De Opstand laait hooger op Het H. Bloedspel te Brugge Bij onzer de 10.000 eerste namen Gesneuvelde lizerjongens Prinses Charlotte naar Zweden Acten en Decreten van het Concilie van Mechelen Een reeks zware LuchtvaartraBipea op 21 Augustus te Diksmuide ingehuldigd KATHOLIEK WEEKBLAD VAN IEPER <7 INTERNATIONAAL OVERZICHT Aan onze vertrekkende Missionarissen! WE ZENDEN ONS BLAD WELGESLAAGDE JUBELFEESTEN van den H. Jan Berchmans te Diest Het Beeld van O. L. Vrouw van Lourdes te Oostakker vijftig jaar gekroond Vijf-en-twintigste verwezenlijking der Vrienden van het Kruis,, 17 Dooden ln Duitschland Vliegtuig te pletter gevallen in Mexiko, 8 dooden Parachutist omgekomen Negen dooden te Rio-de-Janeiro Kindje door vliegtuig gedood in Engeland Vliegtuig op Kerk in Argentina, 2 dooden ZOND G 21 OOGST 1333. as «DE HALLE Katholiek Weekblad van leper Bureel: Boterstraat, 58, ILPER. ABONNEMENTSPRIJS VOOR 1 JAAR (per post) Binnenland 25— fr. ielgisch Kongo 45.fr. Frankrijk 45.fr. Alle andere landen 65.fr. Medeioti kets itm verantwoordelijk voor kun arttktU. WEEKBLAD: 50 CENTIEMEN 6* JAAR. Nr 34. TARIEF VOOR BERICHTEN I Kleine berichten per regel 1.fr. I 2 fr. toel. v. ber. m. adr. t. bur. f Kleine berichten (minimum; 4.fr. Annonccn rijn vnoraf te betalen en Rouwber. en Bedanlc. (min.) 5.fr. I moeten tegen den Woensdag avond pr.'is op aanvraag. E Te herhalen aankondumeen Tel. Poperinge Nr 9. B ingezonden worden. Kleine be- Postcheckrekening Nr 1SS.70. R rich'en tegen den Donderdag noen, Vrijdag namiddag, 12 Oogst, ïs Haar Koninklijke Hoogheid Prinses Josenhine- CharJotte. uit onze haven naar Zweden vertrokken. De reis geschiedde aan boord van de <'Belgica», die herhaaldelijk de eer had de vorstelijke vacantiekinderen naar Zweden te voeren. De Prinses zag er opgewekt en fleurig uit. Minzaam rroette ze de omstaanders en terwijl de hoot wegvoer, wuifde ze nog lang ten afscheid. Hier ziet men de Prinses die den bloemtuil, welke haa»* door een Zweedsch meisje werd aangeboden, aan den kapitein van de Bclgica te »ieken geeft. NUTTIGE RICHTLIJNEN VOOR VANDAAG Voor vandaag? Ja... voor vandaag in het bijzonder, want het is vacantie. Zoo alle richtlijnen van het Mechelsehe Concilie van groot belang zijn, dan toch rijn er eenige van meer direct belang om dat zij ook vandaag nog toegepast moeten worden, omdat er voor deze regels geen uitstel geldt of kan gelden. Zij handelen over de problemen die zich stellen in het openluchtleven, hetzij aan het strand, het zij in boseh en veld rroblemen die dus wel actueel zijn, en eigen aan het seizoen. HET PROBLEEM DER CHRISTELIJKE ZEDIGHEID Het probleem van de Christelijke ze digheid stelt zich zeer moeilijk in deze dagen. Moeilijk in theorie. Want het uit zicht van de zedelijkheid kan veranderen naar gelang de jaren voorbij gaan. De mode van de kortere kleeding, een waar schandaal in vroeger jaren, wordt nu niet meer als oneerbaar aanzien. Een dame die cigaretten rookt was voor 15 jaar in de oogen van veel menschen een schepsel uit den booze... Nu vindt men daar geen aanstoot meer in... Dat komt omdat men zoo dikwijls de regels van welvoegelijk- heid aanziet als prineepsn van zedelijk heid, waar de zedelijkheid ech'er uit de natuur der zaken voortspruit en de regels van welvoegelijkheid dikwijls kunnen veranderen naar gelang de menschen het zoo willen. De zedigheid kan niet in strikte en stipte voorschriften vastgelegd worden. Men kan alleen een vingerwijzing geven, een houding aanprijzen. Zoo heeft een Grieksche dictator zich eens voor eeuwig en altijd belache'ijk gemaakt omdat hij wettelijk had vastgesteld welke lengte de rokken moesten hebben, hoe hoog ze van den grond mochten blijven enz. Welke houding moeten wij dan aanne men? Ziehier het antwoord door hst Con cilie van Mechelen gegeven, het laat aan duidelijkheidnietste wenschen over: «Dat zij allen (de christelijke vrouwen en meis jes) begrijpen, dat zij zwaar door schan daal zondigen, zoo zij zich vertoonen in een dergelijke kleeding die door een eei- lijk en rechtschapen mensch moet beoor deeld als een zware aansporing tot kwaad voor de menschen Ziehier dus een aanwijzing. Ze lijkt U niet duidelijk, zegt U. Laten wij