Het Buitengewoon Congres van 't Blok der Katholieken Een Triomfdag voor de Katholieke Benesj zoekt andere vrienden Studentenactie van West-Vlaanderen Minister Ru>ei15 c veile41 en s :r in it rkonmiissie fan Financiën KATHOLIEK WEEKBLAD VAN IEPER HET BRANDEND VRAAGSTUK DER FINANTIEELE ONTWERPEN INTERNATIONAAL OVERZICHT BIJ DF. K. V. V. DE BESPREKING Woensdagmiddag, te 1 uur overleed M5NISTER RUBBENS schielijk fe Iele De Katholieken volgen de Directieven van het Blok en stemmen tegen het ge heel der nieuwe belastingen Een goede dag voor de Katholieke Partei DE KOLONIALE LOTERIJ WE ZENDEN ONS BLAD 6' JAAR. NT 18. fnnimHiiïi!iiiinimiiiHmm!in.'r'iMiiifmnniim' «DE HALLE Katholiek Weekblad van leper Bureel: Boterstraat, 58, IEPER. ABONNEMENTSPRIJS VOOR I JAAR (per port) Binnenland 25.— fr. Belgisch Kongo 45.— fr. Frankrijk 45.— fr. Alle andere landen 65.— fr. 11 tóen er ken tint veranhveerdeliik voof kun artikels ^nnnniiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiivtiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininiiiiiiiiniiniiiiintnninii^ HALLE TARIEF VOOR BERICHTEN: M kleine berichten per regel 1.fr. Kleine bel ichte (minimum) 4.fr. s fr. toe!, v. bcr. m. adr. t. bur. Rouwbcr. en Bedank, (min.) S fr. I Dmkker-Uitgever SANSEN-VANNESTE, Poperinge. Tel. Poperinge Nr 9. Po.tcheckrekening Nr 155.70. jj Te herhalen aankondigingen prijr. op aanvraag. H ngezonden worden. Kleine be ll Annoncen zijn vooraf te betalen en I B moeten tegen den Woensdag avond I g richten tegen den Donderdag noen. I KitttINHHKBtlBUIIWlIHMaBMMIMMISMM Deze brandende kwestie die thans ieder een bekommert, moest Zondag door de Katholieken besproken worden in de twee afzonderlijk gehouden vergaderingen van de K. V. V. (Katholieke Vlaamsche Volks partij) en de P. C. S. (Parti Catholique Social). Beide deze vergaderingen werden gehouden in het Patrialokaal. Broek straat te Brussel op Zondag 11. 24 April, te 10 uur. De Vlaamsche afdeeling hield hare bij eenkomst in de groote feestzaal. Aan het bureau: de HH. Verbist, De Vieeschhauwer, Gruyters, Nobels, P.-W. Segers en Eyskens. De H. Verbist, voorzitter, opent de ver gadering met het gebed, verwelkomt de aanwezigen, wijst op de agenda van het congres en doet een beroep op de vergade ring opdat de besprekingen op waardige wijze zouden worden gevoerd. Objectivi teit, zegt hij, moet het kenmerk zijn van deze vergadering, van de verslagen en van de besprekingen. Wat wij betrachten is waarheid en rechtvaardigheid er van be wust zijnde dat gezonde financies een voorwaarde zijn van vrede in het land Daarna verleent de voorzitter onmid dellijk het woord aan PROP. EYSKENS. HEER PROF. EYSKENS gaf een overzicht van den finantieelen toestand en deed uitschijnen de geweldi ge verhooging der uitgaven. Zijn uiteenzetting besloot hij met vol gende besluiten. BESLUITEN Wij kunnen uit dit alles besluiten: 1. Het begrootingsevenwicht werd in zeer ernstige verhoudingen verbroken door de samenloopende invloeden van een ongunstige wending in de ccnjunciuur, van het beslissen van massieve uitgaven waarvoor geen correspondeerende inkom sten bestaan en ook in zekere mate door technische vergissingen in het opmaken der begrooting van 1938 en het overschat ten der belastingsopbrengsten. 2. Gezien de verhoudingen, welke be staan voor de groote eatcgoriën van uit gaven: 24 voor den dienst der open bare schuid, 29 voor het personeel en 25 '/o voor pensioenen van allen aard in het totaal der Staatsuitgaven, is het prac- tisch onmogelijk op de overblijvende 22 de inkrimpingen te doen, welke het thans te dekken deficiet volledig zouden bijleg gen. Door de begrootingspolitiek der laatste jaren is in feite het stelsel der pensioenen van allen aard en ook het fi nancieel statuut der ambtenaren funda menteel bedreigd. De aanhechting van wedden en vergoedingen aan de beweging van het indexcijfer zal slecht kunnen behouden worden i its het doorvoeren van werkelijk ernst.