De Gemeenteverkiezingen, de plicht vein lieden Spanning en Ontspanning De Bisschepshulde te Brugge KATHOLIEK WEEKBLAD VAN IEPER D@ Goaswdcsg vssn liet MbV.K.A. Het Sudetenvroogst^k én TcheckoSlowakije ALLE ONDtrvHAMfcLtöGEN V00RL00PÏG GESCHORST iI3 BLADZIJDEN: 50 CENTIEM- INTERNATIONAAL OVERZICHT WE ZENDEN ONS BLAD Üa Sisscfcopshulde van hei Discesaan Jeugdverbend voor K. A. te Brugge De toestand tusschen Praag en Berlijn is uiterst gespannen ZONDAG 11 SEPTEM3ER 1S3S 6' JAAR. Nr 37. «DE HALLE Katholiek 'Veekblad van leper Bureel Boterstraat, 58, IEFER. 1 ABONNEMENTSPRIJS VOOR 1 JAAR (per poot) Binnenland 25 fr. Belgisch Kongo 45.fr. Frankrijk 45.fr. Alle andere landen 65.fr Mede'j>ztbeti ziw vrtantwoottitliik voot hun artikch. HALLE TARIEF VOOR BERICHTEN Kleine berichten per regel 1.fr. 2 fr. toel. v. ber. m. adr. t. bur. i Kleine berichten (minimum: 4.fr. Vnnoncen zijn vooraf te betalen en Rouwber. en Bedank, {min.) 5.fr. moeten tegen den Woensdag avond Drukker-Uitgever: SANSEN-VANNESTE, Poperinge. Tel. Poperinge Nr 9. Postcheckrekening Nr 155.79. Te herhalen aankondigingen Dr'is op aanvraag ingezonden norden. Kleine be- I rich ".en tegen den Donderdag noen. ElffllimUliUIHIItliailMlIHMffBltlimlIMlUBËMMIWBWfflM—MRHIW Van nu af moet de panache aan dacht van de leden der Katholieke Vlaamsche Volkspartij gevestigd zijn op de gemeenteverkiezingen. Deze nieuwe kiescampagne heeft een uitzonderlijke beteekenis we gens de belangen die op het spel staan. Het gaat er voor de plaatselijke besturen om een waakzaam en ge wetensvol beleid te verzekerendat onve-poosd zich aan het welzijn der burgers aanpast, zonder noch tans het administratief domein dat hun werd toegekend te overschrij den Het gaat er om de verzekering, in het kade* der gemeentelijke be voegdheden, van de zedelijkheid der tooneel- en bioscoopvoorstel lingen, van de ontwikkeling van een voorspoedige zedelijke en stof fel" ke orde. Het gaat er om de bevordering der bescherming van de openbare gezondheid en om de ontwikkeling der hvgiene, zoowel in de wonin gen als op de baan. Het gaat om het behoud van den openbaren onderstand volgens de regels van een onbetwiste on partijdigheid. Vet gaat er om in het onderwijs, dot' de openbare machten opge richt. de door de wet voorziene waarborgen voor de godsdienstige en zedelijke opvoeding practisch te behouden. Het gaat er om, in den geest van gezonde naijver het werkelijke evenwicht der voordeelen aan de scholen toegekend, te verzekeren, zoowel aan de vrije als aan de offi cieel?, aan de kinderen en hun fa milies. Het gaat er om het sluiten of hernieuwen van aannemingscon- trakten; om de mogelijkheid voor de kinderen van het genieten van werken die voor de schoolgaande kinderen toegankelijk zijn: soep, kleeren, verlof-oorden. Msn moet op dit en vele andere gebieden een werk van rechtvaar digheid en vooruitgang verwezen lijken. De rechtvaardigheid, het gewoon •hema dsr katholieke eischen inza ge gemeentebeleid zoowel als -el ders. Vooruitgang, idee waarop men meer nadruk zou moeten leggen, nu dat het plaatselijk initiatief zich op onvoorziene wijze uit breidt. Dit breed programma moet men kunnen verwezenlijken, rekening houdend met de noodige wijsheid en voorzichtigheid in het gebruik der gelden van allen, zooals de Ka tholieke Partij dit steeds heeft voorgestaan. Maar het is clan ook noodig dat de Katholieken in alle gemeenten van het land hun plicht ter harte nemen. Plicht van staatsburgers, die zich niet mogen onthouden te wer ken aan het algemeen welzijn ten bate van hun evennaaste. Voorname familieplicht, ver mits het om het klimaat gaat waar in de kinderen