Yreeselijke Mijnramp 'm ingeland De Burgeroorlog in Spanje luitenant luul De Windt 'De "VINDlCTlVE"=Hulde te Oostende fVERSTCWSIvGi Kitisr uii Efalie terug Troepenbeweging aan de grens ^en Toonbeeld van Vlaamsche offermoed ts rleenen 93 DOODEN ZWARE BRAND IN CHINA DE MOORD TE REKKEM W ereldgebeurtenissen 'savonds AQH m Wfij EEN ENKEL IIHAI Hdtv ML W R^gelt cp lachte wijze de werking der spijsvertering en rfer ingewanden Uitslag morgen vroeg. ONTZETTEND ONGELUK TE ROTTERDAM en Gfficierentrouw Westroozebeke herdacht te ONZE UURTABEL VAN TREINENTRAMS, AUTOBUSSEN HONGARIJE HET EUCHARISTISCH CONGRES TE BOEDAPEST. 200.000 CONGRESSISTEN VERWACHT Hat inrichtend comité voor het Inter» nationaal Eucharistisch Congres te Boe» dapsst, dat op 23 Mei wordt gehouden, ia zeer voldaan over de berichten welke uit alle katholieke werelddeelan tcestroomen nopens de deelneming aan dit congres» Een luisterrijke ontvangst wordt voorbe reid ter eere van Z. Em. Kardinaal PacelIL pauselijk legaat, die te gast zal zijn bij den regent Horthy. 17 Kardinalen en 200 Bisschoppen zullen het Congres bijwonen. Men verwacht 200 duizend congressisten. Allen zullen in Hongarije een warm onthaal genieten. ROEMENIE HEER COGA OUD-PRESIDENT DER REGEERING, TE BOEKAREST OVERLEDEN Na een kortstondige ziekte de Heer Coga heeft een beroerte gekregen is te Boekarest overleden de H. Coga, oud voorzitter van de regeering. De H. Coga had van den Koning de opdracht gekre gen een nieuwe regeering te vormen na dat de Koning zijn regeering had afge dankt op den vooravond van nieuwe par lementaire verkiezingen. De regeering van den H. Coga was een minderheidTegeering, daar de CogapartiJ slechts 36 leden in de Kamer telde. De H. Coga bleef slechts enkelen tijd aan het bewind. In de plaats van de regeering Coga kwam de regeering van den patriarch Christea, die nog aan het bewind is. H. Coga was geboren in Transsylvani# in 1881. IRBBBBEBflBBSBBEIE&lEIflBNESBQIEBn Jtfofl.&l 150.000.000 «bbbbmbrbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb EEN TREINWAGEN ONTPLOFT TE BEVERST TALRIJKE HUIZEN BESCHADIGD Bij het voorbijtrekken van een goede rentrein te Beverst, Limburg, ontplofte een der wagons. De remblokken van den wagon waren heet geloopen en het hout van den wagon had vuur gevat. Op den wagon waren dynamo's en een kolf van 1.000 kgr. met oxygeen geladen. Deze kolf ontplofte, rukte gansch den wagon uiten. Door de ontploffing werden talrijke huizèn in de buurt van de ontploffing beschadigd. 100 DOODEN 7.000 HUIZEN VERNIELD In de dichtbevolkte buitenwijken van de Chineesche stad Tsjoenking brak brand uit. Het vuur nam een snelle uitbreiding. 7.000 Huizen werden aldus vernield cn minstens 100 dooden zijn te betreuren. ibbbbbbibbbbbbbbibbbbbbbbbbb Van Tourhout is op Vrijdag 6 Mei ÏL weerom verschenen voor de Rechtbank te Chalons-sur-Marne en voor de tweede maal werd d: uitspraak uitgesteld. Van Tourhoudt zou weerom teruggeko men zijn op zijn bekentenissen en nu op nieuw volhouden dat zijn vrouw zelf moord zou hebben gepleegd. Yvonne Deprez zou ook tot besef zijn gekomen van wat zij heeft gedaan en zo# thans haar vriend verafschuwen. Van het verder verloop van deze zaak zullen wij onze lezers steeds op de hoogt* houden. FRANKRIJK DE FRANSCH-BELGISCHE ECONOMISCHE BETREKKINGEN. MINISTERS SPAAK EN DESMET NAAR PARIJS Onze twee Ministers. H. Spaak fBuiten. landsche Zaken) en H. Desmet (Econo mische Zaken) zijn Zondag