fOMOX Neem 'n "AKKERTJE" zoo klinkt het U hoopvol tegen AKKERTJES (Pijnstillende cachets) Belgisch Product. Recept Apotheker Dumont OHOX Neem Proef 80 Ons Vrouwenhoekje Voor slechts één Frank BLOKJES 250.000 luisteraars zijn er het" bewijs van GEDACHTEN uit de Wie zal U helpen zooniet die kleine KABOUTER, 't AKKER-mannetje Gehoorzaam hem. Dadelijk zal Uw Migraine, Schele hoofdpijn wijken voor een gevoel van innige rust en ongekende opgewektheid. Laat Uw gevoeligheid U niet afschrikken: „AKKERTJES" deren nooit de maag. 3 et) n A f Verlangt gij U en u*e meisjes CHIC aan f l te kleeden Brengt dan een bezoek aan l j| Tel. 1210 Marie-José, H. Serruyslaan, n' 5, Oostende, i §f ANKER-Naaimach!enen WFKEU'1 TW LITURGISCH rULLETlJR WEEK-KALENDER WE ZENDEN ONS BLAD SUVOSOSM. AAM PK fOPKKINGEN AAKgjf Dg fALLK VAN ZONDAG IS MEI 1938. - l™B>l- Wilt gij dat men goed van u se-lgt, jpreek dan nooit kwaad van anderen. Wie boven de anderen is geplaatst, ziet zich tevens in de verplichting gesteld voor de anderen te werken. Niets is gevaarlijker dan een goede raad. gevolgd door een slecht voorbeeld. IHIIIIIII11B1MIBIIII3B11III het manneke lETS DAT ME NOG te binnen schoot Over t epistel daar van Leve de dood Om dat gezegde goed te staven Kom 'k met enk'le cijfers nu aandraven! G'herinnert U toch nog eh! dat epistel ken van verleden week eh! Hier is er nog 'n staartje aan. Op 't oogenblik leven er op onzen aard bol ongeveer anderhalf milliard men- schen. Aangezien één mensch die recht staat, ongeveer een vierkante voet bezet, en de oppervlakte der aarde een millioen keer zoo groot is als de htele bevolking, dus millioen maal anderhalf milliard vierkante voet (oei mijne kop) zou dus, indien de bevolking zich een millioen keer vermenigvuldigde, de bodem op een korenveld gelijken. De statistieken toonen ons dat het aan- ta. geboorten 3,5 bedraagt. En evenais een kapitaal op de bank geplaatst tegen 3,5 (samengestelde interest) zich in den tijd van 20 jaar verdubbelt, zal bij gevolg de bevolking dit ook doen. Anders gezegd: in 330 jaar zouden de menschtn alle plaatsruimte van het vasteland be zetten. En de pasgeborenen van 't jaar 2400 volgens christelijke jaartelling, zou den verplicht zijn zich op de hoofden van hun voorgangers te installeeren, bij ge brek aan plaats... Dus, hoe paradoxaal het ook moge klinken, gelukkig dat de dood hier een woordje meê te spreken heeft! TWEE GRAPPENMAKERS kwamen in een station en begaven zich naar 't bu reau voor inlichtingen. Mijnheer, vroeg de eene, weef u mij ook te zeggen, hoe men stekelbaarsjes vangt? De ambtenaar was van zijn veront waardiging nog niet bekomen, toen de andere vroeg: En hos smaken ze 't lekkerst? Ge kookt ot in de olie gebakken? JOHN MAXWELL, ongelogen, Is 'n amateur van blauwe oogen Dat bewees ons 't testament Van dien raren vent, Dat, 't weze hier vermeld, 'n Toppunt van humoürdaarstclt! Die nuneer Maxwell is nen schatrijken Amerikaan, die onlangs zijn keers heeft uitgeblazen... en een nogal «rumoerig» huwelijksleven moet achter den rug heb- b:n... te oordeelen naar den inhoud van 't testament dat ze na zijnen dood uit Zijnen koffqrfor hebben gehaald. In dat fameus testament kon men de volgende kurieuze laatste wilsbeschikking lezen: Mijn vrouw krijgt de helft van mijn geld... onder voorwaarde dat ze met... ne bokser trouwt... •I Voor elk blauw oog zal mijn notaris hem honderd dollar uitbetalen...! Mijr. fortuin bedraagt ongeveer honderd dui zend dollar! Als 'k mij niet bedrieg, komt dat dan neer op 1000 blauwe oogen... De madam van dien overleden Amerikaan heeft de voorwaarden van 't testament aangeno men, maar... ze leert nu zelf boksen! 