WIJ VRAGEN U... De Missie-Hoogdag in 't verschiet Anti-Katholieke Betoogingen te Weenen Feeënfaanden Een en ander over de Gemeenteverkiezingen katholiek weekblad van ieper lees lieden ons Kieuw Mengelwerk De draagkracht van Muenchen Stemt Kesthetiek Stemt Katholiek JSl WE ZENDEN ONS BLAD INTERNATIONAAL Mass's besSsr^en het Aartsbisschoppelijk Paleis Priesters erg gewond. Groote vernielingen aangebracht Een der boeiendste werken van Hedwig C0URTHS-MAHIER Ivïets in "Volk miStoot" er te setadesiige gaiBSurfeitisssEi te Weenen RADIO- MISSIE-ACTiE ie© kun men geldig stemmen? HOE HEN BEST STEMT rara ZONDAG 16 OKTOBER 1938.. 10 BLADZIJDEN: 50 CENTIEM. 6" JAAR. N' 42. «DE HALLE» Katholiek "Veekblad van leper Bureel Boterstraat, 53, Ii'.PER. "a ABONNEMENTSPRIJS VOOR 1 JAAR (per post) Binnenland 25 fr. lelgisch Kongo 45.fr. Frankrijk 45.fr. Alle andere landen 65.fr. it edew*ie*i iiin vrtantwootdcliik voor hun artikel5 Drukker-Uitgever: SANSEN-VANNESTE, Poperïnge. 1 UKii r 'Va*! A Tel. Poperinge Nr 9. Po.tcheckrekening Nr 155.70. WIJ VRAGEN U NIET of Ge iets voelt voor politiek MAAR WIJ VRAGEN U of Ge inziet dat politiek op dit oogenblik van alle moderne grootmacht de opperste en de grootste is. WIJ VRAGEN U NIET of Ge goesting hebt om aan politiek te doen, MAAR WE VRAGEN U of Ge inziet dat wij, Katholieken, niettegenstaande de bloei- endste godsdienstige, sociale, kultureele en Katholieke Aktie- organisaties, den slag verliezen tegen het neo-heidendom, het materialisme en de zedenverwildering, als wij op politiek terrein onze macht niet kunnen herstellen. WE VRAGEN U NIET cf die of die der Katholieke Kandidaten U aanstaat of niet; MAAR WE VRAGEN U of Ge nog luistert naar de stem van uw geweten en der Kerkelijke Overheid; cf Ge ziet wat er in Spanje, Duitsch- land gebeurt, waar de Katholieken te onverschillig werkten; of Ge begeert dat Vlaanderen godsdienstig en vlaamsch blijve? EN ALS GE op onze vragen ja moet antwoorden, wees dan konsekwent met U zelf en Wij, Katholieken, doen r.iet aan politiek omdat we er GOESTING voor hebben, maar omdat wij ONZEN PLICHT BESEFFEN tegenover KERK en VOLK. Wij zien in de zwaarte van onze verantwoordelijkheid. Leg alle onverschilligheid af en Het is OPPERSTE PLICHT. 't Daghet in 't Oosten. October- maand is daar met het onmiddellijk vooruitzicht van den nakenden Hoog dag der Missiën of Missie-Zondag, op 23 October aanstaande, die voor ALLE Katholieken zijn moet een Hoogdag, uit liefde voor hun katholieke over tuiging en hun katholiek streven naar verdere uitbreiding van Christus' rijk op aarde. Dat rijk moet uitgebreid worden door een rechtvaardige verovering, zonder wapengeweld en bloedvergie ten, alleen door de veroveringsmacht van de waarheid, da liefde en het offer, door een rechtvaardig en onbloedig aansluiten dus van volke ren, die afgezonderd werden door om- wraak-rcepende verdragen, opgedwon- gen aan door-God-geschapan volke ren en aan God-Koning door zege vierende vijanden van God de on wetendheid, het zedenbederf, de we- reldsche zondige machten. Doch iedere beweging, die grosien wil in veerkracht, in omvang, in ver overing, moet van tijd tot tijd Hoog dag vieren, niet enkel bij alle aange sloten leden, die verblijven in het vrije vaderland, doch ook bij hen, die vertoeven in de buitenstreken, waar de beweging Insgelijks ontstaan is of moet worden teweeggebracht ter ver overing. Zoo 'n Hoogdag vieren doet de ge dachte, waarvoor men strijdt, in