Zaai PatriaBroeckstr., 23, Brussel). Dn VOORNAAMSTE PROBLEMEN Dlk OfLN BARE GEZON DrlEiD. Verslag door den EL J.De Clercq, Se nator. aj De openbare hygiëne; b) de gezond heidzorg (vooroehucdendc geneeskunde) eu mzonuerneid het Nationaal Merk voor Kmderweizijnc) de rol van den Staat m uen strijd tegen de sociale ziekten en zijn verhouding tegenover de groote na tionale liga s CU w erken welke dit doei beoogen; d) de orde der geneesheeren en apotnekers; e) de arbeiuersvacanties en de speelpleinen. ZONDAG 10 APRIL, TE 14,39 U. (Zaal «Umpire», Sainctelettepk, 18, Brass.) GROOTE MASSAVERGADERING, (waarop alle Katholieken worden oitge- noodigd. 1. - Stemming der besluiten. 2. - Redevoering door den H Giovanni Hoyois, Voorzitter der Parti Catholique Social, e Wat de Katholieke Partij van de Kegeering verwacht. 3. - Redevoering door den H. Hendrik Marck, Minister van Verkeerswezen: «De Kegeering aan het werk. 4. - Redevoering door den H. Hubert Pierlot, Minister van Landbouw: «Wat de Regecring van de Katholieke Partij verwacht. 5. - Slotredevoering door den H. Alf. Verbist, Voorzitter der Kath. Vlaamsche Volkspartij: «Naar een schooner toe komst. GE ZIJT OVER ONS BLAD TEVRE DEN! NA LEZING, SCHUIF HET IN HANDEN VAN EEN GEBUUR OF VRIEND. ZOO STEUNT GE ONS. DOE HET ZONDER UITSTEL- DANK E ROM, Iedereen kent de Kajotters, jonge boe ren, Middenstanders. Maar weinigen ken nen de Katholieke Studentenaktie, wei nigen van de buitenstaanders althans. De K. S. A. is nochtans niet de minst belang rijke Katholieke Jeugdorganisatie. Vooral de jongens uit de K. S. A wor den de hoop d:r toekomst in Vlaanderen. Zij worden eensdaags in het werkelijke leven, de eenstukkige kerels, de mannen met zen rotsvaste overtuiging, de trouwe voorvechters van de kerk in dit land. Zij wordïn de echte leiders van hun volk, die het weer wakker schudden, en doen vech ten voor de hernieuwing van Vlaanderen in. Christus. Zij aanvaarden den strijd, van het geloof, tegen het nieuwe heiden dom, voor den bloei der kerk tegen den massa-afval. Die bew.ging moet gij dan naderbij leeren kennen, op 24 April te Roeselare. Daar zult ge hun geestdrift hooren weerklinken in hun lied, daar hoort gij hun verovcringswii dreunen in hun stijl volle marseh. Op dien Jubelgouwdag, den tienden Gouwdag sedert haar stichting en ontstaan in West-Vlaanderen, defileert de K. S. A. voor haar Bisschop om hem trouw te zwer-n. Vooral de ouders van onze kiaroeners en hernieuw eis moeten daar aanwezig zijn om hun eigen jongens te zien voorbijs tappen. Onthoudt die dag: 24 April a.s. te Roeselare!!! Wie zijn ze die stappen geestdriftig en [koen, Met wapprende vlaggen en bitse klaroen? De JEUGD! Zondag 24 April, Beloken Paschen: de West-Vlaamse he Katholieke Studenten actie houdt haar tünden Gouwdag, haar JUBELGOUWDAG. Vier duizend studenten in wit-blauw kerke-uniform marscheeren door de stra ten van de oude Rodenbachstede. Het Christuskger defileert voor zijn bisschop. Die betooging moogt ge niet missen, U moet hooren den eed van trouw aan Christus door de bloem van Vlaanderens jeugd gezworen! Naar Roeaeiare dus, den 24 April!!! Ouders, die jongens hebt in de K. S, A., zoudt gij kunnen thuisblijven? Uw Jongens defllseren voor hun Bis schop. Uw jongens belijden hun trouw aan Paus en Bisschop en Kerk. Uw jongens toornen aan Vlaanderen, wat de reddende hernieuwers zijn. Zoudt gij dit willen misstn??? Ouders, uw eigen jongens verwachten U, heel de West-Vlaamsche K. 8. A. ge meenschap verwacht U. en alle