^e besparingen, het stopzetten van overtollige aanwervingen en het verwijderen van overtollig perso neel en allerhande administratieve uit wassen. 3. In het technisch financieel beheer van den Staat zijn vergissingen begaan, waarvan de overdreven ramingen, on danks de aanduidingen van een gewijzig de conjunctuur, reeds gedeeltelijk getui gen. Gedurende maanden en maanden heeft men Parlement en openbare opinie iet of gebrekkig ingelicht en in elk geval werd niet tijdig ingegrepen tot het ver helpen aan een toestand, die had moeten bekend zijn. Wij besluiten hieruit dat het Bogrootingseomité tekort is geschoten in z't'it taak en dat het ons niet de beveili ging geeft voor de openbare financiën, die het zou moeten bieden bij da verviilline- van de functies voorzien in het K. B. van 11 November 1936. 4. liet geheel dc belastingen die war den voorgesteld door den Minister van Finan-iën '>»4eek?nt een zwaarder is dan ooit tevoren in de ge schiedenis van dit land. dit na een poli tiek van economisch herstel, die vooral heeft gerekend op de reconstructie van de winstmarges in de industrie en in de economische bedrijvigheid in het alge meen. In het kader van een rationeel economische politiek mag een betrekkelijk geringe economische inzinking ep korten tnd niet een dergelijke ommekeer ver wekken in de verhoudingen der publieke financiën. Dit wijst op ernstige fouten in de algemeenc finanoieele cn begrootings politiek in het aflijnen van proporties tusschen zekere inkomsten en normaal te dragen uitgaven en op de groote bedrei ging, die men met een dergelijk stelsel zou tegemoet gaan bij een economische depressie van langen duur, zooals wij die voor 1935 hebben gekend. VOLKSVERTEGENWOORDIGER DE VLEESCHAÜWER OVER DEN BEGROOTINGSTOESTAND EN DE REGEERINGSONTWERPEN -ri3ïr Professor De Vleeschauwer was do tweede spreker. Hij geeft eau opsomming d:-r overtal- rijke miljoenen die zuilen moeten gevon den weiden om alle begrootingskosten te voldoen. Hij haalt aan hoe Earste Minister Van Zeeland in 1935 reeds de fiskale taksen buiten verhc—-''-- -- het h"4—-iv~o- gen van ons volk ach'*- zette uiteen -ter De Man steeds de toestand veel gunstiger afschilderde dan hij wer kelijk was. De regeering moet besparen, maar zon der geld kan niet geregeerd. De vroegere crisistaks mag tijdelijk weer in voege gebracht en verhoogde dou ane- en accijnsrechten mogen ingevoerd, voor zoover zij den middenstand en klein handel niet treffen. DE MILITAIRE BELASTING Hierover zegt de spreker als volgt: Het tweede ontwerp nr 181 voorziet de instelling van een militaire belasting. Op eerste zicht is deze nieuwe belasting zeer sympathiek voorgesteld. Doch denken wij even na. Het minver mogend kroostrijk gezin, waartoe de vrij gestelde van een belangrijke categorie, behoort, geniet deze wettelijke verminde ring van militaire prestaties, omdat het reeds de zwaarste militaire lasten draagt en omdat het de hulp van zijn oudsten zoon noodig heeft. En dien vrijgestelden zoon zou men persoonlijk gaan belasten omdat hij, in stede van militairen dienst, het groot gezin tot hetwelk hij behoort, heeft gediend. Dus de familie krijgt den wettelijken steun en de zoon die dezen steun moet verstrekken, zou hierom wor den belast 25 jaar lang. Zou het geen juister militaire belas ting >i zijn, de zeer vele gezinnen die geen kinderen voortbrengen, iets te laten be talen, in ruil van de zware lasten gedra gen door de min-vermogende groote ge zinnen, met minstens zes kinderen, die toch het meest soldaten leveren, niette genstaande de vrijstelling van hunnen oudsten zoon? Wij kunnen de voorgestelde militaire belasting niet bijtreden. (Applaus.) HET BESLUIT Om saam te vatten en de te volgen be spreking meer lijn te geven: 1. België leeft boven zijn middelen: meer blijven uitgeven gaat niet. 2. Het evenwicht der begrooting dient volledig hersteld: door belangrijke bespa ringen eerst en vooral, door de strikt nco- dige bijkeménde belastingen tweedens. 