een schooneren glans uitstralen over mee vierenden en zelfs over tegenstrevers. Zoo'n Hoogdag vieren verovert on verschillige toezieners, verwekt na denken, overtuiging, geestdrift, mede werking. Zoo'n Hoogdag vieren brengt nieuwe krachten en strijdmiddelen bijeen om opnieuw, een geheel jaar lang, tot den volgenden Hoogdag te werken, te strijden, te veroveren. Welnu de Missie-Zondag van 23 Oc tober is een dergelijke jaarlijksche Hoogdag voor de Katholieke Bewe ging. Doch om zoo 'n dag te doen sla gen, moet deze voorbereid worden, niet enkel daags tevoren, niet enkel bobsbebbsbsbebibbbbbbbbbib isaa een week tevoren, maar veel langer, met vooraf ingestudeerd werkplan, vastomlijnde onderrichtingen, hartelijke aansporingen, herhaalde bekendmakingen, kordate oproe pen langs pers en radio, spreek- en preekgestoelte, optochten, spandoeken en verlichtingen, met intensieve en veelzijdige propaganda, ja, met veel... offers. De leiders en de leden van de be weging moeten in dien tijd van voor bereiding meer dan ooit handelen overtuigd, geestdriftig, eendrachtig, offerbrengend'. De opinie moet wor den wakker geschud, de aandacht en de behartiging van de onverschilligen moeten gewonnen worden. Het gezin, de school, de herberg, iedere volks bijeenkomst, groot of klein, moeten worden beïnvloed. Zoodus intensieve propaganda, op laaiende geestdrift, edelmoedige in spanning van katholieke krachten, van nu ai! Op dien weg moet het Katholiek Vlaamsch Eelgie den Missie- Zondag, 23 October, Hoogdag voor de Missiën, Hoogdag ook van Katholieke Beweging, te gemoet! Alom dus gewerkt in Vlaamsch Bel- gie, van nu af, tot welslagen van dien Hoogdag, 23 October, j aarlij ksehen Missie-Zondag. Het is geen sport, maar 't is een plicht Door Christus tot den mensch gericht: Zijn leer te gaan verbreiden. Maar wie niet naar het front kan gaan Moet loeten, dat zijn plicht blijft staan En zich aan steun moet wijden. L. LAMMERTYN, Redemptorist. iaassMSHflaiaasaaBHaHBaHm in Belgie, van nu tot einde jaar, aan wie ona zendt in postzegels of stort op post- checkrekening 155.70 van V. Sansen-Van- neste, Drukker. Poperince, do som Tan 4 FRANK. Voor het Buitenland zende men ons per Internationaal Postmandaat: Uit Frankrijk: 10,20 fr. (Belg. geld) Uit Amerika: 15,00 fr. (Belg. geld) WAT ZOOAL TE BERDE KWAM. Te Muenchen waar door Chamber lain, Hitler, Daladier en Mussolini ge durende enkele uren gewichtige blad zijden in het boek der Europeesche geschiedenis uierden geschreven, is heel wat meer besproken geworden dan aanvankelijk kon vermoed wor den. Niet alleen over het lot der Sude- tenduitschers werd beslist, maar over dat van al de nationale minderheden die in de Tsjechoslovaksche Staat waren ondergebracht door de na- oorlogsche vredesverdragen. De ge beurtenissen der laatste week zijn geen toevalligheden, maar slechts het gevolg van de bijeenkomst van Meun- chen. Slovakken, Hongaren en Roe- thenen allen krijgen na de Sudeten het recht om over zich zelf te be schikken. Doch ook die vraagstukken die met de nationaliteitenkwestie van Cen- traal-Europa niets te maken hebben en die de groote mogendheden ver deelden, kregen er hun beslag. Daar werd de grondslag voor nieuwe be sprekingen gelegd, die thans aan de gang zijn over de meest uiteenloo- pende vraagstukken. Zonder de minste twijfel werd tus- schen Mussolini en Chamberlain tot de inwerkingtreding van het Engelsch- Italiaansche accoord beslist met de uitvoering