De 5 z li o n m od e r Z.H.Paus Pius XI DE REGEERING SPAAK AFGETREDEN Het nadert l Waarover hebben de Vlamingen te f Vrijdag morgen overleden en de UsS©p 67 Nieuwe Functionnarissen in de Algemeen® Spaar en Lijfrentekas, waaronder 12 Vlamingen ;rv-~ 4'r De Liberale Ministers doen de Regeering Spaak struikelen over de benoeming van Dr Martens WE ZENDEN ONS BLAD internationaal overzicht KATHOLIEK WEEKBLAD VAN IEPER BONDAG 12 FEBRUARI 1939. f» JAAR. N' 7. miiinuiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiititiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiitiUiiiiuiiiiiituiiiiiiiiUiiiiiHiu Zijn vrouw was good In haar butter stak er geen haar zeiden de menschen. Maar ja. hij was een beetje haas tig, hij had toch een goed herte en had het gauw vergeten. Had het niet geweest van zijn schoonmoeder, het was het schoonste menagie dat kon gedroomd worden. Doch door de schoonmoeder kwam er ruzie, omdat haar gouvernement te totalitair was. De dochter luisterde te veel naar haar mama... en 't was twee tegen een. Hij moest zwijgen voor de vrede. Vuisten maken in zijn zakken, dat mocht hij doen. De schoonmoeder volgde ook te veel de kinders in. Gaf vader een berisping, de schoonmoeder droogde de traan tjes en gaf een chocolatjeom ze te paaien. Als hij zijn pijp rookte met een kop of trui, zei de oude dat ze daartegen niet kon, dat het in haar keel straal de. Ze moest te veel hoesten en... hij moest buiten. Als de stove rood stond, want de oude had geerne warm, zei hij dat hij er niet tegen kon tegen die groote hitte, dat zijn hoofd zeer deed, hij ging nogmaals buiten. Als ze zaagde en rinkevijlde en hij zei: «Ga je nog niet voort»... dan bleef ze zitten over de ure. Het was erom gedaan. Beiden wa ren in gramschap. Hij, rood als de dorre van 't ei; zij, wit als 't wit. Zijn schoonmoeder? Ze was goed en zoet als fruitsirope, had hij gezeid, eer hij met haar doch ter trouwde. Naderhand ondervond hij tot zijn spijt dat siroop plakt aan de lippen, aan de vingers, overal, en dat ge ze niet af krijgt als ge wilt. Het was ook zoo met zijn schoon moeder: Zij plakte, kwam dikwijls, veel te dikwijls, moeide zich gedurig met het huisgezin. Ik zou dat meu bel daar plaatsen, ik zou dat kleed dragen, ik zou die plat alzoo gereed doen, enz.». Ze had maar een onge lijk... dat ze altijd wilde gelijk halen. Schoonzoon en schoonmoeder had den dezelfde opvattingen en ziens wijze niet, maar voor het overige waren ze t'akkoord... als elk in zijn huis bleef. Anders, zat het scheef. NAAR DE RETRAITE. Mijn vrouw is een schat, jammer dat er een hypotheek op is», zei hij. De schoonmoeder verstond het, nam het kwalijk en 't was weerom kat en hond. Nietenduivel. Ik zou er mijn katte van sprekenzei hij, toen de On derpastoor sprak van een gesloten retraite voor getrouwde mannen van den bond van 't H. Hart. Hij liet zich toch overklappen door zijn vrouw. En spijts zijn duivel gaf hij toch zijn name op. DE PATER. Een historie van den Pater had hem bijzonder getroffen. De gratie komt den eenen keer in geweld, den anderen keer op heur zokken. Bij de olielamp overtijd hadden de menschen meer leute dan nu on der den electrieken luster. Nu spelen de kinders met machien tjes, mekaniek, kleine moteurs, auto's, enz., en ze vervelen zich gauw. Wij hadden in den goên ouden tijd een ijstop met een zweepken en we konden ons daarmee verzetten. Het was een goêkoop en gezond spel. Met wat zweepslagen draaide hij, en zoo lang hij van 't snoer kreeg bleef hij recht. Hij draaide tot hij ommeviel en hij