vrienden van de K. S. A. te Roeselare op Zondag 24 April, Beloken P»scueji,!!i SNELLE VORDERINGEN. De aandacht voor de internationa le gebeurtenissen wordt zoozeer op Groot-Duitschland en on de binnen- landsche evolutie van Tsjechoslova- kije gevestigd, dat zelfs de groote vor deringen, die het leger van Generaal Franco tijdens de laatste dagen ge maakt heeft, betrekkelijk weinig be langstelling wekken. En nochtans heeft uit dien hoek, meer gevaar ge dreigd dan uit Centraal-Europa. Zelfs thans is er reden cm waakzaam te zijn. De onrust die in Frankrijk heerscht, krijgt een alarmeerend ka rakter en de krijgsverrichtingen in Spanje, hebben er een geweldige te rugslag gekend. Voor iedereen staat het vast, dat de oorlog zeer snel naar het einde na dert. De geweldige opmarsj, dan de nationalisten op het Aragonfront en het binnendringen in Katalonie, wij zen op de ineenstorting van het roode leger. Na bijna twee jaar strijd, waar bij om zeggens voortdurend stelling op stelling, stad voor stad, moest prijs gegeven worden, kan de moraal geen stand houden, ook al werkt de pers nog zoo opbeurend en verduikt ze nog zoo goed de nederlagen. In Katalonie wordt het ergste ge vreesd voor een opstand. De eensge zindheid tusschen de verschillende groepen die deel uitmaakten van het Frente Popular is noot zeer stevig geweest. Het is trouwens een bond genootschap dat slechts door de nood der omstandigheden kon in stand ge houden worden. In de jaren die de burgeroorlog zijn voorafgegaan, was de groote meerderheid van de links georienteerde arbeiders aangesloten bij anarchistische organisaties. De zucht naar losbandige vrijheid is den Spanjaard eigen en dat moet leiden tot uitspattingen, zooals dit overdui delijk blijkt uit de talrijke krijgstoch ten uit het verleden en uit de vele revoluties, waarvan Spanje getuige is getveest. Tijdens de burgeroorlogheb ben deze anarchisten zich slechts on willig een zekere tucht laten opleg gen. Eens dat ze zich zullen be wust zijn, dat alles verloren is, zal het lieve leven beginnen. Nu reeds trek ken de roode troepen ordeloos terug. IBIISEBl leder oogenblik mag men zich te Bar celona aan de algemeene ontredde ring en aan de ergste baldadigheden verwachten. Nog is de oorlog niet geëindigd, maar alles doet vermoeden dat het tweede jaar van de oorlog niet volle dig zal zijn (17 Juli 1933). DE ONTSTELLENDE TOESTAND IN FRANKRIJK. De onbehaaglijke toestand, die se dert het heengaan van Chautemps niet meer geweken is en de labiliteit van de regeering Blum, hebben de Fransche crisis een zeer acuut karak ter gegeven. Alles krijgt een wanhopig karakter. De Staatsfinanciën zijn in de war. Het prestige is naar de vaan tjes. Ook de beslissingen dreigen wan hopig te worden. Aldus blijkt uit de weekbladen Cyrano en Gringoi- redat Blum en Paul Boncourt op 14 Maart beslist hadden om de repu blikeinen te helpen door het toezen den van enkele regimenten Fransche soldaten. De vergadering van den IIoo- gen Raad van Landsverdediging had volgens deze bladen een zeer woelig karakter, daar de Minister van Lands verdediging Deladier met de beslissing niet accoord ging. Toen Bhtm en Bon court toch bij hun standpunt bleven dreigde Generaal Gameling, stafover ste, en talrijke generaals met ontslag en met publicatie van de reden van hun ontslag. Nog bleven ze bij hun beslissing. Maar de tusschenkomst van Engeland gaf den doorslag. Niet al leen zou het Frankrijk niet volgen, maar het dreigde zelf met een breuk. Hiervoor heeft Blum tenslotte