n 1 1 A. M. Taïgi IN ONS LAND Dustschland en Italië blijven samen werken De H. E'oeddag te Brugge Een week van Politieke herrie KATHOLIEK WEEKBLAD VAN IEPER S^miBinnitmiinattiiiiiiiiratiiiiiuiiimiiiiraiiiiiuiüiüntüiHiimireiüHfirS KOLONIALE LOTERIJ INTERNATIONAAL OVERZICHT !r prachtig lenteweder en onder reuzen* h? GTrgstelling doet de H. Bloedprocessie hosr jjaarlijkschen Ommeganq Tien dagen discussie met als resultaat- een motie van vertrouwen uit medelijden HET VERTROUWEN IN Di RcGESRINS GESTEMD MET 101 STEMMEN TEGEN 76 EN 8 ONTHOUDINGEN Katholieken en Liberalen stemmen verdeeld WE ZENDEN ONS BLAD Z33DAG 13 MSI !;~S. H—iiiimiiiiiiiiiiiii inn»1 iiiiiiii iiinii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii r| DE HALLE» Katholiek 'Veekblad van leper 1 Bureel: Boterstraat, 58, IEPER. jj ABONNEMENTSPRIJS VOOR 1 JAAR (per post) Binnen'and 25.fr. H S Belgisch Kongo 45.fr. P| Frankrijk 45.fr. =g S Alle andere landen 65.fr. jji \itdf -' etktt\ tttn vetanfoettdelitk voot kun v tik els 12 BLADZIJDEN: 50 CENTIEM. 6' JAAR. N 28. nsri»annaiKaNni f ËSSHMHSIKMMHIII 1 TARIEF VOOR BERICHTEN: J fj Kleine berichicn per regel 1.fr. li Kleine berichte (minimum) 4.fr.i g 7 fr. toel. v. be r m. adr t. bur. M Rou w her. en Bedank, (min.) S.fr. Drukker-Uitsever: SANSEN-VANNESTE, Poperinge. Tel. Poperinge Nr 9. Postcheckrekening Nr 155.70. g Te herbalen aankondigingen: j prijr. op aanvraag. f§ ngezopden worden. Kleine be p H Annoncen zijn vooraf te betalen en p H moeten tegen den VoensdaR avond g rirhten tegen den Donderdag noen. Er was een keer een jonge dochter met de twee schoonste namen die er zijn voor een toekomstige moeder van familie: Anna-Maria. Haar vader was apotheker geweest maar was ten on der gegaan. Zij was snel, zij behaagde aan een knecht en die knecht behaagde haar. Het eene woord bracht het andere bij en zij trouwden te gare. Ze was driemaal zeven toen O. L. Heer haar zeiIk bestem u om zon daars te bekeeren; allerhande perso nen te troosten, priesters, prelaten ook mijn Stadhouder. Een eenvoudige vrouw die haar naam kan schrijven, meer niet, wordt door God uitverkoren om een hoofd rol in de wereld te spelen binst een halve eeuw. Geboren hetzelfde jaar van Napo leon is zij zijn tegenhanger en eens zal zij hem overwinnen. De geheimen zal ze kennen en de machtigen der aarde, vorsten en pau sen, zullen haar raadplegen. Het is wat te zeggen. In het jaar 1920 werd ze gelukzalig verklaard. Het dekreet zegt: Binst 47 jaar zag ze als in een zon het verre, het toekomende, de geheimen der harten, de meest verborgene din gen. ZIJ ZIET ALLES Als in een film zag ze de gebeur tenissen; als in een epen boek zag ze wie naar den hemel ging of naar het vagevuur. Ze redde die geloovige zielen, maar haar leven was een va gevuur van penitencie. Zij wist wat er omging in de paleizen der konin gen, in de kabinetten der ministers. Ze zag voor haar oogen de secreetste komplotten die tegen de Kerk ge smeed werden in de loges der vrij metselaars. Ze zag de schepen ver gaan op den oceaan, de missionaris sen vermoord in China. Ze wist voor wie ze moest bidden en boeten. Uw leven zal een lang martelaar schap zijn, verdienstelijker dan het bloedige had Jezus haar verzekerd. Wonderbare heilige. Te midden de revolutie, de kerkvervolging, de oorlogen van Napoleon, de gevang neming van den Paus, wilde God toonen door dit zwakke middel dat Hij nog een beetje daar was. Acht en veertig jaar mystiek in een werkmansgezin. Verrukt staan. God zien, opgehemeld in extase met een casserole in heur hand. Ik vraag u «en keer wat nieuws. EEN VROUW VERSLAAT NAPOLEON In 1808 bezetten de troepen van Napoleon Rome, de stad van Anna- Maria. Zij pointeerden hun kanons op het Quirinaal, waar de Paus ver bleef. De soldaten kapten met de bijl de deur omver waarachter de Paus zich bevond en namen hem gevan gen. Napoleon noemde zelf de bis schoppen, hij was de beul van den Paus. Anna-Maria hoorde God zeggen: Napoleon is de minister van mijn toorn om het kwaad der zondaars te straffen en de hooveerdigen te ver nederen. En later «ai Napoleon in hetzelfde paleis van Fontainebleau waar hij den Paus opgesloten hield zijn eigen troonafstand teekenen. Anna-Maria ondertusschen voor