De Koning te leper Vreeselijk einde van 3 kindjes te Retie CARLO TOMAAT Alle hoop verloren EEN GASBOM VEROOR ZAAKT VERSTIKKING TWINTIG JAAR HA DEN WERELDOORLOG SCHOONS BOUWGRONDEN, WEIDE EN ZAAILANDEN IN 'T BINNENLAND BEMESTING DER AARDAPPELEN IN ENKELE REGELS PRIJSKAMP TENTOONSTELLING VOOR STAMBOEKVEE ALLERHANDE WISSELKOERS VLAAMSCHE VOETBALBOND DL UURTABEL ALLERHANDE TIJDINGEN «IF.GfWSCH'E PLECHTIG HEID TE IEPKfk -ÏP ZATERDAG 21 MBI In «na» Kathedraal, op Zaterdag 21 Mei. te HS «w, zal de luisterrijke Of-e men je- plsncte Aeötoer. der oaBwffiag de gedënkpfhat en ds wijding van het Mor. utientaJte Roosvei^ster. door hef Brit se he leger geschonken tot vrosne nage dachtenis 'aii Konm? Albert I. Hef. programma Tan de PlrchtHgheci is opgevat ais mdgt - INTREDE. I. - Aan het groot portaal wm de kerk wordt 2. Af. K*ismg Leopold UI alsook Lord Athlon*'. Oom en Vertegenwoordiger van rierr Konfnir van Ehyeiand rerv.»-l- Icrm-r cloor Z. F>? Mzr Lamirojr. Bisschop van Brngpe, OHjcsgd van de Gsejfceiijfc- heid van leper. 2 - Zij warde», fersvijl het orgel speelt, naar het koor geleld. Zijne Majesteit neemt piaaSs »r> een troon aan den Evan geliekant. en- Zijner Excellentie- aan der. Epastelkanf. II. - BIDSTONDE 3. - Hymne- -Praise my sod uitge voerd door het gemengd zangkoor van Sint Maarten*. 4. - Gebed rtftwr Zeer Eerw. Heer Ver- maut. PasSosr-Oeiteii. 5. - Lofzang -Benedictus In polyphonde. in. - ©NTIII"LI.ING EN WIJDING fZuitfcrfijke kruisbeuk) 6. - Lord: A thJoae verzoekt den Koning de gift aan België geschonken te willen aanvaarden, tot nagedachtenis van zijn roemrijken V-ader, Koning Albert I. 7. - Zijne' Majesteit onthult de Gedenk plaat (bedekt mek 'ie Britsche vlag). 8. - Op het esgel wordt het Nationaal Lied van België «n van Engeland gespeeld. 9. - Trompetten schallen en kransen worden neergelegd, aan dea voet van de Gedenkplaat. 10. - Het Roosvenster wordt gewijd door Z. Exc. den Bisschap van Brugge. II. - Terwijl het orgel speelt, gaan de Overhsöen: terug naar het koor. IV. - TOESPRAAK. 12. - Aan' hef. Altaar (sjordt gelegen heidstoespraak E» houden in 't Enge lach en in 't Vïaasnscïi, door Mgr CoHe, Aal moezenier aan het Koninklijk Hof. 13. - Hymne -Onward, Christian Sol diers uitgevoerd door het zangkoor. V. - TE DEUM EN SLOT. 14. - Zijne Excellentie met de Geeste lijkheid heft het lof- en danklied Te Deum.aan- uitgevoerd in <- plain - Chant ii door het zangkoor. 15. - Het gebed" voor den Koning Do- mine sativum fae tn poiyphonie. IS. - Na den bisschoppeiijken zegen ge geven te hebben-, doet Zijne Excellentie uitgeleide aam Zijne Majesteit ei de Overheden. MBBsiKESBBaa&MfiEaaaauiaBi ZONDERLING GEVAL TE 1EPER VAM BOM TOT PI.ETROL Zekere B., kantoorklerk, had een gas bom gekocht van den ijaerhandeiaar H„ buiten de Rijse-lpoort te leper gelegen. Meestersmid Baeckzlandt Leopold, wo nende Rijselstraat, kreeg opdracht het t-uig, dat zoowat 50 cm. lang is en een diamet-er heeft va-n 20 cm., te omvormen in een rol om het land te pletten, zooals de hoeveniers en boeren gebruiken. Zater dag morgen was men er mede begonnen in de smis. De bom scheen ontladen te zijn en de- kop was verdwenen. Men was ■Jus rond 10.30 u. bezig een gat te boren jm daar later e«n buis te kunnen door steken. Op z-ker punt gekomen echter, werden ia twee aanwezige werklieden, een sterken reuk gewaar en werden als bedwelmd. Het was een gasontsnapping. Een der werklieden greep dan maar de bc-m beet Cn droeg ze in zijn armen buiten en moest ze dan neerleggen. H. Baeckelar.dt die bijgekomen was droeg ze verder. Hierdoor echter ontsnapte een groote hoeveelheid gas, zcodat de reuk zoo erg was dat men de ontsnapping in de gebuurte gewaar werd. Politie en dokter werden opgebeld. Beide werklieden hadden nogal fel te lijden van het gas en moesten geneeskun dige zorgen inroepen. Alle gevaar voor verdere verwikkelingen schijnt thans ge lukkig geweken. EEN ONUITSTAANBARE GEUR In het huis welke paalt aan het straatje dat toe-gang verleent tot de smisse was het onmogelijk binnen te blijven, daar de reuk er zoo sterk was. De eigenaar, de H. Bruwier-Beddeleam, die daar een mode winkel houdt, vertelde dat ze almeteens tn huis zoo'n geweldigen solferreuk ge waar werden, zoodat iedereen onpasselijk werd. Hij kwam buiten gesneld om te we ten wat er gebeurd was en vernam dat eene bcm giftige gassen uitliet. Zijn 5-ja- rig kindje werd er deerlijk door getroffen en spoog bloed. Het is nu ook aan de be terhand. In de Mariaschool CLamotte) werden de kinderen naar huis gestuurd. HET ONDERZOEK Heer politiecommissaris Maertens. bij gestaan door adjudant-commissaris Gol- maere, stelde het onderzoek in. De stads- ontsmettingdienst werd verwittigd. In dan namiddag is man van den op ruimingsdienst van de legerafdeeïing Westrcoac be-ke het gevaarlijke tuig ko men weghalen. De soldaten moesten spe ciale- gasmaskers aan doen en gedurende drie volle uren arbeiden om de or.-snap ping te keer te gaan. Het was van de gevaarlijkste gas welke gedurende den werelnooilog gebruikt werd, namelijk de Yperite «-gas, welke door <le Engelse hen gebruik! werd. Aile eetwaren welke in huis en in het gebuurte aanwezig waren, moesten op dokters bevel weggeworpen worden. De gemeente Fteüe, zoo rustig gelegen t listen ontdekken, sloop Immer harder ln het hartje der mooie Autwerpsche kloppende onrust in het hart van de beide Kempen, werd in opechndding gebracht' ouderparen Geudens en Claessens, tot ze door een ongeval, zoo wreed, dat ieder' tenslotte aar. een ongeluk begonnen te moeder- of vaderhart ineenkrimpt Tan deernis met de ouders der drie arme klei nen, die zoo vreeselijk aan hun einde kwamen. Woorden zijn hier onmachtig om de zwaarbeproefde ouders te troosten,, die enkel leniging van bnn smart kunnen vinden in de gedachte dat de Hemel drie zieltjes rijker is geworden. DE LAATSTE BOTERHAM Op het gehucht Olroek te Retie, aar. den steenweg op Arradcnk. staat de wo ning van het landbouwersgezin August Ci.tossen-Nijs en vlak er tegenover deze der echtelingen August Guldens-Var. Dongen. Bekte echtparen mogen zich ver heugen in het bezit van vei zonmae kin derkopjes, die hun vreugde en fierheid Bitmaken. Maandag hadden de twee Jongste zoon tjes van het gezin Claesstns. de 