van de voorwaarden die hieraan ten grondslag lagen. In recht- streeksch verband hiermee komt de oplossing van de Spaansche burger oorlog. Reeds deze week werd begon nen met de terugtrekking van de vrij willigers langs weerszijden van het front. Tienduizend Italiaansche vrij willigers verlaten de Francclegers, terwijl leden der internationale bri gade teruggetrokken werden achter de vuurlinie om volgens liunne na tionaliteit ingedeeld te worden, voor ze gedemobiliseerd worden. Men voelt dat zoowel de groote mogendheden als de strijdende partijen de oorlog moe zijn en dat het einde zal gefor ceerd worden waarschijnlijk door een overeenkomst. Verder zal te Muenchen wel de nieuwe grondslag gelegd zijn voor de toekomstige Fransch - Duitsche en Fransch - Italiaansche verhoudingen, waarbij het Fransch-Tsjechisch-Rus- sisch militair bondgenootschap hoogst waarschijnlijk de genadeslag zal ge kregen hebben. DE WOEDE VAN DE KOMMUNISTEN. Het is in het volle bewustzijn van hetgeen hen te wachten stond, bij een regeling van de Tsjechoslovaksche kwestie, dat de kommunisten en hun bondgenooten de socialisten, tijdens de dagen van spanning alles op het spel gezet hebben om een wereld oorlog te ontketenen. Wij zijn allen in die dagen getuige geweest van hun ongewone bedrij vigheid, van hunne geniepige ophit sing en leugenfabricaties, die onze menschen uitzinnig van angst maak te en hen in rechtschapen en eer lijke burgers de oorzaak van het oorlogsgevaar deden erkennen. Deze actie was ook internationaal en be diende zich van de groote persagent schappen, zooals Reuter en Havas. Juist zij die uitdrukkelijk voor de vrede gewerkt hadden en die met alle zielekrachten de vrede gewenscht had den, waren het vooricerp van de vuig- ste aanvallen. Chaijiberlain, is voor de gewone kommumst op straat of in de herberg, niet de vredesapostel die wij in hem zien, maar een lafaard, die verkocht is aan Duitschland en die geheel zijn kapitaal in de Krupp- fabrieken gestoken heeft. Wat een larie, wat een hondsdolle onzin! Hieruit blijkt hoe vurig de rooden de oorlog gewenscht hebben, omdat alleen in een oorlog, waarte gen we bij voorbaat met al onze gees teskrachten in opstand komen, het kommunisme kans heeft om zich van het sceptisch menschelijk hart mees ter te maken. Vrede en onttakeling van Tsjecho- slovakije beteekent de genadeslag voor de totale kommunistische over- heersching in West-Europa, temeer daar zulks gebeurt op een oogenblik waar Sovjet-Rusland volledig ver zwakt schijnt en zelfs geen woord in de gansche geschiedenis mee te pra ten had. Intusschen werd in het autonoom geworden Slovakijc de kommunisti sche partij ontbonden en het vrije kommunistische woord verboden. En andere landen zullen volgen. Momenteel roepen ze nog waar ze de gelegenheid hebben, om alle an dere geluiden die licht en waarheid in de geesten der menschen kunnen brengen, te overdonderen en onhoor baar te maken. Maar ook bij ons wordt hen eeitsJtef. zwijgen opgelegd DE VERDERE ONTBINDING VAN TSJECHOSLO VAKI JE Het zal opgevallen zijn dat wij steeds Tsjechoslovakije in één woord geschreven hebben, terwijl velen de twee deelen scheidden door een ver- bindingsteeken. Onze schrijfwijze is steeds de officieele geweest en was ken schetsend voor de centralistische po litiek van Praag. Wie anders schreef werd verdacht van separatisme. Doch zoo schreven we voor het laatst. Thans komt het verbinding steeken er zeker, naar de oude