BIJ HERODES ntët fwtfiüüjsfvz fWlhjSAjlQ en. yjiaarrbftchP q&eMdxtft ten ovewiiwinq! TER OVERWINNING! Het recht van den sterkste I De Gebeurtenissen in Centraal Europa Een oproep van Z. Em. Kard. Van Roey Katholieken De KatholiekePartij moet weer de Sterkste Partij worden! Stemt voor Katholieke Kandidaten H o m B a 9 a a y KATHOLIEK WEEKBLAD VAN IEPER Katholieken sluit de rangen voor Godsdienst, Taal en Vaderland J OSTYN MAURITS WE ZENDEN ONS BLAD INTERNATIONAAL OVERZICHT Het Meenei<gebied werd ook door Duitsche troepen bezet Ëtar e@a Bercckrctisch defensief verfcer»! - Ëarapa op hoogspanning Belgen, schaart U a2ten rond de gemeenschappelijk Yaderiandsche Viag men stemmen stemmen onder volgend nummer: Arrondissement fa Brugge Arrondissement leper-Poperinge- A Wervik Arrondissement Kartrljk Arrondissement Oostende-Veurne- Diksmuitie Arrondissement Reeseiare-Tielt Het Arrondissement leper-Poperinge-Wervik moet twee Volksvertegenwoordigers naar de Kamer zenden ZONDAG 26 MAART 1939. «DE HALLE» Katholiek Weekblad van leper. Bureel Boterstraat 58, IEPER. ABONNEMENTSPRIJS voor 1 JAAR (per post): 10 BLADZIJDEN: 50 CENTIEM. 7- JAAR. Nr 13. Binnenland Engeland Frankrijk Belgisch Kongo Alle andere landen Alle Medewerkers rffn voer kvn artikels. 25.Frank 10.Belgas 9.Belgas 9.Belgas 13.Belgas vrmntvoordetijk Drukker-Uitgever: SANSEN-VANNESTE, Poperinge. Tel. Poperinge Nr 9. Pojich.eckrekening Nr 155.70. 'ine berichten per regel 1,fr. 2 fr. tool. v. ber. m. adr. t. bur. Kleine berichten (minimum) 4,fr. Romvber. en Bedank, (min.) S,fr. Te herhalen aankondigingen: prijs op aanvraag. Annoncen rijn vooraf te betalen en moeten tegen den Woensdag avond ingezonden worden. Kleine be- richtpn tegen den Donderdag noen. inttiiiiiiiiiüiüiiiiittiiiitittHtiititttimHiiitiiiitiiiuiittKititutüiiiHiiiiiiiiiHiiiiuiiiiiiiitiimiiiiimnmiHHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniT Pilatus zond O. L. Heer naar vorst He- rodes met het gedacht: lk ben er meteen van af. Herodes was de zoon van zijn vader. Wie weet dat die vader de vermaarde kindermoordenaar was van Betlehem weet al hoe Herodes erfelijk belast was. Het was een man die maar leefde voor zijn plezier, die al zijn lusten involgde. Eten en drinken, schinken en batavieren, daarbij een man met losbandig gedrag, galante avonturen en dagelijksche chro- nique scandaleuse Er kleefde bloed aan zijn handen. Was hij het niet, die Joannes den Dooper deed onthoofden voor een dansend meisje en heur mama? Zijn leven was geen roman, het was een cyclus van romans. Hij die den voorlooper, den grooten Pro feet doodigde kon ook even gemakkelijk den Verlosser van kant maken. Van tribunaal tot tribunaal werd Jezus gesleurd om verder informatie. Herodes had al dikwijls hooren vertel len over dien wonderen man, Jezus van Nazareth, die zooveel genezingen verwek te. Een man zooals hij. geblaseerd van alle genot, dacht dat het zou een attractie zijn voor hem en zijn hovelingen daar eenige goocheltoeren als door den scha- moteur te zien uitvoeren. Het zou een uur zijn van sensatie. Ver rassingen waren niet uitgesloten. Het zou eens iets anders zijn in plaats van ze- nuwopjagend muziek en prikkelenden dans; dat hadden ze alle dagen. BIJGELOOF Na zijn moord op Joannes had Herodes soms perioden van zwaarmoedigheid. Hij staarde van uit zijn venster naar de doo- de zee, met al hare duistere herinnerin gen, de doode zee waarboven nog pla neerde Gods wraak om onkuische steden. Herodes had ook van zijn bijgeloovigc hovelingen hooren zeggenDie Christus, zou dat Joannes niet zijn die weerkeert van de dooden? We hebben nog gehoord van profeten die