0masementhoel{je KOSMOS - TOURISME OVERTUfótftë PflOËFBEMM BRILLEN KOEBTGEB Voor stechfs\ één Frant Neem een Proef in een befaamde landbouwschool DIKSMUIDE UW NEUS DE GEZONDHEID DOOR DE PLANTEN VRAAGSTAART VRAAGT V... OPLOSSINGEN Uw wil is geknakt. Gij kunt niet uitgaan, Gij moet elk plan opgeven, omdat aan houdende martelende hoofdpijnen U gevangen houden en U vandaag al v/eer een verloren dag brengen. Als Uw afgemat hoofd bonst, Uw slapen kloppen en onbedaarlijke pijnen door geheel Uw hoofd priemen, dan zullen de „AKKERTJES" U redding brengen. VOORJAARSREIZEN Bijzonder nieuws voor Landbouwers en Kleingebrulkers, Eigenaars De Algemeene Agent is alle ZATERDAG, van 9 tot 12 uur, ter ttwe beschikking voor KOSTELOOZE INLICHTINGEN, 56, Elverdingestraat, IEPER, of schrijven: J. VANDEWIELE, Landbouwkantoor, 70, Fonsnijlaan, BRUSSEL-ZUID. ^EMAIL VALENTINE VAN HAUWAERT Recept van Apotheker Dumont. MODERNE INRICHTING .1 VAN VERVOER '4 FLORENT DUMORTIER C 170.503 105.50» Over»! v«rkrijgb«ar fr. 4.50p. doos. j* toestand waren, geheel gene- zenterwijl het lot H dat minder 4week lp*j snel ontwikkelde nog een big- P >a gentje verloor. De 65 kg. meer TA ïf x vleesch vertegenwoordigen 390 fr. De varkens van het lot I ps wr verbruikte 10 doozen Pro- W vendeine aan 15 fr. hetzij Gerard VANDERSTEENE Gediplomeerd Optieker 20, Weststraat, 20 Komt alle week in de streek en ten uwen huize ODa aimaag '99BBBS23B#SHS)Sj3Basia'Ui.'i4BLr "t KUIKENS CÉSAR MOTTRIE, MalouLa an 28-30, IEPE.R. - TeL 149. HOENDERPARK-BROEDERIJ DE IJZER - W0ESTEN GIBBS VERWEN IN ALLE KLEUREN BIJZONDER ZWART VOOR ROUW IN 14 UREN IEPER: MeL Domicent, 21, Korte Torhouhtraali MEENENt Mej. Chombar, 22, Rijsselsche itraal, ROESELARE» M. A. Depoorter, 40, Zuidstraat. VEURNE» M. J. Nowé, 10, Nieuw»traat. NIEUWPOORTMej. Hondiyckz, Marktstraat, 12. verwijdert neutraliseert versterkt zuivert Vraag aan uwen Briefdrager een abonnement on dit blad HET SAMENGESTELD WOORD Nieuwe raadseltjes. 1. De letter «r». 2. De letter e 3. Zij hebben alle bei een titeL Het verborgen beroep. Olga de Ar- rister Is orgeldra ais ter. 2. Remi Piraso is impresario. Het samengestelde woord. Ijzer vreter. Het spreekwoord van de week. Als ge iets doet doet het dan goed of doet het niet. Wat is? Een casuarisis een Aus tralische struisvogel. Om eens ernst'? na te denken. Het te zoeken getal is 7391137 Mijn eerste is de vulgaire of beter de veelgebruikte jongen svoorr aariimijn tweede is de naam van een gevedert dier dat eieren legt; en niiin geheel is een an dere naam voor KEUKENPIETWie of wat ben ik? HET SPREEKWOORD VAN DE WEEK ONZE NIEUWE RAADSELTJES 1. Welke ramen sluit men nooit? 