viel niet onder de slagen, hij bezweek maar omdat hij geen geeselslagen meer kreeg. Kluchtige martelaar ijstopon zer kinderjaren. De mensch is ook een top die zot draait op een draaiende wereld. Zoo lang wij van de zweep krijgen is het goed, zoolang er te werken is, te lij den, kruisen te dragen, we blijven recht. O. L. Heer verstaat de kunst cm ons recht te houden en daarom slaat hij voor onze deugd. Als 't al wel gaat, gezondheid, schoon weere, goê zaken, enz, en dat er niet de minste tegenslag komt, we moeten opletten. Onze zaken draalen wel maar wij zijn den val nabij. Gelukkig dat we weer een trek krij gen van Gods zweep. We zullen Hem later bedanken in den hemel; Hij wist wat voor ons het beste was, schikte alles voor ons welzijn. We zul len zeggen: «O Heer, gij hebt ons dikwijls doen draaien, tegen onze goesting, maar 't was om ons recht te houden. Een mensch is in zijn goên of in EMEaziaaiiiiaiiHiiiiiiiMiiii zijn draai. Een top is maar in zijn goên als hij in zijn draai is. God doet ons goed draaien. Waarom Hem nu reeds niet bedan ken? Voor den eenen is die zweep zijn vrouw die wil baas zijn, voor een anderen is het zijn schoonmoeder die in heur draai is, die lijdt aan maag ziekte en voor den schoonzoon lastig is. Voor allen, zijn 't ook de kinders. Bedankt Ons Heere voor zijn zweep slagen. En 't is gelijk in 't spel, als we win nen, we zetten een kalkschreefken en zijn er vier trekken er eentje door en hoe meer hoe liever. Ieder maal wij winnen in het spel markeert men hierboven. TERUGKEER. Nieuwe tijden luiden in. Hij keerde weerder, radieus, met een voorraad goeden wil en geduld. De klok van de retraite had een snaar in zijn hart doen trillen. Hij was vriendelijk, nooit meer on- passentig. 's Morgens stond hij eerst op en ontstak de stove. De kinders waren boven. Hij deed vlijtig zijn werk. Hij luisterde met belangstelling naar het dagelijksch gesproken dagblad van zijn schoonmama. Het was de perfektie van de per- fektie door het levensrecht: «Patiën tie en nog patiëntie Daarmee kunt ge alles schaveelen. Sedert de retraite was hij altijd in zijn goênvertelde de geschiede nis van den ijstop. Hij zal nog mogen gaan naar de retraite zei zijn vrouw tot den On derpastoor. Een blaadje was gekeerd. En de gebuurvrouwen, wanneer ze de verandering en de verbetering be- statigden, vertelden ook in 't gebuurte van dien goên pater en den ijstop en van den retraite en de schoonmoeder. 'k Wensch dat mijn man ook eens naar de retraite ging, zei er een. Hij mag van morgen vertrekken, als 't al- zoo is. En de mijne ook zei de andere. En de mijne niet, zeker? zei een derde. A. B. IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Op 67 benoemingen zijn er 12 Vlamingen De Christelijke Bond van Beambten en Arbeiders in Openbaren Dienst deelt me de: De beheerraad der A.S.L.K. heeft in haar zitting van Donderdag, 2 Februari, zich hoofdzakelijk bezig gehouden met een heele reeks benoemingen. We hadden gehoopt, dat ingevolge het antwoord van den H. Minister van Fi nanciën op de parlementaire vraag van den Hr Blavier (De A.S.L.K. schikt zich naar de bepalingen van de wet van 28 Juni 1932 op haar toepasselijk.) de be heerraad een daad zou gesteld hebben in overeenstemming met dit antwoord. Het publiek oordeele zelf over de wijze van benoemen waarvan hier een trouw verslag volgt. Er werden benoemd: 5 onderdirecteurs, waaronder 0 Vlamin gen; 8 onderdirecteurs ten pcrsoonL titel, waaronder 0 Vlamingen; 6 afdeel, over- Istcn, waaronder 1 Vlaming; 10 afdeel, oversten ten