0musementhoel{je ÜHILLEÜ BREISTERS, Verdonck-Minne IEDEREEN keuze vindt nog BZVHjiikf e I KLEINE WINST RHEUMATIEK SLOAN KOENTGES ZOEK ROOM STEVENS Gebroeders Poperinge Tel. e4 GROOTSTE KEUS A. Stevens- geen druppel meer te vinden!!! de tijd der wonderen is nog niet voorbij de magische afstemming reeks 2Oj dl Winkel waarin .8, VRAAGSTAART VRAAGT U... MARKTPRIJZEN HST HUIS DER Gerard VANDERSTEENE Gediplomeerd Optieker 20, Weststraat, 20 DIKSMUIDE kent gij deze nieuwe steek De Enkele DuiveSssteek B REUKMEESTERS - ORTHOPEDISTEN Im overwint VALLINGEN en GRIEP.,,, hij verlicht de RHEUMATIEK kH nackf. widnjRSCHEtf HOOFDPIJNEN, ZBMWPUNEttaa inentetewdnoleh/ ^oëvÊBBgêia. Griep en keelont steking vervliegen Neem «ASPRO* tegtïl Een hardnekkige valling door ASPRO' Op alle manier zoekt men ze na te maken "TAMINES" maar... niets te doen, zijn stelsel is gebreveteerd Dll 0. Ailegaert-waBreaDcm Rijselstraat, 1 - 5, IE PER S) voor HEEREN vanaf 160 Fr. voor JONGELINGEN vanaf 10O Fr. voor KINDERS vanaf 50 Fr. BREUKBANDEN BUIKBANDEN ORTHOPEDISCHE KUNSTBEENEN Vernietigt de mopdevm <kP ÜK ONTSTAAT van Golfkostuimen - Regenmantels Werkkleederen, Fantasiebroeken, enz. MODERNE INRICHTING VAN VERVOER GELD Snij- en Naai schoei Algemeen Vertegenwoordiger voor IEPER en POPERINGE: ¥andersnarliere Neermarkt, 5, IEPER VERWEN IN ALLE KLEUREN VERDIEN 25 TOT 50 FR. m Algemeene Agenten voor de Streek der Ontroomers Melotte 1 OPLOSSINGEN Amerikaanse!» Krokodil. Welk b> dat simcngesleld woord? Het nieuwe raadseL Hans-worsteD. Verborgen beroep. Rob. Dekrukkc is tv AT 7 0? boekdrukker WA' l*T Samengesteld woord. Uilenspiegel Alchimie >Vat is? Een «Albino» ia een wi' -•■■■ exemplaar van een gekleurde dierensoort i ook een witte neger of een witte roodhuid, i HET SPREEKWOORD Spreekwoord. Alles begrijpen ls alles n,rr,r vergeven. VAN DE_ \\ELK Reken-puzzle. 84473 x 6472451 546747353323. j E A I HET NIEUWE RAADSEL REKEN-PVZZLE. Noem een drank die juist het tegen- 1 overgestelde uitwerkt van hetgeen rijn naam zegt. VERBORGEN BEROEP Welk bero:p oefent <.GREE VERSTELP» uit? Om haar beroep te ontdekken vol staat het de letters van haar naam te wijzigen. SAMENGESTELD WOORD_ Het eerste deel is en kade, een rivier kant. Het tweede deel is een ander woord voor echtgenoot. Het geheel is een Zuid- IMHaHBHHSBHBHaHMlUaaEii'VBSailBaSMSHBaBBBIHBgBaa 11111 1 Vervang de puntjes van bovenstaande vermenigvuldiging door hun cijfers. Al de daarin voorkomende cijfers 1 werden reeds geplaatst. Vermenigvuldigtal en. verme nigvuldiger bestaan uit de cijfers 1 ft 9. (Nadruk, ook gedeeltelijk, verboden}. VRAAGSTAART Anderlecht, 30 Dec. Varkensmarkt. Te koop gesteld: 564, aan 11-25-12.15 fr. leper, 31 Dec. Tarwe 121-123; rogge 76-78; haver 90-92; brouwersgerst 92-100; voedergerst 90-92; erwten 133-135; paar- denbooncn 124-126; aardappelen 