DE TRADITIONEEL! DEMOCRATIE Viaanderens Heiden van 1302 De VLAAMSCHE HOOGDAG te GENT Het Zesde Vlaamsche Nationaal Zangfeest wan ¥#est-¥iaanderen IN ONS LAND Als Vlaanderen viert KATHOLIEK WEEKBLAD VAN IEPER EEN WAARDICE BETOOC1NC EEN GEESTDRIFTIGE MASSA INTERNATIONAAL OVERZICHT Heer dan 25.000 personen nemen er aan deel PARS RUMBEKE Congres voor Missie-SJverssorsters te Brugge WE ZENDEN ONS BLAD II. 1,1 WEEKBLAD: 50 CENTIEMEN V Zondagmorgen word te Gent de groote betooging gehouden, op touw geze: door den Vlaamsen-en Oudstri :deretond n met de medewerking van her David?fonds. Vlaamsch Ekoncmisch Verbond, enz. DE OPTOCHT Bij groote politiemacht werd rond het groot park de Vlaamsche betooging ge vormd en,* vanaf 10 u., was het een on ophoudend komen, en gaan en vormden zich de talrijke groepen, 't Was iets na 11 uur toen de massa zich in beweging stelde met de harmonie van Rcnse aan het hoofd, dan opschriften, spandoeken en vlaggen, opgevolgd door de heeren be stuursleden van de verschillende groepee ring, waaronder men bemerkte, volksver tegenwoordigers Borginon, R-omsee. Vin- devogel, professoren Daels, dokter Rom- bauts en anderen, heeren Sam. Devriendt. Platteau, meerdere hoogleeraars. leeraars en vooraanstaanden uit de Vlaamsche be weging, de Oud-Strijdersbonden, Vlaam sche Toeristenbond, Davidsfonds, hoogstu denten, enz. Binst den optocht werd er gezongen en speelden de talrijke muzi.ken Vlaamsche arias. Limburg stapt eenst, gevolgd van Bra bant, dan Antwerpen. West- en Oost- Vlaanderen. Toen de optocht om 11.30 u. aan den Vlaamschen Schouwburg voor bij trok, werden aan het gedenk eeken van Jan Frans Willem bloenten neerge legd, terwijl de muziek Vlaanderen speelde van Veremans. Aan het Gscraard Duivelsteen namen de hoofdbesturen plaats en daar defileerde, zor.dtr opont houd. gar.üch de stoet ör.der aanhoudend geroep van Grammens vrij! Mevrouw Grammens had daar met een harer kin deren plaats genomen. Niet minder dan vijftien spandoeken werden in den stoet gedragen, waaronder de voonaamste luid den: Zes jaar van wetsovertreding en dubbelzinnigheid genoeg! Wets overtreders en saboteurs gaan vrij uit en Grammens zit gevangen Gekozenen uit Vlaanderen, treedt eendrachtig op voor het Vlaamsch belangZcu Wallonië toelaten wat Vlaanderen dulden moet? Rond één. uur was de betooging ten einde en trokken de deelnemers in de richting van St-Pieters, om er het Vlaamsch Zangfeest bij t° wor.cn. Wat de optocht betreft, elkeen was er ten volle c ertuigd van,- dat de Vlamingen in alie deftigheid voor hun rechten hadden ge manifesteerd. ZONDAG 10 JULI 1938. Boterstraat, 58, Iï'.PER 6 JAARN' zak TARIEF VOOR BERICHTEN: Kleine berichten per regel 1.— fr. Kleine berichte, (minimum) 4.fr. 1 fr. toe!, v. btr. tn. adr. t. bnr. Rouwbcr. en Bedank, (min S fr. Tel. Poperlnge N' 9. F oticheckrekening Nr 155.70. Te herhalen aankondig ngen prijs, op aanvraag. 'ngezonden worden. Kleine be Annoncen rijn rooraf te betalen en moeten teren den Woensdag avond richten tegen den Donderdag noen. ABONNEMENTSPRIJS VOOR 1 JAAR (per post) Binnenland 25.fr Belgisch Kongo 45. Frankrijk 45.fr Alle andere landen 65. Uele. e'ltert rijn ttooi hun trtiktls Drukker-Uitgever: SANSEN-VANNESTE, Poperinge. Gent, middenpunt van Vlaanderen, was due, Zondag namiddag, voor de tweede maal aan dc groote eer. Dit zangfeest- was reeds d:n Zaterdag avond ingezet door een prachtig feest in Elckerlyc ingericht door het Vlaamsch Instituut voor Volksdans en Volksmuziek. Een geestdriftige zaal en een uitvoering zonder voorgaande, waarvoor inrichters en uit voerders dan ook herhaaldelijk en ver diend werden gclukgewenscht. VAN DUYZE HERDACHT In de Laurent Delvauxlaan werd, om 10 uur, overgegaan tot de onthulling door den Vlaamschen Toeristenbond, eener ■bronzen gedenkplaat aan het sterfhuis