spelt de nederlaag van Moscou. Zij voorzegt den datum waarop de Paus triomfantelijk zal weerkeeren. Binst vijf jaar heeft zij uur per uur al de tribulatiën gevolgd van den Paus, bracht de kardinalen op de hoogte van hare vizioenen, beurde ze op, sprak hen moed in. Toen Napoleon eindigde op het eiland Ste Helena, zag zij ook den dood van den banneling. Zij beschreef die ellende in een vervallen huis waar het inregende. En twee maanden en half later kwam het officieele nieuws. Maar Laetitia, de moeder van Napo leon, en de kardinaal Fesch, de oom, wisten reeds alles door het bovenna tuurlijk verslag van Anna-Maria die door haar gebeden en verstervingen zijn bekeering had bekomen. De kei van David had Goliath neergeveld. God had het laatste woord. De vrijmetselaars zwoeren den dood van den Paus. Anna-Maria verwit tigde den Paus: doe deze wandeling niet; stel dat bezoek uit; let op voor die hinderlaag; laat dezen persoon niet in verhoor ontvangen worden; bewaak streng dien anderen daar. Zij was door God verkozen als g.hei- me politie. De machtige God die ge- zeid had: «De machten der hel zul len tegen de Kerk niet vermogen... En Ik zal met u zijngebruikt die zwakke vrouw als schutsengel, als godvruchtige veiligheidsdienst die fil treert en fileert. In 1823 werd ze dagelijks door den Paus geraadpleegd door bemiddeling van den gelukzaligen Aartsbisschop Strambi. Ze is de donderscherm en de phare geweest der H. Kerk. Het zwakke der wereld heeft God uitgekozen om het sterke te plooien. A. B. '■BBSBilBRBBIlüIBMSBSIBBÜSBRBn VRIJDAG 20 MEI TREKKING 5e Snede 1938 GROOT LOT: 1 MILLIOEN 8 Loten van 100.000 fr. 51.795 Loten van 100 a 50.000 fr. KOOPT SPOEDIG UW BILJET. MACHTSROES. Zooals te verwachten was werd het hoofd van het Duitsche Rijk te Rome op een fantastische wijze onthaald. Alles wat we deze dagen over de Ita- liaansche reis van Hitier gelezen heb ben getuigt van een enorm machts vertoon, waardoor Mussolini heeft wil len bewijzen, dat Italië vreeselijk machtig is door zijn landleger, zijn zee- en luchtvloot. Al de maneuvers te velde in de omgeving van Rome, op zee voor de haven van Napels en de demonstraties van de luchtmacht, werden uitgevoerd met het in 't oog vallend opzet, Hitier te overtuigen, niet dat Italië eens een te duchten tegenstander zou kunnen zijn, maar wel dat het in geval van nood een flinke steun zou kunnen bieden. Van een mogelijke oneenigheid op eender wel gebied, was geen spoor te ontdekken. Op geheel de lijn werd aangevoeld, dat er naar gestreefd werd de gaafheid en de macht van de as Rome-Berlijn te bevestigen. De vraagstukken, waarbij de belangen van beide landen mekaar ontmoeten, werden, voor zoover we daarover iets te weten kwamen, besproken in een geest van wederkeerig begrijpen. Wel werden in zekere pers gissingen ge opperd, die een schaduw moesten wer pen op die roerende eensgezindheid, wel werd gepoogd, te accentueeren dat er tusschen het Latijnsche Italië en het Germaansche Duitschland al tijd een onoverbrugbare kloof zal blij ven bestaan, niettemin heeft het machtsvertoon van Rome, Napels en Florentie, bewezen dat er voor het oogenblik, tusschen Duitschland en Italië een verstandhouding bestaat, zooals er tusschen de twee Latijnsche naties, Italië en Frankrijk nooit be staan heeft. De as Rome-Berlijn is sterk en nu dat Engeland en Frankrijk mekaar schijnen weergevonden te hebben, werd dit met des te meer vertoon dui delijk gemaakt. DE GEMEENSCHAPPELIJKE GRENS. Italië en Duitschland zijn sedert de Anschlusz buurstaten geworden. De gemeenschappelijke grens is er een natuurlijke. Zij word" gevormd, door de reusachtige AlpenJzeten. Alleen de Brennerpas biedt ez.i gemakkelijke verbindingsweg tusséhen beide lan den, maar de verded:n:ng ervan werd dan óok met bijzone :re zorg uitge bouwd. Vroeger bleek Mussolini niet erg gesteld te zijn op de nabuurschap van een machtig Duhechland in het Noorden. De samentrekking van Ita- liaansche troepen aO?t de Brenner in 1934, naar aanleiding van de natio- naal-socialistische pattijputsjdie het leven kostte aan de Oostenrijksche kanselier Dolfuss, bleek deze wensch te bevestigen. Algemeen vreesde men dan ook dat de aansluiting van Oos tenrijk bij Duitschland een