3-jarige Karei en de 4-jarige Jozef, dtn heeler, na na.d da? gespeeld met Melanie, het 3-jurig dochtertje der echtgenooten Geudens. Vermoeid en hongerig hadden ze rond t uur het spel een oogenblik gestaakt, om aan moeder -een boterham te vragen. Met gevulde pollekens, smullend aan den lek keren boterham, hadden ze elkaar enkele minuten later teruggevonden en zich. zen der dat het Iemand der huisgenooten had bemerkt, knusjes neergezet op den wand van een groote cementen kuip, die tot gelooven en <te hulp der geöuren inliepen otn hun lieve kleine., te helpen opsporen. DE HEELE BUURT OP ZOEK De heele buurt, in een prachtig gebaar van mede voelen mst de ouders der klei nen. m.m aan de opzoekingen deel, die zelfs tot Arendonk en Desschei werden doorgedreven. Geen hoekje van het om liggende of het werd aan een nauwkeurig onderzoek onderworpen. De nacht brak als een angstwekkend tets voor de ouders aan, die door droef heid overmand, op een stoel aan tafel, star vóór zich bleven uitzien. Alleen, het onderdrukt gesnik van de beide moeders verbrak nu en dan de loodzware stilte. DE IJSELIJKE ONTDEKKING Zoo brak de Dinsdagmorgen aan en... de opzoekingen werden zonder v=el hoop heramgevat, daar «stater nu overtuigd was, dat iets vreeselijks moest gebeurd zijn m?t de vermiste kleinen. Zulks zou tusschen 8 en 9 uur, door de ontdekking van de geburer. Melis en Raey- maeckers woi m bevestigd. Deze perso nen waren overtuigd dat de kleinen niet ver van de woning konden verwijderd zijn. Ze zetten dan ook de opzoekingen, voort rond do woonst der verdwenen kleinen. Plots, bij het bemerken van een omge- drinkwater diende voor de koeien, maar kantelde cementen kuip, nabij een hout el-v, «o /w\ nnnw Vo-nr ruiw.M o»ti l-»/~vvr_ thans ledig op haar kant tegen een hout mijt stond. Wat er sedert dit oogenblik is geschied kan men slechts gissen. «WAAR ZIJN DE KLEINEN»? Rond 4 uur viel het plots mceder Claes sens op dat het zoo stil geworden was op het hof. Wat zouden de kleinen nu weer uitlichten? Buitenkinderen zijn immers gewoon luidruchtig te stoeien, en die plotselinge stilte deed dan cok min of meer ver ontrustend aan. Moeder zocht het heele hof af. maar van de kinderen was geen spoor te vinden. Wanneer ook de verdere opzoekingen bij de geburen geen spoor van de kinderen mijt, flitste het door hun geest: «Wie weet liggen de kleinen daaronder niet be graven? Met' v 'V ,-le krachten kantelden ze de kuip om en was of het hart dier fouf- tenmenschen ging ophouden met klop pen, wann-eer ze de dr'.e vermiste kinde- - als evenveel levenlocae wezens door een gestrengeld zagen liggen op den vlak ken grond. Hun boterham hadden ze nog in hun handjes. De zware bak was om geklonken en de kindjes waren erin ver smacht. Met Ioomen tred gingen ze naar de wo ning Van de zwaar beproefde ouders toe om hun het vreeselijk nieuws mede te dselen. BBBBBSBBBBBflBBBBQBflHBBBBSBtBBflBIRBaBBBBBBBBBBBBBBBXSBBBBIB Studie van den Notaris CASSIERS te FOPERINGE. Om uit onverdeeldheid te schellen. OVERSLAG: VRIJDAG 27 MEI 1938 om 3 uur zeer stipt namiddag, te Popcri.ighc, Bertenplaafs, in het gast hof Katholieke Kring», gehoud'n door M. Camille '.aconte-Devos van GELEGLN TE POPER1NGE (Keer van den Omr.-.egang, Valfcer berg straat, Cas entrant en Hellestraat) te samen rro.it 3 ha. 76 a. 35 ca., uitma kende de hofstede gebruikt door M. Con stant Samyn tot 1 October aanstaande mits 59 X) frank 's jaars boven de tasten en premie van brandverzekering. INGESTELD 2S5.SG0 FRANK. Door 't ambt van den Notari LAHAYH te Eoperinghe. Plakbrieven met plan te. bckoirm ter Studie» van genoemd- Notarissen. VERVOLG BOEZINGE. Parochiaal Leven. De fameuze Zondag met zijne uitstappen van H. Hertebondzrs en V. O. S.sen, met zijne recollectie van B. J. B.ers en verga dering der Boeriunmigilde is achter den rug. Best dat er niet te veel zulke komen, maar ja, dat is moderne. Wat wilt ge? Een menscb. meet meê met zijnen tijd. Het is n-oodig dat de brave mtnschen veel ts kerke komen, en als 't kan 's Zondags twee Missen hooreis en 's namiddags zich in drie verdeelen; zooniet worden onae Hoogmissen niet meer bijgewoond, en moeten Vespers en Lof gezongen worden voor ijdele kerken. Enfin, 't is nu weer normaal, en zullen de menschen opnieuw parochiaal leven. Bedevaart. Woensdag a. s. 18 Mei gaat het gemengd zangkoor in bedevaart naar O. L. Vrouw van Oostakker. Eenige buitenstaand?ra maken de reis mede, zoo dat een groote autobus vol steekt. Eerst een kerkbezoek en dan op weg, juist M voor 6 uur. Bevestigd wordt dat eens het uur geslag:n, men op niemand vracht, om dat de Hoogmis in de Baziliek juist te 8 M uur moet gecelebreerd worden. Deze die het verlangen, kunnen, aldaar ook te Kommunie gaan. De ingeschrevenen die nog niet betaalden, worden dringend ver zocht dit zonder uitstel te doen. Die be let zijn mede te gaan, kunnen hur.ne jurat geven voor Mis en offerwas. Weet Ge?... dat de bus Iepsr-Diks- muid-e heen en tereg regelmatig is inge richt sinds 3 Mei met nieuwe cars?... dat de vredelievende socialisten meer dan ooit oorlog? gezind waren, bij de 1 Meivie- ring?... dat er aan onze biechtstoelen in de "kerk sinds lang een bel is om den biechtvader te vragen?... dat de militia men 1937, die bijteekenden voor 17 maan den, op 28 Mei huiswaarts zullen gestuurd worden uit bezuiniging?... dat in de laat ste 10 jaren de bevolking van Henegouwen met 26 duizend verminderd», terwijl West-Vlaanderen met 59 duizend vermeer derde?.