'n Plezant huwelijk in 't verschiet! WAAROM huilt ge toch zoo? vroeg madam Goedhart aan een bengel die ze schreiend op straat c ïtmcette. -Ve eten vandaag thuis chocolade- pud.'.iug met slagroom, antwoordde de knaap. Daarom moet ge nu toch niet huilen! wedervoer madam Goedhart. Toeh wel! sprak de knaap weer... toch wel... want Ik weet niet meer waar ik woon!... En hij had schrik zijn deel niet te krijgen! DE LIEFDADIGHEID Komt in onzen tijd Al te zielddzaam voor. Opdat zou gaan te loor 't Schoone voorbeeld dat ons gaf 'n Oude man van Sheliraf! in een hospitaal van die stad ligt sedert enkele jaren een jonge man, die bij ge legenheid van een ongeluk voorgoed het licht van zijn oogen had verloren, als hij niet door ten gelukte operatie het hoornvlies van een gezond oog in zijn linkeroog kon geplaatst krijgen. Maar wie geeft nu zijn gezond ocg voor 't blind oog van een ander? In 't zelfde ziekenhuis lag ten man van een jaar of zestig, die nog maar een paar jaar te leven had. Hij hoorde van 't geval en bood zich oogenblikkelijk aan, om zijn linkeroog op te offeren. Voor een paar jaar dat ik nog te leven heb, heb ik genoeg aan mijn rechteroogverklaarde de man, die 'n echte held mag genoemd worden. En... de jonge man kan weêr zien! Eemint uwen evennaaste als U zeiven, heeft Onze Lieve Heer gezegd... en dat heeft die oude man gedaan... Hij kan gerust sterven. MAN, sprak de kiekenmarsjang tot den boer die ze hem leverde, toekomende keer, als ge mij nog kiekens opstuurt, moet ge de mahden goed sluiten, hoor! Bij de leste zending was er eerie open gegaan en ik heb gansch den dag in den omtrek moeten zoeken om de kiekens op te zoeken... ik heb et overigens maar twaalf weergevonden. Stiller! stt, zei 't boerken, er zaten «r maar zes in de mande! TC VERKLAAR HET BIJ M N ZIEL Dr bestaat geen zotte stiel En, wat men immer heeft gezien, Dr zijn slechts zotte liên. Alzoo wil 'k U iets verhalen, o! mijr. [broeder li in smaakloos ouwel de èchle pijnstiller Vrouwenpiinen, Zenuwpijnen, Tandpijn, Spierpijn, Rheumatiek, Lumbago, Kou, Griep, Overspanning. Per doos van 12 stuks fr. 9.50. Per doos van 6 stuks fr. 5.-. Verkrijgbaar bij alle Apothekers, Om U te overtuigen hoe snel en hoe zeker "AKKERTJES'1 Uw pijn of Uw griep verdrijven zijn thans overal verkrijgbaar Proefdoosjes met 1 "AKKERTJE" voor fr. 1.-. De smaak van de tomaat, De gemakkelijkheid en de zuinigheid der bouillon Blokjes '*t Tomox Blokje met I tabletten i Cm«n Over hen die de stiel hebben gekozen van [luizen voeder! *t Zijn niet alleen de kanonnen... de bommen, de gassen, enz... die «schade» aanrichten tijdens nen oorlog, ook de luizen zorgen daarvoor... om de ziekten te verspreiden. Maar die parasieten die nen tezelfdertijd om de kwaal te versprei den... en om ze te genezen, want het is met hen dat men het beste serum bereidt, dat dienen moet im de typhuskoorts te bestrijden. In de omgeving van Peking bestaat er een wetenschappelijk instituut, iets eenigs op de wereld, waar... luizen ge kweekt worden. En die lieve diertjes lusten maar een enkel voedsel, namelijk: 't meruschen- bloed. Men heeft dus beroep gedaan op Chi- neez:n, die mits een salaris, zelf als eet maal komen dienen, voor die vieze beesten. Iedere Chinees voedt er alzoo maar 'n tweehonderdtal op zijn beenen... En... zooals een missionaris het schreef, die brave