van Florimoiid Van Duyse, den grooten Vlaamschen musicoloog. OP HET ST PIETERSPLEIN Dat groote plein, om zoo te zeggen in het midden der stad, liep om 220 uur vol voor de blijde gebeurtenis: het lang ver wachte zangfeest. Grootsch kader voor een zanguitvoering, cnvergelijk schouw spel. Onder bazuingeschal doen de over heden en de tcoeelleiders hun intrede. Op het verhoog hebben eenige hon derden zangsters en zangers plaats ge nomen. Het is heer Karei Peeters, de algemeene voorzitter, die het inleidend woord tot de menigte spreekt. Het zangfeest opende met het lied van heimwee Het Lied der Vlamingen» (ge dicht van Hiel) en als een machtige kreet joeg uit alle harten de meeslepende mu ziek van Peter; Beno>t. Geujk een deinen de heuvel overgalmcle hierna het Mijn Vlaanderen heb ik hartelijk li:fals de karakteristieke gelussdroom van den Vla ming om te eindigen in den roep naar Vlaanderen, dierbaar landen toon dichter Jan Broeckx w:rd toegejuicht. Jef Tinei dirigeerde het Blijheidslied van Karei Mestdagh. De voorzegger, Staf Bruggen, onderlijnde dan met een beel dende mimiek, de teksten en de zangers der koorvereenigingen hieven het Kame raadlied aan. Deze kernachtige verzen zijn een treffende inleiding tot Klokke Roelandvan Rodenbach, dat door den voorzegger met een bronzen stem over de menigte uitgebazuind werd. Rodenbach's stoere Klokke Roeland werd een triomf voor Arthur Meulemans. De o Hulde aan Gent zette voort mei een hartelijk welkom aan toondichter Oscar Roels. wiens Willemsliedeen herdenking aan Jan Frans Willeins is. Gent blijft aan de beurt en geen beter keus kon men doen dan de uitvoering van het zoo bekende ArteveldeliedDi rigent Lode Arschodt had geen moeite om dit lied tot een volledig succes te doen uitgroeien. Het Consciencelied van Edw. Keur- vels besloot de reeks zangen, onder de lei ding van Lode Arschodt. De koren zongen alsdan d Opmarsch van Jef Van Hoof. T.nei leidde de massa-uitvoering van het Vaandellieden het Staplied van Albrecht Rodenbach. Geen zangfeest zander hulde aan de Schelde. Deze machtige stroom, als de levensader van het vruchtbare Vlaan deren, werd herdaciil en machtig bruiste de Schelde in een prachtige uitvoering. Geen nationaal historisch feit kan men vergeten en met een groei, aan Jan Bor- luut, springt als een veer eenieder recht, en zingt het «Groeninge van Jef Van Hoof. De geestdrift bereikte hier sterk me: levende oogsnblikken. EEN TOESPRAAK Dr Rob. Van Roosbroeck sprak alsdan tot de Vlaamsche volksgenoot-in en als historicus bracht hij in korte trekken een «xaBi8Haaa£HasiBE5iiBUBsaBsaiaaaBaaasEB>iBissBas3üiLgjijaafiia DE KOLONIALE DAGEN TE BRUSSEL huide aan bet stoere Gent, dat in de ge schiedenis een der ruimste plaatsen in neemt, met al de historische prachtige figuren, welke getuigen van Vlaanderen's grootheid. In den g:est van deze toespraak zong men dan - Vlaanderen dyn recht is out van toondichter Mortelmans. Zijn Houdt u fierkende dan ook een buitengewoon succes. Het kon niet zonder een strijdlied. Het wachtwoord over Vlaandrren is sedert eeuwen, en de fijnzielige Jan Ham- menecker bezorgde aan Meulemans e:n heldhaftig strijdlied, dat echter nog niet genoeg bekend was om als een storm ov:r de menigte te waaien. Ligt Vlaanderen niet als een laag land aan de zee, en de -Noordzee», triptiek van Ferdinand Ver- cnocke, was voor de koorzangers een mooie brok uitvoering, en de drie gedeel ten getuigen van magistrale bewerking. HET VOLKSLIED Als typeerende leefkracht van een voik, moet een nationaal zangfeest een ruim overzicht schenken van wat de volksmond het meest bekoort. Het «Vertrek naar IJs land en Van twee Oomnckskinderen bixeikten een succes dat echter met Des Winters als het regenttot een jolijtige uitvoering oversloeg. Het Vlaamsche volk zingt bij iedere ge