25-30; boter 25-26; eieren 0.68-0.72; biggen 210-250; id 9.50 liet kilo; tarwestrooi 17- 19; roggestrooi 16-18; haverstrooi 20-22; gerstestrooi 22-24; weidehooi 30-33; kla- verhooi 36-37luzernehooi 33-35ruw vlas 84-86; gewoon klaverzaad 28-30; steen kool klaverzaad 28-30; bastaard klaver zaad 32-34; rood klaverzaad 35-36; wit klaverzaad 37voederbeeten 84. Diksmuide, 2 Jan. Boter 24-25; eieren 0.62-0.65; aardappelen 30-40; tarwe 112- 116; rogge 68-78; haver 86-90; strooi 18- 26; hooi 25-35; voederbeeten 7.00-9.00; brouwersgerst 86-90. Kortrijk, 2 jan. Tarwebloem 154; zemelen 84; gorte zemelen 78; boter 26- 26.50; eieren 0.65-0.70; 'furkschc tarwe piata 100; id. cinquantino 130; witte tarwe 114-119; rogge 67-72; haver 78-85; paar- denboonen 90-92; gerst 76-82; hooi 45-48; strooi 19-21; aardappelen, gele 27-29; voe derbeeten 9.00-10; lijnzaad vreemd 144; id. inlandsch 134; koolzaad vreemd 154; lijnzaadkoeken inlandsche 134; id. Ame rika 130; id. koolzaad 85; id. coco 118; id. arachide 118; nitrate van Chili 112; ammoniak sulfaat 98; arachide-olie brut 325id. caramandel 320lijnzaadolie 240 koolzaadolie 445; vlas der Leie 1.15-1.70; wit vlas 1.60-2.90; vlas op den grond ge root 0.20-1.50; ruw werk 6.00-7.20; sui- kerijboonen, oude 67id. nieuwe 80. Veemarkt. Te koop gesteld 340 stuks 163 koeien 4.10-5.10 levend het kilo; 140 vaarzen 4.60-6.10; 16 stieren 4.40-5.50; 21 ossen 4.60-6.60. Konijnen 7.00 het kilo; kiekens 15-18 id.; hennen 14-19; duiven 3.00-3.50; eenden 15-17; ganzen 20-30. Vellen van: geiten 15 het stuk; konij nen 8.00 het kilo; schapen 6.00; koeien 4.00; vaarzen 5.00; stieren 3.90; ossen 5.10; kalveren 7-25. Anderlecht, 3 Jan. Varkensmarkt. Aangevoerd 2555; verkocht tegen den ge middelden prijs van 7.70-8.70 fr.. Aantal geslachte varkens468. Roesela re, 3 Jan. Tarwe 110; rogge 64; haver 76; zemelen 84; maïs plata 96; id. cinquantino 130; boekweit 110; voeder gerst 80; zomergerst 80; wintergerst 80; erwten 80; paardenboonen 95; lijnzaad 142; iijnmeel 132; Amerikaansche lijnkoe ken 123; ruw vlas in strooi 70-150; uitge lezen vlas 160-200; tabak 6.50-7.00; voe derbeeten 9.00-10; aardappelen: furore 31- 32. kruger 31-32, geldersche muizen 27-28, vainqueurs 25-26, industries 25-27, roode ster 45-50; tarwe strooi 24; roggestrooi 22-23; haverstrooi 45; luzernehooi 45 j sui- kerijboonen,. besch. 1938, 67; id. nieuwe groei 1939, 80; koolzaadolie 375; lijnzaad olie 237.50; nitraat 125; ammoniak 100; cyanamide 90; kalksalpeter 103; fosfaat 34; nitrouchou 95: thomasslakken wagon Charleroi 14-16, 228: fertiphos 38-43, 98; silviniet 14-16 t.h. 27.50; id. 20-22 t.h. 34.50; chloorpotasch 40 t.h. 70.75; id. 50 t.h. 120; zwavelpotasch 48 t.h. 154; 610 biggen 11.50- 12 het kilo; boter 24-26; klompen 24-25; eieren 0.60-0.624 oude duiven 5.00 het kop pel; jonge duiven 