AS HEMEL-AARDE LUSTRUMFEEST Burgos, Burgos, Burgos Na het Bezoek te Rome De Politieke Toestand in ons Land KATHOLIEK WEEKBLAD VAN IEPER Hst Algemeen Christelijk Werbond ^san Werkgevers viert zijn INTERNATIONAAL OVERZICHT DS SURGOSSCWESTIE iS OPGELOST De omvorming der Rsgeering sluit op groote moeilijkheden ZONDAG 22 JANUARI 1939. T JAAR. N 4. W" «DE HALLE Katholiek Weekblad Tan leper Bureel: Boterstraat, 58, IEPER. ABONNEMENTSPRIJS VOOR 1 JAAR (per post) Binnenland 25.Frank Engeland 10-Belgas Frankrijk 9.Belgas Belgisch Kongo 9.Belgas Alle andere landen 13.Belgas Medewerkers zijn verantwoordelijk voor kun artikels. TARIEF VOOR BERICHTEN Kleine berichten pe« regel 1.fr. 2 fr. toel. v. ber m. adr. t. bur. Kleine berichten (minimum) 4.fr. Rouwber. en Bedank, (min.) S.fr. Drukker-Uitgever: SANSEN-VANNESTE, Poperinge. Tel. Poperinge Nr 9. Postcheckrekening Nr 155.70. Te herhalen aankondigingen: prMs op aanvraag. Annoncen zijn vooraf te betalen en moeten tegen den Woen^ap avond ingezonden worden. Kleine be- rich'en tegen den Donderdag noen. ÉMttÊ-óyrsi lÉtMHÉAa sekratlebel rinkelt overal waar een priester die geheime woorden spreekt over een rondeken brood. De gesneuvelde biedt zich weer le vend voor God en bedelt niet voor zich, maar voor ons. God weigert niet aan zijn gesneu velden Zoon die verrees en nogmaals bedelt met ons smeekschrift in de hand. SCHOONER DAN... LOURDES is schoon. Duizenden pel grims bidden zooals men daar alleen bidden kan. Nochtans kan Lourdes niet opwegen tegen één heilige Mis. De HEMEL is schoon. Al de enge len en Gods lieve heilligen zijn ge schaard voor Gods troon en brengen Hem hulde en dank. Christus bedient zich van de han den en den mond van den priester om zijn lijden en dood nog eens aan zijn Vader op te dragen in de H. Mis. Dat is de as die hemel en aarde ver bindt. Wat zijn onze schamele gebeden? Hier bidt Christus met ons, voor ons en in onze plaats. Hoe zou Hij niet verhoord worden? Hij geeft zijn Vader den oneindigen eerbied en de grenzelooze dankbaarheid die Hem verschuldigd zijn. Hij houdt de straffen tegen. Waar onze zonden roepen om wraak, roept Hij: «Spaar hen, vergeef hun, ze we ten niet wat ze doen. Hij vraagt het schoon en smeekt voor ons met een almachtig gebed. Hij is de groote Aanbidder en Dan ker. Hij is de groote Verzoener en Smee- ker. OUD-STRIJDER. Een oud-strijder, invalied, zendt een smeekschrift naar hoogerhand. Het wordt niet in de mand gegooid, omdat het van een oorlogsverminkte komt. De koning of de minister antwoor den niet: «Brave man, de oorlog is allang voorbij, gij zijt niet meer in de loopgraven, uw wonden zijn gene zen, gij zijt gedekoreerd en ge trekt uw pensioen. Men is u niets meer schuldig. Neen, hij heeft nog recht van spre ken; zijn verdiensten blijven; zijn kwetsuren zijn toe, 't is waar, maar hij blijft toch oud-strijder. En met eerbied voor zijn verleden wordt naar hem geluisterd. O. L. Heer heeft ook veel wonden opgeloopen in dien reuzenstrijd tegen Satan en de zonde. Hij biedt zijn lijden aan zijn Va der, toont zijn wonden en doet zijn verwierven rechten gelden, die on eindig zijn. En met eerbied voor dien Hooge Welbeminden Zoon, voor dien oud strijder en groot gekwetste, met zijn oneindige rechten, luistert de Vader. De Vader zegt niet; «Uw bitter lij den is lang voorbij, uw wonden zijn genezen en hersteld. Gij geniet de opperste rust aan mijn rechter zijde.». GESNEUVELDE VERREZEN. Maar wat gezegd: Moest een ge sneuvelde soldaat heden weer levend opstaan uit het graf waarover gras groeide, een uit het kerkhof van Westvleteren of Houthulst of Adin- kerke. Moest deze zich aanbieden en de hand uitreiken om een stuk brood te vragen aan zijn vader, wie zou wei geren het te geven! Christus sneuvelde en verrees. Hij verscheen weer levend. Hebt gij daar aan gedacht? Hij