in ons Land KREDIETBANK Vlaanderens Bedevaart Het Directorium van het Blok der Tsjechc-Slowakye... en Vlaanderen De President Van Frankrijk op bezoek in Engeland Katholieken bepaalt klaar en dui delijk zijn standpunt nopens de groote actueele vraagstukken Het geval Marlens is een Liberaal maneuver Huidonzuüverhedera, vlakjes, puistjes en uitslag 150.000.000 ENKELE ZICHTEN OMTRENT HET INNEMEN VAN BOHEMEN EN MORA VIE DOOR DÜITSCHLAND naar O. L. Vrouw van LOURDES ALLERHANDE ALLE BANK-, BEURS- EN WISSELZAKEN 2.667.341 KIEZERS TER STEMBUS IN ONS LAND WAT DE KATHOLIEKE PARTIJ WIL <t Men vergete niet dat oofc ons Vlaamsch Grondgebied bij Groot-Duitschland inge lijfd is in den nieuwen Nationaal-Socia- iistischen schoolatlas Een praktische les voor de komende Verkiezingen EKONOMISCHE EXPANSIE door de uitbreiding van de binnenlandsche markt; het scheppen van nieuwe nijverheden; de verbetering van de hoedanigheid en van het aanbieden der prouukten; de handelsverdragen die aan het geheel van 's lands belangen worden aangepast. BEDRIJFSORGANISATIE Aanpassing van het technisch en beroepsonderwijs aan de nieuwe ncoden van landbouw, nijverheid en handel. STAATSPRESIDENT HACHA BIJ KITLER. - Kitler ontving in dc ruime zalen van de oude kcizerbffrcht te Praag, Dr Ilacka, President van Tchecho-Slowakijs. Op een meeting, Vrijdag avond, te Brus sel, heeft de Heer Spaak de houding van de liberalen tegenover het geval Martens als volgt aan de kaak gesteld De oprichting van de Vlaamsche Aka- demie voor Geneeskunde werd besloten onder het kabinet Janson. Van begin April 1938 af wendde' zich zijn kabinet tot de twee belangrijkste Vlaamsche kul- tuurinstellingende Koninklijke Vlaam sche Akademie voor Taal en Letterkunde en de Vcreenifeing voor Wetenschap, die meer dan 5.099 Vlaamsche hoogeschool- gediplomeerden telt. Deu 3 April dienden deze twee instellingen een voorloopige lijst in met tien namen, met daarop op de vijfde plaats; Dr Martens. Beide be krachtigden een paar weken later, den 27 April, dit voorstel. Eerste konklusie: Vóór ik Eerste Mi nister werd, was de beraadslaging over de eerste Kon. Akademie reeds gesloten. Pas den 25 Oktober kwam de kwestie opnieuw in den Kabinetsraad te berde. Ik polemiseer niet met gewezen minis ters, die het geheim van de ministerieele beraadslagingen schenden. Maar toen, op 28 October, de ministerraad de definitieve lijst vaststelde, was heel de Vlaamsche wetenschappelijke wereld op de hoogte, plus een aantal parlementairen. De lijst werd dan in de pers gepubli ceerd. Iedereen wist dus dat den Koning zou worden voorgesteld Dr Martens te benoemen. Dat gebeurde pas den 7 No vember en er was geen stem van protest opgegaan. Heeft de regeering, die ik voorzat, met die benoeming een moreele fout begaan? En hebben de liberalen het recht ze thans voor hun verkiezingspropaganda te ex- ploiteeren? Ik had kunnen zeggen; «Ik wist niet dat Dr Martens een ter dood veroordeeld aktivist wasDat is niet mijn genre. Ik wist het wel en ik heb geaar zeld. Om de redenen waarom ik hem ten slotte toch benoemd heb, hoef ik mij niet te schamen. Dr Martens, redeneerde ik, is geamnes- tieerd. Uit die amnestie wou ik de gevol gen trekken. Ik stelde vast dat hij sedert de amnestie in Belgie is teruggekeerd en er een uitstekend, sommigen zeggen een groot geneesheer is geworden. Hij is niet meer aktivist. Hij spreekt zich uit voor de Belgische eenheid. Als iemand zijn dwaling erkent, ben ik als mensch, steeds geneigd hem te vergeven, en als Eerste Minister meende ik, cn meen ik nog, dat de bekeering van Dr Martens een sukses was voor Belgie en dat men hem de ge legenheid moest schenken om samen te werken met alle menschen van goeden wil. Ik begrijp dat sommigen dat niet kun nen aanvaarden maar ik weet ook, dat zij die soms het strengst optreden tegen an deren, zichzelf het