9.00 id.: konijnen 6.00 het kilo; oude hennen 7.5Ö-8.00; kiekens 9.00-10; haantjes 10; vellen 7.00. Anderlecht, 4 Jan. Veemarkt. Te koop gesteld 2505 stuks594 ossen 4 40- 6.50; het kilo; 214 stieren 4.30-5.40; 1697 koeien en vaarzen: koeien 3.80-5.10 en vaarzen 4.40-6.50. Veurne, 4 Jan. Tarwe 110-112; ha ver 70-74; rogge 64-68; gerst 72-78; erw ten 140-145; paardenboonen 95-98; aard appelen 30-35klaverzaad 10-12voeder beeten 8.00-9.00; hooi 450-600: strooi 130- 180; boter 24-25; eieren 0.65-0.70; id. van eenden 0.72; konijnen 6.00-7.00 het kilo; kiekens 8.00-9.00; oude hennen 12-15; een den 17-20 het koppel; jonge duiven 6.00- '00T-097 "3A|np apno 100 Loo, 5 Jan. - Boter 24-25: eiercu 0.64-0.67. Anderlecht, 5 Jan. Kalverenmarkt. Te koop gesteld: 1253 stuks, 7.25-10.25 ge middeld bet kilo; toegekomen gedurende de week1446 stuks. Poperinge, 6 Jan. Tarwe 114; rogge 68; haver 78; erwten: van Schokland 170, ronde blauwe 135; witte boonen (flageo lets) 250; aardappelen 30; boter 24.00- 26.00; eieren 0.56-0.65; hoppe: opbr. 1938: v.crkoopers 650, koopers 625; opbr. 1939: ferkoopers 675, koopers 650. BBBBBBCBCBBBKUBaBBBBBmBaaBI Komt alle week in de streek en ten uwen huize opa anvraag fBBBBZB3SBBBBBBBBBBBBBBBSBBI Indien gij weten wilt hoe men deze steek kan breien, is het voldoende uw naam en adres op een stuk papier te schrijven, er 3 zegels van 0,75 fr. bij te voegen en alles te versturen aan de Filatures des 3 Suis ses», Dienst Nr 746, te Dottenijs (West- Vlaanderen). Omgaand zult gij een exem plaar ontvangen van de zeer interessante brochure welke zoojuist door de Filatu res des 3 Suisses» werd uitgegeven onder de titel: «24 BreistekenIn dit boekje vindt gij, op aangename wijze voorgesteld, de uitleg betreffende 24 geheel nieuwe brei steken. Door een vernuftig systeem van plooiïng vindt men in het boekje onmid dellijk de steek die men zoekt. Elke be schrijving van een motief is op zeer klare wijze toegelicht door een teckening. Doe uw aanvraag vandaag nog, gij zult er be slist tevreden over zijn OOSTENDE BRUGGE H. ScrruysUan, 7 Zuidzandstraat, 25 Tel. 600 Tel. 326.79 De Radio, die fee waarvan ledereen maar al te goed de charmes kent, heeft* wederom met haar tooverstok geslagen ,- het moeilijke zoeken naar stations bestaat niet meer I Een magische afstemming s werd dit jaar bij de veelvuldige eigen schappen, zoowel mu zikale als technische, die haar toestellen kenmerkten, gevoegd. Wenscht gij Rome Parijs Londen Huizen druk op een eenvoudigen knop en het gevraagde station zal zich laten hooren met de legendarische zuiverheid van S. B. R. 12 MODELLEN van 1.390 fr. tot 4.200 fr. Geen half werk met 'ASPROgeen men zal wel zien geen misschien I Zijn werking is snel en definitief. Indien gij een aanval van valling of griep voelt aankomen, neem dan' snel 2 tabletten 'ASPRO