komt tegenwoordig als de con- isïssaBaBBaBB3Hia!asiiaEasasssBflissiS2aa:saiiaz353a23£SZsaBEXu Een Mis is meer. MARIA'S gebed is schoon. Welke Ho- sannah of Sanctus gaat er uit haar hart niet gedurig naar God; welke vurige smeekbede om genade en berm- hertigheid! Neem ons niet kwalijk, Goede Moe der Maria, gij zult de eerste zijn om te bekennen dat gij maar de dienst maagd zijt des Heeren en dat het offer van uw Zoon oneindig waardi ger is. EN GIJ MENSCH. En gij, mensch, gij laat de Mis in de week omdat het warmer is in uwen polk, en voor de rest trekt ge 't u niet aan, al hebt gij tijd. De wereld wentelt en draait, de menschen draaien nog wisselvalliger. De as Hemel-Aarde blijft voortbe staan spijts alle tegenslagen en te genwerkingen. En gij, flauwe christen, peinst dat ge een pilaarbijter zijt als gij die ver- hevenste dingen pocgt eenigszins te schatten naar waarde. De Mis is alle dagen gelijk, 't is al tijd hetzelfde, durft ge meenen. Volgt in uw kerkeboek en ge zult zien hoeveel gebeden dagelijks veranderen. En gij die peinst: 't Is genoeg den Zondag.Gij blijft daar al achter, gij hoort messe, ja, gelijk uw kerke- stoel. Hij ook blijft daar staan. Hij hoort nog beter messe. Hij loopt niet te vroeg weg en was aan tijden bij 't begin; Hij doet meer dan gij. Hij ook wacht tot het gedaan is... en zelfs nog langer. Hij heeft een voordcel bij u, Hij verveelt zich niet, gaapt en geeuwt niet. Hij kijkt niet om. Hij zwijgt, ten minste. A. B. S3S£i.22 GE ZIJT OVER ONS BLAD TEVRE- DEN! NA LEZING, SCHUIF HET IN HANDEN VAN EEN GEBUUR OF VRIEND, ZOO STEUNT GE ONS. - DANK EROM. Op 5 Februari 1939 virrt A.C.V.W. W:s.-Vlaanderen te Korr ;1;, zijn tienja rig bestaan. Hei is 10 jaar geleden dat hier een eer ste poging werd gedaan om patroons, en vooraanstaanden in al de takken van het economisch leven te zamen te brengen in een Algemeen Verbond van Christelijke Werkgevers. De bedoeling was: door aangepaste middelen het gezag en aanzien der Chris telijke Patroons op elk gebied te herstel len, en in het sociaal en economisch leven d; christelijke princiepen te doen door dringen. De stille pogüig van 10 jaar geleden is door taaie arbeid cn edelmoedige mede werking van meer anderen, uitgebouwd tot een organisatie die van langs om meer ge waardeerd wordt als een der steunpijlers c:ner gezonde orde in ons lar.d, en voor dewelke zeker nog een grooter taak blijft voorbehouden. Het A.C.V.W. rekent op de medehulp van al zijne trouwe leden om door per soonlijke deelneming cn propaganda bij vrienden uit hun stand, deze feestviering te li.en uitgroeien tot een grcotsche be tooging van ce geelotene eendracht en w.isgracht van hec christelijk patronaat. Z. Exc. Mgr Lamlrcy cn de He:r Gcu- ve.neur Baeis betuigen hunne bijzondeie waarceeririg voor hec werk der Christelij ke Werkgevers door persoonlijke deelna me aan de feestviering. DAGORDE Te 9.30 uur: H. Mis in Si Maartens, om Gods zegen over ons Verbond en tot ziele- lafenis onzer afgestorven leden. Kan selrede door Z. E. H. Kan. Camerlynck, S. T. M. Pastoor-Deken der stad. (Bede 5 min. vóór tijd in de kerk te zijn om de voorbehouden plaatsen te bezetten). Te 10.30 uur: Op het Stadhuis. Acade mische zitting. E. H. Van Overbeke, Diocesaan Proost: Tien jaar A. C. V. W. Dr Jur. L. A. Bekaert, Algemeen Voor zitter van A. C. V. W. en Voorzitter van Afdeeling West-Vlaanderen: «.Ons A. C. V. W. vandaag en morgenZ. Exc. Minister P. Heymans. Minister van Eco nomische Zaken, Middenstand en Land bouw: «De Belgische economie ten over staan van de wereldeconomie Te 1 uur: In de Hallen, Doornikstraat, Banket voorgezeten door Z. Exc. Mgr. Lamiroy. N. B. Inschrijving voor het Banket 40 fr. (dranken niet inbegrepen) door storting op po tr. 2427.42, Van Overbeke KortrijK. Een deelr.emingskaart op het feest af te geven zal U worcen