schaduw zou werpen op de verhoudingen van de twee autoritaire Staten. Bij de ontvangst van Hitier te Rome is daar niets van gebleken. Er was nochtans nog een grens vraagstuk dat de Duitschers een tijd zeer nauw aan het hart scheen te leg gen, namelijk het feit dat bezuiden de Alpenkam, Tirolér-Duitschers le ven, die stelselmatig door het Ita- liaansch bewind gedenationaliseerd werden en die onder andere in de Abessynische oorlog cv de eerste linie gesteld werden (de zoogenaamde blonde Italianen). Het is wel eigenaardig, maar juist dit vraagstuk werd Hitier het eerst voor de voeten geworpen, toen hij over de grens was. Hem werd name lijk gezegd, dat deze kioestie onmo gelijk ter sprake kon komen, vermits de Duitschers in het Adigedal ten Noorden maar drie per cent van de bevolking uitmaken. Inderdaad daar over kan men niet vitten, maar wat wel moeilijk te slikken valt is de wijze waarop men tot die drie per cent ge komen is; en dat zal'zeker wel ge beurd zijn, door de stelselmatige ver- italiaansching en door inwijking van zuiver Italiaansche elementen en ver plaatsing van de Duitsche meer zuid waarts, want oorspronkelijk was het percentage Duitschers in het betwiste gebied aanzienlijk hooger. Waarschijnlijk wordt hiermee over de Zuid-Tirolers niet meer gesproken. Van weerszijden hebben we immers plechtige verklaringen gehoord, waar door de huidige natuurlijke grens, als de onveranderlijke en de onschend bare erkend wordt. DUITSCHE KOLONIALE EISCHEN. Hoe weinig we ook over de bespre kingen kennen, toch hebben we uit de verslagen kunrCen opmaken, dat Italië de Duitsche eisch naar kolo niën zal steunen. Onrechtstreeks ver nemen we ook dat er sprake is van een gemeenschappelijke uitbatii\g van de Abessynische grondstoffen. Hier over meende men te vermoeden dat er oneenigheid zou bestaan, tusschen de Duitsche en de Italiaansche op vatting. Wat er ook van zij, het zou ons niet verwonderen moest Duitsch land een belangrijk aandeel hebben in de eerste ontginning van de rijke Abessynische ondergrond. Dit land heeft op dat gebied immers een veel grootere ervaring dan Italië, dat zich eerst in de laatste tijden industrieel ontioilzkelde. Het beschikt over een leger geleerden en specialisten en die zou het wel willen ter beschikking stellen van Italië tegen een zekere tegemoetkoming onder vorm van gun stige grondstof}enleveranties en het verleenen van vergunningen. TSJECHOSLOVAKIJE. Weinig of niets werd hierover mee gedeeld. Mussolini schijnt aangedron gen te hebben opdat Hitier de Sude- ten-kwestie in vrede zou willen rege len. Maar verder, zou hij de redelijk heid van de Sudeten-Duitsche eischen erkend hebben. De Berlijnsche bladen hebben trouwens hieromtrent ver klaard, dat dit vraagstuk alleen Duitschland en Tsjechoslovakije aan gaat, waaruit blijkt dat de houding van Mussolini de Duitschers zou aan gemoedigd hebben. We lazen ook dat de Duce, zijn leger zou gereed hou den om Duitschland te steunen, moest Rusland of Frankrijk iets onderne- nemen om de gezonde oplossing van de Duitsche kwestie in Tsjechoslova- kije te beletten. (Verboden nadruk.) ROSKAM. De Eeretribuun vanwaar de Zeer Eerv. Bisschoppen en de Burgerlijke Overheden, de H. Bloedprocessie zullen in oogenschouw nemen. DE KONING NAAR NEDERLAND PETER VAN PRINSES BEATRIJS Om van het al te vriendelijk aanbod niet af te zien, is onze Koning Donder dag morg:n te 10.10 uur psr vliegtuig naar 's Gravenhage vertrokken, om peter te zijn bij de doopplechtigheden van Prinses Beatrijs. Het bezoek was echter van kor ten duur daar hij in den vroegen namid dag reeds te Brussel terugkwam. Binnen een paar weken echter gaat. hij officieel naar Nederland en zal hij. ens onze po litieke warboel opgelost is. m«er tijd heb ben om die doopplechtigheden in het Nsderlandsch Vorstenhuis te herdenken. BETOOGING VAN HET EEN HEIDSFRONT VAN DEN MID DENSTAND VERBODEN E:n betooging der Middenstanders die Zondag 11. te Brussel moest doorgaan, als protest tegen de nieuwe belastingen, is door Burgemeester Max verboden gewor den. Te Brussel is de straat enkel vrij voor socialisten en. vlaamschhatcrs. DE DIENSTTIJD DER KLAS 37 MET TWEE MAANDEN VERKORT De soldaten van de lichting 1937 zul len slechts