rillingen, niezen, stramheid... zullen in cenS oogwenk verdwijnen. Twee andere tabletten 's avonds bij het slapend gaan in een warmen drank genomen en 's anderendaags morgens! zijt gij hersteld.... Als gij lijdt aan rhcuniatiek, sciatica, lumbago, dan zal 'ASPRO'U vanaf de eerste dosis verlichten schele hoofdpijnen,' zenuwpijnen, tandpijnen, enz... verzwinden. Als gorgeltniadel is 'ASPROeenig, hij verlicht bijna oogcnblikkelijk uw Maar er is nog meer i 'ASPRO' stelt zich niet tevreden de pijn en d ziekte spoedig te verlichten, hij valt ook hun oorzaken::j' koorts af, doodt de m'ikroben, helpt het organisme om voor een epcciute dokumenluiie-reekt 39 Naam Adres terug te zcndtK aan S. B. R.. 66, RuysbroecksleenioegVorst* Brussel Espa 200.000 Landbouwers hebben de voorkeur gegeven aan den wereldberoemden beetmolen «RAPIDE». 200.000 Koopers kunnen zich niet bedriegen 1 Dezelfde verbluffende bijval valt te beurt aan de prach tige waschmachines en droogmachines «RAPIDE», reductoren voor aalpompen, cirkelzaagmachientjes, alsmede de ultra-moderne eetbakken voor biggen. Vraag heden nog kataloog en prijzen aan de bekende firma DE VLEESCHAUWER Gebroeders OPHASSELT Telef. 146 Geeraardsbergen Of aan de loka'e agenten. Ik heb het groot genoegen U mede te deelen dal 4 ASPRO 9 het ideaal middel it legen de pijn. Ik had een griep vergezeld van keelontsteking en ASPRO 9 alleen heeft mij hersteld. Ik heb dan ook orv produkt in mijn omgeving ivarm aanbevolen. Mevr. Wwe Colette Ernest, 149, rue Joseph Hoduise, Grivegnée-Luik. VALLING GRIEP SCHELE HOOFDPIJN RHEUP1ATIEK ZENUWACHTIGHEID NEERSLACHTIGHEID S fr. hel pak '0 tabletten. XO fr. hel pak *an 25 tabletten ZO fr. het pal[ van 60 tabletten' S. A. ANCIENNF. MAISON LOUIS SANDERS, Brustd an... Hij snijdt iet urine zuur uil te drijvü. Ziedaar waarom 'ASPRO zoovele diensten bewijst, waaroinf millio fimiliën er de «BESCHERMER DER FAMILIE» van gemaakt hebben. Ik had reeds geruimen tijd een valling en besloot een pakje ASPRO 9 rui'ctnd Gedurende drie dagen nam ik er van en ben thans geheel hersteld. Ik bedank V hariclijk omJ dat gij zulk afdoend middel op de markt hebt gebracht en zal dan ook niet nalaten hem bif mijn vrienden aan te bevelen. m. MARLOYE, Avb (Veil in) Luxemborf Verwaarloos een keelpijn niet want de keel is de in- oort der mikroben. Gorgel met 2 tabletten j in een weinig warm water, de verlichting zal oogenblikkelijk zijn en de ontsmettende werking blijvend want de kleine deeltjes van 'ASPRO door zich op de slijmvliezen neer t< zetten, verwijderen de besmetting, geheel is EN op maat en volgens geval. Corsetten en Apparaten om de misvormde ledematen weer recht te brengen. in duralumin, beroemd ten opzichte van sterkte en lichtheid. M ONTVANGPLAATS TE: I p pp p KorteTorhoutstraat, 16, den 2n en 4n Za« a-iix fer(jag van iedere maand, van 9 tot II u. VFIIRNF1 Hötel de l'Europe Statieplaali» v tiviMst» de1 Zondag van Iedere maand, van 9v» tot 11 uur. IA lit brlefwistelirig sturen naar Oostende, H. Sermyslaan. mm *S ZONDAGS CPEN TOT 5 UUR FLORENT DUMORTIER bij da Stati* POPERINGE T.I. lil Autobur.aa, 40, 50, 62 plaatsen. Lux.. Autocar., seer comfortable, 26 en 34 plaatsen. Lux.