ge zwicht. Hiermee is eens te meer de groote verzwakking van de Fransche macht in het daglicht getreden. Zon der Engeland is het machteloos. Doch meteen weten we dat Blum gehandeld heeft, onder de druk van de door de communisten opgezweepte massa. Is het niet ellendig, dat uit pure demagogie, het belang van het land geofferd wordt, voor de onbe redeneerde eischen van de arbeiders massa. De communisten hebben hun doel bereikt. Ze hebben door hun dubbel zinnige houding en hun politiek van ordestoring, het land gereed gemaakt voor de revolutie, waaruit zij hopen de Sovjetstaat in Frankrijk te vesti gen. ENGELAND. Groot-Britanje vertoont zich weer in zijn wondere soepelheid. Het pro testeert. het treedt op, het dreigt, doch niet tot het wanhopige toe. De «Times*, het officieuse Engelsche blad, erkent dat de toestand voor de regee ring van Barcelona onhoudbaar gewor den is. Engeland past thans reeds zijn politiek aan om niet alles te verbrod den met de toekomstige Spaansche Staat en om zijn groote economische belangen in de Spaansche mijnen te vrijwaren. Met het verrassende haast worden de ltaliaansch-Engelsche besprekin gen geleid, nadat ze sedert meer dan een jaar voorbereid werden. Italië be toont zich sterke partij, ook al ver wacht het belangrijke flnancieele hulp vanwege zijn concurrent. Het weet dat zijn hulpverleening aan Franco het een zeker invloed ver zekert in de Spaansche buitenland- sche politiek van de toekomst. Ander zijds is zijn vriendschap met het aan zienlijk versterkt Duitschland een niet minder belangrijke troef in zijn handen. Engeland van zijn kant vraagt wel de terugtrekking van de ltaliaansche vrijwilligers uit Spanje. Mussolini be looft zulks, doch op voorwaarde dat de andere landen hem voorgaan. In- tusschen is weeral zooveel tijd gewon nen en voor het oogenblik zal geko men zijn om een beslissing te treffen zal de Spaansche tragedie waar schijnlijk een einde genomen hebben. Natuurlijk zal de bespreking eindi gen met de erkenning van de vereve ring van Ethiopië, waartegen het zich zoo verzet heeft. Zoo wordt Engeland zelf verplicht de politiek van de Vol kenbond te veroordeelea. Het zal zich echter wel wachten de erkenning van het Italiaansch keizerrijk langs Ge- nève te bekrachtigen. Met het eindigen van de Spaansche burgeroorlog, zal nog een haard van oorlogsgevaar verdwijnen. We blijven echter zeer bezorgd voor de toestand in Frankrijk. (Verboden nadruk.) ROSKAM. IHBBLaiBBBBBBCBBBBBaEBB3f!EiasaiiBBBBI tCJBBS Hoe Minister Soudan het tekort van 1.800 miUioen wil aanvullen. Ds nieuwe Minister van Financiën is er nu eindelijk in geslaagd vast te stellen hoevsel het tekort bedraagt op de be- grooting van 1S38. Dit tekort bedraagt niet min dan 1 milliard 800 miUioen frank. Hoe de H. Soudan zinnens is dit tekort aan te vullen heeft hij uiteengezet aan een correspondent van het dagblad La Métropole Hier nu de inzichten van den H. Sou dan; 1800 millioen heeft hij noodig om het tekort te dekken; Door bekrimpingen en bezuinigingen van allen aard hoopt hij dat enkel 1.200 millioen door nieuwe belastingen zullen moeten worden gedekt; intusschen heeft hij een nieuw onderzoek ingesteld; Hij hoopt op een vermindering var. de werkloos he'd "ieremtrent zal hij zaken lieden raadplegen; Door verscherping van de kon tr ooi hoopt hij 200 millioen te vinden inzake weelde- en overdrachttaks, zonder aan iets te moeten raken. Alleen zouden een tiental beambten daarvoor moeten wor den aangesteld; De inning aan de bron