lieden zijn er bijna van in den hemel, dat za nu een dagloon trekken voor 't voeden van parasieten, aan de welke ze vroeger, willens nillens, kosteloo- zr.n... kost en woning moesten verschaf fen bij dag als bij nacht! Wat zoudt ge nog meer vragen! AGENT, vroeg de politiecommissaris, waart ge er zeker van dat beklaagde in dronken toestand verkeerde? Nu, sprak de agent, en of. Zijn vrouw vertelde mij dat hij met een koekepan thuis kwam... en die op den gramofoon zette, om ze te laten spelen!... Als bewijs, is 't een bewijs! Dat de man niet was heel wijs. ELLENDEN ZIJN ER OVERAL Min of meerder in getal. Is 't de beurse niet, dan is t klimaat Dat ons niet aan en staat. Maar, gelooft me op mijn woord, Dan is 't bij ons nog 'n gezegend oord Als we 't met and're landen vergelijken, 't Geen uit het volgende zal blijken: In Japan, wat men bij ons toch nimmer [zag Hebben ze vier aardbevingen per dag! Allee, pakt dat 't maar aardbevingskens zijn... maar gemiddeld een keer per maand is er echter een sterke aardbeving en ongeveer 'n keer in 't leven van ne Japanner vindt er een aardbeving plaats, die een ramp ten gevolge heeft! Da's iets anders dan ne plasregen of ne «sneeuw storm bij ons, eh! 't Zijn niet alle-a de aardbevingen die zulke rampspoedige gevolgen hebben, maar dikwijls gain ze gepaard met vloed golven. De zee slaat dan ov:r 't land. Japan heeft van alle landen ter wereld het meest te lijden van aardbevingen en vulkanische uitbarstingen. Ongeveer 54 van de 122 vulkanen die zich in dat gezegend land bevinden, zljr. in werking. De vulkaan Foeji, wiens top zich ongeveer 3.200 meter boven den zee spiegel uitsteekt, wordt elk jaar door dui zenden bedevaartgangers beklommen, die den berggeest willen verzoeken, genade te toonen. Maar das toch allemaal geen reden om d'arme Chineezen nu zoo den duvel aan te doen! BEDENK MAN, sprak madam Beb- bel tot heuren vent, dat elk glas bier ten nagel is aan uw doodkist. Zoo, antwoordde meneer Bebbel doodkalm... dan zal mijn doodskist er uitzien als een... stekelvarken! 'N GEDACHT: Die 't meeste heeft geleden Het meeste heeft geschreid. Begrijpt ook anderens lijden En vertroost altijd! HIER VINDT GE TOCH 'n Paar nieuwsjes nog Die 'k niet wil laten hangen. Daar z'u kunnen aanbelangen, BI» En... ik ban niet mis, De rest komt met... Sint Juttemis. Vanwaar die uitdrukking? Wanneer men zegt: Het gebeurt met Sint Juttemisdan bedoelt men daar mede Het kornt nooit! Deze merkwaardige zegswijze wordt ge makkelijk begrepen als men weet dat Sint Juttemis be,t:ekent het feest van Sint Jutteen dat deze Sint Jutte een heilige is... die nooit bestaan heeft... en wiens feest dus nimmer gavierd kan wor den! In Engeland is er nu ne man die d'r zich op beroemen kan... glazen ribben te bezitten. Twee van zijn ribben, dis bij een ongeluk gebroken waren, moesten nood zakelijk vervangen worden: daar hij 't dure materiaal dezer ribben er zou zilver gebruikt worden niet kon be talen, probeerden de dokters het, met zijn toestemming, eens met onbreekbaar glas. Het experiment is gelukt! Een Fransch modenhuis bracht op de markt esn magneetjapon, waar alle knoo- pen overbodig zijn. Als men zijn kleeren wil sluiten, behoeft men slechts de mag neten tegen elkaar te plaatssn... en klaar is Kees... lijk de meneerkens en madam- mekens uit een modeblad. Geen knoppen of pressions meer aan te naaien, geen naalden te dra an, geen garen meer af te bijten... 