en de jonge lieden zich zullen bevinden op school, in de straat, in openbare vergaderin gen of bii openbare vermaken. Kristel" ke plicht, vermits het gj'.vt om de verdediging op alle ge bied van de geestelijke waarde on zer beschaving. De propagandisten en leden der K.V.V. zullen niet nalaten deze beginselen bij elke gelegenheid -ondom zich beter te doen kennen. Zij zullen ervoor zorgen dat de aanbrekende kiescampagne niet ploetere in ergerlijke personen- twisten, dat zij geen aanleiding zij tot oprakeling van straatkrakeel of g~oepjesruzie. Zonder de gemeentelijke kwestie tot het plan der algemcene politiek te verheffen, moet er nochtans ge zorgd worden dat enkele schoone en edele gedachten den kiesstrijd belichten. De K.V.V. zal zorgen voor een gezonde atmosfeerhooge belangen staan op het spel; zij verdienen de belangstelling van alle goede staatsburgers. Thans is het voor allen een duur zame plicht ervoor te zorgen dat het gemeentebeheer in handen blijve of kome van hen die, in het licht der kristelijke sociale leering zich willen toewijden in dienst van land en volk. lir 4 BFsrrvFsnriD der katholieke VLAAMSCHE VOLKSPARTIJhandelend ov,r rfc Gemeenteverkiezingen, te verkrijgen tegen 2 Jr. op liet Hoefdsecretariaat B. K. B., Broek- straat, 23, Brussel (Postchcck: 726.98), Hili Twe» die een zwaYc verantwoordelijkheid dragen voor het lot van Europa: Rijks- knuefiw Hitier en Konrad Henlein, de leider der Sudeten-DuiUchers in den Teje- choelovaakschen Staat. Bovenstaande foto heeft een historische waarde, zij werd immers genomen na het felbesproken onderhoud van Berchtesgaden waar het actieplan van Duitschland en Sudeten-Duitschers werd vastgelegd, en waar mis schien over vrede en oorlog werd beslist. Pas een week geleden zag de Bisschop pelijke Stede binnen haar poorten de blijde opmarsch van liet puik der jonge K. A.-strijders uit West-Vlaanderen. Stu denten en jonge middenstanders, jonge ar beiders en jonge boerengansch het Dio cesaan Jeugdvcrbond voor K.A. was ge mobiliseerd om aan den Bisschop, bun Aanvoerder, hun hulde en bun trouw te bieden. Ze hebben bet gedaan in bruisend op timisme en mecslecpcndc geestdrift. Dat was de jeugd! Vandaag 11 September 1938 ziet de llaudelstede, het nijverige Koesclare, dc Bisschcpshulde vau het Mannenverbond. Deze derde Gouv.dag van het M.Y.K.A. Werd immers opgevat in denzelfden zin bekroning van een jaar kerkelijke vor ming in kernen en militantengrocpcn door publieke, hooggestemde belijdenis van trouw cu gehechtheid, van hulde en dank baarheid jegens dc kerkelijke Hierarchic. Wie leeft begrijpt dc waarde van deze belijdenis! De beteekenis van deze algemcene ver zameling reikt echter nog verder. liet is de inzet van een nieuw werkjaar, en dit wil wat zeggen voor hem die het Mannenverbond keilt en volgt. 's Voormiddags worden dc verschillende sectievergaderingen gehoudendit zijn telkenmale de noodzakelijke halten tus- sehen twee veroveringsmarschen. Een te rugblik op den afgtlegden weg cu dc verworven posities; een uitkijk op het arbeidsveld dat immer maar groeit en rij ker wordt. 's Namiddags de algemeene vergadering, voorgezeten door Z. Exc. Mgr Lamiroy z e,i. 1 :a?