toegezon den. Gelief tijdig in te schrijven opdat voor U en voer ons, alles in orde kunne geregeld worden. Inlichtingen: Sekretariaat, Markesteen weg, 48, Kortrijk. - Telefoon 1515. M.jaauaiiHaasiissasBKaBaaaaBïBetkHflBBBBBflBBflBBflSKflBSBiasBBBB EEN ZONDERLINGE MANIER VAN PROTESTEEREN REGEERINGSMOEILIJKHEDEN. Dat de groote mogendheden, zooals Frankrijk, Engeland, Italië, Duitsch- land en Rusland, sterk geïnteresseerd zijn bij het verloop van de burgeroor log in Spanje schijnt min of meer vanzelfsprekend te zijn. Niet alleen en zelfs niet hoofdzakelijk om eco nomische belangen is het hen daar bij te doen. Het is duidelijk gebleken, dat vooral politieke beweegredenen hun houding tegenover dat netelige vraagstuk beïnvloeden: het behoud of het winnen van een bondgenoot, het behoud of het versterken van de invloed in de Middellandsche Zee, enz. Minder begrijpelijk is het echter dat een klein landje zooals het onze zich overdreven laat beroeren door het gebeuren op het Iberisch Schier eiland, om redenen die ten nadeele moeten uitvallen van gezonde natio nale politieke en economische belan gen. De binnenlandsche strijd die we bij ons, reeds sedert maanden meemaken naar aanleiding van de vertegenwoor diging te Burgos en die herhaaldelijk een regeeringscrisis dreigde uit te lokken, is des te ongelukkiger, daar bijna alle landen op een paar na zon der moeilijkheden tot het zenden van een vertegenwoordiger besloten. In Belgie wordt de opvatting van de meerderheid van de bevolking te gengewerkt door één •partij, de socia listische, die zijn zin iveet te krijgen door de bestendige dreiging met mi nistercrisis. Dit wijst op een zeer be denkelijke toestand. Ons land is het operatieveld geworden van de IIen IIP Internationale, nadat ze achter eenvolgens mislukten in verschillende Europeesche landen. De Belgische regeering onder den druk van de socialistische partij kiest partij in Spanje voor de roode regee ring, wanneer ze eigenlijk hare poli tiek van zelfstandigheid en neutrali teit getrouw, zich van alle uitspraak zou moeten onthouden. DE HEER SPAAK TE GENEVE. Tijdens de 104e zitting van ds Vol kenbondsraad, waar het Spaansche vraagstuk als een der voornaamste punten op het programma stond, heeft de Eerste Minister Spaak een rede gehouden, d e noodzakelijk een pijnlijke indruk bij ons moet laten. Hierin heeft hij de lof gezongen van dé roode regeering, omdat se- cr toe overgegaan is een belangrijk contin gent vrijwilligers terug te zenden, ter wijl hij laat veronderstellen, dat dit niet het geval is geweest aan de zijde van Franco. Verder heeft hij in ge heel zijn uiting blijken betoond van uitgesproken sympathie voor de re geering van Barcelona en van anti pathie voor de andere zijde. heeft zich onlang» in Engeland voorgedaan. Engelsche vrerklooien hadden niet» betera gevonden dan zich met boeien te gaan vastklampen aan de hekkens voor het huis van den Engelschen Minister van Arbeid. Zoo in lange reien stonden z« opgesteld en enkelen onder hen hielden een plakaat voor zich waarop géschre ven stond: «Bevrijd ons van den honger.». Toen de politie bijkwam lieten ze aich zonder de minste weerstand gevangen nemen. HEER SPAAK Belgische Eerste Minister. Zoo heeft Belgie bij monde van zijn Eerste Minister, zich nog eens uitge sproken ten voordeele van een partij, op een oogenblik dat deze partij mer kelijke verliezen te boeken heeft en dat ze zelfs volledig dreigt verslagen te worden. Des te flagranter zijn de ontboeze mingen van den Heer Spaak, daar tegenover de £.590 vrijwilligers die het roode leger gelost heeft, er aan de zijde van Generaal Franco 10.000 Ita- liaansche vrijwilligers naar huis ge zonden werden. En dat wordt opzet telijk verzwegen of zelfs stilzwijgend ontkend. EN ALS FRANCO WINT... Het zal voor iedereen begrijpelijk zijn dat de woorden