morgen t« Parijs aangekomen en aanstonds naar d« Belgische Ambassade gegaan, waar z« overleg pleegden met het hooger personeel en met den H. Maurice Frère, die uit Ge neve was aangekomen. In den vooravond van zelfde dag werden zij ontvangen door den H. Marchandeau, Minister van Fi nanciën; en later in den avond hadden zij ook een onderhoud met den H. Bonnet, Fransch Minister van Buitenlandsche Za ken, over den huldigen toestand en de toekomstige perspectieven van de econo- mische betrekkingen tusschen Frankrijk en België. Maandag avond zijn ze te Brussel aan gekomen. - DE PRIJS VAN DE TOERISTEN-BENZINE De vreemdelingen die in hun auto-wagetj in Frankrijk reizen, zullen een verminde ring op den prijs van de benzine ver krijgen welke zij in Frankrijk koopen. Zij zullen bons krijgen op de basis van een verlaging van de toltarieven met 60 centiem per liter. Zij mogen een forfai- tairen inkoop doen van 20 liter per dag tot een maximum van 600 liter. ENGElAND MILLÏOENEN SCHADE DOOR DROOGTE De droogte kost aan de Engelsche boe ren 75 millloen frank per dag. Reeds ls een schade geleden die op anderhalf mil liard frank wordt geraamd, in verband met de waardevermindering van oogst en vee en rekening houdend met het bedrag, dat besteed moet worden aan extra-voe ding en werk. De bovenlaag van den grond is overal zoo uitgedroogd, dat zelfs overvloedige re gen de schade niet meer ongedaan kan maken. Daarbij komt nog dat de vorst den boeren nieuwe moeilijkheden bezorgt. Honderden acres nieuwe aardappelen zijn in (Lincolnshire volkomen verwoest, en ook de aardbeien hebben zeer veel geleden. len het dek waarop de manschappen rond- loopen alsof zij alles gereed maken cm het schip tot zinken te brengen. Een helsch gekraak: De Zinnia is op de plaats ge komen, waar eertijds de Vindictive tot zinken werd gebracht. Steeds wordt voort geschoten door de Duitschers op den vij and. Roede vuurpijlen verlichten het too- neel en plots valt een stilte in, nog slechts onderbroken door mitrailleurevuur. De Engelsche matrozen verlaten het zinkend schip. Het werk is volbracht en de naam Vindictive verschijnt in vurige letters, die fel afsteken tegen den donke ren, met rook bespannen hemel. Als een laatste hulde aan de Engelsche helden ver chijnt de «Union Jack». De schijnaanval is beëindigd. De men- schen herademen. Dat het toch maar al tijd een schijnaanvalblijveIedereen is diep onder den indruk van dit schouw spel en beseft thans beter wat de dappere Engelschen gewaagd hebben om het on derzeeboot-nest der Duitschers te Oost ende uit te delgen. *u>un«a dr»i III Biet vooraleer hij nog eens, samen met Mussolini, alle tanwezigen gegroet Had... lIBBBBBBBIBIIBlBBIlIBBBIBBBBIIIIBBIIIIBBIIBBflBIII ITALIË PAUZF.LTJK SCHRTORV WAARIN HET DUITSCHE RACISME VEROORDEEL» WORDT Op 13 April heeft Z. H. de Paus een schrijven omgestuurd waarin hij formeel het Duitsche Racisme veroordeeld. Hetgeen voornamelijk en allerpijnlijkst het hart van onzen H. Vader treft, is het feit, dat men, cm zulk onrecht te veront schuldigen, cnbeschaamden lanter aan voert en dat men door verspreiding van zeer verderfelijke leerstellingen, de gees ten tracht te misleiden en den waren godsdienst poogt uit te roeien uit de zielen. De brief die uitgaat van ds H. Congre gatie van de Seminaries en Universitei ten naar de Rectoren van de Kath. Hco- gescholen, omvat verder de 9 punten van het Racisme met de speciale melding dat de