IN 'T BINNENLAND UIT STADEN ALLERHANDE «DE VLAAMSCHE ZONEN» IN ENKELE REGELS BURGERSTAND VAN WISSELKOERS VLAAMSCHE VOETBALBOND (VERVOLG) BOEZINGE. Parochiaal Leven. Het nieuwe jaar is pas begonnen en reeds zijr. 8 dagen vervlogen, dat naakt 192 uren of 11250 minuter. Denkt de mens eb daar wel op na? Het is nochtans goed daar eer.ige stonden op te fllosofeeren, want ve len leren alsof alles w?t ze doen van geen tel 1st nochtans niets mag vsrloren gaan, al or.ze minuten, uren en daeen «roeten kunnen meêtellen voor or.ze zallghrid. Onze Parochie sterft nog niet uit. want er waren 49 gedoopten, of 25 per duizend. Vóór den oorlog, toen de menschen nog veel sterker waren naar lichaam en bij- sonderhjk naar ziel, was het van 35 naar 40 per duizend. Vergeleken met -roeger zien wit dat er meest waren in 1928, te weten 71 of 35 per duizend. Van waar dit groot verschil, dat Immers in 10 jaren ge daald is' met 10 per duizend? Oxdar 5e menschen niet genoeg filo-ofeeren op die kostelijke uren en dagen, die toch tellen in hun leven; en waarover Ons Heeren nen keer rekenschap zal vragen, en spijts be rouw, goede voornemens, enz. rechtveerdig 2a! oordeelen. Ja, de mensch die anders zoo wel kan filosofeeren als hij trouwen gaat; hoe hij, hoe zij het doen zal om niet te veel last te hebben met kinderen en r niet naar om ziet Ons Heere wraakroe pend te tergen. De mensch zou best soms wat meer filosofeeren, m"t te peinzen od zijn ziele zaligheid of zijne eeuwige ver doemenis. Onze Pastoor wenschte zijne Parochianen een Gelukkig en Zalig nieuwjaar in dezen zin; heel klaar voor wie wat tusschen de reken kon lezen. Hij kan het wenschen, de menschen moeten zorgen dat ze door hun levenswijze dien wensch door Ons Heere laten verwezen lijken. Parochiaal Feestkalender. Zondag 15 Januari: KIN KMA. Zondag 22 Januari; KROOSTRIJKE GEZINNEN- PEEST. Zondag 29 Januari, V. O. S. en B. V. O. S.: PRIJSKAARTING. Zondag 6 Februari: B. J. B -FFEFT. Zondag 12 Februari; DAVIDSFONDS. Zondag 19 Februari; A. C. W.-FEEST. Zondag 26 Februari; GEESTELIJKE CONFERENTIE over de Koppensnellers der Filipijnen. Korte Nieuwsjes. De vroegere aan gekondigde voordracht met lichtbeelden over PATER DAMIAAN gaat niet door op heden Zondag 8 Januari. De STUDIE KRING van het A. C. W. heeft plaats op morgen Maandag 9 Januari, te 5 '4 uur, in de Onderpastorij. De jaarlijksche Algemeene Vergadering en Feestavond van den BOND DER KROOSTRIJKE GEZINNEN gaat door op Zondag 22 Ja nuari, te 6 uur 's avonds, in de Parochiale zaal. VEEBOND: Molkkontrool Dinsdag 10 Januari, te 12# uur. Weet Ge?... dat het niet is Verko ren Maandagmaar wel VERLOREN MAANDAG»?... dat het niet is «Kloos terlijke Gerinnenbondmaar wel «KROOSTRIJKE GEZINNENBOND dat het niet is 60 fr. te betalen als RA- DIOTAXE, maar wel 75 fr.?... dat het niet ls mercivoor da Vlamingen, inaar wel «DANK U»?... ZONNEBEKE. Kristen Werkersver- bond. Feest van Verloren Maandag. Op Zondag 8 Januari vieren alle leden van synikaat en ziekengilde het feest van Verloren Maandag», 's Morgens om 8 u. wordt een Zielmis voor alle levende en af gestorvene leden opgedragen. Na de Mis, in den Volksbond, groote vergadering voor al onze aangesloten leden, waar twee voorname sprekers er het woord zullen voeren. Alle leden worden er dringend verwacht. K. A. J. Velen onzer leden en vrienden hebben reeds in de dag- en week bladen gelezen, dat de Kristene Arbeiders Jeugd van België een Rome-bedevaart ge organiseerd hebben. Welnu, ook in onze plaatselijke afdeeling zijn er een paar jonge arbeiders die deze reis zouden willen imedemaken, maar, gezien de groote kosten is dit voor deze jongens onmogeijk. Daar om wordt er op Zondag 15 Januari, te 5 u. 's avonds, in den Volksbond, een prachtige Rome-avond gegeven door de plaatselijke Kajotters afdeeling. Een. heel nieuwe en oorspronkelijke film wordt afgerold: Nieuwe Jeugd Overal waar hij tot hiertoe werd afgerold kende hij reuzen- succes. Daarbij hebben we zang, tooneei en oen paar kluchtfilmen. Prijzen der plaatsen: 3 en 2 fr. Voor de kinderen der scholen wordt er een speciale vertooning den Zaterdag voormiddag, 14 Januari, gegeven. Prijs: 1 frank. Kaarten voor den Zondag avond kun nen op voorhand besteld worden bij E. H. Butaye, alsook bij alle leiders der Arbei dersjeugd. We verhopen dat alle leden van syndikaat en ziekengilde, die iets gevoelen voor de jeugdbeweging, deze vertooning zullen bijwonen, te meer dat er op Zondag 8 Januari dag waarop we Verloren Maandag zullen vieren 's avonds geen feestavond zal gegeven worden. Tooneelfeest. Op Zondag 22 Janua ri en Maandag 23 Januari, telkens om 5 en 8 uur 's avonds, wordt er in de zaal ter herberg De Zwaaneen groot tooneel feest gegeven. Door de plaatselijke too- neelgroep Na Werk Vermaak wordt op gevoerd: «WROETERS», drama in drie bedrijven; alsook de fijne klucht: «HET SPREEKUUR VAN DEN DOCTER- Succes verzekert. Kaarten zijn op voor hand te bekomen bij de leden van V. O. S. en de spelers. Ongeval. Toen landbouwer August Goes, wonende Poezjlstraat te Boezinge, boomen aan het hakken was in het bosch van den Heer Iweins, werd hij door een wortel van een boom een groote wonde toegebracht aan de rechterwang, die de plaatselijke dokter heeft moeten dichten. BESELARE. Tooneelfeest. Tweede Kerstdag!... Sneeuwstorm en snerpende koude. Toch veel volk! Natuurlijk!... In de Feestzaal G. Vandelanoote vertolkt de Tooneelgilde «Onder Ons» uit Ge luwe: T VERLEDEN SPREEKT», tooneelspel in 4 bedrijven door Jos. Smits. KRITIEK Ziedaar 'n levensspel, vol handeling en actie. Ontroerende tafereelen, momenten van schrijnende tragiek. Direktie, leider, artisten, van harte geluk! We stelden deze maal, met dit genre, hooge eischen!... He- wel!... De fijnproevers zijn ten volle be vredigd} Gij hebt met animo gespeeld. De regie was in de puntjes. Het publiek heeft op ondubbelzinnige wijze blijk gegeven van zijn waardeering voor spel en opvoering. Bankier Stenkerwas L_nk met zijn krachtige stem, duidelijke dictie, natuur lijk spel en rijzige gestalte. Alle die facto ren maakten 'n artistieke eenheid. Jozefzijn zoon, is 'n ware blinde, meesterlijk in typeeringskunst. Op mar kante wijze is hij de sympathieke acteur. Irma bakvischje met leuk snoetje, hi licht japonnetje, met fonkelende oogjes en dol verliefd monkelend, speelt met na tuurlijken charm, oplettend en met volge houden spel. Agnesis 'n waardige partner in het spel. 