- zal opnieuw het jairplan in zijn durvende grootschheid voorgedragen wor den door den algemeenen leider. Daar zal opnieuw het vurige en gewijde woord van den Algemeene Proost de sa- gestroomde Mannenverbondcrs dwingen hun organisatie te bekijken zooals ze is e De keurtroep van dc Oude Kerk in de Nieuwe Tijden. isaaesBLsssassasBa En het laatste woord is er aan Mon seigneur zelf. Zijn zegen zal dc waarborg zijn dat dc Gouvvdag geen leugen wordt Zoo zullen wij hcu weer zien trekken in mannelijke beslistheid en kinderlijke trouw, iu onverzettelijk geloof en heilig ijver. Dat is het Mannenverbond. Wij groeten hen! in Belgie, van nu tot einde jaar, aan wie on» zendt in postzegels of stort op post- cheekrekening 155.70 van V. Sansen-Van- neste, Drukker, Poperinge, de som van 8,80 FRANK. Voer het Buitenland xende men ons per internationaal Postmandaat: Uit Frankrijk: 14,49 fr. (Belg. geld). Uit Amerika: 21,8-9 fr. (Belg. geld) DE OORLOG IN CHINA DE JAPANNERS MAKEN STEEDS VOORUITGANG Op liet Hankaufront hebben de Japan ners belangrijke vorderingen gemaakt. De Chinecsche linies werden ingebeukt. Bij Kiockiang zouden 100.000 Chincezen om singeld zijn. De Japanners rukten de provincie Ilopei binnen. Iu deze provincie hebben de Chi- neezcu een nieuwe verdedigingslijn opge richt. De spoorweg Nantsjang-Kioekiang werd vernield. Dc Japanners veroverden ook Tai Kang. Nabij Wen Hsien hebben de Chincezen de dijken van de Yang-Tsé doorbroken om uitgestrekte landerijen onder water te kunnen steken en aldus den Japanschen vooruitgang te kunnen tegenhouden. Zicht van den Stoet, getchouwd door Z. Exc. Mgr. Lamiroy en de Geestelijke cn Wereldlijke Overheden. STEEDS TSJECHOSLOVAKIJE. Als we het politiek gebeuren der laatste weken over schouwen, dan treft het ons telkens weer dat alle groóte vraagstukken, ook de oorlog in Spanje en in China in belangstel ling moeten wijken voor de branden de nationaliteitenkwestie in Tsjecho- slovakije. Sedert zes maanden, vanaf Maart, onmiddellijk na de verwezen lijking van de Anschluss, houdt dit vraagstuk geheel Europa en ook wel Amerika in spanning. Van een doel treffende oplossing hangt de rust van de wereld af. Iedereen begint harts tochtelijk te verlangen naar het ein de van het diplomatisch debat waar in hoofdzakelijk Praag, maar ook de Europeesche grootmachten en zelfs de kleine landen, betrokken zijn. De ontwikkeling van de besprekingen draagt het uitgesproken karakter van dc getijden. Het is de afwisselende beweging van ebbe en vloed onder de respectievelijke vorm van ontspan ning en spanning. Voor het oogenblik beleven we weer een tijdspanne van ontspanning, maar zelfs die ontspan ning brengt nooit volledige opluch ting omdat steeds gevreesd wordt voor nieuwe verwikkelingen en nieuwe spanning, die altijd weer de bedrei ging van oorlog levendig houdt. De hardnekkigheid waarmee dc be trokken partijen hunne standpunten verdedigen is te wijten aan de mo- reele steun geboden door de groot machten, die voor hun verdediging optreden. Achter de Sudeten-Duit schers staat Duitschland. machtig in zijn bondgenooten. Achter de Tsjechi sche centrale regeering staan Frank rijk en Rusland die een niet minder te versmaden macht vormen, die des noods nog zou kunnen aangevuld worden met Engeland. GEVAREN. Hoe dringend ook door die mach ten een oplossing ten gunste van hun beschermelingen moge verlangd wor den, voor de Sudeten de autonomie, IBR3QBB3BBBBBG herhaalt hij dat Engeland zich niet gebonden acht bij te springen zoo Praag ooit aangevallen wordt en hier mee bekent ook Engeland zich niet meer verplicht door het pact van de Volkenbond en door artikel 16. An derzijds echter wijst het op de ver bondenheid van Engeland met Frank rijk, de twee landen die het op zich genomen hebben de zelfde idealen van democratie en vrijheid te verde digen. Het is nooit mogelijk bij voor baat te zeggen hoe de vericikkelingen tot een oorlog leiden en tot welke ver plichtingen oen bondgenootschap als het Fransch-Engelsche kan aanlei ding geven. Synthetisch roeergegeven beteekenen de woorden van Sir John Simon, die vooral voor Duitsche ooren bestemd schijnen: Wij zijn niet ver plicht om bestaande onwettig heden in Tsjechoslovakije te helpen bescher men, we zullen in geval van een Duit sche aanval op Tsjechoslovakije niet noodzakelijk tusschenkomen, MAAR GE KUNT NOOIT WETEN!