Katholieke Faculteiten alle zorg en moeite zouden besteden om tegen di« voortschrijdende dwalingen de waarheid te verdedigen. Sjpr©©b©B1I komen vroeg in het voorjaar. Koop tijdig een pot Sprutol. In alle Apotheken. De aanval van de «Vindictive» op de haven van Oostende, in den nacht van 9 op 10 Mei 1918, werd Zaterdag nage bootst. Veel nieuwsgierigen waren aan wezig. De Zinniazou de rol van Vin dictive verbeelden. In de verte ziet inen een log gevaarte naar de staketsels stevenen. Het is de «Zinnia», die hier de «Vindictive» ver beeldt. Plots twee vlammen op beide uit einden de staketsels: de Engelsche aan vallers hebben de mitrailleuse nessen die zich op de uiteinden van de staketsels bevonden, tot zwijgen gebracht door mid del van torpedo's! Langzaam nadert de «Vindictive». Het wordt een gekraak en gebulder zonder einde. Door vuurwerk tracht men het bombardement weer te geven dat d; Vin dictive begroette op dien schrikkelij'ken nacht. Het vaartuig is in een soort kunst- matigen mirt gehuld en zet onverpoosd zijn weg voort in de havengeul. Vuurpij len stijgen op en stellen het grijze schip in een klaar daglicht. Zoeklichten bestra- Oadaadi van IS korrels, 5 fr. 50 j 50 korrels, 9 fr. - In alle apothek. ITOBBBBMBBBBBBBBmBBBBBBBIBIIBflBBBflBBBBBBBBBBBBBBBBBBBSB LIEGEN DOODEN ONDER EEN INSTORTENDEN MUUR Het Engelsche Ministerie Tan Luchtvaart Heeft er een nieuw middel op nage- vortden om de steden in oorlogstijd van vliegtuigbombardementen tc vrijwaren. Kleine zippelijns worden langs de randen der stad Heel Hoog (men spreekt van f.703 meter) de lucht in gelaten, onderling met netten verbonden en vastge maakt met electrische kabels waarop een elektrische hoogspannlngsstrcom inge schakeld wordt. Aldus kunnen de vliegtuigen dat dradennet niet doorboren op gevaar af van hun leven, daar ongetwijfeld elke aanraking hun vliegtuig ia brand steekt. Een overgeblevene uit dit gevecht: de Voorzitter van de Brltsch Legionte Oostende, brengt hulde aan zijn vroegere kameraden en legt aan de voet van hun monument eed bloemenkrans ceder. Cp öen Roe* eer Hoogstraat en van de Vfclksasteeg, tg Woensdag namiddag een ontzettend ongeluk roorge rallen. Op een gegeven oogenniik men weet nog niet hoe de ramp zich voordeed stortte een oude muur in. Met een heisch gedruisch stortte heel de massa steenen In een koffiehuis en op de straat; er vielen talrijke slachtoffers onder de verbruikers en de voorbijgan gers. Van onder de puinen haalde men negen lijken, waarvan 7 mar.n;n, een vrouw en een baby. IIHlIllIilIuIliUiiiiiilrint'uil Wees gerust: geen tanks, geen geschut,, geen mitrailleurs, zelfs geen soldaten. II Toch vrijwilligers: twee duizend mannen, leden van 35 verschillende H. Harteoon-1 sters «et beeld van het H. Hart uitgesteld den, die de talrijke geestelijke vijanden j Gp 't kerkplein voor 3t Jozefskerk was aan de grens zijn gaan afweren door ge- heerlijke versiering aangebracht. M bed en boete. Van Da mm? had ze smaakvol ontworpen Aanleiding was: het opricht?n van eer. j Wanneer al de mannen almaardocr bid H. Hartbeeld op het Dlein vóór St Jozefs- den het plein hadden gevuld, werd het kerk te Meenen (Barakken). Van toewij- I bronzen H. Hartbeeld onthuld onder kla- ding van de stad kan geen sprake zijn, roengeschal, en gewijd door Ze:r Eerw. van eerherstel des te meer. Heer Vroman. Zooals eertijds in de straten van Oost- Het prijkt daar nu op het vaste voet- ende eerherstel werd