weerekeeren Had ik maar eens de gelegenheid dien man te zienwas het gedacht van He rodes. En zoo wenschte hij Jezus te zien van dichtbij. o Ik heb Joannes onthoofd, maar wie is deze wel, over wien ik dit alles hoor? AKELIGE KLUCHT Jezus verscheen. Herodes stelde een vraag. Geen antwoord. Nog een vraag. Geen antwoord. De hovelin gen stelden vragen. Geen antwoord. Herodes was dat niet gewoon. Men antwoordde hem altijd op het eerste tee- ken. Zijn dat de succesnummers die hij ver wachtte? Geen woord, geen lettergreep kwam uit den gebenedijden mond. Was dat de prestatie op speciale aan vraag? Geen staaltje van wondermacht, effen af stomme ambacht. Jezus keek neer, beschaamd in hunne plaats. Er kon geen woord over zijn lippen komen. Wat had Hij aan zulke menschen kunnen zeggen? Hij wilde dat volk niet zien. Zoo kurieus was Herodes geweest en nu zoo teleurgesteld. Op een stap van malkaar de Prins- Carnaval, de wellustige booswicht, de ge- meene vuilaard en Jezus, de reine, edele figuur, de Allerheiligste. Zulk een el lendeling als Herodes moet over Jezus oordeelen. De vrouwenzot, de dronkaard wordt nuchter, hij verstaat de les die Jezus zwijgend geeft, en hij zal zich wreken op zijn manier. A. B. De plaats van alle Katholieke Vla mingen is in de K.V.V. In de K.V.V. vinden zij de beste waarborgen voor de kristelijke be schaving die Vlaanderen groot en edel heeft gemaakt en die tegen de gevaren zoo van rechts als van links beveiligd dient te worden. De K.V.V. is in Vlaanderen de eeni ge partij die onbewimpeld en zonder voorbehoud durft op te treden voor de «Zedelijke Herbewapening» en met alle Kristene Staatshoofden de wet Gods als de hoeksteen verdedigt van al de private, familiale en openbare levensuitingen van den persoon. Zonder ciericalisme en met eerbied voor eenieders geweten wil de K.V.V. op gronds-iag van de eeuwenoude kris- teiijke traditie niet alleen «bewaren» docii hervormen De K.V.V. is geen partij van de re- voiutie maar van de evolutie; zij schermt niet met vernieling doch met aanpassing. Da K.V.V. is de eanige partij die zakelijk en rekening houdend met de tastbare werkelijkheid het Vlaamscne voik tegen alle gevaren van buiten en van binnen veruedigt. Met koele rede- lijkneid en met vastberaden wil heeft tij gestreden en zal zij verder strij- ua.i voor ae cultureele gaafneid van Vlaanderen. Zoöüwi' oekrompenheid en klein- gsascigneid zal zij optreden voor al wat onze cultuur moet verfijnen en \srruimen, tegen allen die haar uit straling of het aandeel der Vlamin gen in het Staatsbeleid wilien tegen werken. trouw aan de Kroon wil de K.V.V. Vlaanderen met Belgie definitief veiv zoenen, in één onbreekbaar verband, aan Vlamingen e Walen recht laten geworden, en het geheele land inniger iaten samenwerken met Nederland. Ai wie zonder vooroordeelen nadenkt zal, vooral in het licht van de jongste gebeurtenissen, de juistheid van dit s.anapunt erkennen en zich resoluut afkeeren van alle fantaseeren, ophit sen, afbreken. Da K.V.V. is geen partij van avon tuurlijkheid maar van werkelijkheids zin. Zij strijdt niet voor de vernieling van Beigie met als gevolg de vernie ling van Vlaanderen, maar voor de ontwikkeling van Vlaanderen in een veilig en éénsgezind Belgie. Zij staart zich niet blind op de on- reentvaardigheden van 't verleden doch is fier op den afgelegden weg en op de onloochenbare verwezenlijkin gen; zij droomt niet van verre toe komstbeelden in de lucht maar bouwt een plan op voor de werkelijke dagen die morgen aanbreken. mm De K.V.V. is niet de partij van één klasse en hoe langer hoe minder is zij een naast eikander plaatsing van aïzonderlijke