PAASCHBLOEMEN Het Volksfront heeft afgedaan CONCENTRATIE en de K.V.V. IN ONS LAND Het buitengewoon Kongres ven het Blok der Katholieken KATHOLIEK WEEKBLAD VAN IEPER INTERNATIONAAL OVERZICHT VERRIJZENIS DES HEEREN DE IJZERTOREN OPENT MET PASCHEN BIJ DE K.V.V. ENGELAND HOUDT VAN MILITAIRE SCHOUWINGEN KOLONIALE LOTERIJ WE ZENDEN ONS BLAD S 6' JAAR. Nr 18. ■■MMM TARIEF VOOR BERICHTEN: Kleine berichten per regel 1.fr. 2 fr. toel. v. ber. m. adr. t bur. Kleine berichte, (minimum) 4.fr. Rouwber. en Bedank, (min.) S.fr. Te herhalen aankondigingen prijs op aanvraag. Vigezonden worden. Kleine bfr Annoncen zijn vooraf te betalen en moeten tegen den Woensdag avond richten tegen den Donderdag noen. ZONDAG 17 APRIL 1938 g—"g «DE HALLE Katholiek Weekblad van leper Bureel: b Ij Boter3traat, 58, 1EPER. 1 g R ABONNEMENTSPRIJS VOOR I JAAR (per post) F- Binnenland 25.— fr. s g Belgisch Kongo 45.fr. p Frankrijk 45.fr. |g p Alle andere tandem 65.fr. If UtfUuetkcf) ttjn vetantwntdtlitk «oor hun triihelt ^!iinminuii!iiuuii!ii!iiiiiiiiiiaiuii!!{ituiumunuiiiaiHniiimBtiHniimb^ Drukker-Uitgever: SANSEN-VANNESTE, Poperinge. 12 BLADZIJDEN: 50 CENTIEM. Tel. Poperinge Nr 9. Postcheckrekening Nr 155.70. naar een doek van T1T1AAN dat zich in het Padro Museum van Madrid bevindt. Dante dichtte zijn goddelijke ko medie in drie deelen. Waarom geen deel over de wachtzaal, die men het voorgeborchte der oudvaders noemt, en waar die brave zielen een zoete rust genoten in afwachting der blijde toekomst? Na de scheiding kwam de ziel van Christus vereenigd met de godheid de blijde boodschap aanbrengen der ver lossing. Hij was dood en begraven, maar zijn ziel leefde. Over enkele stonden had Hij nog overal zeer en nu komt Hij hemelschblij, onlijdelijk en on sterfelijk. Die komst verwekt sensatie in dat anders zoo rustig zielenpaleis. Ginder ligt zijn lichaam definitief buiten ge vecht en hier triom.'eert zijn ziel. Vol zoetheid en majesteit laten we Chris tus spreken: «Vrede zij met u, vreest niet, lk ben het. Alles is volbracht, Ik heb de wereld overwonnen. Ik noem u niet mijne dienaren, maar mijne vrienden. Eens aan het kruis verheven, trek ik u allen tot Mij.». Ovatie. Algemeene zielsverrukking in de onderwereld. Weerdig is het Lam te ontvangen alle eer en glorie. Heilig! Heilig! Hei lig! Gezegend die komt. Dit is de dag des Heeren, laten wij jubelen en ons verheugen. Voor Hem wordt alle knie gebogen op de aarde en onder de aarde. «Ik ben de verrijzenis en het leven. Ik zal u niet achterwege laten. Nog veertig dagen en in den zegepra- lenden intocht zult gij mijn hofstoet uitmaken op het uur der hemelvaart om het eeuwig Paasclifeest in te lui den. Zij zingen den Exsultet O vere beata nox! Heilige nacht! Het is de Thaborvreugde in de val lei. Het is goed hier te zijn. DÉFILÉ Die goê zielen uit den goeden ouden tijd laien we aan 't woord komen. Adam en Eva verbergen zich niet gelijk na hun zonde: «Gelukkige fout die ons zulk een Verlosser bezorgde.». Abel, de eerste doode, de oudste van 't voorgeborchte: Uw bloed, o Heer, roept niet om wraak, gelijk Cain's zonde, maar om bermhertigheid en genade. Noë: Gij hebt de wereld gered van den waren zondvloed. Abraham: Heden komt de vreugde in den schoot van Abraham. Isaac: Mijn vaders arm werd tegen gehouden, maar uw Vader spaarde ziin Zoon niet. Oob: Ik weet dat mijn Verlosser leeft. Isaïas: lk had voorzeid: «Hij zal gegeeseld en bespuwd worden. David: Ze hebben, zooals ik voor spelde, uw handen en voeten door boord. Zacharias: «Wat zijn die kwetsu ren te midden uwer handen zoo sprak ik eens op voorhand. Isaïas mag getuigen dat hij voor zeid heeft: «Zijn graf zal heerlijk zijn Osee mag herinneren dat hij de verrijzenis heeft