elkaar verstaan. In deze aanduiding staan geen maataanduidingen, geen leng tematen van rokken of mouwen, nog min der is het een geïllustreerds catalogus waar men de voorbeelden van zedige klee ding in kan raadplegen. Dat is niet noo- dig, integendeel, de Kerk zou zich bela chelijk maken moest zij zoo iets willen voorschrijven. Doch de Kerk heeft een betere maat- s af: de christelijke fijngevoeligheid die aangekweekt moet worden door een fij ne en deugdzame opvoeding waar de zrdigheid een groote plaats Inneemt. Daarom doet het Concilie nogmaals een dringend beroep op de moeders, de onder wijzeressen, de scholen en de vereenigin- gen van alle gehalte die iets met opvoe ding te maken hebben. Zoo het probleem moeilijk is in theorie, dan toch is het even moeilijk van toe passing. Want meer dan ooit leven de heidenen en christenen nu naast elkan der, werken zij te zamen, vermaken zich te zamen. Het betaald verlof, de vrije da gen, de grootere ontspanningsmogelijk heden hebben met vele voordeelen ook dit tuvel gebracht dat er nu geen rustige hoekjesmeer bestaan waar een christe lijke familie in een rustige en eenvoudige omgeving den steen des aanstoots kan vermijden. Wat nu gedaan? Het Concilie blijft onverbiddelijk De christenen moeten kost wat kost pal blij ven staan, zij mogen aan de grootere vrij heden en zedenmisvormends strekkingen geen gevolg geven, en het bijwonen van dergelijke tooneelen moet zooveel moge lijk vermeden worden, vooral door de jeugd. Niet voor niets hebben dz geestelijke overheden zooveel goedkeuring gehecht aan de pogingen van Zedenadel .1 en La Ligue pour ie relèvement de la mo- ralité publique vooral wat betreft de werking aan de kust en andere badplaat sen. Ook wordt een ernstig beroep gedaan op de wettelijke overheid: zij schieten grootelijks in hun plichten tekort zoo zij niet met alle middelen die in hun macht bargen, de ontbindende invloeden van het hedendaagsch heidendom trachten in te toornen. NIEUWE THEORIEEN VAN NIEUWE ZEDKNPROFETEN En het nudisme? en al de zoogenaamd geleerde voorschriften en argumenten die hitgaan van dokters en sociologen, en ai &e nieuwe theorieën van nieuwe zeden-, profeten, wat daar mee gedaan? Al deze argumenten zijn maar voorwendsels, zegt het Concilie, drogredenen die moeten die nen om zand in de oogen te strooien. En deze drogredenen kunnen geen plaats vin den in de Christelijke leering, zij kunnen niet in overeenstemming gebracht met de leer van de erfzonde. Degene die de Kerk wil aankleven kan geen nudist zijn. Anti-godsdienstige of ongeloovige per sonen zullen deze leerstelling natuurlijk utlachen en trachten te kleineeren met hun gewone argument: verouderd, kin derachtig, bekrompen. Zij hebben lijk al tijd ongelijk. Het is hier de plaats niet om aan te duiden hoe de katholieke leer rechtschapen en juist staat tegenover de gezondheidsleer en de wetenschappelijke problemen die uit het physieke leven voortspruiten. Het zij ons genoeg aan te duiden hoe uit alle landen en werelddee- len stemmen opgaan, stemmen van ge leerden, zoowel dokters als moralisten, sociologen als opvoeders die de kering der- Kerk goedkeuren en verdedigen. Wanneer men de artikels die over de zedigheid handelen overleest, wordt men getroffen door het helder overzicht dat uit dié regels straalt. Want de menschr- lijke kant van deze zoo delikate zaak 's niet vergeten, terecht, kan men opmerken dat deze regels rijp overwogen zijn en mén niet alleen heeft willen verbieden of straffend spreken, doch dat de geestelijke overheid ook heeft getracht de menschen aan te zetten tot meer fiere eerbaarheid. Dit blijft duidelijk uit deze regels: «dat zonder gevolg te geven aan meer wulpsche strekkingen, de christelijke vrouwen ge kleed gaan op een discrete en gepaste elegante wijze «GIJ ZIJT HET ZOUT DER AARDE r Men moet zich geen illusies maken, de christelijke zedigheid is vooral in deze dagen een moeilijke deugd. Vooral de jon gere meisjes en jongens hebben nu een harde noot te kraken. En de ouders, de onderwijzers, de opvoeders, maken zich met reden ongerust. V/at bhjft er ons tenslotte te doen, zoo niet nogmaals het goddelijk woord in toe passing te brengen: Gij zijt het zout