gebracht, voor de zonden van de kust, zoo zou hier eer herstel worden gebracht voor de zonden aan de grens. Maar voor zoo 'n zuiver geestelijk en alleszins bovenzintuiglijk opzet, honder den mannen uit alle hoeken van Zuid- West-Vlaanderen bij elkaar te krijgen met prijsgeving van den mooien lentezon dagnamiddag? Probeer het maar eens? Voor luidruchtige betoogingen en feesten heeft men alle moeite om een paar hon derd te doen opstappen; men moet er dan nog de vrouwen en kinderen bijrekenen om tot een klein duizend te komen... En ziet, om eerherstel te brengen aan het H. Hart hebben onze bloeiende West- Vlaamsche bonden het klaargespeeld zon der veel propaganda bij de twee duiz:nd mannen te mobiliseeren. Ze kwamen uit Zwevegem en Roeselare, uit leper, Lan- gemark en Poperinge en Aiveringem, van overal. Te 3 uur vulden ze de ruime kerk van St Vedastus en deden de beuken dreunen van een We willen Godrechtstaande gezongen als protest tegen de goddeloozen en de godshaters. E. P. Van den Brande, S. J., sprak de mannen toe in gloedvolle taal en legde hun de beteekenis van dezen dag uit. «Men heeft gevraagd: Eer herstel te Meenen? Is er dan iets gebeurd? Vraag niet: wat is er gebeurd? Maar vraag liever: wat er gebeurt. Daarom brengen we eerherstel Toen zijn de mannen buiten gegaan. Ze trokken door de straten, niet op rijen van mannen naast elkaar, maar op vier eindelooze slierten van mannen achter ei kaar. Zoover het oog reiken kon in de Rijselstraat waren het vier ononderbro ken rijen van mannen met een kaars in de linker- en den paternoster in de rech terhand, altijd maar biddend en nog bid dend, gansche rozenkransen, onderbroken door de litanie van O. L. Vrouw. Op den doortocht nieuwsgierigen die sprakeloos werden en nadenkend. Gansche rijen van Fransche auto's, die stonden te wachten: terwijl de inzittenden Wrikbaar vergaten ongeduldig te worden bij dat zien van wat hun oogen niet konden gelooven: altijd maar mannen: burgers, werklieden, boe ren, ouden en jongen, achter mekaar, bid dend zonder ophouden. De luidruchtige drukke straat naar de grens was een groote beeweg geworden... Achteraan kwam het H. Sakrament om ringd door 330 flambouwen en door een dertigtal vlaggen: onze wandelende brandvensters Zoo kwam de bestocht aan de St Jozefs- kerk. Daar hingen soandceken over de straat: «Uw rrik is Vrede» - Geen red ding zonder Christus Aan vele ven- ontworpen door den stadsarchivaris [Van Vóór het beeld werd de parochie door E. H. Matthys, Pastoor, aan het H. Hart toegewijd. Meisjes brachten bloemen. Toen werd een spreekkoor uitgevo:rd, een van de eerste spreekkoren waarin een diepe zware stem van mannin zich meng den met de forsche tenorstemmen van jongelingen. Met spanning werd het mee geleefd: hier er daar schreeuwde het heel de massa onweerstaanbaar mee: «Trouw, trouw aan Kristus Koning Driemaal achtereen werd met oogehe ven kaars het Paree Domins voor het t i gezongen. a waren de harten hongerig geworden naar nog sterker godsdienstig voedsel: dat kon alleen gegeven worden in de Kerk. De St Jozefskerk werd eertijds door E. H. d'Artois, zaliger gedacht:nis, veel te groot gebouwd. Gelukkig: want nu was ze haast te klein voor de twee duizend geloo- vigen. In 't midden een zee van vrome mannenkoppen.. De mannenwake begon: «Op dien dag is manifesteeren goed, bidden beter, aan bidden het bestzoo sprak E. P. De Clip- pele, S. J., die de wake leidde. Alle vol keren zoeken