De Jaarlijksche Vlaamsche Hoogdag De taak van Runciman De XIX Ijzerbedevaart BISSCHOPSHULDE Hst Heilig Bloed-spel te Brugge ie Hepfcwesii» ia de» Provincieraad KATHOLIEK WEEKBLAD VAN IEPER Het verloop der Plechtigheden Een reusachtige opkomst beklemtoont de inwijding der eerste 10.000 namen die vcor altijd in de crypte gebeiteld zijn De eisch voor zelfstandige Neutraliteit en voor het integraal recht der Vlaamsche Volksgemeenschap INTERNATIONAAL OVERZICHT DE JAARLIJKSCHE VLAAMSCHE HOOGDAG (vervolg) Het H. Bloedspel uitgegroeid tot een machtig sukses Bijkomende voorstelling VQQÜt£!?£!CHÏ leper de mm verzeng legen: ZIEKTE LOONVERLIES STERFTE schouwt do Troepen I© Spa ZONDAG 23 OOGST 193S. «DE HALLE» Katholiek Weekblad van leper Bureel Boterstraat, 58, IEPER. 10 BLADZIJDEN: 50 CENTIEM.1 6* JAAR. N' 35. ABONNEMENTSPRIJS VOOR 1 JAAR (per post) Binnenland 25— fr. ielgisch Kongo 45.fr. Frankrijk 45.fr. Alle andere landen 55.— fr lierfr»-» ktrs tim vetantu^wtfeffiÈ voor hun artikels. MllÉÉltlÉitMktIÉ fl ÊIÉIl lAüÉÉÉl^ Drukker-Uitgever: SANSEN-VANNESTE, Poperinge. Tel. Pcperinge Nr t. Postcheckrekening Nr 155.70. TARIEF VOOR BERICHTEN Kleine berichten per regel 1.fr. 2 fr. toel. v. ber. m. adr. t. bur. Kleine berichten (minimum) 4.fr. Annoncen zijn vooral te jetalen en ilouwber. en Bedank, (min.) 5.fr. moeten tegen den Woensdag avond Te herhalen aankondigingen nrlis op aanvraag, ingezonden worden. Kleine be richten tegen den Donderdag noen. In de rij der indrukwekkende Ijzerbedevaarten beteekent de XIX een schitterend hoogtepunt. De belangstelling vertoont niet enkel een immer stijgende lijn. waarbij ieder schattingsvermogen in gebreke blijft, maar ieder jaar lijnt zich de beteekenis der Ijzerbedevaart duidelijker af. Vanaf de piëteitvolle begankenis naar Joe English te Steenkerke tot aan deze reuzen-bedevaart op 21 Oogst 1938stippelt zich onbewimpeld de opgang van Vlaanderen uit. Het is de klare, ondubbelzinnige triomftocht van een volk in wording. Het is de rijpende vrucht van het offer die de levenden schraagt en vooruitstuwt. Aan den voet van het IJzerkruis is Vlaanderen één. Klassentegenstellingen smelten weg. Politieke meenings- verschillen zwijgen. Te Diksmuide spreekt slechts de liefde en de trouw: liefde voor en trouio aan dooden en levenden. De band tusschen dooden en levenden zal het mogelijk maken dat Vlaanderen opnieuw zich zelf wordt. De Ijzerbedevaart is een éénig feit in de annalen der geschiedenis. Hij is de hoeksteen waarop onze wil tot vrede berust. Hij is tevens het cement dat de levenden binden moet tot één volk, tot één gave eenheid, gedragen door liefde. In deze nare tijden die meer en meer met oorlogs-voltage geladen zijn kan onze besliste wil tot vrede niet luid genoeg uitgeschreeuwd worden. En hiervoor is geen geschikter plaats dan de schaduw van het IJzerkruis. In de onmiddellijke nabijheid van onze broeders die vielen, krijgt onze eiscli tot vrede een tragische beteekenis. Eén uitmoording is voldoende geweest. Thans hebben wij rust noodjg. Rust om ons volk opnieuw tot volk te cementeeren, opdat het de plaats herneme, waarop het krachtens zijn verleden recht heeft. Trouio aan cis dooden van den lJzer weze de stuwkracht om alle twisten en tegtr.sUlUngen uit te wisschen. Waar tegenover dood en ver nieling allen brceéwltji: vereend waren, diene dit ook te gebeuren tegen over leven en g cti en bloei. Welke rijkdom voor een volk dat in peis en wee de handen inetrslcot om glansrijk zijn toekomst op te timmeren! Diksmuide is voor Vlaanderen een zegen. Limburg en West-Vlaan- deren, Ar.twernsv, Ccct Vlaanderen en Brabant, ieder gouw, iedere pro vincie Somt *r getuigen van de