wensch der Slo vakken. Zoo rap en zoo gemakkelijk en zoo verreikend als de onttakeling van de Staat van Masarijk en Benesj zou ge beuren zal zeker niemand hebben durven denken een viertal weken ge leden, toen de oude Runciman, nog steeds aan het palaberen was. Thans hebben de Polen na overeen stemming met Praag, Teschen ver kregen en bezet. De Duitschers eischen ook de gebieden met een meerderheid van 51 </o Duitschers en de internatio nale commissie ziet zich genoopt toe te staan. De Slovakken krijgen de autonomie en zullen met de Tsjechen een federatieve Staat vormen. Reeds is het Slovaksche ministerie gevormd en is het al volop aan het onderhan delen met de Hongaren voor de af stand van de Hongaarsche gebieden aan Hongarije. Alleen over Subkarpa- tisch Rusland moet de beslissing nog vallen en die kan nog vallen voor het einde der week. Polen verlangt de aanhechting van dit gebied bij Hon garije opdat het een gemeenschappe lijke grens met Hongarije zou hebben. Van een andere zijde vernemen we dat de Russen liefst bij Tsjecho-Slo- vakije zouden blijven. Hier moeten we afwachten. Nu kan men zich nog afvragen: wat gebeurt er met de 49 Tsjechen die Duitschland in zekere gemengde gebieden aanhecht. Zullen zij gelei delijk uitgewisseld zijn tegen in het binnenland wonende eilanden van Duitschers, of wordt voor hen een bijzonder statuut voorzien binnen de Duitsche grenzen? De nieuwe regeering Sirovy, heeft na het verdwijnen van Benesj de oude buitenlandsche politiek verworpen, Rusland verloochend om toenadering te zoeken tot Duitschland en Italië. Zoover reikt het accoord van Muen chen. Wié had het gedacht? (Verboden nadruk.) ROSKAM. SXHtHZBZSBXESBSBSSZZZSlSff&aSS -«o»- Op Vrijdagavond, 7 Oktober 11., had Kardinaal Innitzer, Aartsbisschop te Weenen, zelf een preek gehouden in de kathedraal te Weenen. Kardinaal Innitzer had het over de katholieke scholen, wier bestaan in Groot-Duitschland onmogelijk wordt gemaakt. De Kardinaal had in zijn preek de jeugd toegeroepen dat men hen wel hun vaandels en organisaties had ontnomen, maar dat de geloovigen er eesgezindheid bij herwonnen hadden. Hij spoorde de Katholieken aan hun geloof in hun hart te bewaren en dit openbaar te belijden, al zou het hun soms nadeel berokkenen. Na de godsdienstplechtigheid Keven een tienduizend Katholieken mannen, vrouwen en kinderen op het plein vóór de kerk, zongen er psalmen en riepen: «Heil Je zus-ChristusWeldiu konden enkele van de Hitler-jeugd en andere Nazi-organisaties dit niet lijden en zij vielen de geloovigen aan al roepend Heil Hitieren Onze Godsdienst is Duitschland». De politie kwam tusschen en talrijke Katholieken werden aange houden en weggevoerd. Onder de Katho lieken die werden aangevallen bevonden zich priesters en vrouwen. Toen de Katholieken van het plein wer den weggevaagd, betoogden de Nazi's voort en riepen: Innitzer naar Dachau (concentratiekamp) IIET VANDALENWERK BEGON. Al spoedig geraakten de Nazi's, meestal jonge neden van 15 tot 20 jaar, m groote woede en welhaast werd overgegaan tot een aanval op het Aartsbisscnoppebjk Paleis. De politie liet maar steeds begaan. De ruiten van het pale.s werden inge gooid. Dit spel begon te 8 uur. De van dalen riepen: «Levert ons den zwarten hond overDoodt Innitzerenz. De aanval werd maar voortgezet. De zijdeur werd dan opengeramd en de schurken drongen het paleis binnen. Ladders werden bijgehaald ên met deze werd langs de vensters boven binnenge