™ WOESTEN. Erge vak Donderdag was de echtgenoote van Alfons Deccu- ninck aan 't behangen van hare waning, gezi:n t naderen der kermis. Daar zij daarvoor' moest op een tafel, klimmen, deed ze een misstap met 't noodlottig ge volg: een val en zich erg bezeerd. E?n ge neesheer ontboden, verklaarde de linker pols gebroken. RENINGE. Landbouwnieuws. Op heden Zondag 15 Mei zal een zeer belang rijke voordracht gegeven worden door Meester Plattsau, over Stallenverbetering en de toelagen die daartoe kunnen beko men worden. Al de landbouwers van neninge en om liggende zijn daartoe vriendelijk uitge- noodigd in de herberg St Huberthij Rcné Verhille, na de Mis van 8 la uur. VLAMERTIXGE. feest en Novene ter tere van Sint Job. Sinds onheug l ijke tijden wordt in de kerk van Viamer» -nge door tallooze menschen den heiligen, man Job vireerd en aanroepen tegen - veren, zevenoogen, puisten, b-cerr tiging, brand; ook komen er veel moeders met liun kleine kinderen. De parochianen van Viamertinge zelf hebben een groote devotie tot hun. bischermheilige; maar dat hij ook nog eld ra bekend is, dat be wijzen de talrijke bedevaarders die jaar uit, jaar in, naar Viamertinge komen dienen van alle parochies uit het omlig gende, en zelfs heel dikwijls nog uit Frankrijk. En zoo dikwijls hooren wij de menschen luidop vertellen dat Sint Job hen beeft geholper wanneer dat aDe niinschelijke middelen niet meer konden baten. Op 10 Mei is de Novene ter «ere van Sint Job begonnen. In de sacristie kan men gebeden, medahies, kaarsen b'komen. Wij speren de menschen aan zooveel mo gelijk de 7 uur M;s in de kerk van Via mertinge bij te wonen. Ieder week wor den er Missen tot intentie van de bede vaarders opgedragen. Sint Job is een van de oudste heiligen; hij hreft e-ai heelen boek geschreven ever al de miseries en de tegenkomiien. die hij hier op de wereld heeft moezen verdra gen; wij mogen du: mrt veel betrouwen onze toevlucht mak n tot hem, want hij wee: genoeg door ondervinding Wat het ls van een mensch, en ztek lijn, en tegen- komsten. Verschoven. De aangekondigde spreekbeurt Stalverbetering wordt met g" houden op Zonder 15 Mei, maar wel op Zondag 22 Mei, seffens na de Hoogmis. Wie met zijn tijd mee wil. wezo dien d?.g op post in de kmberg De Smisse Vrije ingang voor s le belangstellenden. OOSTNIEUWXERKE. Overleden. Is. alhier overleden, de Heer Cyrici Var.- haelewyn, in den ouderdom van 62 jaar. Sterfte. De laatste weken zijn er verschillende sterf?,- veilen geweest. De wintermaanden war n veel gunstiger. Se- d:rt Nieuwjaar teilen wij op de g-.meente reeds 21 cterfgevaikn. Ia verhouding met het bevolkingscjifer _s dit getal zeer hoog. Naar Brugge. Een 25 boerinnen trokken Docderoag i aar dea grooc;a boe- rinnecoag te Brug e. Bewijs dat onze boerinnengilde Moe.: en met veel ievci' bestuurd wordt. LOO. Bk-bcnd. Zondag 22 M. i, te 5 uur. in 't Str.dhu s te Leo. belangrijke vergadering van den Eiebond. Vccrdraeht door Meester O. Parreye uit HoCebeke. Prachiig? tombola onder de aanwezigs leden. Nieuwe leden worden verwacht en mogen aan d? tombola deel nemen. Allerhande inlichtingen ofl meded relin gen Alleman, op post! WESTOUTER. De trappen cp. Bij d?n H. E. Hardeman, op heden Zondag 15 Mei, seffens na de hoogmis, kunt gij, Hiteren Landbouwers en Vetkweekers, kos teloos menige goede raad krijg-en nopens de gezonöheidsvoorwaarden van uw vee. Wis cn zeker staat de zomer aan de deur en 'kunnen uw dieren nergens gezonder voedsel en verblijf vinden als in de luch tige, zonnige weide. De winter echter volgt den zomer op. Nu moet gij u afvragen: Zijn mijn stallen niet te klein? Is 'er vol doende verluchting? Gezonde dieren moe ten gezond blijven, wil men er het hoogste rendement van verwachten. De zaak is ernstiger, dan velen zich wel inbeelden. Komt luisteren, 't is in uw belang. K ÏINIMEL. Heerlijk. Zoo was de deelneming aan de betooging te Meer,en en ds diep-christelijke optocht heeft op allen een greoten indruk gemaakt, 't Was de eerste keer dat het nieuw vaandel van dan Bond bij een betooging voor den dag kwam en 't was eene vreugde voor de Kemmelnaars te mogen beetatigen dat hun vaandel voor geen ander moet onder doen. Een bijzonder woord van dank aan de auto-eigenaars die zoo "bereid willig de 45 deelnemers naar Meeiren en terug naar huis brachten. Traagste. Wanneer toch zullen onze menschen mogen eenige trouw heb ben in de Kerkhorlogie? LANGEHTARK. Vlaamsche Toeristen bond. Heden Zondag 15 Mei. fietstocht naar Heule, waar het gewestelijk verbroe deringsfeest doorgaat ter gelegenheid der Stijn Streuvelshulde. Te 15.30 uur onthulling van een bron zen gedenkplaat a-na het geboortehuis van Stijn Screuvels. Te 16.30 uur luisterrijk zangfeest, door het V. T, B.-koor van Izegem, met- mede werking van Willem- De Meyere en JufTr. Louisa Aert, de pioniers van het Vlaamsch Nat. Zangfeest. Donderdag- 26 Mei (O. H. Ecmelvaart- dag) fret-suits: ip naar de West-Vlaamsche Bergen. Te 14.30 uur, op den Roeden Eerg openlurhtvertooning van Voor Outer en Heerd(50" opvoering) door het VI. Volkstconeel, Groep Staf Bruggen. Kaar ten bekomen bij den vertegenwoordiger. WESTVUETEREN. Bedevaart, Op heden Zondag 15 Mei heeft de jaarlijk- sche bedevaart plaats naar de Grot van St Sixtus. Vertrek van de plaats om kwart voor 3 uur, cm dan rond 4 uur van de abdij te gaan naar de grot van Onze lie ve Vrouw. De parochianen zullen er aan houden, zooals alle jaren, om in groot getal aan deze bedetocht deel te nem m, en de be scherming van onze Heme r csder af te smeeken. Er zal geen enkel huisgezin zijn dat niet talrijk vertegenwoordigd is. WATOIT. Urt der Baaiiholling in de Molenstraat. Br waren 15 deelnemende peimons. Groote belangstelling onder de bevolking. Na een fel betwiste bolling kwanun 3 pelotons zegevierend uit den strijd: deze van Rucke'ousch Alid., Van- de voorde Jules en Maerten Gam. In de bekorting wist Ruckebusch A. den eersten prijs te veroveren; Ma:rten Cam. num mer 2 en Vandevoorde Jules moest zich met nummer 3 tevreden stellen. We vinden deze liefhebbers van de- baanbol iax 't kort wel terug. HOUTEM-Komen. Ongeval. Zon dagavond, rond 20 uur, werd de genaamde Georges W., uit Beselare, die alhier in 't werk is bij J. De-wulf, te I per aan de Bascule omvergereden door een auto van een veekoopman uit Moorse 1», die door reed zonder naar zijn s'achtoC:r cm te zien. De jongen bekwam een groote her senschudding en werd aanstonds overge bracht naar het Hospitaal van O. L. Vr. te leper. Zijn to-stand blijft zorgwekkend, alhoewel hij geene bijzondere uitwendige wenden opliep. Iedereen die liem kent, hoopt, weldra zijn spoedige genezing. Uitslag D ui venprijskampen. Maat schappij I Les ioyaux ssns peur i> bij J. Vcndewalle, «Café des Bouchers». DOURDAN: 1. Hruneel K.; 2. Poureelle E.; 3. Braneel K.; 4. Vandewalle J.; 5. Masschslein O.; 6. Bruneel K.; 7. Sarnijn EL; 8. Vandewalie; 9. Masschelein J.; 10. Room Daniël. ARRAS: 1. Krsteloot ff.,- 2. Vuylsteke G.; 2. Pattyn G.; 4. Bourgeois O.; 5. Var.