liefde die ons bindt en samenbrengt, iin ieder jicr f.a—a liefde. En ieder jaar groeit ook de opkomst. Zccals dn jaar at D*ce vaart in het teeken stond van alle Vlaamsche Dooden, zoo sic%d coM cltze Bedevaart in het teeken van alle Levenden. De Ijzerbedevaart is (een parade van officieele, met zich-zelf-inge- nomen personnages. Tc Diksmuide is iedereen gelijk voor de wet, zooals een volk geen bevoer; tel:ten en geen misdeelden kennen mag. Daarom ook komt Vlaanderen er ieder jaar terug. Ons volk behoeft geen proklamaties noch aansporingen. Te Diksmuide zijn geen betaalde bedevaarders. Iedereen gaat in alle nederigheid uit liefde en plicht. De ijzerbedevaart is de indrukwekkendste ceremonie van een trouio, offervaardig en nederig wik. - Vlaanderen herleeft aan den voet van het IJzerkruis. Er is geen sgmbolischer heropleven mogelijk. Een volk in het aanschijn van het Kruis! ZATERDAG T0 OOGST De Ijzerbedevaart bestaat voortaan uit 2 cagen. Jüa.traag 20 Oogst was er veeds zooveJ beiangstellmg als voor de ceiste bedevaai- ten te Diksmuide. Duizenden en ^.uizenden liepen Zat°idag avond naar het mon i- meii. toe. Er was logies te kort. Telfs de omgevir.g was verzadigd. Honderden ten ten droomden aan de boorden van den IJzer en tientallen cedevaarders drentel den met hun rugzak door de straten op ss. naar een geschikte slaapgelegenheid. Vanaf 8 uur 's avonds werden Viaa.n- sche liederen en internaticnale muziek uitgezonden. ie a uur was hst monum nt schil ee-end verlicht. De Estafetten van den Vlaam sehen Blauwvoetbond kwamen toe met brandende toortsen en midden een huive rende stilte las dekiama.or Juut Platteau de boodschappen voor uit Noord en Zuid- Nederland, uit Iedere gouw van Vlaan deren. Te 9 u. 30 had in de Crypte de bijzet ting plaats van de beroemde viag van V. O. S. Antwerpen. Voorzitter Jacobs maasts de historiek van de vlag, waarna Prof. Eaels met een gepas; dankwoord de vlag, namens het Bedevaartcemité in ont vangst nam. Na deze roerende plechtigheid ver spreidden zich de vele duizenden en Diks- nitude vertoor.de reeds de drukte der groo- te dagen. Deze avond was een sprekende voorbo de \an het reu'ensukses van de XIX" Bedevaart. ZONDAG 21 OOGST Een frissche Augustuszon verwelkomde de vloed bedevaarders, want een vloed, een eindelooze vloed was he.. Een uur vóél den aanvang der plechtigheid waren de 5 Ha. ingenomen en duizenden en dui zenden stroomden immer toe. Iedereen was akkoord dat dit jaar de belangstel ling alle vroegere overtrof. Het H. Misoffer voor den Wereldvrede. Te 11 uur stipt luidde Nele. D.e cpen- lucn.mis Degon. Als celebrant Z. E. H. nanss.n, pastoor te Roth (S; Vith) oud- iegeraalmoe zenier, bijgestaan door Z. E. H. Al. De Maeyer, eveneens oud-krijgs- aalmoezenier en door E. P. M. Martens der Ong. Karmel. van leper, oud-bran- kardier. Het tijdeigen der Mis wordt uitgevoerd door Schola-knapen der St Pietersabdij te Steenbrugge, terwijl het gewone der'H. Mis door alle aanwezigen meegezongen wordt. De K. R. O. zond deze plechtigheid uit. De IJzer plechtigheid. Bazuinen schallen. Pater Callewaert O. P. bidt voor de zie- ierust der gesneuvelden, voor den vrede en voor» het levende Vlaanderen. De massa zingt O Kruise den Vla ming Terwijl de laatste klanken van dit ont roerende lied over de vlakte wegsterven, ieest de speaker een telegram voor van de WEINIG VOORUITGANG. Sedert de aankomst van Lord Run ciman in Tsjechoslovakije, waar hij zou pogen bemiddelend op te treden tusschen de Sudeten-Duitschers en de Tsjechische regeering, is er maar bit ter weinig vooruitgang gemaakt ge worden op de weg eener gezonde op lossing. De persverslagen brengen ons mel ding van veel