legenheid, maar hu, succes dat Tinneken van Heulebekwam, zal haar wellicht g:en tweemaal te beurt vailen. En of Hul- -kbroeck in zijn schik was, en met ge ne, .gen den dirigentstok hanteerde be hoeft geen betoog. En de studenten vierden daarna hoogtij, en uit aller mond klonk De gilde viert». Op dat cogenblik regende het te Gent» maar krachtiger klonk rechtstaande een dreunende «Blauwvoet». De geestdrift minderde niet en dit nummer bisesrde men. Na het Transvaalseh volkslied, dirigeer de koorleider Kuyper hst plechtige W.l- heimusDe handen als in een grest v.reenigd, dreunde tot slot alsdan cl: Vlaamsche Leeuw - In een onbaschr., felijke geestdrift verklankte dit lied i dertig duizend mennen over de Van A veldestad, en'de hulde aan den tconc' en de zekerheid da; het Vlaamse! niet zal vergaan. Iedereen drukte zijn groote void uit, cn men vernam dat in 1939 h:t s... de zangfeest te Brugge zou plaats 1: op 20 Juli. uiEwsaaEsasssBssaaBBBaasi.. Algemeen Programma der Athletische Prijskampen. GROOTE PRIJS DEK TIEN SPORTEN Prachtige Beker geschonken door Park Rumbeke. Een veertigtal scboone prijzen, o.m. als 1» prijs een Radioapparaat (waarde 2000 frank) geschonken door bet Huis S.B.R. Dc proeven zuilen als volgt plaats hebben Zondag 1D Juli, om 10 ure 100 meters loopen Diskus verpen Verte sprin gen 800 meters loopen, halve fond. Maandag 11 Juli, om 10 ureGewicht werpen Hoogte springen Gewicht steken 3U00 meters loopen, fondkoers (in liet Park). Zondag 17 Juli, om 11 ure: 20 Km. vclo- koers 50 meters zwemiueu tegen het uur in vrije slag. Finaal der tien spor ten en uitreiking der prijzen door het feestkomiteit. Zondag laatst had op de Groote Markt te Brussel de jaarlijksche plechtigheid plaats van den groet aan het vaandel van Tabora. Hier zien we hoe na do traditioneel* plechtigheid de troepen van het garnizoen over de Groote Markt defileeren. ENGELSCHE GESCHIEDENIS. I Engeland is het traditioneele land van de democratie, maar dan ook van de democratie, zooals ze logisch en konsekwent moet begrepen worden. Eeuwen voordat de grondwettelijke beweging"Europa in rep en roer zou zetten, kende Engeland een stelsel van volksvertegenwoordiginggegroeid uit de Middeleeuwsche gildet.ijd. Met de groei van de macht der koningen cn de centralisatie, ontstond er con flict tusschen koningdom en parle ment, die tot uitbarsting kwam in de omwentelingen van de 17' eeuw. Tegen het einde van die 17' eeuw werd het pleit gewonnen door het parlementarisme op het absolutisme van de koningen en werd de eerste grondwettelijke monarchie ingericht onder het bewind van Willem III van Oranje. Het is eerst veel later dat het En- gelsche voorbeeld, de Europeesche ge leerden als het ideaal van Staatsin richting zal begeesteren, dat deze in hunne geschriften sullen verkondi gen. De Fransche revolutie van 1789, zal dan de inzet worden van een ge welddadige strijd, die over verschil lende omwentelingen heen, de demo cratie zal vestigen in de verschillende Europeesche landen. Het is wel merkwaardig dat terwijl de democratie in Europa en in de geheele wereld aan liet zieltogen gaat, om plaats te maken voor nieuwe Staats inrichtingen, deze in Engeland nog steeds het meest logisch voort heerscht en met groote hardnekkig heid verdedigd wordt, tegen alle po gingen die van de gevolgde weg wil len afwijken. Dit heeft thans weer het geval Sandys bewezen, dat, al hoewel het hier weer gaat om een conflict tusschen de uitvoerende en de wetgevende macht, getuigt van de stevigheid van de aangenomen Staats inrichting, zoodat er veel kans be staat dat Engeland nog lang aan zijn politiek stelsel zal houden, ook wan neer het overal elders mocht uitge storven zijn. Dat komt juist omdat de democra tie aangepast is aan de psyche van het Engelsche volk en omdat ook daar juist de misbruiken van