vijftien maanden dienst doen in plaats van zeventien, en zullen op 28 Mei naar huis worden gezonden. Deze maatregel werd door den algemse- nen legerstaf genomen met het oog op be zuiniging. Een groot getal der dienstplich tigen hadden immers een verbintenis ge- teekend voor zeventien maand:n en ont vingen van af de dertiende maand een maandelijksche vergoeding van 509 fr. Ce bezuiniging zal dus tamelijk aanzien lijk zijn. Alleen de leerlingen van de Schcolcompagniën, die geen vergoeding ontvangen, zullen de zeventien maanden volledig moeten uitdoen. DE MERCATOR OP REIS Maandag namiddag is uit de haven van /uitwerpen het schoolschip - Mercator v:rtrokk:n naar IJsland en de Noorsche kusten. De bemanning bestaat uit 68 kop- :n waaronder een 30-tal cadetten en ,i /enveel leerlingen-matrozen. ENKELE CIJFERS OMTRENT HET N. I. R. Vroeger deelden wij reeds een en ander mede over het verslag welke Heer Senator de Spot uitbracht over het N. I. R. In de Senaatszitting van Dinsdag 11. heeft Minister Bouchery enkele belang wekkende cijfers medegedeeld over de uitgaven van het N. I. R. Zie maar: 200.000 Fr. zijn voorzien voor de ver huizing van de diensten; De opvoering van de opera Samson en Dalila kost 30.178 fr. Een groot concert door het groot orkest van het Paleis der Schoone Kunsten ge geven, kost 18.806 fr. Een concert gegeven met medewerking van drie maatschappijen uit de Borinage, kostte 8.250 fr. De opvoering van het drama Antoine et Cléop&trekost 11.900 fr. Het nieuw gebouw voor het N. I. R. kost circa 70 millioen. Een verdere bespreking volgde, waaruit nog bleek dat: in 1937, op een personeel van 400 per sonen, er 297 ziek zijn geweest; een lid van het personeel, dat 68.000 fr. vaste wedde en 10.000 vergoedingen ge niet, twee maanden ziek is geweest en het overige van het jaar op reis waarvoor hij nog speciaal per reis betaald werd; een reis kost er van 500 tot 4.000 fr. Da: errt bediende rondhalingen heeft gedaan voor rood-Spanje. Dat H. Huysmans een rede mocht hou den die niet te voren was voorgelegd en die een propagandarede was ten voordee- ie van de internationale en van rood- Spanje. Als men dergelijke cijfers en feiten na gaat is het dan niet te verwonderen dat het N. I. R. fel gehekeld wordt en een omvorming ervan gevraagd wordt. Wel licht beschikt het N. I. R. over te veel millioenen. IIBIIIBBBBBBUIBIIIIMIIHIBB HEB MEDELIJDEN ln naam van H. Theresia, van K. J.: helpt mij Jeugd ln gevaar redden. Dringend noodlg om patronaat en school te bouwen. Post- check 139.485. Pastoer Renson te Xhen- delesse. KONING ALBERT-MONUMENT TE NIEUWPOORT Jn bel Koning Albert-Gedenkteeken fe Nieuwpoort werd Dinsdag II. bet bronzen standbeeld van Koning Albert te paard geplaatst. De politieke hoogspanning die over ons land heerschte, is ingeluid geworden door het bijeenkomen der finantieele kamer kommissie die verschillende der wetsvoor stellen opgemaakt om het begrootings- evenwicht van 't land in evenwicht te houden, verworpen heeft: Krisis- en fis cale taksen werden aanvaard, militaire en andere nog werden verworpen. Wel hadden de socialisten al de nieuwe lasten graag met leepe middelen erdoor getrok ken. maar de katholieken zijn hen dit maal de baas geweest, hebben dit niet la ten gebeuren en hun trouw aan de richt lijnen door het Blok der Katholieken ge geven, hebben gewis een gunstigen indruk nagelaten bij de rechtsohe bevolking. Dit verwerpen was een parel aan de kroon der katholieke partij, doch... een zweet druppel te meer voor de regeering die dreigde onder die last te bezwijken. De kabinetsraad echter, die steeds op 't uiterste een goede ingeving krijgt, is ertusschen gewipt en heeft verklaard dat tijdens de Kamerzitting van Dinsdag 10 Mei, de premier Heer Janson samen met zijn konfrater in financiën, Heer Soudan, gewichtige verklaringen zouden afleggen over den fir.ancieelen en politieken toe stand. Waar eerst uitsluitend over finan cies gewag gemaakt werd, wordt plots de politieke, en later nog, in de vergadering van Zaterdag namiddag, het onderzoeken der vraagstukken in verband met de in ternationalen toestand, en de waardever mindering van den Franschen frank bij gelapt. Alles komt dus ineens opgediend, èn aldus heeft het