bezoeken en lunchen en feesten te zijner eere aangeboden. Geregeld heeft hij besprekingen met Hodza of Bnesj of Henlein of Kundt, maar van deze besprekingen verne men wij maar weinig dat ons een duidelijker inzicht geeft in de inge wikkelde verhoudingen die de natio naliteitenkwestie in Tsjechoslovakije biedt. De taak van Lord Runciman is er dan ook een zeer moeilijke. Dag aan dag tracht men hem van verschillen de zijden te beïnvloeden en rondom hem te intrigeeren. Er is werkelijk het flegme en de nuchterheid van een Engelschman noodig om objectief te blijven en zich niet te laten over halen voor het eene of andere stand punt. De beide partijen, én Sudeten-Duit schers en Tsjechen blijven op hun standpunt. De eersten houden hard nekkig vast aan hunne eischen voor autonomie terwijl de laatsten al wil len ze wel een en ander toegeven, aan de rechtmatige taal- en ethnografi- sche verzuchtingen van de Sudeten, boven al een centralistische Staat wil len behouden. TSJECHEN EN SUDETEN TEGEN OVER MEKAAR. Op die wijze kan de huidige toe stand nog een heele tijd onveranderd blijven, ook al worden door de Tsje chische regeering ineens een zevental hooge bestuursposten, die vroeger door Tsjechen bezet werden, thans aan Duitschers toegewezen! De regeering wil deze benoemingen, die eigenlijk maar een zaak van eerste rechtvaar digheid zijn, doen doorgaan als een buitengewone tegemoetkoming van harentwege en beklaagt er zich bitter over dat de Sudeten zelf niet de min ste verzachting aan hun eischen ge steld heeft. Op Donderdag 18 Augustus I.I., bij gelegenheid van rechtstreeksche on derhandelingen van Sudeten-Duit schers en Tsjechen kon niets bereikt worden. De voorstellen van de Tsje chen inzake taalwfit e,n bestuursor ganen werden afgewezen door de Henleinisten omdat naar deze beiueer- den de voorstellen maar een schijn van zelfstandigheid aan de Duit- de Sudetenafvaardiging geklaagd dat tot nog toe van regeeringswege niet het minste gedaan werd om een rus tige atmosfeer te scheppen. Dat ze niet eens is tusschengckomen door vingerwijzingen of dekreten om de geest van haat die zich in Tsjechische middens openbaart ten overstaan van Duitschers en die aanleiding geeft tot moord en plagerijen, tegen te gaan en te beletten. LORD RUNCIMAN EEN PLAN VAN RUNCIMAN. Op grond van eenvoudige princie pen van billijkheid en rechtvaardig heid, zou het voor Runciman onmo gelijk zijn om maar iets te bereiken in deze netelige kwestie. In 1919 had president Wilson zijn veertien pun ten, maar geen bepaald plan van vredesverdrag en hij had goed vast te houden aan zijn punten, tenslotte werd toch in hoofdzaak het plan van Clemenceau aanvaard. En dit niette genstaande het grootendeels in strijd was met de veertien punten, die de basis vormden van de onderhande lingen die leidden tot het neerleggen van de wapens vanwege Duitschland. Daarom verwacht men thans, eens dat de besprekingen met de vertegen woordigers van de verschillende groe pen ver genoeg zullen gevorderd zijn, dat Runciman met een bepaald plan voor den dag zal komen dat als basis voor een overeenkomst tusschen de verschillend,c nationaliteiten zou moe ten diepien. v,. Reeds werd zelfs gewaagd van een plan waardoor Tsjechoslovakije zou ingedeeld worden in gouwen, waarin de nationaliteiten zoo goed mogelijk schers toekennen. Ook werd vanwege zouden tot uitdrukking komen. Aldus zou het Sudeten-Duitsch gebied in gedeeld worden in drie zuivere Duit- sche gouwen. Hetzelfde zou gedaan worden met de Tsjechische, de Sla vische, de Hongaarsche en andere ge bieden. Deze gouwen zouden beschik ken over een zekere autonomie en zouden afgevaardigden zenden naar een parlement te