standen. Want in haar studie-kommissies, in haar leiding en morgen wij zijn er zeker van ook in haar parlementaire vertegen woordiging zullen alle standpunten verzoend en versmolten worden ten bate van het welzijn van de geheele GEMEENSCHAP. Voor de K.V.V. is de hoogste en éénige maatstaf de algemeens wel vaart op grond van de organische ver bondenheid van alle belangen. Van dit standpunt, dat wij, leden van de K.V.V. steeds zullen verdedi gen, dienen al de problemen van mor gen opgelost; de economische en de nnantieele, de sociale en de bestuur lijke, de militaire en de koloniale, de buiten- en de binnenlandsche. De K.V.V. is de eenige partij in Vlaanderen die NAAR ALLE KANTEN het algemeen welzijn beoogt omdat het in nabije en in de verre toekomst, de belangen van boeren en hande laars, van handarbeiders en vrije be roepen, van middenstanders en be dienden, van nijveraars en onderwij zers, van Vlamingen en Walen, van geloovigen en vrijzinnigen ten bate van het geheele volk harmonisch ver zoent. Katholieke Vlamingen, uw plaats is in de K.V.V. ALFONS VERBIST. in Belgie, van nu tot einde jaar, aan wie ons zendt in postzegels of stort op post- checkrekening 155.70 van V. Sansen-Van- neste, Drukker, Poperinge, de som van 20,50 FRANK. Voor het Buitenland zende men ons per Internationaal Postmandaat: 34 fr/'(belg. g.) voor Kongo en Frankr. 50 fr. (belg. g.) voor alle andere landen. TERECHTZETTING. De lezer van het Internationaal Overzicht zal zelf reeds bemerkt heb ben, dat in den titel van vorige week een storende vergissing geslopen was. Het opschrift moest eigenlijk luiden: Los van Praag! en niet Los van Spanje! HET PROTECTORAAT VAN DUITSCHLAND De machtsgreep van Duitschland in Bohemen, Moraviè en Slovakije, die op zulke onverwachte en snelle wijze is geschiedt, noopt in eens alle indi viduen, volkeren en regeeringen, hun ne houding, opvatting en zienswijze ten overstaan van Duitschland te her zien. Nog is het bezwaarlijk om uit de wirwar van tegenstrijdige berichten, die ons uit verschillende richtingen bereiken, de juiste toedracht van de gebeurtenissen te kennen. De voor stelling van de diplomatische hande lingen van de eene of andere zijde, wordt op zeer uiteenloopende wijze weergegeven. De verschillende deelen van de vroegere Tsjechoslovaksche eenheids staat zijn uit mekaar gerukt. Bohe men en Moravië werden eenvoudig bij Duitschland ingelijfd en vallen recht streeks onder de centraliseerende, eco nomische, militaire en bestuurlijke diensten van Berlijn. Alleen werd hen een zekere mate van kultureele auto nomie toegestaan, die vooral hierin bestaat dat de Tsjechen hun taal zul len mogen voortgebruiken en eigen scholen zullen mogen houden. Door hst feit zelf van de ver doorgedreven centralisatie, verliest deze kultuur- autonomie een groot gedeelte van zijn waarde. Daar weien wij, Vlamingen, over mee te praten! Slovakije, die in zijn strijd om los van Praag de hulp van Duitschland inriep, en aldus aanleiding was voor de Duitschers on hun machtsgreep uit te voeren, werd eveneens ingelijfd, doch kreeg ruimere autonomie. Het is niet zoo gecentraliseerd op bestuur lijk gebied en behoudt het recht om een eigen leger in te richten. Sublcarpatisch-Rusland, werd door de Hongaarscfhc troepen overrompeld en heeft slechts na bloedige gevech ten, zijn zelfstandig bestaan prijs ge geven. Tsjeeho-Slovakije bestaat sedert Oc tober 1938 niet meer als eenheidsstaat. Sedert 15 Maart bestaat het heelemaal niet meer. Na een twintigjarig be staan werd het eenvoudig van de Europeesche landkaart geschrapt. BEOORDEELING. Het is zeker dat de aanhechting van de Oostenrijkers