voorzienigheidszintuig der Regeering, dat tijd geeft raad kent, een doodsgevaarlijke klip omzeild en haar redding gezocht in het trachten goed in 't hoofd te prenten dat door de devalua tie-gevolgen, van de Fransche fr., alle be zuinigingen niet kunnen uitgevoerd wor den. Er werd geschermd met het feit dat de gebeurlijke val van de regeering. welke gepaard zou kunnen gaan met een vrij lange crisis en zelfs op Kamerontbinding zou kunnen uitloopen, voor onze openbare financiën zeer nodlottig zou kunnen zijn. Aldus vond Heer Soudan een mooie troef in zijn kaart om de absolute noodzakelijk heid der ontwerpen die door de regeering werden ingediend steviger op te dringen. Een tweede onrechtstreeksch redmiddel is: dat om wille van de houding van ons eigene regeering en in bijkomende mate uit hoofde van de cfvaluatie van de Fransche frank een zekere zenuwachtig heid is gaan heersohen; zenuwachtigheid die soms tot onsamenhangende besluiten leidt. Zoo werkte de Regeering onder- duimsch om toch die voorstellen erdoor te krijgen. Vandaar haar doel: oneenigheid zaaien in de rangen der tegenkanters die, eens verdeeld, onschadelijk' zijn, en dan doen stemmen. Maar waar leidt dat alles? 't Gevaar inziende werd een vergadering van het Directorium van het Blok der Katholieken belegd, waar de handelwijze, na bespreking der leden van het politiek comité met de katholieke ministers, zou uitgemaakt worden. Deze luidt: Het besluit was: 't Is wenschelijk dat ds Regeering aanblijft, dit echter mits aanpassing van het standpunt van het Blok: Maximum van bezuinigingenmini mum van belastingen. Inderdaad, klaar der kan het niet uitgedrukt, maar tus schen die beide punten ligt een gansche evolutie die toch altijd in 't nadeel van een zekere klasse blijven zal. Ook de Liberale Landsraad kwam bij een en benevens gelukwenschen voor hun mandatarissen, keurden ze ten volle het memorandum goed en gaven ze het ver trouwen bij middel van een motie, aan hun parlementsgroep. Zoo kwam de dag van Dinsdag waarop de Regeering de goedkeuring vroeg van de twee fiscale ontwerpen die dcor de kamerkommissie van financiën werden aangenomen. Maar wat verwacht werd, gebeurde niet, de Regeering hakte den knoop niet door, maar bleef zwiimelen tusschen de veelal tegen elkaar staande standpunten van de verschillende politieke groepen, waaruit ze is samengesteld. Heer Soudan verklaarde dat ook zijn voorgangers 't begrootingsevenwicht op hielden met belastingen, 't Is het gemak kelijkste, inderdaad, maar niet steeds het mee-t aangewezen in verband met 's lands toestand en eenmaal moet aan het rijtje van Ministeries die steeds méér en méér vragen, toch een einde komen. Trouwens, met de gedachte dat waar de put noodza kelijkerwijze moet gevuld worden, dit, al thans, gedeeltelijk, moet gebeuren door nieuwe belastingen is iedereen akkoord, maar de knoop van de kwestie blijft: voor het verleden snoeien aan datgene waaraan kan en mag gesnoeid worden en voor de toekomst de tering naar de nering zetten. De Heer Janson, eerste minister en ad- vokaat, was in deze beide hoedanigheden niet op zijn beste. Te algemeen, te weinig zakelijk, aarzelend, te bezorgd om geen der regeeringsgroepen voor het hoofd te stoolen, alles bij elkaar de houding van een eerste minister, die zich bewust is, van de onmogelijkheid water en vuur te verzoenen, maar die ondanks alles, een beroep doet op de Kamer om de regeering de noodlge middelen aan de hand te doen ten einde haar in staat te stellen haar laven verder te rekken. De taal van het hoofd eener regeering, die weet wat zij wil, die een duidelijk be sef heeft van 's lands nooden en van 's lands belang klinkt anders. Heer Soudan beweerde dat verder be zuinigen onmogelijk is. Heer Janson zweeg erover en komt nog een kommissie op de markt te werpen met als opdracht: verdere bezuinigingen te bestudeeren. En om wederom een. achttal dagen te kunnen doorwerken greep H. Janson op nieuw naar een reddingsmiddel: een mo tie van vertrouwen die gestemd werd uit medelijden met menschen die geen uit weg meer weten, als een soort bewijs van goed gedrag en een belofte om het de re geering, uit wier houding niets dan on macht, besluiteloosheid en aarzeling spreekt, verder