Praag waar alleen zaken van gemeenschappelijk belang zouden besproken en geregeld worden, o.a. militaire zaken, financiën en bui- tenlandsche zaken. Dit beteekent dus dat Tsjechoslovakije zou moeten her schapen worden in een soort Staten bond, waarin iedere nationaliteit zich vrij kan ontwikkelen, maar waarin dan toch een centrale regeering zorgt voor de gemeenschappelijke belangen. Het is zeker een tegemoetkoming van belang ten overstaan van de Sudeten- Duitschers, maar of de Tsjechen daar mee zullen accoord zijn is een andere zaak. We zijn benieuwd te vernemen zoo er werkelijk van een dergelijk plan iets in huis komt, op ivelke wijze de verschillende partijen zullen rea- geeren. LEGERMANEUVERS. Alhoewel de laatste dagen tamelijk kalm waren, moest dan de atmosfeer toch iveer vertroebeld worden, dcor allerlei verdachte geruchten betref fende de groote legermaneuvers die thans aan gang zijn in Duitschland en die door de anti-Duitsche pers ge ïnterpreteerd werden als een voorbe reiding voor de groote slag in Tsje choslovakije. Dat er inderdaad groote legermaneuvers aan de gang zijn die 12 weken zullen duren is waar. Trou wens de Duitsche regeering en de Duitsche pers hebben duidelijk laten begrijpen dat ze normaal waren na de hermilitariseering van het Reich en dat geen enkel land er eenige uit daging mocht in zoeken. Van Fran- sche zijde heeft de regeering zich dan ook verplicht gevoeld om de openbare meening gerust te stellen door een Havas-bericht, en het feit dat de Fransche Generaal Villemin, hoofd van de luchtvloot, tijdens de laatste dagen een bezoek bracht aan Duitsch land en er vliegpleinen en construc- tiefabrieken bezocht en zekere ma neuvers bijivoonde heeft er veel toe bijgedragen om de opgehitste Fran sche gemoederen te bedaren. Noch tans waren er in Frankrijk ook pas groote maneuvers uitgevoerd gewor den! Mocht de huidige rustige stemming nog een tijdje aanhouden. Het zou zeer bevorderlijk zijn voor de oplos sing van een reeks vraagstukken. (Verboden nadruk.) ROSKAM. iHsa3B»aaB»aaBaHa»BEBBBS3aiiBfSBaisBBBB3Eis3HSESBBsaaBaE:az3issE£iaBsaaB£BEBaxBsau3giaE dienstweigeraars de gebr. Spiessens. die In de gevangenis te Antwerpen opgesloten zitten. Een motie voor hun i-ivrijheidsstelling word. afgelezen. Het Volksspreekkoor, Voor de eerste maal wordt het volk di- rekt bij de plechtigheid betrokken. Dich ter Ferdinand Vercnocke ontwierp den tekst, dis door Platteau voorgelezen wordt, en waarvan de massa telkens de laatste woorden herhaalt. Tusschenin worden ge zamenlijk het Lied der Vlamingen (Heil-Renoit), het Transvaalsch Volks lied», "Vaarwel mijn. Broeder» (Wael- rant) Mijn Vlaanderen heb Ik hartelijk lief(Coopman-Antheunis) uitgevoerd. Het Bedevaartlied IJzerpsalm (Ver- cnocke-Meulemans) wordt heden voor de eerste maal gezongen. De eed van Trouw aan Vlaanderen en de Vlaamsche Leeuw alles onder lei ding van toondichter Arthur Meulemacs, bekronen het muzikaal gedeelte van het spreekkoor. De liedexen werden regelmatig afgewis seld met Spreekbeurten. De HEER STRAUSS bracht allereerst den groet «an Zuid-Afrika. In zijn zange rige lieve taal, wenschte hij ons sterkte in ons lijden en strijden. Na hem trad Dr F. DE PILLECIJN op namens het Verbond V. O. S. Hij begroette de ICtOOO eerste -ramen als de voorwacht van net VI. Doodenleger waarvan het offer spreekt tot de overle vende oud-strijders in 't bijzonder en tot alle levende Vlamingen in 't algemeen. Ten overstaan van het bloedoffer van mee''»;- Ijj»,rx5*»LVH'L»n w" p.umhlise verl I jnct overgT» te aaneengewerkte bloemenkransen getooid en ii- garven bezet zooals op hierbovengaande foto te zk rondom met bonderden zien is. 30.003 Vlaamsche