/ TSJECHOSLOVAKIJE EN WIJ. In al zijn dubbelzinnigheid is de rede van Sir John Simon toch nogal duidelijk. Het is een nieuw middel om te trachten de machtsverhoudingen in Europa in evenwicht te houden en dus de oorlog te vermijden. Maar men kan nooit weten/ De openbare mee ning in Vlaanderen is verleden week nog eens attent gemaakt geworden op mogelijk gevaar. Door Eerste Mi nister Spaak werden kort na mekaar de gezant van Frankrijk, Heer Barge- ton, en de gezant van Rusland, Heer Roubinin, ontvangen. Welnu het is bekend hoe de Fransche gezant kort na zijn aanstelling te Brussel van leidende politieke persoonlijkheden heeft trachten te weten welk stand punt zou ingenomen worden moest ooit door Frankrijk doortocht ge vraagd worden over Belgie om Duitsch land aan te vallen. Met gewettigde argwaan mogen wij ons afvragen of het toeval is dat juist de twee boven genoemde gezanten na mekaar door het hoofd van de Belgische regeering ontvangen worden, ofwel of deze ont vangsten in verband moeten gebracht worden met de onkiesche bemoeiin gen van de Fransche gezant hierbo ven vermeld. Tot ons aller verblijding kennen we sedert bijna twee jaar, dank zij het initiatief van de Koning, een kente ring in onze buitenlandsche politiek die los van verbondenheid met de groote mogendheden, een zuivere zelfstandige politiek van neutraliteit wil huldigen. Het Locarnopact bestaat niet meer, ook het Fransch-Belgisch militair accoord is opgezegd. Er is al leen nog het Volkenbondspact dat zou kunnen ingeroepen worden om ons tot doortocht van vreemde legers en dus tot een deelname aan de oorlog te dwingen. Doch dat Volkenbonds pact wordt door de meeste landen ge negeerd, onlangs nog door Polen, ter wijl meer cn meer landen hun lid maatschap te Genève opzeggen, waar schijnlijk ook Polen binnenkort. Het is ook tijd dat onze regeering eens een uitdrukkelijke houding aanneemt inzake de Volkenbond, zooals zoovele andere kleine landen dat reeds ge daan hebben. Zelfs Engeland oordeelt zich niet meer gebonden door het Vol kenbondspact zooals blijkt uit de rede van Sir John Simon! Voor het te laat wordt moeten wij van de huidige regeering eischen dat ze zich onttrekt aan de verbintenis sen van Genève en dat ze aan gelijk welk land bij voorbaat doortocht ver biedt in geval van verwikkelingen. Wij zijn niet geneigd om te gaan strijden voor de Tsjechen en een on rechtmatige toestand in Midden- Europa te helpen bestendigen. (Verboden nadruk.) ROSKAM. I3BB9:3£JB3BBQ3BtlBSBSBaSIIZBG>KBE 12i3BaB3BBHBBC3BBBC9BXBB3BBBBB9 voor de Tsjechen het behoud van het centralistische bewind, toch voelt men dat van alle overijld tusschenkomen afgezien wordt uit vrees voor de on vermijdelijke oorlog die er het gevolg van zou zijn. En toch bereiden de partijen zich voor op dc schok. Ze houden zich gereed voor alle gebeur lijkheden. De bewapeningen geschie den in een razend tempo, maneuvers volgen mekaar voortdurend op de eene al grootscher van organisatie dan de andere, steeds maar nieuwe reservisten worden opgeroepen, verlo ven worden ingetrokken. Het is om er zich het hart bij vc-^J,^houden. En toch gelooven we ei^.Lnrlj cis de En- gelschen abn de o /-.