en de Sudeten- Duitschers, door veel bezadigde en gezond redeneerende menschen be schouwd werd als iets aanneembaars en een te rechtvaardigen zaak, mits het voorbehoud van de bedreiging van het Katholicisme onder den invloed van het Nationaal - Socialisme. De ethnische politiek van Hitier, de ver eenig ing van de Duitschers binnen hetzelfde Rijk, onder de leus ein Reich, ein Volk begon zelfs bij som mige geleerden en staatslieden sym pathie te vinden. Na het accoord van München, dat de moeilijkste knoop doorgehakt had. het losmaken van de Sudeten-Duitschers uit Tsjechoslova- kije, begon men eenigszins te verade men en de lucht zou wellicht sereen geworden zijn, zoo Italië niet op zulk een brutale wijze zijn territoriale eischen tegenover Frankrijk gesteld had. Voor de totale verwezenlijking van dat Duitsche ethnische ideaal bleven tenslotte maar enkele kleinere groe pen ever, verspreid in verschillende landen langs de Rijksgrenzen en men mocht verwachtendit ds nieuwe aanhechtingen, niette g ens taande de verklaring van Hitler over het einde van zijn territoriale eischen, geen groote reacties zou verwekken in het buitenland. Men had zich zelfs ver trouwd gemaakt met de gedachte, dat hoogstwaarschijnlijk hei Meme^gebied en wellicht ook ds vrijstad Dantzig hunne opname in het Rijk zouden gevraagd en ook verkregen hebben tijdens het huidige jaar 1939. ONBETROUWBAARHEID VAN HET WOORD VAN HITLER! Al maar door greater werd het aan tal van degenen, die gingen gelooven in de oprechtheid en de betrouwbaar heid van Hitler, tot nu in eens ge bleken is door de inpalming van Tsje eho-Slovakije dat de uitspraken van den Fuehrer, niet te nauw mogen op genomen worden. Duitschland wil geen Tsjechen! Duitschland waar borgt ds grenzen van het nieuwe Tsjecho-Sïovakije! De schoonst opge stelde rechtvaardiging, kcui hier het geschokte vertrouwen, nicZ meer her stellen. Hitier blijkt èen gevaarlijke impe rialist te zijn! Door zijn laaiste machtsgreep, heeft hij een toestand geschapen, die veel gelijkenis ver toond met deze van 1908, toen Oos- tenrijk-Hongarije,in Zijn Drang nach Osten bij\ verrassing Bosnië en Herzegovina Seraje-vo ligt in Bosnië. Te Serajëvo ontbrandde de wereldoorlog! Het imperialisme van de vooroorlogsche dubbele monarchie en van Duitschland, leidde tot de om cirkeling spolitiek door andere impe rialisten: Rusland, Servië, Frankrijk, Engeland. Tegenover het huidige Duitsche imperalisme zien we dezelf de omcirkeling spolitiek van dezelfde landen gebeuren! Heeft dan de laat ste oorlog heelemaal niets geleerd? EEN DAAD VAN ROOF. De redenen waarmee Hitier zijn handelwijze omkleedt kunnen nie mand bevredigen. Door de bezetting van Tsjeeho-Slovakije heeft hij zoo gezegd een element van onrust en van vredesbedreigmg in Centraal- Europa willen uitschakelen. Alsof het niet anders kon gebeuren! Alsof hij niet reeds de Tsjechen tot de orde geroepen had. Zeker de Tsjechen zelf, hebben schuld gehad, maar een om vorming zooals die van October 11. komt niet in eens tot evenwicht. En een eenvoudige beschermende houding ten opzichte van de Slovakken zou de rust van zelf teruggebracht heb ben. De eigenlijke reden van het optre den van Hitier moet elders gezocht wordeut De economische moeilijkhe den, voortspruitende uit de deviezen- nood, hebben Duitschland tot die stap aangezet. Herinneren we ons maar de woorden die uitgesproken of geschre ven werden naar aanleiding van het bezoek van Dr Schacht te Londen in November 1.1. Zoo Duitschland niet méér kan uitvoeren, dan wordt de deur opengesteld voor avonturen- politiek! Om zulks te begrijpen moet men weten, dat