De Drie Keningen en de Kunst lepersche Folklore DINKY- In de Puppen PACHA SA FEMME et SA DACTYLO Vloerbestrooiing WEKT DE GAL VAN UWE LEVER OP- En TOCH is NOG de Beste I |DE VERSTOPPING 6fr. de doos van 50 pillen AUGUSTE BONTE Gezichtkundige VANDC&MARUmr «VOORUITZICHT» - IEPER. RECHTBANK VAN IEPER TENTOONSTELLING CINEMA COLISEUM IEPER DENTISTE HUIS AIMÉ GRUWEZ AFSTERVEN Cichorei 114- VERJARING ■nOBM -<o»- Epiphania was de oude heicensche raam van een afgodenplechtigheid die de Christelijke Kerk genoodzaakt geweest is te dempen, en bedempt heeft van in de eerste jaren van 't Christendom. De Drie Koningen zijn de drie groot e dezer plechtigheid, zoo in de kerk als bij *t volk. Zij kochten immers den Heer. men weet. goud, wierook en myrrhe. Goud is 't opperste en 't edelste geldmetaal, daarom beteekent het de opperste weer- dlgheid des Konings. 't opperste wezen Gods, en de onderdanigheid des volks, dat tol betaalt aan zijne overheid. Op Chris tus toegepast beteekent het eerst Zijn Godheid, dan Zijn Koninklijk Wezen. Op de Drie Koningen en op ons toegepast, hunne en onze onderdanigheid en schat plichtigheid den Opperkoning van al. Wierook is een uitdruipsel van een Ara bische plant. Dat uitvloeisel stijft tot een hast of halfdoorschijnende gomme die men op de kolen brandt, zonder vlamme, en in aangenaam riekenden rook laat vluchtig worden. Het is eer. uitwendige verbeelding van het God aangenaam, op waarts stijgende gebed, 't Gebed en de aanbidding komen God toe. dus wierook beteekent Godheid, en hier de Godheid Christi. Myrrhe is een heester die wel den hage- doorn gelijkt. Daar loopt een bitter bran dend doch welriekend sap uit, van *t zelfs of als men de schors kwetst. Als dat sap aanslaat en verstijft, 't is myrrhe, dat een Grieksch woord is en traanvloeisel, leek- sel beteekent. Nu, die soorte van traan werd eertijds gebruikt cm lijken te bal semen en beteekent dus, cm der wille van dat gebruik, een lijk, de dood. de oorzaak van de dood, de dood in 't geestelijk ge nomen of de versterving, en de boetveer- digheid; toegepast op Christus wijst de myrrhe naar Zijne sterfelijkheid. Zijn bittere passie, dood en begraving Driekoningen was voortijds verschilllg van al de andere dagen des jaars. Dan wist men de Drie Koningen zoo uit te rusten en te voorzien van sterren, rom melpot en ander speeltuig, dat zij overal bij- en binnsngeraakten, met hun gezang en hun ootmoedige bede om 't Godsdeel voor de armen. Binnen den huize noch tans en rond den heerd, daar is de plaats om met. losgelaten vreugde en vroolijkheid, dweersch door Dertien-avond te vieren, geschaard om den tafelkoning en over de smakelijke ruinen van de koek met de boon. Christus geweerdigde immers ook aan tafel te zitten op dien blijde dag, te Cana, bij de arme bruiloftslieden, met Discipelen en Zijne Mc:d:r, en den tafel- koning te ge te staan, die daar ook gektnd en aanwezig was. Weik stuk mag er meer geschilderd en hersehilderd geweest zijn als die schcone Tafe'.e van den drye Cueninghen Het - Domfildvan Steven Loethener in de hoofdkerk te Keulen. Rogier van der Wey- den in de Pinakotheek te Munchen en Hans Memlinc in 't hospitaal te Eruzge, zijn drie van de beste die ooit van Netter - landsche hand gemaakt werden. Ge.ijk Kerstmis en Drie Koningen zeo kemt de Geboorte e.i de Aanbidding dikwijls aan wijzen, links en rechts, op luiktafelen, beteekenende den roeo van de Joden en van de Heidenen. Oulinks en zag men op schilderijen het Kind Christus ooit anders doen als de Drie Koningen zegenen; dat is betameliik. Nieuwere schilders durven het Goddelijk Kir.d zijn hand in de goud stukken steken of onder de hulle van de offerandedoos! Rubens had vijftien maal De Drie Koningenonder zijn penseel. Zijn twee schoonste Drie Koningentafels zijn de eene te Londen, de andere te Ma drid; in de beide staat de Heilige Moeder Gods, in plaats van te zitten, zco zij voor Rubens, op alle schilderijen en wel te rechte, plag te doen. Van Dyck en ande ren volgden daarin hunnen meester. Geheel de legende van de Drie Kenin gen is meermaals op een geheel stel ta- fereelen geschilderd geweest. Cnder de muurschilderijen van dien aard zijn Tad- deo Gaddi's en Benozzo Gozzoli's. te Plo- rerciën. merkweerdig. In de eertijds we- zende Onze Lieve Vrouw Kapelle, bachten het koor, in Onze Lieve Vrouw Kerk te Brugge, stond 't huid eve tters ambachts schilderij van de Drie Koningen, enz., ge maakt van Hans Memlinc, 't Jaar 1480, ons nu afhandig geworden en te Munchen berustende. Na hun marteldood werden de lijken van de Drie Koningen naar Costenoblen gevoerd door Keizerin Helena, en, bij de eerste kruisvaart naar Sint Eustorgio's kerke, te Milanen vanwaar Keizer Frede ric met den rooden baard die weg nam, om ze op den 23' hooimaand 1164. in den dom of hoofdkerk van Keulen eindelijk en voor goed te ruste te leggen. De rijve waarin zij liggen is aller schoon en kostelijk,kostelijk van al om den grooten schat die zij behelst, te weten de beenderen van de allereerste heiden sche aanbidders Christi en bekeerlingen tot den dienst en het geloove des Heeren. PYRÈS. IN DEN GEMEENTERAAD M:n vraagt ons hce de nieuwe Gemeen teraad zal samengesteld zijn? De laatste verkiezing bracht er weinig verandering in. De Katholieke groep telt acht leden en behoudt de meerderheid. Slechts één ver- --te'rinz; de Heer Adv. Vander Mersch stelde zijn kandidatuur niet meer. en wo~dt vervangen, a's Gemeenteraadslid, door Heer Maurice Muiier. De Liberale groep telt nu drie leden, in Plaats van twee Doet rijn intrede, in den G-meenteraad. H:-er Hiiaire Lahaye. De Socialisten zijn verte zen woordigd door de Hceran Mtssiaen en Mlchiel. Gaat h?