BIB Verdonck-Minne STEVENS Gebroeders Poperinée Tel, #4 WONDERSTUK!!! Naaimcchienen EEN GOED GELUIMD GEZOND ZUN (Landbouwers S tasdicsssttneifiers S FABRIEK van MATRASSEN omdat zij Pikbinders vanaf 7CC0 fr HUIS VANLOOT-CASTEL TE VLAMERTINGE VEURNE Altijd frisch en opgewekt ontwaken! pijnlijke maandstonden griep q Algemeene Agenten voor de Streek der Ontroomers Melotte BREUKBANDEN BUIKBANDEN ORTHOPEDISCHE EM. DOB3ELS Groote keus van BALftTUjVÏ Maur. Verdoene Vooraleer uwe aankoopen te doen van uw Landbouwmachienen laat niet na de nieuwe inrichting te gaan bezien van het BIJ DE STATIE Tel. Elverdinge 92. ALLE DAGEN OPEN, OOK DES ZONDAGS hoofdpijn en draa1n1ssen e VcR- moeidheid en zenuwinzinking Niet alle vrouwen zijn zoo gelukkig! Hoeveel zijn er niet, die 's morgens bij het opstaan het gevoel hebben of ze veel vermoeider zijn dan bij het naar bed gaan Ze hebben draainissen, en daarop volgt gewoonlijk een onverdraag lijke hoofdpijn, die soms heel den dag aanhoudt. Is dit ook uw geval, Mevrouw? Maar daar kunt U gemak kelijk aan verhelpen Neem vlug een poeder van "HET WIT KRUIS", en blijf nog een kwartiertje rustig te bed. Daarna zult U zich heerlijk frisch en verlicht voelen, en in staat zijn uw dagelijksche bezigheden te beginnen. rheumatische pijnen ■Hiiéi B REUKMEESTERS - ORTHOPEDISTEN oostende brugge h. Serruvslaan, 7 Zuidzandstraat, 25 DE MÉLOTTE ALLEEN heeft 100% roestvrij staal KUIKENS VOOR UW KIEKENS geen roest meer te vreezen, geen vertinningen meer, gemakkelijk onderhoud: roestvrij staal is spiegelglad en kan zoo gemakkelijk als glas gereinigd worden. MARKTPRIJZEN Moderne KUNSTBEENEN KIEKJES VERDIEN 25 TOT 50 FR. POPERINGE. VAN HAUWAERT C0RNETTE GEBROEDERS LEES AANDACHTIG het huis gerard vandersteene PERMANENTEN Waar gij alle slag van eerste klas raachie- nen zult vinden aan voordeelige prijzen. Occassie-machienen in magazijn. - *'e her stellingen aan zeer genadige prijr 'HET WIT KRUIS" verjaagt de pijn, en versterkt terzelldertijd het organisme ET WIT KI! Df DOOS VAN 24 POEDERS 11 ER. IN HARD CELIOPHAAN KOXER IN ALLUMINIUM KOKER OE PROEEDOOS VAN 6 POEDERS 4 ER. 24 TADLETTEN 11 FR. 12 CACHETS 6 FR. DE FAMILIEDOOS VAN 43 POEDERS 20 FR. IN ALLE APOTHEKEN - LABORATORIA TUYPENS. ST. NIKI.AAS-WAAS N ANDERE VOORSTELLING DEZELFDE SAMENSTELLING U Tel. 600 Tel. 326.79 Alle briefwisseling sturen naar Oostende, H. Serruyslaan. ICpp D KorieTörhoutstraat, 16, den 2" en 4n Za- 1 4 a-it\. terdag van iedere maand, van 9 tot 11 u. Hótel de l'Europe Statieplaats, den ln Zondag van iedere maand, van 9 VS tot 11 uur. *4. Men kan niet tegelijkertijd ver» stoptgezond, goed geluimd en ziek zijn. Zoodra de verstopping zich vastzetmoet men ze onmiddellijk en kracht dadig bestrijden. 9 maal op 10 spruit de verstop ping voort uit de luiheid der ingewanden. Het is deze luiheid die men moet bestrijden. Het gebruik van een laxeermiddel dringt zich dus op. Maar welk te kiezen tusschen al de bestaande Geef de voorkeur aan de«Prieur Pillen», laxee- rende pillen op basis van planten. Zij werken op natuur lijke en zachte wijzezonder kolieken en zonder gewoonte te doen ontstaan. Zij wekken de ingewanden op en brengen ze geleidelijk tot een normale werking. Een ander voordeel, en dat zij maar alleen bezitten'. Zij be vatten het bladgroen het bloed der jonge