pcrsoonl. titel, waaronder 0 Vlamingen; 8 bureclhoofdcn, waaronder 0 Vlamingen; 13 bureelhoofden ten per- soonl. titel, waaronder 6 Vlamingen; 17 onderbureeihoofden, waaronder 5 Vla mingen. In 't geheel 67 nieuwe Function narissen. waaronder 12 Vlamingen. Dit gebeurt nog in het jaar 1939, haast zeven jaar nadat de wet van 28 Juni 1932 inzake taairegeling in de Openbare Be sturen van kracht is geworden. We laten voor het oogenblik alle be schouwingen hieromtrent ter zijde. We verheugen ons over dezen uitslag: de beheerraad immers doet ons hiermede een argument te meer aan de hand ten voordeele der door te voeren splitsing der Openbare Besturen. En de splitsing, Heeren van de beheer raad en van de hooge directie van de A.S.L.K. is niet enkel toegelaten maar zelfs voorzien door de wet van 28 Juni 1932, wet van toepassing op uwe Alge- meene Spaar- en Lijfrentekas. (Ziet hoo- ger antwoord van den H. Minister van Financiën.) Vlamingen, strijdt mede ter verovering! Het moment is gunstig! lllllliaiMiBlllllllUlUHl TERRORISTISCHE BOMAANSLAGEN IN ENGELAND Vrijdag morgen werd de Katholieke Wereld diep getroffen door het vernemen van het onverwachts afsterven van Z. H. de Paus. In den beginne dezer week werd Z. H. de Paus Pius XI licht ongesteld maar zijn gezond heidstoestand bleek alsdan geen verdere onrust te baren. In het vooruitzicht van de groote audiëntie ./elke Z. H. de Paus op Zaterdag 11 Februari geven moest aan de Kardinalen en Bisschoppen van Italië, als ook in het vooruitzicht van de groote inspanning welke Hem den Zondag wachtte ter viering van de 17* verjaring van Zijn kroning werden alle audiën ties afgelast. Donderdag 11. echter verergerde Zijn toestand op onrustwekkende wijze. De lijfarts van de H. Vader verliet Zijn vertrekken niet meer. In den loop van den dag kreeg Hij een nieuwen aanval van asthma welke 45 minuten duurde. Binst al dien tijd lag de Heilige Vader in bezwijming. De naaste Familieleden werden ontboden o. m. den neef van Pius XI, Graaf Ratti, de zuster van den Paus, en nog enkele Familieleden. Zij werden in de kamer van den H. Vader toegelaten. De ge- neesheeren verlaten den H. Vader geen oogenblik. Een geneesheer-specialist der blaas- en nierziek ten werd eveneens ontboden. In den avond zou de H. Vader een nieuwe bezwijming krijgen. De Kardinalen werden op de hoogte van den gezondheidstoestand van Z. H. de Paus gesteld. Vrijdag morgen dan, te 5.31 uur, heeft de H. Vader den laatsten adem gegeven. Tot op het laatste oogenblik bleef Hij het volle bewustzijn bewaren. Men zag Zijn lip pen de gebeden mede prevelen welke aan Zijn sterfbed door de omstaanders gebeden werden. Enkele stonden voor Zijn dood ze gende Hij nog zoo goed mogelijk de om- staanders en lispelde enkele woorden, na melijk Jezus of Vrede De laatste HH. Sakramenten waren Hem ook toegediend geweest. De Kardinalen die te Rome vertoefden werden verwittigd en een voor een aan de lijksponde gebracht. De H. Vader lag er het hoofd bedekt met een wit zijden doek. Mgr Pacelli ging dan over tot de her kenning van het Lijk. Drie maal ontblootte hij het gezicht van den Afgestorvene, riep driemaal 's Pausen naam, klopte driemaal licht met een zilveren hamertje op den slaap van den Overledene, waarna Mgr Pacelli uitriep; Z. H. de Paus Pius XI is gestor ven. De overlijdensakte werd opgesteld en af gelezen waarna de aanwezigen de lijkkamer verlieten wijl alleen de boetelingen de ge beden voor de dooden bleven bidden. De zware klok van de basiliek van het Vatikaan luidde de doodsmare, wat'daarop