°n: Heer Ccutelle. Geen verandering bii de Nationalisten, die vertegenwoordigd blijven door de Hee ren Leuridan en Notebaert. <o»— EEN SCHOON EN NUTTIG IVERK. Verleden week hebben wij hier het voorstel uiteengezet er tce strekkende de vaart Ieoer-IJ-er te verlengen natuur lijk in de bedding van het oude kanaal tot aan de Dikkebuschsteenweg. Terzelfder tijde zouden de spoorweg- lijnen rond de statie verhoogd worden, hetgeen de afschaffing zou meebrengen van de twee overwegen aan den Dikke- busehsteerweg en den Poperingesteenweg. Het verheugt ons ten zeerste dat dit dubbel en practlsche voorstel gunstig onthaald weTd in verschillende kringen en greepeeringen. Reeds is er spraak van een delegatie samen te stellen uit gemeenteraadsleden der vier partijen om de zaak te gaan be pleiten in de Ministeries. De uitvoering van de werken zou 10 12 millioen kosten, en hoogst nuttig zijn voor den bloei en de uitbreiding van de stad leper. Daarmede worden ook tal van werkloozen aan den arbeid gesteld. Laten wij hopen dat. zonder uitstel, de vereenigde partijen zullen ijveren om dat belangrijk stuk vaart te bekomen. co* STEDELIJK SLACHTHUIS Dec. '38 Jaar 1938 Gewicht Stieren 2 55 28.795 Ossen 13 202 93 910 Vcerzen 40 470 208.370 Koeien 16 264 142.460 Nucht. kalv. 10 205 9.100 Vette kalv. 34 607 73.-TD Schapen 53 242 11.515 Varkens 115 2.034 213.925 Geiten 1 5 215 Peerdïn 15 127 64.700 Totalen 300 4.211 846.410 De schepenen of heeren van de wet hielden hun vergaderingen in de schepen kamer om de belangen van de stad te bespreken. Daar cok spraken zij recht voor de zaken, die van 25 tot 60 pond bedroegen. De schepenkamer was in het begin der jaren 1300 op het tweede verdiep van 't belfort gelegen. Omstreeks 1307 werd ze in een bijzonder gebouw overgebracht, tus- schen de oude Halle en- het stadhuis en bleef er tot aan de Fransche omwenteling. Vóór den wereldoorlog stond de vroegere schepenkamer als trouwzaal bekend. De vloer ervan werd eertijds m den winter met strooien matten bedekt. Ge durende het ander gedeelte van het jaar bestrooide men dezen met biezen, soms met gras en biezen, ook nog met stroo, waaraan men in sommige bijzondere om standigheden riekende cruudentoe voegde. Ook de vloeren van de scholen, kerken en kloosters werden 's winters gewoonlijk met stroo en 's zomers met biezen bedekt. Dit gebruik schijnt nog in de jaren 1700 in zwang geweest te zijn. J. C, Bijvaegsel aan De llallcvan 8-1-39. Apothekersdienst. - ZonJagrust. Is heden Zondag alleen open van 8 tot 12 uur. en var. 1 tot 7 uur. de Apotheek VAN WALLEGHEK, Statiestraat. «O»' ZIELMISSEN OP ZONDAG 8 JANUARI 1939: IN ST ÏIAARTENS: Te 8 y2 uur voor Juffrouw Marie De- meersseman. Te 11 uur voor Mevrouw Vandevivere- Deconinck. IN ST PIETERS; Te 8 Vi uur voor Henri Bailleul en zoon. IN ST JACOBS: 7 uur voor de overleden ouders van René Peene en Marie Lebbe ca voor hun dochter Irma. IN ST NICOLAAS: Te 9 uur voor Jozef Duflou. «O»——— ONZE KONGO Een hoogstaande personaliteit, Eerw. Pa ter Charles, S.J., lid van het Koninklijk Koloniaal Instituut, zal een belangwek kende voordracht houden over dit onder werp: Le Congo est il trop grand pour nous? Die voordracht zal plaats hebben in den Stadsschouwburg, op Woensdag 11 Ja nuari, om 8 Mi uur, ten voordeele van het uitstekend werk der medische hulp in Kongoland. Kaarten tegen 5 en 10 frank. co» GEMEENTERAADSZITTING OP MAANDAG 9 JANUARI, TE 18 UUR. Dagorde 1. Eedaflegging der nieuwe verkozene raadsleden. 2. Opmaken der voorrangslijst. 3. Verkiezing der Schepenen. - Eed aflegging. WEKKEN DE GAL OF- VOORKOMEN EN GENEZEN HM f EM1LE COUTELLE E:n bekende lepersche figuur die uit ons midden verdwijnt nog geen 64 jaar oud. Zijn socialisme was eerder volksgezind heid en menschlievendheid dan berede neerde partijpolitiek. Jaren lang behoorde hij tot den gemeenteraad, en zijn .man daat zou eerst eindigen Maandag as., na de eedaflegging van de nieuwe gemeente raadsleden. Van zijn oneenlgheid met führer Edgar Missiaen maakte hij geen geheim en, bij de verkiezing van October 11., was Emile Coutelle geen kandidaat meer. Rechtschapen en eerlijk in gansch zijn levenswandel, werd hij meer dan eens ontgoocheld en beproefd cp zijn levens weg; en 't is met christelijke gevoelens dat hij zijn einde voelde naderen. Op 3 Januari is hij in den Heer ontslapen, na bediend te zijn geweest van de laatste HH. Sacramenten. Heden Zaterdag, 7 Januari, heeft de begrafenis plaats in de parochiale kerk van Sint Jacobs. Hij ruste in vrede 1 EEN VRAAGTEEKEN? Volgens de wet mogen slechts twos ge meenteraadsleden deel Uitmaken van de Commissie van Openbaren Onderstand. Welnu, de laatste verkiezing heeft aan drie leden der Commissie de Heeren Lemahieu, Notebaert en Edgar Missiaen een maandaat. toegekend in den Ge meenteraad. Bijgevolg zal één der drie gekozenen te kiezen hebben tusschen zijn mandaat Van Gemeenteraadslid en de Commissie van Openbaren Onderstand. Daarover kan geen de minsts twijfel bestaan. Nu echter rijst de vraag: Wie is 't die voor de keuze ml komen te staan? M. Missiaen beweert, in Voor Allen dat M. Notebaert daartoe aangewezen is. En waarom? Wel, omdat hij, in de orde der verkiezing, de laatste der drie is: de 5* zetel immers is toegekend aan de Heer Missiaen, de 6" aan de Heer Lemahieu en slechts de 12» aan de Heer Notebaert. Jamaar, er is iets anders waarmede moet rekening gehouden worden, en dat M. Missiaen uit het cog schijnt te verlie zen: 't is dat, van rechtswege, de voorkeur gegeven wordt aan de leden die reeds deel uitmaakten van den Gemeenteraad. Zoo dat, van rechtswege, de Heeren Lemahieu en Notebaert mogen aanblijven én in den Gemeenteraad én in den Openbaren On derstand. Hoe is 't mogelijk dat Volksvertegen woordiger Edgar Missiaen de-ze duidelijke wetsbepaling niet zou kennen? En 't -besluit van de historie? 