van Minister Spaak in geen goede aarde zullen ge vallen zijn te Burgos. En de ontstem ming zal zich natuurlijk keeren tegen Belgie. Het is niet moeilijk om te voorzien welke gev&:tfsn zulk een han delwijze zou hebben zoo Franco mor gen de meester van geheel Spanje wordt. Wanneer alle landen, die thans politiek of economisch te Burgos ver tegenwoordigd zijn op spoedige en ge makkelijke wijze hunne verhoudin gen met het nieuwe Spanje zouden weten te regelen, zou de Belgische re geering met allerlei moeilijkheden te kampen hebben, die zeer nadeelig zouden zijn voor de economische be trekkingen, die zoo bloeiend waren voor het uitbreken van de burger oorlog. Voor een land, dat grooten- deels op uitvoer aangewezen is, om zijn bevolking arbeid en brood te ver schaffen, kan de huidige handelwijze van den Heer Spaak niet ongelukki ger zijn. OPDRACHT VAN DE B.W.P. Het is opvallend, dat de beruchte rede van Spaak plaats grijpt 24 uur nadat de raad van de B.W.P. bijeen gekomen is om zijn zegen te geven over zijn politiek. Zoo mag met recht verondersteld worden, dat de Eerste Minister gehandeld heeft in opdracht van de partij, waarin hij verkozen werd. Sedert maanden reeds ergeren zich tal van gezonddenkende menschen over de aanmatiging waarvan de Bel gische Werkliedenpartij het bewijs le vert. Niet meer de belangen van het gansche land met zijn zijn gansche bevolking worden op die wijze ge diend maar wel de belangen van een partij en vooral van de socialistische bureaucratie, die tijdens de laatste jaren op snelle wijze is aangegroeid, zonder dat daarbij altijd getuigenis sen van bekwaamheid werden in acht genomen. Het schandaal Imianitoff is hier het sprekendste bewijs voor. Ook op gebied van de buitenland sche politiek zijn het de belangen van de socialistische partij, niet deze van het land, die doorslaggevend zijn ver mits tegen de belangen van het land gehandeld wordt. De kracht en de aanhang van de B.W.P. hangen groo- tendeels af van het.succes van de so cialistische partijen in het buiten land. De lange weerstand die de roode regeering van Barcelona tegen de troepen vfin Generaal Franco gebo den heeft is gunstig geweest voor het prestige van het socialisme. Overwint Franco dan wordt een gevoelige slag toegebracht aan dat zelfde socialisme. Dat legt de houding van socialist Spaak uit, maar Eerste Minister Spaak heeft hierdoor een zware flater be gaan. (Verboden nadruk.) ROSKAM. FRANKRIJK VLOOTMANfEUVERS De vloten van de Middellandsche Zee en van den Atlantischen Oceaan zullen deze dagen belangrijke vlootmar.eeuvers uit- vosren aan de kusten van Noord-Afrika. Meer dan 80 oorlogsbodems zullen hieraan deelnemen. Op zelfde tijdstip zullen osk Engelsche vlootmanceuvers gehouden worden ter hoogte van Gibraltar. GEEN INMENGING IN SPANJE De Fransche Marxisten hebben een nieuwe groote actie ingezet opdat de Fransche Regeering zou tusschenkomen ten bate der Spaansche rooden. De Fransche Regeering heeft echter be sloten haar houding tegenover Spanje niet te wijzigen en de niet-inmenging toe te passen. ENGELAND GEHEIMZINNIGE ONTPLOFFINGEN Te Londen cn Manchester hebben zich geweldige ontploffingen voorgedaan. Groo te schade werd aangericht. Het bleek dat bommen werden neergelegd. Meestal scheen men het gemunt te hebben tegen ekktrleke installaties. Een persoon werd gedood. In verschillende plaatsen werden bom men gevonden. Lieden van het Iersch Republikeinsch Leger, dat buiten de wet staat, zijn ver dacht deze aanslagen te hebben gepleegd. Scotland-Yard houdt zich met de zaak bezig en verschillende aanhoudingen werden reeds gedaan. BOMAANSLAG OP BE WONING VAN DEN ZOON CHAMBERLAIN Donderdagmorgen werden opnieuw bom aanslagen gepleegd, een namelijk op het hotel te Tralce, in Ierland, waar Heer Frar.k Chamberlain, zoon van den Eerste- Minister, thans