der weeldetaks zou moeten herzien zijn; Hij zal evenwel ontwerpen doen voor bereiden alsof hij 1800 millioen zou moe ten vinden. Naar mate bezuinigingen zul len gevonden worden zal hij dan in de mate van het mogelijke in de opgemaakte ontwerpen wegsnoeien; Hij zal ook doen nagaan of door het aanbrengen van een banderol op de fies- schen van alcohol, geen opbrengsten kun nen gevonden worden; Ee scherper toezicht op de inkomst- aangiften van de beoefenaars van vrijs bercepen (geneesheeren, advokaten, enz.) zal moeten worden, bekomen. Minister Wauters tracht bezuinigingen te vermijden. Minister Wauters, naar de Socialisti sche lijnrichting, zoekt reeds te ontko men aan de merkelijke bezuinigingen welke zouden kunnen gevonden worden in zijn begrooting van Volksgezondheid. Om zijn kredieten te kunnen handha ven, heeft hij er nu op uitgevonden dat allerlei Socialistische vereenigingen, elk op hun toer, hem een afvaardiging stu ren om protest aan te teekenen tegen de voorgenomen bezuinigingen. En telkens wordt dan groot gewag gemaakt van die bezoeken. De ontwerpen van Minister Soudan bijna klaar? Naar verluidt zou de H. Soudan bijna klaar zijn met zijn ontwerpen en zouden deze reeds besproken worden in den Ka binetsraad van Vrijdag 1 April. De nieuwe belastingen zullen dus April- visschen zijn. maar daarbij nog echte. Het hadde beter anders geweest. Zullen eindelijk de Coöperatieven ook lasten moeten betalen? Het schijnt wel dat ook een belasting op het zakencijfer der coöperatieven overwogen wordt. Dat de Socialisten zich hiertegen hard nekkig verzetten is begrijpelijk. Het zou ons in ieder geval verwonderen moest die belasting doorkomen. Wat heeft Minister De Man dan in Financiën uitgericht? HIJ LIET ZTL IN PLAN Dit is een vraag die door Het Nieuws van den Dagwordt gesteld. In een artikel gewijd aan het begroo- tingstekort is dit blad niet malsch voor den H. De Man, die de Financiën in planliet, en drukt zich hierover als Volga uit: Dat M. Soudan van den toestand niet op de hoogte was ts te verstaan, maar dat de xegeering moet erkennen dat zij op zulke schaamtelooze wijze door haren mi nister van Financiën om den tuin werd geleid, is wat al te kras. Het gezag van den Eerste Minister moet hier leelijk in gebreke gebleven zijn. De socialistische pers zelf moet bekennen dat Minister Soudan verplicht geweest is een grondi ge studie te doen van geheel het finan cieel vraagstuk». Wat heeft De Man dan wel in Financiën uitgericht? Men denkt hier aan een der noodzakelijkste hervor mingen van den Staat: de persoonlijke verantwoordelijkheid der ministers, die wegens klaarblijkelijk wanbeheer in be schuldiging zouden moeten kunnen ge steld woraen. De Man mag van geluk spreken dat die hervorming nog niet is doorgevoerd. Hij heeft er bovendien mis bruik kunnen van maken om een reeks hervormingen van kredietnatianaiisatie en geleide ekonomie door te voeren, welke wis de oogen uit het hoofd kosten. De Rechterzijde van den Senaat vraagt herziening van de buiten gewone begrooting en afschaffing van den Dienst voor Ekonomisch Herstel. Woensdag 11. vergaderde de Rechter zijde van den Senaat om den financier ten toestand te bespreken en de aan te ne men houding ten opzichte van de Bui tengewone Begrooting. De bespreking wees uit dat de Rechter zijde een herziening van de Buitengewo ne Begrooting en de afschaffing van den Dienst voor Ekonomisch Herstel vraagt. Ten slotte werd e;n motie met algemee- ■BHBBBflaBBBBBBBBBBBBBBBBBU IB ne stemmen aangenomen, waarin