de de mocratie, dank zij een konsekwente toepassing van de princiepen zijn kunnen beperkt worden. ■UBBI Vrijdag voormiddag 1 Juli vergaderde de provincieraad van West-Vlaanderen onder voorzitterschap van de H. Coucke, ouderdomsdeken. De Heer Gouverneur Baels sprak er een rede uit over de scheepvaart in West-Vlaanderen en in het land over het algemeen. De H. Baels beschrijft het waternet van België en onderlijnt de verbinding die bestaat tusschen zeehavens en nijver heidscentra. Spreker treedt in nadere bij zonderheden nopens West-Vlaanderen en wijst op de noodwendigheid van de vaarten Roeselare-Diksmuide-Nieuwpoort, Ieper-Komen en Moeskroen-de Schelde, die alle nijverheidssteden in goede ver binding zouden brengen met de zeehavens. Vervolgens wijst hij op de groote be drijvigheid van de haven van Antwerpen in het licht der bedrijvigheid van de groo te havens van New-York, Londen, Rot terdam en Hamburg. Daarna onderzoekt hij den toestand der andere Belgische ha vens. Van Zeebrugge onderlijnt hij de groote vooruitgang en steunt op de nood wendigheid der thans ontworpen weTken die van Zeebrugge een prachtige aanleg- haven zullen maken en tevens de bagger- onkosten merkelijk zullen verminderen. Tegen de opinie in van zekere technici moet men voor Zeebrugge, zooals reeds ge daan werd met Boulogne, Ymuiden en Duinkerke een tamelijk geringe uitgave doen in vergelijking met wat de haven zelf kostte. Verder vraagt spreker een nijveTheids- haven voor Oostende alsook een verbree ding der invaartgeul, en voor Nieuwpoort de verwezenlijking der plannen die in 1913 opgevat werden. Ten slotte behandelt spreker het pro bleem der binnenlandsche vaart. Hij stipt haar belang aan, belang dat spruit zoowel uit de statistieken van tonnsmaat ais uit de statistieken van vervoerde waren. De H. Coucke gaat dan tot de verkie zing van het bureel over. Op voorstel van den H. David wordt het vorig bureel in zijn geheel herkozen. Treden dus opnieuw op de HH. Ronse, voorztter, Glorie, onder voorzitter, Van den Bon en Cauwelier, sekre'aristen, Valleys en Porta, hulpse- kretarissen en Coucke en Van Steenlaadt, kwestors. De H. Ronse bedankt om dit getuigenis HET GEVAL SANDYS. Voor het oogenblik wordt de wer king van de democratie in Engeland op de proef gesteld, dcor het geval Sandys, doch de wijze waarop de.de batten zich ontioikkelen en de scru puleuze wijze icaarop het belang van het parlementarisme op de voorgrond worden geplaatst laat reeds bij voor baat vermoeden, dat ook dit conflict zooals de zoovele voorgaande, niet zal bij machte zijn om het stelsel in ge vaar te brengen. Duncan Sandys is lagerhuislid en door het feit dat hij de schoonzoon is van de gezaghebbende Winston Chur chill, bezit hij reeds een zeker pres tige. Hij is echter ook officer en thans schijnt er een onvereenigbaar- heid ontstaan te zijn tusschen zijn bevoegdheid als parlementslid en zijn bevoegdheid als officier. Daar hij zinnens was een interpel latie uit te lokken in het 'lagerhuis over de landsverdediging heeft hij om de kieschheid van de zaak eerst de minister ven oorlog, Hore Belisha, op de hoogte gesteld van zijn inzicht. Het ging namelijk over de luchtaf weer in het Oostelijk gedeelte van het land, die naar hij beweerde in de huidige omstandigheden onvoldoende moest geacht worden. De inlichtingen waarover Sandys beschikte waren echter van zeer confidentieelen aard, zoodat hij zelf, als subalterne officier er niet van op de hoogte mocht zijn. In plaats van te antwoorden op het schrijven van Sandys heeft de minis ter de rechterlijke macht erbij be trokken. Sandys als lid van de wet gevende macht werd bij de procu reur-generaal ontboden, die hem ver zocht mee te deelen van wie hij de inlichtingen ontvangen had. hem er op wijzende dat hij in geval van wei gering zich bloot