«/a jQ, 'j kheid van de oorlog. De ruïne die een oor log zou meebrengen zelfs voor een mogelijke overwinnaar, zal de regee ringen wel doen nadenken vooraleer ze fatale daden stellen, ook al zijn ze nog zoo overtuigd van de groote kan een waarop ze meencn te kunnen re kenen. Algemeen vreest men dat bij een bevredigende oplossing voor de Sudeten, Duitschland met geweld de gewenschte toestand zou scheppen. REDE VAN SIR JOHN SIMON. De rede van Sir John Simon, die de weergave is van de meening van de Engelsche regeering, zal Hitier intus- schen wel tot bezinning gebracht heb ben zoo er ooit van een militair in grijpen in Tsjechoslovakije sprake is geweest. We weten dat Engeland al doet wat het kan om een oorlog te vermijden, getuige de zending van Lord Runciman. Van regeeringswege mochten we herhaaldelijk vernemen dat Engeland zich niet genoopt zou zien om uit hoofde van de vriend schap met Frankrijk tusschen te ko men in Tsjechoslovakije. Dit kon wel licht als een aanmoediging voor Duitschland aanzien worden. Doch Sir John Simon, heeft in een tame lijke dubbelzinnige uitspraak alle mo gelijke begoocheling in dien zin aan het Derde Rijk ontnomen. Weliswaar HnttttitiiitmiiiimtiiiimtummiiiiiHiMMiiHiiiHHiiHHmfiiMNiitiiiHioiHi HET DIOCESAAN JEUGDVERBOND VOOR KATHOLIEKE ACTIE VAN HET BISDOM BRUGGE BRENGT EEN IN. DRUKWEKKENDE HULDE AAN ZIJN BISSCHOP Hitier fciijft hGisstcrrig m doet de zeer toegevende voersteen viiii Hang Lcor te i*adeten vernveirpbn UITERST GESPANNEN TOESTAND In het artikel van onzen medewerker Roskam wordt de toestand geschapen door het budetenvraagstuk op tnnkc wijze uiteengezet, en wordt er ook gewezen op de gevaren welke die toestand schept voor den wereldvrede. Sedert dit artikel ons toekwam is er feeds heel wat gebeurd en is gansc'n de boel op springen komen te staan, Hoofd zakelijk doordat Hitier halsstarrig aue Terzoenende voorstellen door de Sudeten van de hand doet wijzen. Hier nu het verloop der gebeurtenissen der laatste dagen. HENLEIN BIJ HITLER Op Vrijdag 2 September II. werd Hen lein, de leiücrtdcr budctcn-Duitschers van Tchecko-Slowakije, ontvangen door den Rijkslührer op uezes verblijf van Berch tesgaden. Deze bijeenkomst had plaats op voorstel van Lord Runciman, de Engel sche bemiddelaar. von Ribbentrop en de Adjudant von Goering woonden de samenkomst van de twee politiekers bij. Wat juist besloten werd tijdens de ver gadering, werd niet medegedeeld. Alleen werd officieel verklaard dat Hitier cn Hen lein het volkomen eens waren. Naar de wereldpers zou Hitler voorstander zijn van een volksstemming te doen houden in het Sudeten-gebicd. Intusscheii ontving President Benesj af gevaardigden van de Sudetenpartij en zette de onderhandelingen voort. Op 1 September vertrok Henlein reeds terug naar Praag, na liet noenmaal te heooen genomen met Hitler. Lord Kunciniau was op z-aterdag 3 Sep- temocr ue gast van ucn Aartsbissenop van Praag. 'ie Washington nam President Roose- veit geen week-end en bleet in het Pre sidentieel Paleis, um ieder uur beslissin gen te kunnen nemen zoo zien verwikke lingen in don internationalen toestand zouden voordoen. .\aar verluidt zou Ame rika iu ieder geval Engeland steunen, in europa doen de Amerixaansche diploma ten al wat mogelijk is om het uitoreken van een oorlog te vermijden. TROEPENBEWEGING IN DUITSCH- LAND. FRANKKUK. NEEMT MI LITAIRE VOORZORGEN. Sedert gcruimen tijd werden aan de Fransch-Duitsche grenzen talrijke ver sterkingen aangebracht cu werden dui zenden Duitschers aan 't werk gesteld aan het oprichten van de Siegfriculinie die den tegenhang moet zijn van de Fran sche c Maginotlijn Van Duitsche zijde werden talrijke trocpcuafdeclingeu verza meld aan de grens. Frankrijk kon zulks moeilijk zonder te genmaatregelen laten voorbijgaan cn Maandag werden militaire voorzorgsmaat regelen genomen. De