Een Melkerij - Hofstede een allerbeste HOFSTEDE HOFS'f EOE Eene HOFSTEOE ZAAILAND en WEIDE EENE PRACHTIGE HOFSTEDE Twee aaneenhoudende Woonhuizen Een groot en schoon Handelshuis NOTARIEËLE VERKOOPINGEN DRIE SCHOONE BOUWGRONDEN SCHOONE EN NIEUWGEBOUWDE Uit ter hand te koop 6 studie van den notaris cassiers te poperinghe. openbars verkooping van gelegen te boesinghe, gelegen te poperinghe, instel: woensdag 1 juni 1938 overslag: woensdag 15 juni 1938 j. RAMAULT te WERVICK. EEN WOONHUIS GOED NIEUWS VOOR LANDBOUWERS EN studie van den notaris pollet te EESSEN WOONHUIS WOONHUIS 46 A. 37 CA. ZAAILAND 60 A. 10 CA. ZAAILAND 14 A. 95 CA. ZAAILAND HEERENHUIS g. vandenameele te watou en d. lahaye te poperinghe edg. reynaert te staden. RECHT VAN OPBOD BIJ VERKOOPING OP FAILLIET WOONHUIS van eecke te poperinge. 5 WOONHUIZEN te poperinge, GERIEVIG HANDELSHUIS te yper, openbare verkooping EN VERSCHEIDENE TAÏLLIEBOSSCHEN ONDER HOOG STAMMEN van DER MEERSCH te YPER, WOONHUIS MET POORT HUISMEUBELS GERIEFELIJK WOONHUIS I. - STAL II. - STAL ONROERENDE GOEDEREN EEN WOONHUIS-SMIS GELD TE BEKOMEN WOONHUIS WERKMANSHUIS MET LAND HERBERG EN WINKEL MEUBELS, HERBERG EN BEENHQUWERSGERIEF. MEUBELS EN MENAGIEGOEDEREN. RENTENIERSHUIS VILLA-COTTAGE GOEDE HOFSTEDE HOFSTEDEKE ZAAILAND EENE KIEKENKWEEKERIJ L'HQTEL DE LA MER 18 TERRAINS A BATIR EEN LUSTHUISJE EN KOF EEN BOUWGROND EEN BEST HOFSTEDEKEN WOONHUIS EEN PERCEEL BOUWGROND EEN WOONHUIS MEUBELEN EN MENAGIEGOEDEREN GERIEVELIJK WOONHUIS welbeklante tabak- en likeurwinkel. van CAYZEELE te Poperinghe. WOONHUIS WOONHUIS KOOP 1: met nieuwe gebouwen en 5 hectaren 63 aren 90 centiaren onder be bouwden grond, hovinc. weide en zaailanden, lanp-s den keiweg, genaamd Poeselstraat eenen blok uitmakende. Gebruikt zonder geschreven pacht, mits 5.200 frank *s jaars, vallende 1 October, boven de lasten en premie van brandverzekering, door M. Cvriel Becuwe, eigenaar van de eleetriekleiding, het oven- kor in cimentnlaten. der betonstaken en 't iizerdraad Ursus der weide, der betonstaken met ijzerdraad op den koer, alsmede der fruit- boomen in den hof. KOOP 2: met 19 aren 80 centiaren onder bebouwden grond en zaailand, gelegen te boesinghe, langs de Molenstraat sectie B, Nrs 233a. 233b en 233c. Bewoond het eene door Vrouw Wed. Charles Bekaert, zonder geschreven pacht, mits 350 frank 's jaars, vallende 1 October, en 't andere door M. Maurice Deraedt. zonder geschreven pacht, mits 350 frank 's jaars, vallende 1 Januari, beiden boven de lasten en pre- miën van brandverzekering. KOOP 3: met ruime magazijnen en inrijpoort, verdere afhankelijkheden en 10 a 3 ca. onder bebouwden grond, koer en hoving, staande en gelegen te poperinghe, in de Veurnestraat, 51. Vergoedingsprijs voor de weegbrug: 6.000 frank. Onbewoond. Handslag met de geldtelling. Voor den sleutel zich te wenden zelfde straat, Nr 55 KOOPEN 4, 5 en 6 in de Veurnestraat, nevens koop 3 hiervoren, respectievelijk groot 348 m2, 321 m2 en 304 m2. Handslag met de geldtelling. KOOP 7: met woonhuis, stallingen, verdere bouwgerieven en 2 hectaren 86 aren 70 centiaren onder bebouwden grond, weide, hoving en uitwegdreef aan de Pottestraat, gelegen te POPERINGHE, in Stad. Algemeenliik bekend onder den naam van Papefaremeersch. Bewoond en gebruikt door M. Oscar Verlinden