beslui ten in dien zin werden opgenomen. «o>- nn SOCIALISTISCHE MINIS TER DEL ATT RE WILDE EEN GESCHENKJE VAN 400.000.000 GEVEN AAN DESYNDIKATEN De syndikale werkloozenkassen moeten, naar de bestaande reglementen, 15 van den werkioozensteun uitkeeren, uit eigen middelen. Naar verluidt werd sedert een tiental jaren dergelijke uitkeering niet gedaan maar werd het verschuldigd bedrag een voudig weg overgeschreven op de bereke ningen der syndikale werkloozenkassen. Deze schuld nam begrijpelijker wijze steeds toe en zou thans ongeveer 400 mil- iioen bedragen. De Socialistische Minister Hr Delattre, die een ontwerp op de verplichte verzeke ring tegen werkioozensteun heeft moeten opmaken, had erin voorgesteld gewoon weg die 400 millioen schulden te schrap pen. Gelukkiglijk zijn de andere ministers daarmede niet kunnen akkoord gaan, mee- nende dat 's lands financiën thans niet te best zijn om dergelijke geschenkjes te doen, en heeft de Kabinetsraad geweigerd op Minister Delattre's voorstel in te gaan. NAAR ELECTRIFICATIE DER SPOORLIJN AM STERDAM-BRUSSEL H. Marck, Minister van Verkeerswezen, heeft een bezoek gebracht aan Amster dam en heeft er gesprekken gevoerd met talrijke hoogstaande Nederlandsche per sonaliteiten. Naar wordt gemeld heeft Minister Marck besprekingen, gevoerd met zijn Nederiandschen collega omtrent de elec- trificatie van de spoorlijn Amsterdam- Brussel en voor een sneller verkeer tus schen Eindhoven en België. IN DE KOOLMIJNNIJVERHEID De beheerraden der koolmijnen hebben bekend gemaakt dat zij zinnens waren een loonsvermindering van toe te passen. De mijnwerkers hebben zich hiertegen verzet en onderhandelingen worden thans gevoerd door leden van de Regeering om tot een vergelijk te geraken. LA JUSTICE SOCIALE HOUDT OP TE VERSCHIJNEN Na het 43* nummer heeft La Justice Sociale het nieuw blad gesticht door den H. Jean Bodart, opgehouden te verschij nen. Het blad zal wellicht te kostelijk sijn komen te staan vow den H. Bodart, van: het papier ko6t tegenwoordig zeer duur. (Zie vervolg op 2* bladj De K.V.V. is een politieke beweging, die zich niet beperkt tot een gemeente of een provintie, maar die werkt over het terrein van de heele staat. De staat is een vereeniging van menschen levend op een bepaald grondgebied om onder het gezag van regeerders hun tijdelijke welvaart te bereiken, dit is om in de tijdelijke orde zoo schoon mogelijk mensch te worden door onderlinge samenwer king en ordening van deze samen werking. De politiek is de kunst om dit men schelijk samenleven en samenwerken in de staat zoodanig te ordenen dat die schoone mensch hier werkelijk op aarde tot stand komt. We beleven een tijd waarin de staat op een altijd verdergaande wijze doordringt in de aangelegenheden en de bedrijvigheid van de privaatperso nen, waarin de inmenging groeiende is. In de sociaal-economische orde is dit tusschenkomen van de staat ver schrikkelijk geworden. Ook op het ge bied van de geestelijke bedrijvigheid groeit deze inmenging: zie het onder wijs en de opvoeding. De lichamelijke opvoeding dreigt ook gemonopoliseerd te worden door het ministerie van volksgezondheid. Nu is de staat een groot woord om in deze beteekenis te beduiden de dragers van de macht, de regeerders. De staat is de organisatie van de maatschappij: de regeerders zijn de fyzische organen. Maar die regeer ders zijn gewone menschen. Het is derhalve van bijzonder be lang te weten wat die regeerders machthebbers denken over de mensch en over de maatschappij. Wat