niet al te lastig te maken. Voor den dag van Woensdag verliep het niet beter. Altijd maar door gediscu teerd en nog gediscuteerd,... en in plaats van te discuteeren om overeen, te komen geraakte die van langs om meer zoek. toen plots te 23 uur van Woensdag op Don derdagnacht, Heer Janson de liberale mo tie van vertrouwen voorhield, die goed gekeurd werd met 101 stemmen tegen 76 en 8 onthoudingen. Nu die vertrouwensmotie goedgekeurd is. alsmede de twee aanvaarde regeerings- voorstellen, werd voorloopig het bestuur onzer regeering gered. In de nachtzitting der Kamer, op Woensdag avond 11., werd nog een Libe rale motie van vertrouwen in de Regee ring ter stemming gelegd. D:ze motie laat de deur open voor de Regeering om haar fiskale wetsontwerpen door te drijven. Met 101 stemman, tegen 76 en 8 onthou dingen werd deze motie goedgekeurd. De Socialisten stemden natuurlijk allen voor. De Liberalen bleken eenigszins ver deeld. Deze verdeeldheid nam nog scher pere uitdrukking bij de Katholieken. De Christen Demokraten, op 2 na, wilden maar door dik en dun de Regeering red den en stemden voor. De andere Katho lieken stemden tegen of onthielden zich. Hier nu hoe gestamd werd: HEBBEN VOOR DE MOTIE GESTEMD: 19 Christen Demokraten: de HH. Cous- sens, De Jaegher Ch.. R. De Man, Goet- ghebeur, Leonard, Mampaeye, Marck, Schaepherders, Vaes, Van Buggenhout, Vanden Berghe, Vandevelde Au., Van Hoeck, Van Schuylenberg, Vouloir, Wi- nandy, Heyman, Ghysem, Dhavé. 1 Katholiek: de H. du Bus de Warnaffe. 1 Afzonderlijke: de H. Bodart. 16 Liberalen: de HH. Amelot, Boeckx, Devèze Albert, Hymans, Jaspar M.-H., Jennissen, Leclerc, Lefebvre, Maistriau, Marien, Max, Neven Pierco, Behn, De Smidt, Mundeleer. HEBBEN TEGEN DE MOTIE GESTEMD 32 Katholieken: de HH. Allewaert, Bail- lon, Coussée de Maulde, Debersé, De Jae- gere, de Keröhove d'Exaerde, Delputte, Delvaux, Delwaide, De Vleeschauwer, Do- jin, Drion, Duchateau, Fieullien, Haustra- te, Houssiaux, Huart, Kluyskens, Koel man, Merge t, Philippart, Raemdonck, Rombauts, Sandront, Sap, Sieben, Steps, Vanden Eynde, Van Hamme, Vindevogel, De Winde, Maes. 6 Liberalen: de HH. Devèze Michel, Guilmin, Ch.-E. Janssen, Willy Janssens, Joris en Van Glabbeke. 12 Vlaamsch Nationalisten: de HH. Borginon, Cronenberghs. De Lacker, De Lille, Devroe, Leuridan, Pelgroms, Romsée, De Rudder, Duysburgh, Fasbender Hor- Seghers. Tollenaere, Elias en Lambrechts. 20 Rexisten: de HH. Behagel, Collet H.. Collet P., Ooignet, Convent, Daye, Denis, ward, Knaepen, Legros, Leruitte, Sindic, Teughels, Vermer, Wint je s, Wyns, Mot- teux. 6 Kommtwisten: de HH. Beaufort. Bos- son, mevr. Degeer-Adère, de HH. Desel- lier, Lahaut en Relecom. HEBBEN ZICH ONTHOUDEN De Katholieken: Beckers, Em. Blavier, Carton de Wiart, De Schrijver, Laenen, Poncelet, Van Hecke en Verpoorten. WAREN AFWEZIG De HH. Ballet, S. Blavier, Butaye, De- bruyne R.. Debunne, Declercq, Becoster, Dhaese, Gailly, Glineur, Hoen, Maenhout, Sainte, Van Cauwelaert, Van Zeeland, Brunfaut en Dibieux. De Regeering had dus haar meerder heid gevonden. TREURIGE VERWARRING De uitslag van de stemming gaf echter een duidelijken wenk aan de Katholieke niet-Christen-Demokratische Ministers, er van door te trekken. Wel hebben die Mi nisters, de HH. Pierlot, du Bus de War naffe en De Smet beraadslaagd maar de noodige gevolgtrekking hebben zij nog niet genomen. Als katholieken moeten we betreuren de verdeeldheid die bij deze stemming plaats greep. Groot is de verantwoor delijkheid van deze die zich aan de tucht onttrokken hebben. Wij mogen intusschen ons eraan ver wachten dat de Regeering haar vroegere fiskale ontwerpen zal doorhalen en de be zuinigingen op het doode punt zullen blijven. Aangenaam waren de Bruggelingen en niet min de personen die van plan wa ren naar Brugge op te trekken Maan dag morgen bij hua ontwaksn verrast, toen zij, na het grimmige weder der vorige dagen, een heerlijke Meizon zagen prijken in een puren blauwen hemel. DE VOLKSTOELOOF is zaoals ieder jaar, zeer aanzienlijk. Alle banen en wegen die ter stede uitmonden, kennen een uitzonderlijke drukte van fietsen, auto's en bussen. Ettelijke speciale treinen werden ingelegd, die honderden en nog hondsrden brengen zelfs