3. De Regeering moet zorgen voor de besparingen. 4. Wij zijn bereid aan de Regccring als noodige inkomsten te geven: de vorige crisistaks in haar tijdelijken vorm en met gekende bedragen; belangrijke ontvang sten door verhoogde douane- en accijns- rechten. 5. En daarmee moet de Regeering het nu kunnen stellen. Onze houding is niet het minst tegen de Regeering gericht. Keeren wij in ons zelf. Er valt te besparen, er valt te be talen. De Regeering neme hare verantwoorde lijkheid. Wij nemen de onze. (Applaus). - O» TUSSCHENKOMST VAN DEN HEER SAP Heer Sap betreurt dat naar zijn ge dacht, eenige leemten zijn in de schik king der vergadering van heden: tekort aan vast voorstel van het Directorium; gemis aan tijd voor bespreking. Heer Voorzitter Verbist doet opmerken dat het Directorium geen vaste stelling wilde nemen vóór de vergadering. Moest dit, dan diende het niets al de afgevaar digden bijeen te roepen en hun gedacht te vragen. De bespreking moet vrij ge schieden en dan zal het Directorium zijn gedacht voorstellen en erover laten stem men in de namiddagzitting. Heer Sap geeft dan zijne uiteenzetting verdeeld als volgt: VAN WAAR KOMEN WIJ? WAAR STAAN WE NU? WAT DOEN WE MORGEN EN IN WELKE VOORWAARDEN? Heer Sap geeft eene lange uiteenzetting over alle vroegere geldverhandelingen van 1934 tot nu en bewijst dat er slecht be heerd werd. Zijne heel 'belangrijke rede wordt met g:spannen aandacht gevolgd. Over zijn derde punt zegt hij als volgt: WAT DOEN WE MORGEN? EN IN WELKE VOORWAARDEN? We staan thans voor een reusachtig: de ficiet. De nieuwe politiek heeft failliet gemaakt, maar 't land mag niet In fail- list gaan. De put die gemaakt werd moet gevuld worden en we moeten naar de middelen zoeken om het te doen. Maar hier nu heef; de katholieke par tij haar woord te zeggen en haar voor waarden te stellen. Sedert drie jaren voert men, in feite een socialirtische politiek van onteige ning, van herverdeeüng van da goederen in dewelke de verdeelende rechtvaardig heid niet tot haar recht is gekomen. Zie vervolg op 7e blad. Van links naar rechts; de Heer AdnmDe algemeene vergadering 's namiddags, voert het woord; verders de HH. Verbist en Hoyois, Voorzitters. LOF VAN ITALIË. Het hoofd van de Tsjechoslovak- sche Staat is een groot Staatsman, al is er ook wel een geurtje aan de middelen die hij gebruikt heeft, bij het verwezenlijken van zijn grootsche plannen. Met Masarijk, heeft hij een heele nieuwe Staat gesticht, die dank zij de bescherming van dc Volken bond en van het eens sterke Frank rijk flink de eerste vormingsjaren heeft doorgemaakt. Naarmate de on middellijke geburen, waarmee hij op niet al te vriendschappelijke voet leefde sterker werden (Duitschland en Polen) zócht hij steeds nauwer aansluiting met Frankrijk en met een andere vijand van zijn geburen: Sov jet-Rusland. De macht van de as Rome-Berlijn en de inwendige crisis, die Frankrijk en Rusland tijdens de laatste maanden doormaakten, brach ten de Anschlusz en meteen de gun stige gelegenheid voor de onderdrukte minderheden in Tsjechoslovakije, om hun grieven te formuleeren en zelf bestuur te eischen. Benesj werd in verlegenheid gebracht. Een gedecen traliseerd Tsjechoslovakije, met auto nome Duitschers en Slovakken en Po len en Hongaren is zoo gemakkelijk niet meer te regeeren en zoowel de buitenlandsche als de binnenlandsclie politiek zou gevoelig moeten veran deren. De President heeft door een op maanden verlengde Paaschvrede ge tracht tijd te winnen, maar de bin nenlandsclie en de buitenlandsche druk blijven aanhouden. Doch de ge slepen Tsjech heeft nog troeven. En zoo heeft hij zich over enkele dagen herinnerd, dat de Tsjechische legioe nen