planten en pur- geeren zonder te verzwakkenin tegenstelling van het meeren- deel der andere laxeermiddelen. Zoo is het oordeel der landbouwers die een nieuwen mélotte ontroomer bezitten. grondige ontrooming, scherper dan ooit, dank zij den nieuwen gebreveteerden bol. Bevraagt diegenen die den nieuwen Mélotte gebruiken, om U zelf van deze waarheid te overtuigen. - voor al de deelen die met de melk in aanraking komen. Het door en door roestvrij staal moet niet verward worden met het oppervlakkig vertind, vernikkeld of gechromeerd metaal der concurrentie dat mettertijd afbrok kelt en verslijt. HOOGST GEWICHTIG 1 T5e Mélotte ontroomers worden gedurig door de Firma nagezien. De agenten bezitten al de noodige vervangstukken. Voor vreemde ontroomers vindt men moeilijk vervangstukken die dan nog geweldig duur zijn. Duizende landbouwers weten het bij ondervinding. Maa'r ondervinding maakt wijsl Is daarenboven ook doode- lijk voor ratten en muizen, maar onschadelijk voor huif* dieren en pluimvee. IIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIHI Witte en gouden Leghorns, A Jjj? Rhode-Islands, Mechelsche 1Koekoeks. Minorka, Bour- bourg; alsook EENDEN- KUIKENS, witte bek. K. .-fa Campbell. - Gesexte Kui- fcSVS-dSIPRv kens, gar. 95 pouliën. Bij MEVR. DECAESTECKER. Brug- gesteenweg, 121, ROESELARE. - Tel. 318. HANDEL IN POULIEN. gesexte of andere, doet aan stonds uw bestellingen in de Elektrieke Broederij Haxcexcnd Schele hoofdpijnen, hoofdpijnen, beladen tong, rie- kenden adem, prikkelbaarheid, maagzuren, huidziek ten bloedkwalenopzwelling van den buikgebrek aan eetlust,speen zijn allen de meest voorkomende symptomen van de verstopping. Met de Prieur Pillen faalt gij nooit en hebt gij geen onge vallen tc vreezen. Zelfs de kinderen mogen ze nemen. •7.50 en 12.50 frTin alle apotheken. S. A., Ancienne Maison Louis i>anderiBrussel. UR pi»* geen kostelijke herstellingen meer. EN op maat en volgens geval. Corsetten en Apparaten om de misvormde ledematen weer recht te brengen. ONTVANGPLAATS TE Rodex bij DANIEL DEMAREY, Statie, POPERINGE. Tel. IS .uen kan er bekomen: Witte Leghorns, uit beste twee-jarige andere soorten. hennen, alsook nog in duralumin, beroemd ten opzichte van sterkte en lichtheid. leper, 7 Mei. Tarwe 130-135; rogge 130-123; haver 118-120; brouwerijgerst 127-130; voedergerst 117-118; erwten 133- 135; paardenboonen 125-128; aardappelen 40-45; boter 20-20.50; eieren 0.40; biggen 250-270 en 8-8.50 de kgr.; tarwesfcroo 18- 20; roggestroo 17-19; haverstroo 20-21; gerststroo 22-23; weide hooi 30-32; klaver- hooi 37-38; Iiizernehooi 33-35; ruw vlas 8S-88; gewoon klaverzaad 23-25; steenkool klaverzaad 28-30; bastaard klaverzaad 31-33; rood klaverzaad 33-35; wit klaver zaad 35-36; voederbeeten 80-84. Krrtrijk, 9 Mei. Tarwe 130-135; rogge 112-115; haver 113; paardenboonen 125; gerst 120; tarwebloem 167; inlandsche ze melen 33; gorte zemelen 96; hooi 45; strooi 35; aardappelen 75-80; boter 20-21; eieren 0.45-0.50; voederbeeten 5; Turksclie tarwe Plata, 132; id. Cmquantino 175; lijnzaad, VT'emd 169; id. inlandsch 149; koolzaad. Inlandseh 122; lijnzaadkoeken, inlandsch 17; id. Amerika 85; id. koolzaad 118; id. coco 110; nitrate van Chili 122; ammoniak sulfaat 100; arachide olie, brut 410; id. caramandel 405; lijnzaad olie 310; vlas der Lei 