'n Begaafde actrice, met haar na tuurgetrouwe stembuiging. Zij beleeft de uitbeelding van haar rol. Zonder streven naar diepgaande psychologische verant woording diepte zij heur rol uit op meer dan gewone btteekenis. Greet je onschuldig meisje, hef, met zuiveren blik, hangt aan ieders lippen. Heur argelooss taal schept nieuwe verwik kelingen. De afwisselende atmosfseren suggereeren treffend het publiek. Nooit zag ik een kindje toeter spelen, ook niet in de fijnste theatercentra. Greet jeGe laat me persoonlijk, en al de toeschouwers 'n diepen indruk! De Dokterhet zich opmerken door zijn kalme volgehouden typeering. Vrouw Ros lof s gaf mooi spel en zeer verzorgde dictie, juiste mimiek en gebaren volgens heur gouden hert. Van Dalemvervulde met zorg zijn taak in de vertolking van gemaene schurk, hartvreter en familfeschenner. MORAAL Met zijn ontroerende scenes en sterk spel, heeft het stuk 'n moreele strekking en kristelijke opvatting op de gansche lijn. W; kunnen brt riet genoeg -oedkeu- renl Zulk Tooneei veredelt zija Vcikl PROFICIAT Verdiende lof, u toegezwaaid I Blijft samen werken, hand in hand! Moed! Ge zult oogsten wat ge zaait Bouwt voort aan kunst voor Vlaandn-'andl Beselare, Z' Kerstnacht, 12 uur, 1938. GEO. Davidsfonds. F"c -.vergadering 11939. Woensdag avond! Ktokriag 6 uur was de zaal volzet. Meester Dhaene, On dervoorzitter uit Gcluveld, de onvermoel- bare en sympathieke spreker trad op met als onderwerp: De werking van het Da vidsfonds Dan volgde 'n Liederavond met kunst- I liederen, folklore, aanleeren an liederen VOO't DE PROPAGANDA! j Kon*1. Vrienden, die geen lid en zijt, I Allen in *t Davidsfonds! t ls tijd! ABEELE. Heropvoering. Op aan dringen van een groot getal liefhebbers en gezien den bijval genoten op Kerstdag, voert de Tooneelkring van Abeele opnieuw het beroemd stuk op van Jos. Janssens; «De Wonderdokterdit op 15 Januari. Begin om 5 H uur stipt. Geen twijfel dat de zaal nogeens te klein zal zijn. BESELAKE. Nieuwe Herder. Op Vrijdag 6 Januari is de Eerwaarde Heer Pastoor Robaeys, uit Keiem. toegekomen in de plaats van Eerwaarde Heer Pastoor Falct, die in dezelfde hoedanigheid naar 5?t Amdrles vertrokken is. We wenschen beide herders heil en ze gen met hun nieuwe parochie. Auto-ongeval Donderdag voor middag, toen Cyriel Bossuyt. vlashande laar te Lauwe, met zijn nieuwen auto de Moorsledesti-aat wilde indraaien, slipte plots het voertuig en kwam tegen een woonwagen van ondernemer Maurioe Con- standt van Gent, terecht. Den der inzit tenden liep een lichte hersenschudding op. De auto, langs de rechtervoorkant gansch ingedrukt, moest weggesleept worden. Van den woonwagen werd de trap vernield. Gemeenteraad. Woensdag avond werd overgegaan tot de voorstelling van kandidaten Burgemeester en Schepenen. De stemming gaf volgenden uitslag: Heer Soenen Camiel, Burgemeester; Heer Ge- ki-sre Petrus, 1* Schepen; Heer Cardoen Emiel, 2" Schepen. Onmiddellijk daarna werd door de raadsleden eten voorgeschreven eed afge legd in tegenwoordigheid van een talrijk publiek Toestand Burgerstand. In 1938 wa ren er 43 geboorten, tegen 47 voor 't jaar 1937; de huwelijken, 26, tegen 18; de sterf gevallen, 34, tegen 32. Er kwamen 56 man nen en vrouwen alhier wonen, terwijl er 104 vertrokken. De bevolking is met 37 zielen verminderd. Het bevolkingscijfer ls thans: 2513. WESTNTEUWKERKE. Tooneei. Op Zondag 22 Januari, te 5 uur 's avonds, in de Feestzaal van het Klooster, Feest avond gegeven door de Kajotst-ers. In- gangsprijs 5 en 3 fr. Kaarten zullen ten huize aangeboden worden. WATOU. Landbouwsters, profiteert nog eens dit jaar van de Sold- en Re- klaamweek bij J. Masselus-Battheu, Po- per inge, In den Ballon van den 16 tot den 23 Januari. Ingang vrij. PASSCCHENDALE. Davidsfonds- Goochelavond. Op heden Zondag, 8 Januari, te 520 uur, in de zaal van de Patronage, komt een beroemde goochelaar zijne schoone en prachtige goocheltoeren laten bewonderen. Het is een buitenkansje voor de leden van het Davidsfonds. Er worden niet alleen de leden verwacht, maar iedereen die eens een gezelligen en plezierigen avond wil doorbrengen. De in- gangsprijs voor de leden vaij het Davids fonds is 2 fr.; voor de niet-leden 4 fr. Benoeming Burgemeester. Het is ons een groot genoegen te mogen melden dat den Heer André Camerlynck, Notaris, terug tot Burgemeester is benoemd. We wenschen hem in uitvoering van zijn ambt heil en gezondheid. Driekoningenstoet. Zooals telken j.are komen de drie koningen op heden Zaterdag en Zondag onze gemeente be zoeken, ze zullen wederom te paard hun jaarlijksche omhaling doen bij de goed willige menschen ten voordeele van den geliefden E. H. Pater Moerman, Missio naris in China. Wie zou er geen aalmoes willen geven aan dat moedig mannetje, die alles ver laten heeft om die onbeschaafde Chinee- aen te bekeeren. De sterremannen verwachten van u al len een milde gift, waarvoor ae iedereen bedanken. Grondinzakking. Toen vrouw Emiel Vanassche Dinsdag morgen buiten ging, bemerkte ze dat er uit den dam twee steenen verdwenen waren. Bij nader onderzoek stelden ze vast dat gansch het achtertoot ondermijnd was, dit tot op eene diepte van drie meter. Waarschijnljik is het nogmaals een onderaardsche gang die instort. Burgemeester en eigenaar werden op de hoogte gesteld. Goederentrein ontspoord. Maan dag 11., toen de goederentrein