gesneuvelden ontwik kelde hij daarna de onverbiddelijke eisch tot een zelfstandige neutraliteit, ten einde ons land buiten elke internationale oorlog te houden. Thans gaan in binnen- en buitenland weer stemmen op om ons naar de eenzij digheid in het buitenlandsch beleid terug te drijven. Bij de eenen, hier te lande, spreekt verwantschap van taal, bij de an deren sympathie voor een regime. En som mige naburen geraken niet gewoon aan het idee een leger van twaalf of achttien divisies niet meer bij de eigen wapen macht te mogen meerekenen, geraken niet gewoon aan het idee een gereede invals poort op het gebied van den historischen vijand gesloten te vinden. En zij sparen geen middelen, noch overreding, noch economische drukking, noch zelfs, op som mige oogentolikken, militaire dreigemen ten, om het leven van onze mannen weer om ten dienste te stellen van hun tradi- tioneele militaire politiek. Met meer nadruk dan ooit herhalen wij daarom hier dat het Vlaamsche volk zich met uiterste kracht zal verzetten tegen het inschakelen van. onze buitenlandsche politiek in een blok van ideeën of in een militaire groepeering. Wij willen er bui ten blij'ven. wij willen zelfstandig blijven. De tijd van vasaliteit is onwederroepelijk voorbijwij willen in volle zelfstandigheid, ook naar buiten, onze eigen lotsbestem ming regelen en met al de kracht van een ontwaakt volk, dat strijdende tot een natie is gegroeid, het leven van ons volk bevei ligen door het te onttrekken aan elke oor logsformatie. Eindelijk sprak PROF. Dr FR. DA ELS namens het Bedevaartcomité. Iedereen weet welke beteekenis Daels in Vlaande ren verkregen heeft. In verband met een zekere perscampagne egen de bedoelin gen van het Bedevaartcomité werd zijn toespraak met spanning verbeid en be- luis.erd. Hier volgt de tekst van zijn rede. REDE VAN PROF. Dr FR. DAELS, Voorzitter van het Bedevaart comité, bij de inhuldiging der tragische naamplaten. EEN JAARLIJKSCH GEWETENS ONDERZOEK Vlaamsche Dooden, Wij hebben van n.emand lessen te ont vangen, ten zij van U, Viaamsche dooden. Wtj heboen aan niemand resening te geven, tenzij aan U, Viaamscne aocden. Wij kennen geen partijpolitiek, aueen de polities van trouw aan de les die gij ons gaaft. Gij zijt één volk gebleven in het Siij& en het D.oed van den IJzer. De kerkers en de boetcompagnies van het front, Auvours, Fresnes, Cezembre en ere Orne, uw off.r, uw laatste woorden in rccnelend b.osd en schuim voor Vlaan deren uw doorkogelde testamenten, het schenden van uw graven, het verbrijze len van uw zerken, dat alles bezegelt uw eisch dat aan de Vlaamsch-natio- naie gemeenschaphet volle leven ais natie geschonken worde. Gij leert ons Vlaanderen te zien ais de volksgemeen schap voor wier heil men alles geeft. Uw ieering is gaaf door uw smetloosheid. Uw leering is volledig door uw hoogste offer. Wij zijn jaarlijks gekomen m zullen hier blijven komen cm in het licht van uw positieve leering te onderzoeken ons eigen gedrag en het gedrag van hen die over onze Vlaamsche gemeenschap heer- schen. WAAR BLIJFT HET VLAAMSCHE ZELFBESCHIKKINGSRECHT Men heeft tegenover U in de tijden van dood en vernieling duizend maal het ze-libescnikkingsrecht van de kleine vol keren gehuldigd en erkend; men heeft het nu reeds twintig jaar vergeten na net vergoten bleed. Men sprak van mi nimalisme, constructivisme, meerder heidsmentaliteit, publiek-rechterlijk sta tuut, primouteit van het volksrecht, grenzen van het geduld. Men sprak van verdienstvolle inschikkelijkheid, van lof waardige toegeeflijkheid, van hoogere belang.n, van internationaal gevaar, van edelmoedig begrijpen, zelfs van Vlaamsch imperialisme. Van Vlaamsch