't gaat allss alleenei... Wat gaan d'r nu nog ouwe jonkmans bijkomen! BAAS BOVEN BAAS. Bédelaar. Een kleinigheid, meneer, ge wset niet wat het is, door iedereen veracht, gehaat en ontweken ts worden. Heer. Man, loop heen. Ik ben belas- tingsinspektcur. ZWIJG! met al dat barre weêr dat w'in den lesten tijd genoten hebben, was 'k bijkan vergeten dat we zitten in den... Mei...! En eén Mei zonder zon en zonder liêken is geene Mei... 'n Zonne kan ik niet fabrikeeren... 'n.lieken wel... Hier hebt g'het... en mocht het... als de zon ontbreekt... d'r een beetje in uw harte gieten! 't Is van... 'T LIEFJE VAN DEN MEI Als de vogels zingen, In het jonge groen... Ga ik door de velden Blij een wand'ling doen. Pluk de mooiste bloemen, 'k Vlecht ze tot een krans, Te Sier er meê mijn lokken, En, terwijl ik dar.s. Galmt bet vroolijk liedje, Over veld en wei: Wie wil me als zijn liefje, 't Liefje van den Mei. Refrein: Joshei! Jochei! Wie viert met mij, De feestpartij, ben het liefje van den Mei. Jochei! Jochei! Tc Ben nu twintig jaren En 'k sta nog... alleen... Had ik maar een ventje. Lustig aan mijn zij; 'k Zou voor hem dan wezen: 't Liefje van den Mei. rv. Als op and're jaren, Werd een Mei geplant, Zag 'k de jonkheid dansen Juichend hand in hand. Dansen in het ronde, Dat het was een lust... 'k Zag hoe ieder meisje Teeder werd gekust. Ik, ik deed nooit mede, Moeder hield me op zij... Maar nu wil ik ook wezen: 't Liefje van den Mei. V. Ben ik dan zoo leelijk. Dat me niemand wil? Of... is bij de jongens, Liefde een dwaze gril? Ik kan dansen, zingen, 'k Houd van spel en lach. Eerlijk blije leute, Die gebeuren mag. Schuwend kwaad en zonde. Maar ook kweez'larij... Wie neemt me als zijn liefjï, 't Liefje van den Mei. Biscoaplet. 'k Tooi me reeds met kransen. Als een koningin; Om blij meê te vieren, 't Peest van liefde en min. O! daar zie 'k een baasje... 't Ventje lang verwacht... 'k Zie hoe hij verlegen Op zijn Meilief lacht. Kom, we vieren samen Blij de feestpartij... 'k Wil wel voor u wezen 't Liefje van den Mei. 't Manneken uit de Maan. Alle soort toiletten, mantels, kostumen. Alle maten, zelfs i voor zeer struische dames. Keus voor meisjes van 3 tot 14 jaar. ^ÜtnuuiiiiiiiiuiiM!!!niiiiinmiiii[!iui!i!iuwit«!UiHniimm<ntiiui!!ii!iiiiiiiiiiiiiiiimiiuu!flum!iuiuiiiim!!!i!!iiiii:i!ii[!BUiiiiii!niiiuim<!i!!jmi!tiuiuiuiiu!!i:uiiiiiiiiiil? llMSISBBBHHISSSBISIIHSBSBIJSSSHBi U VRAAGT?- WIJ ANTWOORDEN!.. U vraagt ons wat U wenscht te weten in verband met huishouding, recepten, op voeding, schoonheidswenken, enz... Wij antwoorden U zoo vlug en zoo goed mo gelijk. Op geneeskundige vragen kunnen we echter geen antwoord verstrekken, daar dit niet tot onze bevoegdheid be hoort. Stuurt uw vragen, raadverzocken, onder gesloten omslag, aan TANTE BARBARA, adres Redaktie van ons blad. Beleefd ver zoek een zegel van 0,70 fr. erbij te voegen voor het dekken van de onkosten. U kan in alle vertrouwen uw vragen en raadver- zoeken insturen. Wij antwoorden steeds onder beginletters of opgegevene schuil- voornamen. U vraagt?... Wij antwoorden!... GUSTA A. D. VRAAGT ONS: «Hoe krijg ik de werkschoenen van mijn man waterdicht?». Door zoowel het boven leer als de zolen in te wrijven met rici nusolie of een speciale lederolie, die daar toe in den handel is. LAURA L. VRAAGT ONS: «De zon nedagen zijn weer in aantocht, en ik vrees weldra ophieuw last te hebben van mug gen. Kan U mij een probaat middel aan duiden, om zich en vooral om de kleine kinderen tegen muggenbeten te bescher men? Men kan de muggen uit de kamer verdrijven door het branden