't Zou wel kunnen zijn dat M. Missiaen aan een van zijn «cumuls» zal moeten verzaken: hij zou dus opnieuw te kiezen hebben tusschen 't lawija dat hij ge erne maakt in den Gemeenteraad en de vreedzame -beraadslagingen van de Commissie van Openbaren Onderstand. Zonder calomel en t morgens zult gij monter en frisch uit het bed springen. De lever moet eiken dag één liter gal ln de Ingewanden uitstorten. Wanneer de gal niet vrij toevloeit, kan uw voedsel niet verteren; het bederft. Kwade gas sen doen uw lichaam zwellen: U lijdt aan' verstopping. Uw organisme wordt vergiftigd en U ls zwaarmoedig en ter neergeslagen. U wordt een zwartkijker. Een laxeermiddel ls een noodhulp. Een gedwongen stoelgang bereikt het doel niet. Alleen de KLEINE CARTERS PILLEN voor de LEVER kunnen het vrij toevloeien van de gal verzekeren, wat U er weer bovenop zal helpen. Het zijn zachte plantenulttreksels, die wer kelijk op verrassende wijze het toe- vloeici'. van de gal bevorderen. Eisclii de Kleine Carters Pillen voor de Leve». In alle apotheken fr. 12.40. V. K. A. J. GEWEST IEPER Op Donderdag 26 Januari, in de feest zaal van 't Kristen Volkshuis, wordt er door de Kajotstcrs een groote feestavond ingericht. Is het reeds een heelen tijd dat ze niet meer op de planken kwamen, nu willen ze hun volk verrassen met een puik pro gramma. Wat Kajotstcrs zijn en wat ze willen, en vooral wat de heteekenis is van hun Rome-bedevaart, zuilen ze door zang en spreekkoor, luim en einst, kenbaar maken. Allen noodigen we dus vriendelijk uit. Door de Kajotstcrs zullen ten huize kaarten aangeboden worden; ook zijn er te verkrijgen in 't Kristen Volkshuis. DE STUERSSTRAAT, 27, IEPER Brillen - Glazen in alle modellen Kosteloos onder zoek der oogtn. Trouw Brdiecd. VLAAMSCH KRUIS AFD. IEPER De lessen over Eerste hulp bij onge vallen beginnen op Dinsdag 17 Januari eerstkomende, te 7 H uur 's avonds, in het lokaal, Vlaamsch Huis te leper. Al de belangstellenden boven de 17 jaar, die verlangen een kursus te volgen, wor den verzocht zich te laten inschrijven vóór 15 Januari, bij Juffr. H. V ander - ghote, 23, G. de Stuerstraat, leper, waar ze nadere Inlichtingen kunnen bekomen. yp'oT DCPuy&r DE VISSCHEPOORT Men meldt ons uit leper dat thans een aanvang gemaakt wordt met het herstel len der Visschepoort. Een stelling werd er reeds geplaatst, zoodat we mogen zeg gen -dat de toerriten welke het toekomende seizoen de stad zullen komen bezoeken, een kunstgewrocht te meer zullen kunnen bezichtigen. De Visschepoort werd in 1714 opgericht. In het bovenste deel ervan prijkte een verhoogd beeldwerk door een Ieperschen beeldhouwer kunstig uitgevoerd. Dit relief stel-de Neptunus voor, te midden der gol ven, gezeten op een wagen, die met twee zeepaarden -bespannen was. Deze poort gaf toegang tot de Visch- markt, die op dat tijdstip van de Boom- gaar-dstraat aldaar overgebracht werd, na dat men er het Iepertje overwelfd had. Langen tijd werd bij iederen koop in de vischmijn gedaan, 5 centiemen betaald ten voordeele van St Maartenskerk en van de burgerlijke flodshuiaen. Dit gebruik werd den 12 JatwKri 1659 afgeschaft. IS DAT FAIR-PLAY De Liberale Jonge Wacht van leper richt een feestje in, toekomende week, en het leuk programma zai uitgevoerd wor den door de groep kinders uit de Jonge Wacht». Alzoo wordt het pa-rtijfeestje aangekondigd in De Blauwe Vaan We vinden dat heel normaal en... heel wel. Wat wij minder wel vinden, en boven dien als huichelarij moeten bestempelen, 't is de manier waarop men te werk gaat om dat partijfeestje voor te stellen en aan te bevelen ln... de neutrale pers. Als ge 't Ypersche leest, kunt ge niet eens vermoeden dat het feestje ingericht wordt door de Liberale Jonge Wacht. En wat de uitvoering betreft, worden de kin ders uit de Liberale Jonge Wacht geca moufleerd in «een groep van 40 personen» Op die wijze tracht men andersgezin- den in het liberale net te vangen, 't Is misschien behendig, maar fair-playis het niet. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN GEVONDEN: Scubry André, Rijeelsteenweg, 48: kas deursleutel en een schaatsensleutel. Hoflack Willy, Meenenstraat, 38: bruine sajet-ten handschoen. Boudry Albert, Pennestnaat, 17: kerkboek met adres: Dierickx August, Brugge- steenweg, 54. Van Raes Marie-Louise, M. Frenchlaan: kindersacoche, inhoudende kleingeld, zakdoek en rozenkrans. Vanhouoke Arthur, Ktaveretraat, 23: on der de Donkerpoort, een vulpen. Slembrouck Joseph, Rijselstraat, 95: in de Drie Zottenstraat, een kopstuk van een elektrisch licht. Depoorter Leon, Hoornwerk, 31: in de G. de Stuersstraat, 12 gespen in witte kleur voor koeken. Hoflack Henri, Meenenstraat: in een le digen bak flesschen, een bril. Storme Hector, Maloulaan, 3: zilveren medalie en klein sleuteltje voor penne- kas aan elkaar gehecht met een rooden draad. Becuwe Michel, Dikkebusch: handschoen. VERLOREN: Vermeersch Charles, Cité Ligy, 144: zijne dopkaart Nr 320. Vanlimburg Gerard, Dikkebuschsteenweg, 115: linker bruin lederen handschoen. Estw. Zuster van het O. L. Vr. Hospitaal, lange Torhoutstraat: haar zwarte cein tuur met zilveren beukei. Donck Adrien, scholier, Rijselstraat, 62: bruin lederen geldbeugel, som inhou dende. Joffr. Zoë Gruwier, dienstmeid, Tempel straat, 35: een briefje van 50 fr. Kesteloot Valentine, Bruggesteenweg. 