betalingen in het buiten land tengevolge van invoer, maar kunnen geschieden met goud of an dere deviezen (wissels en cheques, be taalbaar in hst buitenland). Maar Duitschland heeft geen goudreserve meer, en de deviezen voor zijn in voer, moeten opgebracht worden door zijn uitvoer. Die uitvoer werd belem merd. Door de geweldige economische herstelpolitiek van Duitschland (ook de herbewapening) werd de productie op ontzagwekkende wijze opgedreven; de werkloosheid werd er door opgeld» en er ontstond zelfs nood aan werk krachten. Voor al dat werk zijn grondstoffen noodig en de groeiende welvaart bij de bevolking, deed de vraag naar voe dingsstoffen stijgen. Grondstoffen en voedingsstoffen komen hoofdzakelijk uit het buitenland. De groeiende be hoefte aan die grondstoffen en voe dingsmiddelen kon niet meer bevre digd worden door de gelijk blijvende uitvoer. Daar deze na vergeefsche po gingen bij de rijke landen, maar geen uitbreiding kon nemen, kwam het avontuur: De inlijving van Tsjeeho- Slovakije met zijn goudvoorraad, zijn grondstoffen (steenkool en ijzerert sen), met zijn graangewassen en sui kerbieten. Hitler is overgegaan tot roof! Maar Amerika, Engeland en Frankrijk heb ben hier ook wel schuld aan. Zij heb ben geen rekening willen houden met de economische toestand van Duitsch land. Ook zij mogen t.o.v. de Tsjechen en de Slovakken hun <tmea culpa slaan. (Verboden nadruk.) ROSKAM. IB3S33SE2SB&f:&E£aSZSaEXr£3tBaaBS32SKaXi^a!:XE3EK!2233r:3S£:<(3:i<i2:3aZ£BaiaSBi23fiaSBiaKSBBHaaa HET VERDER LOT VAN BOREMEN EN MORAVIE De bezetting van Bohemen en Moravie door de Duitsche troepen werd voltrok ken. Hitier bezocht Praag en Brünn, hield er troepenschouwingen en vertrok dan verder naar Weenen en Berlijn, waar hem Zondag in den vooravond een uitbundig geestdriftige ontvangst te beurt viel. Met de bezetting van deze gebieden legt Duitschland de hand op rijke ijzer-, ko per-, kool- en zilvermijnen; ook op uit gestrekte en talrijke wapenfabrieken, o. m. de Skoda-fabrieken waar ongeveer 25.00J menschen werkzaam zijn en die vroeger de leveranciers waren van talrijke landen. Deze fabrieken zullen nu voort werken voor Duitschland. In die gebieden werden ook suikerbie ten, graan, en andere landbouwprodukten gekweekt. De Duitschers legden ook de hand op de goudvoorraad der Tcheckische Natio nale Bank, die 17 millioen pond sterling bedraagt. De Gestapo is onmiddellijk aan het werk gegaan in beide gewesten. Men meldt dat niet min dan 10.000 aanhou dingen werden of nog zullen worden ge daan. Talrijk .zijn de zelfmoorden, zoowel van Tcheckische officieren als van Jo den. De Duitsche wetten op de Joden werden ook in Bohemen en Moravie in voege gebracht. Alle Joden werden uit de bedrijven gestooten. In Bohemen zal nog slechts een partij mogen bestaan. Te Brünn werd de Synagoog in brand gestoken. Te Praag had een groote parade plaats van de Duitsche troepen. De Tcheckische Ministers werden verplicht de parade bij te wonen. Als protest trokken de Tche- cken de driekleurige vlaggen in die zij bij Duitsch bevel hadden moeten uithangen. In de hoofdstad van Bohemen wordt het graf van den onbekenden Soldaat letter lijk bedolven onder de bloemen die er aangebracht worden. In alle steden en gemeenten werden plaatsen en straten herdoopt met Hitier- plaats of -straat. De bevolking doet groote aankoopen in van voedselwaren daar zij vreest dat alle waren zullen opgekocht of aangeslagen worden door de Duitschers. Het Duitsche strafrecht werd overal in gevoerd. De Duitsche jongelingen moeten dienst doen in het Duitsche leger. Hr von Neurath werd aangesteld als beschermer van het protectoraat