o Draineerbuizen o NOTARIEELE VERKOOPINGEN Een zeer goede HOFSTEDE VOORDEELIGE PRIJZEN Kloek Rond Recht Glad BERICHTEN EEN WOONHUIS EEN HOFSTEDEKE BOOMEN TE SNOEIEN*" EEN HOFSTEDEKEN 25, Beste Kanarievogels, Saxons bij Duthoit Valere, Groote Markt, Pop. ^rie schoone okkasie Naaimachienen, met VERGEET NIET dat b?i overslag in een zitdag WOONHUIS EIKEN EN OLMEN BOOMEN BURGERSTAND VAN EEN PERCEEL BOUWGROND EEN GROOT MAGAZIJN Meiabellfiagazi§n6Sl 44DE OOIEVAAR»» MEUBELEN GERIEFLIJK WOONHUIS EEN WOONHUIS KLEMMERS HOFSTEDEKEN WOONHUIS EEN WOONHUIS MET ERVE HANDELSEIGENDOM 46 SCHOONE RECHTE KLEM MERS, 1 EIK EN 1 OLM EEN WOONHUIS LAND WOONHUIS TE KOOP WOONHUIS EEN WOONHUIS T ROOS KRUIS GERIEVIG WOONHUIS WOONHUIS MEUBELS GROOTE VOORRAAD In &Ue openingen - Vanaf 5 tot 20 cm. Voordeelige prijzen EMAIL VALENTINE PER 5 TONNEN vrachtvrij thuisgeleverd Voor uwe aankoopen wendt U bij MAURICE COCHE-HOSTENS VLAAMSCH HUIS" Groote Markt, 22, POPERINGE GOEDE VETTE WEIDE Studie van den Notaris G. VANDENAMEELE te WATOU DONDERDAG 12 JANUARI 1939 om 3 our namiddag, te Watou, in de zaal der herberg Het Gemeentehuis», bij M. Josuè Clays, OVERSLAG VAN GEMEENTE WATOU (Verbranden Molenhoek) HEEREN LANDBOUWERS Voor het ZAAIEN uwer TARWE ge bruikt onze speciale ZOMERTARWE cVilmorin 23» nabouw. Genadige prijs. Voorraad beperkt. GASTON GESQUIERE, Bus.eboom, Poperinge. KANTOOR VAN DEN NOTARIS FLOOR TE VEURNE. ALLO! ALLO! Voor uw LANDBOUW- HOVENIER, en BLOEMZADEN wendt U tot MAURICE CARREIN-WICKE leperstraat, Reningelst, Daar zult U goedkoop en ter trouwe ge. diend worden. Hij bestelt ten huize. Elk zegge het voort. Door sterfgeval en om uit onverdeeldheid te treden. Studie van den Notaris CASSIERS te POPERINGHE, Studie van den Notaris ERN. DE COCK te YPER. INSTEL: DONDERDAG 12 JANUARI 1939 OVERSLAG: DONDERDAG 26 JANUARI 1939 telkens om 2 uur namiddag, ter herberg Hof van Commercebij M. Marcel Ottevaere, VEURNE, Klaverstraat, van: GEMEENTE ADINKERKE. MAANDAG 16 JANUARI 1939 om 3 u. zeer stipt namiddag, te Poperinghe, Statieplein, in het «Hotel du Pavilion», gehouden door M. Maurice Deman, OPENBARE VERKOOPING van met afhankelijkheden en 4 aren 26 centi aren onder bebouwden grond en hof, staande en gelegen te Vlamertinghe, in den Brandhoek, dicht de Galgestraat en den steenweg naar Poperinghe, sektie F, Nr 4h. Laatst bewoond door Mevrouw Marie Bondue, thans ledig. Handslag met de geldtelling. ZATERDAG 14 JANUARI 1939 te 2 ure zeer stipt namiddag, te Yper, in het Gasthof «Het Zweerd», Groote Markt, INSTEL MET PREMIE van met schuur en stallingen TE LANGEMARCK, Wijngaardbosschen groot volgens ka- darter 62 a. 80 ca. en volgens meting 62 a. 26 ca. Vrij van gebruik. Ingeaottreding met de geldtelling. JULES TIMPERMAN, Markt, 24, 1EPER. Tel. J95, stelt ter beschikking zijner klanten 's Winters, een modern verwarmde Auto. Vrouw George. BONTE-VANEECK. OUTTE, Westouter, laat weten dat zij zich gesteld heeft als COIFFEUSE wasschen, snijden, onduleeren. PERMANENTEN met allerlaatst nieuw apparaat, vanaf 25, 30, 40 en 50 fr. Gewaarborgd zonder verbranding. en te onderwerpen aan technische zorgen. Voor gansch onderhoud en aanleggen van tuinen, wendt U tot geschoolde mannen. Inl. en onderzoek tegen ziekten aan fruit* boomen, rozen, druiven, KOSTELOOS. M. WITTEWRONGEL, Pas.chendaleveld, 24, Zillebeke-Ieper. IIIIIBSUIIBHIBIBS1IIIBIIII bestaande uit woonhuis, schuurken, stal lingen en afhangen en 1 ha. 19 a. 80 ca. van bebouwden grond, erf, hof, weide en zaailand, staande en gelegen nabij de Couthofstraat. bekend ten kadaster sek tie B. Nrs 622, 623, 626, 634, 635a, 635b en 636. Bewoond en gebruikt door M. Henri Bulckaert-PIancke te Watou, zonder ge schreven pacht, mits 1000 fr. 