ook gedaan werd op alle andere kerken te Rome. Het Lijk van de H. Vader zal nu over gebracht worden van de kamer Zijner par- tikuliere vertrekken naar de Troonzaal. De vlag werd halftop geheschen. Tot een nieuwe Paus zal gekozen en ge kroond worden berust het opperste Kerke lijk Gezag thans op de schouders van Mon seigneur Pacelli. Z. H. PAUS PIUS XI (ACHILLE RATTI) geboren te Desio (bisdom Milanen) den 31 Mei 1857 godvruchtig in den Heer ontslapen in het Vatikaan te Rome op Vrijdag 10 Fe bruari 1939. HET LEVEN VAN PAUS PIUS XI. Geboren te Desio (bisdom Milanen), den 31 Mei 1857; Priester gewijd den 20 Decem ber 1879; Doctor van de Ambrosiaansche Bi bliotheek te Milanen in November 1888 en Voorzitter derzelfde Bibliotheek in Maart 1907; Voorzitter der Vatieaansche Biblio theek den 1 September 1914; Pauzelijke Vi sitator benoemd voor Polen en naburige stre ken, den 25 April 1918; Apostolische Nuntius in Polen, den 6 Juni 1919; titelvoerend Aarts bisschop van Lepante, den 3 Juli 1919; ge zalfd te Warschau door Kard. Kakowski, den 23 October 1919; titelvoerend Aartsbisschop van Adana, den 19 April 1921; Kardinaal- Priester van den titel der HH. Silvester en Martinus in montibus en Aartsbisschop van Milaan den 13 Juni 1921; Paus gekozen den 6 Februari 1922; gekroond den 12 Fe bruari 1922; overleden den 10 Februari 1939. In 1929, den 11 Februari, teekende Hij het Verdrag van Lateranen, waardoor de H. Vader opnieuw wereldsche Vorst werd, en Hij in het bezit kwam van Vatikaanstad. Z. H. Paus Pius XI vaardigde verschil lende Encyclieken uit, waaronder de bijzon derste p/el zijn «Quadragesimo Anno», «Caste Connubii» en deze over het Racisme eri Kom- munisme. Iedereen herinnert zich ook nog wel de laatste radiotoespraken van Z. H. de Paus Pius XI, bijzonderlijk deze gehouden binst de laatste bange dagen die wij beleefden einde September 11., toen de H. Vader een oproep richtte tot de geheele wereld om den vrede te behouden. Laten wij opmerken dat nog twee andere Pausen gestorven zijn op een 10 Februari, namelijk Paus Leo XII en Paus Pius IX. Alle geloovigen zullen ongetwijfeld een laatste gebed storten voor den overleden H. Vader, Paus Pius XI en voor het welzijn der Katholieke Kerk. Bij een brand eener groote fabriek van electrische motoren nabij Hough, te Bue- kingsghamshire, deden zich drie geweldige ontploffingen voor. De politie heeft sterke vermoedens en meent terecht te mogen veronderstellen als zou dit nogmaals het werk geweest zijn van Engelsche terroristen die het gacsche land op stelten zetten. Eerder op 't onverwachts kregen wij Donderdag 11. een nieuwe Regeeringscrisis. Hier nu de oorzaak dier nieuwe onge paste crisis: De Liberale Kringen heulden? mede met de franskiljonsche ophitsers tegen de be noeming van Dr Martens ais Lid van de Kon. Viaamsche Academie voor Genees kunde, en Woensdagavond vergaderden de liberale politieke leiders om den toe stand te bespreken. De drie liberale Mi nisters woonden de vergadering bij, maar zelfden avond kwam maar weinig uit over wat er bedisseld werd. Donderdagmorgen kwam evenwel de kat op de koord. De HH. Jansor., Dierckx en Jennissen verzochten cm een onderhoor bij den Eerste-Minister en gaven hem te kennen dat, zoo de benoeming van Dr Martens niet ongedaan werd gemaakt, zij het kabinet zouden verlaten. Onmiddellijk riep de Heer Spaak bij hoogdringendheid een kabinetsraad sa men, welke een aanvang nam kwart vóór twaalf. De beraadslagingen duurden tot half drie, waarna aan de pers een mede- deeling werd