-Autos (Taxis). 7 pL AUTO-CORBILLARD voor Begra vingen en Lijkenvervoer, in stad en omliggende. Autocamion voor bees- tenvervoer. Verhuiswagen (gecapi tonneerd). Allerhande vervoer vooe binnen- en buitenland. IBBWmHBBBBBBRBBKHBRBBBBCIlBBEBBIfftnASEBBERBBBOBBBSBB BERICHT aan Middenstanders, Landbouwers, Stielman nen en Handelaars Aan eerlijke eu werkzame lieden verschaf fen wij aan zeer matige voorwaarden lee ningen op eigendommen voor het uitbrei den van zaken, aankoop van vee of werk tuigen, alsook voor teruggave van vroe gere drukkende leeningen. Kostelooze en niet verbindende inlichtingen bü het LEEN1NGSKANTOOR Zodiaquestraat, 22, te FOREST-BRUSSEL-ZUID of zich persoonlijk wenden te: IEPER, Elverdingestr., 56, den Zaterdag, van 9 tot 12 uur. Bijzondere voorwaarden aan land bouwers, kleingebruikers, eigenaars IBBBBIBBBBBEBBBBBaBBBBBBBBBfl voor Dames NOUVEAUTÉ 43, RijMl.tr, 43, IEPER. Dag-, avond- tn Zoudaglessen. Leert snijden in 4 maaud e n.D iplo ma na eind - examen. OUDERS Leert uw meis je de stiel van NAAISTER. Snijden-naaien in 8 maanden. - Be- kwaamheidscerti- fikaat na einde der lessen. Vraagt Inlichting. wrdoovtnqmükUtM te slikken. Het zal U verbaasd doen staan hoe rap de pijn verdwijnt wanneer U de pijnlijke plek met Sloans bestrijkt. Het innemen van verdoovingsniid- dclen levert het gevaar op dat het gcheelc gestel van streek geraakt, en in geen geval kan er meer van worden verwacht dan dat tij sléchte tijdelijke verlichting brengen. Sloans tast d« oorzaak van de pijn aan. Ziet werkt «onder inwrijven en vernietigt de pijn waar de pijn ontstaat. Blijft volhouden met Sloans. Het drijit de congestie, die de oorzaak van de pijn is, uiteen. Sloans houdt U bevrijd van Uheumat-.ek, verzekert U dagen van pi/n bevrijd en rustige nachten. Bij alle Apothekers. Prijs: fr. 9.75; ook groote, ocouomische fle*ch: fr. 14.-. Sloans vsTAchtaft snel, zekere verlichting van da smarten van Rkeumetiek. Lendenpijn. Heup- hebt Zenuwentefeking, Ru<r.«KVsrrekidw***, Kneuzingen, tn *!fo Spier- en Zenuwpijnen. Etscht Liniment SLOAN. Vmcerpt namaak till. Voorschrift van Dokter Slean. Telefoon 523 ltUU1IUUÜUilïÜIÖüi^tamme» Laatste model BUFFET "TAMINES,, Thaumaturge I BTOOMVEJlWRItU NTBCïTWASSCHEXIJ DROOGKUIS CHEBLT van BRUGGE, van allerlei stoffen, opgemaakte en niet opgemasktc klaefflngstukken, «onder toedoen. Keubelstoffen, binnen-versiering. Verzorgd Werk Spoedige Bediening BIJZONDER ZWART VOOR ROUW IN 24 UREN BIJHUIZEN VOOBl POPERINGEi M. A. Vandermeersche, 15, Maur. Dewulfstraat. DIKSMUIDEi Mad. Pil, Groote Markt, 9. IEP5R: Mei. Domicent, 21, Korte Torhoutstr*a& MEENENt Mej. Caombar, 22, Rijsselsche straat. ROESELAREt M. A. Depoorter, 40, Zuidstraat» VEURNEt M. J. Nowé, 10, Nicuwstraat NÏEUWPOORTi Mej. Hendryekx, Marktstraat. 