- derhaegen T.; 6. Vuyisteke J.; 7. Aeek C.; 8. en 9. Masschelein A.; 10. Vande- waile J, GELUVELD. Ongeval. Toen de autoocs Van Lcnoir Emiel, die werklieden veert naar To:rko:ij:, Dinsdagavond niet op het gewone uur thuis kwam. vermoeide mm. dat er een onge.uk gebeuri was. Wat later vernam 'men inderdaad dat er een botsing, had plaats gehad tussobm deaen autobus en een autokamron, aan een over weg te Roncq. De rechterzijde van den autobus werd ingebrukt en verscheidene inzittenden van den auto we: da» ge kwetst. nam:lijk De vogel Hub: c, Puype Marguerite, Sinnaevo Laura, De ru Jean ne, Tycltgat Maurice en Leuo-r Emile, voerder. Gelnkriglijk werd bestatigd dat er geen levensgevaarlijk gekwetsten bij waren, en een bijgeroepen dokter kon aan alten de noodige zorgen, geven, waarna- iedereen huiswaarts keerde. De politie van Ron :q onderzoekt het ge val voor vaststelling der verantwoorde lijkheid. Diefstal. De genaamde Verbeke Gerard, landbouwer, Zandberg, had voor een t«ental dagen fijnrn netrrdroad ge spannen aan zijn land, ten einde de ko- i jr.en te weren. Er waren nog een 20-tal meters over, die hij oprolde on op zij van het land leyde. Teen hij nu het overige wilde gebruiken, stelde hij vast dat de rol verdwenen was. HOUTHULST. Moto-ongeval Op Maandag 1L kwam ds genaamde Varde- pitte uit Zornébefce per moto op gema tigde snelheid langs de groote baan Poel- kapene-Diksmuide Toen hij kwam aan j de garage van Copper olie Georges te HouihuLt; werd hij plot' omvergestocten door een auto. bestuurd door den garapist, die achterwaarts uit de garage gereden kwam. De moto werd erg beschadigd maar erger waj het gesteld met d:n Heer Van- depitte. Door de botsing werd zijn teen gebroken en li»p hij versckiTende kneu zingen op. Seffens kwamen toeschouwers ter hulp. die hem in een naburig huis ter verpleging tinD'n droegen. Dekt er en Rijkswacht verschenen spoedig ter plaats. De geiechterlijke vaststelling werd gedaan. KEMMEL. Bestrijdt witte afgang en coccidiose bii de kulkjes met «SPECIA LE HANEKOP Te bekomen te Poperinge, leper, Gelu- we, Roeselare en verd'r ln alle Apotheken. Rechtstreeks Apoth. Bourgols, Avelgem. POETJCAPELLE. Auto-ongeval. Maacdagnamiddag, omstreeks 2.30 uur, reed H. Gekiere, brouwer uit Largemr.rk, per auto door bet dorp. toen h'J plots te gen een on bespannen kar botste. De auto zwrrite zijwaerts. waardoor de 53-jarig? Cyriel Van d? Walle ten gronde geworpen werd. De ongelukkige werd met gebroken rechterbeen, alsmede met gebroken lin kerbeen opgenomen en bij hoogdringend heid naar de kliniek van Roeselare over gebracht. ZONNEBEKE. Gemeenteraad. Daar de gemeentebegrooting in de vorige vergadering riet goedgekeurd werd, heeft een bizondere kommissaris zich ermede bemoeid en doorgestuurd. De prijs van het electricitettsverbruik toot verlichting bedraagt 2.99 fr. en voor drijfkracht 1,31 frank. Een grond od het kerkhof wordt aan de oud-trijders afgestaan met eeuwi ge vergunning. Een uit te brengen ad vies aangaande dtn autobuxdienst Roese- lare-Ieper luidt: meer autobussen inleg gen met- geschiktere uurregeling en ir et deaelfch voordeelen a's voor den trein: week-eind, ardere prijsverminderingen Door de gemeente zal een motorblusch- pomp worden aangekocht in vervanging der oude pomp. In geheime zitting wordt de weddereveling van het gemeen tebestuur behandeld. Verloren. Maurice Ceuninck, in dienst bij landbouwer Willem Vandcn- bussche. is in den omtrek der Dorpplaats zijn zilveren zakuurwerk verlenen. Ernstig moto-ongeval. De 26-ja- rige Godfried Deneire, ongehuwd, tronen de te Sta den doch tn dienst bij landbou wer G. Verhelst alhier, kwam Zondag morgen met zijn moto door de Moorslede- straat gereden, toen plots de as van den moto brak en de menner al over het stuur met het hoofd op d:n grond stuikte. Toe gesnelde personen namen den gekwetste, the overvloedig bloedde, op. Na de zorgen van den plaatsflijken dokter, A. Vanwal- leghem, ontvangen te hebben, werd het ongelukkig slachtoffer naar het O. L. Vr. Hospitaal van leper overgebracht, waar een schedelbreuk werd vastgesteld. Zijn toestand is bevredigend. Boeren gilde. Op heden Zondag 15 Mei houdt de Boerengilde haar algemeer.e vergadering, met als dagorde: Slot- en Balansrekening der Spaar- en Leengilde over hst dienstjaar 1937; Voordracht door M. Mcerschaut, Opziener bij den Boeren bond, en om te sluiten: Prijsloting onder de aanwezige leden. De landbouwers die verlangen de melk hunner koeien te laten ontleden, mogen zich eiken eersten Maandag der zomer maanden begeven bij M. Const. Mestdagh. Brandweer. Maandag voormiddag werd de motorspuit aangebracht, door de gemeente aangekocht. Er werd een demon stratie uitgevoerd in de Bese-laresfcraat, welke veel nieuwsgierigen aanlokte. Het water van den put werd op een afstand van ongeveer 290 meter door 2 lansen op 15 meter hoogte gespoten. De uitslagen waren zeer voldoende en we mogen hopen dat bij brand, met behulp dezer motor- pomp, het vuur spoedig zal gebluscht zijn. versche vrucht 1 Vgg&Z' C,E LIEBÏG ANTWERPEN Er bestaan nog veel vooroordeelen aan gaande ae bemesting der aardappelen. Zoo komt het bijvoorbeeld, dat sommige landbouwers voor deze teelt, sterke hoe veelheden stalmest gebruiuen en vast overtuigd zijn dat dit noodzakelijk en voldoende is cm vele knollen van eerste hc: danigheid te bekomen. Nochtans is een overvloedige stalmest- bemesting schadelijk voor de hoedanig heid der aardappelen, die dan waterach tig, smakeloos en weinig voedzaam zijn. Versche stalmest is nog schadelijker dan goedverteerde mest; zij geeft moeilijk te bewaren aardappelen, me: een slechten smaak. Daarom dienen de goede verbruikers de stalmest alleen toe, tegen een halve b:- mesting van goed-verteerde mest, ofwel voor de voorvruoht tegen een gemiddelde hoeveelheid van 30.000 kgr. per Hectare. Andere landbouwers beschuldigen de scheikundige meststoffen ervan een slech ten smaak te geven aan de aardappelen, en er de oorzaak van te zijn dat ae zwart worden bij het koken. Zij durven de be mesting met stalmest niet aanvullen door een doe lmatige scheikundige bemesting. Indien de aardappelen met scheikun dige meststoffen gewennen, al de ge- wenschie eigenschappen niet bezitten, is dit alleen omdat ds