der aarde. Tegenover de nieuwe heidenen, tegen over het zedenbederf, moeten wij katho lieke ouders kristelijke mannen en vrou wen plaatsen, mannen en vrouwen van een stuk, die hun sterkte en kracht niet vinden in wetten en wetjes, maar die hun wet lezen in hun hart en in hun opvoe ding, die hun bescherming vinden in het voorbeeld van hun ouders. D. U. DE PALESTIJNSCHE WARBOEL. Terwijl in het Verre Oosten de vijandelijkheden tusschen Japan en Rusland onderbroken werden en een kleine kans ontstaat voor een vreed zame regeling, terwijl het werk van Lord Runciman in Tsjechoslovakije eene kleine adempauze beteekent in de Midden - Europeesche spanning wordt onze aandacht weer getrokken naar Palestina, waar de Arabische opstand van het stadium van terro ristische aanslagen schijnt over te gaan tot georganiseerde gevechten. Bommenaanslagen, moorden, brand stichtingen zijn dagelijksche voorval len geworden, maar meer en meer ontstaan geregelde botsingen tusschen het Engelsche leger en de gewapende opstandelingen, die in de laatste tij den een aardig legertje zijn gaan vormen. Men berekent thans reeds een goed uitgerust opstandelingenle- ger van ongeveer vier duizend man. terioijl duizenden gereed staan om bij te springen, niet alleen in Palestina zelf maar buiten de grenzen, in Syrië en in Arabie. Zooals we reeds herhaaldelijk schre ven staat achter de Arabische opstand geheel de Musulmansche wereld, die met spanning het verloop van de ge beurtenissen in het Heilig Land volgt en nu reeds geldelijk steunt in af- toachting dat contingenten strijders uit de andere Arabische nederzettin gen in Azie en Noord-Afrika naar de Palestijnsche grenzen opmarsjeeren. DE BEWEGING ANTI-JOODSCH. Deze beweging is thans hoofdzake lijk anti-joodsch, zoodat de Israëlie ten vervolgd in Duitschland, Roeme nie, Polen, Italië en in andere lan den, zelfs in het land van afstam ming. geen vrede kunnen vinden. De inwijking van Joden in Palestina is na den oorlog geweldig toegenomen, dank zij de Sionistische beweging, on der de leiding van zekere rijke En gelsche Joden, die groote kapitalen ter beschikking stelden voor de eco nomische uitrusting van de nieuwe wordende Joodsche Staat. Alhoewel dit alles met leede oogen door de Arabieren gevolgd werd, zou het verzet voor goed losbreken in de laatste jaren en dit vooral tengevolge van de economische crisis, die een groote werkloosheid schiep. Voor deze werkloosheid werden de Joden aan sprakelijk gesteld, die door de inwij king het aantal arbeidskrachten had doen stijgen boven de normale behoef ten aan arbeiders. De belangrijkste uitvoerhaven van Palestina, Jaffa, was intusschen aan het kwijnen gegaan, daar de schepen meer en meer gin gen aanleggen in de modern uitge ruste haven van Tell-Aviv, die de Jo den, dank zij hun machtige kapitalen, in enkele jaren van een klein dorp opgevoerd hadden tot een van de machtigste havens van de Levant. Dit en andere argumenten hielpen er niet weinig toe bij om een Arabi sche nationale beweging wakker te roepen in Palestina, die geheel het Heilig Land voor de Arabieren op- eischte. En er is wel eelt grond van rechtmatigheid in deze bisch van de Musuimannen.die sedert rycer dan dui zend jpar in deze streek gevestigd zijn en een liefde voor de geboortegrond gekweekt hebben, die ze de ingeweken Joden ontzeggen. Nu dat hun levens mogelijkheden door het Sionisme in gevaar gebracht zijn verdedigen ze zich. door te trachten het de Joden in Palestina onmogelijk te maken. HET ENGELSCH VERDEELINGSPLAN. Na de eerste ernstige onlusten heb ben de Engelschen getracht een op lossing te vinden, door een plan van verdeeling van Palestina-voor te leg gen, waarbij een deel aan de Joden zou voorbehouden ivordën, een deel aan de Arabieren en een toezichts- strook aan de Engelschen, die eigen lijk moet dienen om de pipe-line te beschermen, die de petroleum van de rijke bronnen uit Irak over Palestina naar de haven van Haïffa voert. Met dat plan zijn noeh de Joden, noch de Arabieren akkoord. De Joden kunnen zich niet neerleggen, bij een beperking van de inwijkingsmogelijk- heden, terwijl de Arabieren deze op lossing aanzien als een roof van een BRITSCHE ZORGEN Tot nog