tijdens den oorlog op het Ita- liaansche front gestreden hebben naast de Italiaansche soldaten tegen de gemeenschappelijke vijand: Oos- tenrijk-Hongarije. Nu is Italië ineens een goede vriend en helper geworden en Mussolini is een groot Staatsman. Deze handelwijze biedt daarenboven nog dit voordeel, dat vriend Frank rijk zich niet hoeft ongerust te ma ken, daar hij immers het voorbeeld gegeven heeft, door toenadering te zoeken met Italië. Als de Duce zich nu werkelijk gevleid voelt door de zeemzoete woorden van Benesj, dan kan hij een woordje ten goede spre ken met Hitler, die op bezoek komt en Hitier op zijn beurt kan Henlein tot matigheid aanzetten. DE EISCHEN DER SUDETEN. Intusschen hebben de Sudeten- Duitschers een congres gehouden te Karlsbad. Daar werden eens weer al de grieven bovengehaald, die ze te verduren hadden tijden die twintig jaar gemeenschappelijk samenwonen met de verdrukkende Tsjechen. Hen lein formuleerde tenslotte een reeks eischen, die wel gematigd klinken als men het programma van de Henlein- partij kent, die echter niettemin het uiterste zijn wat voor het oogenblik zou kunnen toegegeven worden. Zie hier trouwens de .voornaamste dier eischen. Er wordt eerst ed vooral gelijkheid van rechten en ri ng gevraagd van de Duitschers naast de Tsjechen. Daarna volgt de eisch van autonomie, door het verleenen van de rechtsper soonlijkheid van de te erkennen Su- deten-Duitsche groep. Hiervoor dient het Sudeten-Duitsche territorium be paald te worden. Op Duitsch gebied dienen Duitschc ambtenaren aange steld te worden. Aan de onrechtvaardigheden, die tegenover de Duitschers sedert 1919 gepleegd werden moet een einde ge steld tvorden, en voor de schade die door deze onrechtvaardigheden, gele den werd, dient schadevergoeding be taald. Eindelijk is er de eisch, waarbij het de Sudeten-Duitschers moet toegela ten worden in volle vrijheid de Duit- sche nationaliteit te belijden en de Duitschs levensopvattingen bij te tre den. Dit beteekent noch min noch meer dat de Sudeten-Duitschcrs de vrijheid opeischen om het nationaal- socialisme aan te hangen. Het is dan ook begrijpelijk dat Henlein van de Tsjechische Staat verlangt dat het zijn houding tegenover Duitschland zou veranderen, dat het Duitschhir.d niet meer als de vijand zou beschouwen, uit hoofde van een Drang nach Os- ten t>. Even natuurlijk volgt hieruit de eisch dat zou afgebroken worden met het militair accoord met Frankrijk en met Rusland. Door het feit dat Benesj nu bij Mus solini tracht in het gevlei te komen meenen we dat van Tsjechische zijde een poging aangewend wordt om, zij het dan ook langs een omweg, voeling te krijgen met Berlijn. DE OPLOSSING. Van een oplossing van het Sudeten- Duitsche vraagstuk, in de zin van de eischen van Konrad Henlein, kan vooralsnog slechts ten deele sprake zijn. Alle eischen zullen zeker niet in- geioilligd worden. Wellicht wordt hier ook meer geëischt om minder te ver krijgen. We weten ook., dat Hitier ge zegd heeft dat hij wenscht dat het tot een overeenkomst zou komen tusschen de Sudeten-Duitschers en de Tsjecho- slovaksche Staat. Er zou aldus van Rijksduische zijde niet gedacht wor den aan een mogelijke Anschlusz van de Duitschers in Bohemen en Mora- vie. Dit kan waar zijn voor het oogen blik. Men voelt niettemin dat de ver wezenlijking van een dergelijke ge dachte als een toekomstige hoop ge koesterd wordt. Voor het oogenblik zijn de omstan digheden zeker niet gunstig om zulk avontuur te wagen. Door de vorming van het Kabinet Daladier en het ge kend worden van het regeeringspro- gramma, hebben Engeland en Frank rijk mekaar weergevonden. De Brit ten schijnen weer meer vertrouwen te gaan hechten aan de Regeering te Parijs, nu dat da woelige linksche elementen er uit zijn. Er wordt weer nauwe toenadering gezocht en die toenadering gaat nu juist in de rich ting van een militaire