verstrekt, inhoudende dat de liberale Ministers hadden laten weten dat het hun onmogelijk was nog lar.ger deel te nemen aan de Regeering, zoo Dr Mar tens geen ontslag nam, dat de Eerste-Mi- r.ister van oordeel was dat dit hem be lette te regeeren en dat hij dus besloten had het ontslag van de Regeering den Koning aan te bieden. De Heer Spaak heelt zich dan ten pa- leizs tegeven en den Koning het ontslag aangeboden, dat aanvaard werd. De Vorst vroeg den Heer Spaak de loopende zaken voort af te handelen. De liberale Ministers legden ook een verklaring af waarin zij verklaarden dat zij op geen parlementairen steun moesten rekenen vanwege de liberale gekozenen, zoolang de benoeming van Dr Martens niet ingetrokken zou zijn, zoodat zij aldus verplicht waren de Regeering te verlaten. Heer Spaak legde eveneens een verkla ring af waarin hij herinnerde aan de voorbije moeilijke dagen, dat hij de be noeming van Dr Martens niet kan onge daan maken, dat hij er zelf niet aan den ken zal den Heer Martens te vragen zelf zijn ontslag te geven en dat hij ten Over staan van het liberaal ultimatum verko zen heeft af te treden. De Koning ging Vrijdag 11. reeds de onderhandelingen beginnen. DE WEERSLAG IN KAMER EN SENAAT Katholieke Vlamingen en Socialisten juichen den Heer Spaak toe. In Kamer en Senaat was er volop zit ting toen het nieuws van het ontslag der Regeering bekend werd gemaakt. Onmid dellijk werden de vergaderingen geheven, tot nadere bijeenroeping. Bij het afkondigen der sluiting van de Kamerzitting rees de Katholieke Rechter zijde, alsmede de Socialistische Linker zijde, (overeind om den Heer Spaak een geestdriftige ovatie te brengen. De Ka tholieke Vlamingen gaven het sein tot het applaus. Na afloop der zittingen kwamen de so cialistische parlementsgroepen bijeen om den toestand te onderzoeken. De goedge keurde motie stelde de houding der Li beralen aan den kaak, Immers 24 uien voordien hadden de Liberalen besloten slechts de Regeering te doen vallen voor de Kamer en nu doen zij de Regeering struikelen om een kleingeestige kiesbe- zorgdheid. De liberale mandatarissen kwamen ook bijeen. Zij bleken niet zeer tevreden te zijn om het gebeurde en waren het ook niet eens. Hij deed die heeren geen groot genoegen dat gansch de zaak afgehas peld werd door het liberaal driemanschap Coulonvaux-Max-Henricot, zonder dat de liberale parlementaire groepen geraad pleegd werden. Verschillende onder lien bleken het niet eens met de genomen wending. EN NU? We staan dus voor een nieuwe crisis, iBUtfliHBaBBaaaaffBrtaRaHaz»** GE Z1JT OVER ONS BLAD TEVREDEN! NA LEZING, SCHUIF HET IN HANDEN VAN LEN GEBLUK OF VRIEND. ZOO DOE HET ZONDER UITSTEL. in Belgie, van nu tot einde jaar, aan wie ons zendt in postzegels of stort op post- checkrekening 155.70 van V. Sanscn-Van- neste, Drukker, Poperinge, de som van 22,60 FRANK. Voor het Buitenland zende men ons per Internationaal Postmandaat: 39,10 fr. (beïg. g.) uit Frankr. cn Ccr~o. 57,50 fr. (belg. g.) uit alia ar.Jsrs .a::u-n. verwekt door de schuld der Liberalen, die zich eens te meer ontpopt hebben als uit buiters van het patriotisme en als vlaamschhatere. Hun houding is hatelijk geweest. Het ls zelf dit Ministerie niet dat Dr Martens als Lid der Kon. Viaamsche Aca demie voor Geneeskunde benoemde, maar wel het voorgaande. Dus had hun vlaamschhaterij tegen het voorgaarde Ministerie moeten opgaan. Ook de Koning was op de hoogte tan hst verleden van Dr Martens. Maar am nestie werd verleend, wat be tee kent dat het gepleegde misdrijf vergeten wordt. De Koning heeft hiermede ongetwijfeld re kening gehouden, en terecht. Maar de Li beralen hebben liever gehoor gegeven aan de ophitsing van er.kele heetgebakerde franskiljons, o.m. de vlaamschhaters Lou- veau en Cox, die zelfs voor hun betoogin gen slechts een 300 man konden bijeen brengen. En daarvoor moet een Regse- ringscrisis uitgelokt worden die ons wel licht leidt tot ontbinding en nieuwe ver kiezingen. Om een benoeming, die door gar..