2. In welken kop zitten er geen her sens? De ontbrekende letters van dit spreek woord zijn de volgende: we schikten ze alfabetisch: A A A. D, H. I I. K. L L, N, V, W W. HET VERBORGEN BEROEP 'r>. is het nemen van een tas HERBES AN L eiken avond alvorens slapen te gaan. ffm HERBESAN is geen medicijn, maar m 1 een natuurlijk produkt en bijgevolg p| ji Volstrekt zonder gevaar. Het is een Ift I mengeling van 14 uitgezochte plan- IJ - ton, verzameld op het gunstigste «ogenblik en op de beste plaatsen, pfe- Met HERBESAN zult gij tiooit verstopt zijneen zui- V t sedcrt 3111 a' Ver en krachtig bloed zal in 1 j.en gr to"i0 ttw aderen stroomen en U 1 g°e(*5 steeds gezond en opgewekt 1 ik heb houden. I S ik de l Met HERBESAN kent gij l wl Ik g<"" boeit hoofdpijnen, schele 1 (p nCTncTi hoofdpijn, bloedkwalen, 1 dagen een huidaandoeningentroebe- len der spijsvertering, siekenden adem, enz... die de natuurlijke gevolgen van de verstopping zijn. HERBESAN purgeert zonder kolieken, zonder gewoonte te doen ontstaan en zonder de ingewanden geweld aan te doen. We hebben voor deze week eens een speciaal fijn visitekaartje ontvangen, waarvan de naam van drageres het be roep verbergt. De naam klinkt eigenlijk •een beetje banaal, en we gelooven dan ook graag dat die Jonge dame bij het uit oefenen van haar schitterend beroep een ander naam aanneemt, ,een soort speudo- niem als u wilt. Bij het opzoeken van haar beroer) moet u eens goed denken aan veel reklame, aan schitterend verblindend licht, aan muziek, aan veel menschen die toejuichen... aan mooie of geen kleede ren, al naar het genre in dat beroep. Voor zichtigheidshalve voegen we er echter bij dat dat beroep bij onze Vlaa-esche men schen minder goed in aanzien staat, en wel met reden. Hiermede hebben we vol doende uitleg gegeven om het beroep te vinden van: WAT IS? Chicaneeren? REKEN-PUZZLE er doo"ïlfln 1 can H^san tassen pf™ reJsta** IliARA R ON 0 0 Vervang de letters en de panties van deze vermenigvuldiging door de passende ciffers. De nullen werden overal geplaatst, waar ze voorkomen. ("'■druk, ook gedeelM'dc, verhoJ~n). VRAAGSTAART. fsasarssasaaaaBaaaaassiiaEHHEfiBBHSHBaauHBaaaaMHaBBnas Neem een "AKKERTJE" en binnen het kwartier zult Ge Uw hoofdpijn voelen wegtrekken en zult Ge U weer opgebeurd en behaaglijk voelen. Het is vo'strekl uitgesloten, dat een AKKERTJE" U geen hulp brengt, want al neemt het de oorzaak niet weg van Uw lijden, waarover Gij Uw dokter moet raadplegen, het verlost U in ieder geval dadelijk van die onuitstaanbare pijnen. "AKKERTJES" verdrijven hoofdpijnen, zenuwpijnen, pijnlijke maand stonden, tandprnen, spierpijnen, lumbago, rheumatische pijnen. Ze over winnen lusteiooshe d. onbehaaglijkheid, slapeloosheid, overspanning. Dadelijk grijpen ze krachtig in bij kou-vatten, koorts en griep enz. "AKKERTJES" verrassen èi1: gebruiker door hun snel'e prompte werking Versleren nooit de maag Volkomen onschade ijk! In alle apotheken. Fr, 7.50 het groot pak, Fr. 15.de volledige kuur* Fr. 25.