van kamfer of reukkaarsen, en door het spui ten met Flit. Men kan zichzelf en ook de kinderen tegen muggenbeten bescher men door gezicht en handen in te wrijven met eucalyptus of nageloiic. Uit de slaap kamers laten zij zich ook dikwijls verdrij ven door een schoteltje met petroleum op het nachttafeltje te plaatsen. IN DE RADIO Het Kinderuur. Mei, de mooiste, meest bezongen, berijmde, besproken en bejubelde maand van het jaar, is geko men 1 Nonkel Mandus zal op Zondag 15 Mei, te 17.15 u., de vreugde en de ge neugten van de Bloeimaand voor den geest van de luistervinkjes van het N.l.R. tooveren. Hij zal onder den vorm van een opwekkend luisterspel vertellen wat er in de Meimaand gebeurt. Het Jeugduur. Tijdens de uitzending van het Jeugduur, door het N.I.R., op Woensdag 18 Mei, te 17.30 u„ gaat het derde gedeelte van het klankbeeld van M. Beversluis gewijd aan DE FAMILIE. Dit maal is het een verheerlijking van DE MOEDER, en het lijdt geen twijfel dat de luistervinkjes het met hart en ziel eens zullen zijn met al het lieve en schoo ne dat van de moeder, hunne moeder, wordt verteld. Geen licht dat ons omdwerelt In deze donkre wereld Is milder ons gezind, Geen maan beglanst ons droomen, Zoo puur en zoo volkomen, Als moeders lach naar 't kind. In alles wnift en zingt het, De liefde zelv' omringt bet Waar 't hart zijn tocht begint. Er welft geen weer zoo veilig, Geen nis om ons zoo heilig, Als moeders arm om 't kind. Het Uur voor de Vrouw. Op Zater dag 21 Mei wordt te Antwerpen een ten toonstelling geopend voor de huismoeders onder den titel DE VROUW EN DE HUISHOUDING. Leo Persyn, de leider van het Vrouwen-uurtje, zal in den vorm van een reportage de luisteraarsters op de hoogte brengen van deze belangrijke ge beurtenis op huishoudelijk gebied. Nu de Zomer zich aanmeldt en wij ons meer op straat vertoonen en ons ophou den in parken en tuinen, komt een praatje over de wellevendheid op straat niet on gelegen. Helaas kunnen vele vrouwen en moeders nog heel wat leeren betreffende de beleefdheid op den openbaren weg. Velen vermoeden niet eens hoe ze zich geheel onbewust op een onbeschofte wijze aan stellen. Hoe ze zich hebben te gedragen en wat hen te doen staat, zal in het bab beluurtje over ETIQUETTE duidelijk worden gemaakt. Kaatje, de keukenprinses, zal ons gedu rende de warmere dagen alleen verfris- schende gerechten en desserts opdienen ook zal ze af en toe wenken geven be treffende ramvkorst en pic-nic »-benoo- digheden. Tijdens deze uitzending krijgen ze eveneens het veertiendaagsche onder houd met den huisdokter; muziek en dans brengen de gewenschte afwisseling. MOEDERSCHAPSZORGEN Aan welke gevaren it een pat geboren kindje blootgesteld? in een handboekje van Kinderwelzijn wordt deze vraag op de volgende wijze beantwoord De koude is zijn groote vijand: de kamer moet goed verwarmd zijnen op gepast voor tocht terwijl men het kindje wascht en aankleedt. Doch wanneer het kindje aangekleed en ondergedekt is, moet men niet vreezen de kamer te verluchten. Met gunstig weer mag men het kind om streeks den tienden dag na zijne geboorte eens buiten brengen. Hoe komt Het dat de oogen van het kind tijdens de eerste dagen soms ont steken Hetzelfde boekje van Kinderwelzijn antwoordt: «Dikwijls, omdat de moeder de zorgen niet heelt genomen, welke men haar had aanbevolen bij de raadplegingen voor toekomstige moeders. Wanneer men tusschen de oogleden van den booriing etter of vocht bemerkt, moet men DADE LIJK een geneesheer raadplegen. Wordt het kind niet verzorgd, dan zou het kun nen blind worden. Hoe verschijnen de melktanden? 