12. per dag, thuis met werkkontrakt: breima- chien laatste uitvinding. Kosteloos aan- Ieeren. Vraagt gratis kataloog. BREIWERK BEROEPSSCHOOL Brussel, 180, Brabantstraat; Gent, 58, As- stridlaan; Antwerpen, 19, Van Maerland- straat. ■•jfV /-vyvr-ii- TOMAAT - Nepofl- ta&nsche son direkt op uw tafel. TOMAAT-bevat A B.C.-vitamines voor 'tieren onmisbaar TOMAAT - koningin d' kwaJit. en onver- ge te lijken smaak TOMAAT - gesond en natuurlijk pro duct. BELGISCHE HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ SPAARKAS Naamlooze Vennootschap gesticht in 190^ 40, Lange Nieuwstraat, ANTWERPEN Private mderneming beheerd door hej koninklijk besluit van 15 December 1934! Handelsregister: Antwerpen Nr 3800. Kapitaal en Reserven: fr. 29.275.090, SPAARBOEKJES Intrest3,00 - 3,25 - 3,50 - 3,75 7« netto^ LEENINGEN OP VASTE GOEDEREN.' BEHEERRAAD: ii. Baron lean Cogcls,.Voorzitter, if. Einile Jacobs, Beheerder. M. Alph. Üllcns de Schooten, Beheerder. Af. Paul Van den Bosch, Afg.-Beheerder. Om meer inlichtingen te bekomen ge lieve U te wenden tot onze agenten: Krombekc: Mevr. Wed. Denys-Verhaeghe. Beveren a/IJzeri f Tahon, Gem.-Secr. Oostvleterem Me}. Yvonne Van Houtte. Nieuwkerke: Cyr. Alahieu, Gein.-Ontv. Mee,cn: 3. Dehem, G Gratrystr., 41, Brus.' Ploegiteert: V. Menet, 109, rue d'Arment Roesbrugge: G. Delplace, Gem.-Ontv. Waatten: Pierre De Simpel, Notaris. Wervik: M. Leon Debonnet, Leiestr., 26. We»tvleteren: Mevr. Wed. I (Jhiafghebeu* De uitslag aer ontleding bewijst dat de NIEUWE MÉLOTTE de melk grondig ontroomt. Bevraag diegenen die een nieuwen Mélotte bezitten, om U *elf van deze waarheid te overtuigen. DE MÉLOTTE ALLEEN £eeft 100% ROEST- r~VRIJ STAAL voor al 1de deelen die met de melk in aanraking komen. Het door en door roestvrij staaf moet niet ver aard worden met het oppervlakkig vertind, ver nikkeld of gechromeerd metaal der concurrentie dat mettertijd afbrokkelt en verslijt. ,VEEL MINDER ONKOSTEN voor het onder- boud: geen roest meer te vreezen, geen vertin ningen meer. VEEL MINDER TIJD NOODIG voor het kui- •chen: roestvrij staal is spiegelglad en kan zoo gemakkelijk als glas gereinigd worden. HOOGST GEWICHTIG! D« IttloHl Bftffï&SïerS Worden gedurig door de Firma nagezien. De agenten bezitten al de noodigs vervangstukken. Voor vreemde ontroomera vindt men moeilijk vervaugstukken die dan nog geweldig duur fijn. Duiiende landbouwer» wetea bet bij ondervinding. Maar ondervinding maakt wijs!

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1939 | | pagina 8