's jaars. Prijzie voor electrieke leiding, hennekot, citerne, donderschermen, afsluitingsstaken en 5 fruitboomen3.000 frank. Verdeeld in 3 koopen, te weten Koop 1. WOONHUIS, schuurken, stallingen en afhangen met 24 a. 20 ca. grond, erf, hof en weide, sektie B, Nrs 634, 635a, 635b en 636. Slechts ingesteld 8.000 fr. Koop 2. 62 A. 10 ca. ZAAILAND, sektie B, Nrs 622 en 623. Slechts ingesteld 20.000 fr. Koop 3. 33 A. 50 ca. ZAAILAND, sektie B, Nr 626. Slechts ingesteld 10.000 fr. TE KOOP waarborg. Casselstraat, 5, leper, j^choone Remorque, alle dienst, nieuwe staat. Bij Antoine Dambre, Iepersteen weg, 3, Vlamertinge. J^oppezoogers en Stekken, «Hallertau», alsook geselcctionneerde of verbeterde Buvrijnsche (of Duitsche). Voordeelige prijzen. Bij Gerard Boeraeve, Hoekje, Vlamertinge. gehoon Winkelgerief, toog, uitstalraam, enz. Bij Rcné Dcraeve, Kouterstraat, 40, Merkem. yieeschblok, Vleeschmachien, in besten staat. Iepersteenweg, 3, Poperinge. Y^inkeltogen, een groote en een kleine. alsook Schaal met gewichten. Bij Joël Lequien, Casselstraat, 87, Poperinge. GEVRAAGD om inlicht! Ag een zegel van 0,75 fr. dient gevoegd voor het antwoord. Anders wordt geen antwoord gegeven. J^Jeisje, bij coiffeuse, om den stiel aan te lecren, te Poperinge. Adres ter druk kerij, 15, Gasthuisstraat, Poperinge. geste Keukenmeid, niet te jong, goed op de hoogte, tegen 1 Februari e.k. Goed loon. Goede behandeling. Zich wenden SporenhofGroeningelaan, 70, Kortrijk. Qeft'g. eerlijk Meisje, liefst van den bui ten, zoo mogelijk wat gediend hebbend. Te Poperinge. Adres ter drukkerij, Gast huisstraat, 15, Poperinge. Qoede Meid in Palace-Hotel, Iepcrstraat, Poperinge. Kind om op te voeden, gevraagd bij brave I menschen zonder inwonende kinderen. Adres: 58, Boterstraat, leper, geftige en stille Meid, minstens 18 jaar, voor klein huishouden (2 personen). In burgershuis, Neermarkt, 1, leper. Qoede Meid, gedaagd persoon, voor twee personen, bij J. Benoot, Statieoverste, Abeele (Poperinge). gekwame Meid, voor klein huishouden. Goed loon. Van den Bogaerdelaan, 24,. Izegem. Meid, In de Drie Koningen Ieperstr., Poperinge. VRAAGT PLAATS 'J'weede Bakkersgast. Adres ter drukkerij, 15, Gasthuisstraat, Poperinge. ^midsgast, op stiel geweest, te Poperinge of omstreken. Adres ter drukkerij, 15, Gasthuisstraat, Poperinge. Qediplomeerde Chauffeur-Mecanicien, 2 jaar praktijk met camion. Spreekt Vlaamsch en Fransch. Hauspie Camille, Switch Road, bij Zevecote, Poperinge. J^Jeïsje, om in huishouden te helpen. Adres ter drukkerij, Gasthuisstr., Poperinge. gerlijk en deftig Meisje, 18 jaar, reeds gediend hebbend. Veurnestraat, 28, Woesten. TE HUREN JJerberg De ZwaluwWatoustraat, Poperinge. Zich wenden Noordstraat, 24 en 18, Poperinge. Qjchoon en gerievige Werkmanswoning, met grooten hof, wijk Pilkem, Boe- zinge. Inl. bij Ch. Bonte, Elverdingestraat, 