1.30-2.90; wit vlas 9.50-31; vlas op den grond geroot 9-11.50; ruw werk 3.25-4.25; lijn werk 4-6.75; suikerijboonen, oude 92: id. nieuwe 96. V;emarkt. Getal dieren; 460. Mid den prijs levend per kgr: koeien (180) 3.80- 5.60; vaarzen (157 4.50-6.60; stieren (56) 3.80-5.75; ossen (67) 4.75-6.80. Konij nen de kgr. 7; kiekens id. 12; hennen stuk 15; duiven 5; eenden 15; ganz:n 30. Vellen van geiten, stuk 15; konijnen kgr 11; schapen 6.15; koeien 4.70; vaarzen 5; stieren 4; varkens 7.75-9.50-10.50. Diksmnlde, 9 Mei. Boter 20-21; ei-ren 0.42-0.44: aardappelen 28-38; tarwe 130- 134; rogge 118-120; haver 115-118; stroo: 10-25; hooi 25-35; voederbeeten 4-6; brou werijgerst 120-124. Roeselarc, 10 Mei. Tarwe 127; rogge 104; haver 114; zemelen 94; maïs Plata, oud 131; nieuwe 132; Amerikaansclie 107; Cinquantino 170; boekweit 133; voeder gerst 111; zomergerst en wintsrgerst 111; erwten 120; paardenboonen 130; ruw vias in stroo 80; uitgelezen vlas 180-200; ta bak 5-5.50; voederbeeten 5; aardappelen Furore 75; Geld:rsche Muizen 65; Vain- cqueurs 45; Industries 55-60; Roode Ster 90-100; klaverzaad 1000; tarwestroo 34; roggestroo 32; haverstroo 30; weidehooi 38; klaverhooi 42; luzsrnehooi 42; suike rijboonen bescb. 1937, 92; nieuwe grohte 1938, 97; koolzaadolie 475; ljinzaadolie 30; nitraat 128; ammoniak 102; cyanamide 92; kalksalpeter 110; fosfaat 33.75; Ni- trouchou 100; Thomasslakken wagon Charleroi 14-16, 1.84; Fertiphos 38-42, 94; silviniet 14-16%, 37.50; chloorpotasch 40%, 76.75; 50%, 126; zwavelpotasch 48 160; biggen, stuk 650; per krg. 8.50- 9.50; boter kgr. 19-21; klompen 19-20; eieren 0.43; duiven koppel, oude 6, jonge 7; konijnen kgr. 6; oude hennen 7.50-8; kiekens 12; haantjes 9-10; vellen 9-10. Anderlecht, 10 Mei. Varkensmarkt. Tekoop gesteld: 3.449 aan 6.90-7.40. Ge slacht te koop: 864. Anderlecht, 11 Mei. Veemarkt. Tekoop gesteld: 541 ossen, 4.80-7.60; 293 stieren, 4.60-6; 1.665 koeien en vaarzen, koeien 4-6.10, vaarzen 4.80-7.60. Totaal; 2.499 stuks. Veurne, 11 Mei. Tarwe 130-132; ha ver 112-114; rogge 114-116; gerst 118-124; aardappelen 40-60; hooi 300-375; stroo 180-220; boter 20-21; eieren 0.46-0.49; konijnen kgr. 7-7.50; kiekens 11-12-13; oude hennen 7-8; eenden, koppel 12-13; jonge duiven 7-8; oude id. 2-3. Anderlecht, 12 Mei. Kalvermarkt. Tekoop gesteld: 1.698 aan 6-8.75. Aankom sten in de week: 2.052. Loo, 12 Mei. Boter 20-21; eieren 0.44-0.48. Poperinge, 13 Mei. Tarwe 128; rogge 108; haver 112; aardappelen 60; boter 19-21; eieren 0.44-0.45; hoppe, opbrengst 1937: verkoopers 450, koopers 440; op brengst 1938: verkoopers 650, koopers 625. BESTELT GP TIJD UW voortkomende van zuivere rassen, met bloedonderzoek, voor de maanden Maart, April, Mei en Juni. Bij LEON ARTEEL, Tel. Elverd. 108. Pypegaele, RENINGE. llllllllllllllIbMIIIHigail per dag, thuis met werkkontraktbreima- chien laatste uitvinding. Kosteloos aan- Iccren. Vraagt gratis kalaloog. BREIWERK BEROEPSSCHOOL Brussel, 180, BrabautstraatGent, 58, As- stridlaan; Antwerpen, 19, Van Maerland- Gesloten op Zon- en Feestdagen, om 1 u. 3, BRUGGESTR., (Paardenm.), Tel. 248. Matrassen in beste inlandsche scheerwol, kapok, flacon, konijnhaar, pluimen. Crin végétal voor onderbeddens en ressorts. Juttelinncn voor ressorts. Kdredous. Oorkussens vanaf 12 fr. Matras en groot kussen voor 