toe heeft Engeland omzeg gens niets anders gedaan, sedert het uitbreken van de onlusten, dan inge grepen telkens er zich iets voordeed, dus politiemaatregelen genomen om de orde te herstellen. Toch kon het met zijn troepenmachten hardhandi ger en radikaler tusschengekomen zijn. Ah het dat niet gedaan heeft dan is het omdat het de Arabieren, die het nu vooral gemunt hebben op de Joden niet erger tegen zich vij andig wil stemmen dan dit nu reeds het geval is, en dit omdat het in zijn andere koloniën en invloedsgebieden met het islamisme zou af te rekenen hebben, zoodat de opstandige bewe ging zich zou kunnen uitbreiden over al zijn Aziatische bezittingen en dus ook in Britsch-Indie. Deze toestand baart de Engelschen groote zorgen, en het tracht dan ook zoo voorzichtig mogelijk te werk te gaan. De Engehche Minister van Kolo niën. Malcolm Mac Donald, is per soonlijk naar Palestina geweest om de toestand ter plaatse te onderzoeken en het is met vertwijfeling dat hij zich hierover uitgelaten heeft. Het ge schil is bijna onoplosbaar. De Joden neemt Engeland onder zijn bescher ming, en toch voelt men meer en meer dat de eenig mogelijke uitkomst ligt in een zekere genoegdoening aan de Arabieren. Nu dat de strijd zoo toegespitst wordt en dreigt het karakter aan te nemen van een echte koloniale oorlog verwacht men dat Engeland zal con cessies doen, maar in welke zin kan men zich vooralsnog niet indenken. De koloniale politiek van Engeland wordt thans zeer op de proef gesteld doch voor ons is het wellicht een ze gen, want juist de zorg om de kolo niën zet Engeland er toe aan alles in het werk te stellen om een Europee sche oorlog te vermijden, waarin het door het spel der overeenkomsten zou meegesleurd zijn, en die noodlottig zou worden voor het Britsche impe rium. (Verboden nadruk.) ROSKAM. groot gedeelte van hun land ■IIIIIIHIIIIHIIIII1IIKIB1E8IIB DE TRAGIEK VAN DEN LAATSTEN OORLOG Wij willen de duizenden namen van al de gesneuvelden rondom de grafkamers, opdat werkelijk deze kamers, met hun dierbaar symboliek bezit, zouden schragen de anonieme grootheid van eiken volks jongen die sneuvelde, en zulk erfdeel zou den bewaren voor de nageslachten. Wij willen niet dat uit deze verbonden heid van liefde en trouw de proletarische strijdmakkers zouden gebannen blijven. De liefde van Vlaanderen, met anonie me offervaardigheid, neemt de voogdij schap over het aandenken van deze volks kinderen. «De eerste tienduizend namen worden dit jaar onthuld. Zoo wordt vermeld, in een der eerste mededeelingen. in veTband met de Ijzer bedevaart op 21 Augustus. Telken jare, wanneer de oogst op de velden van Vlaanderen gestuikt staat, en in de voorraadschuur wordt geborgen, trekken een heele bende nieuwe zendelin gen, maaiers van den alom rijpenden Zielenoogst, naar de Missies. Rond Augustus komen ze voor enkele weken naar huis, en in alle streken van ons land is het dan een blijde missie- hoogtijd: plechtige Dankmis van nieuw - gewijde missionarissen, zorgvuldig bereide afscheidsfeesten en Vlaamsche Kennissen. En dan komt de afseheidsdag: het groo te blijvende offer van ouders en kinders, familie en vrienden voor de zaligheid van zooveel ongelukkige menschen, waarvan een college-student, in den brief waarin hij aan zijn moederke zijn missieroeping aankondigde, schreefIndien de men schen van alhier God niet kennen, dan is het een beetje hunne schuld, maar indien de arme heidenen niet zalig wor den, dan is het de onze. Volgens de statistiek der Congregatie der Propaganda telde België in 1934: 3.663 zendelingen in leven. Volgens -Kerk en Missie» het tijd schrift van den Priester-Missiebond, zijn er in 1937 nu er dan 250 nieuwe missio narissen uit ons land vertrokken! Welk een zegen voor de missies en voor ons volk, dat edelmoedig zijn kinderen afstaat «n dit telken jare Zooals onlangs werd uitgemaakt, heeft het bisdom Brugge 2000 missionarissen in leven of 1 per 475 inwoners. Opnieuw staan er tientallen in havens of stations of op den avond van hun af reis... Voor hen dit woord uit ons hart: Wij blijven allen eens en eendrachtig werken, zij in hunne missie en wij, hune ouders, familieleden en vrienden, midden ons werk: hen