Passchen- dalestatie verliet in de richting van leper, voelden de machiemisten een geweldigen schok. Tot hun groote verwondering stel- dten ze vast dat twee wagons ontspoord waren. Denkende dat gansch den trein zon in de diepte neerstraten, sprongen de machienisten van de locomotief. Toen za gen ze dat alleen de machien voortreed. Een der machienisten snelde dan achter na er. kon gelukkig het machien tot stil stand brengen. De dienst van leper werd spoedig opgebeld en kwam ook met het hulpmateriaal spoedig ter plaats om het ongeval te herstellen. De schade zal nogal aanzienlijk zijn, daar de ontrfggelde wagens geladen waren met dieren bestemd voor K ure gem en deze met een groote vertraging zullen ter be stemming aangekomen zijn. WOESTEN. Tuinbouwgilde. Heden Zondag 8 Januari, te 18 uur, maandelijk- sche vergadering bij Leon Dedoncker. Tombola en Inschrijving van nieuwe leden. WESTOUTER. Winter of Zomer. Al die artkelen ruit gij vinden in de Solde en Reklaamweek in den Ballonbij J. Masselus-Battheu, Poperinge, van 16 tot 23 Januari. Ingang vrij. VOOR MESTVEE AFSTERVEN Zaterdag 31 December 11., had de plech tige teraardbestelling plaats van het stof felijk overschot van wijlen Jozef Van- damme, Oud-Voorzitter van het V. O. S. van Staden. Te dier gelegenheid werd dan ook door den Heer J. Bossuyt, Secretaris van het verbond V. O. S., een lijkrede uitgespro ken die we aanstaande week zullen druk ken. (BBBRBSBSSaaBBBBBBBBRBBilS, HET VERPLEEGSTERS BEROEP Een wetsvoorstel dat voor doel heeft het beroep van verpleegster en dat van vroedvrouw aan een wettelijk statuut te onderwerpen, werd neergelegd door Se nators Gravez, Dewals, Goffin, Sasserath en Sobry. De indieners wenschen vooral dat, onder bevoegde leiding, tuchtmaatregelen kt.n- nen worden getroffen die een wetenschap pelijke en eerbare uitcefening van het ambt van verpleegster of van vroedvrouw zouden mogelijk maken. VERBRAND BIJ HET AANSTE KEN VAN EEN KERSTBOOM Te Kortrijk was Hr Baldewijn Stever- linck, voorzitter van het Vlaamsch Ekcno- mirch Verband, nauwelijks teruggekomen van een reis, op Vrijdag 30 December 1. in den avond bezig den Kerstboom aan te risk?n, om in familie het Kerstfeest te vieren. Plots deelde het vuur van een kaars zich mede aan den kerstboom, die in brand I schcot. Hr Steverlinck wilde het vuur doo- ven maar liep hierbij brandwonden op. E:n spoedige genezing wordt in het voor uitzicht gesteld. IB£BflHBEH5S!ZHBSBBRBnBBlBHRBB DE AUTO VAN MINISTER MERLOT OP 'N TELEFOONPAAL TE ERPS-KWERPS Vrijdag 30 December 11. kwam Minister Merlot en zijn Familie, per auto naai Brussel gereden, om er de begrafenis plechtigheden van den Hr Vandervelde bij ie wonen. Te Erps-Kwerps, aan een baankruising, moest de voerder plots remmen voor een ander voertuig, met het gevolg dat de auto tegen een telefoonpaal terecht kwam. De Hr Merlot liep hierbij een lichte hersen schudding op, zonder veel erg; de voerder werd licht gewond aan de hamden en de zoon Merlot werd een weinig gekneusd. Bij een later radiografisch onderzoek bleek dat Minister Merlot ook verscheide ne ribben werd gebreken. Hij werd een 15- tal dagen rust voorgeschreven. JflRiSSZE&EaSBBBBHBBBBBBBBSSBB BRUGGEN BEDREIGD OP DE MAAS DOOR EEN IJSBANK Na den dooi had zich op de Maas een reusachtige ij-massa verzameld die aan een snelheid van 4 Km. per uur afdreef. Te Anseremme werd het gewicht dier massa geschat op 11.009 kgr. De dam Grands Maladesbij Namen werd ver nield. De afdamming bij Maizeret moed eveneens begeven. De schippers werden verplicht hun schepen zeer sterk vast te leggen. De nieuwe brug van Monsin leed groote schade. Te Luik verkeerde men in groote onge rustheid om dien toestand en op de brug gen imocht geen enkel voertuig nog stil houden. Politie bleef steeds ter plaatse. Gelukkig heeft de ijsmassa te Luik niet zooveel schade aangebracht als eerst werd gevreesd. Slechts een houten brug werd liebt beschadigd. In Nederland moesten eveneens stuw dammen begeven. IEBEBBBBBBBBBflBBBEBBBBBBB3BB ARBEIDERS BEDWELMD IN RIJNLAND Door ontsnappende gas van een autobus. Vier in stervensgevaar. Een autobus, die een veertigtal perso nen vervoerde naar Siegen, in Rijnland, moest stoppende omdat een aantal arbei ders bedwelmd waren, die naar het bleek onder den invloed geraakt waren van gas sen, die aan een beschadigde buis ont snapten. Acht arbeiders hebben, nadat men de kunstmatige ademhaling toegepast had, kunnen weerkeeren naar hun huis, maar vier anderen heeft men naar het gasthuis gevoerd. Men denkt dat zij niet meer te redden zullen zijn. IBUBBBHSBBBSSflBBflflBBEBEBflflBV MEISJE LOOPT EEN SCHEDEL BREUK OP TE ROESELARE BIJ EEN VAL OP DE STRAAT Diasdag kwam de zestienjarige Agues Riviere, wonende in de Groenestraat, te Oasfcnicuwkerke, alhier in gezelschap van haar zuster door de Noordstraat gegaan. Plots viel het meisje zwaar achterover ten gronde en bleef bewusteloos liggen. De ongelukkige werd een naburige woning binnen gedragen, alwaar een in der haast ontboden geneesheer en lichte schedel breuk vaststelde. Het slachtoffer werd door de zorgen van het Roode Kruis voor verdere verpleging naar een heelkundig gesticht van de stad overgebracht. MOEDIGE REDDING TE OOSTENDE DOOR KAREL SYS, KAMPIOEN VAN BELGIË II ALF^Z WAARGEWICHT Dinsdag morgen bevond zich de boks kampioen Karei Sys op het strand en Oostende zich met rijn manager Theo van Haverbeke. Zij bevonden zich dichtbij de Kemmel- bergstraat, toen plots een man, die zich op het strand bevond, te water sprong. Karei Sys had zulks bemerkt en spreng insgelijks in het ijskoude water. Het mocht hem gelukken den zelfmoordenaar te redden. Het was den Zuid-Afrikaner Christiaen Howell, die zijn intrek genomen had in het hotel «Maritime». De man schijnt te lijden aan vervolgingswaanzin. Hij werd naar het hospitaal overgebracht. Na de redding heeft Karei Sys het op een loopen gezet naar het