voorspeld. Joannes Baptista: Komt onnoozele kindertjes in de wiege versmacht, midden u staat Dien gij niet kent. Ziedaar het lam Gods. Christus: Laat de kleinen tot Mij komen De H. Moeder Anna, Jezus' groot moeder, geniet reeds de Paaschvreug- de. St Jozef is ook zoo verheugd Jezus weer te zien, hij heeft reeds een voor smaak van den hemel. Hij bidt: Ziel van Christus heilig mij. Christus belooft hem dat zijn eer ste verschijning voor Maria zal zijn. En al die trouwe dienaars uit het oud Verbond, die grootsche figuren die zoo verlangd hadden naar den lang- beloofden Verlosser zingen in koor: «Door Hem, met Hem en in Hem, zij den Vader alle eer. Ziedaar een fantaisie over het eer ste Paaschfeest in het onderaardsche. En al de christene menschen zullen dagelijks in den Credo deze heuge lijke gebeurtenis herinneren: «Die nedergedaald is ter helle... En ten derden dage verrezen is van de doo- den.A. B. HEBT GE OOIT EEN GOED WOORDJE GEDAAN OM EEN EN ANDER KENNIS AAN IE ZETTEN TOT HET ABONNEE- REN OP DIT BLAD. DOE HET ZONDER UITSTEL. DANK EROM. NIEUWE MINISTERCRISIS IN FRANKRIJK. De Anschlusz is kunnen gebeuren, dank zij het feit dat Frankrijk een ministercrisis doormaakte. Vier weken later, op het oogenblik dat diezelfde Anschluzs moet bekrachtigd worden door een plebisciet, maakt Frankrijk een nieuwe ministercrisis door. Vier weken geleden werd Blum belast met het vormen van een nieuwe regeering. Een maand fs voorbij gegaan in de grootste onzekerheid. Van meet af heeft men gevoeld, dat het met de- nieuwe kabinetsformatie nooit zou gaan. De naam Blum herinnerde aan de rampzalige jaren van het Volks frontexperiment, die het land recht streeks naar de falliet hebben ge bracht. De naam van Blum was vol doende om terug de beelden van 1936 tot werkelijkheid te maken: stakin gen en bezettingen van fabrieken. Op een oogenblik dat Frankrijk te kam pen heeft met een financieele en eco nomische crisis, waarbij door de ge- heele bevolking groote offers dienen gebracht te worden, eischen meer dan -0.000 stakers loonsverhooging en be perking van de arbeidsduur. De com munisten leiden de stakingen; en dat zegt genoeg. Blum heeft het land op ellendige wijze verzwakt. Hij is er zelf de oor zaak van, dat het kapitaal vlucht uit vrees voor vernietiging. Toen Blum met het vormen van de regeering be last werd, heeft men de gematigden hooren uitroepen-, die man is onbe- ktvaam! En met zoo'n onbekicame moest Frankrijk het prestige redden van zijn buitenlandsche politiek, dat door de gebeurtenissen in Midden- Europa een gevoelige deuk gekregen had. DE ANSCHLUSZ IS DE DOODSLAG VOOR HET VOLKSFRONT. Het mag wellicht als een geluk voor Frankrijk gelden, dat de Anschlusz is kunnen gebeuren. De machtsgreep van Hitier heeft de Franschen de oogen doen open gaan. Hij heeft hen ge leerd, hoe ver het Volksfrontsysteem hen gebracht heeft. Wij meenen dan ook dat met de nieuwe regeering die door Daladier samengesteld wordt een keerpunt gesteld wordt in de Fran- sche binnenlandsche politiek. Volks front en volksfrontpolitiek hebben afgedaan en een tijd van nationale M. DALADIER De nieuwe Fransche Minister-President. her organisatie en nationaal herstel wordt ingeluid. Het is gedaan met de sociale eischen ten koste van alles, ook ten koste van 's lands welvaart. Thans zal als motto gel den: Alles voor dei welvaart en de macht van het land, ook ten koste van zekere sociale winstposten. DE VAL VAN BLUM. De regeering Blum is gevallen over de dringende eisch om volmacht te verkrijgen ten einde het land er weer boven op te helpen. Het ontwerp van herstel was goed gedetailleerd en er werd juist nagestreefd, dat wat men algemeen wensclite: versterking van de landsverdediging en