helpen door dagelijksch gebed en blijvende steunl De 10.000 eerste namen onzer Vlaam sche gesneuvelden?... Hebt Gij wel een flauw vermoeden van welke drama's daar op die grijze naamplaten te lezen staat?... Hoe elke naam, elke plaats, eiken datum met bloed is geschreven, bloed, en dan nog welk verschrikkelijk lijden... Wanneer men deze tragische lijsten na gaat, ziet men hoe zwaar Vlaanderen» offer aan den Ijzer is geweest. Men is ontroerd wanneer men ziet hoe het ge beente onzer jongens verstrooid ligt over de vele vreemde landen, waar zij gevan gen, gewond of door ziekte aangetast gin gen sterven, ver van de geliefden en ver van het kleine stukje Vlaamschen Vader - grond. EENE KLEINE BLOEMLEZING IN HET MATELOOS OFFER ONZER VOLKSJONGENS? Kan-, we zullen even den tip van den sluier oplichten, den sluier van bloed en lijden... die er reeds door de Jaren <s overeen gszakt. Wees moedig, want het is vreeselijk. Eén der IKK) Vlaamsche gemeenten, ééne, zooals de meesten, met veie gesneu velden... en wij lezen: ISIDOOR S.: gesneuveld te Beez (Na men) Augustus 1914 in volle borst getrof fen door een geweerkogel., na 2 dagen vreeselijk lijden gestorven... EMMANUEL L. J.: verdwenen... in Augustus 1914... rend Namen. AUGUST B.: gesneuveld rond Namen, Augustus 1914. Bleef 5 dagen gekwetst liggen zender hulp, en vreeselijk verminkt, stierf op 23 Augustus 1914. AUGUSTIEN H.: gesneuveld 1S14, Eve- re-Schiplaken, Verrast door de vijandelij ke mitrailieuzen, op slag gedood. PETRUS D. C.sneuvelde tn zelfde aan val, tusschen de linies met doodelijke hoofdwonde, stierf er uren later, zonder dat men hem heeft kunnen helpen. FLORIMOND V. O.: gesneuveld te Wa- lem, September 1914. Een granaat deed de dekking instorten: levend begraven met 6 andere kameraden. PETRUS D. K.: gesneuveld te Stuive- kenskerke, Oktober 1914, in vollen slag door een obusscherf, aan het hoofd ge wond; is kreunend voortgekrepen tusschen de lijnen, van gracht tot gracht, gansch den nacht door... tot men 's anderdaags zijn leeggebloed lijk heeft gevonden. KAKEL W.: gesneuveld Mei 1915, Diks muide, bij 't innemen van 't Bruggen hoofd; kreeg een stuk schroo in den nek en was op slag dood. JOZEF W.: gesneuveld te Kaaskerke, Juni 1915, bij het aflossen een mitrali- leuze kogel in het hoofd... ALPONS S.: gesneuveld 1 September 1915, de beide beenen afgeslagen door een .granaat, zoodat hij langzaam ieeghloedde... HiiQüiiiiUiuiinüiiuiuiiiiiiiuiiiiiiiiiiHiiiniiiiumuuiiiiiiiuiiwii GEBROEDERS K. EMIEL: Oktober 1915. Gaasterland. Bij het ontvluchten verdronken... GEORGES; gesneuveld Reigersvliet, Maart 1918, been afgeslagen, 's anderdaags door bloedverlies overleden. JOZEF V.: gesneuveld Mei 1916, Rams- kapelie, over heel het lichaam verminkt door granaatontploffing; na 10 dagen vreeselijk lijden gestorven. PIETER L.: Boezinve 5 Augustus 1916, gestikt door de gas! PAUL V. B.: 17 April, in den slijksektor van Langemark, bij het wegdragen van een gewonde, zelf gedood door een geweer kogel.. GEBROEDERS V. Rt Maart 1917, Steenstrate, sneuvelden in eikaars armen, terwijl den een dsn andere ging zoeken; werden slechts 18 dagen iater, ineenge strengeld, dood, weergevonden... MAURJTS G.: April 1918. Voor Diks muide, door een granaat beide beenen af geslagen, terwijl de romp bleef rechtstaan in den kuil! Een uur later dood. AMADÉ A.: Augustus 1918. Nieuwpoort, op weg met gespan naar de vuurlijn, werd in de zijde door granaatscherven getrof fen. terwijl hij zijn steigerende paarden hield staan; stierf na vreeselijke pijnen. FLOREINT C.: 3 September 1918, Diks muide, bij een raidontploften zijn eigen handgranaten en verscheurden hem lijf en beenen... stervend weggebracht, stierf te Hoogstade... En zoo gaat de vreeeelijke lijst verder en komt men aan het groote bevrijdings -offensief, 28 September 1918. waar, op enkele korte dagen, de lijst van de gesneu velden met nog bijna 1 /3 zou worden aan gevuld! Allen jongens met 3 jaar oorlogs lijden achter zich, met de vaste hoop dat zij naar huis keerden... Wij lezen verder: PETRUS P.: Bosch van Houthulst, 28 September 1917, verdwenen 1... EMIEL V. R.: 28 September 1918, Pas- schendaie, gewond in de zijde, na drie da gen