Sportpaleis toe, om er droge kleederen aan te trekken. «HBaavaiasaaBBBBKeasainaPBasni EN DE AARDE BLIJFT DRAAIEN De sterrekundigen van het Smithsonian- observatorium, in de Vereenigde Staten, hebben met cijfers bewezen, dat de snel heid van de omwenteling der aarde sedert de laatste honderd jaar, of juister sedert 1850, vermeerdert, en wel zoodanig, dat het kalenderjaar schrik nietl een seconde korter is geworden! Als dat zoo voortgaat, zullen er over twee-en-een-half-millioen jaar maar 364 dagen in het jaar meer zijn. WAT DE WERELDOORLOG GEKOST HEEFT Een nieuwe statistiek over de kosten van den wereldoorlog is gepubliceerd, waaruit blijkt, dat de uitgaven van de ge zamenlijke oorlogvoerende landen en de waard vaon de door hen geleden verlie zen ten minste op 80.000.000.000 pond moe ten worden geschat. De geleerden hebben uitgerekend, dat met deze geweldige som voor elk der in Engeland, Canada, Australië, Amerika, Duitschland, Frankrijk, Belgie en Rus land wonende gezinnen, een volledig inge richt huis had kunnen worden gebouwd bovendien in elke stad van meer dan 100.000 inwoners een universiteitsgebouw. KOOPMAN UIT STEENVOORDE SLACHTOFFER VAN EEN VER KEERSONGEVAL TE BERGUES Bij Bergues, Noord-Frankrijk, werd de Hr Cailliau, paardenkoopman te Steen- voorde, het slachtoffer van een verkeers ongeval. Wijl hij aan het werken was aan het achterlicht van de remorque gehecht aan rijn auto, werd hij gegrepen en over reden door een vrachtwagen van een maalderij. De voerder van den vrachtwa gen, zekere Hauspie, die de schok had gevoeld, ging haastig zien en om hulp te bieden. Hr Cailliau werd naar een kliniek ge veerd, waar hij nadien den geest gaf. KATH. TOONETL- EN ZANGGILD RUMBEKE Op Zendag 22 Januari 1989, te 2.30 uur, tn de Gemeentelijke Feestzaal, opvoering yrn, de befaamde operette Gravin, Ma- ritaa», van Kalman, door bet K. V, R. Operattengezeischap uit Brussel. In de hoofdrol de beroemde tenor Juliaan Pa- quay. Opeiefteliefltebbers, profiteert van de kans, bij ondervinding weet ge dat de Vloanische ZonenU ieder jaar een sucozsvolle operette bezorgen. Wie her innert zich Ross-MarieZooals iecler jaar, geraakt de zaal te klein. Zorgt voor uw kaarten 10. 8, 6 fr. bij Mr H. Pecceu, 't Oude Stadhuis Tel. Roesela re 108. TAALREGELING IN *T LEGER Voortaan zullen op de vaandels, stan daarden en veldvanen de opschriften in het Fransch en in het Nederlandsch voor komen. Dit is eveneens bet geval met de eer volie vermeldingen welke op de schilden der stukken geschut voorkomen. In de messinrichtingen voor officieren en onderofficieren mag het uitsluitend gebruik van de taal der eenheid niet wor den opgelegd. Ingeval er echter, bij uit zondering, mededeelingen betreffende den dienst in deze lokalen plaats hebben, dan moet zulks in de taal der eenheid ge schieden. LICHTING 1940 De mUitieplichtigen van de lichting 1940 die uitstel verlangen, of begeeren vroeger in dienst te treden, moeten- dit schriftelijk bij hun Gemeentebestuur aan vragen tusschen 1 en 20 Januari. 1939. DE WERVING VAN RESERVE-OFFICIEREN Do intellectueele dienstplichtigen wor den aangeduid, om bij de sehooleenheden te worden ingedeeld, waar zij tot kandi- daten-reserve-onderlultenants worden op geleid. In bevoegde kringen wordt thans ge vraagd alleen vrijwilligers, welke aan de intellectueele eischen voldoen, tot den rang van reserve-officier voor te bereiden. De opleiding zou echter bij voorkeur in een school en niet meer in het regiment geschieden. De kwestie ligt ter studie. «NU SYT WEIXECOME» TE KORTRIJK Vele en schoone plaatsen zijn nog be schikbaar voor de opvoering van Nu syt Welleco-mein den Stadsschouwburg te Kortrijk, op Maandag 9 Januari, te 8 uur 's avonds, te geven door groep Staf Brug gen. Trouwe bezoekers van het oude jaar, Groep Staf Bruggen rekent ook od U voor het nieuwe. Plaatsbespreking; Openbare Weegbrug, Rijselstraat te Kortrijk. Tele foon: 1334. DE POST IN HET AUTO- EN RIJWIFLSALON TE BRUSSEL Ter gelegenheid van het Auto- en Rij wielsalon van Brussel dat aan den Heysel zal plaats hebben van 11 tot 22 Januari 1939 zal er, in den propagandariand der P. T. T. (Eeuwfeestpaleis linkervleugel nr 2) een bijzondere datumstempel in ge bruik gesteld worden voor het afstempelen der voor de frankeering'geldige postwaar- den. Het publiek wordt vriendelijk verzocht genoemden stand te bezoeken. Buiten den verkoopdienst van postzegels voor verza melaars die er zal werken, zal er een film voor postpropaganda vertoond worden. Een afgevaardigde van het Bestuur der Posterijen zal er zich insgelijks ter be schikking van de bezoekers houden ten einde alle nuttige inlichtingen te verstrek ken en aanteekenlng te nemen van inge vingen of klachten betreffende de post diensten. IB1 ZES GROOTE GEWESTELIJKE PRIJSKAMPEN VOOR HENGSTEN EN MERRIEN ingericht door den Paardenkweekersbond van West-Vlaanderen, voor tweejaarsche Hengsten en Merriën, geboren in 1937 en zonder tanden van volwassenheid. 35.000 FRANK PRIJZEN met ondersteuning der Provincie West- Vlaanderen, der Landbouwkamer van West-Vlaanderen en der verschillige steden. Te Kortrijk op 6-2-739, Vandepeereboompl Te Gistel op 7-2-"39, Marktplaats. Te Brugge op 9-2-'39, Vrijdagmarkt. Te Tielt op 13-2-739, Hulstplaats. Te Veurne op 14-2-7)9, Groote Markt. Te IEPER op l6-2-'39, Vandepeerebocumpl. telkens ran 10 uur. PRIJZEN; Hengsten - 1" Pr.: 500 Fr. en Kweekpremie van 200 fr. 2' Pr.; 400 Fr. en Kweekpremie van 150 fr. 3* Pr.: 300 Fr. en Kweekpremie van 100 fr. 4* Pr.300 Fr. en Kweekpremie van 100 fr. 5' Pr.: 200 Fr. en Kweekpremie van 100 fr. 6* Pr.: 200 Fr. en Kw&eknremie van 100 fr. 7' Pr.: 100 Fr. 8* Pr.: 100 Fr. Merriën - -. 