36, leper. pjuis met werkwinkel, voorzien van gas en elektriciteit, 2 soorten water,. Pries terstraat, 11. Zich wenden bij Joseph Du- mon, 17, Vlamingstraat. JJerberg «Au Pont de Pierre», Poperingc- straat, Watou, Zich wenden ter Brou werij Feys-Callewaert, Roesbrugge. JJerberg «Het Hovenierhof» te Poperin ge. Goedkoope pacht. Zich wenden tot Brouwerij Pyck, Bruggcstraat, Poperinge. Herberg De Haanmet grooten hof, te St-Jan-tcr-Biezen. Goedkoope pacht. Inl. Brouwerij 't Zwijnland Poperinge. Herberg De Dahliain de -Korte Re- ningelstraat, Poperinge. Inl. ter Brou werij «Het Zwijnland», Abeelesteenweg, Poperinge. JJerberg De FazantPottestraat, Po peringe. Zich wenden ter Brouwerij «De Kroon», A. Masschelein-Verstraete, Pop. Qchoone landelijke Herberg, genaamd Boschkasteelmet 45 aren beste land, te Langer.-.ark-Sint Juliaan. Zich wenden bij den Notaris Edg. Reynaert te Staden. ^Juis, gelegen in de Pricsterstraat te Po peringe. Dienstig voor allen handel, met koer, ''of en inrijpoort al de Hond straat. Inl. Bruggestraat, 82, Poperinge. ^yelgelegen Herberg In 't Bronzen Paard Iepcrstraat, Poperinge. Inl. ter Brouwerij De Kroon A. Masschelein- Verstraete, 87, Ieperstraat, Poperinge. JJerberg De Broekdrevegansch ge meubeld, tramstilstand, gelegen langs de groote baan van Merkem naar Won- men. Zich wenden bij R. Dchaene-Deque- ker, brouwer, Merkem. Naar keus be schikbaar. gehoon Burgershuis, elektriciteit en twee soorten water, gelegen bij de Melkerij, Poperinge. Inl. St Michielsstraat, 25, of Noordstraat, 6, Poperinge. Y^elgelegen Herberg, De Spaarzaam heid11, Bruggestr.. Poperinge. Met herbergmcubelcn en lierberggerief. Dien stig voor allen handel. Voordeelige voor waarden. Inlicht, bij Nevejan, Brouwerij, Krombekc. ^Jelgelegen Burgershuis, met gas en elek triciteit te leper, G. de Steursstraat, 36. Zich wendenP. Couttenier-Den Exter, Reningelststeenweg, Poperinge. VERLOREN J^ederen Handschoen, van op de Werf tot het Hooge. Terug te brengen tegen belooning. Adres ter drukkerij, 15, Gast huisstraat, Poperinge. ■yulpen, verloren of mislegd. Te Poperin ge. Adres ter drukkerij, 15, Gasthuis straat, Poperinge. J^uitsche Schapershond, bleek rost, op 26 December II. Tegen belooning terug te bezorgen bij Jerome Vermeersch, land bouwer, Elverdinge. GEVONDEN Uond, hazewindras, op den hoogdag van Kerstdag toegekomen bij Hector I.er- mytte, Proven. ^utowiel, in Oktober 11. tusschcn Vla mertinge - Dorp en Voormczelestccn- weg. Inl. bij Cyriel Casier, Hazewindstraat, 7, Vlamertinge. met woonhuis, schuur, stallingen, hofplaats, weiden en zaailand, samen groot 11 hectaren 52 aren 10 centiaren, uit eenen blok, ver deeld in drie loten. Zie plakbrieven met plan. Bewoond en gebruikt door Kamiel Thieren-Cuveele, mits 8.600 frank 's jaars boven de lasten, met pachtrecht tot 1 October 1940. *4 ÏNSTELPREMIE. ftudie van den Notaris ERNEST DE COCK te YPER, Studiën der Notarissen FR. BAERT te D1XMUDE en EM. LEMAHIEU te YPER. Kantoor van den Notaris FLOOR te VEURNE. Studie van den Notaris LAHAYE te POPERlNGHE Om uit onverdeeldheid te treden. WOENSDAG 18 JANUARI 1939 te 2)4 uur namiddag, te Yper, Groote Markt Koning Albert, in de gehoorzaal van het Vredegerecht Gerechtsgebouw, door het ambt van den Notaris Ernest DE COCK