drongen. Dit werd gedaan door leden der Hitler-jeugd in unilorm. Meubels, boeken, zetels, stoeien, een krtrsbeeld, een H. Ma riabeeld en allerlei voorwerpen werden op straat gegooid, waar er vreugdevuren mee gemaakt werden. Steeds werd er geroe pen: Doodt de zwarte honden Doodt al de priesters en Werpt Innitzer buiten Priesters, aanwezig in het Bisschoppe lijk Paleis, werden aangevallen. Mgr Jacob Weinbacner, de sekretaris van Mgr In nitzer, werd door een stukgeslagen ven ster gegooid van het 2' verdiep. Hij kon zien vastgrijpen aan het vensterraam. De ongelukkige werd door de glasscherven deerlijk gewond en had de beide beenen gebroken. Een andere priester, die aan de overzijde woont, werd zijn deur ingebeukt en deerlijk geslagen. Gansch de private kapel van den Aarts bisschop werd totaal vernield. Toen het al te bont dreigde te worden kwam eindelijk de politie tusschen en verdreef de belhamels. De brandweer doofde dan de vuren uit. Eerst werd gemeld dat Kardinaal In nitzer ook gekwetst werd, maar naar ver luidt zou dit niet waar zijn. Hij zou zich oevonden hebben in een deel van het pa leis waai- de vandalen niet binnendrongen. Zondagnamiddag werden weer bttoo gingen gehouden tegen Kardinaal In nitzer. Sedert wordt Kardinaal Innitzer be waakt, is zijn paleis rondom bezet door de politie, alsmede al de kerken van Wee nen, die moeten gesloten worden na de vroege godsdienstige morgenoefeningen. De Duitschers beweren echter dat de Kardinaal vrij mag gaan waar hij wil. De H. Mis moest hij zelfs celebreeren onder de bewaking der politie. De Pauselijke Nuntius te Berlijn heeft inlichtingen ingewonnen over het ge beurde en stelde zich in verbinding met Keer von Robbentrop, Duitsch Minister van Buitenlandsche Zaken. De Nazi's heb ben intusschen de bedienden van het Bisschoppelijk Paleis het zwijgen opgelegd. Wat de houding nu zal zijn an de Duitsche overheden, blijkt nog niet dui delijk. Er werd gemeld dat Gouwleider Buerckel een streng onderzoek heeft be volen en dat Hitier een omstandig verslag heeft gsëischt. Er werd ook wel gewag gemaakt dat de schuldigen zouden ge straft worden, maar het lijkt meteen dat de Duitsche overheden de schuld willen leggen op de Kommunisten. Enkelen die als dusdanig bekend staan, werden reeds aangehouden, dit alhoewel de aanval ge pleegd werd door Nazi's in uniform. Deze woeste aanvallen hebben in de gansche wereld groote beroering gebracht. Overal worden die feiten gelaakt en wek ken zij diepe verontwaardiging. Deze feiten werpen ook een schril licht op de gevolgen van overdreven Nationa lisme en racisme. Zij brengen ook een (BBBBBBBBBBBB9SESSS92B3333BIZEKBBBE3ESBBB3BB23EIBBBBSI3BBBB gemeen beeld van al die Hitierjeugd, S. A.-mannen en S.S.-mannen en bewij zen dat ook in Duitschland de «orde», waarmede men over Duitschland zoo hoog oploopt, een ijdel woord is. Wij uiten intusschen onze bewondering voor het Duitsch episcopaat, dat moedig en zonder vrees, de belangen van de Kerk verdedigt en daarom den haat van de Nazi's op zich geladen heeft. EEN MANIFEST VAN KARDINAAL INNITZER. Dinsdag werd te Weenen. op groote schaal, een manifest verspreid van Kar dinaal Innitzer, waarin deze de ouders wijst op hun greote verantwoordelijkheid tegenover God omtrent de opvoeding der kinderen. DE BURGEMEESTER VAN WEENEN LASTERT KARDINAAL INNTTZER. Op een vergadering van Nazi-leden heeft de Nationaal-Socialistische Burge meester van Weenen beleedigende woor den