naar een leider in deze ver warde tijden, maar verwachten te veel van hem eri geven hem meer krediet dan hij verdient en dragen kan. Gij, Heiland, zijt de ware aanvoerder dien de menschen zoeken en niet kunnen missen om niet te dooien. Aan U alleen, Heiland, heil! Want gij draagt «heil» in uw Verlossersnaam. Wij komen hier eerherstel brengen voor de zonden en het kwaad dat wij zouden willen beletten, maar niet kunnen ver hinderen. Wij komen U smeeken dat West-Vlaan- deren van het H. Bloed, het West-Vlaan deren van Gezelle niet zou worden over rompeld door het West-Vlaanderen van de kust en van de grens. Nu uw beeld hier te prijken staat, ver wachten wij met betrouwen dat uw be lofte niet zou beschaamd worden: Ik zal de plaatsen zegenen waar mijn beeld zal worden uitgesteld In die mannenwake werd er waarlijk gebeden met een vurigheid en een inge togenheid de beste Bedevaarders van Lourdes waardig. Die mannen mochten zeggen dat zij van 3 uur tot 6 R uur in gebed hadden door gebracht, en t smaakte naar nog. De ijveraars van het Meenensshe had den reeds gansch den voormiddag en den vroegen middag doorgebracht in een ver korte jaarlijksche recollectie. Deze dag is werkelijk geworden: Een stille Zegepraal IBEBBBBMBBBBBaBBBBBBBEBIBBSiS Op het dorp zelf werd in de voormiddag een gedenlcplaat ingehuldigd. Hier zien we de Heer Platteau aan het woord. Benedon, in de eerste rij, merken we Moederke De Winde op. Te Markham, in het Graafschap De- vonshier, Engs land, heeft zich een zeer zware mijnramp voorgedaan. Bij een vree- selijke ontploffing werden talrijke mijn werkers gedood en gewond, anderen wer den ingesloten in mijnschachten. Naar verluidt deed de eerste ontploffing rich voor uit oorzaak dat de bliksem stof en kolengruis deed ontploffen. Brand brak uit en een tweede ontploffing volgde. Reeds werden 93 lijken bovengehaald. Men vreest dat andere nog bedolven lig gen, zelfs In schachten die zullen moeten afgesloten worden. Er zijn een 40-tal gewonden. De reddingsploeg, die hun kameraden gaan aflossen in de diepe nip en om naar hun bedolven en stervende makkers te zoeken, zijn zich aan het gereedmaken en zorgvuldig wordt hen het masker opgezet. '-J—r i 4* Langs de baan van Poslkapolle die leidt naar Westroozebeke, op een 590 meter van laatstgenoemd dorp. staat er, op de plaats zelf waar Luit. De Winde dsn heldendood stierf, een klein, uit geel baksteen ont worpen monument, den held toegekend. Twintig jaar gelsden sneuvelde daar een Vlaamsche jongen uit het Brabantsche dorp Merchtem, die om zijn dapperheid cp het oorlogsveld tot officier was bevor derd, en los van alle militaire vertoon en officieele redevoeringen had Zondag 11. de inhuldiging plaats. In dat gemartelde landschap waar eens de dood oppermachtig zijn scepter zwaai de, ligt thans het heuvelland in zijn vre dige en zor.nige schoonheid, gansch her maakt uit de al-vernieling van den oor logsgruwel. IN DE KERK De indrukwekkende plechtigheden wer den 's mergens ingezet met een gedenke nis-Misoffer, in de parochiekerk, zoo fier uit haar puin herrezen, opgedragen door den Z. E. H. Pastoor Van Merris, bijge staan door E. H. Versteele, Onderpastoor, en E. P. Leopold, van de Ongeschoeide Karmelieten. Onder de massa geloovigen die de ruime kerk vulden, noemen we de moeder en de drie broeders van den gehuldigden Lui tenant De Winds; den Heer Burgemees ter van Westroozebeke, M. Torry, aan het hoofd van de groep van