stelde aan wetsver- volging, ingevolge een wet van 1920 op het Staatsgeheim. Toch weigerde Sandys hieraan gevolg te geven en zoo is het conflict ontstaan tusschen de wetgevende en de uitvoerende macht. DE LAGERHUISDEBATTEN. De lagerhuisdebatten zijn hierover tamelijk heftig geweest en werden vooral door de oppositie dankbaar ge bruikt om de regeering aan te vallen. Sandys beriep zich op de privilegies die de actie van de parlementsleden moeten beschermen en weigerde dan ook voor het militair gerechtshof te verschijnen dat voor die zaak bijeen geroepen toerd. Hierop werd de raad der privilegies bijeengeroepen om over het geval te beslissen en deze ver klaarde Sandys door de genoemde pri vilegies beschermd. Intusschen is de zitting van het krijgsgerechtshof verdaagd. DE GROND VAN DE BELANGSTELLING. De reden waarom deze Sandyszaak zoo geweldig veel belangstelling heeft gewekt in Engeland en in het buiten land, is te wijten aan het feit, dat juist in deze kwestie, de kiesche plek van de democratie aangeraakt is ge worden. De uitvoerende macht en de wetgevende macht zijn in een grond wettelijk stelsel gescheiden, juist om de misbruiken van de uitvoerende macht te beletten. Moest nu Sandys vervolgd geworden zijn, dan zou een precedent geschapen zijn, dat de uitvoerende macht zeer zou versterkt hebben ten nadeele van het parlement. Zoo lagerhuisleden kon den vervolgd ivorden voor zekere kie sche vragen, dan zouden velen voor taan niet meer durven wijzen op de rotte plekken in het regeeringsbeleid en zou de bijzonderste waarborg van het parlementair stelsel vervallen. Het Engelsche parlement heeft eeuwenlang gewaakt op de bescher ming van zijn voorrechten en ook thans heeft het getoond bereid te zijn om, mocht het geval uitbreiding ge kregen hebben, de traditie te be schermen. Dat onze democratische stelsels van het vasteland, niet te vergelijken zijn met het Engelsche stelsel is reeds lang bekend. Wel liggen dezelfde prin ciepen aan de grondslag, doch. de toe passing is nooit konsekwent gebleven en de proceduur is veel minder soepel, berust op minder ervaring en tradi tie. Zoo zien we soms, ook bij ons, een handelwijze in het parlement, die rechtstreeks indruischt tegen de taak die de parlementsleden op zich geno men hebben. Juist om deze redenen is er kans dat de democratie in Europa overal ten onder gaat, terwijl de En gelsche democratie, de oorspronkelij ke democratie dus, de navolging-de- mocratiën- nog lang overleeft. (Verboden nadruk.) ROSKAM. ISBBBBBBBI van vertrouwen en brengt een rouwhulde aan den afgestorven Gouverneur Baron Janssens de Bisthoven, waaraan de HH. Baels en vertegenwoordigers der verschil lende partijen zich aansluiten. Ten slotte brengt de H. d"Artois enkele opmerkingen in het midden r.opens de begrooting die zal moeten opgesteld wor den. Hij onderlijnt in het bijzonder dat het voorontwerp opgesteld werd in April maand, met een boni van 7 millioen, maar dat thans de nakende krisis vele punten zal doen wijzigen en wel namelijk de voor ziene inkomsten die merkelijk zullen ver minderen. Er wordt dan nog lezing gegeven van een voorstel in betrekking met de ver plichtende werkloosheidsverzekering en de zitting wordt geheven om 12 uur. ZITTING VAN DINSDAG 5 JULI De zitting wordt geopend door den H. Alfred Ronse, voorzitter. Namens de eer ste kommissie, wordt door M. De Taeye (katholiek), verslag uitgebracht nopens het voorstel van de Bestendige Deputatie, waarbij het krediet, betrekkelijk de so ciale hervorming, inzake beroepskeuze van jonge arbeiders en het werk der ach terlijke kinderen, met een bedrag van 80.000 frank te verhoogen. De kommissie brengt een gunstig advies uit. M. Vercruysse (kath.), vraagt dat de toelage voor studiebeurzen en werken voor de Normaalschool van Torhout, van 15.000 op 30.000 fr. worden