-ch Vlaanderen gesteund wordt, brengen zij de Regeering ten val, wijl zij geen der gelijke houding hebben durven aannemen toen de belangen van het land op het spel stor.den, en zelfs een hunner Ministers, de Heer Max-Léo Gérard, in het ongelijk werd gesteld. Het spel der Liberalen zal de tweespalt tusschen Walen en Vlamingen eens te meer vergrooten. Voor wat nu de toekomst betreft, be amen wij ten volle wat De Standaard hierover schrijft, namelijk: Er mag geen duimbreed worden toe gegeven aan de liberals chantage en de hetze van avonturiers, die den r.aam en de idealen van oudstrijders schandelijk exploiteeren. Komt liet tot kamerontbinding, aan staan de Viaamsche Katholieken er, dank zij hun eensgezinden en volhardenden „verstand tegen het rumoeT van C.N.A C., Vuurkruiseu en liberale profiteurs van het patriotisme, er uitstekend voor en gaat de liberale partij in het Viaamsche land, terwille van hare anti-Viaamsche hetze, haar einde tegemoet m a* En wij voegen erbijLaat de Liberalen en maakt een Ministerie zonder DE VEROVERING VAN KATALONIE. Katalonië is door de Francotroepen veroverd. Over een goede week nog verzekerde de roode legerleiding dat in den laatsten hoek tegen de Pyre neeën, waar de verdedigers van Bar celona teruggedrongen toerden, nog een langdurig verzet zou uitgeoelend worden. Beweerd werd, dat de om- standighden ineens gunstiger waren geworden. Er was overvloed van ma teriaal en van munitie. Nochtans het tempo waarin het nationale leger de laatste vierkante kilometer grond in Katalonië veroverd heeft, bewijst dat van tegenstand nauwelijks sprake is geweest. Het is een vreeselijke, be schamende aftocht geworden. Als er nu nog van de zijde der republikeinsche regeering beweerd wordt, dat ook na de verovering van Katalonië het verweer hardnekkig en langdurig zal zijn, als Generaal Miaja, de verdediger van Madrid, verklaart dat op al de overblijvende fronten het roode leger paraat staat, dan dient zulks alleen tot steun van een ultieme poging om een overeenkomst met Generaal Franco te bedingen. Van een dergelijke overeenkomst zal Franco echter nooit willen weten. Het Katalaansche front is ingestort: het pleit is beslecht. Ofwel volgt de onvoorwaardelijke overgave van dc rest van rood Spanje zooals Franco het eischt en waarop zekere leden van de republikeinsche regeering geneigd zijn in te gaan. Ofwel wordt de strijd voortgezet volgens het standpunt Ne- grin en Del Vayo en dan wordt er nutteloos verder bloed vergoten, want de uitkomst laat voortaan geen twij fel meer over. Het einde kan hoog stens een paar maanden verdaagd worden. NA MEER DAN TWEE JAAR EN HALF. Reeds twee jaar en half duurt de strijd. Het zal dan toch geen drie jaar worden. Het is de vreeselijkste der burgeroorlogen die de geschiede nis ooit gekend heeft. De middelen waarmee gestreden werd, waren in veel omstandigheden geweldiger dan deze die tijdens de laatste wereld oorlog gebruikt werden. Het verlies aan menschen en aan stoffelijke rijk dommen, eens dat we er benaderende cijfers zullen var. kennen, zal ons doen huiveren. Maar nog veel