meststoffen te laat uitgestrooid worden ofwel omdat de hoe veelheid stikstof te groot was in verhou ding to: de hoeveelheid potasch en fos- foorzuur. Integ.ndeel, de knollen bekomen met een doelmatige scheikundig: bemest .ng, waarin de potasch en het fesfoorzuur in genoegzame hoeveelheid voorhanden zijn, en de sukstof in redelijke verhouding, zijn van allereerste hoedanigheid, rijk aan zetmeel, minder onderhevig aan het rot ten en van allerbesten smaak. Het is vooral te danken aan de potasch- be--nesting dat de knollen gezonder, regel matiger. rijker aan zetmeel en voedzamer zijn. Zij laten zich gemakkelijk bewaren en xijn van grooter verkoopswaarde. De opbrengst wordt eveneens aanzi:nlijk ver meerderd. De potasch is immers het over- heerschend voedingsbestanddeel van de aardappelen. Daarom gebruiken da beste teelers ge middeld 3C0 tot 400 kgr. chloorpotasch, ofwel potaschsulfaat p:r hectare voor de bemesting van hun aardappelen. »K»SiasaAC>BII2)tfSi&..T'kffl«I »3£B> Te Dllbeek werden twee koerswaar den gestolen ten nadee.e van Mevr. i-Ior- geudorS. uit den Haag. Da dief zou etn Oostenrijker zijn. Te Cleveland, een stadje ia Amerika, wordt een moordenaar opg: zocht die reeds 12 personen zou hebben aan stukken ge sneden, waarschijnlijk zwervende vrou wen. Steeds werd een of ander deel van de vermoorden vermist. Steeds bleven de slachtoffers onbekend, evenals den moor denaar. Sterk gewapende politiemannen, verkleed in armtierige rondzwervende vrouwen, dienden den moordenaar als lo kaal, maar de man liet zioh totnogtoe ni.t vangen. ROESBRUGGE-HARINGE (Rood Vlaamsch ras) ingericht door het veekweeksyndikaat en de Boerengilde, met medehulp van bet Gemeentebestuur Roe .-brugge -Karinge en aanpalende gemeenten, voor de kweekers van het rood Vlaamsch ras der Provincie West-Vlaanderen. OP DINSDAG 24 MEI 1938 ter dorpplaats, om 10 uur voormiddag. 3500 fr. PRIJZEN EN EEREMETALJEN 1" Prijskamp: S25 fr. Stierkalveren irage.?chrewen in het ge- géboorteboek van 1 veekweeksyndikaat A. Geboren ran 1 Januari 1938: 120 fr.: B. Gebaren ysn 1 September tot 31 December 1937 205 fr.: 2° Prijskamp: 405 fr. Sti-ren geboren van 1 September 1936 tot 31 Augustus 1937, ingeschreven in 'L Stamboek: 3" Prijskamp: 330 fr. Stieren geboren van 1 Sentember 1935 tot 31 Oogst 1936 (Tngc.;chrov:n) 4* Prijskamp: 3©« fr. Stieren veboren vóór 1 September 1935 (Ingeschrev :n). 5° Prijskamp: 395 fr. A. Jaarlmgsvasrzen geboren van I Ja- miari tot 31 Oogst 1937 (Ingeschreven) 120 fr.: P. Jaarhngsvaarzen geboren van 1 Sep tember tot 31 December 1936 (Ingeschre ven): 185 fr.: 6* Prijskamp: 270 fr. Vaarzen geboren van 1 September 1935 tot 31 Oogst 1938 (Ingeschreven): 7" Prijskamp: 280 fr. Vaarzen gebor n van 1 September 1934 tot 31 Oogst 1935 (Ingeschreven). 8" Prijskamp: 385 fr. Volledig ge kon troleerde melkkoeien (In geschreven) 9" Prijskamp. 200 fr. aan den besten stier met zijne afstammelingen, gegeven door de Voor zitter Mijnh:er Cyr. Feys: 10» Prijskamp. 200 fr. aan de beste koe met hare af stammelingen, gegeven door de Bóeren- gilde Roesbrugge-Haring2 ALGEMEENE SCHIKKINGEN Art 1. Slechts roode dieren zijn tot de prijskamp toegelaten. Art. 2. Elke deelnemer is verant woordelijk voor alle ongevallen die zou den kunnen gebeuren. Art. 3. De inschrijvingen moeten ge- schiedsn per bulletijn, die te verkrijgen zijn bij Emiel Vandaele, Krombrke. Art. A Er zal 3 fr. te betalen zijn per ingeschreven dier. Art 5. De commissie behoudt zich het recht prijzen in te houden of bij te voegen. Art 6. Ieder dier moet een nummer aan den kop 'hebben, welke 's morgens voer den prijskamp zullen te verkrijgen zijn ter herberg Boerenhofbij Fl. Sohier. Art. 7. De uitreiking der prijzen zal onmiddellijk na den prijskamp plaats hebben ter herberg Boerenhofvoor noemd. Art. 8. Belangrijk Bericht. Ieder kweeker die met dieren naar den prijs kamp komt moet voorzien zijn van een geleibrief (passavant). Bede alle dieren vóór 19 uur in den ring te brengen. Art. 9. Des middags zal een vrienden maal bij inschrijving opgediend worden in 't Gasthof «Den Gouden Arend», bij Gery Delplace. Die begeert er aan deel te nemen, gelieve zich aan te geven ten laat'te tegen Zondag 15 Mei, bij Gery Delplaoe, voornoemd. De Schrijver, De Voorzitter, E VANDAELE. C. FEYS-CALLEWAERT. M££iiy>iiiaCIüaS£»5llUB«UlBfiHB3 IV» PROVINCIALE HANDELSFOOR TE RUMBEKE VAN 10 TOT 21 JULI 1938 De Vierde Provinciale Jaarbeurs voor West-Vlaanderen zal gehouden worden in Park Rumbeke, van 10 tot 21 Juli 1938. De gunstige ligging van Park Rumbeke in het centrum der Provincie, de vele en ruime tentoonstellingszalen waarover de inrichting beschikt, haar prachtig kader van bloemen en planten, maken Park Rumbeke bijzonder geschikt voor het in richten van grootsche handelstentoonstel lingen. Alle handelshuizen worden uitgenoodigd aan deze foor deel te nemen. Park Rum beke stelt buitengewoon gunstige voor waarden voor deze deelname en keert aan de exposanten het bedrag van het huur geld van hunnen stand volledig terug uit, onder vorm van kooperskaarten en van kosteloos reklaam voor hun huis. De handelaars die nog geen uitnoodi- gingsbrief ontvingen tot deelname aan deze foor, en de juiste voorwaarden zou den willen kennen, gelieven hun adres te sturen aan het Inrichtend comiteit der Provinciale Handelsfoor in Park Rum beke, hoogstraat, 3, te Rumbeke. «o» EERSTE RALLY VOOR TANDEMS TE OOSTENDE Het Oostendsche Stadsbestuur heeft het voorstel aanvaard van de Officieele Feest commissie om op Donderdag 26 Mei, zijn de O. I,. H. Hemelvaartdag, een rally in te richten voor TANDEMS. Deze rally zal ingericht worden op zulke wijze dat de deelnemers verplicht zullen zijn in den loop van den morgen, tusschen 9 en 11 uur, één van de vijf controle posten aan te doen, die zullen zetelen te Blankenberge, Brugge, Torhout, Diksmui- de en Nieuwpoort. De corrtrólclokalen zul len op het reglement aangeduid worden evenals de schikkingen nopens de pre mietrekking waarvan het bedrag zal vast gesteld worden volgens het aantal deel nemers en dat in elk geval een minimum van vijf duizend frank zal bedragen, dit te verdeelen in premiën van 259 frank. De deelneming aan de rally is vrij en kosteloos voor al de bezitters van een tandem en wie er aan wenscht deel te nemen, hoeft slechts zijn inschrijving te vragen aan den Voorzitter van het Offi cieel Feestcomité, Vlaanderenstraat, 66a. (De inschrijvingen worden bepaald geslo ten op 20 Mei). Een reglement en genum merd inscbrijvingsbulletijn in duplo, zu'len toegestuurd worden, waarvan het dubbel, ONMIDDELLIJK, behoorlijk ingevuld en met handteckening voorzien, dient terug gestuurd. Namens de Officieele Feestcommisise: De Vcorz., E. Vrcome, 1° Schepen. IElE»BliEiSQl&3B23S3axae9I BMSdSl GE 2IJT OVER ONS BLAD TEVRE- DEN! - NA LEZING, SCHUIF HET IN HANDEN VAN EEN CFUUUR OF /RIEN}. ZOO STEUNT CE DNS. DOT HET ZONDER UITSTEL. lSJ£SL2B333Ca3BBggXif3&USU;9Xa VAN VRIJDAG 13 MEI 1538 100 Fransche Franken 83,1625 frank. 