denken ze over het doel van 's menschen leven, over de ziel van de mensch, over de werkelijke betee kenis van dit leven? Wat denken zij over de natuurlijke rechten van de mensch? Over de fa miliegemeenschap gebouwd op liefde en onverbreekbaarheid van de huwe lijksband? Over de dorpsgemeen schap, de beroepsgemeenschap, over de volksgemeenschap, over de inter nationale gemeenschap? Wat denken zij over het ontstaan van de maatschappij? Is ze een machine of een organisme? Komt de maatschappij na het individu of gaat ze voor het individu of moet in dividu en maatschappij een harmo nisch geheel vormen? Want de meening die de macht hebbers bezitten over de aangehaalde vragen zullen tot uiting komen in de wetgevende of bestuurlijke maatrege len die ze treffen over het heele land. De katholieken nu hebben de op vattingen van liberalen en van socia listen omtrent mensch en maatschap pij te bekampen, omdat ze valsch zijn. Voor een liberaal is de mensch vol komen vrij. Hij zelf is een kleine Godheid, waarvoor de staat moet wij ken. De liberaal verwerpt datgene wat hij met zijn rede (rationalisme) niet kan achterhalen; hij is vrijden- -ker en haat het geloof. De mensch moet andersom goed zijn, philantroop, humanistisch; maar dit beperkt hu manisme zonder horizont verkleint de mensch. De liberaal is de moordenaar van elke gemeenschap; hij snijdt de ge meenschap uit het samenleven. Voor een socialist (ik bedoel een zuivere marxist, en niet de brave man die in het socialisme verdwaald is ge raakt) moet de mensch ook het ge loof haten, alleen de rede en de tech niek en de machine bevrijdt de menschheid: vrijdenkerij (verwant schap met de liberalen). Voor een socialist bestaat ook het beperkt humanisme en de beperkte philantropie: meer confort voor de arbeider en de proletaar. Alle oriën tatie op de eeuwigheid is uitgescha keld. De socialist vertoont een derde ge- meene trek met de liberaal: hij ook is de moordenaar van de gemeen schap. Geen familiegemeenschap en onverbreekbare huwelijksband, maar de vrije liefde met kinderenproductie ten bate van de staat. Geen beroeps gemeenschap, maar klassenstrijd. Geen volksgemeenschap, maar de roode internationale over alle gren zen. Geen internationale gemeen schap, maar de internationale van de haat en van de revolutie. We zien thans enkele kenteringen onder de druk van de nood der tijden en van het gezond verstand. Maar geen katholiek kan deze stel lingen aankleven. WAT TE ZEGGEN VAN HET VH.V. EN VAN HET VERDINASO? Beide bewegingen streven ernaaf om de katholieke wereldbeschouwing ten grondslag te leggen van hun po litiek programma. Daarom vinden wé veel geloofsgenooten terug in dezé kleine formaties. Maar tegen het nationalisme vart het V.N.V. (en hier dient terloops op gemerkt dat het V.N.V. verkeerd doei met het monopool van het natio? nalisme op te eischen. want elke V.N.V.er ls nationalist, akkoord, maar elke nationalist is geen V.N.V.er, dit is verre) kan dit worden opgeworpen 1. Het heeft de schijn dat het katholieke dient gehandhaafd ln hut) stellingen omdat het een nationalÓ traditie is in Vlaanderen. Wat de pri* mauteit van het nationale zou om sluiten. Ten andere uitlatingen al? er is maar EEN trouw, de trouw aafl het volk van R. T. wijst ln dien zin, Welnu niet omdat het ln de traditie ligt dient de katholieke godsdienst hier te heerschen, maar omdat hij de waarheid is. 2. Het V.N.V. is voorstaander van een politiek katholicisme. De ka? tholieke actie bekijken ze scheel er} donker; die actie is nutteloos. Maat de politiek primeert, de staat zal ons katholiek maken. Alsof de staat hei recht heeft de menschen te dwingen katholiek te zijn. 3. Het V.N.V. beklemtoont het autoritaire in de politiek, en bekampt de autoriteit in het geestelijke. Op dit laatste gebied zijn ze liberalen van het zuiverste allooi. 