106: bruin lederen handzakje, inhoudende eenaelvigheidskaart, foto's, certificaat en kleinooden. Stals Willy. Patteelstraat, 8: bruine sa- jetten sjerp. Mottrie Cesar, Maloulaan: autotakspiaat Nr 304614. Ververcken Rcdolf, stads-bediende: paar handschoenen. UITTREKSEL VIT HET JAARVERSLAG GEGEVEN DOOR DEN VOORZITTER DER COMMISSIE VAN OPENBAREN ONDERSTAND, HEER R. BOUQUET Mijnheel tn. Wij zijn opnieuw aan den vooravond van Nieuwjaar en naar oude en loffelijke gewoonte, heb ik de eer Ued. een kort verslag te geven over onze werking in het verloopen jaar. De Commissie aan Openbaren Onder stand vergaderde 50 maal in het jaar 1938, tegen 54 maal in 1937. A. HULPVERLEENING EN LIEFDADIGE WERKING I. HULPVERLEENING TEN HUIZE: Aan de behoeftlgen en noodlijdenden onzer stad heeft het Bestuur volgende hulp verstrekt gedurende het jaar 1938: a Er werden 95.580 eetmalen uitge deeld en bereid door de Zusters van het godshuis Nazareth. b) Er werden 33.605 broodkaarten rond gedeeld. c) Er werden 29.450 liters melk gegeven aan kinders en zieke menschen. d) Er werden 350.009 kgr. kolen aan de behoeftlgen uitgedeeld. e) De geldelijke hulp bedroeg 128.360 fr. in de gewone maar.delijksche deeling: 11.132,59 fr. voor de krankzinnigen, die ten huize opgesloten zijn en 4 198,10 fr. voor de stichting van den H. Geest. f) Bijzondere hulp. Er werden 201 re medieboekjes vernieuwd, 4 buikbanden kosteloos uitgereikt en 31 brils betaald voor oude lieden. g) De toelage van 75.% in de bijdragen voor de behoeftige mutualisten, bedraagt dees jaar 88.090 fr., tegen verleden Jaar 64.000 fr. Er werden Immers in 1938, 103 gezinnen aangenomen voor deze toe lage van de mutualiteit. Daarenboven is er een bijzondere toelage van 20.000 fr. verdeeld tusschen de verscheidene mutua liteiten. Het getal gezinnen, die hulp genieten in geld of natura. bereikte dees laar 334, met een gezamenlijk getal van 15S5 personen. In dit getal zijn de gezinnen niet be grepen die enkel d)e toelage bekomen voor de mutualiteit. Ten einde zooveel mogelijk de mis bruiken te bekampen, wordt thans een bestendige controle gehouden over den behoeftestaat der behoeftigen. In de zomermaanden worden wekelijks 5-10 on dersteunden geroepen naar het secretari aat cm hun toestand opnieuw te onder zoeken. In twijfelachtige gevallen wordt ten huize gegaan cm zich over de Juist heid der gedane verklaringen te vergewis sen. Aldus trachten wij in de mate van het mogelijke de misbruiken tot een mi nimum te herleiden. Er werden in 1938 49 gezinnen ge schrabd wegens valsche verklaring. II. VERPLEGING IN DE GESTICHTEN: Naast de hulpverleening ten huize heb ben wij de verpleging in onze gestichten. a) De jongensweszenschool. Er worden op dit oogenblik 46 wees- en verlaten kinderen opgevoed en onder wezen» In het jaar 1937 waren er 45. Het Bestuur heeft dees jaar zijn bij zondere aandacht geschonken aan dit gesticht. Ik meen te mogen zeggen dat wij redenen hebben om verheugd te zijn over het resultaat dat wij hebben be komen op gebied van beleefdheid, orde, netheid en goed gedrag van de teerlingen. Wij drukken hier den wensch uit dat er meer verlaten- en weeskinderen van om liggende gemeenten naar ons gesticht zouden gezonden worden en dat de open bare onderstanden dezer gemeenten niet zoozeer zouden zien naar de laagste onder- houdsprljs, maar eerst en meest naar de degelijkheid der inrichting. Indien aan de opvoeding van het kind in het al gemeen steeds de grootste aandacht moet geschonken worden, dan moet er in nog groobere mate gezorgd worden voor het verlaten- en weezekind, opdat het later niet ten laste van de gemeenschap zoude blijven, doch uitgerust met ontwikkeld verstand en geoefende wil, alteen behoor lijk en deftig door het leven zou kunnen gaan. b) Het St Antoiiiüsgesticht. Wij mogen ons hier opnieuw verheugen ln een voldoende getal teerlingen. Op dit oogenblik krijgen 70 leerlingen in dit te huis een verzorgde opvoeding, terwijl in 1937 het aanbal meisjes 66 bedroeg. c) Het ouderlingengesticht Nazareth telt thans 58 kostgangers. d) In de Belleverblijven er op dit oogenblik 27 oude vrouwtjes. e) In het St Jan Godshuis worden er 31 oude vrouwtjes verzorgd. f) In ons Gasthuis werden er in i938 1210 zieken verzorgd, tegen 1002 in 1937. Wij mogen ons dus verheugen in een steeds toenemende vermeerdering der zie ken in ons Gasthuis. Het is een bewijs dat de bevolking onze bijzondere zorg om het Gasthuis als een model inrichting te organisSeren, weet te waardeeren en naar waarde te schatten. Dank aan de kunde en gewetensvolle werking onzer dokters, mogen wij ons ver. heugen in de goede faam die ons Gasthuis geniet. g) Moederhuis. In ons Moederhuis werden er 180 moe ders opgenomen, tegen 124 in het jaar 1937. Ik meen te mogen zeggen dat de reor ganisatie van ons Moederhuis de belang rijkste daad is van