1 Pond Sterling 147,75 frank. 1 Dol ar 29,705 frank. 1 Gulden 16,4575 frank SHaBaaBBBsnaasaruatiui Te Zcmst werd een ir.an vermoord in zijn bed. Daarna werd zijn woning in brand gestoken. Te Kortrijk is een soldaat op d: vlucht g-.Jagen met een gestolen auto. Te Beveren-Leie reed hij tegen een bcom, waarna hij de vlucht nam. VOETBALKRONIEK UITSLAGEN V. C. Torhout A. A. Moeskroca (Ter. IzcgenO J-i Zwitserland Belgie o3 OVERGANGEN" O enranxen van spelers door de K. B. V. B. toe gestaan: Iklsmoortel Auenst, komende van K. V. G. Oost ende, voor S. V. Veurne. Helsmonrtel Tr-idorr. komende van K. V. G. Oost ende, voor S. V. Veurne. Van Espen Charles, komende van S. V. Veurne, voor V. G. Oostende. DE T AND EN WED STRIJD ITALIËBELGIE CE EX W IJZIG IN C EX AAX HET ELFTAL DER ROODE DU1VETS Heden Zondag spelen onze Roode Dxrfvels te Mi laan tegen Italië. Geaierï de wonde van Taembonrs hersteld !s, Is het niet uitgesloten dat kfj Capelle als middenvoor tesr-n ItaTie zou vervangen Het Selectiecomité heeft echter geoordeeld dat er ireen reden bestond om Canefle uit den ploeg te we ren en heeft het elftal dat Zwitserland met 3o rijfcrs sloeg in zijn geheel behouden voor den lan- denwedstrijd tegen Italië. E. B. PATERHOEK Hallo! HalloGroot nienwst Heden Zondag, om 5.30 uur. na de bedevaart, groote voetbalwedstrijd tegen Poperinge voor een prachtigen beker. Iedereen weze 00 het olein. 't Zal er spannen. Wie wint den beker? Wie? Komt zien. Moge het weertje van de partij zijn» dan belooft het iets eeniirs te zijn. Supporters, weest om 5-30 uur als één man op ons plein. SUPPORTER. -€0\- CLUB WOESTEN Aan de supporters laten Wij weten dat de match Vlamertinge-Woesten heden Zondag niet doorgaat. Maar uitgesteld is niet verloren. Het is thans zeker dtt we toekomend seizoen in de Vlaamsche Voetbalbond zullen spelen, en daarom beste sportliefhebbers, wordt ct vooraleer over te gaan tot de aansluiting, een algemeene grnote vergadering Tfhouden Dinsdag a. om 8 uur, bij onzen speler Pmiillie, In de Reisduif Dus tot Dinsdag, en allen op post. Heel waarschijnlijk speelt ons gemengd elftal van daag wederom een match: Club Woesten-Zuidschote. ZUIDSCHOTE-PYPEGALE Zondag 11. hadden we onzen eersten match tegen een gemengd elftal van Woesten. Te 4 uur wérden de ploegen opgesteld. rt Spel ging stil in het begin, maar naarmate de toeschouwers kwamen ging het er dapperder aan toe. Woesten had voordeel van met een elftal te komen dat reeds dikwijls Keelde en overwinningen behaaWe. Wij daarentegen: t was de eerste maal, maar de onzen speelden met een gedacht: we gaan verliezen, maar we zullen ons verdedigen met alle kracht of konden we morgen geen poot meer verroeren En de moed werd beloond: vóór de rust leiden we met 1e. Woesten zou nn na de rust verwoed doorspelen: op het finde kreeg Pypega> een tweede punt. Zoo floot het einde: Zuidschote 2 Woesten o. Prachtige onverwachte overwinning. De scheids rechter, al was hij van Woesten, danken we om zfjn reec'^tvaardig ea onpartijdig optreden. Dank aan de talrijke nieuwsgierigen die ons voor de eerste maal kwamen aanmoedigen. Dank aan het elftal van Woes ten om zijn bezoek en wat ons elftal betreft, we hebben a zien spelen, 't was goed, de best n ver dienen genaamd maar... t is voor een naaste keer. Vergeet niet dat ge oefening noodig heebt en rust niet omdat uw eerste match een overwinning was; want teleurstellingen staan te wachten. JOS. WIELRIJDEN. UITSLAGEN VAN KOERSEN Berocpsrenners. PARIJS—TOURS I. Rossi (Tt.) 251 km. in 5 u. 57 mia. 47 sec., gem. 42 km. 186 per uur; 2. Disseaux (B.) op 30 sec.; 3. P. Maye fFr.) op 1 min. 42: 4. R. Lapébie (Fr.) op 1 1.: s. Louviot (Fr.); 6. Vlaemynck (B.): 7. Kfnt; 8. Éauck: 9. Le Greves; 10 Meulenbergh, 11. Bonduel; 12. A. Magne. GROOTE PRIJS VAN VILVOORDE 1. Frans Demondt, 145 km. in 4 u. ïo min.; 2. Pirmes Th.,; 3. Croon; 4» Deltour; 5. Dubois; 6. Tourbeau; 7. Th. Van Oppen; 8. R. Wierinckx; 9. Loopmans; »io. Braspennicx. RONDE VAN ITALIË 1® Rit, Rome-'i'uryn: 1. Cimatti, 1S2 km. in 5 u. 05 sec.; 2. DiPaco; 3. Baiio; 4. Glos; 5. Mara; 6. Cinelli; 7. Ducazeau; ir. Van Overberghe 13. Chris- tiaens, Declercq en Michielsen. 2* Rit, Turyn-San Remo: i. Viccini, 203 km. in 6 u. 34 min. 10 sec 2. Di Cancia; 3. Conavesi; 4» Bali; 5. VIgnoli; 6. Litsell; 7. Ceccli; 8. Van Over berghe, in 6 u. 40 min.; 27. Christiaen3, in 6-46-23 en Decletcq; 43. Michielsen. 3® Rit, San Remo-Margarathi: 1. Gotte, 172 km. in s u. 11 min. 05 sec.; 2. Leoni; 3. Mara; 4. Galateau; 7. Generatti; 6. Incalli; 7. Fontenay; 32. Van Overberghe, Chrisüacns en Michielsen, in 5 u. 15 min. 56 sec.; 57. Declercq, in 5-17-40. 4® Rit: Eerste deel: 1. Valetti, 80 km. in 2 u. 26 min. 30 sec.; 2. Bizzi; 3. Canavezi; 4. De Gan- cia; 5. Ceccii; 23. Ckristiaens, in 2-30-20; 40. Mi chielsen. in 2-33-41; 59. Van Overberghe, in 2-37-30; 83. Declercq, in 3.07-00. Tweede deel: r. Gene ratti, 110 krn. in 3 u. 06 min.; x. Gotti; 3. Ci nelli;. 8. de 4 Belgen samen. 5® Rit: 1. Crippe, 184 km. in 5 u» 18 min. 54 sec.; 2. Ceresa; 3. Benen te; ir. Christiaens, in 5-24- 55; 47» Michielsen, in 5-26-50; 56. Van Overberghe, in 5-32-14; 66. Declercq, in 5-45-*5» Algcmcene Rangschikking: I. Del Cancia. 