financieele en economische heropbeuring. De maat regelen geleken daarbij wonder wel op deze door de autoritaire Staten getroffen. Blum verklaarde trouwens zelf, dat ook de Franst hen het goede uit de fascistische stelsels mochten overnemen. Een andere regeering zou wellicht met deze voorstellen een drachtig gesteund geweest zijn. Doch men heeft hst niet kunnen gelooven dat de man, die het lan l in het verderf heeft gestort,het weer zou hebben kun nen redden. Trouwens zekere voorstel len, droegen een zeer gevaarlijk ka rakter, konden in ieder geval door een zwakke regeering tot noodlottige gevolgen leiden. Zoo was zeker het plan om wissels op de Staat getrok ken, te disconteeren. Hierdoor moes ten voorloopig, de kredieten loskomen in afwachting dat de voorgestelde be lastingen binnenkomen, onder andere de belasting op het kapitiaal. Wat erger is echter men weet niet goed hoeveel de begrooting zal beloopen. Flandin sprak van 80 milliard. Als dit niet met het gewone middel van de belasting kan gebeuren, dan moet het stelsel van de wissels op de Staat ge trokken weldra aanleiding geven tot een belangrijke inflatie, die noodza kelijk een nieuwe devaluatie moet uit lokken. Datgene wat Blum dus wilde vermijden en waarvoor de Franschen beginnen te vreezen als voor de pest, zou toch onrechtstreeks uitgelokt voorden. Het ontwerp voor volmachten is door de kamers van afgevaardigden gestemd geworden met 311 stemmen tegen 250. Doch onmiddellijk na deze uitslag wist men dat de senaat, die veel bezadigder is, zou tegenstemmen Dat is dan ook gebeurd en wel op verrassende toijze, namelijk met 224 tegen 49 stemmen. DE NIEUWE STREKKING Op de uitspraak van de senaat is de regeering Blum gevallen, doch zelfs indien het ontwerp ook in den senaat er door zou gekomen zijn was de regeering reeds veroordeeld; daar voor zouden de stakingen en de straat woelingen gezorgd hebben. Thans is de Heer Daladier belast met het vor men van een nieuwe regeering en dat zal heel spoedig gebeuren. Op het oogenblik dat deze regels verschijnen, is het zeker al gebeurd. De regeering Daladier wil een ster ke regeering zijn. Zij wil eerst en vooral aan het land, dank zij een ver bluffende politiek van militaire ver sterking, het verloren prestige her winnen. De financieele en economi sche ontreddering zal tegengegaan worden met krachtige plannen. Reeds spreekt men van verlenging van den arbeidsduur. Hierdoor teekent zich al af wat we reeds hierboven aanhaal den: zelfs ten koste van sociale winst posten zzl men de nationale welvaart heropbouwen. Dat dit alles gemakkelijk zal gaan, is niet te verwachten. De communis ten en de extreme socialisten, zullen de straat mobiliseeren. Doch alle woe lingen, betoogingen en stakingen zul len door het nieuwe bewind tegenge gaan worden. We vreezen daarom nog zeer bloedige relletjes, die zelfs lot een ramp kunnen uitgroeien. (Verboden nadruk.) ROSKAM. Binnen dit korte plaatsbestek wil len wij enkele zaken verduidelijken, en onder meer: WAAR IS DIE GEDACHTE VAN CONCENTRATIE ONTSTAAN? WAT IS CONCENTRATIE? HOE WORDT DIE MOGELIJK? WAAR ONTSTOND DE GEDACHTE? De gedachte werd naar voor ge bracht door het eerste concentratie congres dat in Juli 1936 te Leuven werd gehouden, waar niet de politie ke leiders, doch volgelingen allerhan de en ook wel mandatarissen hun wensch uitdrukten tot onderlinge sa menwerking, op een kristelijke en een volksche grondslag. Het was na de verkiezingen van Mei 1936, waar eenerzijds bleek dat de traditioneele katholieke partij enkele zetels verloor en dat kriste- Iijk-georienteerde mindere groepen vooruitgingen, Rex zelfs van meet af 20 vertegenwoordigers telde. In de nieuwe Kamer van 202 leden bleek dat 100 het katholicisme als levens beschouwing huldigden, ten minste op het terrein van de verhouding mensch en maatschappij. Aldus werd het althans vermoed. Om terug macht te geven aan de katholieke vertegenwoordiging, ten einde het volksleven te beveiligen, dacht men aan samenwerking tus- schen deze groepen. AUG. 1936. Het groot Katholiek congres greep plaats te Mechelen, het stond in het teeken van de ka tholieke toenadering. OCT. 1936. Als een bliksem in klaar herfstweer verrast het ak koord V.N.V.