met recht van pacht tot 1 Januari 1945, mits 6.000 frank 's jaars boven de lasten en premie van brandverzekering, betaalbaar bij helft den 1 Januari en 1 Juli. ZITTINGEN: INSTEL: DINSDAG Ï7 MEI 1938 OVERSLAG: DINSDAG 31 MEI 1938 telkens om 3 u. zeer stipt namiddag, te Poperinghe, Groote Markt, in het gasthof 't Vlaamseh Huis gehouden door M. Maurice Coghe. Yt Instelpremie te winnen. Plakbrieven met plan te bekomen ter studie van genoemden notaris CASSTERS. Kantoor der Notarissen LAUWERS te YPER en VEROUGSTRAETE te OLSENE. OM UIT ONVERDEELDHEID TE SCHEIDEN. openbare verkooping van te zonnebeke (wijk Frezenberg) langs de groote baan van Yper naar Zonnebeke, groot 17 hectaren 12 aren 72 centiaren. Jlebruikt zonder geschreven pacht door Octave Claeys mits 16.270,84 fr., boven de lasten. ZITDAGEN: telkens om 2 uur namiddag, te Yper, in het Hotel Skindies Statieplaats. 3-2 Insteloremie. Studie van den Notaris OPENBARE VERKOOPING met inrijpoort, stallingen, koer, magazijn en afhangen, gelegen te Wervick, steenweg naar Meenen, er gecadastreerd sectie B, ex-Nr 695/g, voor eene grootte van 3 aren 47 centiaren. Thans dienstig voor kolenhandel. Gebruikt door den verkooper H. Achille Geeraert. Vrij uiterlijk 3 maand na den overslag. EENIGEN ZITDAG: DONDERDAG 19 MEI 1938 te 3 uur 's namiddags, ter Gehoorzaal van het Vredegerecht, St Maartensplaats te Wervick. Alle inlichtingen ter studie. De Algemeene Spaar- en Lijfrentkas, LANDGEBRUIKERS onder waarborg van den Staat, die voordezen aan landbouwers en landgebruikers leening toestond aan 4.50% voor veertien jaren en met maximum van 60.000 fr.. heeft onlangs deze voor waarden gewijzigd: van nu af kunnen leeningen bekomen worden aan 4 of 4.25 tot een bedrag van 100.000 fr.. De intresten der loopende leeningen werden insgelijks tot dezen interest verminderd. Voor alle inlichtingen zich wenden tot het KENIG OFFICIEEL ORGA NISME voor West-VlaanderenLANDBOUWKANTOOR DER ALGE MEENE SPAAR- EN LIJFRENTKAS, VUmngstra..t, 2. ROFSELARE. GEEN COMMISSIELOONEN OF NUTTELOOZE ONKOSTEN. ■■■■HHBHBaHBBHHBHHHaBBBHBMnBHBBzaBMMMH Studiën der Notarissen VAN CAYZEELE en LAHAYE te Poperinghe. MAANDAG 30 MEI 1938 om 214 ure namiddag, ter herberg De Brijke bij M. J. Baert, te Westouter, kassei naar I.ocre, OPENBARE VERKOOPING van Gemeente Westoutre, Dorp. I. en afhangen met 2 aren 19 centiaren bebouwden grond en tuin. Verpacht aan M. R. Ingelaere aan 55 fr. te maande en de lasten tot 1 Oogst 1938. II. en afhangen met 2 aren 60 centiaren bebouwden grond en hof. Verpacht aan Mevr. Zoë Vandromme, Wed. Maerten, aan 60 fr. te maande en de lasten tot 1 Oogst 1938. 3. sektie D, Nr 136a, palende west aan den Bellevoetweg. Gebruikt door M. A. Samyn tot 1 Oc tober 1940 aan 250 fr. 's jaars en de lasten. Gemeente Reninghelst, Zoetendaal. IV. sektie D, Nrs 774, 774/2 en 775. V. sektie D, Nr 797 f. Aan beide koopen, laatst gebruikt door Mevr. Wed. Ch.-L. Savaete, handslag met het weiren der wassende vruchten. Studiën der Notarissen LAHAYE te POPERINGE en DE VOS te WERVIK. MAANDAG 16 MEI 1938 om 3 uur namiddag, in De Katholieke Kringbij M. Cam Laconte, Bertenplaats te Poperinge, VERKOOPING VAN stad poperinge (Veurnestraat, bij de Markt) GROOT EN RUIM MET INRIJPOORT EN REMISEN en 8 a63 ca. grond en hof. 