vcstingstroepen in de Maginotlinie '.verden op volledig effec tief gebracht. Een deel der reservisten werden terug onder wapens gcroepv'n en alle verloven aan soldaten en officieren werden ingetrokken. Meteen deed de F. ausche Regcering een beroep op kalmte. Duitschland heeft zich evenwel ten zeerste geërgerd aan deze Fransche voor zorgsmaatregelen. Het Duitsch nieuwsbu reau kondigde aan dat «Frankrijk goed zou doen geen buiten het kader vallende maatregelen te treffen Van Duitsche zijde werden weerom tegenmaatregelen genomen en er werd aangekondigd dat ne Duitsche reservisten voor een termijn van drie maanden zouden binnengehouden worden. oor Duitschland blijft het steeds het zelfde: hen inoet alles toegelaten worden; niemand mag er zich aan ergeren, maar zoo een anuer verroert, dan springt de kat op de koord. EEN BUITENGEWONE KABINETS VERGADERING TE PRAAG. Maandag is nogmaals een dag geweest vau drukke diplomatische bedrijvigheid. Lord Runciman beraadslaagde met lieer Benesj, wijl de medewerker van Lord Kunciman, H. Ashtou-Gwatkin, een on- dernoud had met Henlein en andere Su- deten-afgevaardigden, evenals met Heer Hodza, Eerste Minister van Tchecko-Slo wakije, die aldus op de hoogte werd ge steld van de gevoerde onderhandelingen. Voor den Maandag avond werd een buitengewone kabiuetsraad bijeengeroepen cn gehouden. Er werd gemeld dat de Tcheekscbe Regcering een regeling wilde treffen vooraleer het Sudeten-vraagstuk zou worden aangeraakt door Hitier op het Nazi-kongres van Neurenberg. ZIE VERVOLG OP TWEEDE BLAD. Vóór enkele maanden is de Vrouwe lijke Katholieke Acticjeugd van het bis dom Brugge naar de hoofdstad van West- Vlaanderen opgetrokken 0111 'n openbare en indrukwekkende belijdenis af te leggen van haar trouw en kinderlijke aanhan kelijkheid ten overstaan van de kerke lijke hiërarchie en inzonder van haar Bisschop. Thans is het dc beurt aan de mannelijke jeugd. Een vol jaar lane werd het dogma vau de Katholieke Kerk be studeerd in studiekringen en bijeenkom sten. Dc logische uitbloei en daadwerke lijke bekroning van dit studieprogramma is de Bisschopshuldc. dat in baar diepste en gehciligste beteekenis de stralende vcr- uitvvenjdiging wil zijn van de dwingende K. A.-leus «Niets zonder den Bisschop», vaak en met klem door den H. Vader her haald. Talrijk cn geestdriftig is de fiere Kcrk- jeugd uit alle rangen en standen naar de bisschopsstede afgereisd. Roesclare kende in het Paaschvcrlof dc blijde mobilisatie van de studeerende jeugd, die er bet 10- jarig bestaan van haar verbond kwam her denken. Brugge beleeft lieden de frissche en grootschc mobilisatie van gansch de K. A.-jeugd, eensgezind opgekomen om te betoogen voor baar alles ovcrhcerschend geloof in Kerk cn Bisschop. DE H. MIS IN OPEN LUCHT Het is andermaal de historische Burg. met zijn fijiibesnedcn gebouwen en zijn piëteitsvolle H. P.locdkapcl. die het kader zal zijn van de plechtigheden, die ingezet werden met een plechtige Hoogmis. Mooi en stichtend is de aanblik op deze dichte gelederen, die van tegen het verhoog, waarop een schitterend vlaggenwoud ge schaard staat rond het pronkaltaar, tot ginder ouder het verdoezelend loover der boomen de bonte verscheidenheid van het kleurengamma der afwisselende uniformen laat spelen. Gisteren op de vóóravond van deze bctooging zijn ze allen in de paro chiekerken bijeengekomen in gemeen schappelijke wake om een laatste knieval te doen ten einde veel genade te beko- ften voor den Bisschopsdag en nu staan ze in werkelijkheid vergaderd om het H. Misoffer, het heiligst uur van den dag, bij te wonen. Daar weerklinkt het Sacerdos ct Pon tifex De