vertceft. De bom ont plofte bij den ingang. Er werd groote stof felijke schade aangericht, maar niemand liep eenig letsel op. Een bom vernielde ten deele een mo nument opgericht op het kerkhof te Belfast. NEDERLAND KORTE METTEN In het Nationale Dagblad - waren ar tikels verschenen welke beleedigecd wa ren voor den Minister van Justitie en de Katholieke Geestelijkheid. De Nederlandsche Regeering heeft daar mede korte metten gemaakt er. heeft de rotatiepers van genoemd blad onklaar doen maken. ITALIË HH. CHAMBERLAIN EN HALIFAX ZIJN VERTROKKEN De HH. Chambsrlain en Halifax zijn Zaterdag 14 Januari 11. uit Rome vertrok ken, Hr Chamberlain naar Londen en lord Halifax naar Geneve. De gevoerde besprekingen hebben tot geen akkoord geleid. Dit was ook niet voor zien. Van wierszijden werd ieders stand punt duidelijk uiteengezet. De Duce zou verklaard hebben de vrede niet te willen storen, na de eindzege van Generaal Franco de Italiaar.sche troepen volledig te willen terugtrekken uit Spanje cn de Ita- liaamche eischen tegenover Frankrijk te hebben verduidelijkt. De Engeische Ministers zouden tevreden zijn over de gevoerde besprekingen. Graaf Ciano ook. en best mogelijk zal deze bin nen kort Londen bezoeken. Na de bespreking werd een gemeen schappelijke verklaring afgelegd, waaruit ten slotte weinig uitgemaakt kan worden. Op Vrijdag 13 Januari hebben beide En gelsche Staatslieden een bezoek gebracht aan Z. H. de Paus. Het onderhoud welke zij hadden met de H. Vader duurde een half uur en was zier hartelijk. De Paus verklaarde zeer verheugd te zijn over dit bezoek. De Engelsche Ministers hadden ook een langdurig onderhoud met Kardinaal Pa ce Ui. BE ANTI-FR ANSCHE STEMMING De Italiaansche pers blijft een heftige campagne voeren tegen Frankrijk en alle gelegenheden worden ten hoogste waarge nomen om te kunnen donderen op het na buiig land. Zekere bladen gaan zelfs op onbeschofte wijze te keer. Ten overzichte van de actie der Fran sche Marxisten om hulp te verstrekken aan de Spaansche rooden, zijn in Italië stemmen opgegaan die verklaarden dat zoo Frankrijk militaire hulp mocht bieden aan Barcelona, dit onmiddellijk oorlog zou beteekenen tusschen Italië en Frankrijk. Italiaansche Oudstrijders voeren nu een actie in, opdat degenen die Fransche eere- teekens zoudin hebben verworven, ze naar Frankrijk terug zouden sturen. De ar.ti-Fransche stemming houdt dus heftig aan. GRAAF CIANO, Italiaansch Minister van Buiten landsche Zaken. GRAAF CIANO NAAR YOUGO-SLAV1E Graaf Ciano, schoonzoon van Mussolini en M.nister van Buitenlandsche Zaken van Italië, is afgereisd naar Yougo-Slavië, waar hij werd uitgenoodigd cm deel te nemen aan een jachtpartij; laat ons zeg gen een politieke jachtpartij. Het doel van deze reis is de aansluiting van Yougo-Siavië bij de spil Rome-Ber.'ijn. DUITSCHLAND ENKELE TOESTANDEN De schrijfmachien en de duplicator waarmide de herderlijke brief van Fulda werd gedrukt, alsook d? auto waarmede deze werd vervoerd, werden aangeslagen. Rijksminister von Ribbentrop zal een bezoek brengen aan Warschau. Naar verluidt zou oud-kanselier Hr Schuschr.igg weigeren in vrijheid te wor den gesteld zoolang zijn vroegere mede- werkirs niet vrijgelaten worden uit de concentratiekampen Tengevolge een scherpe nazi-propa- ganda is de geloofsafval sterk toegenomen in het Aartsbisdom Keulen. Velen doen dit om geen taks voor de kerk meer te moeten betalen, de nog ander taksen, zeer hoog oploopende. Nieuwe taksen worden aangekondigd. Ook de kerk zou belast worden. De 60 urenweek zal in alle bedrijven worden in gevoerd. Kinderen wier ouders in politiek op zicht onbetrouwbaar zijn, kunnen de ou ders ontnomen worden om bij politiekbe- trouwbaren of in scholen geplaatst te wor den. In Oostenrijk werd de inventaris ge maakt van de kunstschatten van kerken en kloosters. Zou dit