27 uur 47 mm. 28 sec 2. Canavesi, z. t.: 3. Balli, 2. t.; 20. Christiaens, 28-03-47; 3-» Michielsen, 28-11-53; 35» Vah Overberghe, 28-12-25; 61. Declercq, 29-03-41. Onafhai.keü^ken. RONDE VAN VLAANDEREN r. Torfs, 200 km. in 5 u. 03 min., gem. 36 km. 500 m.; 2. Harmand, op 35 sec.; 3. P. Verscheuren; 3. M. Verscheuren; 4Depestel; 5. Van dor Gucht; 6. Houfflin. Juniors. DE RONDE VAN BELGIE i® Rit, Sint TruidenCiney: 1. Artb. Van As- broeck, 110 km. in 2 u. 45 min.; 2. Kindekens, cp 5 sec.; 3. Fonieyne; 4. Desmaele; 5. De Rycke; 0. Schotte; 7. Van Dam; 8. Alb. Van Asbrueck; 9. Sermon; 10. Vandenbroeck. 2* Rit, CineyRosehvoorde1. Van Geel G., 102 km. in 2 u. 47 nua.; 2. Vandenbroeck; 3. Desmatle; 4. Van Asbroeck H.; 5. Labours; 6. Van Hoylant; 7. Vaud( rbeken; 8. Wyekens; 9. Vandermeersck; ïo. Vcrcyckeu. 3® Rit, BoschvoordeZwevegem: 1. Douws J., 112 km. in 3 u. 04 min. 05 sec.; 2. Vandenbroeck J.; 3. aan 't wiel, meter voor meter verloor Catteeaw vu zijn 300 meter voorsprong waarmee hij aaa 4e be klimming was begonnen, op den top hicble» zij nof slechts 20 meter achterstel, maar ze gelukte* er niet in dat gat van 20 meter te vullen, omdat ze geel reserve meer «enoee bezaten om den butsten tproog te doen. Naderhand werlen ze weer vervoegd ruaa rn> den Roou°nf>erg waren 't weer die twee zHfd* di» den groep uiteen rukten, maar nu droeg hun dracht tut bij den leider. Die zelfde Catteeuw Is er toen noeeetw van onder getrokken, maar ook weer tijge haald en wat verder had hij bandbreuk. wij geloovet» echter ntet dat hij dat spel- van weel00pen tot het einde toe zou volgehouden hebben omdat men gttu zulke krachtinspanningen doet zonder er de to! ran te betalen. Dan volgden een paar ontsnappingen van de der lijke Staelens en Pel Saïomé. Staelens werd rap ver voegd maar Pol hield het veel langer uit en *t i toen dat wij het gezien hebben dat hij op weg li een onzer béste juniors te worden; zijn manier vat rijden is eerd-r hoekig en vierkantig maar de sIar van zijn oedaTen snreekt de macht van een kloeken vent en hij kan zich toch zoo weren! En Vïtse waarvoor zooveel menschen opgekomen waren? Vitse beeft den heelen dav op het voorplan gestaan maar htj had het ongeluk van als grootr favori te worden aanzien en het mikpuut was rijni»? tegenstrevers, want wi» hebben het zro dikwijls g' zien dat. als hij naar den kop ging. hij Paepe m het wiel kreeg, die hem maar van geen meter wHde los laten. In de laatste ronde leed hij bandbr*uk en ver loor 500 meters en toen hebben wij de zwaar«tr kTar^tinsoanning bijgewoond van heel den dag: die wanhopige poging van Vitse om weer bij de groep te geraken die zelf jacht miek or> Knockaert en De simpelaere die ontsnant waren Daar heHV-rr wi? hen alles, het laatste greintje macht zirtn uithalen dat m nog iwza.t. zijn kop hbig over het stnur te slingeren; in zes kilometers heeft hrf zich Tettediik leeg gere den, maar h;? verwezenlijkte toch die h*w« nderrns waardige daad van weere in te foorvn en wij vra- een ft ons af of hif 00 die reserve di«- hii daar noo dig had, niet gerekend had om zijn teven-trevc-rs te trrhten van het wiet te rukken fn de laatste runde Hij werd om di" prachtige daad waag winig be loond. verrm'fs zijn ketting afsprong in volle snrini en maar tiende eindigde. ÏTjk wij ook Pol Salome zie» afkomen met de armen in de lucht, bewerende dat hij vierde zou geweest ziin ware *t niet dat een renner hem meende te moeten bij den trui fr.»kk«*p En toch scheen het ons# dat Vïtse met dat zelfde gemak de hergpn niet opging dan aMere i?re»: rl* vlucht op het platte is er echter hij verbeterd. Hi' is nog wel een meester op de bergen, een puikt klimmer, maar bij is niet meer de meester die een hr"? stuk boven rijn ferm streven stond. Of is bet missebfen een persoonlijk getfeicht of een eigen indruk? De koers eindigde in een nijdimn sorint. door den Bruggeling P~amon gewonnen, die den heelen da* was mee geloopen zon<f*r echter een vooraanstaand rol te vervullen maar die toch altijd te vinden waf da-^r waar 't neep en daar waar er geva*»* drrjerf» Wij eindigen met de Rijkswacht te bedanken dl' er voor gezorgd heeft dat alles zoo regelmatig ver tiep en dat de ordedienst zoo perf-^t was. at.BERT BAFCOP. Van Asbroeeck A.; 4. Vandermeersch; 5. Ponnet; 6. 10. Geyscn. Wuyckens; 7. Vaaderbeken; S. Michiels 4® Kit, Zwevegeai-^-Koksijde: 1. P. Desmaele, 107 km. in 2 u. 50 min.; 2. Jos. Vandenbroeeck; 3. Vanmeikebeke; 4. Douws; 5. Michiels; 6. Van Dam; 7» Arth. Van Asbroeck; 8. Dereu; 9. Van Halie; 10. SchoUe. 5® Rit, KoksijdeAalst: 1. Bruneel A., 123 kin. in 3 u. 15 min.; 2. Kindekens; 3. De Schryver; 4. Vandenbroeck; 5. Van Pciueke; 6. Van Koyiacdt; 7. Courtuner. Algcmecne Rangschikking: t. Vandenbroeck, 14 u. 47 min. 10 sec.; 2. Vanderbeken, 14-47-45; 3. Kin dekens, 14.48-38; 4. Dcieu, 14-48-38; 5. Van Hcr- zeie, 14-8-38. TE REN/NGELST. 1. Ramon, 100 km. in 2 u. 56 min.; 2. De Clercq; 3. Parpe; 4. Knockaert; 5. De Simpelare; SUdsbaeder; 7. Staelens; 8. liey- den>; 9. balome; 10. Vitse; 11. Catteeuw; 12. De- iraeye. TE AALBEKE. r. Pelchambre, 100 km. in 3 u. 03 min.; 2. Staelens; 3. Paepens; 4. Tack O.: J 5 De Ciercq; 6. Knockaert; 7. Thomas; 8. Vcnloo; o. Catteeuw; 10. Vrtse; iz. Desimpelscre. Beginnelingen. TE MEKXEM-Kippe. 33 Vertrekkers: 1. Dc- loz G., Bcveren; 2. Knockaert M-, leper; 3. Eonde- lez A., Zuidschote; 4. Mouton, Rcninge; 5. Dtgra^ve, leper; Masschclein, Geluveki- 7. Schoutetea; 8. Decroix, Dikkebusch; 9. Artois, Elvtrdlnge; 10. Knockaert L., leper; 11. Suftys. TE WATOU. 1. Van Poucke, Klerken; 2. Ver beke, leper; 3. DWrrdt, Veurne^ 4. Deloz, Bevercn; 5. D'Alleine, Poper nge; 6. Knoikaert, leper; 7. Degraevc, leper; 8. Devus, Klerken; 9. W'octs» leper, 10. Rondeiez; 11. Cauwelier, Watou. -<or- EENIGE GREPEN UIT DE SPANNENDE JUNIORSKOERS TE REN2NGELST Eens te meer is het gebleken hoeseer de sport en bijzonderlijk de baankotrsen in do smaak van het volk vallen; de inen.schen die in hun vrije u-tn hti verloop der baa nicer-en volgen cm des Zondags z*: if naar oie 'oaanduivels gaan kijken waar zt een ont lasting vinden van cn bekom.oord gemoed of een afleiding na een weck hard werken. Zoo is de spor- opgegroeid t Zondag hadden wij gemeend dat er min belangstel ling zou zijn dan andere jaren omdat liet zoo a «Luk bezette «Hg was, maar üe sport liet hebbers die toch opkwamen en op vele piaatacc. zich ia een dubteir rrj langs den weg sc-iaardeii, hek ben net ens anders be vezen. Was de belang 4eilirg grooter dan wij het hidtVi verwacht, de opkomst der rt ane s was kleiner da 1 wij het hadden verao .pt maar mdden wij niet d kwantiteit, wij hadden toch ds kwaliteit, en eens t- meer is het geblezeu dat het groot aantal deelne men precies met nood 4 i* cm eta k ers boeiend te maken; eeu groote L.ude maalt rn.