meest hebben te ver wijten. Zoo benoemde ik Dr Martens. De liberalen hebben zoo min als ik ze kere rcakties van het publiek voorzien. Ze begonnen trouwens pas op 22 De cember. Ik ontving de Heer en Cox en Louveau. Alle bladen schrijven daarover. Van dat oogeublil; af kan niemand meer beweren dat ïfelj niet wist waarover liet ging. En wat doen de liberale ministers cn parlementairen? Zij protesteeren niet, zij vragen niet eens uitleg. Mijn besprekin gen met de oudstrijders duren tot 21 Ja nuari. Ondertusschen onderhandel ik met de liberalen over de hervorming van mijn kabinet en niemand, pok de Heer Max niet, spreekt mij over het geval Martens. Nochtans was de inte/pellatie Mundeleer reeds ingediend, ik M. Gillon, libe raal senator, de porflifuille van Justitie aan. Ik vestig zijn aandacht op het geval Martens, ik verwittig hem dat zijn vriend Mundeleer zal interpelleerenM. Gillon neemt aan. En het is M. Dierckx, liberaal minister, die op 21 Januari de inhuldi gingsrede uitspreekt van de Vlaamsche Akademie, waarvan Dr Martens lid_ is. Den 25 Januari bied ik mij met de nieu we regeering voor de Kamer aan. Nie mand roept mij ter verantwoording^ voor de benoeming van Dr Martens. En de liberalen stemmen de regeering, een uur vóór M. Mundeleer zou interpelleeren, behalve M. Mundeleer zelf, die heel moe dig zijn verantwoordelijkheid nam... in de wandelgangen. Aan dit overzicht kunnen wij nog een krasse bijzonderheid te voegen, te weten, een uitlating van den Heer Max op 24 Januari in de Kamer, toen de Heer Spaak er zich met zijn omgevormd ministerie voorstelde«Het Ministerie werd dus om- gevormd.Men moet er zich over verheugen, want de ontbinding die men naar liet schijnt in sommige kringen had gewenscht, zou aan het land een tijdperk van on vruchtbare beroering hebben opgelegd. Daags na de verkiezingen zou men zich voor dezelfden toestand hebben bevonden, voor dezelfde moeilijkheden, daar geen partij de illusie kan koesteren de vol strekte meerderheid in de Kamer te be halen. VAN 3 TOT fl MEI Duitsche troepen trekken aldoor de ingangspoort het Hredsclii.i-hof (oud konink lijk paleis, thans regeeringsxetel van Tchecho-Slowakije) binnen. Trein met rechtstreeksche heen- en terugreis en trein met rechtstreek- sche heenreis en terugreis over Lisieux. InlichtingenSecretariaat van het Diocesaan Comité van de Bedevaarten, (Bisdom Brugge), PLEIN, 13 A, KORTRIJK. NEDERLANDSCIIE LETTERKUNDE De Provinciale Commissie van Schoone Kunsten van West-Vlaanderen brengt ter kennis van de belangstellenden, dat in 1939, een prijs van 5.000 Pr. zal toegekend worden aan den kunstenaar, die het beste werk, op gebied van Nederlandsche letter kunde zal voortgebracht hebben. Als bijkomende aanmoedigingspremiën zal een som van 2.500 Pr. beschikbaar zijn. Mogen om prijs en premie mededingen, al de schrijvers die in West-Vlaanderen geboren zijn of er sedert vijf jaar ver blijven. Zij die begeeren aan den wedstrijd deel te nemen, moeten op hun kosten, de handschriften of gepubliceerde werken, vóór 15 Augustus 1939 indienen bij voor noemde Commissie, waarvan gewenschte inlichtingen kunnen bekomen worden. meiaars die er zal werken, zal er een film voor propaganda vertoond worden. Een afgevaardigde van het Bestuur der Posterijen zal er zich insgelijks ter be schikking van de bezoekers houden, ten einde alle nuttige inlichtingen te ver strekken en aanteekening te nemen van ingevingen of klachten betreffende de postdiensten. DE POST IN DE INTERNATIONALE JAARBEURS VAN BRUSSEL Ter gelegenheid van de internationale jaarbeurs van Brussel, die aan den Hey- sel plaats heeft van 12 tot 26 Maart 1939, zal er, In den propagandastand der P.T.T. (Middenpaleis Nr 5) een bijzondere da tumstempel in gebruik gesteld worden voor het afstempelen der voor de fran keering geldige postwaarden. Het publiek wordt