10 68322386 10 VVVVVVVVVV AAAAAAAAAA 9574114759 6 maanden2 onderste snijtanden in het midden- 9 maanden2 bovenste snijtanden in het midden; - 9 tot 10 maan den: 2 bovenste snijtanden op zij; - 12 maanden2 onderste snijtanden op zij- maanden maanden maanden maanden maanden maanden onderste bovenste onderste bovenste onderste bovenste maaltanden maaltanden hoektanden; hoektanden maaltanden; maaltanden. MANNEN TEGENOVER DE VROUWEN Zijn Mannen ijdeier dan vrouwen? Ziedaar een vraag die niet alleen voor de vrouwen maar ook voor de mannen niet van interesse ontbloot is. Welnu zoo het volgende waar is, dan is dat voor ons vrouwen dubbel wetenswaardig. Want al hoewel er veel ijdele vrouwen zijn, mag dat toch niet veralgemeend worden, en is het Geslist overdreven dan te beweren dat de mannen heelemaal niet ijdel kunnen zijn. Een bewijs voor dit laatste? Aan een grooten maaltijd opperde Lady Astor de stelling, dat mannen ijdeier zijn dan vrouwen. Toen hiertegen levendige tegenspraak kwam beloofde Ze dit nog gedurende het diner te zullen bewijzen. Eenigen tijd later kwam het gesprek op de kleeding van den man en zij maakte de opmerking, dat de geleerdste en intel ligentste mannen zich het minst om hun kleeding bekommeren. Waarom, zoo vroeg zij, draagt de meest ontwikkelde man aan deze tafel de slechtst gestrikte das (plas tron) En op slag grepen alle heeren naar hun das, om deze goed te trekken. Met andere woordenieder der aanwezige heeren meende dat hij de meest ontwikkelde man aan de tafel was. Is dat geen bewijs dat mannen ijdel zijn? Trakteer uw echtgenoot ook eens op een grapje. Olga Alasheifï schrijft ill Woman's Home Companion de volgen de rake lijnen Amerikaansche dames zeggen vaak, dat haar echtgenooten zoo onromatisch zijn. Zelf zijn ze echter daar van de schuld. Fascineerend en bekorend zijn ze gedurende de verloving, maar zoo dra ze getrouwd zijn, verslappen zij en gaan al haar charme en energie naar an deren uit. Ze bewaren haar geestigheden zorgvuldig voor partijen en tea's en geven den indruk, dat het verloren tijd zou zijn haar man te blijven veroveren.». Het is eenieder van ons ten zeerste aangera den nog heden avond even in allen ernst te overwegen in hoever deze re gels op ons eigen persoontje toepasselijk zijn. OM EENS NA TE DENKEN... «Alle vrouwenkleeding in alle tijden en alle landen is uiting van den eeuwigen strijd tusschen den toegestanen wensch van zich te kleeden en den niet toegesta nen van zich te ontkleeden.» (Lin Yutang in Vogue.) TANTE BARBARA. (Verboden nadruk.) aan de spits van den vooruitgang. Wonder zig-zag ANKER, naait alles 1 Geen beter naaimachien dan ANKER... Wel duurder Vr. inlichting bij Vertegenwoordiger uwer streek: Van Sevenant, Diksmuide; Amery, VVoumen; W« A. Vervaecke, Waregem; Lannoo, Koekelare; Verdoene, leper. Of voor 't groot: M. J. Verhaeghe, Steendam, Gent. - Overal voortverkoopers gevraagd. ZONDAG 15 ME! Vierde Zondag na Paschen. Alle weldaden welke met zoo kwistig» hand uitgestrooid worden over het chris ten volk, komen van de allerhoogste ett de allerbeminnelijkste goedheid van God. Zij is de oorsprong van alles in de orde van de natuur, en als wij in de orde der genade zijn kinderen zijn geworden, dan hebben wij dat te danken aan de Mensch- wording van zijn een;gen Zoon die on* door de wateren des Doopsels tot kinde ren Gods heeft doen herboren worden. Daaruit volgt dat wij met allen