ons beheer in 1938. Onze Commissie heeft besloten het Moe derhuis met Gasthuis te •verbinden en op 15 Maart 1938 is de dienst ervan over gegaan op de Eerw. Zusters Augustinessen. Aldus werd een niet te onderschatten be sparing gedaan in de kasten van beheer en uitbating. Wij zijn verheugd vast te stellen dat deze hervorming in den smaak is gevallen van de bevolking van leper en omliggende. Het sprekend bewijs ervan ligt immers in het stijgend getal moeders die in ons Moederhuis worden opgenomen. h) In onze 2 Beluiken, St Pieters- en St Jacobsweduwenhof, krijgen er 47 oude vrouwtjes en 7 oude gezinnen kostelooze huisvesting. Wij hebben hier (het ging weliswaar niet steeds zonder moeilijk heden) het mogelijke gedaan om de hui- zekens regelmatig te reinigen en om onder de bewoners vrede en rust te doen heer- schen. B. DE WERKING VAN ONS BESTUUR IN ZAKE BEHEER DER GOEDEREN 1. Dees jaar werden 13 hofsteden ge schilderd en er werden nog voor 50.000 frank andere gewone onderhoudswerken aan de landelijke eigendommen uitge voerd. Aan buitengewone verbeteringswerken op de hofsteden werd dees jaar 125.000 fr. uitgegeven. Door ons bezcek aan verscheidene hof steden hebben wij kunnen bsstatigen dat over het algemeen de landelijke eigen dommen in goeden staat werden onder houden. Zooais telken jare hebben wij een be zoek gebracht aan de bosschen en met genoegen hebben wij vastgesteld dat de bosschen jaarlijks verbeteren. Wij hebben dees jaar met een honderd tal pachters nieuwe pachtvoorwaarden ge maakt en de noodige voetstappen gedaan bij den Heer Gouverneur der Provincie, ten einde de goedkeuring te bekomen van onze onderhandelingen met deze pachters, cm niet gedwongen te worden tot eene openbare verpachting over te gaan, het geen grootelijks nadeelig zou geweest zijn voor onze oude en trouwe pachters. 2. Het jaarlijksch onderhoud der ge stichten en getouwen in stad kostte ons dees jaar meer dan 80.000 frank. Doch de buitengewone voltcoiïngswer- ken werden dees jaar ook neerstig en vol gens een bepaald plan doorgerot. a) In het St Antoniusgesticht werden er op een der slaapzalen dertig alcoven gepiaccerd en al de slaapzalen werden ge schilderd. Thans zijn onze schilders bezig met gansch het gesticht cp te deen. b) In de Jongensweezenschool werd een der slaapzalen tot studiezaal ingericht en de speel- en turnzaal geschilderd. c) Verleden jaar werd het verdiep van het Belle Godshuis geschilderd; thans zijn wij bezig met het gelijkvloers te schil deren en te voltooien. d) In het Gasthuis werd, dank zij de milde gift van een zieke, de hoofdingang met tegels bevloerd en de muren geschil derd. Wij hebben eeh draagbaar X-stralon- toestel en een nieuwe appareil voor oogen behandeling aangekocht, hetgeen een zeer groote kost veroorzaakt heeft. Om te besluiten, dank ik U. Mijne Hee ren en achtbare Collega's, alsook den Heer Seceretaris en gansch het personeel, voor bw gewaardeerde medewerking In het vervullen van mijn taak als Voorzitter. Doch niet het minst bedank ik de Eer waarde Oversten en Zusters onzer ge stichten, die zich dagelijks in edelmoedige zelfverloochening opofferen voor het wel zijn en geluk van onze min bedeelde medemenschen Het jaar 1938 loopt ten einde, doch Nieuwjaar staat dicht bij. Ook het jaar 1939 zal zijn kommer en zorgen mede brengen en ik vijs hier reeds op enkele punten de in de komende maanden aan j de dagorde zullen staan van onze vergade ringen: 1. Een kwestie die aktueel zal zijn toe- komend jaar, is de uitbreiding van ons Moederhuis en het vergrooten van den vleugel voor betalende kieken in het Gast huis. 2. Het bouwen van een twaalftal huis jes voor oude gezinnen. 3. Het gesticht voor betalende cuder- ingen dat wij zinnens zijn te bouwen aan I de Kalfvaart waarvan de plans onlangs door den Hoogen Gezondheidsraad en door de Bestendige Deputatie van West- Vlaanderen werden goedgekeurd. Alles laat voorzien dat wij in de eerste maan den met deze groote onderneming zullen kunnen beginnen. Het zal niemand ont gaan dat dit laatste punt de hoofdaan dacht zal vergen van ons Bestuur. Zooals U ziet, Mijne Heeren, er zal werk zijn voor het komend jaar. Mochten wij in de toekomst, zooals in het verleden, onze belangrijke opdracht gewetensvol en ln goede verstandhcudlng vervullen. STAD IEPER. BERICHT Er wordt ter kennis gebracht van de personen die den leurhandel uitoefenen, dat de aanvragen tot hernieuwing der kaart en van het herkenningsteeken, bij het Gemeentebestuur (Secretariaat) moe ten worden ingediend in den loop van de maand Januari 1939. De belanghebbende personen worden verzocht zich ten Stadhuize te begeven, voorzien van een getuigschrift van goed gedrag en zeden, van de kaart die thans in hun bezit is en van het volgnummer hunner inschrijving in het handelsregister. De Burgemeester, J. Vanderghote. WERKLIEDEN en MIDDENSTANDERS Zoekt uw profijt en weest voor uitziende, verzekert U tegen ZIEKTE, INVALIDITEIT, STERFTE. Bij den Arrondissementsfamilieziekenbond Zaak dopgeld. Derco Jerome, van Woesten, die als dopper een onjuiste ver klaring had afgelegd, had aldus in 1936-37 ten onrechte eene totale som van 2500 fr. ontvangen. Toen zulks bekend werd, was klacht tegen hem ingediend en meenende de straf te kunnen ontgaan, had hij ont slag genomen bij zijn syndikaat. De recht bank veroordeelt den betichte voor de feiten A. en B., die zich mengelen, tot 350 fr. boste of 15 dagen