samenwerking. De Fransch-Britsche veldlegers zou den in geval van conflict onder de leiding staan van een Franschman, terwijl de gezamenlijke Fransch-Brit sche vloot onder Britsche leiding zou staan. Een dergelijke regeling is van aard om aan Frankrijk het verloren prestige totaal terug te schenken. Daarom meenen we dat Duitschland zich wel ivachten zal van de hand naar Bohemen uit te steken. Hopen ice dat de minderhedenkwes- tie in Tsjechoslovakije op een bevre digende wijze moge geregeld worden, zonder dat hierbij ophitsende taal hoeft gevoerd te tvorden in Duitsche of in Fransche bladen. De vrede zou er door gediend worden. (Verboden nadruk.) ROSKAM. luisterrijke JE&elgouwtSag te E*G2$®surt De Vlaggenoptocht trekt fier en bewust door de stad. BENESJ President van Tsjechoslovakije. t HEER Dr EDM. RUBBENS, Minister van Koloniën. Heer Dr Edm. Rubbens, Minister van Koloniën, is te Zele, Woensdag namiddag te 1 ure, overleden aan hartaderbreuk, op 44-jarigen ouderdom. Reeds sedert verschillende maanden was de gezondheidstoestand van den H. Rubbens, die aan e:n hartkwaal leed, zeer verzwakt, zoodat hij verplicht werd rust te nemen. Op verzoek van zijn geneesheer, ging hij ongeveer drie weken geleden met verlof, om in den schoot zijner familie te Zele de noodige rust te nemen. Niemand had er eenige vermoeden van dat hij zoo plots en zoo vroegtijdig zou heengaan, want hoewel hij de regeling van de groote hangende vraagstukken in zijn departe ment aan zijn collega, Minister du Bus de Warnaffe, had overgelaten, hield hij zich nog bezig met de kleinere aangelegenhe den, bij zoover dat hij zelfs Dinsdag nog verschillende stukken onderteekende. Vrijdag 22 April kwam er een onver wachte inzinking in zijn gezondheidstoe stand, die voortdurend verslechtte, zoodat hij het Dinsdagavond nuttig achtte de Sacramenten der Stervenden te ontvan gen. Woensdagmiddag te 1 uur overleed hij in den kring zijner duurbare familie leden, aan de gevolgen van een hartcrisis voortkomende uit rhumatisme. Het was de derde maal in zijn leven dat Edmond Rubbens tegen een dergelijke crisis te worstelen had. Het was zijn medewerker en oud-collega in de Regeering, oud-Minister De Schrij ver, w:lke, diep getroffen, het eerst het stoffelijk overschot kwam begroeten. Dit nieuws heeft alg:meene verslagen heid verwekt, niet alleen in de ministe- rieele kringen, doch ook in de Kamer en in alle politieke kringen, waar M. Rub bens een gezaghebbende persoonlijkheid was. VADER VAN 10 KINDEREN. Minister Rubbens maakte terecht deel uit van den Bond der Kroostrijke Gezin nen, want zijn eigen gezin telde 10 kin deren. die nu nog enk :1 eene voorbeeldige moeder tot leidstér' hebben. Het jongste k;nd is slechts 3 maanden oud. Het oudste telt 17 jaar. 't Is tot Mevr. Edmond Rubbens dat aller gedachten gaan om (Lel te nemen aan den zwaren rouw. die haar diep chris ten cezin treft DE JONGSTE MINISTER VAN BELGIE Heer Rubbens was de jongste Minister van de huidige Regeering. Hij is ook de jongste Minister geweest die België ooit geteld heeft. Het jongste zijner kinderen is in het ministerieel hotel der Wetstraat geboren. ZIJN LOOPBAAN De Heer Edmond M.-J. Rubbens werd geboren op 15 Januari 1894 te Zele, waar rijn vader als geneesheer gevestigd is en sedert meer dan vijf-en-twintig jaar het ambt van burgemeester waarneemt. Hij deed zijne middelbare studies in het Sinte Barbare College te Gent en in het O. L. Vrouw College te Dendermcnde. Aan de Katholieke Hoogeschool van Leuven verwierf hij zijn doctoraat in po litieke en sociale wetenschappen. Tijdens de bezetting was de Heer Rub bens, die inmiddels tot het ambt van leeraar aan de Katholieke Sociale Scho len van Leuven en Brussel benoemd werd, secretaris van het Hulpcomiteit te Den- dermonde en stichtte hij de Kantunie van Zele. Reeds op 27-jarigen leeftijd, in Novem ber 1921, trad hij als Volksvertegenwoor diger in de Kamer, waar hij de christen- demokratische beweging vertegenwoordig de voor het arrondissement Dendermonde. In de Kamer nam hij deel aan tal van besprekingen van rechtskundigen aard, en was een fiere verdediger der vervlaam- sching van de Gentsche Hoogeschool. Als katholiek uit een stuk, bond hij den strijd aan ter verdediging van de open bare zedelijkheid en behartigde hij de be langen van de kroostrijke gezinnen. M. Rubbens gaf verscheidene werken uit van opvoedkundigen en rechtskur.dig.