vreeselijk lijden overleden. ALBERT W.: 29 September 1918, Sta-' den, gedood in een vreeselijk spervuur. DEONIS W.: 2 Oktcbar 1918, Moorsle de, door mitrailleuzekogel gedood. AUGUST V.: 5 Oktober 1918. nabij Roeselare door vijandelijken geweerkogel neergeveld. FRANS V.: 14 Oktober 1918, Korremark. Vreeselijk gewond, stierf kort nadien hi het veldshospitaal. Lt LEO D.: 15 Oktober 1918, Torhout. Op verkenning door verscheidene mitrail- leuzekcgels in de berst neergeveld... czxoir iji8. Wielsbe- ke, door verscheidene mitraiiieuaekcgels, op 19 meter van den vijand, neergeveld. HENDRIK A.: 17 November 1918, 23 maai geopereerd van granaatsplin:ers, na maancen lijden, gestorven. Daarbij kwam nog dc vreeselijke Spaan, sche griep, die zoovele jongens roerloos neervelde op het oogenbllk dat zij dach ten den geboortegrond eindelijk weer te zien... En voor elke gemeente, van de kleinste tot de grootste, is die lijst even vreeselijk, even bloedig. Gaat, Bedevaarders, en overloop zelf de tragische lijsten die over heel de crypte tot in den kruiskop van den IJzertoren ver spreid staan, en zie waar onze jongens verspreid liggen en hoe zij gevallen zijn. Dtns dat eike naam, elke datum, een vreeselijk drama is, een lijdensweg zooais alleen de oorlog meebrengt. Denk aan die duizenden moeders en vaders, aan de vrouwen en kinderen, waar de d 00 snare van hun lieveling eveneens een drama be- teekende, en zielswonden sloeg, zoo diep als deze in het vleesch van hun bloed eigen kind; en hoevele vaders en moeders zijn van verdriet niet weggekwijnd... Denk op dit alles, wanneer U straks die namen zult lezen, namen van alle ge meenten uit ons lieve Vlaanderen, namen die voortleven in familieleden en kinde ren, namen die een testament zijn, een testament dat U Bedevaarders uitvoeren most en dat luider spreekt dan alle poli tieke kleinheid of kleinzielig eigenbelang, hun testament dat luidt: Dat zij vielen voor U, voor hun geboortedorp, voor hun land dat Vlaanderen heet, maar ook met de overtuiging dat door hun offer de oor log voor altijd aan hun volk zou gespaard blijven, omdat zij vielen voor de leuze Nooit meer oorlog leuze die in bronzen letters in den roet van den IJzertoren staat gebrand! CL D. L XIX' IJZERBEDEVAART Mogen wij aan onze afgevaardigden en inrichters nog volgende punten mede- deelen, met dringend verzoek ze ter ken nis te willen brengen van hun medereizi gers. Zij zijn van bijzonder belang voor het wellukken en ordelijk verloop van de 19* Ijzerbedevaart. LAATSTE SCHIKKINGEN 1. De Plechtige H. Mis begint te 11 uur stipt. Het altaar staat aan den achterkant van het IJzermonument (tusschen het de Boninge-van der Linden- en het Joe En- glish-beeld), zoodat men het over heel de weide zal kunnen zien. Bazuingeschal zal de H. Mis aankondigen. Het tijdeigen wordt uitgevoerd door de schola 1 van de St Pietersabdij te Steen- brugge. Het gewone der H. Mis wordt door een Brugsch zangkoor gezongen, waarbij de aanwezigen zich aansluiten. Tekstboekjes der «Missa brevis» (=kor- te zangmis) zullen m de vlakte door bij zondere verkoopsters aangeboden worden. (Prijs: 0,25 fr.). Men wordt verzocht bij aankomst te Diksmuide naar de weide op te stappen, ten einde een goede plaats te hebben. Opgepast! Niemand wordt zonder herken- ningsteeken op de weide toegealten. 2. Het Herkenningsteeken zal te Dit>- muide door de Ik Dien Meisjeswor den aangeboden. De prijs is, zooals men weet, 3 fr. Men vergete niet dat de in richtingskosten buitengewoon hoog zijn en dat, wie niet in 't bezit is van het Herkenningsteeken, den toegang tot den Heldenhuldegrond zal geweigerd worden. 3. Zooals vorige jaren zullen de V. O. S.