gevang, voor waardelijk gedurende 5 Jaar. Teruggave dient gedaan van de ten onrechte ont vangen som. Zonder kenteeken. Callens Joris leur de te Voormeaele zonder kenteeken en werd hiervoor door de politierechtbank van leper veroordeeld tot 2 maal 35 fr. boete of 2 maal 1 dag gevang. In beroep wordt betichte veroordeeld tot 35 fr. boete of 1 dag gevang. Wederzijdsehe slagen. Caenepeel Achiel en Coulier Gerard, beiden van Boe- zinge, zijn beticht van wederzijdsehe sla gen aldaar op 11 Mei 1938. Caenepeel staat ook wegens dronkenschap terecht. Ghesquière Victorine en Planckaert Ga- brielle, herbergiersters, zijn vervolgd om drank besteld te hebben aan een dronken persoon. Na de getuigen gehoord te heb ben, worden de herbergiersters vrij ge sproken, omdat de eerste drank besteld ha uit vrees, de andere, bij wie hij eerst geweest was, had niet bemerkt dat hij dronken was. Verders bleek dat Caenepeel Coulier lastig gevallen had. Hij had aan Coulier gevraagd hoeveel het aan zijn vader opbracht, van met de schaal te gaan in de kerk en had daarop Coulier bij de borst gevat en dezes blouze ge scheurd. Coulier had zich verweerd en werd dan ook vrij gesproken. De recht bank veroordeelt Caenepeel voor het feit A. tot 182 fr. bpete of 8 dagen gevang; voor het feit B. tot 182 fr. boete of 8 dagen gevang; voor het feit C. tot 70 fr. boete of 2 dagen gevang en voor het feit D. tot 105 fr. boete of 3 dagen gevang en tot de kosten, zonder voorwaarde. Nalatigheid. Bril Juliette, van Kem- mel, had op 28 Oogst 1938 te leper een rijwiel voor een dag in huur genomen bij René Vermeersch. Zij trok met haar vriend, L. Berghman, naar Komen, waar zij dit rijwiel in pand moest geven we gens verbruik van drank. Vermeersch kwam echter later terug in bezit van dit rijwiel. De rechtbank veroordeelt de be tichte tot 210 fr. boete of 10 dagen ge vang, voorwaardelijk gedurende 5 jaar. Zij moet de kosten betalen. Water te veel. Devoghel Paul, van leper, was door de hulptoeziener der eet waren, Vermoeren, betrapt volle melk rond te venten, welke bij ontleding bleek 15 aan 20 water in te houden. De be tichte werd over enkele maanden reeds voor soortgelijk feit in betichting gesteld. De verdediger trachtte te doen uitschij nen dat de betichte uit nood zou gehan deld hebben, alhoewel het algemeen be kend is dat hij eene belangrijke som als schadevergoeding getrokken heeft voor de aanrijding die een zijner kinderen over kwam. De rechtbank veroordeelt den be tichte tot 700 fr. boete of 1 maand gevang en •tot de kosten; zonder voorwaarde. Kansspel. Vandecasteele Ferdinand, van Gent, die aangehouden is, staat te recht om te Gits kansspelen uitgebaat te hebban tijdens de koers aldaar. Hij werd in overtreding genomen door de opper wachtmeester Maréchal Jozef van Roe- se la re, aldaar op dienstronde. Ter zitting moet betichte zelf bekennen dat Jrij daags te voren nog tot 7 maanden gevang ver oordeeld was geweest voor soortgelijk feit. In het geheel heeft hij een 20-tal veroor deelingen ondergaan. De rechtbank ver oordeelt den betichte voor het feit A. tot 6 maanden gevang en 700 fr. boete of 1 Jaar gevang en tot de kosten; zonder voorwaarde. Verkeersongeval. De rechtbank heeft uitspraak gedaan in de zaak ten laste van Vanhout Louis, van Wervik, beticht van verkeersongeval op 27 Juni 1938. Hij had zijn auto naar links gezwenkt zonder ver wittiging. De wielrijder Oscar Breyne kwam op den auto terecht, werd gekwetst en onderging 5 dagen werkonbekwaam heid. Hij stelde zich ais burgerlijke partij aan, 670 fr. schadevergoeding vragend Vanhout wordt veroordeeld tot 175 fr. boete of 3 dagen gevang, voorwaardelijk gedurende 1 jaar. Vanhoutte en Breyne Arthur, insgelijks per rijwiel, worden so- lidairlijk veroordeeld tot het betalen van 690 fr. schadevergoeding aan Breyne Os car en tot het betalen der kosten van aan stelling. Breyne Oscar bekomt vrijspraak. Vrijspraak. Maerten Marcel, van Van ZONDAG 8 JANUARI tot ZONDAG 15 JAN. inbegrepen II van het Teeken- en Schil derwerk van Joz. Storme I in de zaal van «De Katholieke Kring». Rijselstraat. IEPER. De zaal zal open zijn iederen dag van 8 u. tot 12 u. en van 13 u. tot 18 u. leper, die in de verkooping in de Cos mopolite» voor ongeveer 7C0 fr. meubels gekocht had, was beticht een aantal koperen staven medegenomen te hebben, toebehoorend aan Debacker Leon. Deze staven bevonden zich in den auto van Cornette en werden door deze aan den eigenaar terug bezorgd. Daar het feit niet genoegzaam bewezen is, wordt Maerten vrijgesproken. Aftruggelarij. Denoo Poiydocr, van Gent, had zich hier een rijwiel doen ter hand stellen door Vermondt Alberic en had ook nog voor omstreeks 90 fr. schul den gc-maakt aan tafclkosten. Na gerui- men tijd werd het rijwiel van den eigenaai terugbezorgd. Volgens ter zitting verno men werd, had betichte niet min dan 37 straffen ondergaan. Wegens aftrugge larij veroordeelt de rechtbank hem tot 3 maanden gevang en 700 fr. boete of 1 maand gevang en tot de kosten; zonder voorwaarde. Dronkenschap, smaad, weerstand. Vierstraete Albert, Milleville Jules en CLaeys Jules, allen van Langemark, zijn beticht van zich op 6 Februari te St Jan- bij-Ieper, drenken zijnde, plichtlg ge maakt te hebben aan smaad en weerstand jegens den veldwachter Georges Vanover- berghe. Ter zitting verklaart de veldwach ter dat Claeys gevlucht was. doch dat de 2 anderen plichtlg waren. Korts geleden werden