niet een voorberei ding fceteikenen tot roof? SPANJE DE NATIONALISTEN OP 55 KM. VAN BARCELONA Da Spaansche Nationalen zijn er deze laatste dagen weer geweldig vooruicgerukt in Catalor.ië. Zij veroverden talrijke ste den en dorpen, waarvan de bijzonderste zijn: Tortosa, Perello, Falset, Reus, Tar ragona, Vails, Sarreal, Preixana, Cervera, Puigver, Agramunt en Pons. Da belangrijkste verovering is wel deze van Tarragona, belangrijke havenstad, ge legen bijna halverwege Tortosa en Barce lona. Door da inname van dzee stad kon dan zij belangrijke roode troepenmachten afsluiten. Hun voorhoeden geraaktan tot op en- kala Km. van Igualada, wat hen in vogel vlucht brengt tot op 55 Km. van Barce lona. In Estramadure en op andere fronten rond Madrid werden alle Hfleidingspogin gen der rooden verijdeld en afgeslagen. D? Rooden zouden nieuwe stellingen bezetten op 15 Km. van Barcelona. Alle weerbare mannen werden verplicht de wapens op te nemen. Bij de inneming van Tarragona werden de Naticnale soldaten door de nog overge bleven. een 10.000 op de 30.0C0, burgers, hartelijk verwelkomd en geestdriftig toe gejuicht. E n Mis in open lucht, de eerste Mis na het uitbreken der revolutie, werd gecelebreerd en door de knielende stads bewoners bijgewoond. Thans zijn de Nationalen in het bezit van 25 hoofdsteden op de 37 die Spanje telt. Het Spaar.sch gebied dat door de na tionalen wordt bezet heeft een oppervlak te van 369.672 Km. Daartegenover bezet ten de rooden 135.535 vierkante Km. Franco regeert over 14 millioen inwo ners en de rooden over 8 millioen. De Nationalen kontrolleeren 2500 Km. op de kust en de rooden 750. Tienduizenden krijgsgevangenen vielen in handen der Nationalen. alsmede een zeer belangrijke buit aan oorlogsmateriaal. Generaal Franco richtte een oproep tot de Catalaansche bevolking opdat deze zich zou overgeven. De vooruitgang der Nationale troepen heeft eau onbeschrijflijke geestdrift doen oplaaien in wit-Spanje. IN 'T VERRE OOSTEN DE OORLOG IN CHINA Japansche vliegtuigen hebben Tjoeng- King gebombardeerd. 400 Slachtoffers zijn te betreuren. Engeland heeft een nota doen geworden aan Japan waarin wordt medegedeeld dat Engeland vasthoudt aan het Negenmo- gendheder.pakt en den nieuwen staat van zaken in China niet erkent. Soortgelijke nota werd reeds door de V. S. van Amerika aan Japan gestuurd. Mandchoukwo trad ook toe tot het anti- kommunistisch pak:, gesloten tusschen Duitschland, Italië en Japan. Het bezoek van Chamberlain aan Mus solini is voorbij. Het onthaal van den eersten Engelschen minister was bij het warm-voelende ita liaansche volk hartelijk en geestdriftig. Vooral die echte hartekreet, in spreekkoor door de juichende masca uitgebracht: God zegene U, Chamberlain! was meer dan een sympathieke begroeting; het was echte dankbaarheid voor hetgeen Chamberlain gedaan had om den vrede in Europa te behouden. Ditmaal was het ook .niet noodig ge weest geestdrift en toejuichingen maan denlang te voren tot in de kleinste bijzon derheden te organiseeren; het was ook niet jioodig, djtmaal, een orde en veili- gingsdienst in te stellen om aanslagen te voorkomen. Klinkt het niet merkwaardig, dat nu, bij dit bezoek van Chamberlain, de bevol king van Rome rustig en van nabij den bezoeker kon eien, daar deze nu niet door een vijfdubbele haag van soldaten op ver ren afstand werd gehouden. Wie zou het immers in. Italië durven iets tegen Chamberlain te ondernemen? Daarom was het, ditmaal, niet noodig een heel dorp uit het verkeerte ne men, zooals eenige maanden geleden wen- schelijk werd geacht, toen in het dorp Positano, bij Napels, niet één der oor spronkelijke bewoners meer aanwezig was, daar Hitler er in snelle vaart moest door rijden. Chamberlain, de man van den vrede, is populair bij het Italiaansche volk, spijts de koele betrekkingen tusschen de