't Sterfhuis van Heer Dokter Firmin De Vos. Handslag met 1 Juli 1938. Zichtbaar den Dinsdag van 2 tot 5 uur 's namiddags en den Vrijdag van 9 tot 12 uur 's voormiddags. Studiën van de Notarissen Studiën der Notarissen VAN CAYZEELE en LAHAYE te Poperinghe. MAANDAG 30 MEI 1938 om 1 J4 ure stipt namiddag, ten sterf- huize van Mevr. Wed. Ch.-L,. Savaete, te Westoutre, kassei naar Locre, OPENBARE VERKOOPING van Driewielkar, ressorteegde, windmolen, ploeg beetmolen, duivel, rol, aalkarteel, houwen, vorken, bascule en gewichten, keern en verder landalaam. Met gereed geld en 15 voor onkosten. IBBBB Studie van den Notaris De Notaris Edgard REYNAERT te Staden, brengt aan de liefhebbers ter kennis dat blijkens proces-verbaal door hem opgemaakt in date van 5 Mei 1938, het NI JVERHEIDSGESTICHT der So- ciéfcé Anonyms de Staden, Tissage Mé- caniquemet gebouwen, land, weide, ter grootte van 1 ha. 88 a. 10 ca., met alle de onroerende goederen bij bestemming, in samenvoeging overgeslagen werd, on der de opschorsende voorwaarde van op bod, mits een gebod van 226.000 fr. Dat, ingevolge artikel 565 van het Han delswetboek, elke liefhebber, gedurende de 15 dagen volgende op voormelden toeslag, recht heeft van opbod te doen van min stens 1/10® der bovengemelde koopsom. Opbod welke dient gedaan te worden per exploot van Deurwaarder, brtcekend aan den werkenden Notaris REYNAERT en bekend gemaakt aan den Heer Cura- teur der faling en aan de voorloopige kooper VRIJDAG 20 MEI 1938 om 3 uur namiddag, te Watou (Abeele-Dorp), ter herberg «Au Chasseur», bij Me ff. Wed. Justin Saelen, OPENBARE VERKOOPING van Gemeente Watou (Abeele-Dorp) (langs dc-' steenweg van Poperinghe naar Steenvoorde) met inrijpoort, magazijn en afhankelijk heden, ten dienste van herberg en slach terij, genaamd Au Chasseurmet 3 a. 30 ca. grond en hof, sektie E, Nr 898g. Bewoond door Mevr. Wed. Justin Sae- len-Deraedt. Handslag drie maanden na de betaling. Kantoor van den Notaris OP WOENSDAG 25 MEI 1938 te 3 uur namiddag, in den «Café de la Gare», bij de Statie, Ieperstraat, te Poperinge. OPENBARE VERKOOPING van met stallingen, hangaar en 14 a. 24 ca. bebouwden grond, koer, bouwgrond en hoving, zeer wel gelegen, dicht bij de stad, op kleinen afstand van de Statie, ter zuidzijde van 's Staats baan naar leper. Bewoond en gebruikt door Vr. Wed. Karei Delboo en Heeren Leon Keygnaert, Julien Depuydt, Petrus Caron en Gastou Pinceel, al zonder geschreven pacht. Verdeeld in 10 koopen. Studiën der Notarissen A. LAUWERS en N. D'HUVETTERE te Yper. BIJ STERFGEVAL OPENBARE VERKOOPING van een Surmont de Vo'sberghestraat, Nr 4, met koer, werkplaats en koetspoort, uit gevende in de Kloosterpoort, groot 170 m2. Gebruikt door M. Valère Talon-Prum tot drie maanden na den overslag mits 400 fr. per maand. ZITDAGEN: INSTEL met Premie: Woensdag 8 Juni OVERSLAG: Woensdag 22 Juni 1938 telkens om 2 J4 u. namiddag, in de Café «De Maan», Groote Markt te Yper. Studiën van de Notarissen A. VAN DER MEERSCH te Yper en A. VANHEE te Zonnebeke. van een groot 18 hectaren 96 aren 8 centlaren samen groot 5 hectaren 67 aren 82 cent laren TE HOUTHULST, langs de Staatsbaan van Poelkapelle naar DIksmulde, Alles verdeeld in 10 koopen. Recht van samenvoeging. De hofstede is verpacht aan M. Jttles Vanclenbërghe, landbouwer te Houthulst tot 1 October 1938 mits 12.042 fr. 