ijver er ons moeten op toeleggen om Uien Vader te eeren en te dienen, door bet schuwen van een zinnelijk, zondig leven, door het leiden van een christelijk leven, van een leven van deugd en heiligheid, waartoe God ons roept, ja, waarvan Hij zelf in ons hart de kiem heeft gelegd, toen Hij ons door het Geloof de waarheid deed kennen, die onze ziel moet voeren tot de zaligheid. Deze is de vermaning door het dankbare hart van den Apostel Jacobus neergeschreven en heden in den Epistel ons voorgehouden. In het Evangelie kondigt Jezus zijn aanstaande teriigkeer naar den Vader aan. De droefheid der Apostelen bemerkende, troost Jezus hen door hun de komst van den H. Geest aan te kondigen, 't Is alsof de Zaligmaker hen wilde zeggenGij moet door de beproeving gelouterd en gezuiverd worden, gij moet door lijden en droefheid heen gaan. z.ooals Christus ge daan beeft; maar gij moogt niet neer slachtig worden. Als gij Mij niet meer ziet, zult gij nochtans voort in Mij ge- looven en Mij blijven beminnen, l'.ij mijn triomf op het einde der tijden, zullen mijne getrouwe leerlingen jubelen en nooit zal hunne vreugde litidjgqq. Aangemoedigd dorr dit woord.geeft de christen bij de opdracht jncr offer gaven zijne vreugde en dankbaarheid te kennen door liet herhalen <1 r woorden van den psalmist «Juicht G, .de toe, ge heel de aarde, zingt een loflied voor ziin Naam...». K i vol vertrouwen, gesterkt door het Br: des I.evens hij de Heilige Communie, li it bij Christus getromv in tien onvcrmijdclijkvn strijd des levens. Heer, wat Ts bet goed bij U te zijn. U te mogen dienen en .door U bemind t« worden. Bij het ontbijt wordt steeds de stapel boter hammen uitgeplunderd, want zij zijn bestreken met... ZOOGENAAMDE I f COMMEQCIQOLE OPPELGELEt. ONMISBAAR OP IEDERE TAff' Ik II. Wat is toch het leven, Zonder liefde of min? Moet het nog zoo duren, 'k Ga het klooster in. Op m'n lippen liggen, Kusjes zoet en zacht... Wist ge, hoe mijn hartje. Naar de liefde smacht! Van een Vlaamschen jongen. Eerlijk braaf en blij... Wil ik zijn het liefje, 't Liefje van den Mei. m. 'k Hoor de kwezels spotten, Als 'k van vrijen praat. Moet ge niet verkeeren. Vóór ge trouwen gaat? En ais ge wilt trouwen. Moet ge zijn getweên... WAARBORG 15 Z 16 M 17 D 18 W 19 D 20 V 21 Z 22 Z MEI - BLOEIMAAND 4e Zondag na Paschen. H. Dymphn* Evangelie: De II. Geest sal u alles leert*. H. Joannes Nepomucenus H. Paschalis Baylon H. Venantius H. Petrus Crelestinus H. Bernardinus van Senen H. Itisberga. H. Felix van Cantalicië 5e Zondag na Paschen. H. Julia 0 Vraag een volledige documentatie S.B.R. REEKS 38 door ons bijstoorden bon terug te zenden uit te knippen en te zenden oan S.B.R 6i, Ruysbroeck- DFN steenweg, Vorst-Brussel. Noam Adre* HERDENKINGEN 14 Mei 1893. Bij Koninklijk Besluit wordt bepaald dat voortaan de postzegel» ook een Nederlandsch opschrift zullea dragen 1937. Op Woensdag 14 Mei 1937 werd het lijk van hertogin Bedford, vlieg- ster, uit het Kanaal otgc»ischt. 15 Mei 1434. Dood van I'icter Appel mans, die den bouw van den Antwerpen O. L. Vrojiwtoren begon, waarschijnlijk volgens eigen plan. 1702. De boudgenooten verklaren den oorlog aan Lodtwijk XIV. Aan liét hoofd der bondgenooten stond de Eugclsch* veldoverste Marlborough. 1S37. In Spanje neemt Largo Cabal lero ontslag met zijn kabinet, en den vok genden dag vormt Ncgrin de nieuwe re geering. 