van uit d-e verste uithoeken van het land, van uit Limburg en Luxemburg, van waar zij reeds bij nacht en dauw vertrokken zijn. Doch niet alleen is iedere streek van België hier vertegenwoordigd, ook de uit- heemsche belangstelling is groot, vooral uit Noord-Frankrijk, uit Engeland. Hol land en Zeeland waar tal van Zeeuw- sche boeren en boerinnen in nationale kleederdracht, voor tal van nieuwsgierigen veel bekijks hadden. ...En dat alles schuift de stad in, zoo dat stilaan de bijzonderste straten in- gencr :n worden door een drummende ment s IN DE KATHEDRAAL Tegen 9 uur wordt de kostbare relikwie van het H. Bloed, gedragen in het mees terlijk i.'.a, onder het gelui der zege- klok, o - gebracht naar de kathedraal, waar he: de geloovigen ter vereering uit gesteld werd. De leden van de Edele Broe derschap, die sinds zoovele eeuwen waakt over Brugge's grootsten schat, vergezel len in hun prachtgewaad met brandend licht. Om 9 uur wordt er een pontificale Hoogmis opgedragen door Z. Exc. Mgr Myers, hulpbisschop te Londen. Alle hoo- gere geestelijke en burgerlijke overheids personen, die wij straks in de processie zullen zien, zijn aanwezig, en na hen een dichte schaar geloovigen, die de ruime beuken der kerk vullen. OP DEN DOORTOCHT Binstwijlen zijn alle straten op den ganschen doortocht letterlijk volgsloopen. Overal hebben de menschen post gevat op de voetpaden. Met een bewonderens waardig geduld wachtsn zij wat komen moet. Hun eenige bezorgdheid is dat an deren zich voor hen niet komen opstellen en hun plaatske verbrodden. OP DE EERETRIBUUN Voor de kathedraal, in de Steenstraat, is de eeretribuun opgeslagen, van waar de overheidspersonen de processie in oogenschouw zullsn nemen. Na het ein digen van de pontificale Hoogmis namen er plaats: Z. Exc. Mgr Lainiroy, Bisschop van Brugge; Z. Exc. Mgr E. Leys, Aposto lisch Vicaris van Kivu; Mgr E. Myers, Hulpbisschop van Westminster; Mgr V. Dereere, Bisschop van Trivandrum (En- gelsch Indië)Dom Theodor Nève, O.S.B., Abt van Zevenkerken; Mgr P. Bonaven- tura De Groote, O.C.R., Abt van West- v le te ren; Mgr P. A. van der Cruyssen, O.C.R., Abt van Orval; de Heeren Baels, Gouverneur der provincie; Senator V. Van Hoest nberghe, Burgemeester van Brugge; Ryelandt, Guens, Vierin. Vande- pitte, Schepenen; Olivier. Van den Ber ghe, Van den Buesche. Bestendige Afge vaardigden; Botte, Arrondi&sementskom- missaris; Lommez, Provinciaal Griffier; De-lva, Stadssskretaris; R. Debruyne, Volksvertegenwoordiger. Verder bemerk ten wij er nog de ZZ. EE. HH. Kanunni ken, alsook de l?d-~> var de "-'-Is Erceder- schap van het H. Bloed. DE PROCESSIE Uit den toren der kathedraal begint on verwachts de feestklok te bonzen. Onweer staanbaar vaart u een huivering door d:n rug op het oogenblik dat de militaire mu ziekkapel van het 4* Linieregiment, die den stoet voorafgaat, het plechtstatige Graallied uit Wagner's Parsifal aanheft. Daarop volgen onmiddellijk de stadsva- nen, een roes van kleuren en uniformen. Daarachter de Maagden van Gent, die plechtig het Veni Creator zingen, bloe menmeisjes met schitterend-roode gewa den, witte sluiers en glanzend groene kroontjes, de Patrones van Brugge, Or ze Lieve Vrouw, omkranst met prachtige rui kers, zilveren en gouden bloemen. Om deze openingsgroep, getiteld Brugge's schoonste dag te sluiten, stapt een rij van mldceleeuwsch getooide muziekanten die op nikkelen saxofoons weemoedige melodieën spelen uit voorbije eeuwen. Er ligt iets treurigs in deze muziek, die des te ingrijpender wordt wanneer ze weer klinkt tusschen de prachtige gothische ge- in Belgie, van nu tot einde jaar, aan wie om zendt in poitzegels of stort op post- checkrckening 155.70 van V. Sansen-Van- neste, Drukker. Poperinge, de som van 15,50 FRANK. Voor het Buitenland zende men ons per internationaal Postmandaat: Uit Frankrijk: 28,80 fr. (Belg. geld) Uit Amerika: 41,60 fr. (Belg. geld) veis der oude gildchuizen van een ééns zoo machtige stad: Brugge die scone Na deze ontroerende uitbeelding van Brugge's schoonste dag volgt de eigen lijke stoet. Geen pen bezit soepelheid ge noeg cm in enkele kolommen ook maar een benaderend beeld neer te schetsen van den nooit volprezen luister die deze reusachtige optocht