's jaars boven de lasten. De bosschen zijn gebruikt in regie. ZITDAGEN: INSTEL MET PREMIE OP WOENSDAG 8 JUNI 1923 TOESLAG OP WOENSDAG 22 JUNI 1938 telkens om 2 14 ure 's namiddags, in bet Gasthof De Drie Koningen Groote Markt te leper. Alle inlichtingen en plakbrieven met plan te bekomen ten kan tore van Notaris VANHEE, te Zonnebeke. lEaBBüsszsazaaaB&essssazxirxzTncisaziszxasxxYasisBsaBsssBass Studie van den Notaris 86, Rijselstraat. WOENSDAG 18 MEI 1938 om 2 ure namiddag, ter afspanning «Het Groot Hoekje», bij M. Ger. Vandenberghe-Dumortier, Haig- laan te Yper, OPENBARE VERKOOPING in een enkele zitdag, van EEN KLOEKGEBOUWD te YPER, Haiglaan, 148, met 361 m2 25 dm2 grond en hef. Hehbende op het gelijkvloers inrijpoort dienstig als garage, voorp'aats dienstig als winkel, keuken, achterkeuken, koer en hof. In den hof een magazijn-hangaar. Op het eerste verdiep3 kamers. Daarboven zolder. Bewoond door de verkooper M. Leo nard Geeraerd. Ingenottreding met de betaling. Te bezichtigen alle dagen van 2 tot 4 u. iB&sBaasgssxBSSBMfiassssHaaBa Studiën van de Notarissen A. VAN DER MEERSCH te leper en ALF. VANHEE te Zonnebeke. OPENBARE VERKOOPING van Welgelegen BOUWGRONDEN Capucienenstraat te leper, samen groot 629 m2. Verdeeld in 3 koopen Onmiddellijk vrij. Recht van samenvoeging. EENIGE ZITDAG: OP WOENSDAG 18 MEI 1933 om 4 ure 's namiddags, in de Verlioorzaal van het Vredegerecht, Justitiepaleis te leper, Groote Markt. Ten overstaan van den Heer Vrede rechter van het tweede kanton te leper. IBBBBBSQBIBBBBSESHBSBSiBBBBBlB Kantoor van den Notaris ALF. VANHEE te ZONNEBEKE. Studie van den Notaris PIETERS te RENINGHE. BIJ STERFGEVAL OP ZATERDAG 14 MEI 1938 om 2 ure stipt 's namiddags, ter hofstede van Vrouw Wed. Cyriel Kesteloot-Bcun, Frezenbergstr., Nr 13 te Zonnebeke, OPENBARË VERKOOPING van huisgerieven en landbouwgereed schappen, eene hoeveelheid plan ken, brandhout, traliedraad en 2 stallen in ijzeren p'aten. tDBBE8BStl3ECB£i3S&ia2SB25SBIlB Studiën van de Notarissen A. VAN DER MEERSCH te leper, ALF. VANHEE te Zonnebeke en J. VERVISCH te Moorslede. OP MAANDAG 30 MEI 1938 om 2 J4 ure 's namiddags, in dc verhoorzaal van het Vredegerecht, in het Justitiepaleis te leper, Groote Markt. OPENBARE VERKOOPING van een met afhankelijkheden, werkhuis en be- muurden hof, te leper, Meenensteenweg, Nr 61, groot 6 aren 1 centiare. Ingesteld 40.000 fr. Onmiddellijk vrij. Ten overstaan van den Heer Vrede rechter van het eerste kanton te leper. IBBBBBBX5BBBB33SEaif BBBSS3BBS Kantoren van de Notarissen PIETERS te RENINGE en VAN EECKE te POPERINGE. OP DINSDAG 17 MEI 1938 te 3 uur namiddag, «In de Ster», bij Vr. Wed.'Beek, dicht bij dc Tramstatie, te Oostvlcteren, wijk Kortckeer, OPENBARE VERKOOPING van met 56 centiaren grond, TE OOSTVLETEREN, ter noordzijde der Schazenstraat. Gebruikt te voren door H. Hilairc Ver- eecke, thans door H. Dewulf. Si-chts ingesteld 2.000 fr. eertijds woonhuis, met 1 a. 33 ca. grond, TE OOSTVLETEREN, palend aan voorgaande goed en met een uitweg aan gemelde straat. Laatst gebruikt door H. Ililaire Vcr- eecke, thans ongebruikt. Sleutel berust in het Klooster der Eerw Paters Karmelieten, Mondstraat te leper. Openbare Licitatie Verkooping van te B:xschote, Nocrdschote, Zuydschote en