fascis tische regeering en Londen. Over de politieke besprekingen werd heel weinig medegedeeld, zoodat een alge- meene indruk liet vermoeden dat geen der beide partijen tevreden was over de on derhandelingen. NIET ALLES SLECHT. De reis der Engelschen, welke naar het oordeel der Italiaansche pers een heel be langrijke rol zou vervullen voor de Euro peesche politiek, is voorloopig dus onbe duidend. Een zaak nochtans staat reeds vast om trent deze Engelsche reis, nl. de beteekenis van het bezoek van Chamberlain en lord Halifax aan. den H. "Vader. Rome heeft in de laatste tien maanden 2 wereldfiguren mogen ontvangen: Hitier, staatshoofd van 30 millioen ka tholieken, liet in de eeuwige stad het ha kenkruis, symbool van heidensche mystiek, wapperen en weigerde Zijne Heiligheid te gaan begroeten; 4M>nse2naN8aBBBraaXSjfl?:f2Ë:S:-':? TREKKING VAN DE BINNEN LANDSCHE LEENING 1933 Woensdag had te Brussel de 64® trek king plaats van de Binnenlandsche Lee ning 1933. Reeks 250.225 wint 500.000 frank. Volgende reeksen winnen een lot van 25.000 frank: 102708 116163 117247 117979 126967 128489 128997 132996 142151 154158 158307 167406 1928Z3 195091 205893 206567 210155 214839 220363" 229141 240720 246460 256911 272016 272667 303126 305068 312660 319213 323133 323656 331919 333607 336954 340892 345662 347770 351467 351533 355099 360864 369947 372101 372952 392666. Elke obligatie, behoorend tot een uit gekomen reeks, heeft recht op een vijfde van het lot dat deze reeks te beurt viel. Chamberlain, minister van een natie die officieel en nog grootelijks protestant is, daarentegen verzocht om een audiëntie, die zekerlijk vruchtbaar zal wezen voor de toekomst en aldus de moeite loont van de reis naar Rome. De reis heeft een heel bijzondere betee kenis door dit bezoek aan het Vaticaan. In September 1938, kreeg de wereld op 3 dagen tijd 2 groote radioreden te hooren: Chamberlain, eerste spreker, deelde aan het Engelsch Keizerrijk zijne bezorgdheid mede over de Internationale toestand, als mede zijn wensch alles te doen om een vreedzame oplossing te vinden; Zijne Heiligheid de Paus van Rome, op zijn beurt, deed aan de wereld een hart roerend? oproep voor de wereldvrede de broederlijke vrede tusschen de volken waarvoor Hij zijn leven als onderpand op droeg aan God. Alhoewel, op dit ooger.blik de interna tionale toestand de hoogspanning van deze Septemberdagen niet ker.t. zijn toch de vooruitzichten niet van alle ernstige be dreigingen bevrijd. Door dit bezoek bij den Paus, mocht de eeuwige stad zich ver heugen over het samentreffen der twee vredesapostelende vrede-vliegende Bood schapper bij den Geestelijken Vredesprins! Indien men heden het geestelijk front aantoont door alle zedelijke waarden op de wereld gevormd, om de menschelijke en christelijke beginselen te verdedigen dan kan zulk een ontmoeting slechts over vloedige vruchten afwerpen. ENGELAND - DE PAUS. Door het Engelsch bezoek aan het Va ticaan, komt benevens het internationaal belang een ander vaststelling aan 't licht, te weten het bloeiende katholiek leven in Engeland en de groeiende invloed van den katholieken Opperherder. Tot het verleden behoort de anti-pau selijke vooringenomenheid der Engelsche protestanten, wat de actie der katholieken (2.400.000 katholieken op een bevolking vair 45 millioen) fel bevorderd heeft. De katholieken in Engeland zijn geen staatsvijanden meer, maar krijgen steeds ruimer plaats in het staatsleven. Sedert den oorlog is bij de H. Stoel een Engelsche Diplomaat vertegenwoordigd en onlangs zond de H. Vader een Apostoli sche Afgevaardigde naar Engeland. De Katholieke Kerk in Engeland kent een wonderbare bloeitijdperk. De groepee ringen der K. A. zijn reeds vastgelegd en zien de toekomst blij tegemoet in. Getuige de groote katholieke vergadering in de Albert Hallonder