voornoemd, daartoe in rechte benoemd, en ten overstaan van den Heer Vrederechter van het 2e kanton Yper, van INSTEL: Dinsdag 17 Januari 1939 OVERSLAG: Dinsdag 31 Januari 1939 telkens om 2 u. namiddag, ter herberg Patriabij M. Maurice Saison, Groote Markt, te Veurne, van Stad Veurne (Kaaiplaats) KOOP EEN: Een gerievig en kloekgebouwd met garage en koer, groot 1 a. 80 ca. 73 ma., voorhoofdende zuid met 11 m. 78 cm. op de Kaaiplaats. KOOP TWEE: MERKWAARDIGE VERKOOPING van zware staande op de hofsteden Dejonghe en Vandewynckel-Cordenier TE WATOU. VRIJDAG 13 JANUARI 1939 om 2 ure namiddag, ter herberg «Au Café de la Paix», Groote Markt te Poperinghe. I. Op de weide der hofstede Dejon ghe te Watou12 Eiken van 1 m. tof 1,50 m. omtrek; 29 Olmen van 2 m. om trek. II. Op een bosch aanhoudend aan zelfde hofstede20 Zware Eiken van 1,75 m. tot 2,25 m. omtrek. III. Op d'hofstede Vandewynckel- Cordenier. te Watou, steenweg Abeele 4 Zware Eiken van 1,70 m. tot 2,45 m. omtrek. Deze boomen te verkoopen ter gemel de herberg moeten op voorhand nagezien worden. Afïichen met nadere beschrijving te be komen ten voormelde studie. Gewone voorwaarden. Gereed geld. OVERSLAG: Dinsdag 10 Januari 1939 om 2 ure namiddag, in de gehoorzaal van het Vredegerecht te Dixmude, ten overstaan van de Heeren Vrederechter en Griffier des kantons Dix mude. ran GELUVELD, maand December 1938. Geboorte. Willy Bourdeaux, z. r. Remi en Angèle Decroix. Sterfgeval. Edith Viennc, d. v. Os- wald en Cécile Puype. ZONNEBEKE, maand December 1938. Geboorten. Dewulf Germain, z. V. Jerome c;i Vcrguldezoone Madeleine. Boucké Simonne, d. v. Alberic en Decroix Bertha. Denormé Agnes, d. v. Paul ca Naert Margaretha. Dejonghe Agnei, d. v. Achille en Vancayscele Maria Beauprcz Godelieve, d. v. Oscar cn Winne Margaretha. Overlijdens. Noppe Kegina, 14 m., d. v. Gerard en Lorsom Anna. Lecleir Amelia, S8 j.. wed. v. Mollez Edouard en Beerlandt Charlcs-Louis. Dcgryse Ju les, 80 j„ w ed. v. Durnez Amelia, Tyt- gat Polvdoor, 14 m. z. v. Georges en lie- gryse Rachel. Coudron Flavie, 49 j, echtg. v. Vermeulen Caniiel. met eropstaande barak en twee serren, te Yper, Poperinghesteenweg, groot volgens maat 480 m2. Vrij van gebruik. Ingenottreding met de geldtelling. Volgens plakbrief verdeeld in twee koo pen. hebbende 3 verdiepingen boven den grond, groot 1 a. 7 ca. 50 ma., voorhoofdende zuid met 9 m. 34 cm. op gezegde Kaai plaats. Alles vrij van gebruik. Recht van samenvoeging voorbehouden. Om te bezoeken, zich wenden bij M. Joseph Declercq-Demolder, brouwer te Veurne, alle werkdagen van 9 tot 12 u. en van 2 u. tot 4 uur. )4 Instelpremie. met landgebouw en uitweg, te Yper, wijk Fort Gebruikt mits 50 fr. te maande, vrij van lasten. Volgens plakbrief verdeeld in 4 koopen. Behoud van samenvoeging. VERMOGEN VAN OPBOD. Luidens artikel 565 der wet van den 18 April 1851, zal eenieder het recht van opbod bezitten gedurende de 15 dagen na den overslag. Dit aanbod zal niet lager mogen zijn dan 1/10 van den overslagprijs en zal bij Deurwaardersexploot moeten beteekend worden aan den Notaris Ernest De Cock te Yper en aan den voorloopigen kooper. JBSC ALS VOORHEÏN !H ara 21, Ooievaaarstr. te WERVIK prachtkeus in moderne meubelen, bedden, matrassen, zetels. Alles vrachtvrij thuisgebracht aan lage