Caeskerke. Meester Victor Picters, Notaris te Re- ninghe, zal ten overstaan van den Heer Vrederechter van het 2° kanton leper, overgaan tot de openbare verkooping der volgende onroerende goederen GEMEENTE BIXSCHOTE le KOOP. Een gerievig RENTE NIERSHUIS met verdiep en ruime ka mers: voorzien van de electrieksche lei ding, met afhangen en regenput, groot onder grond van gebouwen en achterkeu ken en medegaande hoving 4 aren 9 cen tiaren meer 45 centiaren voorland, be kend bij kadaster wijk A, Nr 512 q, pa lende van Noorden met het voorland de plaats; Oost koop 2 hierna met gemeenen muur tot aan de stallingen. Zijnde het sterfhuis van de echtgenoo- ten Berten-Gheeraert. Overnemingsprijs" van boomerf. staken, borduring en hemtcpcrkdraad1.500 fr. Sleutel bij Cyr. Robeir te Bixschöte (Srniske). 2a KOOP. Een gerievig WOONHUIS, dienstig voor beenhouwerij en winkel met met verdiep en ruime kamersvoorzien van de electrieksche leiding, met slacht- stal en regenput, groot onder grond van gebouwen en medegaande hoving 5 a. 2 ca. meer 42 ca. voorland, bekend bij kadaster wijk A, Nrs 512 en 513 f, palende van Noorden met het voorland aan de plaats, West koop 1 hiervoren. De uitgangspoort met eene breedte van 1 meter en alhier medegaande is bezwaard ten voordeele van koop 1 met een altijd durend recht van weder en doorgang. Dit woonhuis is gebruikt zonder ge schreven pacht door M. Honoré Lesage- Gaucquie. De fruitboomen en een serre behooren den pachter. BEMERKING. Op koop 1 is een steenput geplaats, die moet dienen tot het spijzen dor beide loten, 1 alsmede tot dit van het woonhuis behoorende aan Jules Desmadrvl. 3e KOOP. Een perceel ZAAILAND, groot 83 a. 20 ca., bekend bij kadaster wijk B, Nrs 139 en 142; palende M. Al iens Bonaert te GentOost M. Ernest Goethals te Kortrijk; Zu'd de C.O.O. van Zuydschote en M. Oscar Vandeputte te Wakken: Zuid M. Tean de Gaiffier d'Eme- ville te Brussel en M. Oscar Dedoncker te Rumbeke. Gebruikt zonder geschreven pacht door Camiel Depover mits 700 fr. 's jaars ho ven de lasten en vallende telkens 1 Oct. GEMEENTE NOORDSCHOTE 4® KOOP. 37 A. 90 Ca. ZAAILAND, bekend bij kadaster wijk A, Nr 528; pa lende Oost de Ooststraat. Gebruikt zonder geschreven pacht door Michel Noliet mits 325 fr. 's jaars boven de lasten en vallende telkens 1 October. 5® KOOP. 21 A. 30 Ca. HOOILAND, bekend bij kadaster wijk A, Nr 634. GEMEENTE ZUYDSCHOTE 6® KOOP. 38 A. 36 Ca. ZAAILAND, bekend bij kadaster wijk A, Nrs 219 a en 222palende West de Ooststraat. Gebruikt samen met koop 5 door Mau rice Top zonder geschreven pacht mits 500 fr. boven de lasten en vallende telkens 1 October. GEMEENTE CAESKERKE 7° KOOP. 1 Ifa. 14 A. 80 Ca. ZAAI LAND, bekend bij kad. wijk B, Nr 190 a; palende Zuid den IJzerweg van Veurne naar Gent daarover den steenweg van Pervyse naar Diksmuide. Gebruikt zonder geschreven pacht door Emile Pisson mits 900 fr. 's jaars boven de lasten en vallende telkens 1 October. EENIGE ZITDAG: WOENSDAG 25 MEI 1938 om 2.30 u. namiddag, in de gewone gehoorzaal van het Vrede gerecht te leper, Groote Markt Koning Albert. Studie van den Notaris de GRAVE te Loo. DINSDAG 24 MEI 1938 om 3 ure namiddag, te Loo, Noordstraat, ter herberg «St Eloy», OPENBARE VERKOOPING van STAD LOO ten dienste van herberg genaamd Sint Eloy met grond van gebouwen en koer ermedegaande, groot 85 centiaren. Seffens inbezittreding. TEGEN 1® HYPOTHEEK OP HUIZEN OF GROND. Voordeelige voorw aarden, bij J. Van Elslande, Dorp, 6, Vlamertinge. Studie van den Notaris RAMAULT te WERVICK. OPENBARE VERKOOPING van EEN WELGELEGEN met afhangen en 3 a. 20 ca. erve en hof, GELEGEN TE WERVICK, Lcege Kruisse, Nr 2. Onvergeld gebruikt door Mevr. J.