— de jamiliekuur. A. Anc. Molton Louh Sanders BrufgJ Kicaliteitsprodukt 'volgent Codex regeling. "AKKERTJES" glijden van el 1 door Uw heel en blijven nooit steken. Zijn smaaklooze cachets. HERBESAN AKKERTJES zijn zro- dan'q samengesteld dat ze U rok bij herhaa'd gebruik blijven helpen. "AKKERTJES" kunt Ge misschien vannacht al rvoodig hebben. Zorg er daarom steeds voor een doos in huis te hebben. Per doos van 12 stuks slechts fr. 9.50 Ter doos ven 6 stuks slechts fr 5.— Wij hebben KLEINE en GROOTE KAPITALEN beschikbaar ONDER WAARBORG te leenen; kapitalen aan Landbouwers en Landgebruikers. Kapitalen tot 20.000 frank aan 4%. Kapitalen van 20.000 tot 100.000 frank aan 4,25 voor aankoop van vee, machie- nen, grond, terugbetaling van schulden, enz. Ook LEENINGEN met waarborg aan deftige en eerlijke personen. Stipte geheimhouding en snelle voldoening. KOOPT EEN RIJWIEL, TANDEM, DRIJWIELER met naam, in een huis van vertrouwen Baudouinlaan 32, Brussel. Agent: M. DEVOS, Ieperstr. 9, POPERÏNGE. RwnnunHmmnuranuaanwa [vraagt kosteloos katalooc' Om U te overtuigen hoa snel en hoe zeker "AKKERTJES Uw pijn of Uw griep verdrijven zijn thans overal verkrijgbaar Proeidoosjes met 1 "AKKERTJE" voor fr. 1. «BisBa»BaEc:s5?57.3E«aKB3B»Baaaa»j. LOTEN TENTOONSTELLING EN VAN VLIEGWEZEN 5.000 Gegolfde nieuwe gegalvaniseerde platen, 1,85 m., 2,15 m., 2,50 m. en 3 m., alle op 0,70 m. Lichte voor kleine han- gaacs16,50, 19,80, 22.50 en 27,75 fr. stuk. Zware aan 19.50, 21,80, 24,50 en 31,50 fr. j Franco per 25 stuks; 1 fr. minder per 50 i stuks. Lot TONNEN cn HOUT en IJZER en nieuwe en okkasic EACHEN. Zich wenden68, Nijvelsteenweg, 68, SOM3REFFE. - Tel. 236. lBBS3Z£39B9H2!BBEBSII99BBIBSX!3S33ESEaBBSBZBBBBBflBBBHran U bij de Statie - POPERÏNGE - T«L 114, Autobussen, 40, 50, 62 plaatsen. Luxe- Autocar», zeer comfortable, 26 «n 31 plaatsen. Luxe-Auto* (Taais). 7 pi AVTO-CORBILLARD voor Begrx SHEvingen en Lijkenvervoer, in stad en Sifctnomliggende. Autocamion voor bees- ''neilT»**r tenvervoer. Verhuiswagen (gecapi- tonneerrU Allerhande vervoer voel binnen- en buitenland. Lees de uitslagen van de volgende proef neming gedaan, in een welgekende land bouwschool. 30 varkensdie duidelijke teekens van ra- chitxsme vertoondenwerden in twee lo-J I ten ingedeeld. Het lot I kreeg buiten het gewone rantsoen de Provendeine Vezhooging van gewicht. Lot I Provendeine Lot II 1ste 14 dagen 42.— 20.580 2de 47.500 24.— 3de 42.— 44.50# U 4de 3916.50» yF Gemiddeld gewicht der Biggen. In het begin 27.100 33.200 Op het einde Cl .350 54.— Verschil 34.250 20.800 GEMIDDELD GEWICHT Hebt Gi) we! eens Uw neus gesnoten na een lange reis per trein en opgemerkt hoeveel vuil en stof zich aan her neusslijmvlies had gehecht 7 In zulke gevallen Is Uw zakdoek niet vol doende om Uw neus pro per te maken. Neem dan een O p o 'gezondheids- snuifje. dat het slijmvlies aangenaam prikkelt en U heerlijk doet niezen. Gij gevoelt U spoedig beter. POEDER jcSBtt. jVr De werking van de Provendeine 3d. WEEK tCT was Waarblijkend. En inderdaad, h f *5) in denzelfden tijd had het lot ".vei» jf Provendeine 65 kg. meer aan ge- «6S$j»S i fik wicht