-n aard. Verder werkte hij ook mede aan tal van toonaangevende Vlaamsche tijd schriften en weekbladen. Op het oogen blik dat de dood hem heeft verrast legde hij de laatste hand aan een levensbe schrijving van Staatsminister Poullet. In 1934 werd hij geroepen tot Minister van Arbeid en Nijverheid onder het laat ste Ministerie Theunis. Hij ging vervol gens over naar het Ministerie van Kolo niën en maakte in deze hoedanigheid deel uit van de twee Ministeries Van Zeeland en tenslotte van de Regeering Janson. Minzaam in zijn omgang, genoot hij de achting van al zijn kollega's in het Parlement en het was steeds met gespan nen aandacht dat zijne uiteenzettingen werden aanhoord, die steeds doordrongen waren van een helder doorzicht en een wijze bezadigdheid. EEN SCHOON FIGUUR IS HEEN GEGAAN. In M. Rubbens verliest de Regeering een bevoegden Minister, de Katholieke Partij een harer gezaghebbendste leden, het Land een trouwen dienaar. Voor degenen die hem van nabij heb ben gekend en die hem thans beweenen, zai hij het toonbeeld blijven van een noes ten werker, van een man van eer en plicht, van een fleren katholiek. Reeds zal M. Rubbens hierboven de be looning hebben ontvangen voor zijn voor beeldig leven. Moge God aan zijne diep- beproefde weduwe en aan zijne kinderen de kracht geven om dezen wreeden slag met christone gelatenheid te dragen. Wij bieden aan Mevrouw Rubbens en hare kinderen onze diep christelijke deel neming in dez:n smartelijken rouw. M. JANSON NAAR ZELE. Zoodra hij het overlijden van M. Rub bens vernomen had, heeft M. Janson, Eerste-Minister, aan Mevrouw Rubbens een telegram gestuurd, waarin hij zijn innig rouwb:klag alsmede dat van de Re- geer.ng uitdrukte. Uit rcuwdeelneming werd Woensdag 11. bij het vernemen van het afsterven van Heer Minister Rubbens, de vergadering geheven. De Kamer heeft haar Voorzitter opdracht gegeven de beproefde Familie haar gevoelens van pijnlijk medevoelen uit te drukken. Na de Kamerzitting begaf M. Janson, vergezeld van nog enkele Ministers, zich naar Zele om er het stoffelijk overschot te groeten van den Minister van Koloniën. ZIJN PLAATSVERVANGER. De plaatsvervanger van M. Rubbens in de Kamer is M. A. Van de Velde, bediende te Hamme-bij-Denclermonde. DE BEGRAFENISPLECHTIGHEDEN. De begrafenisplechtigheden van den Minister van Koiomën werden vastge steld op Maandag 2 Mei, te 10 uur, te Zele. EEN ROUWTELEGRAM VAN HET BLOK DEK KATHOLIEKEN. Door het Blok der Katholieken werd volgend rouw telegram aan Mevrouw Rub bens en Familie te Zele gezonden; Het Blok der Kathoueken verneemt met smartelijke ontroering het afsterven van MUnister Rubbens. Het biedt U en kinderen zijn gevoelens van christelijke deelneming aan. Eamond Rubbens zal steeds herdacht worden als een hoogstaande persoonlijk heid die zich volledig toewijdde aan oen dienst van het land en van de katholieke zaak. (Get.) A. Verbist en G. Hoyois, Voorzitters IIULDEBETOOGINGEN In de Kamerzitting van Donderdag 11. heeft eerst de Voorzitter, H. Huysmans, en vervolgens Eerste-Minister Janson, een hulde gebracht aan den afgestorvene en rouwbetuigingen uitgedrukt aan de diep getroffen Familie. Z. M. de Koning gaf opdracht aan zijn Vleugeladjudant om in zijn r.aam de be- proeide Familie zijn rouwbeklag over te maken. Koningin Elisabeth bracht een bezoek aan Mevr. Rubbens. Minister