-L. Geuten en kinders tot laatstens zes maand na den overslag. ZITDAGEN: INSTEL: DINSDAG 17 MEI 1938 OVERSLAG: DINSDAG 31 MEI 1938 telkens te 3 u. 's namiddags, ter Gehoorzaal van het Vredegerecht te Wervick. Alle inlichtingen ter studie. J4 Instelnremie. «BBSBBSHBiaHiaEHHMHIHH Studiën der Notarissen EDG. REYNAERT te Staden en J. WESTERLINCK te Hooglede. INSTEL met PREMIE OP DONDERDAG 19 MEI 1938 te 2 J4 ure stipt namiddag, te Hooglede, Dorpplaats, ter herberg De Tijger», bij den H. Cyriel Dekeyzer, van: EEN GROOT EN GERIEVIG TE HOOGLEDE langs dc gravier van 't Strooiveldkruis naar de Vosseberg, groot 42 aren, kadas ter sectie A, Nrs 1343/a en 1344. Het huis is vrij, aankomst met de be taling. Het land is gebruikt door den Heer Jules Beyens mits 500 fr. 's jaars (huis inbegrepen) tot 1 Oktober 1938. Sleutels te bevragen bij Heer Ledeyne te Hooglede, herberg «De Hooge Kouter». TOESLAG op Donderdag 2 Juni 1938 zelfde uur en plaats als voor den instel. 8BiSXES82X32393E3e3B2!^jlSSB9iaaX INSTEL: WOENSDAG 1 JUNI 1938 OVERSLAG: WOENSDAG 15 JUNI 1938 telkens om 2 u. stipt namiddag-, te Dixmude, in 't gasthof iTe Vrede», Groote Markt, van de volgende goederen: I. GEMEENTEN HOUTHULST EN STADEN (langsheen de gravier van Zarren-Terrest naar Staden) groot volgens meting Ha. 8.55.99. Bij affiche met plan verdeeld in 5 koopen. Gebruikt behalve 43 a. 70 ca. door Jules Ryckx, landbouwer t* Houthulst, sedert meer dan 9 jaren, thans zonder geschreven pacht. En de 43 a. 70 ca. gebruikt door René Verslype sedert meer dan 9 jaren, zonder geschreven pacht. IT. GEMEENTE STADEN (langsheen de gemelde gravier en de Melanedreef) in eenen blok, groot volgens meting Ha. 5.50.32; palende noord aan voorgaanden blok. Bij affiche verdeeld in 4 koopen. Gebruikt als volgt: Door Emiel Degandt: Ha. 3 44.50 sedert meef dan 9 jaren; ha. 1.72.10 sedert 1 October 1930; Door Camille D*> vriendt: 42 a. 50 ca. sedert 1 October 1930. Alles zonder geschre ven pacht. INSTELPREMIE TE WINNEN. Studie van den Notaris CAMERLYNCK te Passchendaele. Kantoor van den Notaris DEEREN te ROESBRUGGE. UIT OORZAAK VAN VERTREK INSTEL: MAANDAG 16 MEI 1938 OVERSLAG: MAANDAG 23 MEI 1938 telkens om 2 Yz ure namiddag (zomeruur), in de te verkoopen herberg 't Neerhof», bewoond door M. Maurits Brunet, ter Dorpplaats van Isenberge, van: GEMEENTE ISENBERGE Een onlangs nieuwgebouwd en welbeklante met 5 a. 35 ca. bebouwde grond en hof, dienstig voor allen handel of nijverheid. Bewoond en gebruikt door de verkoo- pers M. Maurits-Deschrijvcr tot 15 Juni aanstaande. Yz r/c Instelpremie. <lB32SnS;»?IQSiSa9Ba3'aBigXBBBB£l> Studie van den Notaris DEEREN te ROESBRUGGE. BIJ UITSCHEIDING VAN BEDRIJF DINTDAG 17 MEI 1938 om 2 ure namiddag (zomeruur), ten huize van M. Marinus Flament ter Dorppl. van Roesbrugge, Markt, OPENBARE VEILING van Gewone voorwaarden. Studie van den Notaris DEEREN te ROESBRUGGE. UIT OORZAAK VAN VERTREK