voorwaarden. Betaling naar keus. Kantoor van Deurwaarder J. HANNEBOUW te Poperinghe. DOOR STERFGEVAL OPENBARE VERKOOPING van te Vlamertinghe (Galgestraat). MAANDAG 16 JANUARI 1939 te 1 ure zeer stipt, ten sterfhuize van Vrouw Rosalie Mal- brancke, echtgenoote van H. Jules Bondue, bij de herberg «De Galgestraat», Vla mertinghe, zal er openbaar verkocht wor den Gechromeerde jaclitstoof (zoo goed als nieuw), régulateur, zetels, stoelen, tafcis, buffet, ledikanten met ressort, wollen ma tras, gramophone, kapstok, réveilien, gar- de-manger, keuken- en tafelgerief, tapijt, petroleuse, gegalvaniseerde bassins, enz. Verdersbascule en balance met gewich ten, kortewagen, ladders, standen, klein landalaam, traliedraad, lessiveuse, koffers, besproeier, marmiet, waschkuipen, hoeveel heid pannen, enz. Comptante betaling en gewone voor waarden. IBBBBBBBEBBBBBBMSBBBBBBBBBBB Kantoor van den Notaris ALB. LAUWERS te YPER. Kantoor van den Notaris V. PIETERS te RENINGHE OPENBARE VERKOOPING van een te Yper, Lombardstraat. De Notaris Victor PIETERS te Re- ninghe verblijvende, zal onder het voor 2° Herschol van den HH. Vrederechter en Griffier van het tweede kanton leper, over gaan op den na te melden zitdag tot de openbare verkooping van het volgend on roerend goed STAD YPER. EENIGE KOOP. EEN GERIEVIG WOONHUIS met afhangen, groot onder grond van gebouwen, koer en hoving 1 are 45 centiaren, bekend bij kadaster wijk I, Nr 274hpalende van Noorden aan de Lombardstraat, aldaar genummerd 35; Oost H. Henri Huyghe-Syoen te Re- ninghe; Zuid H. Jeremie Dejonghe-Bultcz te leper, en West de Erfgenamen van Vrouw Elodie Syoen .te Rcninghe. Bewoond door M. Jerome Rotsaert zon der geschreven pacht mits 135 frank bij maande boven de lasten. Te bezichtigen den Zaterdag en Maan dag van 10 tot 12 uren. EENIGE ZITDAG: WOENSDAG 25 JANUARI 1939 om 21/2 ure namiddag, te Yper in de gewone gehoorzaal van het Vredegerecht. Titels en plans berusten ter inzage ten kantore van voornoemden Notaris Pieters. IBBBBBBBBEIBEHBBBBBSBBBBBBBBQ Studie van den Notaris V. PIETERS te RENINGHE. Studie van den Notaris ERNEST DE COCK te YPER. Om uit onverdeeldheid te treden. WOENSDAG 11 JANUARI 1939 te 3 ure namiddag, te Vlamertinghe ter herberg «'t Wit Peerd» INSTEL MET PREMIE van te Vlamertinghe, Brandhoek, Nr 64, groot 9 aren 96 centiaren. Vrij gebruik met de geldtelling. OVERSLAG: Woensdag 25 Januari 1939. NIEUWKArELLE, maand December '38. Huwelijk. Jonckhecre Oscar, bakkcf v. Schore, met Cailliau Elisabeth, haar» snijdster van Niemvkapclle. LOO, maand December 1933, Geboorten. Ycreruysse Albert, z. V. Marcel en Geldof Magdalcna. Cocne Gabrielle. d. v. Eugene en Debackcr Maria. Overlijdens. Herrewyn Elie, z. b, z. v. Daniël en Decroos Maria. Mabiett Euphrasia, werkster, e-chtg, v. Deconinck Alois. Visage Macia-l.udovica. z. h, ongeh. Decleyre Camillus, winkelier, echtg. v. lleughebaert Romania. PASSCHENDALE, m. December 1C38. Geboorten. Noliet Georges, z. v. Oir.rf en Maria Kuylc. Darrein Daniël, z. v. Michel en Madeleine Ollevier. .Delmf Maria, d. v. Jcroom en Helena Debetif. Dejonckhoere Edward, z. v. Maurits on -Yvonne Walleglicm. Andries Michel, z. v. Marcel en Maria Desmyter. Su- peene Marc, z. v. David en Irma Pecctu. Salomez Roger, z. v. Paul en Maria Carrcin. Pattyn Agnes, d. v. Florent en Jeanne' Vuylsteke. Sterfgevallen. Stols Jean, 08 j. (van Roeselare). Soen Marie-Louise, 74 j, wed. v. Karei Yallaey. Verschac.ve Dé- siré, 74 j. VINKEM, beweging in 1938. 