2 personen in flacon, zuivere wol, losgelaten vanaf 195 "fr., 215 fr., enz, Verkoop van sargiên. gewatteerde en katoenen spreien. BIJ V. SANSEN-VANNESTE, GASTHUISSTRAAT, 15, POPERINGE. KOOPT EEN RIJWIEL, TANDEM, DRIJWIELER met naam, in een buis van vertfóuwen Baudouirtlaan, 32, Brussel. Vraagt gratis kataloog. Statiepl&ats - Tel. 50 - IEPER. Aannemers van alle vervoer. Vrachtwagens. Luxe-Autocars van 15, 20 en 32 plaatsen. Luxe-Auto voor ceremoniën en uitstappen. Alle Verhullingen Dïf autowagens naar alle landen Auto lijkwagens voor Begrafenissen. ■it Bei bladgroen i» het meed merkwaardige beetanddeet van ome wereld. Zonder haar zots Cme planeet too levenalooe rijn al» de maan. Het ia inderdaad het weten van het leven omdat heel hei leven fr fan afhangt. Prof. Sir Arthur E. Shipley. F. R. S. (Gedipl. Gezicht kundige Specialist) Wesistraat, 23, diksmuide heeft zich vakkundig ingericht om het au tomatisch snijden en slijpen der brilglazen, zoo speci aal of ;e- combi- neerd ze ook mogen wezen. Het Huis Gerard Vandersteene is be kend om zijne uitstekende goede kwaliteit van brilglazen in Cristal, alsook de Dick- royal, Cylindrique, Torique, Cataricone, Télégique of dubbelzichtige glazen, enz. Door zijn groote klienteel in de streek en zijn overgroot afzetgebied is hij in de mogelijkheid zijne optiekwaren te verkoo- pen aan. prijzen beneden alie concurrentie en deze gewaarborgd op factuur. Hij is de eenige vakkundige in de streek, die zijn bekwaamheidsdiploma bezit van Instituut van Optiek van Belgie. Vraagt bij hem. of ten uwen huize, eene kostelooze raadpleging of onderzoek van uwe oogen voor liet aanpassen der glazen naar uw gezichtsvermogen. Iedere week kom ik naar uwe streek en passeer in uwe omgeving. Schrijf me een simpel kaartje, zonder verbintenis. Wend U dus, of schrijf in volle ver trouwen naar het Huis Gerard Vander steene. 20, Weststraat, Diksmuide. - Ge- zichtkundige gediplomeerd door de FkO.O. Wettelijk erkend (Moniteur van 28-4-'37). aEcePHERMKRGBeflQBBaiegaeea» Grootste stock der streek van naaima- chienen, ook der merken Sunbean Mundles Vesta en andere merken op aanvraag. De laagste prijzen. Konkurrentie on mogelijk. Met de grootste waarborg. Breng ons een bezoek ea gij zult koo- per zijn. Altijd okkasiën te koop. Open tot 7 uur. Casselstraat, 5, IEPER. DOOR VERGROOTING is het huis der wereldgerocmde naaimachienen «ANKER» overgebracht te IEPER van de Rijsel- straat, Nr 98, naar de CASSELSTRAAT, Nr 5, dicht bij de Groote Markt. Koopt niet aan den eersten den besten, maar koopt aan een vakman met 30 jaar ondervinding. IBHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBflaiB Het Huis A. SAVAETE-VERH1LLE Statiestraat, 49, PROVEN, laat het geacht publiek weten dat het PERMANENTEN zet aan 50 en 35 fr. alles inbegrepen, ook HALVE PERMA NENTEN aan 25 fr. Dank op voorhand. IN DE NIEUWE SCHAAR BIJ ALBERT BEVERNAGE Meester-Kleermaker Casselstraat - 68 - Poperinge. GROOTE KEUS van KOSTU1MEN voor Heeren, Plechtige Communie, Ceremonie, Rouw, enz. Sterk ge maakte Werkerskleederen. Trouwe bediening en genadige prijzen. VERLATEN ZIELE,van het vagevuur helpt degene® die mij helpen school en patronaat te bouwen. Postcheck 139 485 Pastoor Reason te Xhendelesse.

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1938 | | pagina 8