1» Pr.: 5C0 Fr. en Kweekpremie van 200 fr. 2* Pr.: 400 Fr. en Kweekpremie van 150 fr. 3' Pr.: 300 Fr. en Kweekpremie van 100 fr. 4* Pr.300 Fr. en Kweekpremie van 100 fr. 5' Pr.: 200 Fr. en Kweekpremie van ICO fr. 6" Pr.: 200 Fr. en Kweekpremie van 100 fr. 7* Pr.: 100 Fr. 8' Pr.: 100 Fr. Bij elke 1« Prijs een gulden eeremetaal. Bij elke 2* Prijs een zilveren eeremetaal. Bij elke volgende prijs een bronzen eerem. PRIJSKAMP IEPER Kunnen aan dezen prijskamp deelne men, de leden die eene der volgende ge meenten bewonen: Neerwaasten Boezinge Dra nou ter Hollsbeke Krombeka Messen Oostnieuwkerk" Ploegsteert Reninge Staden Watou Westvleterea leper Zuidschota Beselare Brielen Elverding1» Houtem (leper) Langemark Moorslede Oost viete ren Poelkapelle Reningeist Vlamert!ng« Wervlk Woesten Zandvoorde (leper) Beveren (Roes.) Dadizele Gduveld Kemmel Lade-gem 77 ssuiiouwkerke G skene PsperiQge Itoesbrugge- Haringe ■^ocTneaele We;trooaeöekfl lYilvergem ruiebeke ..»4 B -chote H D',:-ebusch f-. f :luwe V lea 'y y I c :er X _:acidschot« r isichendalt Proven .a Sint-Ja» v-fsT» Waasten j£ Westouter v8 Wijtschata X Zormebeke SNELHEIDSREKORD VAN EEN FRANSCH KRIJGSTOESTEL 510 KILOMETER PER UUR Een nieuw Franjch jachttoestel met 1000 paardenkracht, heeft een snelheid van 510 kilometer per uur bereikt. Deze snelheid werd totdusver door geen enkel Fransch krijgsvliegtuig geëvenaard. DE NIEUWJAARSDRUKTE TE NEW-YORK 12 Dood en en 42 gewonden, New-York heeft op zijn manier Nieuw jaar gevierd, dat wil zeggen, dat er weer veel slachtoffers gevallen zijn. In de stad New-York werden in den Nieuwjaarsnacht twaalf personen gedood en 42 gewond. 132 Personen werden wegens verregaan de dronkenschap in het ziekenhuis opge nomen. Van 43 hunner is de toestand ernstig. 8BBBBBBBBBBEBBBBBBBBBSIBZHBSB NOG MEER WINTER De Sunday Expressvoorspélt dat iedere aanwijzing er voor spreekt dat het eerste kwartaal van 1939 wintersche perio des zal hebben, die de strengste zullen zijn sir.ds 1929. i. Bij Rolde, Nederland, was eetl var ken uit een hoeve getaakt en liep de baan op. De pachter maakte er jacht op maar kreeg het niet. Plots werd het dier over. reden en gedood door een auto. Nog voor de boer bij kwam had de voerder het var ken beet, laadde 'het op zijn auto en ver dween uit het zicht met rijn auto. De voerder, die onbekend is. wordt opgezocht, Te N:w-York in en Nieuwjaarnacht, werden bij verkeersongevallen 12 lieden gedood en 43 gewond. 132 lisden moesten in hcepitaBn verzorgd werden wegens dronkenschap. Op den Fsldberg, Zwitserland, sleur de een sneeuwlawine verschillende 6kiloo- pers mede naar de diepte. Een der ski- loopers werd hierbij gedood en een zwaar gewond. Bij Gorincken, Holland, braken ijs- schotsen af. Cp een ervan zat een vis- -cher, en de schots dreef weg. Een vlieg tuig dat daar juist voorbij vloog kon het alarm geven en de vtsscher werd ten slotte opgepikt. In den schoot van den Volkenbond werd besloten besparingen te doen. Het budget werd met 20 besnoeid en de ambtenaren zagen hun kon tra kt voor min deren tijd vernieuwd als gewoonlijk pleeg de te zijn. Te Londen betoogden herhaaldelijk werkloozen om meerderen steun te ver krijgen. Enkelen onder hen poogden een lijkkist, waarin een regenscherm lag, en waarop geschreven stond Hij was werk loos en verzocht vruchteloos om hulp het huis van den Hr Chamberlain binnen te dringen. De politie moest vastberaden optreden. In China steeg het water der Gele Rivier. Verschillende stuwdammen werden v?'s:leld. De mogelijkheid bestaat dat eer. gansch gebied, waarop 8 millioen men schen wonen, overstroomd worde. Een geweldige storm woedde over de Zwarte Zee. Talrijke schepen werden te gen de kust geslagen en een paar stoom- booten gingen de diepte in. Talrijke zee lieden kwam om het leven. Te Nantes werden talrijke knapen aangehouden die driften en brandstich tingen hadden gepleegd. Een 12-Jarige knaap stond aan de leiding der bende. Te Westmaüe ontriggelde een auto rail en botste op een boom. Paniek ont stond onder de talrijke reizigers, daar de tram vol volk stak. Ten der opzittenden werden gewond. De autorail werd deerlijk gehavend door den boom. Te Anzegem wierpen schoolgaande kinderen sneeuwballen naar een fletser, zekere André Depcmmelaere, 22 Jaar oud. De fietser boog het hoofd en vervolgde zijn weg. Aldus 'had hij niet bemerkt dat een auto uit tegenovergestelde richting kwam en hij botste er met volle geweid op. De ongelukkige werd zwaar gewond opgenomen. Te Scherpenheuvel maakte een vrouw haar man opmerkingen omdat hij steeds te laat thuiskwam na rijn dagelijksch werk. Hierover ten zeerste verbolgen nam de man een mes, verwondde zijn vrouw aan den hals en sneed haar de linkerpols over. De dader werd aangehouden. Te Aalst kwam een auto tegen een fritkar terecht. De fritkar schoot in brand en de twee inzittenden ervan, vader en dochter Bonner, liepen erge verwondingen op. Het paard dat oder den auto bekneld zat moest afgemaakt worden. Te Tunrhout werd een man die op de baan lag te slapen door een auto overre den en gedood. Het slachtoffer was een oorlogsinvalied, vader van vier kinderen, maar die geen kontrool voer rich zelf meer had zoo hij een paar glazen dronk. Te Meenen werd het jaar ingezet met een gansche reeks twistpartijen. Er wer den niet min dan drie oneenigheidspar ti jon onder echtgenooten en een erge vechtpartij onder drankverbruikers mede gedeeld. Te Gent, voor het Hof van Beroep, werd opnieuw de zaak Van Thouroudt uit gesteld. nu tot 9 Januari. Te Vlissingen, Nederland, kwamen twee visschers om, op hun schip, door kool- gassen. Bij Buren, Nederland, werd een moe der aangehouden die haar tweeling had vermoord en de lijkjes aarna in een zak gestopt had en in het water gegooid. Te Hofstade werd een nachtwachter aangevallen door drie mannen. Schoten werden gewisseld, een half uur lang. De nachtwachter werd niet geraakt maar rijn kabi.n was doorzeefd met lc ikorrels. In Limburg hebben dool en regens groote overstroomingen teweeg gebracht. Honderden hectaren grond liepen onder water. Te Bergen deed zich een financleele krach