gebracht. M. Van den Berghe wettigt deze toelage tegenover de bemerkingen van M. De Ta vernier (soc.). Spreker bewijst dat de vrije scholen ver stoken -blijven en niet gelijk gesteld wor den met de officieele scholen. Na een tusschenkomst van M. De Tavernier be trekkelijk het schoolvraagstuk, wordt het verslag goedgekeurd en de vergadering geheven. ZITTING VAN WOENSDAG 6 JULI Onder het voorzitterschap van den H. Ronse werd Woensdag om 11.25 uur de zitting voor geopend verklaard. Ben toelage van 10.000 fr. wordt ver leend aan de West-Vlaamsche Folkloris ten. M. Billiauw (katholiek), brengt ver volgens verslag uit in zake eene wijziging aan de provinciale verordening op de mu- tualiteitsvereer.igingen. Verslagen worden uitgebracht over de gelijkmaking van de premiën toegekend door den Staat en ■door de Provincie aan de zeemanskin deren en scheepsjongens. M. Coucke (kath.), drukt zijne tevre denheid erover uit dat eindelijk werken zullen uitgevoerd worden om de streek van overstroomingen te vrijwa:.en die er het meest van geleden heeft. Na nog eenige opwerpingen van ver schillenden aard, wordt de verga-dering geheven. DE ZITTING VAN DONDERDAG De Provincieraad vergaderde opnieuw Donderdag voormidag, onder voorzitter schap van H. Ronse. De H. Ollivier kondigde aan dat de pro vincieraadsleden een bezoek zouden bren gen aan de werken der autosnelbaan te Beernem. Vervolgens wordt een voorstel Ingediend om ae gelijkstelling te bekomen van het pensioenrecht der bestendige afgevaardig den met dit der arrondissementscommis sarissen. De H. De Meulenaere brengt dan ver slag uit over het voorstel tot verhooging van de toelage ten gunste van de West- Vlaamsche Maatschappij tot kweekbevor- dertn van het halfbloed paard. Deze maat schappij bekomt 33.000 fr. in plaats van 8.003 frank. De VI. Nationalisten dienen volgend voorstel in: Wetend dat het tot van veel abnormale kinderen uit onze provincie be klagenswaardig zijn, overt-uigd zijnde dat de provinciale raad tot plicht heeft deze on gelukkigen te helpen stellen voor dat onverwijld een provinciale kommissie zou opgericht word:n, met het doel de mid delen te bestudeeren en de noodige maat regelen voor te stellen welke dienen ge nomen om al de abnormale kinderen in de provincie te kunnen plaatsen. Leden der rechterzijde stellen ten slotte volgende wijzigingen, voor aan het be- grootingsontwerp De opcentiemen onder art. 9, 10 en 11, worden van 30 gebracht op 25. De belasting op de rijwielen wordt ge bracht van 12,50 fr. op 10 fr. SBHaSiSSbSBBBfiBBIfSaBflaiiflBBHIBBBBI Z. EXC. MGR LAM1ROY EN GOUVERNEUR BAELS TE MOESKROEN Op Zondag 17 dezer s_l <_r overgegaan worden tot de officieele inhuldiging van de nieuwe Technische Vrije School, ge legen langs de Koninklijke laan. Te dier gelegenheid zijn tal van fees telijkheden voorzien. Reeds hebben Zijne Hoogw. Monsei gneur Lamircy, Bisschop van Brugge en Zijne Exc. Hendrik Baels, gouverneur der Provincie, laten weten dat zij te Moes- kroen zullen aanwezig zijn, ter. einde de plechtigheid bij te wonen. Na de plechtige Mis, die zal gezongen worden, zullen 5.00Q kinders der katho lieke scholen van Moeskroen een luister rijke kantate opvoeren, werk van E. H. Muilier. Hierna zullen Mgr Larairoy en Gouver neur Baels het woord voeren. BEROERING JN DE AARDAPPEL EN MELKSTREKEN In de streek van Mecfcelen en bijzon derlijk van Heist-op-den-Berg, beerschte deze laatste dagen groote beroering om trent de mardappelkwestie. De boeren- kweekers van vroege aardappelen eisch- ten een minimum prijs voor hun aard appelen, minimum prijs die zij niet meer kregen. Betoogingen, relletjes met de gendar men, gevolgd van aanhouding en tus- schenkccnsten van Parket, waren het gevolg van deze beroering. In de streken die de melk bezorgen voor Brussel, namelijk de streken van Tienen, Rillaar, enz., werd eveneens een actie in gezet om In plaats van 0,70 fr. per liter te bekomen, de prijs op 0.95 fr. zou wor den vastgesteld. Hier ook is de beroering groot. 