12 Geboorten7 Sterfgevallen5 Hu welijken HOOGSTADE-St-RIJKERS, jaar 1938. Geboorten. Walter Brutsacrt, z. V. Gentiel en Kachel Ameloot Jacqueline Maes, d. v. Robert en Margriet Mecuws. Maria Rooryck, d. v. Michel en Alice Debaecke. Mariette Dccacsteker, d. v. Jozef en Maria Desnret. Hugo Derycke, z. v. Gaston en Julia Prinzie. Godelieve Tryssesoonc, d. v. Maurice en Maria De- man. Jacqueline Reglieere, d. v. André en Maria Tant. Denise Vanelslande, d. V'. Remi en Leonie Heughebaert. Willy Laleman, z. v. Michel en Alice De- 'iiou. Walter Vanhoutte, z. v. Felix en Maria Godderis. Godfried Vanhoutte, z. v. Jcroom ert Elisa Devincke. Chris- tianc Vannieuvvkerkc, d. v. Marcel en Germaine Cuvelier. Georges Rosseel, z. v. Remi en Alice Beghein. Sterfgevallen. -Henri Barroo, 84 j, wed. v. Rosalie Goupillie. Maria De saever, 78 j., ongeh. August Deschryver, 75 j., wed. v. Leonie Blanckaert._Emiel Winock, 70 j., echtg. v. Ilerminie Van- houwc. Barbara Decorte, 87 j., wed. Leopold Vaiidromme. Christiane Van- nieuwkerke. 2 '0 m. Rosalie Debttysere, 87 j., wed. Henri Druant. Marie Knockaert. 59 j., ongeh. Elza Haticke, 55 j., ortgeb. Rosalie Ryckeboer, 85 j., wed. Seraphien Senesael. Huwelijken. Karei Gaytant en Si* inone Delancker. Jcroom Laleman en Blanche David. Omer Vandenbergbe en Antoinette Pil. Gerard Devrome en Margriet Decroos. Frans Verstraete en Agnes Clays. Kantoor van den Notaris DEEREN te ROESBRUGGE MAANDAG 9 JANUARI 1939 om 2 ure namiddag, ter herberg Den Gouden Arendbij Gery Delplace te Roesbrugge, Markt, MERKWAARDIGE VENDITIE van 47 SCHOONE RECHTE staande te Watou, ter hofstede bewoond door Urb. Ameloot. Op voorhand te bezichtigen. Afïichen te bekomen ter studie van den Notaris Deeren te Roesbrugge. Gewone voorwaarden en komptante be taling. OVERSLAG: Dinsdag 10 Januari 1939 om 2 y2 uur namiddag, te Yper, in bet Hotel de France Sta ticplaats. (Zie plakbrieven met plan.), van EEN GOED EN WELGELEGEN te Wijtschaete, De Sterkte -ht de groote baan Yper-Waasten, groot i ectare 70 aren 60 centiaren, bekend bij 1. sectie B, Nrs 500c, 501b, 501c en 502. Ingesteld 105.000 fr. Gebruikt door Henri Alleweireld-Ticr- sen zonder geschreven pacht mits 2.700 fr. 's jaars, boven de lasten. Studie van den Notaris VAN CAYZEELE te Poperinghe. UIT TER HAND TE KOOPEN Studiën van de Notarissen FLOOR te Veurne en CAMERLYNCK te Passchendaele, KLOEK EN GERIEVIG dienstig voor renteniershuis, hebbende kel der, bron- en citernwater, gaz- en elec trieke leiding, druivenserre en besloten hof met talrijke fruitboomen, groot om trent 6 tot 7 aren te Poperinghe, Stad. Seffens handslag. Om uit gemeenzaamheid te treden, BIJ STERFGEVAL OPENBARE VERKÓOPING van TE WOESTEN. Meester VICTOR PIETERS, Notaris te Reninghe, zal op de hierna vermelde zit dagen openbaar te koop bieden het vol gend onroerend goed GEMEENTE WOESTEN EEN GERIEVIG WOONHUIS met afhankelijkheden, groot onder grond van gebouwen en niedegaande erve 9 a. 33 ca., bekend bij kadaster wijk B, Nr 49; pa lende van Noorden aan de Steenstraat. Zijnde het sterfhuis van Vrouw Lucie Haezebrouck, wed. Pieter Donclie. Vrij van gebruik. Aanslag met de geldtelling. 