voor. Een wisselagent ging faljiet. De man zelf zou geen onrechtmatige daad gepleegd hebben. Hij is bet slachtoffer ge worden van zijn bediende die hem 2 mil lioen ontstool, ook van zijn bevriende klanten die het geld opstreken als het goed ging en den wisselagent met 'de titels lie ten steken toen bet slecht ging. Het pas sief zou 10 millioen fr. bedragen. Aangaande de diefstal van goud en diamant gepleegd aan boord van de Elisabetbville werd te Matadi een Por tugees aangehouden. J&et onderzoek wordt in Ai-et grootste geheiHProortgezet. Te Brussel is eindelijk het omhulsel van den ballon Eelgica van Demuyter, toegekomen. De ballon is zwaar bescha digd, en was sedert de beroerde dagen van September 11. blijven liggen in een grens- statie van Tche cko^Slowakije POPERINGE, v. 30 Dec. '38 tot 6 Jan. '39. Geboorten. Pattyn Joseph, z. v. Achil- le en Larnou Maria, Krombekestraat. Debergh Monique, d. v. Robert en De- schilder Mar gare ta, Westvleteren. De- poorter Urbain, z. v. Romain en Spetebroot Lucie, Veurne. Blanckaert Simonne, d. v. Jerome en D'hooghe Godelieve, Woes- ten. Raes Irène, d. v. Carolus en Wal- laert Magdalena, St-avele. Spriet Wil- fried, z. v» Jerome en Verhoye Germaine, Langemark. Butaye Suzanne, d, v. Gaston en Vankemmel Emma, Watou. Overlljdens. Camerlynck Theodorus, 60 ongeh., Watou. Vandamme Julien, 19 dagen, Rekhofstraat. Camerlynck Romania, 82 ongeh-, St Sixtusstraat. Deschodt Jerome, 50 j., ongeh., Boesche- pestraat. Huwelijk. Catrycke Mar oei, landb., en Pyck Marie-Louise, kleermaakster, h. y. Poperinge. Huwelijksbeloften. -*• La cour Albert, landb. v. Pop. en Verhaeghe Madeleine, z. b. y. Houtem-biJ-Ieper. Desiere Hen ri, tolbeambte v. Pop., en Bakluyck Maria, landb. v, Lichterveide. OFFTCTEELE ALGEMEENE RANGSCHIKKING Tweede Afdeeling Provinciaal. *5 13 i r 54-i* 15 U x x 49-Ï4 15 7 4 4 43-26 15 8 5 X 3**34 15 7 5 3 40-27 15 6 6 3 3 *-35 15 6 6 3 37-37 I 34-30 39-40 25-29 *ï5l zS-28 27-64 22-50 Stade Kortrijk S. K. Raselare A. A. Mocskroem Warmem Sport F. C. Legem R. S. Waregem C. S. leper F. C. Ro^sekra F. C. Wakke* W. S. Lauwe F. C. Torhout S. V. Blankenberg» S. K. Zwevegen» S. V. Rumbeke X5 XS 15 X5 xs X5 15 1 x 4 5 5 6 6 6 6 8 9 IO 3 xx Tweede Afdeeling Gewestelijk A. T. C Tidt R. C. De Pane* C. S. Middelkecka S. V. Veurne S. V. Inselmunster S. K. Wenduine Ardooie Sport A. V. Oudenburg S. V. Nieuwpoort R. C. üostkarap E. G. Gistel V. V. Koksijde 14 13 13 'o 14 zo x4 7 6 6 7 9 8 14 2 XX 90-20 63-27 53-23 33-2 5 40-35 43-35 35-42 30-34 36-47 26-44 25-49 22-50 Tweede Afdeeling Gewestelijk B. 66-26 58-u 6,2-2 8 S. K. Gel uwe F. C. Poperma» R. C. Harelbeke F. C. Toekomst Meenea Kirurne Sport U. S. Dottenijê Deerlijk Sport F. C. Komen S. V. Kortrijk S. K. Vlamertiagt S. C. Le Bi»et Wervik Sport B. S. A vel rem F. C. Marke 15 n 14 11 15 xo X4 9 14 8 14 6 X5 3 10 X4 3 9 IS 2 12 46-29 29-35 33-29 28-31 26-26 23-35 31-52 21-27 29-51 23-43 14-61 S. K. Torbout S. C. Diksmuide Vriesjj. Wou men F. C. Mariakerk» W. S. Adinkerke Stand. Koekelare S. C. Raversijde Derde Afdeeling Ree s A. 8 6 i i 7 4X2 37- 7 27-16 2 5-17 20-21 22-22 23-23 4-42 Derde Afdeeling Peeks B. ReDera Sport F. C. Meulrbrk» Racing Wervik Aalbeke Sport S. V. Moorslede S. C. Moorscle Verbr. WeveYrm S. K. Beselare IT. S. Herreeu* Eendr. Avelgem F. C. Waasten Geelster Moorsleda 14 u 14 10 15 9 IJ *3 14 ia 13 13 14 »4 13 SPAAR UW GELD, wamt de solde- en re klaamweek begint den 16 Januari tot den 23 Januari, in den Ballon bij J. Masselus-Battheu, Poperinge. Echte spotprijzen. Ingang vrij. IEPER, v. 29 Deo. 1938 tot 2 Jan. 1939. Geboorten. Bogaert Noël, Reoollet- tenpoort (v. Zonnebeke). Neels Paul, Poperingesteenweg, 159. Lignel Simon ne. Slachthuisstraat, 5. Samym God fried, Oude Houtmarkt, 24. Degandt René, Weverijstraat, 10. Ronse Fran cois, Kalfvaart, 14. Staelena Ivaa, Kemmelsteenweg, 9. Huwelijken. Six Robert, muzikant te St Jan en Deleu Maria, z. b. te leper. Debuysere Renatus, bakker te Westouter en Carreyn Rachel, z. b. te leper. Wa- terbley Robert, tandenbewerker en Van- daele Maria, z. b., te leper. Overlijden». Parret Maria-Ludovica, 97 J., wed. Vannleuwenhuyse Cyriel, Groo te Markt Koning Albert, 9. Godderis Juliaan, 87 j., echtg. Morel Cecilia, Rijsel- steenweg, 8. Bbuckaert Emiel, 50 j., vee koopman, echtg. Dewachter Agnes, Vee markt, 10. Looeveld Marie, 41 J., z. b., ongeh., Poperingesteenweg, 8. Vandam me André, 1 m. 17 d., Zonnebekesteenweg, 394. Ghys Ludovica, 79 j., wed. legrand Alois, De Haeroeetraat, 27. Provoost Anatole, 37 j„ timmerman, echtg. Dera- maut Magdalena, Lange Torhoutstraat, 25 (v. Loker)Vandenbiicke Pauline, 80 J.. wed. Baratto Isidorlus, St Jans Hospitaal- straat, 1. Coutelle Emiel, Gustaaf. 63 J meester-kleermaker, echtg. Gekiere Alixia, Llndendreef, 35. TUteca Jules, 64 J„ landwerker, ongeh.. Lange Torhoutstraat. 25 (v, Wljtsóhate.) Gekiere Alois, 69 j., ongeil., Poperingesteenweg, 12. verveijf 6« blad. Derde Speciaal Reeks A. S. V. Veurne G. S. Middelkerka F, C. Torhout E. G. Gistel R. C. De Pannd V. Nieuwpoort S. K. Wenduine A. V. Oudenburg V. V. Koksijde Derde Speciaal Reeks C. 10 10 io 8 TO 7 IO 7 zo 4 9 3 9 x Stade Kortrijk A. A. Moeskroen F. C. Poperinge Kortrijk Sport Kuurne Sport U. S. Dotteniji W. S. Lauwe R. C. Harelbeke C. S. leper Deerlijk Sport .S. K. Zwevegem Vierde S. K. Vlamertinge F. C. Komen Wervik Sport S. K. Geluwe S. C. Le Bizet S. K. Beselare S. V. Moorsled* F. C. Waasten 13 ii 12 8 X3 14 13 14 13 13 14 3 xo I Speciaal Reeks B. io 9 I O 10 8 I i xo 7 3 xo 7 3 io 4 5 io 2 8 io i 7 IO o IO Juniors Reeks B. xr 9 o Stade Moeskroen F. C. Roeselare S. K. Roeselare A 10 6 3 S. C, Meenen 12 46 F. C. Ine gem xo 3 C. S. leper 11 2 5 S. K. Rocselar- B 10 1 Juniors Reeks C. Kortrijk Sport Waregem Sport Deerlijk Sport 11 5 4 W. S. Lauwe io 6 4 Stade Kortrijk 10 4 6 R. C. Harelbek# 11 3 8 F. C. Tielt xo o 10 