bisschoppelijke stoet is op den Burg aangekomen cn de Pontificale Mis vangt aan, gezongen doer Z. H. Mgr Callewacrt, Aartspriester. Iu een hooggestemd sermoen onder streepte E. P. Arts, S. J., de beteekenis van den dag, die in de laatste instantie een hulde is aan God, wier plaatsvervan gers de Kerkelijke Overheidspersonen zijn. til de indrukwekkende en zinrijke li turgie van dc H. Mis verloopt midden de roerende stilte, die enkel gestoord wordt door de gezangen, die met overtuiging eu geloof door allen worden uitgevoerd. Na het H. Misoffer werd de zegen gegeven met de H. Bloedrelikwie, die de Bisschop, omringd van de leden van de Edele Con frérie naar de kapel was gaan halen. Nadat in de onderscheiden lokalen de knapzak was aangesproken, ging de tocht naar het plein van de O. L. Vrouwkerk, vanwaar de optocht zou vertrekken. EEN PRACHTIGE STOET Ter hoogte van het gouwhuis op de Groote Markt staat Z. Exc. Mgr Lamiroy, omringd van, de Overheidspersonen en EE. IIH. Proosten, en neemt den stoet in oogenschouw. Bij de eeretribune staat een piclc-up, die af en toe stapmarschen speelt en de cadans van de defileerende gelederen ouderlijut. Krachtig-mannclijk, ridderlijk van hou ding stappen zij aan in dichtaaneengeslo- ten peletons met de wapperende gouuvlag vooraan, met de fiere gewest- en afdec- lingsvlaggen en banieren, met de kleur rijke rijen wimpels. Daar zijn de Kajot- ters, de jonge Boeren, de Middenstanders, de Studenten cn de Hoogstudenten, gansch de katholieke jeugd in haar sociale struc tuur. Frisch cn overtuigend weerklinken de blijde liederen, die getuigen van zoo fier een overtuiging en rotsvast een trouw aan Kerk cn Bisschop. Tucht- en stijlvol trekt de optocht voor bij, meer dan 5.000 jongelingen, die iu geestdriftige kerketrouw hun Bisschop groeten. Wij merkten een afvaardiging op uit Vlissingen. EEN ONTROEREND HULDE BETOON Na deze optocht, die op allen een die pen indruk naliet, zou dan op den Burg de Bisschopshuldc plaats grijpen. Alle deelnemers hebben wederom hun respectievelijke plaats ingenomen. De vaandrigs rukken uit drie verschillende straten vooruit en gaan zich rond het verhoog opstellen. Plechtig-ingetogen weerklinkt het gebed voor de Kerk. Wil al dc kinderen van Uw Kerk, door eenheid en door liefde sterk, met Paus en Bisschop saam bewaren, zoodat z ook saam ten hemel varen. Het Evviva wordt gezongen cn de vlag van liet Diocesaan Jcuguverbond klimt traag Langs een lioogcn mast. Met een passend lied wordt üe vlag gegroet. Elke vertakking laat om de beurt een strophe \an haar strijdlied hooren eu den H. I.uc. Deschodt, Diocesaan Voorzitter van liet Jeugdverbond, spreekt een gloed vol inleidend woord, waarin hij er den nadruk op legt dat allen naar de K.A. gekomen zijn uit vrijen wil. bewust van bun roeping en hunne taak. Uw trots. Monseigneur, is uwe K. A„ onze trots is liet te werken cn te strijden onder Uwe leiding. Krachtig weet spreker de leidende gedachten van deze bijeenkomst na.tr vo ren te brengen. Hij dankt alle aanwezi gen om hunne belangstelling. Aan den voet van het verhoog hebben de personaliteiten plaats genomen. Wij bemerkten er naast Z. Exc. Mgr Lamiroy, H. Mgr Callewacrt. den Heer Burge meester-Senator Van Hoestenbcrglie, Se nator De Pelichy, ZZ. EE. HH. Kan. De- schepper, Colpaert, Brijs. Dubois. Prof. Dondevne, I'.H. Dochy, Principaal Sint I.odewijkscollege, enz. REDE VAN Z. E. H. KAN. DUBOIS Geestdriftig toegejuicht houdt K. TT. Kail. Dubois een gloedvolle rede. die op allen een diepen indruk naliet. Hij onder lijnde vooral dat op dezen dag de opzet isin liet openbaar en aan allen te tco- ncn wat de eigenlijke