-Rex. Beide groe peeringen steken het zich in de kop binnen afzienbare tijd een on- weersteenbare marsch op Brussel te ondernemen. Ook katholieke out siders namen aan deze begooche ling deel. OCT. 1936. De Katholieke Unie ontdubbelt. De katholieke partij beweegt zich voortaan op twee vleu gels: in Vlaanderen werkt de K.V.V.; in Wallonië de P.C.S. EINDE 1936. Onderhandelingen worden aangeknoopt tusschen de politieke leiders van V.N.V en van K.V.V. (Voorloopig Directorium). Er wordt ten slotte een beginselak koord gesloten waar deze merkwaar dige zin in voorkwam: «Eere ge meenschappelijke formatie zal wor den tot stand gebracht. DE FINANCIEELE GEZONDMAKING EN DE VOORGESTELDE NIEUWE LASTEN OVER DE HOUDING VAN KATHOLIEKEN DE Op het Buitengewoon Kongres van het Blok der Katholiekm, waarvan onze le zers verslag vinden op een andere plaats in dit blad, hebben de Katholieke Leiders zich dus onbewimpeld uitgesproken voor grootere besparingen. Nadere houding te genover de voorstellen van nieuwe lasten zal vastgesteld worden bij de eerstko mende vergadering op 24 April. Met vesl vreugde hebben de Katholie ken kermis genomen van de aftakeling welke de Heeren Verbist en Hoyois het Planisme hebben toegediend. Ook de rest der verklaring van het Di rectorium is verheugend van beslistheid. De Katholieken moeten nu eensgezind zijn op de opvatting: dat Minister Sou dan slechts een parodie van bezuinigin gen heeft voorgedragen, en dat een gron dig, brutale, revisie van de begrootingen de voorafgaandelijke voorwaarde moet zijn voor eenige belastingontwerpen. Zeer nadrukkelijk werd door de Voor zitters van K.V.V. en van P.CB. twijfel geuit omtrent den ernst van de bezuini gingen die de Heer Minister Soudan heeft voorgebracht. Dat er twijfel omtrent den ernst, dezer bezuinigingen dient aan d:n dag gelegd Is onloochenbaar, zco men nader onder zoekt hoe de H. Soudan, Minister van Fi nanciën, die het tekort van twee milliard nagelaten door den Planmaker De Man mort aanvullen, er toe kemt voor 661 mil- lioen bezuinigingen te doen. SLECHTS EEN GRAP? Ware het niet dat de toestand zoo erg is, men zou kunnen gelooven dat tie Heer Soudan een grap wil uithalen m.-t zijn bezuinigingen, zoo men besiatigt hoe hij deze 661 millioen zoogezegde besparingen vindt. Hierover een korten uitleg. De eerste besparing van 25 millicen is enkel een terechtwijzing van een verkeer de berekening bij het opstellen der voor uitzichten voor d:n werkloozensteun. Tweedens, een besparing van 185 mil lioen, door het in voege brengen van de verplichte verzekering. In feite gaat hst hier niet om een besparing maar om een verschuiving: van lasten, van. den Staat op het bedrijf. Derdens, zegt H. Soudan, 50 millioen te besparen op wedden en pensioenen ten gevolge de hoop welke hij koestert dat het indexcijfer beneden 725 zal blijven. Vierdens hoopthij verder in het jaar nog voor 250 millioen besparingen te kun nen doen. Tot slot van de rekening blijven dan hoop en al voor*150 millioen werkelijke besparingen, of 14 per duizend op de gan- sche begrooting. Niemand zal durven ontkennen dat niet meer besparingen kunnen gevonden wor den. Dat men beginne met allerlei ver brassingen, uitgevonden door de Socialis