Scholieren Recks C XI IO XI 7 Stade Moeskroen S. C. Meenen F. C. Komen F. C. Foperinga F. C. Toek. ^feenea Racing Wervik 54-13 46-10 36-24 37-23 36-26 34*34 35-24 23-25 23-26 23-31 27-45 29-38 51- 9 50-20 41-22 43-28 33-29 20-34 17-52 17-36 xi-53 62-15 52-21 41-33 ii-42 35-45 42-40 33-37 26-45 28-31 19-49 36-57 42-12 3 7-" O 43- 9 44-19 25-26 6-42 14-35 X5-75 49-18 45-11 39-2 7 S2-33 29-50 14-61 12-40 65-12 57-2 5 28-20 27-22 23-2 5 11-59 7*55 22' 6 Si- 9 12- 8 7-14 4-20 XO-29 WEDSTRIJDEN VOOR HEDEN ZONDAG Aanvang te 2 uur. Eere-Afdeeling. S. K Llersche S. C. Anderleeht. F. C. Boom White Star. Daring Brussel OI. Charleroi. F. C. Antwerp Beerschot A. C, F. C. Brugge F. C. Mechelen. Union St Gillis Standard C. L. La Gantoite C. S. Brugge. Eerste Afdeeling Recks A. A. S. Ronse Lyra Berchem Sc. Ukkel Sports. La Fcrestoise F. C. Kapellen. A. S. Oostende Tubantia. F. C. Wilrijk R. C Brussel. U. S. Centre E'-r.draeht Aalst. S. C. Charleroi F. Ronse. Bevordering Reeks C. U. S. Doornik V. G. Oostende. S. C. Meenen S. K. St Niklaas. Exc. St Niklaas St. Moeskroen. R. C. Lokeren Kortrijk Sp. A. E. C. Bergen Dar. Blankenberg», F. C. Kr.okks U. S. Laken. S. C. Jatte R. C. Doornik. Tweede Afdeeling Provinciaal, Moeskroen Cl. Roeselare. Himpe A Wakken Torhout. Baty. R. Waregem Zwevegean. Herremans. Izegem Lauwe. Dep-aetere W. Sp. Roeselare leper. Vandenbcrghe. Blankenberg» Waregem Sp. Boehme St, Kortrijk Rumbeke. BiL Tweede Afdeeling Gewestelijk A. Oudenburg Gistel. Rofflaen. Wenduine Nieuwpoort. Defer. Oostkamp Tielt. Dehnoye Veurne Koksijde. Meesschaert Ardooie Ingelmunster, Vcrsyp. Tweede Afdeeling Gewestelijk B. Dottenijs S. V. Kortrijk. Boher, Poperinge Geluwe. Deleu, Deprez, Rogiers Wervik Le Bizet. Deern Deerlijk Vlamertinge. Verbiest Avelg?m Toek. Meenen. Lefebvre. Kuurne Komen. Dewinter. Marke Harelbeke. Grymonpres. Derde Afdeeling Reeks A. Woumen Raversijde. Muyllaen Koekelare Mariakerke. De Brabander. Torhout Diksmuide. V. Honsebrouok. Derde Afdeeling Recks B. Aalbeke Eerzeeuw. Holvoet H. Waasen Wevelgem. Knockaert. Meulebeke Beselare. Vierstraete. Rekkem S. V. Moorslsde. Letienne. G. S. Moorslede Wervik. Van Belle. Moorsele Avelgem. Geers. ~tor- C S. IEPER Na een onderbreking ran dri« weken zal het voct- balrad wederom aan 't draaien «aan, voor zoovii tenminste dat het weder ceni^zin.s mede wil, want gedurende bet huidig win ter tijdperk mo^cn wij uns aan alles verwachten, Aanvaarden wij nochtans dat Moeder Natuur ons gunstig zal wezen, en laten wij ons net programma van heden Zondag onderzoeken. TWEEDE AFDEELING staat voor een gewichtigf en tevens lastige taak, vermits de rood-witte ploeg niemand anders dan de huidige leider der reeks thai* te ontmoeten heeft. S. K. Roeselare prijkt thans aan de spits der kiasseering, dank het verlies van Stade Kortrijk bij Club Roeselare op 18-12 U In den heen wedstrijd verloor leper met 5—^. Nochtans stonden beide elftallen aau de rust gelijk: 22 luidden de cijfers en de thuisspelers hadden zelf beters verdiend. Doch na de herneming kon leper enkel negen valiedt mannen^ in lijn houden, zoodat de zwaxt-witten ge makkelijk aan beide punten geraakten. Te Roeselare aan het Motje moeten de rood-witten, ons Inziens, op niet veel rekenen, alhoewel het gekend is dat zij te gen de Mandelzonen alt?5d schoone wedstrijden le veren. DERDE SPECIAAL komt thuis tegen Lauwe uit. In de heenronde werd uiet 5o verloree, maar de Specialers zijn bekwaam op eigen veld weerwraak ie nemen en de beide punten thuis te houden. Men vraagt ons anderzijds het supportersbal van 14 Januari aanstaande aan de sportliefhebbers aan te bevelen. Dit dansfeest zal door de Ypres SwimininT Orchestre opgeluisterd worden en heeft in de zaal van de Victoria Palace plaats. F. C. POPERINGE Den negenden Januari 1938 verloor F. C. Topc riage het kampioenschap in II# Gew. A. Dien dag werd ons elftal op eigen veld geklopt door F. C. Torhout. .Precies een jaar nadien, den achtsten Januari ift|9 staat ons eerste elftal voor dezelfde hypothesis. Hart toeval wil inderdaad dat heden Zundag Geluwe usis bezoeken komt, en dat Geluwe, precies a!s F. C. Torhout, de vijand nr x is. Verliezen beteckent bijna een kruiske over den titel. Winnen is zooveel, ufi omtrent, als den titel bemachtigen. Dit is de kapitale betreken» van den hoofdschotel* *an vandaag. Otwel is het een katastroof, ofwel is h*at en triomf. Verleden jaar hebben we van de katastroof geproefd. Dit jaar dient het andersom te gaan. Vanaf September tot op heden staat de rood-gek voetbalfamiiie op de bres met slechts dit ééne doel voor ©ogen: het kampioenschap winnen. Vandaag valt nagenoeg DE BESLISSING. Niemand ontbreh* vandaag. Iedereen heeft zijn rol te vervullen. Ieder een ZAL ze vervullen. Kapitein! Op U en uw mede maten die ons aller vrienden zijt, rust vandaag een zware taak. Gij hebt ons tot hiertoe nog maar weinig ontgoochelingen be zorgd. Hetlen zult gij dc honderden voetballiefhebbers uit ons gewest het schoonste nicuwsjaargescheiik over handigen, dat ons kan overhandigd worden: DE ZEGE! De kalender heeft gezorgd voor een waardige om lijsting. Benevens den hoofdkamp gaan nog twee an dere partijen op ons veld door: Te 9.30 uur ontvangt III* Speciaal Kuurne. Het is weken geleden dat onze reserven het genoegen hndden voor eigen volk op te treden. Onze reserven zullen dezen gewichtigen dag schit terend inzetten en vanaf den vroegen morgen ae feest stemming brengen bij rood en geel. Te li uur ontvangen de Scholieren de leiders uit Meenen. Als er niet meer naar doel geschoten wordt ai* vorig jaar is de rekening op voorhand gemaakt. Wfj vertrouwen erop dat onze jeugdige spelertjes hun best doen zullen om de leiders waardig repliek tc geven. En nu een heele reesem ander goed nieuws. Ons lokaal is omtrent af. Vandaag wordt er reeds getapt. De voornaamste dag op het terrein blijft ook na de wedstrijden voornaam. Onze flinke lokaalhoudcrs verwelkomen het Eene- Bestuur, het Bestuur en de spelers der drie elftallen in hun nieuw tehuis. Een smakelijke lunch wordt hen door Daniel en zijn familie vriendelijk aangebo den. Voor de bekroning hebben Eere-Bestunr en Bestuur gezorgd. Tijdens de lunch worden drie bekende en buitengewoon verdienstelijke leden van F. C. Pope ringe gehuldigd om him jarealange en offervaardige toewijding: Sekretaris Jeroom Decrork, Kapitein Alb. Hauspie en half-back Aadré Ghcsquiere. Aldus kaa deze Januari-Zonda* uiteroeieo tot een glanspunt in het rood-gcle voetbal leven. Dit zal, wanneer vandaag ieder zijn plicht doet. KEIKOP. 