peteekenis der K. A. is. Hier staat geschaard de jeugd der ge hoorzaamheid, de jeugd vau het onver minkte katholicisme, de jeugd van de volledige overgave aan de werking van Christus, door zijn Kerk. Wie de K.A, slaat, slaat de Bisschop en wie dc Bis schop slaat, slaat de Kerk, slaat God. Er zijn veel motieven, die deze Bisschops huldc wettigen. Mgr Lamiroy is dc Bis schop der K.A. Doch hooger gaat onze bedoeling. Wij huldigen Christus in zijn Bisschop cn dit met de kracht cu adrl van den vcroveriugs- cn strijdlust, die hoog in onze rangen oplaait. Nu zal dc katholieke jeugd komen ver klaren wat zij haren Bisschop te beloven heeft. En zij zal liet doen bij middel van een grootschc cpsch spreekkoor e Hoogwaardige Excellentie, Vandaag zijn Uwe arbeidsjongens, Uw boerenzonen, uw middenstands- en biir- gersjeugd, de studenten van gauscli Uw oisóoin, naar de bisschoppelijke stad ge komen... om te bidden voor cn al 1. w inzichten». En dreunend luidt de kreet: Leve, leve, leve de Bisschop viyi Brug ge.». Meu leerde ons gelooven, bidden, be minnen... strijden. Doch wie leert bet ons, na Vader en Moeder: \v-.e doet bet ons voor, in woord en iu nar.d? M ie maant er ons toe, door zijn priesters cn proosten?...» En telkenmale wordt het antwoord dankbaar uitgegalmd; «De Bis schop... de Bisschop van Brugge «In naam van Uw jeugd, dank Mon seigneur. Uit ééne borst golft over de duizendkoppige inassa het statige «Ce- groet, gezalfde Herder». Doch in haar verheveuste beteekenis, is deze Bisschopshuldc vooral en hoofdzake lijk een belijdenis van het geloof in de Christus-zending van den Bisschop. Dit zal nu duidelijk tot uiting komen. «Wij volgen U, zooals wij Christus vol gen.» Getuigenis van gehoorzaamheid ea onderdanigheid, van kinderlijk betrouwen. «Wij zijn en blijven zonen van dc ééne Kerk, being in de Kerk, apostolisch door de Kerk. Echter, vermaant de leider, de Kerk is nog algemeenzij kreeg voor zending de vvcreid te veroveren. En met jeugdige geestdrift, doch hei ligen ernst luidt net antwoord: Wij ver overen, wij houden voor dit ideaal ons teven en krachten veil. Die Jeugd, Excellentie, is Uw Jeugd. Gelief naar tc zegenen. ANTWOORD VAN Z. EXC. MOK LAIVUKOY. bISbCHOu VAN riKUwOt. T. Thans neemt Monseigneur het woord. Hij aanvaardt enkel deze hulde ais gericht Zijnde naar de waardigheid van zijn ambt. Katholiek zijn is geen titel dien men zich zelf geeft maar dezen naam krijgt men met zijn H. Doopsel. Wie hem zichzelf toeeigent en buiten de Kerk en haar hiërarchie staat, is hem niet waardig. Dc beloften lieden afgelegd zullen harden eu zwarcu strijd, lijden kennen. Monseigneur verklaart dat hij zoo graag de jeugd ziet ais lieden, daadwerkelijk kinderen van de ééne, ware Katholieke Kerk. God zegene en helpe U aldus te blijven, nu en vooral later. Dc Bisschop wordt dankbaar cn eer biedig toegejuicht. Nu mogen zij gaan, met Gods genade cn onder den zegen van den Bisschop. Als sclnttercnde synthese van den dag galmt het sterk eu kloek: «Christus, de Kerk, onzen Bisschop... trouw Eu dc verkwikkende bezieling van dc plecxitigneid komt tot uiting in het «Chris tus \mcit» en het «Evviva», die gevolgd worden uoor eeu krachtigeu laamscJtea L,ecuw GE EIJT OVER ONS BLAD TEVRE- DEN! NA LEZ1NC-. SCHUIF HET IN HANDEN VAN EEN GEBUUR OF /RIEND. ZOO STEUNT GE ONS. - ill ifr li i Een zicht op de massa, met vooraan de Geestelijke vooraanstaanden; recht# voois» aan, gezeten: Fleer Van Hoestenberghe, Burgemeester van Brugge; juist erechter Heer JLucien Deschodu van Poperinge, Voorzitter van het Diocesaan Jeugdverbond

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1938 | | pagina 1