ten, bijzonderlijk bij het Ministerie van Volksgezondheid, te schrappen. Dat men ook wat schrappe van de tientallen mil- lioensn welke voorzien zijn om gemeen ten ter hulp te komen die te ver over hun hout zijn geloopen en door het slecnt be heer, meestal geme:nten cnd.r socialis tisch beheer, in den put zijn geraakt. De Socialisten, eens meester, cck in ge meenten, pass:n steeds het princiep toe: Geef maar uit. de Staat zal wel dekken, en het geld halen waar het te vinden is Een grondige herziening van de b: gree ting dringt zich dus noodzakelijker wijze op. DE FISKALE ONTWERPEN IN DE ICAMERAFDEELINGEN EERDER EEN VIJANDIG ONTHAAL. SLECHTS SOCIALISTEN EX KOMMU- NISTEN KEUKEN AL DE ONTWERPEN VAN ÓEN 1IEER SOUDAN GOED. Dinsdag 11. zijn de Kamerafd-°eimgen bijeengekomen om over te gaan tot het onderzoek van de zes financieele voor stellen door den H. Soudan namens de Regeering ingediend. Zie vervolg op 7e blad. Zooals telken jare zal de IJzsrtoren van af Paschen dagelijks open zijn voor de bezoekers. De crypt van den IJzertoren met hare acht indrukwekkende grafkamers onzer Vlaamsche IJzersymbolen laat inderdaad een geweldigen indruk na op den bezoe ker. De gansch bijzondere belichting de zer graven, die als het ware de geest onzer gesneuvelden oproept waarvan de naam en het ideaal U stil tegenglans; on der de hoede van het symbolisch helden- hulde-zerkje werkt beklemmend en ont roerend. Aan den ingang leest mer. de woorden van dichter Verschaeve: Hier liggen hun lijken als zaden in 't zand, hoop op den oogst, o Vlaanderland! De tragische, stukgeschoten front- Kristus van Nieuwpcort, herinnert aan de vreeselijke oorlog die niets of niemand ontziet. En in de crypt kan men reeds de eerste hondrrden namen lszsn van onze Vlaam sche gesneuvelden. Verder de verbrijzel de zerkjes van Heldenhulde, de doointn- krenea der Vlaming:n: Auvour?, Orne, Cezembie, Fresnes en de vreeselijke oor- logszichten der frontlinies langs den Ijzer. De paneelen met de decoraties voor Amnestie en Vloek aan den Oor'og •enz. enz. De lift brengt U daarna tot aan de klok Nele het hart van Vlaanderen, en verder tot cp h:t hoogste punt, 50 me ter hoog, het heerlijkste vergezicht op het oude IJzerslagveld van aan de zee tot de Kemmeiberg. waar men met klaar weder meer dan dertig Vlaamsche torens ont waart. En cp de 4 drummers rijzen de reuzen beelden der IJzersymbolen wier levens- en ste;vensleuze eens was: Ideaal, Broeder liefde, Dienende Kunst en Voüsverbon- denheid. Rcndom den toren zijn parken en ho vingen verbeterd. Henderden Engelse he toeristen zijn voor Pasch:n aangekondigd. Cok de Vlamingen zullen met duizenden komen naar het dcodenschrijn van Vlaan deren en van nu zullen DAGELI JKS talrijke vrome pelgrims het sanctuarium van enzs dierbare IJzerdocden piëteitsvol bezoeken. B. Y. IIET FISCAAL EN FINANCIEEL VRAAGSTUK. HET BLOK EISCHT GROOTERE BESPARINGEN. Het Blok der K tholieken van België (afgevaardigden van de arrondissemënts- vereenigingen) heeft Zondag te Brussel een buitengewoon kongres gehouden: de K. V. V. in den Empireschouwburg der Saincteletteplaats; de P. C. S. in Patria. Bij K. V. V. zat H. Senator Verbist, Voorzitter van het Directorium van K. V. V., de vergadering voor. Bij P. C. S. werd het voorzitterschap waargenomen door den Voorzitter Hr Giovanni Hoyois. Overtairijk waren de tegenwoordigen. Omzeggens al de hoogere personaliteiten welke de Katholieke Partij in haar schoot telt waren aanwezig op een der beide vergaderingen. Het Kongres was van allergrootst be lang gezien de besprekingen en verkla ringen het meest betrek zouden hebben op het financieel en fiskaal vraagstuk, dat thans op het allereerste plan is komen te staan wegens het tekort van 2 