erger is de zedelijke verwoesting, die aangebracht DE EERSTE TREKKINGEN DER LEENING VAN HET GEMEEN TEKREDIET Zaterdag hadden te Brussel de eerste trekkingen plaats der Leening van het Gemeentekrediet 1938. Hierna de uitslagen: EERSTE TREKKING Reeks 101.103 wint 2.500.000 frank. De 30 volgende reeksen zijn terugbe taalbaar met 10.000 frank: 103475 107605 107891 109070 115809 118628 122591 137113 167369 175442 1786ÓÓ 179343 192833 203238 223050 224741 234441 235471 240730 274602 276276 301359 304425 305679 313236 315375 322187 325151 330614 339711 TWEEDE TREKKING Reeks 193610 wint Reeks 280242 wint Reeks 158759 wint Reeks 186917 wint Reeks 204430 wint Reeks 317264 wint 100.000 frank. 100.000 frank. 25.000 frank. 25.000 frank. 25.000 frank. 25.000 frank. De 30 volgende reeksen zijn terugbe taalbaar met 10.0C0 frank: 106860 106941 112255 123295 135939 136238 139636 142528 145942 152415 163150 170319 191495 194008 201262 233368 258277 259797 261246 263246 272779 273214 280346 295878 297423 297814 315395 316832 318335 337322 DERDE TREKKING Reeks 149616 wint Reeks 15840G wint Reeks 121696 wint Reeks 142583 wint Reeks 274931 wint Reeks 324385 wint 100.000 frank. 100.000 frank. 25.000 frank. 25.000 frank. 25.000 frank. 25.000 frank. De 30 volgende reeksen zijn terugbe taalbaar met 10.000 frank: 100437 131267 184580 188966 232577 237699 289003 290593 316762 320958 133518 155894 198569 210422 241573 254002 293561 294689 J28453 330444 167048 1S3750 223918 227987 276427 286477 299170 299951 332168 332853 Elk aflosbaar titel hceit recht op een vijfde van het lot dat aan de reeks is toegekend waartoe deze behoort. De heele titel die een reeks van vijf obliga ties vertegenwoordigt lieeft recht op liet heele lot. De uitgekomen voorloopige titels heb ben recht op dc coupon dat op 1 Decem ber vervalt, welke datum is vastgesteld voor de aflossing. werd, bij een belangrijk deel van de bevolking, die dag aan dag getuige is geweest van de gemeenste uitspattin gen en die dag aan dag opgevoed is geworden door pers en radio, in de haat tegen de Kerk en de geestelijk heid, tegen de werkgevers en het ka pitaal, tegen de regeering die morgen in Spanje zal heerschen. Een groot deel va i de Spaansche bevolking zal nog in geen jaren de innerlijke vrede en onderwerping kennen. Voor de Franco-regeering blijft, ook nadat het laatste kanon en de laatste mitrail leuse tot zwijgen zullen gekomen zijn, een zware taak uit te voeren om de stoffelijke en de zedelijke wonden te genezen. In werkelijkheid begint het werk pas na de volledige verovering van Spanje! DE WAPENSTILSTAND. Binnen weinige weken zal waar schijnlijk de wapenstilstand intreden. We herinneren ons nog 11 Novem ber 1918. Toen verbleven we in een klein dorpje in Bretanje. Ineens wa ren de klokken aan het luiden ge gaan. Fietsers, motos, autos, reden be- vlagd door de anders stille straten en verkondigden overal het heugelijke nieuws. De dorpsbewoners troepten samen voor de huizen. Er was vreug de, gelach, gejubel. Velen nochtans gingen weenen binnenhuis bij vrien den en familieleden: vrouwen, die hun echtgenoot nooit meer zouden terug zien. Kinderen die hun vader verloren hadden, ouders wier zoon in Noord-Frankrijk of in Vlaanderen er gens in het onbekende begraven lag. De overblijvende klokken in de over blijvende kerken, zullen in Spanje bin nen kort het einde van de oorlog be jubelen. Er zal vreugde en geestdrift zijn, in dorpen en steden. Doch die vreugde zal vermengd zijn met het geween en het gejammer van tallooze vrouwen en