uitgesproken ten overstaan van Kar dinaal Innitzer. Uit het verslag van Mgr Orsenino, Pau selijk Nuntius te Berlijn, blijkt dat de eerste berichten over de Nazi-uitspattin gen niet overdreven waren. Alle fotogra- phische opnamen van het gebeurde wer den in oeslag genomen. Te Weenen zijn feiten voorgevallen die de Katholieken der gansche we reld met verontwaardiging en afschuw vervullen. Het paleis van Kardinaal Innitzer werd door Nazi-janhagel overrompeld, ten deele verwoest; een priester werd buiten een venster geworpen; een an dere gestelijke ontsnapte te nauwer- nood aan hetzelfde lot. Niet alleen de katholieke pers in Belgie, Frankrijk, Nederland, sprak hare verontwaardiging uit, doch ook de niet-katholieke en onzijdige pers deed het en gaf uitvoerig relaas van het schandaal te Weenen. Alleen in «Volk en Staat» het orgaan van V.N.V., schijnt men van het gebeurde te Weenen niets af te weten. Geen woord in het nummer van Dinsdag! Geen woord in het nummer van Woensdag? Een uiterst minimum van informa ties, volslagen gemis aan objectiviteit. Zwijgen gelijk een graf! Alles voor Vlaanderen... maar het katholieke volk mag niet eens weten dat daar te Weenen de katholieke be volking wordt onder de voeten ge trapt, een Prins der Kerk wordt ge hoond en beleedigd, dat een bisschop pelijk paleis wordt verwoest en pries ters uit de vensters op de straat wor den geworpen. Vrijheid der drukpers, in eigen land, maar zelf niet mogen spreken over 't gebeuren in een ander land. De leiders der Nationalisten zijn misleiders van het Vlaamsche Katho lieke Volk. Op Woensdag 19 Oktober, 's avonds te Loksbergen-Diest: Luisterspel van de Vlaamsche Missiebietjes. Op Donderdag 20 Oktober, te Brussel, K V. R.O.: Missie-Kinderuurtje, geleid door E. P. Lammertyn. Op Missie-Zondagavond, 23 Oktober, te 18.45 uur, te Brussel, N.I.R., Geestelijke Toespraak met als onderwerp: Vlaamsch België is een Pauselijke Missiekorf door E. P. Lammertyn. IBBB5BBBflBB8B3BGQBBBBii£B3SX!2 GE ZIJT OVER ONS BLAD TEVRE DEN I NA LEZING, SCHUIF HET IN HANDEN VAN EEN GEBUUR OF VRIEND. ZOO STEUNT CE ONS. - DOE DIT ZONDER UITSTEL. DANK. Vele kiezers en vooral vele jongelieden weten niet goed hoe een geir.eentekeus in- eenzit. Velen vooral hebben het weieens geweten maar hebben er op zes jaar tijds het fijne van vergeten. Ze zullen graag onderstaande lezen. V/e zullen alles klaar en dus goed ver staanbaar uiteenzetten. I. WIE T<! KIE7.FR VOOR DE GEMEENTE? Zijn kiezer voor de gemeente niet er.kel de mannen, maar ook de vrouwen. Voor waarden: 1) Belg zijn; 2) 21 jaar zijn; 3) Sedert minstens 6 maand in de ge meente verblijven; 4) Ingeschreven zijn up de kiezersli.Vit. NOTA. Voor de militairen onder de wapens is er geen verschil meer tusschen gemeente- en wetgevende verkiezingen. Worden dus tot de stemming toegelaten: a) die onder de wapens geroepen zijn om hun kamp te doen; b) de gereëngageerden die op den stem dag minstens drie jaar dienst hebben. Het feit van onder de wapens te zijn wordt vastgesteld door het getuigschrift dat de militaire overheid aflevert. Hun namen mosten natuurlijk voorko men op de kiezerslijst ofwel moeten zij in het bezit zijn van een vonnis van het beroepshof', anders mogen zij niet deelne men aan de stemming. 1. - BOVEN AAN DE LIJST. Neemt de kiezer de volgorde der kan didaatstelling van de lijst aan, dan brengt hij zijne stem uit in 't vak bovenaan de lijst geplaatst. Men noemt dit de prin- cipieele stemuitbrengen. 