4LE PEUPLE EN DE NATIONALE BANK Naar de verslagen van de deskundigen die een onderzoek instelden in den schoot der Nationale Bank. blijkt dat de Socia listische bladen Le Peupie en De Volksgazetin het geniep subsidies ont vingen van de Nationale Eank. Le Peupiezou 15.0CO fr. per jaar hebben ontvangen en De Volk-gazet - 7.500 fr. In 1934 heeft Le Peupie - voor die 15.009 fr. in het geheel 183 lijnen laten verschijnen. Naar het duurste tarief van Le Peupiezouden deze 188 lijnen slechts 1316 fr. hebben gekost. GRAMMENS VRIJ Zijn straf uitgezeten hebbende, werd Grammens, de Vlaamsche schilder, Don derdag 11. in vrijheid gesteld. De processen tegen Graznens, die moes ten doorgaan te Brugge en te Tongeren, zijn voor onbepaalden tijd uitgtsteld, naar een wenk van den Minister van Justitie naar het blijkt. DE REGEERING TREEDT OP VOOR EEN BETERE TOEPAS SING VAN DE TAALWETTEN Eindelijk is de Regeering opgetreden om. een betere toepassing van de bestuur lijke taalwetten tot stand te brengen. Binnen de 14 dagen moeten de Provin ciegouverneurs laten weten welke ge msenten niet in regel zijn met de wet, ook voor deze die verplicht zijn de twee taligheid toe te passen. Aan de ambtenaren werd een circulaire gezonden om hen te herinneren dat zij de taalwetten dienen toe te passen. De Secretarissen-Generaal kregen opdracht persoonlijk na te gaan of de wetten wel toegr-ast worden en moeten desnoods tuchtstraffen toepassen. EEN MACHTSGREEP VAN REX TE RONSE Bij de herkiezing voor de beheerders der Coöperatieve Patria is Rex met zoo danig veel volmachten afgekomen, dat de oude katholieke associatie in minderheid werd gesteld en haar lokaal kwijt is. De katholieke associatie, weleer zoo sterk te Ronse, zit daarmee op straat. En kele jaren geleden had zij drie feestzalen; nu heeft zij er geen meer. ZIE VERVOLG OP 2* BLAD. Op Zondag 17 Juli richt het Diosc-esaan verbond der Missiekringen te Brugge eau congres in voor de Missie-ijveraarsters. Na do heerlijk geslaagde Bisschopehulde op 23 Ju., door de V. J. V. K. A. is het treffend te mogen aanstippen dat het B:sdcm Brugge waar, Goddank, de Ka tholieke aktie bicgit, ook voc de Missie- akiie immer doorgewerkt wordt, zoo past hst immers, want zóó heeft Rome het i.eeds gewild. Meer nog, de Paus der Ka tholieke aktie eisclit de hulp aan de Mis- sieaktie op als belangrijkste der aktivi- teitea van de K. A. DAGORDE: VRIJDAG 15 JULI: te 8 uur. Plechtig Missie-Uur in de Basiliek van het Heilig Bioed door Z. H. Mgr. Leys, der Witte Paters, Apostolisch Vicaris van Kivu. ZATERDAG 16 JULI: te 3 uur in de Gilde, Oudenburgstraat. Opiinng der ten toonstelling door Z. H. Mgr. Lamiroy. ZONDAG 17 JULI: te 10 uur in Sint Salvaiorskerk, Pontificale Hoogmis door Z. H. Mgr. Leys. Sermoen door Z. E. H. Ghyssaert, dioseesaan proost voor het Vrouwcnverbond voor K. A. Te 11.30 uur, Sektiivergaderin-g: in de bovenzaal der gilde Ouden-burgstraat-, vcor ce IJveraarsters der Pauselijke Mis siewerken, onder voorzittet-schap van Mgr. Van der-Meersch, Vic.-Generaal, bestuur der d'r Missiewerken: «De heerlijkheid der taak door Mevr. Denys, Popering-e; «De parochiale Missieactie», door Z. E. H. no,vie; stotw, 3Td door Z. H. .xc. Mon seigneur Leys. In de feestzaal der Br. Xaverianen (Ingang bij O. L. Vrouwkerk) voor de IJveraarsters der Naaikringen, on der voorzitterschap van Mgr. Callewaeit, Diosc. Bestuurder van het Werk der Ar me Kerken: «Ons naaiwerk voor den eeredirnstdoor E. P. Dom. Ans. Veys; Ook voor China!», door E. P. Raskin van Scheut; De naaikringen van de H. M. D. C.door E. P. Verhoo&el S. J.; slotwoord door Mgr. Dereere der Paters