van Eo- hemen en Moravië. Hij heeft slechts be velen te ontvangen van den Fuhrer. Heer Hacha blijft leider van het Autonoom bestuur van het Protectoraat. Naar zekere berichten zouden een dui zendtal Tcheckische vliegtuigen vertrok ken zijn naar Polen, Rusland en Roeme nië voor de aankomst der Duitsche troe pen in Bohemen en Moravie. STONDEN 800 VLIEGTUIGEN GEREED OM PRAAG TE BOMBARDEEREN? Naar de Daily Telegraphwerd de Hr Hacha, President der Republiek van Tchecko-Slowakije, in volgende omstan digheden genoopt de voorwaarden en ul timatum van Duitschland te aanvaarden. Samen met Hr Chwalskowski werd Hr Hacha ontboden bij Kitler te Berlijn. In de Rijkskanselarij werden zij opgewacht door Hitler, HH. von Ribbentrop en Goe- ring. Op tafel lag een dokument waarin vervat stond de overdracht van rechten van de Tcheckische Regeering op deze van Duitschland. De bijeenkomst werd geopend door een korte rede van Hitler die verklaarde dat er nu geen tijd was voor onderhandelin gen, en dat de Tcheckische Ministers zich maar moesten neerleggen bij het Dujtsche besluit. Zooniet zouden de Duitsche troe pen Tcheckije overrompelen. Daarop ver liet Hitier de vergadering. Verscheidene uren protesteerden Hacha en Chwalskowski tegen de voorwaarden hen gesteld. De Duitsche Ministers bleven onmeedoogend. Aanvaarden of militaire actie. Er werd verklaard dat 800 vliegtui gen gereed stonden om Praag te gaan bombardeeren. Dit zou te zes uur 's mor gens gebeuren. Voortdurend werden de dokumenten voorgeschoven voor de Tche ckische Ministers en werd hen de pen in de hand geduwd. Hr Hacha viel verscheidene malen in bezwijming. Te half zes gaf hij zich ein delijk gewonnen en teekende het voorge legd dokument, om de bevolking van Praag van uitmoording te besparen. Uit Duitsche bron werd deze versie van de bijeenkomst van de Duitsche en Tche ckische Regeerders gelogenstraft, zijnde niet strookend met de waarheid. DE VERDERE GEBEURTENISSEN IN SLOWAKIJE Omtrent het nieuwe statuut van Slo wakije tegenover Duitschland is tot nog toe geen juiste klaarheid tot stand geko men. Toch zal dit gebied meer vrijheid hebben dan Bohemen en Moravie. (Zie vervolg op 5* blad.) IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBflBBSB!8BBBBBBBBSIflB3fllilBlBB'5l3BBBfllXBBBBBB3flEBBBS8BHBBDBB& PRESIDENT LEBRUN BEZOEKT DE ENGELSCHE NATIE President Lebrun en ücning George. Mevr. Lebrun en Kenir.gir Mary, ep weg iv--r EueMsgbim Palaca. (Zie verslag 2 bl.) m Alle goede Burgers moeten in geweten hun plicht doen Dinsdag 11. werd te Mechelen het 25- I ken heb ik gemeend te mogen antwoorden jarig bestaan van het Verbond der Ka- dat men voor zijn toekomst met moet tholieke Vrouwen van België herdacht en vreezsn, dat deze meeuingsverschillen op- gevierd. Tijdens de herdenkingsplechtig-1 pervlakkig zijn en dat bijna de algc- heid van dit jubelfeest nam Z. Em. Kar dinaal Van Roey het woord en legde een plechtige verklaring af over de trouw aan de Kerk en aan het Vaderland en over den binnen- en buitenlandschen toestand in ons land. Eerst wees Z. Em. Kardinaal Van Roey op de grootheid en den roem der H. Kerk en op de Kathoileke Actie, die in dienst staat van het Pausdom en de Hiërarchie. Over den toestand in ons land en de gevaren die België bedreigen uitte Zijne Eminentie ^ch als volgt uit: Gij hebt u trouwens altijd onderschei den door uwe gehechtheid aan het Bel gisch Vaderland. Op dit oogenblik is deze gehechtheid noodzakelijker dan ooit. Bel gië doorworstelt ernstige uren. Zij die de oogen willen openen moeten er zich re kenschap van geven. Terwijl Europa tot in zijn grondslagen geschokt wordt, slaagt ons