2. - BOVEN AAN DE LIJST EN NAAST EEN OF MEER KANDI VAN DIEZELFDE LIJST. 3. - NAAST DEN NAAM VAN ÉÉN KANDIDAAT. 4. - NAAST DEN NAAM VAN VERSCHILLENDE KANDIDA TEN OP ÉÉN LIJST. In de gevallen 2 3 en 4 stemt men voor de lijst, doch men wil de volgorde wijzi gen door één of meer voorkeurstemmen uit te brengen. 5. - NAAST DEN NAAM VAN VERSCHILLENDE KANDIDA TEN OP VERSCHILLENDE LIJSTEN. Dat noemt men PANACHEEREN In zulk geval mag men: a) geen enkel vakje boven de lijst zwart maken; b) nooit meer naamstemmen uitbren gen dat het getal te kiezen raads leden. Deze wijze van stemmen is echter te verwerpen om de eenvoudige reden dat veelal een groot deel der stem verloren gaat. 1. - Boven aan de lijst der Katholieken. 2. - Naast den naam van één of meer kandidaten van de Katholieke lijst. m. HOE STEMT MEN ONGELDIG? 1. Met boven meer dan een lijst te stem men. 2. Met achter meer namen te stemmen dan er kandidaten te verkiezen zijn. 3. Met boven één lijst te stemmen en terzelvertijd voorkeurstemmen te geven op een andere lijst. IV. IIOE BEPAALT MEN HET KÏESCIJFER? Voor elke iij*t telt men op: 1. Het aantal bijstemmen of liever het aantal volledige ste.r.ibrieven d.i. die waar op enkel en alleen bovenaan een lijst ge stemd werd. 2. H-et aantal onvolledige stembrieven, d. i. die waarop voor een of meerdere kan didaten van eenzelfde lijst gestemd werd. 3. Het aantal naamstemmen cp gepana cheerde brieven. Wie panacheert deelt zijn één stem. Wie b.v. stemt naast 4 namen op lijst 1 en naast 2 namen op lijst 2 en naast geen enkelen op lijst 3, als er in 't geheel 11 kandidaten te verkiezen zijn, geeft feitelijk maar 4/11 van zijn stem aan lijst 1 en 2/11 aan lijst 2 en heeft in 't geheel maar 6/11 van zijn stem uitgebracht. Het aantal naamstemmen uitgebracht op een bepaalde lijst dient door het ge tal te begeven mandaten gedeeld. PRACTISCH VOORBEELD TOT BEPALING VAN IIET KÏESCIJFER Er zijn b. v. 11 raadsleden te verkiezen. Er zijn, onderstellen we, 3 lijsten. Onderstellen we dat: Lijst 1 bekomen heeft 900 voll. stembr 150 onvoll.; 1650 gepanacheerde; Lijst 2 bekomen heeft 500 voll.; 100 on voll.; 2200 gepanacheerde; Lijst 3 bekomen heeft 250 voll.; 150 on- voll.1100 gepanacheerde; dan bekomen we: LIJST 1 volledig onvolledig gepanacheerde 1650 600 150 150 11 Kiescijfer LIJST 2 volledig onvolledig gepanacheerde 2200 11 Kiescijfer LIJST 3 volledig onvolledig gepanacheerde 1100 11 Kiescijfsr 1200 500 100 200 800 250 150 -100 500 VERDEELING DE.. ZETELS ONDER DE LIJSTEN Voortgaande op voorgaande kiescijfers gaat men practisch te werk als volgt: cfwel deelt men het kiescijfer van elke lijst achteresnvolgens door 1; 1, 5, 2, 2, 5, 3, 3, 5, enz. (stelsel der wet) ofwel deelt men het kiescijfer zelf van «ike lü&l door 2, 3, 4, 5, 6. 7 enz. LIJST 1 Kiescijfer 1200 2 600 (1* zetel) 3—400 <2* zetel) 4 300 <4* zetel) 5 240 (7* zetel) 6 200 (8* zetel) 7 171 (10* Zietel) 150 6 zetels. LIJST 2 Kiescijfer 800 2 400 (3* zetel, 3 266 5* zetel) 4 209 (9' zetel) 5 160 3 zetels. LIJST 3 Kiescijfer 500 2 250 6' zetel) 3 166 (11» zetel) 4 125 2 zetels. .Ju weten we op hoeveel zetels elke lijst recht heeft. Maar we weten ï.og niet wie er op elke lijst gekozen is, w. nt er werden naam stemmen gegeven en die spelen ook een rol. WELKE KANDIDATEN VAN ELKE LIJST ZIJN VERKOZEN? Daarvoor moet men voor elke lijst het cijfer van verkiesbaarheid vaststellen. Dit cijfer, eigen aan elke lijst, wordt verkregen door het