Schepenen en Ge meenteraadsleden; M. Bulckaert, Onder voorzitter, en M. De Landtsheere, Sekre- taris van het IJzerbedevaartcomité, en verder tal van afvaardigingen met vlag, van de Vlaamsche Oud-Strijdersvereeni- gingen van de streek. Het was de Eerw. Pater Leopold, een strijdmakker van Luit. De Winde, die in verheven bewoordingen DE GELEGENHEIDSREDE uitsprak. Hij begon met er op te wijzen, hoe een zonderling en overweldigend gevoel zich veelal meester maakte van diegenen die, onder het juk van het oorlogsgevoel, de doodschheld hebben gekend van puin en vernieling in deze frontstreek, en thans twintig jaar nadien, diezelfde frontstreek af en toe weer betreden. Waarom dit ku- rieus gevoel? Omdat ze getuige moeten zijn van het ongsdwongene en weelderige le ven dat zich thans weer ontplooit in na ts® en Folksgedoe ln datzelfde gewest dat tóen els voor eeuwig gedoemd scheen «a pain m vernieling te blijven, j U« zijn fcans naar Westroozebeke ge- I toftwn JBi te gebeugenis te eeren van taKtenaat Juul De Winde, om de plek te iieëkeren ivaar hij viel, en, ten aanzien éer Jsomende geslachten, de bezegeling tn steen vast te planten fle rijn edel bloed heeft Da oarlog Gmirrtc long! De oorlog heeft sie&a der etrtjdere beroerd, dieper nog Rij de korst oneer Vlaamsche mce- dwaarde omwoelde. Juul De Winde was In den oorlog vanaf den eersten dag. Hij n.' dapper, ongewoon. Hóór en aleer de oorlogstoestanden aan brt vastgezette IJzerfront lieten gelden nat wt aan onevenwichtigheden gebor gen et m die kleine volksgemeeschap van het Daerleger, was bij, De Winde, dank rifa dapperheid, den ladder van het offi- •ogeklommen. Dit was voor hAn, gewone volksjongen, een zuurge wonnen, en dus hocgstvereerende onder scheiding. Hij was echter overgeplaatst naar den staf van zijn regiment, en stond daar zoo goed als buiten gevaar. Het midden krenkte zrin dierbaarste gevoelens. Hij vroeg vrijelijk te mogen terugkeeren bij zijn jongens in de vuurlinie: Nu dat het uur gekomen is, laten we dan sneven in dapperheid omwille onzer broeders! Hij, de levenskrachtige, de levenslustige jongen, dappere onder de dappersten, dichter bij Gods genade, kind van zijn moeder, broer van zijn brooders, kind uit het volk... hij stortte neder, getroffen in het hoofd, op het veld van Westroozebeke. Sterven is roem erven. Vrijheid is recht. Schiet al in scherven. Sneuvelt... maar vecht! Dixit et fecit! Zoo dichtte en zoo deed de Vlaarnschgezir.de officier Juul De Winde. Als een levensbot die opschiet uit den schoot der Vlaamsche Moederaarde, zco rijst cp heden den gedenksteen uit den grond, daar aan den Goudberg van West roozebeke, op dat veld dat gedrenkt werd met edel bloed. Luitenant D? Winde is een herrezene der IJzertraged'e; zijn gedenksteen wordt gewis een nieuw symbool van Vlaamsche heropstanding. A BIJ HET GEBENKTEEKEN Na de kerkelijke plechtigheid werd een bloemenhulde gebracht aan het gedenk- teeken der gesneuvelden tegen de kerk, en een plaat aan het gemeente-huis ont huld, waardoor de gemeenteplaats her doopt werd in Juul De Winde-plaats. 