milliard dat de Socialistische planmaker H. De Man heeft nagelaten bij zijn aftreden als Minister van Financiën. HEER SENATOR VERBIST LEGT EEN VERKLARING AF NAMENS HET BLOK Hr Senator Verbist opende de vergade ring met het gebed. Daarna wenschte hij alle aanwezigen hartelijk welkom, in naam van het Directorium. Spreker weidt dan uit over het feit dat de dagorde van het Kongres gewijzigd werd en dit gewijd is geworden aan het financieel vraagstuk, dat thans op het voorplan is geraakt en van hoogste be lang is. Een politieke partij, die zich eerbiedigt, heeft voor plicht het financieel vraagstuk grondig te onderzoeken, kalm en ernstig te bespreken. Dit wil de K. V. V. doen en daarom be legt ze een speciaal kongres op 24 April. VERKLARINGEN VAN HET BLOK Hr Verbist vervolgde dan met verkla ringen af te leggen namens het Blok der Katholieken over het financieel vraagstuk. Van heden af, zegde spreker, bereiden we de algemeene richtlijnen eener oplos sing voor ten opzichte van de hoofdzake lijke problemen: herziening der belastin gen, budgetaire en bestuurlijke wijzigin gen. de ontwikkeling enzer nationale eko- noroie met de noodzakelijke struktuur- hervormingen. Vandaag evenwel kunnen we aan de vraagstukken met zulken breeden omvang geen oplossing geven. We hebben even wel voor plicht deze problemen te steden in alle vrijmoedigheid. IN DE EERSTE PLAATS BESPARINGEN Het meest dringende vraagstuk dat kost wat kost een spoedige oplossing vergt is het onevenwicht in de begrooting. Het Blok der Katholieken heeft reeds vroeger nadrukkelijk aangegeven in welken geest het hier een oplossing voorstaat. Titans onderlijnen wij w t we vroeger verklaar den: BESPARINGEN IN DE ALLER EERSTE PLAATS. (Toejuichingen.) Het ontwerp van den Heer Minister van Fi nanciën stelt een besparing in t vooruit zicht van 4C9 miljoen. ER ZIJN ECHTER SLECHTS VOOR 150 MILJOEN BESPA RINGEN VERZEKERD. Zonder in het minst de eerlijkheid van den Heer Minis ter van Financiën in twijfel te trekken, stellen wij toch de vraag: Waar zijn de waarborgen voor de besparingen der 250 overige miljoenen? Op weike posten der begreoting hoopt de Regiering die bespa ringen te verwezenlijken? (Zie vervolg 2' blad.) «t&.TTK J f. t& W I' GROOTE LUCHTMANCEUVERS BIJ HET ARMELKANAAL Vijftien tarpedohombardementvliegtuigen van bet 42c' Enge!&cbc luchteskader werden in ord-ï gebracht om aan de manceuvers over bet Armelkanaal deel te nemen. Hier zien we zc, alie 15 op rij, geladen worden met bun moordende torpedo's. OOK DE SULTAN VAN MUSCAT EN OMEN... die toeval'ig in Engeland vertoefde, wenschte een van die revue's bij te wonen. Gulhartig werd da wensch van den Sultan aanvaard en samen met een soldaat mocht hij een defilé-ritje meemaken in tank, ritje dat hem erg beviel. nieuwjaarboodschap van m. staf declerck: V.N.V. geeft niets op van zijn zelfstandigheid Het wil dus niet een nieuwe een drachtige groepeering van alle ka tholieke Vlamingen sluiten. APRIL 1937. Degrelle bezwijkt te Brussel. Langzaam, maar zeker valt de Rex-V.N.V.concentratie uiteen. EINDE 1937. Proza van Volk en Staat»: Al dat gebazel over con centratie is larie en apenkooi. Vechten, kameraden! Inmiddels gebruikt men te pas en ten onpasse het gevleugelde woord: concentratie, zonder de diepe betee- kenis en de ware toedracht te beden ken en te zoeken naar de grondslagen en eischen ter verwezenlijking ervan. WAT IS CONCENTRATIE? Concentratie is het samentrekken van verspreide krachten rond EEN kern, omwille van de beveiliging van ons volksleven tegen de ontkerstening en tegen het sloopen van onze Vlaam sche gaafheid. Men sluit aaneen rond iets vast- staands: men komt akkoord omtrent iets dat als de sluitsteen is van de naar mekaar