aantal volledige en on volledige stembrieven te vermenigvuldigen met het aantal zetels toekomende aan de lijst. Dit produkt te vermeerderen met het aantal stemmen op gepanacheerde brieven en het totaal te deelen door het aantal bekomen zetels plus 1. LIJST 1 Cijf. van verkiesbaarheid '900 plus 150) maal 6 plus 1650 6 plus 1 LIJST 2 Cijf. van verkiesbaarheid (500 plus 100) maal 3 plus 2.2C0 is 1.135,71 3 plus 1 is 1000 De zetels worden gegeven aan de kan didaten die de meeste stemmen bekomen hebben. Hebben ze een gelijk aantal stem men bekomen, dan worden ze gekozen verklaard naar de orde van kandidaat stelling. Het aantal stemmen van eiken kandi daat in 't bijzonder wordt bepaald op de volgende wijze. Het getal lijststemmen (kopstemmen) wordt vermenigvuldigd met het aantal ze tels toekomende aan de lijst. Voorbeeld: Lijst 1: 900 maal 6 is 5400. Lijst 2: 500 maal 3 is 1500. Dit getal lijststemmen wordt dan ver deeld over de kandidaten naar orde van kandidaatstelling als volgt: Men telt de naamstemmen (op onvolle dige en op gepanacheerde brieven) samen en men voegt bij dit totaal zooveel bij van het aantal te verdeelen lijststemmen dat het cijfer van verkiesbaarheid bereikt wordt. Elke kandidaat die alzoo het cijfer van verkiesbaarheid bereikt is gekozen. Op een zeker oogenblik geraakt het aan tal te verdeelen lijststemmen natuurlijk uitgeput. Toepassing op lijst 1, lijst Cijfer van Lijst 1 verkiesbaarheid zie hooger 1135,71. Te verdeelen kopstemmen: 909 maal 6 is 5400. Kandid. Naamst. Deel in lijstst. naai- orde onderstelt Jan 175 plus 960,71 is 1.135,71, gekoz. Pieter 135 plus 1000,71 is 1.135,71, gekoz. Aifons 1C5 plus 970,71 is 1.135,71, gekoz. Louis 100 plus 1035,71 is 1.135.71, gekoz. Frans 125 plus 1010,71 is 1.135.71, gekoz. Jozef 75 plus 421,45 is 493,45, gekoz. Karei 250 An toon 540 (gekozen) Alfred 260 Xaveer 475 Cyriel 300 Lijst 2. Cijfer van verkiesbaarheid, zie hooger, 100. Te verdeelen lijststemmen: 590 maal 3 is 1500. Kandid. Naamst. Deel in lijstst. naar orde onderstelt: Edmond 60 plus 940 is 1000 (gekozen) Lean 100 plus 560 is 630 (gekozen) René 2S0 (1' plaatsverv.) Just. 420 (gekozen) enz. Dezelfde bewerking voor lijst 3. AANDUIDING DER PLAATSVERVANGERS De wet van 12 Avg. 1932 beeft een wij ziging gebracht in de aanduiding der plaatsvervangers: er dienen 2 afzonderlij ke berekeningen gemaakt: één voor de werkelijke, en een andervoor de plaats vervangers, zooals het nu geschiedt voor de provincieverkiezingen. HBBBBBEBBBBBB3B88HBBBE3B3BBB KOLONIALE LOTERIJ GELIEVE UW BILJETTEN TE HERZIEN Op 23 October a. s. worden de biljetten der 4" snede 1938 (groene biljetten, groene cijfers) ongeldig verklaard. Tot nu toe werden niet aangevraagd: 254 loten van 100 fr., eindigend op 48, 84, 60, 87, 23, 31, 20 loten van 2 loten van 2 lo:en van 1 lot van 200 fr. 1.000 fr. 2.000 fr. 5.000 fr. 3 lvten van 10.000 fr. 58, 52, 33 21 221 425 234 5285, 1352 5430, 1268. 3168 B TREKKING DER VERWOESTE GEWESTEN 1922 Maandag had In de Nationale Bank te Brussel de 197* trekking plaats van de leening der Verwoeste Gewesten 1932 Reeks 156017, nr 7, wint 250.000 frank. Reeks 156017, n' 3, wint 100.000 frank. Reeks 156017, n' 9, wint 100.000 frank. De andere nummers van deze reeks, alsmede deze van de reeksen 82051 en 109768. zijn betaalbaar met 312,50 fr., of 300 frank, al naar gelang zij a! dan hie* werden omgevormd.

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1938 | | pagina 1