Vierstraete en MCleville reeds voor soortgelijk feit, te St Jan voorgevallen, veroordeeld. De rechtbank veroordeelt Vierstraete voor het feit A. tot 2 maanden gevang en 700 fr. boete of 1 maand ge vang; voor deze feiten wordt Millevüle, die zich brutaal aanstelt en uitlaat, ver oordeeld tot 3 maanden gevang en 1.400 fr. boete of 2 maanden gevang. Wegens dron kenschap worden zij elk tot 105 fr. boete of 3 dagen gevang veroordeeld en tot elk de helft der kosten. Zonder voorwaarde voor belden. Diefstal. Louf Arthur, van Oostvle- teren, is beticht van zich op 6 September plichtig gemaakt te hebben aan diefstal van hennen ten nadeele van Verstraete Alois, van Poperinge. Om dezen diefstal te plegen heeft hij beklimming moeten doen. Vaststelling hiervan werd gedaan door de wachtmeester Vandamme August der bri gade van Oostvleteren. De rechtbank ver oordeelt den betichte voor het feit A. tot 700 fr. boete of 1 maand gevang; voor het feit B. tot 350 fr. boete of 15 dagen ge vang; voor het feit C. tot 210 fr. boete of 10 dagen gevang, en tot de kosten; zonder voorwaarde. Verwaarloosd. Lemaire Henri, land bouwer te Passchendale, is beticht van zijne kiekens te hebben laten loopen op den openbaren weg en van geen kalk ge strooid te hebben in zijn hof gelegen in het door mond- en klauwzeer besmette ge richte tot 2 maal 70 fr. boete of 2 maal tlchte tot 2 maand 70 fr. boete of 2 maal 2 dagen gevang; voorwaardelijk gedurende 1 jaar. Hij moet de kosten betalen. lasterlijke aantijging. Desmui Eugè- ne, herbergier te leper, is beticht van zich op 1 Februari 1938, in zijne herberg, plich tig gemaakt te hebben aan lasterlijke aan tijging jegens Gabriells Van Overschelde. Betichte zou gezegd hebben dat die vrouw op 24 of 25 Januari 1938, ten zijnen huize, een paar kousen gestolen had van de «serveuse». Van Overschelde Gabrielle stelt zich al» burgerlijke partij aan, 300 fr. schadevergoeding vragende. De rechtbank veroordeelt den betichte tot 350 fr. boete of 15 dagen gevang, voorwaardelijk ge durende 5 jaar. Aan de burgerlijke partij moet hij 303 fr. betalen en de kosten harer aanstelling. Hij moet ook de kosten Lasterlijk schrijven. Leroy Elisabeth, van Houtem, had, uit nijd omdat de rijkswacht bij haar eene huiszoeking deed, een lasterlijk schrijven gezonden aan den Heer Prckureur des Konings, waarin De smet Leon, Deleu Kamiel en Doolaeghe Alfons, allen van Hollebeke, van diefstal beschuldigd werden. Wat bij nader onder zoek onwaar bevonden werd. Zij dienden klacht in en stelden zich dlle drié als burgerlijke partij aan. eik den klassieken frank schadevergoeding vragende. De rechtbank veroordeelt Leroy Elisabeth, bij verstek, tot 1 maand gevang en 703 fr. boete of 1 maand gevang en tot de kosten, zon der voorwaarde. Aan elk der partijen moet zij den gevraagden frank betalen en de k'osfen hunner aanstelling. Naamiooze Vennootschap Chr. Volkshuis, St Jaeoussir., 30. 1 el. 376. Vriend, hebt gij veel hoofdpijn, soms zenuwkoortsen in het hoofd? Negen maaJ op tien komen deze voort uit flauwte van bloed. Hewel, genees de oorzaak um ge heel daarvan bevrijd te blijven, en het beste middel is de goede THEOBROMA: geloof ondervinding, vriend. BIJ alle H.H. Apothekers te Poperinge. Diefstal. Leroy Elisabeth, van Hou tem, Bau Marcel en zijne vrouw Baelen Maria, beiden van Houtem, zijn bericht van een veertigtal zakken gestolen te heb ben ten nadeele van Verschelde Maurits, van Wijtschate en Leterme Alfons, van Houtem. Door de rijkswacht, die bij Le roy Elisabeth huiszoeking deed, werd niets ontdekt, doch zakken werden gevonden bij de 2 andere betichten en wel 27. De rechtbank veroordeelt Leroy Elisabeth, bij verstek, voor het feit A. tot 1 maand ge vang en 350 fr. boete of 15 dagen gevang; voor het feit C. tot 1 maand gevang en 350 fr. boete of 15 dagen gevang en tot 1/3 der kosten, zonder voorwaarde; voor het feit B. worden Bau en zijne vrouw elk tot 700 fr. boete of 1 maand gevang veroordeeld en voor het feit D. beiden elk tot 709 fr. boete of 1 maand gevang, voorwaardelijk voor 5 jaar alleen voor Bau. Zij moeten elk 1 '3 der kosten betalen. Onvoorzien van taksplaat. De recht bank heeft uitspraak gedaan in de zaak ten laste van Dewulf Maria, van leper, die bevonden werd zich van een rijwiel be dienende dat niet van de provinciale taks plaat voorzien was. De rechtbank ver oordeelt den betichte tot 350 fr. boete of 8 dagen gevang en tot de kosten, zonder voorwaarde. BORSTBALSEM A. KESTELIJN verzacht na den eersten dag en ge neest volkomen hoest, griep, bron- chiet en alle ziekten der luchtpijpen en van den borst. Te verkrijgen: Apotheek KESTELYN- DEGRAEVE. Gaithui«»»r„ 14, Poperinge. Aftruggelarij. Het gerecht was erin gelukt Vanhoutte David, van Moeskroen, te doen aanhouden, die omstreeks 1 Jaar geleden zich te Wervik bij vrouw Lepercq- Vandcnameele aanbood en op liet toonen van de eenzeivigheidskaart op naam Hec tor Lambert, kaart door Vanhoutte ge stolen, erin gelukt was een rijwiel te be komen, alsook 200 fr. in Fransche munt, waarvan niets meer teruggezien werd. Op klacht van Lspercq werd Lambert, die on schuldig was, aangehouden en gedurende 8 dagen in de gevangenis te Kortrijk op gesloten. Voor de rechtbank van leper met vrouw Lepercq gekonfronteerd, moest deze bekennen dat Lambert de piichtige niet was. Lambert werd hierop onmiddel lijk in vrijheid gesteld. Ter zitting herkent vrouw Lepercq onmiddellijk