0,50% Instelpremie. ZITDAGEN: INSTEL: Zaterdag 21 Januari 1939 TOESLAG: Zaterdag 4 Februari 1939 telkens om 3 u. namiddag, le Woesten, ter herberg Ma Campagne bewoond door M. A. Baes. De Notaris Aug. FLOOR, te Veurne, hiertoe in rechte benoemd, zal met tus- schenkomst van Meester André CAMER LYNCK, Notaris te Passchendaele, en ten overstaan van den Heer Vrederechter van het Kanton Veurne, op hiernabepaalde zitdagen overgaan tot de OPENBARE VERKOOPING STAD VEURNE van EEN BIJZONDER WELGELEGEN met woonhuis, magazijnen, garage en hof, groot 5 a. 50 ca., staande aan den oost kant der Noordstraat, gevende met garage en tuin aan de Smissestraat, nabij de tramhalten naar Coxyde en De Panne, op 150 m. van de Markt. Eigendom van M. Jules Maton-Matthys en Kinders, handelaar in kruidenierswa ren, porcelein en gleiswerk, verlakte en galvanisé artikelen, enz.opvolger van het vroeger gekend huis Dobbelaere-Cornille. De kooper zal de eerste gelegenheid hebben om de handel over te nemen, met volledige winkelopstand, handelsmeubels en koopwaren. ZITDAGEN: INSTEL: Woensdag 11 Januari 1939 OVERSLAG: Woensdag 25 Januari 1939 telkens om 11 u. voormiddag, te Veurne, in de gewone gehoorzaal van het Vredegerecht. )4 Instelpremie. Studie van den Notaris VAN CAYZEELE te Poperinghe. UIT TER HAND TE KOOP Kantoor van den Notaris DEEREN te ROESBRUGGE, Studie van den Notaris J. RAMAULT te WERVICK. MERKWEERDIGE VERKOOPING (bij gesloten Soumissie) van staande ter hofstede van Valere Recour, te Roesbrugge, Wayenburg. De inschrijvingen moeten onder dubbel omslag bij aangeteekend schrijven ten laatste op Donderdag 19 Januari 1939 be steld worden ter studie van voornoemden Notaris Deeren te Roesbrugge. Opening den Maandag 23 Januari, om 2 ure na middag ter herberg De Gouden Arend bij Gery Delplace te Roesbrugge, Markt. Lijst met de dikte der boomen, de voor waarden, model van inschrijving en ver dere inlichtingen te bekomen bij voor melden Notaris. IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Studie van den Notaris E. REYNAERT te STADEN. OPENBARE VERKOOPING van GEMEENTE GHELUWE KOOP EEN: middenste eener driewoonst, met 9 aren 71 centiaren, grond en erve, KOOP TWEE: EEN AANPALEND PERCEEL groot 16 aren 66 centiaren. Onvergeld gebruikt door M. Everard Vandamme en Kinders tot uiterlijk drie maand na den overslag. EENIGEN ZITDAG: DONDERDAG 12 JANUARI 1939 te 3 uur 's namiddags, ter Gehoorzaal van bet Vredegerecht, St Maartensplaats te Wervick. ONLANGS NIEUWGEBOUWD en afhangen met 4 aren 20 centiaren grond en hof,_ te Poperinghe, Switch Road. aiBBBBJUBBBBSBBBaaBBBMBBBBBB HOFSTEDE van 6 ha., in 't YPER- SCHE, in een blok; seffens vrij. Zich wenden bij GER. DECONINCK, 27, Paterstraat, YPER. OP ZATERDAG 4 FEBRUARI 1939 om 12.30 u. namiddag, ten gemelden sterfhuize, OPENBARE VERKOOPING der volgende roerende goederen 2 Jachtstoven, 2 kommoden, kleerkas, zetel, tafels, stoelen, ledekanten, koffer, phonograaf, naaimachien, kortewagen, klein alaam, hoeveelheid aardappelen, brandhout, enz., enz. Met gereed geld. Voor andere inlichtingen zich te wen den ter studie van voornoemden Notaris Pieters. 