DONDERDAG 19 MEI 1938 om 2 ure namiddag (zomeruur), ten huize van M. Hector Allaert, ter Dorpplaats van Roesbrugge OPENBARE VEILING van Gewone voorwaarden. Studiën van de Notarissen DEEREN te ROUSBRUGGE en FLOOR te VEURNE. DOOR STERFGEVAL OVERSLAG: DINSDAG 24 MEI 193S om 2l/z u. (zomeruur), ter herberg De Zwaan bij M. L. Cre- mer, te Stavele. van GEMEENTE STAVELE EEN GERIEVIG met hovenierhof, groot 3 aren 60 centia., Vaartstraat, Nr 11. Slechts ingesteld 22.000 fr. Bewoond door M. Marcel Derycke- Vandenberghe, met pachtrecht tot 1 Ok tober 1939. IBBBXBBiaBBXiSBBBBBBBBBBBBBBflB Studie van den Notaris G. DEVOS te WERVICK. OPENBARE VERKOOPING van EEN SCHOON EN WELGELEGEN met remise en medegaande land, gelegen te Wervick, in de Barrierestraat, groot 3 a. 52 ca. Thans gebruikt door de eigenaar M. Hollebeque. Vrij twee maand na den overslag. INSTEL met PREMIE WOENSDAG 18 MEI 1938 om 4 ure, ter herberg Café du Commercebij M. L. Ghesquière, Kerkstraat te Wervick. Plan en inlichtingen ter studie van M. G. Devos te Wervick. (BSSBBaBBBSBBBBBBBBBSBSBBEBS IK BEN KOOPER van een van 20 a 24 hectaren, pachter mag voort gebruiken. Adres ter drukkerij, Gast huisstraat, 15, Poperinge. TOESLAG: VRIJDAG 27 MEI 1938 te 2 u. namiddag, in d'herberg «Den Anker», te Passchen daele, Markt, van Gemeente Passchendaele (langs den Gravier Craeyeveldstraat KOOP I: bestaande uit woonhuis met schuurke, stallingen en goede partij zaailand en weide, samen groot 51 a. 2.6 ca. KOOP 2: EENE GOEDE PARTIJ palende aan koop één, groot 43 aren. Beide koopen gebruikt door Mevr. Wed. Jules Robaeys-Bol. De goederen zullen* den 1 October 1938 ter vrije beschikking der koopers gesteld worden. Recht van samenvoeging. IBS!2aaSB2<saS3BBBHSS3Sg3aH^Ba Studie van den NOTARIS ERNEST DE COCK, Korte Thouroutstraat, 4, te YPER. MAANDAG 13 JUNI 1938 te 3 ure namiddag (zomeruur), te Zillcbeke, in de herberg Het Land van Beloften», Comenstraat, bij den Heer Victor Garreyn, OVERSLAG in een zitdag, van: GEMEENTE ZILLEBEKE (bij de Zandvoordestraat) bestaande uit woonhuis met stalling, kie kenhokken, tuin, kiekenplein en zaailand, samen groot Ha. 1-08-18. Vrij met 1 October 1938. Études des Notaires H^-tor PERL AU a Nieuport et Gabriël FRAEIJS a Bruges. M1SE A PRIX: LUNDI 16 MAI 1938 a 3 henres précises de relevée, en L'Hótel de la Mera Oostduin- kerke, Boulevard Albert I, a l'Angle de la rue Jacquet, Commune d'Oostduinkerke. I. susnotnmé, occupé par M. Laurent Wil- lot, par ba'l verbal Snissant le 1 Novem- bre de chaque année, moyennant 6.000 francs par an payable le 12 Septembre. A visiter les Mardi et Jeudi de 3 a 5 h. II. d'une contenance totale de Pla. 1.14.52, situés entre la rue Belle Montagne, rue du Houx et Avenue du Golf, au Relais. Réserve d'accumulation. Yz de prime de mise a prix. Studie van den NOTARIS ERNEST DE COCK, Korte Thouroutstraat, 4, te YPER. OVERSLAG IN EEN ZITDAG OP ZATERDAG 18 JUNI 1938 te 3 ure namiddag, te Yper. in het Gasthof Het Zweerd Groote Markt Koning Albert, bij de Ge broeders Dolfen, van samen groot 5 a. 94 ca. TE ZILLEBEKE, bij den steenweg van Yper naar Komen. II. teil dienste van tuin, met fruit- en sier- boomen, TE YPER, steenweg naar Komen, groot 35 a. 68 ca. volgens plakbrief verdeeld in zes koopen. Het al vrij van gebruik. Studie van den