16 Mei 1302. Een menigte Brugge lingen verlaten de stad voor de aankomst van Jacques de Chatillon. Ruim vijf dui zend mannen, met vrouwen en kinder*, mogelijks met Breydel aan het hoofd, trokken naar Damme, Aardenburg en Oostburg en langs het Zwin, alwaar zij De Coninck ontmoetten. Hun afwezigheid zou echter van korten duur wezen en de Franschen zouden hun terugkomst be klagen. (Zie 18 Mei.) 1S07. Het wetsvoorstel Coremans op taalgebruik in Vrij Middelbaar Onderwijs wordt, na zes jaar wachtens, in bespreking genomen. 17 Mei 1809. Na zijn overwinning op de Duitschers te Jcna, wilde Napoleon zich op de Engelschen wreken, die de Duitschers tot den oorlog hadden opge jaagd hij verklaarde al de Engelsihe Sta ten in staat van beleg, en verbood aan de Europeesche landen nog handelsbe trekkingen of briefwisseling met Engeland te houden. Paus Pius de VII wilde van dit dekreet van Napoleon geen rekening houden. De Fransche Keizer wilde zich daarover w rekenhij viel in Italië, ver overde de Pauselijke Staten en voerde Pius gevankelijk mede, eerst naar Savona en dan naar Fontainebleau. 1836. Geboorte te Nevele, van de gemoedelijke Vlaamsche romanschrijfster Virginie Loveling. Zij overleed te Gent op 1 December 1923. 1937. In den Parijscben metro, wordt te midden van de drukte, de jonge Laeti- tia Toureaux vermoord. Een onderzoek maakt uit dat zij onberispelijk van gedrag was, en in dienst stond van een opspo ringsbureau. Tot nu toe kon er geen spoor van den dader gevonden worden. 18 Mei 1302. Op 17 Mei 1302 deed Jacques de Chatillon, landvoogd van Vlaanderen bij besluit van de Fransche kroon, zijn intrede te Brugge, 's Anderen daags hield hij een groot feestmaal, onder hetwelk hij vernam dat de Brugsche am bachten en neringen zich tot den opstand gereed maakten. Hij ging niettemin sla pen, met het inzicht zich 's morg'-'s te wreken. Maar het was te laat. Bij het krieken van den dag rukten zeven duize.td ntan de stad binnen en onder aanvoering van Jan Breidel cn Pieter De Coninck, drongen zij alle Fransch-verdachte huizen binnen en vermoorden allen die niet konden zeggen: «Schild en Vriend». 4.500 Fran schen werden aldus vermoord, en 800 ge vangen genomen. Jacques de Chatillon kon naar Frankrijk vluchten, om aldaar verslag uit te brengen over de slachting in Brugge, die geheeten wordtDe Brugsche Metten omdat de Bruggelin gen met het kleppen van de Metten de stad binnen waren gedrongen. Toen de Fransche vorst dit vernant, verzamelde hij een groot leger, cn kwant naar Vlaan deren afgezakt om die Vlaamsche Hon den in hun bloed te straffen. Dat ge vecht greep plaats op 11 Juli. 19 Mei 1937. A. Wouters wordt ver oordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf, om te Antwerpen twee socialisten te hebben neergeschoten. 20 Mei 1381. Oude dokumctiten ver melden dat dien dag de Nederlanden (Hol land en Vlaamseh Belgie thans) door groote aardbevingen geteisterd werden. Enkele dagen later werden nog heviger schokken waargenomen, bijzonderlijk te leper, alwaar toenfertijde oproerigen den baas speelden. Deze belhamels namen deze natuurlijke gebeurtenis te baat, om zich over hun tegenstrevers te wreken zij beschuldigden vier geestelijken, als de bewerkers dier ramp, cn onthoefden ze. P. B. in Belgie, van nu tot einde jaar, aan wie om zendt in postzegel» of stort op post- checkrekening 155.70 van V. San»en-Van- neste, Drukker. Poperinge. de som van 15,50 FRANK. Voor het Buitenland zen de men ons per International Postmand&at: Uit Frankrijk: 28,80 fr. (Belg. geld) Uit Amerika: 41,60 fr. (Belg. geld)

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1938 | | pagina 9