's Namiddags te 3 uur begaf een mach tige stoet ven Vlaamtcbe Oud-SVders- vereenigingen, die uit alle gewesten van het Vlaamsche land toegekomen waren, zich naar de plaats, 'buiten de kom van het dorp waar, twintig jaar geleden, Lui- teant De Winde sneuvelde. De plechtigheid der onthulling, die door een macht van volk werd bijgewoond, werd ingezet met het geschal van the- baansche trompetten. Een eerste redevoering werd uitgespro ken namens het uitvoerend comité, waar na het aangrijpende profetisch gedicht van den Dood, door den IJzerheld Van Raetndonck: «Er zullen geen klokken meer luidenop treffende wijze voorge dragen werd. Wijl een muziekkapel de Vlaamsche Leeuw aanhief, verwijderde vervolgens M. Lefevre, de historische IJzerbedevaart- vlav, die het monument bedekte. Het stoere gedenkteeken, ongeveer drie meter hoog op vier meter breed, van den ge kenden beeldhouder Aubrcek (dia ook de vier reusachtige beelden van den IJzer- toren schiep) vertoonde zich hierop in zijn sobere breed-opgevatte lijnenspel. De zangkapel der Vossen van Merch tem, 't geboortedorp van den gehuldigde, voerde nu Aug. De Boeck's Lied der Helpuzelversuit, geteondicht op woor den van Luit. De Winde. Verder had er een bloemenhulde plaats en werden er nog redevoeringen uitge sproken namens de gemeente 'Oosirooze- bekc door Burgemeester Forrez, namens de gemeente Merchtem door Schep'n. Cap elle, namens de V.O.Ssen door M. Lef: re, en door M. Platteau namens het Bede vaartcomiteit, die Juul De V/inde verheerlijkt als held in den echten zin. niet door het woord, maar met de daad. In moederks Ce Winde begroet hij de duizenden Vlaamsche moeders, die hun jongens hebben afgestaan. De gebroeders De Winde en alle Vlamingen roept hij op tot den strijd voor Vlaanderen. Uw zoen, zoo reept hij moeder De Wir.- de toe, is voor heel de jeugd gesteld als e:n toonbeeld van volksliefde. Wij mogen nochtans, aldus de H. Plat teau, van hier niet weggaan zonder uit dit groote voorbeeld de kracht te hebben geput om eiken dag den strijd voor den vrede voort te zetten. Allen moeten van hier meedragen de groote levensles: Be min uwen naaste gelijk Uzelve om God en een gevoel:n van dankbaarheid om de sublieme zonen van ens volk. Na èen kort dankwoord vanwege de Familie De Winde, en een vurige wsrsch: «Nooit meer oorlcgwas deze treffende herdenkingsplechtigheid tsn einde. Heden geven wij ons b{ivoegsel met uurtabel van Treinen, Trams en Autobussen der streek. Met de zomermaanden zijn er echter op, sommige lijnen op Zon- en Feestdagen speciale treinen ingericht, die wij hier onmogelijk alle kunnen geven. Wij houden ons dus bij de regelmatige diensten. Voor de andere is het noodig de reisgids te raadplegen. VOOR DE TRAM- EN AUTOBUSDIENSTEN der kustlijnen oordeelen wij het niet noodig uurtabel aan te geven, gezien het groot getal gemakkelijke verbindingen. Kalme maar zekere vooruitgang der Nationalen. - Ze komen tot op ltO Km. van Castelon. - Italië ver loor in Maart-April 3000 man in Spanje. Veel veranderingen en veel nieuws wordt er niet gemeld. De Natonalen gaan geleidelijk vooruit. Wel vallen, ze nu en dan eens op een geconcentreerde trceoen- macht der Rooden, doch dit eindigde meestal ten hunnen voordele, Castelon is dezer dagen beschoten geworden; onge veer 453 bommen ontploften in stad en vernielden 109 huizen. De Nationalen lig gen er enkel nog op 40 km. van af. Ook over een gebied van 10 km. in de Zuid- Oostelijke richting hebben ze rich meester gemaakt. Verder hadden de oorlogsver richtingen cp alle fronten een kalm ver loop. VAN AF HET BEGIN VAN MAART HEBBEN DE ITALIANEN IN SPANJE DRIE DUIZEND MAN VERLOREN In de zone van Morella hebben de na tionale trespen drie verdedigingslinies van de rooden ingenomen. Het dorp Cinoterres werd bezet en de nationale troepen