-vaandels niet bij hun groepen blijven, maar de eerewacht vormen naast den IJzertoren. De vaandeldragers war den verzocht zich met hun vaandel 're begeven naar den IJzerdjk voorbij den Toren tn plaatsen zich in eene haag tus schen weide en dijk, vanaf den Toren naar de richting der spoorwegbrug (dus ditmaal niet naar dtn hoogen akker grond). ZIE VERVOLG OP TWEEDE BLAD. in Belgic, van nu tot einde jaar, aan wie on* zendt in pottzegel* of «lort op po*t- checkrekening 155.70 van V. San*en-Van- neite. Drukker, Poperinge, de ion van 10,45 FRANK. Voor het Buitenland zende man on* per Internationaal Po*tmandaat: Uit Frankrijk: 17,10 fr. (Belg. geld) Uit Amerika: 24,70 fr. (Belg. geld) De eer*te herhaling van het Bloedspel op het podium der Groote Markt. Meer dan 2.000 spelers figuranten, zan gers en muziekanten zullen dis Spel uit voeren in het eenig m.ooi kader der Groote Markt, met het. Beifort als hoofdtooneel. De costumes zullen een bonte schakering vormen op het tegen het belfort aange bouwd podium van 500 m2 oppervlakte. De muziek (koor en orkest, samen 1.000 man) compositie van Arthur Mtulemans, is een echt meesterwerk dat door kunst kenners die de herhalingen bijwoonden, bestempeld werd als een gewrocht die we zelden te hooren. krijgen. Eer. eansch bijzondere installatie voor kleurbeliehting werd aangebracht, die het eeuwenoud belfort, het podium en de middeleeuwsche costumes tot een feërie omtoovere'n zal. We meenen niet te over drijven wanneer we schrijven dat totnog toe zelden In Europa wellicht nog nooit 100.000 watt voor kleurt dichting werd aangewend, zooals hier het geval is. Voegt daarbij het eeuwenoude decor en vanzelf komt men tot de conclusie dat Brugge iets aangedurfd heeft wat wereldsteden het benijden. Mst de luidsprekers werd voor de aller eerste maal een nieuw systeem gebezigd door Bell Telephone, zoodat gansch het podium gesensibiliseerd is en gelijk waar de toeschouwer zich ook bevindt op de Markt, hij het gansche Spel zal kunnen volgen. Iedereen van heinde en verre zal er dan ook op gesteld zijn om die buitengewone prestatie bij te wonen. Om de groote mas sa toe te laten het H. Bloed-Spel bij te wonen, worden 5 vertooningen gegeven, t.w. op 29, 21, 25, 27 en 28 Augustus, tel kens te 9 uur 's avonds, uitgenomen voor de vertooning van 21 Augustus, die te 6 uur 's namiddags doorgaat. Te 11 uur zullen deze opvoeringen, die zonder tus- schenpoos doorspelen, geëindigd zijn. De speciale treinen die vóór en na de opvoe ringen loopen, worden regelmatig door de radio aangekondigd. Voor iedere vertoo ning zijn 8.500 genummerde zitplaatsen aangebracht. Prijs: 25, 15, 10 fr.; en 5 fr. voor staande plaatsen: 20 verminde ring voor greepen bij bestelling van min stens 20 kaarten van zelfden prils en voor denzelfden dag. Bestelling: Dienst voor Toeristen. Markt. Brugge. TeL 327.12. Post- checkrekening 409273: Comité H. Bloed-, Spel, Brugge. Van 20 tot 28 Augustus rullen lederen morgen te 10 Uur officieele gidsen ter be schikking zijn der houders van een kaart voor het H. Blced-Spel. Onder hun ge leide wordt een bezoek gebracht aan de voornaamste merkwaardigheden en kunst schatten der stad. De personen die wen schen dit geleid bezoek mede te maken, gelieven zich te 10 uur op den Burg te bevinden. lederen dag van 12 tot 13 uur wordt een speciaal beiaardconcert gegeven. Het programma zal uitgehangen wordEn. hoek Woilestraat en Markt. lederen avond wordt op de reien in sierlijk verlichte motor-bootjes gevaren (25 vermindering op vertoon van de toesangskaart tot het H. Bloed-Spel). En wat zeker ten zeerste zal worden op priis gesteld is dat de Basiliek van het H. Bloed iederen dag toegankelijk zal zijn en de Relikwie van het H. Bloed ter ver eering der geloovigen zal worden uitge steld. De toegangen tot de verscheiden blok ken zullen door pijlen worden aangEduid. D? toeschouwers gelieven zich te schik ken naar de aanduidingen die hun door de commissarissen zullen worden gegeven. Programma-brochure met volledigen tekst en verklaring (100 blz.) is te verkrij gen tegen 5 fr., samen met de kaarten of afzonderlijk in den Dienst voor Toerisme, Markt, of op posteheckrekening 499273 Comité van het H. Bloed-Spel. In het belang der toeschouwers zelf wordt gevraagd de toegangskaarten op voorhand te bestellen in den Dienst voor Toerisme, Markt, of door overschrijving op pasteheckrekening 409273 Comité van het H. Blosd-Spel. luchtvergadering plaats had, die ingeleid werd door een massaspel. Zondag op de Groote Markt, werd een Pontifikale H. Hoogmis gecelebreerd door Z. Em. Kard. Van Roey. Na deze plech tigheid werd overgegaan tot de opening van 6t Jan Berchmanstentoonstelling. In den namiddag, midden een ontzag gelijken