in zijn voorbijschrij- den opbergt. In het eerste deel wordt het H. Bloed voorafgebeeld. In verscheidene groepen wordt ons het Oude Testament voorge steld. Het zijn: Adam en Eva, de belofte van een Verlosser, de Onbevlekte Maagd, het roerend offer van A'jeI, en de eerste broedermoord door de hand van Kaïn, Abraham die zijn zoon Isaak wil offeren, de geschiedenis van Jozef door zijn broe ders verkocht, het Paaschlam, Moz:s en de Levieten, en ten slotte Isaak cmringd van de profeten. Hier is de muziek van het Christ slijk Werk:rsverbond ingeschoven. Onmiddel lijk ontrolt zich de aangrijpende geschie denis van het leven van Jezus. Het Adee- te Fidelis weerklinkt in al zijn eenvoud uit de menigte, herders die den stal van Bethlehem omringen. Dan volgen de op dracht in den tempel, de vlucht naar Egypte, Jezus onder de Wetgeleerden, de rosping der Apostelen, Jezus die zijns apostelen onderwijst en de kle.'re kinderen zegent. In bijna alle deze groepen komsn het gebaar en de dialoog de beteek nis onderlijnen. Reeds hooren wij de mach tige tonen van het jubelend Hcsanna! waar Jezus, op een ezel gszeten, door de zingende met palmtakken wuivende me nigte wordt omringd. Men is geweldig on der den indruk van dit gejubsl. wanneer de bittere geschiedenis der voltrekking van het verlossingswerk van den Zalig maker begint. We volgen het bitter Lijden vanaf de gevangenneming tot den Kruis dood en htt Graf. Een laatste groep ver duidelijkt ons hoe het H. Bloed werd be waard. In een derde deel wordt het H. Bloed vereerd, door de overbrenging in 1150 van het H. Bloed naar Brugge, door de hulde van de verscheidene volkeren, en ten slotte door een eerewacht, samengesteld, uit de kostelijke relikwiën der verschei dene parochiën van da stad. HET HEILIG BLOED Na de eereteekens der basiliek van het H. Bloed komen de klocstergemsenten, de geestelijkheid der parochiën, de leerlingen van het Groot Seminarie en bet Kapittel der Hoofdkerk. In een kronkelende wolk van geurende wierook en in 't geflikker van glanzende' zilveren lantaarnen, wordt de aanbidde lijke relikwie gedragen in een groot R;- naissanoeschrijn, dat fonkelt van stra lende edelsteenen en schittert van e:n weelde van gulden versieringen van allen aard. De menigte buigt en knielt met ontzeg. Men huivert als men bedenkt dat in dat schrijn berusten enkele druppelen van het bloed, dat uit goddelijke wonden h:eft gevloeid om het menschdom te redden. In rijk en zwaar geborduurd ornaat schrijden de zegenende Bisschoppen en Prelaten, die we hooger opnoemden, voor bij; gevolgd docr de overheid die we hoo ger reeds opsomden. DE ZEGEN OP DEN BURG En dan, waaneer de lange tocht door de kronkelende straten is bcë r.digd, scha ren alle deelnemers zich rond het pronk altaar, dat op den Burg opgetimmerd staat. Bazuinen laten hun zinderend geschal hooren. Boven de duizendkoppige massa, die deemoedig nedcrknielt, boven stad en volk, die m:t zoo kinderlijk en aanhan kelijk en rotsvast en trouw hunne duur bare relikwie vereeren, trekt Mgr Lamiroy driemaal met het H. Bloed het teeken van het Kruis, dat door dit Bloed geworden is het teeken van hcop en zegen van alle volkeren en landen. Al deze voorstellingen, d:e zco di:p in slaan, hebben meer dan een uur in beslag genomen. Het is e:n weelde van gedach- ten, van indrukken, en cok van schoon heid. Inderdaad, bij de geloovigen moet de processie, met die zoo levendige voor stelling van alles wat ons christen geloof ons voorhoudt, zijn diepen weerslag vin den in geest en ziel. De precessie is schoon, om haar beteekenis. om haar op vatting, cm haar samenstelling, cm haar kleurenweelde, waarover de Meizen haar weergalooss gouden belichting mot breede geuten dees jaar heeft verspreid. Brugge heeft vcor 1938 zijn schoensten dag beleefd. OP DE BUKGPLAATS VOOR DEN ZEGEN MET HET H. BLOED Z. Exc. Mgr Lamiroy op het altaar geplaatst op de Burgplaats zal na de Processie den Zegen geven met het H. Bloed. Aan zijn\rechterhand: Z. Exc. Mgr Myers, Hulpbisschop van Westminster: linhs: _Z. E. Kan. Mahieu, Vicaris-Generaal. Op tweede plan in 't midden: Z. E. Vader Abt der Trappisten van Westvletereaa

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1938 | | pagina 1