Rubbens werd bevorderd tot Commandeur in de Leopoldsorde. Rouwbetuigingen kwam:n nog toe van wege den Fianschen Minister van Kolo niën, van den Gouverneur-Generaal van Kongo, van wege de Luxemburgsche Re geering, wijl de HH. Voorzitters van Ka mer en Senaat en verscheidene Ministers het stoffelijk overschot van den Minister gingen groeten in het sterfhuis. iDK22aaaaia£E235iiE:aaasai&aBSi>x GE ZIJT OVER ONS BLAD TEVRE DEN! NA LEZING, SCHUIF HET IN HANDEN VAN EEN GEBUUR OF /RIEND. ZOO STEUNT GE ONS. DOE HET ZONDER UITSTEL. Zondag heeft het West-Vlaamsche Gouwverbond voor Katholieke Stu dentenactie in een feestelijke Man- delstede zijn luisterrijke Jubelgouw- dag gehouden ter herdenking van het tienjarig bestaan van dit Verbond. Deze triomfdag stond gansch in het teeken der schoone roeping van de Katholieke Studentenactie in West- Vlaanderen: aan de Jong-Studenten een stevige kerkelijke opleiding geven, welke, op zoo vruchtbare, als heerlijke wijze de christelijke opvoeding van huisgezin en kollege aanvullen. Met duizenden stroomden de Stu denten, en hun ouders, toe te Roese- lare, van uit alle hoeken van West- Vlaanderen. Tijdens de H. Mis met pontificale assistentie van Z. Exc. Mgr Lamiroy, opgedragen op de Groote Markt te Roeselare, stonden de Studenten ge schaard in het midden van het Markt plein wijl de ouders en de leden van het M. V. K. A. rondom stonden in dichte drommen. Na het Evangelie gaf Z.E.H Kan. Dubois lezing van een boodschap uit het Vatikaan. Na de Mis gaf Z. Exc. Mgr Lamiroy zijn bij zonderen zegen aan alle tegenwoordi- gen. Na de H. Mis hadden de verschei dene vergaderingen plaats tijdens de welke Z. Exc. Mgr Lamiroy het woord voerde. In den namiddag trok een groot sche stoet door de straten der stad, gevolgd door de feestvergadering. (Zie vervolg op 2» blad.) IB9 Na de vergadering van Zondag laatst leden, van het Blok der Katholieken, waar Heer Van Cauwelaert verklaarde dat alle katholieke mandatarissen als gewetens plicht moeten aanzien de richtlijnen te volgen gegeven door het Directorium van hat Blok der Katholieken, was het van be lang te zien hoe de Katholieke Parlemen tairen zich zouden gedragen in de verga deringen van bovengemelde commissie die Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donder dag deze week bijeenkwam. De Heer Soudan, Minister van Finan ciën, Socialist, rekening houdend van de besluiten getroffen Zondag, had reeds de voorgestelde verhooging van belastingen verminderd van 2 milliard op 1.150 mil- lioeu, wat reeds een groot verschil daar- stelt. Verder kon hij niet gaan, ver klaarde hij. Vanaf Dinsdag 11. vergaderde de Ka merkommissie van Financiën dagelijks. De drie eerste dagen bleven de besprekin gen uiterst verward en eenige klaarheid kon er onmogelijk worden uitgemaakt. Het bleek wel eerst dat enkele Katholie ken toch geneigd bleven de voorstellen te bespreken, in plaats van eerstens af deze verworpen door het Blok ook van de hand te wijzen. Donderdag nam de behandelingen van 's Regeerings fiskale ontwerpen een ge heel andere en wel onverwachte wending. Eerst verklaarde Minister Soudan dat hij onmogelijk beneden de 1.100 millioen zou kunnen gaan. De bespreking was even verward als de voorgaande dagen, tot de H. Sap volgende verklaring aflegde: Da groepen, zegt hij, treffen soms beshssoigtn me aan de leden geen vol komen vrijheid meer overlaten. De ka tholieke leden bevinden zich in zulk ge val, zooals dit trouwens al meermaals ge beurd' is met de socialistische leden. Het Blok der Katholieken heeft een beslissing getroffen. Het is hier niet de plaats om oeze beslissing te bespreken, maar ik on derwerp mij er aan. Ik verklaar dus zooais de H. Mathieu, socialist, mij enkele jaren geleden in volle Parlement er het voorbeeld van gegeven heeft dat ik de oude crisistaks aanvaard. Ik aanvaard niet het voorgestelde ontwerp tot