-er Indruk er brengt mrer roer.ng r ider het volk maar na ccl eers'e zift ng toch sieots het koren over. En het beste bewrjs «lat de kwaliteit der deelne mers van eerste gehalte waa. ia wel dat, spijts een Harden strijd waarin al de xekopda geklopt werden, er toch nog 10 renners bet pleit in den sprint moes ten beslist-B. Want den Omloop der Wcst-Vlaamscha B rgen is een aaneenschakeling geweest van jachten en de marrages, maar zelf óc moeilijke hinderpalcr die de keinm. Rcnxk-a-, Zwarten eu Suiferberg 'ormden, geluk ten er niet in de groep uiteen te blagen. Dt- u.jzondere ontsnapping kwam van Catteeuw die er buiten leper van onder trok. en slechts vervoegd werd nadat hij den Rocdenberg achter den rug had en toch scheelde het maar een haartje of zijn roekelooze vlucht zou eenige kik'meters gestuit zj;n geworoen. 't Gebeurde tijdens de beklimming van den kcrnmcD beig: Vitse die ten aaavoi overging met De&iuipelacrt AANGEKONDIGDE KOERSEN ZONDAG 15 MEI 1938: TE WUI.VERIHC.EM (Veurne). Te 4 u.. voor alle beginnelingen benrden de 21 jaar; 500 fr. prlj zen en premies; 60 km. Inschr. vanaf 3 u. bij Emirl Anseel. TE IEPER HoekitVoor beginnelingen, oud juniors uitgesloten; 750 fr. prijzen en premies. TE KEMMELTe 3 uur. voor alle beginnelin gen; 500 fr. prijzen. Inschrijving «In de Polka bij Vandevoorde. TB HOOGLEDE. Voor beginnelingen; 500 fr. prijzen en premies. Inschrijving «De Vijfwegea Begin te 3 uur. maandag 16 mei 1938: TE IEPER (Hoekje), Voor beginnelingen tot 18 jaar; 450 fr. prijzen en premies. zondag 22 mei 1938: TE MEFSEX. Voor bebinnelingen60 km.; 700 fr. prijzen en premies. Inschrijving bij Eru. Bossue Au Sultan Vertrek te 3 uur. maandag 23 mei 1938: TE DE PAN XE. Voor Beginnelingen BAV.B., ingericht door l'anne-Sportif ioco fr. prijzen, verdeeld als volgt: 200, rjo, 140, 120, 100, 80, 6o, 50, 40, 30, 20 en 10 fr. Inschrijving om 2 mu bij Bruysse Henri, Nieuwpoortlaan. Vertrek om 2.30 uur stipt bij Van Hove, Hotel Mel-Rose, ZeHaan. Afstand 75 Km. zondag 29 mei 1938: TE POPERINGE, Ter gelegenheid dor Maorice Dewulfstraat-Kermis, voor beginnelingen (oud-juniors uitgesloten); 50 km.; 550 fr. prijzen en premin, verdeeld als volgt: 125 fr. en palm, 100, 75, 60, JO, 40, 30, 20, 20, 10, 10 en 10 Ir. TE DE PAXXE. Voor alle beginnelingen, in gericht door Panne-Sportif 500 fr. prijzen, ver deeld als volgt; 100, 80, 70, 60, 60, 50, 40, 30, 25, 20, r5 en roo fr. Afstand 60 Km. Inschrijving om 2 uur bij Hendrickx René. Veurnes'.raat. Vertrek om 3 uur bij Dewulf, Café Ysland Veurnestraat. zondag 5 juni 1938: TE BRUGGE. Vijfde Groote Prijs van Bn Eereprijs Gérard De Busscher, voor Juniors B. W ingericht door de Koninklijke Drugsche Vélosport. Afstand xio km., prachtige baan. Be^in te 2 uur, aankomst rond 4-55 uur. 2.500 fr. prijzen, verdeeld' in 22 prijzen: 400 en palm, 300, 275, 225, 200, S7St 150» 125, 100, 8ö, 70, 60. 50, 50, 40, 40, 30, 30, 30, 25. 25 en 20 fr., en talrijke premies langs de baan. Beker Aigle Belgica voor clubs met 4 rentiers. De inschrijving is van heden af opengesteld in on» lokaal, Café des Brasseurs tot aen dag dor koers zelf 12 uur. of wel bij Sekretaris Kint Julien, 42t Groenestraat te Brugge. zondag ?!5 juni 1s38: TE KOKSIJDE. Groote Prijs van Koksijde, voor Beroepsrenners B. TV. B., 150 km. op zeer g«>e- de ciment- ea asphaltbaan. Begin te 13 uur. Er zijn 10.000 frank prijzen en talrijke premies. Eerste prijs: 2000 fr., twede 1700, derde 1400 fr. woensdag 6 juli 1938: TE DE PANNE. Voor Bcroepsrenuers B.W.B., ingericht door «Panne-Sportif»; 175 Km.; 8000 fr. prijzen, waarvan 1500 fr. aan de eerste. mMiiriSfliüM^a«ü2a^hs**is>ÉMa3ea9 Ja, dat had hij. Want al dc pro ducten die hij reeds geprobeerd had tegen zijn hoofd- en zenuw- pijnen hadden hem niet voldaan. Al deze producten beloofden in hun reklame bijna wonderen, doch in werkelijkheid brachten zij niet de verwachte genezing. En dit alles omdat hij dacht c'at om het even welk product tegen hoofd- en zenuwpijnen Aspirine was, tot op den dag dat hij ver nam dat er slecht één echte Aspirine bestaat, zij die het Bayer kruis op iedere tablet en verpakking draagt. Al de andere producten die hij voorheen ge probeerd had waren namaaksels welke hij duur betaalde zonder echter resultaat te brengen. iBNxszattsaaaaiiaasssaiiiiiiSisasKS DER TREINEN DER LIJN BRUSSEL - GENT - HELT - VEURNE - AD1NKERKE moeten wij deze week wegens plaatsge brek weglaten en zullen we ze aanstaan de week geven. UU13IB2li*SiHSKSBKX£3*l]l&2;2iaa» JAARBOEK 1938 Het jaarboek van do Touring Club van België omvat dit jaar twee doelen. Zooals steeds teeltelst deze uitgave de meeat verecitillencie inlichtingen voor den toerist, weixe ook het verplaatsingsmid del zij dat hij voor zijn uitstappen bezigt. Het omvat er o. in. een. reeks tabeis waarin gemakkelijk de bijzon ierste in lichtingen betreffende de toldrecsten van de toeristische Europeesche staten, het internat.onaal verkeer, de verzekering, enz. gevonden worden. Een dertigtal bladzijden worden gewijd aan de voorwaarden tot het bezoeken der monumenten en landschappen van ons iand, a; n de openingsuren e-n de intiee- geldeii van de musea, aan de datums der verschillends IcJclarislische manifestaties in België. Het jaarboek, behelst eveneesn een lijst van h,els en hun tarieven benevens een lijst dg' meenten met haar merkv aar digheden en d« namen der afgevaardig den van ds vereeniging. Dit is slechts een kort overzicht van de stof welke in die uitgave behandelt wordt. Tal van vragen, die men zich vótff en tijdens de reis kan stellen, worden <1M deajk door het Jiarboek T. O. B. b-ant» woord. Voor zijn samenstelling hebbaft wij gesteund op een documentatie van oof schat-bare waarde. Alle toeristen hebbW ex belang bij zich dien gids aan te schaf* feu; hij zal een kostbare helper voor hrf zijn. Zijn practlsch formaat laat iedetorf toe hem zonder bezwaar op reis meet» w nemen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1938 | | pagina 4