gewonnen endaarenboven waren deze varkens, die in een aWffitfTyl weinig voldoenden gezondheids- 1 XwïvT 150 fr. De bijkomende win- fatp sten, dank aan de Provendeine bedroegen dus 240 fr. Eitck de Provendeine Sandere, de eenige echte fx. 15 taksen inbegrepen) Ancienne Maison Louis SandersSABrussel'liTiflTijii Door ontwerp en bouw in de grootste automobielüsbriekea van Europa, met de volle me dewerking van General Motors het machtigste automobiel- concern van Amerika geniet de eigenaar van een SUPER SIX tegelijk van Amcrikaan- sche prestaties en Europeesehe zuinigheid. Wees een der eersten om er van te profit eer en. Maak nog vandaag eens een proefrit HANDEL IN POELJEN. Specialiteit van Gou- den Legborns en Rho- xTÏPflttrp des-IsUcders. - Alsook Witte Leghorns, Koe. koeks, Bourbourgs en Minorkas. Gesexte kuikens. Eendenkuiken», witte bekken en khaki Campbell. Gesexte Erpels. Lage prijzen. Bij Mevr. JER. DECAESSTECKER, 121, Roeselare. - Tel. 318. Bruggesteenweg, 121, Roeselare. Tel. 318. PU'XtOÊ TtENBOM, soevtT a* \joio»/ Complex van Vltamleaan A D, Diaslasen en Aminozuren €-CYL. KOPKLEPPENMOTOR ÖFFICIEELE VERDEELER: r« koop bij Apotheken; NOTREDAME, Groote Markt; KESTEUJN, Gasthui «raat; INGHELRAM, 93, Ieperstraat en LEURIDAN, 8, Bertenplaató POPERÏNGE; FOCBJtl en VUYLSTEKE, te DIKSMUIDE; - BOON All to STADEN; GANNE-BLOMME, te IKX)-blJ-Veurne; DEMYTTENAl RE, te GELUWE. aaeBB»*BHBBBEBB9Be*BaB*H»M»*-- vaa BRUGGE, xieutnsaMcbea nu •Utfltl itoSas. opgemaakte en ntet opgemaakt; kleedIngstukken. aocder loadoo. Meubelstoffen, bfrnenverslerlng. Venorgd Weit Bpoedlge BedJenJac BIIIIUIZXN voost POPERÏNGEM. A. Vandarmawiche, 15, Maur. Dewulfstraat, DIKSMUIDE» Mad. PU, Groote Markt, 9. volwaardig, zerphoudend tandmiddel de vetstnflfei, van het voedsel de zuren in Hen mond POLIJST de lauden zonder dal deze afslijten het tundvlresch den adeui Ot CIBBS-tandmiddelen sijn in den handel in tubes, groote en kleine mo dellen en in sierlijke, nette en onvers- lijtbate doozen. De Cl B HS doozen zijn verkrijgbaar in 6 kleuren en kunnen enbeperkt lang gevuld worden met nieuw* stukken zeep. A9 levert niets dan beste kwa- jFWi litcit KUIKENTJES, zui- j vere witte Leghorns (gou- ®^erl 'e8horns en gekruiste op aanvraag), uit 2-jarige n'et bebchte noch gc- forceerde ingeente en tegen pullorum bloedonderzochte hennen. Gesexte Kuikens op aanvraag. Leve ling in volle vertrouwen en aan de beste voorwaarden. Vraagt seffens prijzen. Tel. Elverdinge 65. Postcheckrek. 4381.54. IB939BBBIIBB9999BB99BBB99BBB HEBT GE OOIT EEN GOED WOORDJE GEDAAN OM EEN EN ANDER KENNIS AAN lfc ZETTEN TOÏ HET ABONNEE- REN OP DIT BLAD. DANK EROM. TOMAAT - NapoU- taansche zon direkf op uw tafel. TOMAAT - bevat A B.C.-vltamlnes voct 't leven onmisbaar. TOMAAT - koningin d' kwaJit. en onver- getelljken smaak l TOMAAT - gezond en natuurlijk pro- CUX&.

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1939 | | pagina 10