kinderen. De parochianen zullen op veel plaatsen hun kerk en hun geliefde herder moeten missen, die vroeger zoo dikwijls in moeilijke dagen troost en sterkte kwam bren gen. En de verslagenen zullen wrokkig bewust worden van het nuttelooze van hun geofferd bloed en lijden. O, de tragedie van het gemartelde Spanje! BUITENLANDSCHE INMENGING. Een opstand in Spanje, duurde vroeger nauwelijks meer dan enkele dagen. Zoo hebben ook de opstande lingen van Juli 1936 gemeend dat na enkele weken Spanje communistisch of nationaal zou geworden zijn. Twee jaar en half duurt de oorlog en dit hoofdzakelijk tengevolge van de vreemde inmenging. Er is van in den beginne een niet-inmengingscommis- sie opgericht geworden. Ze heeft wel een zekere remmende invloed uitge oefend, maar ze heeft de tusschen- komst van Rusland en Frankrijk eenerzijds, die van Italië en Duitsch- land anderzijds niet kunnen beletten. Ook hiervoor valt nog de afrekening te regelen. Frankrijk en Rusland zijn verslagen en met hen de democratie en het communisme. Duitschland en Italië hebben gewonnen en met hen de autoritaire en totalitaire Staats opvatting. Zullen Duitschland en Ita lië zich tevreden stellen met de ge dachte dat ze in Spanje een bond genoot bijgewonnen hebben in het Europeescli concert, die langs hun zijde zal staan, bij de oplossing van internationale vraagstukken, of zul len ze, zooals veelal vermoed en be- iveerd wordt ook territoriale aanspra ken laten gelden? Zal Italië de Balea ren voor zich opeischen en Duitsch land Spaansch Marokko? Wij geloo- ven zulks niet. Waarschijnlijk zal er een nauwe politieke en economische samenwerking tusschen de drie lan den tot stand komen met wederzijd- sche voorkeurtarieven. Voor Italië zal door de nieuwe bondgenoot de invloed in de Middellandsche Zee vergroot zijn. Voor Duitschland zal naast de aanwinst van prestige kunnen gere kend worden op een aangroei van de buitenlandsche handel in de richting van het Iberisch Schiereiland, en wel licht ook in de Hispano-Amerikaan- sche republieken. Nog kunnen moeilijkheden rijzen bij de internationale afrekeningDe Italiaansche eischen tegenover Frank rijk zijn er een rechtstreeksch gevolg van. Doch de financieele behoeften van het nieuwe Spanje, zooals deze van Duitschland en Italië, kunnen al leen met de hulp van de democrati sche landen bevredigd worden. En daarin ligt de sterkte van de andere zijde. (Verboden nadruk.) ROSKAM. iMHSBaaea SOVJET-SPAANSCHE KUSTWACHTBOOT IN FRANKRIJK ONTWAPEND Verscheidene kleine rood-Spaanschc kustwachtbooten, die in de Fransche haven* hun veiligheidstoeviucht genomen hebben wei-den door de mannen der Frausch* marine ontwapend. Hier zien we ze bommen en ander oorlogwapens aan wal dragen. «DE HALLE» Katholiek Weekblad van leper Bureel: Boterstraat, 58, IF.PER. ABONNEMENTSPRIJS VOOR 1 JAAR (per post) Binnenland 25.Frank Engeland 10-Belgas Frankrijk 9— Belgas Belgisch Kongo 9.Belgas Alle andere landen 13.Belgas kl edeuer kers zijn verantwoordelijk voor hun artikels. Drukker-Uitgever: SANSEN-VANNESTE, Poperinge, .'IlgnnjJU**.si'. I TARIEF VOOR BERICHTEN Kleine berichten pei regel 1.— fr. 2 fr. toel. v. ber. m adr. t. bur. Kleine berichten (minimum) 4.— fr. Rouwber. en Bedank, (mm.) 5.fr. Te herhalen aankondigingen: pr'is op aanvraag. Annoncen zijn vooraf te betalen en I moeten tegen den Woensdae avond ingezonden worden. Kleine be richten tegen den Donderdag noen. Tel. Poperinge Nr 9. Postcheckrekening Nr 155.70.

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1939 | | pagina 1