Carmelieten, Bisschop van Trivandruin, Indië. Te 2 uur; Bezoek aan de tentoonstel ling. Te 3.30 uur, Feeestverg&dering in d: zaal der Br. Xaverianen (ingang bij O. L. Vrouwkerk)Wat ons verbond be- teekend voor de Missieaktie in ons Bis dom door juffr. Mostaert, schrijfster van het verbond; Hulde aan onze West- Vlaam-che Missionarissen door Z. E. H. Kan. Vander Heeren; toespraak door Z. E. P. Vandewalle van Scheut; slot woord door Z. H. Exc. Mgr. Lamiroy. MAANDAG 18 JULI: Vergadering van de leden van den Priestermissiebond, te 2 uur, in de bovenzaal der gilde: toe spraak door Prof. Dr A. J. M. Mulders, Hoogleeraar in de Missiotogie akn de Rocmsch Katholieke Universiteit van Nij megen; onderwerp: Priester en Missie WOENSDAG 20 JULI: praktische les sen: Z. E. H. Maertens en E. P. Raskin; Bezoek aan de tentoonstelling onder lei ding. Dioscesan? Tentoonstelling open: Za terdag van 4.30 tot 8 uur; Zondag van 11 tot 1 uur en van 2 tot 9 uur; andere dagen van 10 tot 12 uur en van 2.30 tot 9 uur. in Beifit, van au tot oindo jaar, aan via ons sendt in pottnftii of stort op post- checkrakeninf 155.70 van V. Sansan-Van- oasta, Druk kar, Poparinfe, da som van 13,75 FRANK. Voor kat Buitenland rende men ons por Internationaal Poatmandaat: Uit Frankrijk: 22,50 fr. (Belg. geld) Uit Amerika: 32,50 fr. (Belg. geld) Vlaandren clcn Leeuw! Vrijheid of dood! Klonk het vóór zeshonderd jaar. Mannen als reuzen, armen bloot, Spotten met dood en gevaar! Walsch is Valseh! Slaat dood en vooruit! Graaf van Dompierre vraagt wraak! Schild ende Vriend!... Door niets gestuit! Vló.men!.., Slaat uw knotsen raak! Kappen, kerven!... Bloed spat in 't rondJ Wapengekletter!... Klaroen!... Helden wonnen den V ai er grond! Vlaanderen is Vrij!... Van toen! Beselare. 11 Juli 1938. GEO. tksasizsjsT'-^aflHHiiaHaHaH ■■■ssBiasm^aHSSBgifssiBBSB We trokken Zondag per toeval door Ingelmunster. Daar vierde men vreugd'.g en weerdig den honderdjarigen Petrus Elisabeth, waarvan we verder foto geven. In den feeststoet zagen we onder meer een prachtwagen der V.O.Ssen en. v.aar we vernamen, zoas hij uitgeiverkt naar ontwerpen van den Brugschen kunstschilder Heer Samuël De Vriendt. Niet te verwonderen of werd hij door iedereen zoo bewonderd. Hier geven we twee zichtjes ervan: het geheel was een verheer Hiking van Vlaanderen: A. V. V. V. V. K. VREDE. En we dachten aan den toestand in Vlaanderen. En als ivij denken aan Vlaanderen, dan denken wij aan Katholiek Vlaanderen. VREDE1 Waar in Vlaanderen is er vredef Gemis aan broederliefde, gemis aan nederigheid belet de Vlamingen tot elkaar te gaan. Sinds een jaar nu en meer tvordt er gegoocheld met Concentratie en als K.V.V. die eerlijk betracht wordt ze door V.N.V. met veel omdraaien voorzichtig op zij geschoven. A.V.V. is heel goed maar het moet samengaan met V.V.K. V.V.K. is echter voor velen van geen tel meer. En we willen samen 11 Juli vieren, en de eene heeft de zoete hoop den anderen politiek te kunnen kelderen. En als de viering gedaan is, herbegint de broedertwist. En die verdeeldheid is onze onmacht op Katholiek en ook op Vlaamsch gebied, en geeft de sterkte aan de spottende tegenstrevers. Zoo is Vlaanderen bezig met vergaan. Vlaanderen moet herleven in V.V.K Vlaa:ideren is voor ons synoniem van Katholiek, of is Vlaanderen niet. Die blindelings gehoorzamen aan de bevelen van een Staf Declercq, maar zelf willen oordcelen wanneer en hoever ze moeten gehoorzamen aan de Kerkelijke Overheden, die zijn de doodgravers van Katholiek Maanderen en van Vlaanderen. Die vergiftigde geest in Vlaanderen moet eerst verdreven worden. Vlaanderen moet vieren onder leuze: A.V.V. V.V.K. En vieren is niet genoegDat betrachten door alle middels is plicht. Dan vieren we blijde 11 Juli. PAX.

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1938 | | pagina 1