toegenegen bogen, iets dat het blijvende bindingsteeken is, ondubbelzinnig, duidelijk en stevig. Een concentratie als die van het V.N.V. en Rex berokkent ten slotte meer schade dan bate; men miste er de echte grondslag, het alles beheer- schende eenigingsteeken. HOE IS CONCENTRATIE MOGELIJK? De vraag is: Welk is dit duurzaam bindingsmiddel, dat eenheidsprinciep? Om duurzaam te zijn moet het van zoo'n hoofdzakelijken invloed zijn op alwie samenwerken wil, dat de eigen belangen van personen of van groe pen of van partijen, dat de persoon lijke ambities, dat de meest tegen strijdige karakters zich bewust onder geschikt weten aan deze hoogere een heidsband, die ze alle als leiddraad nemen voor hun handelen. Is dit niet zoo, kan de band die vereenigt alle de middelpuntvliedende krachten niet binnen zijn krachtsfeer houden, dan is de concentratiepoging een lapje voor het bloeden; dan wordt het volksbedrog, lijk het wel eens de schijn krijgt. En we mogen waarach tig het volk niet altijd voort laten bedriegen. Dat eenigingsprinciep kan niet iets zijn, waarover vrije discussie en mee- ningsverschil toegelaten is, kan dus niet zijn een politiek motief als b. v. de verhouding Vlaanderen-Belgie, de verhouding syndicaat en corporatie, of de militaire politiek, of een loutere anti-politiek. We moeten integendeel iets vinden dat boven meeningsverschil en dis cussie verheven is, dat voor allen die samenwerken willen iets onaantast baars is: een grondvest van graniet. Want denk erom: ouderen en jongeren moeten sa menkomen en samenwerken; vrijzeggers en tuchtvolle karak ters; alle de klassen der maatschappij; de conservatieven en de radicalen; de minimalisten en de maxima listen; de meer practische en de meer idealistisch georienteerden, enz. Die hoogere waarde, waarvoor el keen buigt en het offer brengt, dat de samenwerking nodzakelijk op- eischt, kan niets anders zijn dan: 1. De katholieke levensbeschou wing met haar rijke opvatting om trent mensch en maatschappij; en niets anders dan: 2. Het vertrouwvolle aanvaarden van de richtinggevende lijnen door de concrete kerk aangewezen voor deze toestanden en deze tijden. Een ander duurzaam bindingsmiddel, dat een concentratie van blijvende waarde (en zulk een2 begeert het volk) tot gevolg heeft, is er niet. Laten wij daarover nadenken, laten wij ons verstand gebruiken. Een de mocratie waar de menschen hun ver stand niet meer willen gebruiken, is ten doode opgeschreven. Laten wij ons niet als gevoelsmenschen drijven op zoete vooizen, zonder dat we de degelijkheid en de waarde van dat gevoois hebben geproefd. Bijzonder in verband met de concentratie wordt er klakkeloos gesproken en geschreven. EEN gemeenschappelijke formatie, zooals overeengekomen was. En eenheid op grondslag van de ka tholieke levensoeschouwing, hier en nu verduidelijkt en aangepast door de hiërarchische leiding in de kerk van nu. Dan wordt de concentratie gegoten op fundamenten van gewapend be ton; dan groeien de geesten nood wendig naar mekaar toe en zal de eenheid ofttstaan, voorwaarde voor macht, die vaardig wordt om ons volksleven te beveiligen. Niet de syndicale, niet de vlaam sche, maar de katholieke concentratie tout court. K.V.V.er. iBHsaHiaBiaaHBuaDEasassH ZATERDAG 23 APRIL trekking der 4' Snede 1938 van de volgens het nieuw pian. KOOPT SPOEDIG UW BILJET in Belgie, van nu kot einde jaar, aan wi« ons zendt in postzegels of stort op post checkrekening 155.70 van V. San«en-Van- neste, Drukker. Poperinge, de som Tas 18 FRANK. Voor het Buitenland zende men ons Internationaal Postmandaat: Uit Frankrijk: 32,40 fr. (Belg. geld) Uit Amerika: 46,80 fr. (Belg. geld)

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1938 | | pagina 1