Vanhoutte. De Heer Voorzitter Lefebvre verwijt aan deze zijne laffe handelwijze. De recht bank veroordeelt dien kerel, die reeds een 10-t.al straffen opliep, tot 1 jaar gevang en 3.500 fr. bceteof 3 maanden gevang en tct de kosten, zonder voorwaarde. Het Tandheelkundig Kabinet van MAD. VANDENDRIESSCHE 7, de Stuerssïr., IEPER - Tel. 311 IS OPEN den DONDERDAG. VRIJ DAG en ZATXvRDAG van iedere week. Bijzonderheid van Kunatgcbitten. zaterdag 7 januari, te J H uur. zondag 8 :aX.. te 1 te 5, te 8 o. maandag S januari, te 5 en té 8 ft. Ben groote Fran«che flim met wereidbe- ro;mde spelers, een Metro-Productie, met CLARK GABLE. JEANNE HARLOW, MYRNA LOY, in (zijn vrouw fn zijne dactylo) dramatische comedie gefilmd door Cla rence Brown, naar een roman ven Faith Baldwin. Zal vooral aanstaan aan stadspubliek om het talent en de faam der groote vedetten. Clarence Brown de groote ensceneerder heeft al zijne talen ten in 't werk gesteld om toe te laten dat c"' M.cro een prachtfilm de wereld inzond. Als tweede groote film de dramatische humoristische Jongensfihn van R. Ross Lederman en H. Brethertoa zoo meesterlijk vertolkt door JACKIE COOPER, bijgestaan door MARY ASTOR. ROGER PRYOR. HENRY ARMETTA. Vrij melodramatisch gegeven, opge- frischt door talrijke grappige tooneelen. Aantrekkelijk, geestig, ontroerend vooral voor volksch publiek. Jackie Cooper in de hoofdrol verzekert het succes van die schoone productie. Nieuwsberichten ÉCLAIR KINDEREN ALTIJD TOEGELATEN. Prijzen als naar gewoonte. Moden-artikelen in 't Groot Kleerstoffen Witgoed, Mercericn, Sajctten, énx Specialiteit van Gordijnen en gemaakte Stoors. Fourrnren - Herstellingen. 2—4 BOTERSTR. J p dicht bij de Halle Tel. 60 leper VAN H. EMFEL CARPENTIER Schepen te Brielen. Donderdag 5 Januari, om 9 uur, had onder grooten toeloop van volk de be grafenis plaats van M. Emiel CARPEN TIER, Schepen en Voorzitter der Com missie van Openbaren Onderstand van Brielen. Aan de offerande der Mis scheen geen einde te komen. Aan den voet van bet graf werd de volgende lijkrede uitgesproken door II. J. DAVID, Secretaris der gemeente: Geachte Familieleden, Mevrouwen, Mijne Heeren, De pijnlijke taak wordt mij heden door den Gemeenteraad opgelegd om in zijnen naam en in dezen der gansche bevolking van Brielen een laatste hulde te brengen aan onzen vromen bruger, goeden vriend, bekwamen ambtgenoot Emiel Carpentier, die ons onverwachts door een schielijke dood ontrukt werd. Hij werd te Boezinge geboren den 28 Maart 1867, van cbristene en godsdien stige ouders. Rond de jaren 1900 kwam bij zich bier te Brielen vestigen en stichtte er a1gau\y een Katholiek en Vlaamsch huisgezin. In 1903 viel de aandacht der Gemeente bestuurders op dien begaafden man, en na allerlei tegenpogingeu liet hij zich als lid van den Discliraad benoemen. Het bleek algauw dat de keus zeer goed was. dat hij de man was om de bestaande moeilijkheden te helpen doorworstelen. in 1914, bij 't uitbreken van den wereld oorlog, verknocht aan zijn geliefde ge meente, kon hij niet weg van de streek, en vertoefde gansch den oorlog te Watou. Toen de wreede vijand den vadergrond had verlaten na alles verwoest en vernield te hebben en dat hij, naar zijn geliefde streek mocht terugkecren, dan was hij het die na zooveel droevig leed zijn beste krachten ten offer bracht om de belangen van Gemeente en Disch te behertigen, zelfs tot op twee dagen vóór zijne dood bij de laatste vergadering die liij nog kwam bijzitten. In 1921 werd hij tot Gemeenteraadslid en tot Voorzitter van den Discliraad ge kozen. Als Voorzitter der Commissie van Open baren Onderstand was hij eerlijk, recht schapen, behulpzaam en dienstveerdig je gens zijn evenmensch, goedhertig en me delijdend voor iedereen. Nooit werd een noodlijdende door hem weggezonden zonder een zoet en zalvend woord, en steun in de mate van het mo gelijke 't Is dus niet te verwonderen dat hij om die menigvuldige deugden van ieder een geacht, ccrhiedigd en bemind werd. In 1927 werd hij als Schepen der Ge meente gekozen. In deze bediening was hij van het aller grootste nut. Hij zocht hier gelijk altijd, niet zich zeiven. maar het algemeen welzijn, niet zijn persoon, maar het goede, de waar heid, recht en plicht, en als liet recht en plicht gold, kou hij niet zwijgen, en week geen stap achteruit, tevens de schoone leuze voor oogeu hebbendeDoe wel en zie niet om Zijne krachten voelende verzwakken trok hij zich weg van het bestuursleven onzer gemeente. Misschien dacht hij. een stille rust te genieten, doch den Heer heeft het anders beschikt, en riep hein tot Zich op den dag van het einde van zijn mandaat, om de ■wereldsche belooning voor bewezen dien sten welke voor hem is aangevraagd, te verwisselen met de eeuwige belooning hierboven. Geliefde vriend, wij danken U voor al die bewezen diensten en goede voorbeel den en wij beloven L" op uwe voetstappen te volgen, achtbare Voorzitter. Wij bieden ook ons christen rouwbeklag -aan zijn bedroefde Echtgenoote en gelief de Kinders. Achtbare Voorzitter en Schepen, vaar wel Rust iu vrede en tot wederziens hier boven in den schooneii hemel. UIT TER HAND TE KOOP SCHOON BURGERSHUIS met inrijpoort en werkhuis, voorzien van elektriciteit, licht en drijfkracht, gi legen Patteelstraat, 4, IEPER. Voor alle inlichtingen zich wenden hij F. Valentin, Bruggesteenweg, 91, leper.

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1939 | | pagina 3