4. Het V.N.V. pakt uit met het beginsel: een volk, een staat, alsof dit een beginsel was van het natuurrecht; wat volstrekt verkeerd is. 5. Op de voorgrond van de V.N.V.- mentaliteit staat het gevoel, de drang, het irrationeele. De koninklijke rede wordt er op de zolderkamer gelogeerd. Toch is, door het verschaffen van inzicht aan velen die met het V.N.V. sympathiseeren, mogelijkheid dat deze de gezonde levens- en godsdienstige verhoudingen terugvinden. Het Verdinaso kan ook gerust punt 2 en 3 voor zijn rekening nemen. De waarheid is dat de persoonlijke vorming van de mensch door de ka tholieke actie moet samengaan met een politieke werking door een orga nisme dat in de politiek staat, om deze twee krachten te doen samen werken aan eenzelfde doel: volwaar dige menschen te vormen in Vlaan deren. De K.V.V. is dit politiek organisme, dat naast de katholieke actie het pu bliek leven wil omscheppen tot ait christelijk cultuurmilieu waar elke mensch mogelijkheid vindt en steun om zijn menschwaardig leven in de tijdelijke orde te leven. De K.V.V. omdat ze politiek is steunt op machtsverovering. Want de macht ligt aan de wezenheid van de politiek. Hoe wilt U macht verwerven in het staatsbestel, wanneer de katholieke Vlamingen versplinterd liggen? OPWERPING: DE K.V.V. IS NIET VLAAMSCH GENOEG Zij bekwam de Vernederland- sching van het onderwijs, van het be stuur, van het gerecht. Zij bekwam laatst de verwezen lijking van de kuituurraden. Zij bekwam zelfstandige acade miën. Zij ia Vlaamsch-nationaal in haar programma. Zij stelt het volk vóór den staat. Wanneer bepaalde hervormingen geen resultaat hebben, dan ligt de schuld bij de Vlamingen zelf. Bij U en mij. Want laten we eerlijk beken nen dat wanneer we Grammens hoo ren, wij allen laf geweest zijn. En denk nu niet dat het K.V.V.ers wa ren; ook het V.N.V. lijdt aan deze volksziekte. Een voorbeeld: Wat doet Bert D'Haese in de taalgrens commissie? Afwezig zijn om geen ver antwoordelijkheid op te nemen. Even goed als de Heer F. Van Cauwelaert. Laten de Vlamingen aaneengesloten in de K.V.V., die ruimte biedt voor elke Vlaamsche strekking, opmarchee- ren, en die macht veroveren in het staatsleven, die ons toelaten zal om het gemeenschapsleven van ons volk zoo in te richten dat het beantwoordt aan de diepe kommer in ons: ieder mensch in dit land door het milieu te vormen tot een gave persoonlijk heid. K.V.V.cr. MODERNE DUITSCHE AUTOBAAN-TREIN Op de Internationale Autotentoonstelling; te Berlijn ziet men dezen autotrein die bestemd werd om den dienst op de Reicbs* wegen te ondernemen. BOVEN: Aan de auto is een remoreque vastgehecht met een doorloopenden gang. -ONDER: Een zicht in de rijkversierde autotrein die voor lange reizen gewis een goeie verbetering is om gemakkelijk en aangenaam groote reizen te ondernemen. in den Katholieken Kring, POPERINGE voor het Gewest POPERÜ4CE itiumniünüiHiiKifiiüHHiimiiiitiimiiüiHtiiiiiiHHiiiüsmittüiiiiHttimiiHüUiiimiu: H: tiüsi ni Spreker H. Adv. VANDEKERCKHOVE Lid van het Directorium "JEUCDFRONT" op godsdienstigen socialen en nationalen SLUIT AAN BIJ grondslag.

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1938 | | pagina 1