8BBBBBBBBBHBBB9NBBBBBBBBBBBB Studiën van de Notarissen E. L. DECOCK te Nieuwkerke er» CAMERLYNCK te Passchendaele. aan zeer voordeelige prijs, bij: C. DHONDT, Aannemer, MOERKERKE. 10 Zware Blokwagens, waaronder zeer dienstig voor vervoer van hooi, strooi, vlas, enz. 2 Ressortwagens (kamions), van 5 ton. 2 Zware Ruinpaarden. IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB GEMEENTE LANGEMARK (Parochie «Madonna») Studiën van de Notarissen de GRAVE te LOO en VANHEE te ZONNEBEKE Studie van den Notaris E. REYNAERT te STADEN, OP DONDERDAG 12 JANUARI 1939 te 2 y2 ure namiddag, fe Staden, Yperstraat, ter herberg Sint Sebastiaan», bij den H. O. Deleu-Vinckier, INSTEL MET PREMIE van een schoon, kloek gebouwd en best gelegen te Staden, Waalstraat, 5. met niedegaande bijgebouwen en de hoe veelheid van 15 aren erve en land In gebruik door den verkooper H. Achiel Hoornaert tot 1 Oktober 1939 onvergeld. Mogelijks komt den eigendom vroeger vrij. TOESLAG op Donderdag 26 Januari 1939 ter zelfder uur en plaats. OP DONDERDAG 12 JANUARI 1939 om 2 ure namiddag, ten Stadhuize te Loo, OPENBARE VERKOOPING van Stad Loo, Weststraat met grond van gebouwen en erve ermede- gaande, groot 2 aren 39 centiaren. Seffens inbezittreding. Laatst bewoond door Emiel Ryckeboer. aan als de Wonderbar* Bruine Poedert van der Apotheek DE POORTERE Sint-Niklaas'Waai. U •ogenblikkclijk tonder schadelijke ftvolaea van deie pijnen sullen bevrijden. IDi dooi v. S potdtri 4 /r. dt dritdubbilo dooi v. y IJ poldtri io,oo^ Ir. INSTEL MET PREMIE OP MAANDAG 23 JANUARI 1939 om 21/2 uur namiddag, door de Notarissen Decock E. te Nieuw kerke en A. Camerlynck te Passchendaele, ter herberg bij Emile Lefevre-Budin te Nieuwkerke, Nieppekerkestraat, van met HOF (173 vm.) te Nieuwkerke, Yperstraat, 20. Eigendom Crepin. Vrij. TOEWIJS op Maandag 6 Februari 1939 om 2 y2 uur namiddag, ter herberg bij Weduwe N. Deschildre te Nieuwkerke, Markt. OPENBARE AANBESTEDING Studiën van de Notarissen P. DEGRYSE te BECELAERE en W. DONCK te ISEGHEM. Studie van den Notaris L. ACKERMAN te HEULE OPENBARE VERKOOPING in een zitdag, OP WOENSDAG 18 JANUARI 1939 om 3 uur namiddag, te Bccelaere, ter herberg D'Harmonie bij M. Omer Bouckenooghe, van Gemeente Becelaere, Zuidhoek met afhankelijkheden en 23 a. 60 ca. nie degaande bebouwde grond en^ land, ka daster sectie D, Nrs 456 k en 4561. Eertijds bewoond door H. Désiré Ver- beke. Handslag met de geldtelling. 4ip «elfden Woensdag 18 Januari 1939 om 1 uur stipt namiddag, ten. jtwjielden sterfhuize van wijlen Heer Dé* v«rheke, te BECELAERE, Zuidhoek VERKOOPING DER tich ten gemelden huize bevindende, zoo als: Bedden, kleerkas, tafels, stoelen, bas cule, landsalaam, enz. OP DINSDAG 17 JANUARI 1939 om 9)4 uur voormiddag, OPENBARE VERKOOPING van 35 Koopen TAILLÏE OP STAM, 25- Koopen LARIXENPERSEN, HOUTMEITEN, BRANDHOUT te Heule, in de Heulebosschen. Vergadering bij den Boschwachter. Gewone voorwaarden. Komptant. IBBBBBEtatBBKBBBBBBBBBBBBBKBB VERLANGT TE KOOPEN WWW Rijwiel- en Autosalon EEUWFEESTPALEIS VAN 11 TOT 22 JANUARI 1939. Bezoekt de stands 835 en 836. AGENT DEVOS-DEROO, Komstr^ Poperinge 2 tot 3 hectaren, schoon geleden, omstreek DIKSMUIDE. J. DE BACKERE, Burgerlijk Iagfaaeiir, 10, Paleizcn«tr«iat, ErusseL VRAAGT KOSTELOOS KATALOOGl

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1939 | | pagina 6