land er niet in zich een ste vige regeering te bezorgen en ziet het zich overgeleverd aan onvruchtbare be roeringen van politieken en electoralen aard. Gedurende de jongste weken was ik in betrekking met vele vooraanstaande per sonaliteiten van verscliiliende landen eh ik kan u den zeer spijtigen indruk niet verbergen welken deze ijdele twisten in het buitenland hebben gewekt. Verschil lende personaliteiten hebben mij met een zekeren angst gevraagd: Waar gaat België toch naartoe? Daar ik mijn land heelheid van het Belgisch volk in het uur van het gevaar zich rond het altaar van het vaderland en den troon van zijn koning zal scharen. Heeft dit uur niet geslagen en is het niet noodig dat ten overstaan van de al te zichtbare bedreigingen die boven Euro pa hangen, alle burgers, die het opperste welzijn van het lar.d ter harte nemen, dat allen die geen slavenziel hebben en aan hun vrijheid en rrtenschelijke waardig heid houden, de kleingeestige kwesties ter zijde laten, die hen verdeeien, en zich rond het gemeenschappelijk vaandel scharen om de opperste belangen, welke op het spel staan, te verdedigen? Hoe zou men kunnen begrijpen dat op dit uur de eer lijke burgers door hun bewuste of onbe wuste medewerking in de kaarten zouden spelen van de vijanden der maatschap pelijke orde. van de vijanden der natio nale eenheid of van de beroepsagitato ren? Er zal over de toekomst van ons land beslist worden, niet zoo zeer op het inter nationaal plan dan wel op het binnen- landsch terrein. Alle goede burgers moe ten in geweten hun plicht doen. Z. Em. Kard. Van Roey besloot als volgt Indien ik u dit zeg, Mevrouwen, dan is het omdat ik overtuigd ben dat de vrouwen, vooral de katholieke vrouwen op dit oogenblik eene groote rol te ver vullen hebben. Gij zult, in al de daden, van uw christen leven, eene belangrijke plaats aan het vaderland gunnen. IBBSIBB9E9SBBIBS3BEEBB8BBBZIBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBBBBBB HM Bitffig DE STEMBRIEVEN ZIJN GELDIG EN VOLLEDIG: a) als er gestemd werd in het kotje boven op de lijst; b) als er gestemd werd nevens den naam van 1 werkelijke kandidaat al leen; c) als er gestemd werd nevens den naam van 1 plaatsvervangende kan didaat alleen; d) als er gestemd werd nevens den naam van één werkelijke kandidaat en van één plaatsvervangende kan didaat op zelfde lijst; e) ZIJN OOK GELDIG: De stem brieven, waarop de kiezer te gelijk bovenaan een lijst en nevens den naam van een kandidaat-titelvoerder of -opvolger, of bovenaan een lijst en nevens den naam van een kandidaat- titelvoerder en -opvolger derzelfde lijst gestemd heeft. In dit geval wordt de stem bovenaan de lijst als niet be staande beschouwd. 321 I DE MAN D.-ROBERT y Uittredend Volksvertegenwoordiger. VANDERGHOTE JAN I Burgemeester, leper. 1 INGELBEEN JULES g Burgemeester, Geluwe. PLAATSVERVANGERS i 8 VANDERGHOTE JAN Burgemeester, leper. VANDECANDELAERE Burgemeester. Wervik. VAN WALLEGHEM J. Geneesheer, Poperinge. GHESQUIERE Emiel 1 Provinciaal Raadslid, Wervik. 1 Geneesheer, Westnieuwkerke. I GRUSON HENRI Werkman, Waasten. "v" M en stemt alleen voor K.V.V.! [vree BOSSUYT GASTON l®^ Uittredend Senator. MULLIE GILBERT Uittredend Senator. DELVA HENRI Handelaar, Wervik. DEJONGHE GEORGES Burgemeester, Watou. PLAA TS VER VA NGERS 1 BASTON HONORÉ Provinciaal Raadslid, Meencn. LEPOUTRE ROBERT Provinciaal Raadslid, Waasten. WALLAEYS REMI Burgemeester, Wevelgem. DEBEER LOUIS Notaris, Lendelede. 1 VANDEPUTTE J. §f|j j Landbouwer, leper. SS&riÖ I LEFEBVRE HILAIRE |j|*| 1 Provinc ial Raadslid, Poperinge.

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1939 | | pagina 1