Notaris GHEKIERE te MEENEN. WOENSDAG 25 MEI 1938 om 2 ure te Wevclghem (Plaats), ter herberg Au Faisan Doré INSTEL VAN Gemeente Wevelghem, op den Molenhoek, langs den gravier van Wevelghem naar Bisseghcm-Statie groot onder hofplaats, landen en weide 3 hectaren 80 aren 10 centiaren. In gebruike van den medeverkooper M. Jules Termotc. Vrij gebruik: 1) van de hofplaats met de betaling; 2) van de landen met 't wee- ren van de vruchten. Akkoord voor on middellijke overname kaïi gr,loten wor den. Met Yi voor instelpremie. Studie van den Notaris DELAHAYE te WOUMEN. OVERSLAG: WOENSDAG 25 MEI *33 om 2 Ya u. 's namiddags, te Houthulst, ter herberg «Tramstatie», bewoond door René Jaecques, van: GEMEENTE HOUTHULST (steenweg naar Staden) KOOP EEN: EEN NIEUWGEBOUWD met stallingen en ruime kiekenhokken, groot onder tuin en bebouwingen 8 aren 86 centiaren. Slechts ingesteld 40.00 fr. KOOP TWEE: waarop een kiekenkot staat, groot 7 aren 64 centiaren. Slechts ingesteld ÏO.GOO fr. Alles onvergeld gebruikt door M. Mi chel De Grieck-Jaecques tot 1 Oct. 1938. Recht van samenvoeging. IBBHaBRSBHSBaiBSatilSHSlSSSal Studie van den Notaris F. DELAHAYE te WOUMEN. INSTEL: DINSDAG 24 MEI H38 OVERSLAG: WOENSDAG 8 JUNI 1938 telkens om 2 u. 's namiddags, ter herberg «De Zwaan», te Merckem, va£ GEMEENTE MERCKEM (steenweg van Yper naar Dixmude) met afhangen en 54 aren 65 centia. groni Gebruikt door Emile Joos en door Po» lvdoor Vansteenkoste, alles zonder ge» schreven pacht. Yz c/c Instelpremie. iBBEas3gaaa£ai3gBBaaHBBBB33E Kantoor van den Notaris THERRY te West-Nieuwkerke. ZATERDAG 14 MEI 1938 te 3 u. stipt namiddag, TE PLOEGSTEERT-BIZET, ten sterfhuize van M. Emile Keignaerfc rentenier, Kerkstraat, Nr 17, OPENBARE VERKOOPING van bestaande namenlijk inBuffets, tafels, stoelen, zetel, spiegel, electrischen lust®"* carillon, post T.S.F. KeukengerieU"en tafelgerief. Garnituur van slaapkamers. Gewone voorwaarden en 'comptant geld. 3BBBBBX3S9EB3BQ9BBSB9aBBfBIB Studie van dan Notaris DECOCK te Nieuwkerke. OPENBARE VERKOOPING van een afhankelijkheden en hof, kadastraal groot 3 aren 90 centiaren, te Nieuwkerke, bij 't dorp. Gebruikt door Vandendriessclic C. tot 1 Juni aanstaande. INSTEL met PREMIE OP MAANDAG 16 MEI 1938 TOEWIJS op Maandag 30 Mei 1938 telkens om 3 ure namiddag, ter herberg Au Boeufbewoond doof A. Lemaire, te Nieuwkerke, Markt. IMIfllBBBBIliEBBBBBBBBBBRBBBBlB OVER TE NEMEN Inlichtingen: Statiestraat, 4, IEPER. IBXBBBSBBBBBRBSi3aBBflBBEIBBBl Studie van den Notaris UIT TER HAND TE KOOP thans beenhouwerij, met 3 a. 45 ca. grond en hof, voorzien van elektrieke leiding, te Poperingne, Casselstraat, Bewoond door M. Ch. Devos. Handslag met 1 Juli 1938. Alle inlichtingen te bekomen ter studie van voornoemden Notaris Van Cayzeele. IBBBBBaBBBaBBBBSBBBBBBSBBOM Kantoor van drn Notaris VAN EECKE te POPERINGE. UIT TER HAND TE KOOP met stallingen, schttur en verdere afhan kelijkheden en motormaalderij en 1 hect are 48 aren 50 centiaren bebouwden grond, weide en zaailand, zeer wel gelegen, te Poperinge en Reningelst, al bij malkander, gescheiden slechts doof den steenweg van Poperinge naar Renin gelst en door de Keibilkstraat en palend* aan gemelden steenweg. Verpacht tot 1 Oktober 193SJ,

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1938 | | pagina 6