1IEDZS ZONDAG S JANUARI: Op ons lirretn: te 9.30 u.: KUURNE II F. C. FOPERINGE II te ix u.:S. C. MEENEN F. C. POP. (SchoL) te s u.: GELUWE I - - F. C. POPERINGE I. In 't Lokaal: te 5.30 n.f Lunch voor Eere-Bestuur, Bestuur en Spe lers der 3 elftallen en huldiging sekretaris kapitein Hauspie en half A. Ghesquiere. VAN VRIJDAG 6 JANUARI 1939 100 Fransche Franken 77,975 frank. 1 Pond Sterling 137,81875 frank. 1 Dollar 29,65ó25 frank 1 Gulden 16,122125 fr. -«o»- WHITE STAR PASSCHENDALE Eindelijk na drie Zondagen gedwongen rust nemen de Kampioenschappen een vervolg. Heden Zondag komt het sterke elftal uit Langemark op bezoek. De heenreis bracht onze jongens een 8o overwinning, maar sedert dien zijn de Priormanuen met reuzen schreden vooruit gegaan, want tot nu toe kunnen xij alleen zeggen dat ze de leiders Beselare versloegen, alsook het sterke elftal uit Zonnebeke. Het wordt be slist een pracht wedstrijd. Hallo Supporters, tracht zooveel mogelijk uw speler» te gaan aanmoedigen, dat ze nogmaals de punten kun nen veroveren. II. VERSA. CLUB WOESTEN Heden Zondag doet ons eerste elftal de gevaarlijke verplaatsing naar Ziilebeke. Sportliefhebbers en supporters, doet allen de ver plaatsing naar Zillebekp, want aan gezelligheid en mooi voetbalspel zal bet niet ontbreken. Vertrek per autocar om r uur zeer stipt aan 't lokaal, bij Jules Vanhee. De wensch is, ons flink opgesteld ploegje te zien zegevieren. Dus allen naar het terrein vaa Ziilebeke bport. CLUB WOESTEN SPORTKRING ZILLEBEKE Na een drietal weken rust trekken onze speler» terug hun schoes aan om hun ofiicieele matrhen te vervolgen. Heden Zondag krijgen wij Club Woestec qp bezoek. Daar beide ploegen van de laatst geklas seerde zijn. zal de strijd dus hevig zijn om de ponten. Sportliefhebbers, komt in groot getal uw spelers aanmoedigen. Onze tweede ploeg gaat op reis naar St Jan, om er de nieuwe Club dezer gemeente te bekampen. Aan beide ploegen de beste wenschen. SPORT CLUB ZONNEBEKE Langs dezen weg bedankt het Bestuur van den Voetbal-club «Zonnebeke Sport» al zijne vrienden sport lief hebbers om hunne zoo milde en trouwe op komst gedurende het verloopen jaar, en wenscht hen bij 'het begin van dit nieuwe jaar een zalig en ge lukkig nieuwjaar. Het drukt tevens de hoop uit dat zij bij dit nieuwe jasT voort op de goede opkomst en ondersteuning van zijne trouwe sportliefhebbers zal mogen rekenen. Vour heden Zondag hebben we nogmaals geen en kele wedstrijd aan buis. daar rus eerste elftal op rust is. Ons tweede elftal integendeel doet in den voor middag de verplaatsing naar Passchendale om daar hun laatste wedstrijd der kan^pioenschappen te oe- twisten.' Zondag 14 Januari hebben we na 3 weken lange rust onze eerste wedstrijd en dit bij de verplaatsing naar Woest en. Toekomende week geven we alle na dere bijzonderheden voor dezen wedstriid. SUF PORTER. E. B. PATERHOEK I! den Zondag namiddag, om 2.30 utrr, de groote schok tegen Wcstland BesNare op eigen plein. Supporters, weest op post. «sasBEBSBEBnEsanaaascis^c^3> DE GEHEIME RUSSISCHE ZEN- DER LAAT ZICH OPNIEUW HOOREN De geheime Russische radiozender, die al weken lang niets jan zich had laten hooren, hetgeen tot de veronderstelling leidde, dat lnj teu slotte door dc Gcpeo ontdekt was, is eensklaps weer in den aether teruggekeerd. Op het middernachtelijk uur van 29 op 30 December weerklonken felle aanvallen op Stalin; aan den «Bond der Bevrijders» werd de geruststellende verzekering gege ven, dat zijn scharen dagelijks talrijker worden. Vele Russische posten trachtten door allerlei gcluklen de uitzending te storen, maar deze had ongehinderd voortgang. Na drie kwartier werd het programma, als gewoonlijk, besloten niet de Internatio nale (■■■■■■BSHHHHBIBRMaaaill PERIODIEKE KOMETEN IN 1939 Dit jaar zullen de volgende periodieke kometen opnieuw zichtbaar kunnen wor den: de komeet van Kopff, omlooptijd ruiiu 6 jaar. 12 Maartdie van Buns- Winncckc, omlooptijd 6 '/2 jaar, 26 Juni; die van Borelii, omlooptijd bijna 7 jaar, 30 Juni; Brovks 11, omlooptijd bijna 7 jaar, 15 September; Wolff II, omlooptijd ruim 6 3/4 jaar, 12 December-De komeet heeft echter groote storingen van Jupiter onder vonden. Voorts "Turtle I, omlooptijd ruim 13 Yi jaar. 10 PRIESTERLIJKE BENOEMING Z. Exc. Mgr Lamiroy, Bisschop van Brugge, heeft benoemd tot Pastoor te St-Andries-bij-Brugge, E. H. Faict, Pastoor te Beselare. Pastoor te Beselare, E. H. Rabacy, Pas toor te Kciem. Pastoor te Keiera, E. H. Veramme, On derpastoor jUL Kortcniark. Onderpastoor te Beerncm, E. H. Ghy»- saert, Onderpastoor te Hooglede. Onderpastoor tc Hooglede. E. H. Den«- wctli, Onderpastoor te Houthulst. Ouderpastoor te Houthulst, E. H. Her man, gewezen Coadjutor te Anzegem. Onderpastoor te Dadizele, Eerur. Heef D'Hondt, Onderpastoor te WcstuicnW- kerke. Onderpastoor te Westnieuwkerke, E. H. Vande Kerckhove, Onderpastoor tc Eegctn. Onderpastoor le Eegcm, E. H. Caiguie, Priester in 't Groot Seminarie. Bij Kéulan kwam een auto waarin oden hadden plaats genomen, na e:n mis lukte poging om te vluchten naar Belgit tegen een boom terecht. De \r?:x'cr en een Jood werden gedood, vier Joü:n werdM zwaar gewond.

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1939 | | pagina 4