voorzitterschap van Kard. Hinsley, waar 10.000 personen hun trouw aan de Kerk openbaar beleden; ge tuige de stilzwijgende processie van dui- zende mannen in de straten van Lenden als eerebost voor het Internationaal Con gres der Goddeloozen. Het aantal katholieken stijgt voortdu rend: 1938 mocht een aanwinst van 14.000 bekeeringen boeken, en jaarlijks schat men de toetreding op 10.009 katholieken. In het vooruitzicht der hereeniging mag niet nalaten te wijzen op het feit dat Chamberlain vergezeld was door lord Ha lifax, de zoon van den edelen vriend van Kard. Mercier, wiens levensideaal was de hereeniging met het protestantisme. On getwijfeld toeval, maar niet minder be- teekenisvolle symbool voor den terugkeer van het Engelsch protestantisme naar den herderlijken schaapstal van den Paus van Rome. DE ZAAK MET BURGOS IN ORDE. In de Kabinetsraad, gehouden op Za terdag 14 Januari 11., werd nu eindelijk eens de Burgoskwestie opgelost. De Heer Spaak stelde zijn collegas op de hoogte van de onderhandelingen die hij hieromtrent had gevoerd met de Re geering van Generaal Franco. Tenslotte werd een akkoord bereikt. Generaal Fran co zou, naar verluid, de Belgische ziens wijze zijn bijgetreden. Binnen kort zal dan een agent te Bur gos benoemd worden. Deze vertegenwoor diger zal in het bijzonder belast zijn met de behartiging van onze handels- en eko- nomische belangen. Desgevallend zal hij natuurlijk ook andere opdrachten kunnen vervullen. De socialistische Ministers poogden nog de beslissing ever deze kwestie te doen verdagen tot na het aangekondigd So cialistisch Kcngres, maar de Katholieke Ministers hebben zich hiertegen mot a'lfc kracht verzet; cck de Liberalen. De Re geering heeft dan het getroffen akkoord met Generaal Franco goedgekeurd. Met Burgcs dient nu nog onderhandeld omtrent de benoemingen van de agenten die van wederzijds dienen aangesteld. HEER SPAAK NAAR GENEVE. Zondag 11. vertrok Heer Spaak, Eerste- Minister en Minister van Buitenlandsche Zaken, naar Geneve, cm er Maandag en Dinsdag 11. de vergaderingen van den Vol kenbond bij te wenen. Tijdens deze' i.n.ngen nam de Heer Spaak ook hef wee.ei. in de debatten van de Volkenbondsver- gadering wordt behandeld door onzen me dewerker Roskam Wij verwijzen dus onze lezers naar deze bijdrage. HET SOCIALISTISCH PARTIJKON - GRES LEGT ER HET HOOFD BIJ NEER. De Socialisten hebben Zondag 11. het derde Partijkongres gehouden dat gewijd weid aan de Burgoskwestie. Men ver wachtte dat de Socialisten nu tenslotte toch zouden gaan berusten in een oplos sing van de Burgoskwestie om de socia listische deelneming aan de Regeermg voort mogelijk te maken. De patronVandervelde was er ook niet meer om de rood-Spaansche zaak door dik en dun te verdedigen, wat onge twijfeld van grooten invloed is geweest op de houding der Socialisten. Er dient ten andere ook gezegd dat het Kongres nu voor een voldongen feit was gesteld, gezien de beslissing daags voor dien getroffen door de Regeering. Het ging er dus nog slechts om de deelneming aan de Regeering. Het Partijkongres van Zondag werd in gezet met een hulde aan wijlen Heer Va;.- dervelde, waarna Heer Spaak onmiddellijK net woord r.am en het Regeeringsstai,-- punt opnieuw uiteenzette. Heer Sp.. breidde heel wat uit over de terugtrekt.;., van België uit het niet-inmnngingsk. - miteit, maar verklaarde geen enkele ver bintenis te kunnen aangaan omtrent h gebruik dat België zou maken van dei- vrijheid. (Vervolg op 2" blaai Do tusseher.se au: van den Heer Spaak (3a2Has9.!&£UjHi8aa3a»aBBsaaBiEiissMi8B£EB£a&saiaaiifiaaaaL~j DE OORLOG IN SPANJE HET ZEGEVIEREND FRANCO-OFFENSIEF HET FRANCO-OFFENSIEF IN CATALONIE. Zicht genomen na den aftocht der Republikeinen, die de spoorwegbrug over de^ trgom opgeblazen hebben.

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1939 | | pagina 1