hebben hun linies ettelijke km. vooruit geschoven Vanaf 9 Maart tot 30 April bedragen de verliezen van de Italianen: 3.027 man. EEN NIEUW OFFENSIEF INGEZET Bij Teruel hebben, de Nationalen een nieuw offensief ingezet. De lijnen der rooden werden doorbroken en de Natio nalen konden Albocacer bereiken, waar door belangrijke roode troepenafdeelingen ingesloten komen te staan, in een nieu wen zak. De bedreiging om Castellon wordt dan ook ernstiger. GEWONDE ITALIAANSCHE LEGIONAIREN KOMEN TE NAPELS AAN 500 Gewonde Italiaansche legionairen, d!e in de gevechten in Spanje gewond wer den, kwamen dezer dagen te Napels aan, waar zij door de militaire overheid en een groot deel der bevolking toegejuicht wer den. Hier zien we Generaal Russo een der verwonden toejuichen. lasBGEaaaiaaiaiisa&aBaa&iaia&B VOLDAAN OVER ZIJN BEZOEK KWAM HIJ MAANDAGNACHT DE DUITSCHE GRENS OVER Het bezoek van Hitier aan Mussolini is verloop:n. Hitier moet tusschen jeugdparaden te Rome en vlootschouw voor Napels en fees telijkheden toch een paar uren met Mus solini hsbben onderhandeld. Italië toont dat zijn bondgenootschap met Duitschland niet verslapt is, noch door de Duitsche opslorping van Oosten rijk, noch door het nieuw Engel:ch-Ita- liaansch verdrag. Nieuwigheden of bijzondere beslissin gen rijn niet uitgelekt. Hij heeft Zaterdag de merkwaardighe den van Rome bezocht. Men heeft opge merkt dat de Fuhrar wanneer hij de Sint Pietersplaats ging bereiken, rechtsomkeer heeft gemaakt en zich nadien vergenoeg de met van op het Adriaankasteel, en van ver af, de grootsche gebouwen van het Vatikaan te bewonderen. 's Avonde nam hij deel aan een Banket en Mussolini hield een rede altijd over 't zelfde: de eenheid tusschen beider lan den. Hitier heeft erop geantwoord; hij maakte den lof van Fascistisch Italië en drukte zijn wenschen uit voor den blcei en den vooruitgang van. Italië, ook voor de gezondheid van den Duce, en de vruchtbare vriendschap tusschen de twee landen. Maandag morgen verliet hij Rome, en trok naar Florentië. Van Florentië, waar hij in den vooravond nog op een diner was en daarna een galavertooning ging bijwonen in den stede! riken schouwburg, is hii per trein naar Duitschland terug gekeerd. Wij hebben één dingen zonderling ge vonden: Hitler is, tusschen Rome en Na pels, twee kseren blijven slapen in zijn trein, die daarvoor onder een of ander stationafdak stilstond om te vernachten. Kon de Koning van Italië hem. niet vra gen, in zijn paleis te komen slapen? HITLER'S FFZOFK EN DE ITALIAAN» CHE KATHOLIEKEN De opgeschroefde ontvangst van Hitler in Rome heeft veel inkt doen vloeien. Er werd veel toegejuicht verplicht en niet verplicht maar het feit dat Hitier geen bezoek aflegde aan Z. H. Paus Pius XI, heeft in Italië alle katholieken ontrismd. De katholieke pers heeft het bezoek van Hitier doodgezwegen en die kalme stil zwijgendheid heeft in de politieke wereld een onzèggelijken diepen indruk gemaakt. Al de pausvervolgers zijn vergaan; Hitier kan dat onthouden. Hitier ia aangekomen rond middernacht In de statie te Florentle waar hij den trein nemen zal om naar zijn land terug te keeren^ RECHTS: een algemeen ziekt op de mijn, den dag der ramp. LINKS: bloedver wanten, der slachtoffers, wachten angstvallig op nieuws over de vormlsten. IMaHaHMGGXBKaHBaSBUMEIBKSiaHSdHBIHEREilBIBBSüiilWiiJiBlial HOE LONDEN ZICH VERDEDIGEN ZAL

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1938 | | pagina 2