toeloop van volk, trok de Sint Jan Berchmans-stoet en de Jubelproces sie door de straten van Diest. In den stoet werd een schitterende uitbeelding gegeven van den tijd waarin de Heilige leefde. De Jubelprocessie was een verheerlijking van het genadeleven van den beminnelijken St Jan. Diest heeft zich overtroffen om zijn heilige te vieren. IXBBBBB&BMflBBBBBBaBBBBBSBBBBBiBBBBBBBBBEBB3BBBS3BSBBB*BB Diest, de geboortestad va i den H. Jan Berchmans, heeft Vrijdag 12, Zaterdag 13 en Zondag 14 Oogst 11. op waardige en grootsche wijze de vijftigste vetharing van de Heiligverklaring van dezen Vlaam schen Heilige gevierd, geboren in Maart 1599. Den Vrijdag werden bij een indrukwek- kenden fakkeltocht de H. Relikwiën van den Heilige naar Diest overgebracht. Het geboortehuis van den Heilige is thans veranderd in een kapel. Zaterdag werd een plechtige Hoogmis, met pontifikale assistentie opgedragen. Z. Exc. Mgr. Kerkhofs werd door een geestelijke stoet naar de kerk geleid. Tij dens de Mis werd de kanselrede gehouden door Mgr. Oruysberghs. Een indrukwek kende optocht volgde, waarna een open- Op Zondag 21 Augustus zal het nieuwe kruis, dat opgericht wordt naast de kerk van St Bemadette te St Amandsberg, te 2.30 uur plechtig gewijd worden. Het kruis, gift van een deugdzame familie, is uitgewerkt door beeldhouwer De Beule; het is tevens het 25* Kruis dat opgericht wordt door de Vrienden van het Kruis JUBELFEEST TE LOURDES Zondag is het eveneens de viering van de 50* verjaring der Kroning van O. L. V. van Lourdes. Te 6 uur Mis met zang en algemeene Communie. Te 10 uur Solemneele Mis met Pontifikale Assistentie van Mgr Coppie- ters, Bisschop van Gent. 's Namiddags groote optocht van vlaggen en katholieke genootschappen. Te 2.30 uur samïnkomst aan de kerk van de H. Bemadette. Te 3 u. optocht, biddende en zingende. Défilé voor Mgr Coppieters en de Over heden. Te 3.30 uur, in open lucht, Pontifikaal Lof en Sermoen door Mgr Coppieters. Processie rond de Grot. Zegen met het Allerheiligste boven op de Grot. Zang door den Mariakringen door het Volk. Te 4.30 uur Heruitvoering in open lucht der Kroningscantate van 1888 (kor E. H. Claeys, toen Pastoor te Oost- akker, gedicht en getoonzet door E. P. Schermers, S.J., en nogmaals uitgevoerd door den Mariakringvan Gent, die ook voor de eerste uitvoering had gezorgd. IBBBBBBBS Een Tchecko-Slowaaksch vliegtuig, op weg naar Straateburg, is tegen een heuvel te petter gevlogen nabij Oberkirsch, ar rondissement Offenburg, Duitschland. Het vliegtuig vloog laag tengevolge het mistig weder. Het vliegtuig ging in de vlammen om. De 17 inzittenden, passagiers en le den der bemanning, lieten er het leven bij. Onder de dooden bevindt zich de stewar dess, die aanvankelijk slechts gewond was. Haar voeten waren zoodanig verbrand dat beide beenen moesten afgezet worden. Zij stierf enkele uren nadien. Etn verkeersvliegtuig vertrokken uit Mexiko met 5 passagiers en 3 leden der bemanning aan boord, is te pletter geval len in een ravijn, denkelijk na door den bliksem te zijn getroffen. Men denkt dat alle inzittenden omgekomen zijn. Red dingsploegen zijn naar de plaats der ramp getrokken. De wereldkampioen van het valscherm, Janus Williams, is tijdens een vliegfeest te Lons-le-Sauhiier, Frankrijk, omgeko men. Van op 1.0CÖ meter hoogte was hij de ruimte ingesprongen. Hij wilde ai.in valscherm openen op 300 meter, maar dit biesf gesloten en de ongelukkige sloeg te pletter op den grond. Een verkeersvliegtuig is neergestort in de baai van Rlo-de-Jantiro, Brazilië. Het vliegtuig zonk onmiddellijk. Vijf passa giers en drie leden der bemanning ver dronken. In Schotland wilde een toerist-vlieger van het vliegtuig en op den slag gedood, landen langs de boorden van de Clyde- D? viieger had niet bemerkt dat kinderen rivier. Bij het landen werd een spelend aldaar aan het sDSlen waren. 5-jarig kindje geraakt door de vleugelen Te Cordoba, Arg:ntir.ië, is een vliegtuig zit ter. der. werden gedood. Het ongeluk gf» neergestort op de hoofdkerk. De twee in-1 beurde tijdens groote feestelijkheden. Drukker-Uitgever: SANSEN-VANNESTE, Poperinge.

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1938 | | pagina 1