nistel ling van een mobiele bijbelasting. Ik zal er dus tegen stemmen. En, wat mij be treft, ben ik van oordeel dat voor ons, ka- thoheken, alle discussie overbodig is. Wij hebben ons te onderwerpen aan de tucht. D ze verklaring verwekte heel wat her rie bij de Socialisten. Ook aoor ae andere Katholieke leden werd verklaard dat zij de mobiele belas ting, zooals zij nu was voorgesteld, niet aanvaarden, maar w:l de oude crisisbe lasting voor 1938. De Katholieke leden namen dus wel de gepaste houding aan, wat verheugend mag geheeten worden. Na e.n Socialistische waarschuwing omtrent verantwoordelijkheid kwam het ontwerp der mobiele belasting ter stem ming. Het ontwerp werd verworpen met 15 stemm.n tegen 10. Stemden tegen de Katholieken, Liberalen, Rexisten en VI. Nationalisten. Stemden voor de Socialis ten. Het Kommunistisch lid was afwezig. De Soc.alisten moesten hierom weer kabaal maken, wijl de Katholieken nog maals er nadruk op legden dat zij gehou den waren aan de besluiten van het Biok. Begrijp; lijker wijze heeft deze stem ming heel wat beroering gebracht. De Ministers beraadslaagden reeds. Wat er nu op volgen zal is nog niet juist uitge maakt. Mogelijks brengt de H. Soudan zijn ontwerp: n rechtstreeks voor de Ka mer; mogelijks herziet hij zijn bezuini gingen en fiskale ontwerpen, wijl de mo gelijkheid eener Regeeringscrisis ni;t uit gesloten is. De Kamerkommissis van Financiën werd intusschen opnieuw bijeengeroep n door de H. Soudan voor Vrijdag morgen 11. EEN GOEDE DAG VOOR DE KATHOLIEKE PARTIJ De Katholieke mandatarissen hebben dus de verwachtingen op hun gesteld niet beschaamd. Wellicht verdient de H. Sap hierom wel een pluimpje, zijn verklaring gaf immers den doorslag. Zij hebben dus zelfde standpunt inge nomen als het Blok, namelijk dat wel de oude crisisbelasting kon heringevoerd worden maar niet de mobiele belasting zooals de H. Soudan het wenschte. Deze eerste verheugende uiting van ka tholieke vastberadenheid heeft natuurlij® veel zure gezichten gezet bij de Socialis ten, die zich aan dergelijke eensgezind heid bij de Katholieken niet hadden ver wacht. De katholieke beslistheid om zich te houden aan de besluiten van het Congres heeft de verwachtingen van de Socialis ten beschaamd, en hun eerste reactie na de stemming in de Kommissie was, dat zij zich te buiten gingen aan dikke woor den. De dag van Donderdag is een goede dag geweest, wat de naleving betreft vafi, de congresbes!uiten. Hoe ook het wachtwoord voor de ka tholieke mandatarissen weze: zich hou- den aan de besluiten van het Congres. TREKKING DER 4" SNEDE 1938 Zaterdag had ia den Koninklijken Cir cus te Brussel de trekking plaats van de 4" Snede van 1938 der Koloniale Loterij, s" Zooals gewoonlijk was er veel volk aan wezig. WINNEN 100 FRANK: ai de nummers eindigend met cijfers 48 84 60 87 23 31 58 52 33 WINNEN 200 FRANK: al de nummers eindigend met cijfers 21 WINNEN 1.000 FRANK: al de nummers eindigend met cijfers 221 WINNEN 2.000 FRANK: al de nummers eindigend met cijfers t 425 WINNEN 5.000 FRANK: al de nummers eindigend met cijfers: 234 WINNEN 10.000 FRANK: ai de nummers eindigend met cijfers: 5285 1268 1352 3168 5430 WINNEN 20.000 FRANK: al de nummers eindigend met cijfers: 06935 00364 92747 82239 84364 11315 65274 WINNEN 50.000 FRANK: al dc nummers eindigend met cijfers: 79985 13192 WINNEN 100.000 FRANK: a) de nummers eindigend met cijfers I 482805 246227 442399 115179 510702 376298 336596 178488 Wint één miljoen: 509324. in België, van nu tot einde jaar, aan wie on» zendt in poitzegeli of »tort op post* chcckrekening 155.70 van V. Samen-Van* nette, Drukker, Poperinge, de torn ran 17 FRANK» Voor het Buitenland zende men ons pee Internationaal Pottirandaat: Uit Frankrijk: 30.60 fr. (Belg. ge!d)«, Uit Amerika: 44,20 fr. (Belg. geld)*

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1938 | | pagina 1