zelfsbeschik- kingsrecht, klaar en kordaat? Nooit! Het was te eerlijk en te eenvoudig. Men had te veel werk met financieele schandalen. Men verkoos de phraseologie van verpo litiekte zwakkelingen. De zedelijke kracht die eens het hoogste kapitaal was van dit land en gewonnen werd door uw ver goten bloed, h-eft men versjacherd. Vlaanderen moes, zich bemind voelen in kerker en verbanning, in broodroof en voogdij, in boeien die steeds gereed liggen voor hen die in Vlaanderen wettelijke verordeningen willen doen eerbiedigen en nog in de allerlaatste dagen in di. wei gering van amnestie aan Vlaamsche oud strijders en aan Vlamingen die de wet toepassen. Zie vervolg op 2' blad. Op Zondag 4 September e. k. je legt het Diocesaan Jeugd verbond voor K. A. zijn Bisschopshukie te Brugge. De duizenden leden van K. A. J.. B. J. B„ K. B ÏT. J. en K. S. A kortom gansch de katholieke jeugd uit West-Vlaanderen, die behoort tot een der vertakkingen d-r Katholieke Actie, zal er voor heel het volk, en in te genwoordigheid van den Bisschop van Brugge, getuigen van'haar volgzaamheid tegenover het kerk 'li >k Leergezag, van haar onderdanigheid tegenover het Be- stuursgezag en van haar ontvankelijkheid tegenover het priesterlijk gezag van d en Bisschop. Het programma van dezen huldedag vermeldt: Te 13 uur, op den Burg gezongene Hoogmis met Pontificale assistentie, waar onder gelegenheids-ermcen door Eerw. Pater Arts. S. J. Te 13.33 u. optocht deer de bisschcpDe- lijke s'ad, van al de afdeeiingen van het J. V. K. A. Waarna, op den Burg, Feest- vergaderlng, waarender vlaggenstoet, hij- sehing van de verbor.dsvlag, aanspraak van Mr Luc. Deschodt, aigem L-eioer van het Jeugdverbond, en van Z. E. II. Kan. Dubois, algemeen Proost. Waarna massa- spreekkoor van hulde aan Zijne Hoogw. den Bisschop van Brugge. D; Pontificale Hoogmis te 18 u. en de huidevergadering te 3 uur. op den Burg te Brugge, zullen uitgezonden worden door den West-Vlaamschen Radio-Omroep W. V. R. O., golflengte 2C3,5 meter». Over de be eekenis van deze Bisschops- hulde worden voor de microfoon van W. V. U. O. volgende spreekbeurten gehou den: Zaterdag 27 Aug., te 20.38 u., door Mr Maur. Debrabandere, namens de K A. J. Dinsdag 30 Au"., te 18.30 u.. door Mr A. Geeraert, namens de B. J. B. Donderdag 1 Sept., te 21.iu.. door Mr Pr. Tanghe, namens de K. C A. Op Zondag 23 Septte 20 u.: godsdien stige causerie Wii. de kinderen van on zen Bisschop, door E. H. A. Vervenne, diocesaan hulpprcos; der K. A. in het bis dom Brugge. isssaasüssaaaaacasaaHaaaassas^SBaaEigaBsasaBBiiiaBXBCBSEa De opvoeringen van het H. Bloedspel te Brugge hebben een machtig sukses ge kend, sukses dat steeg bij iedere opvoe ring. Iedere opvoering van het massaspel werd bijgewoond door een macht van toe schouwers. Bijna telkens moesten kaar ten worden geweigerd. Daarom werd be sloten een bijkomende vertocning te ge ven op Donderdag 1 September e.k. Het massaspel, dat de toeschouwers tel kens wist te begeesteren, grijpt plaats aan den voet van den Brugschen Halletoren, weiartegen een reusachtige scène werd op getimmerd. Een orkest van 125 man, en- der leiding van Heer Meulemans, bege leidt de opvoering, wijl het koor boven de 800 uitvoerders telt. Het spel wordt ingezet met een proloog, waarin een groot aantal Engelen hulde brengen aan het Goddelijk Bloed der Verlossing. Het eerste deel doet de toeschouwers de passie van O. H. Jszus-Christus bele ven, besloten met de opvanging van het H. Bloed. Het tweede deel toovert dan voor de begeesterende oogen der toeschouwers de tafereelen van het aanbrengen van het H. Bloed te Brugge. Een triomfantelijke stost van ridders, magistraten en volk geeft hier een weergave van de vroege-x* middeleeuwsche tijden. Het derde deel beeldt uit hoe Brugge getrouw is gebleven aan zijn zending; het bewaren van het H. Bced. De tafereelen die zich hier afspelen bij den wachttoren zijn bijzonder aandoenlijk. Het slottoo- neel is een triomfantelijk Alleluia. D? avöndvertooningen bijzonder'-»', hebben op de menigte toeschouwers eGi geweldigen indruk gemaakt, doordien als dan het spel vertoond werd in een mach tige wisseling van lichtschakeeringen. Brugge heeft eere gehaald van het on dernomen H. Bloedspel en van harte dient het gelukgewenscht om het gele verde spel en den bekomen uitslag, want ook deze onderneming heeft ons Vlaan deren meer en meer doen kennen en waardeeren in den vreemde, want het aantal vreemdelingen die het massaspel bijwoonden is zeer groot geweest. Allen zullen een onvergetelijken indruk hebben meegedaan van wat ben voor oogen werd getooverd. Gezien het overgroot succes dat de openlucht-voorstellingen van het Heilig Bloed-Spel te Brugge genieten, en daal de kaarten voor de eerste 5 opvoeringen ifitverkocht zijn, heeft het Inrichtend Co mité beslist een zesde voorstelling te laten lijk aan to vragen aan den Dienst voor Toerisme, Markt te Brugge en tezelvertijd het bedrag ervan te storten op postcheek- rekening Nr 40S273 van gemelden dienst. Prijzen der plaatsen: 25, 15, 10 fr. (voor genummerde piaatsen); 5 fr. voor staande geven op Donderdag 1 September 1938, te piaatsen. De personen die kaarten verlangen voor I Vnn deze voorstelling, gelieven die onmiddel- I kaarten van zelfden prijs. We zijn weer aan den hoppepluk. Veel werd erover geschreven .1 gesproken in een jaar van hier; veel beloofd; nog niets gedaan. In de laatste zittingen van den Pro vincieraad werd de kwestie alweer ver dedigd door Provincieraadslid HEER HI- L1IRE LEFEBVRE van loperinge, die sprak als volgt; Ik neem de eerbiedige vrijheid den Heer Gouverneur en ook de Heeren der Bestendige Afvaardiging, te "erzoeken bij het Centraal Bestuur al hunnen invloed te gebruiken opdat de moeilijke toestand van de hoppeteelt verholpen worde. Deze toestand is erbarmelijk geworden, daar de rechten op de vreemde hoppe slechts 63 frank per ICO kgr. bedragen, terwijl de rechten geheven door het buitenland op onze hoppe zoo schromelijk hoog zijn eu zelfs o-ngeveer 1.000 frank per honderd kilos bedragen. Het is hoogst noodzake lijk dat er verandering in kome, ter be scherming van de hoppeteelt die vlug aan 't verdwijnen is. Sedert verleden jaar is hij achteruit gegaan in verhouding van 15 in oppervlakte van beplanting, wit ook zeer ten nadeele is van al de arbei ders die er zekere werkverschaffing jij konden vinden. Gezien de billijkheid en de rechtvaar digheid van den wensch die ik hier uit druk, hoop ik dat het Centraal Bestuur ditmaal zich zal bekommeren om den toe stand die voornamelijk in de streek van Poperinge zeer erbarmelijk geworden tv. Ik meen daarom op den grooten invloed van den Heer Gouverneur en op den krachtdadigen steun van de leden der Be stendige Afvaardiging te mogen rekenen, en zeg hun daarvoor mijn welgemeenden dank op voorhand. Laat ons hopen dat de z«ak eens goed onderzocht en verholpen worde. IN hebben we Terwijl ook onze Kristelijke overtuiging gewaarborgd blijft IIB&B&BBBBBBUUEBBXüaaïiSBXBBBBBafBBXBBBBBiaciBlilBBBBBC Om de Keet Lelangrijhe manoeuver», die verleden week in 't Oosten van ons land gekouden werden, te sluiten, heeft Koninf Leopold III er aan gehouden de troepen in oogenschouw te nemen te Spa. Onze foto toont Koning Leopold lil did het ruiterijkorps in 't voorbijtrekken, groet.

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1938 | | pagina 1