vriendelijk verzocht genoemden stand te bezoeken. Buiten den Duitsche pantserwagens rijden door de straten van Praag. verkoopdienst van postzegels voor verza- (■■B»IBBBflBSBR9IBIMIIilllEaaB2a-.iaRSiaSZ38S!S»S3Sa3a2aaiH3aKBa 1BBBBBBBBBBRBBBRBBBBBBBBBB Verdwijnen door de huidzuiverende, huidvoedende ea huidverfraaiende Purol Tube 12 fr., Doos 7,50 en 4 fr. In alle Apotheken. OPSTELLEN VAN VLAAMSCHE VAKBOEKEN Er wordt aan de belanghebbenden ter kennis gebracht dat de Provincie West- Vlaanderen, voor 1939, premlën uitlooft voor het opstellen van Vlaamsche vak boeken, welke betrekking hebben tot de nijverheid of den landbouw van de Pro vincie West-Vlaanderen. De voorwaarden voor het verkrijgen de zer premiën kunnen bekomen worden op het Provinciaal Bestuur te Brugge. Oproep wordt gedaan tot alle deskundi gen om, hetzij alleen, hetzij in samen werking met andere vakmannen of enkel met een taalkundigen medewerker een boek op te stellen over een belangrijk am bacht of landbouwbedrijf (ook groenten- teelt) dat in de Provincie West-Vlaande ren uitgeoefend wordt. DE STOPPLAATS BRUGGE-WEST WORDT AFGESCHAFT De Nat. MIJ der Belg. Spoorwegen deelt mede; Gezien het nieuw station te Brugge op 1 April a.s. hi dienst gesteld wordt, zul len de lokale treinen Brugge-Blanken- berge en Brugge-Knokke niet meer langs Brugge (West) rijden en zal deze stop plaats van bedoelden datum af buiten dienst gesteld zijn. Ter gelegenheid van da 75" verjaring der stichting van het Rood-Kruis van Belgie zullen er postzegels met bijtaks uitgegeven worden. Hier twee van die zegel: Haar Majesteit Koningin Elisabeth omringd van de Koningskinderen, en Florence Nightingale, de baanbreekster van het Rood-Kruis. IBBBBSlB13BBSB2IBBBBHflB19B99iI]BB4Bi38BSSBS91B95B9!l3BBBHBBilBB4I DE REGEERING VAN BURGOS DE JUREERKEND In een kabinetsraad, gehouden op Maandag 11., wgrd nu eindelijk eens be sloten de Eegeering van Burgos, deze dus van Generaal Franco, te erkennen de jure t.t.z. in rechte De Regeeringsleden stelden vast dat de bijzondere toestand in Spanje dusdanig is, dat België enkel nog met de Regeering van Burgos regelmatig contact kan heb ben, en dat deze dus dient te worden bekend. Heer Polain, Belgisch agent bij de Re geering van Burgos, die thans te Brussel vertoefde, zal eerstdaags naar Eurgos vertrekken om de instemming van de Regeering van Generaal Franco te vra gen voor deze wijziging der diplomatieke betrekkingen tusschen beide landen. De Belgische Socialisten hadden nog gepoogd de zaak op de lange baan te schuiven, onder voorwendsel dat derge lijke erkenning niet tot de loopende za ken behoorde en dus niet door de Regee ring Pierlot kon worden afgehandeld. In- tusschen had het Groot Hertogdom van Luxemburg, dat een Ekonomische Unie vormt met België, reeds de Regeering van Burgos erkend. België bleek ook een der allerlaatste landen te zijn om tot die er kenning over te gaan. De Socialisten hebben zich dan bij het feit moeten neerleggen, zoodat de erken ning dan ook goedgekeurd werd door de socialistische Ministers. En daarvoor hebben de Socialisten dan binst zoolange maanden het land op stel ten gezet, en de belangen van ons land tegenover Spanje moedwillig ter zijde gezet. GEEN VERVROEGING VAN DE WETGEVENDE VERKIEZINGEN In verband met den huldigen gespan nen internationalen toestand heeft zelfde kabinetsraad ook de wenschelijkheid on derzocht van een al of niet vervroegen van de wetgevende verkiezingen. Er zou spraak zijn geweest de verkiezingen te houden op Zondag 26 Maart. Van een vervroeging werd door den ka binetsraad afgezien. Een vervroeging van den dag der ver kiezingen zou toegelaten hebben dat de Kamer ook vroeger zou hebben kunnen vergaderen en dat dus spoedig een nor male Regeering zou kunnen gevormd worden, steunende op het vertrouwen van het Parlement. De internationale toestand is immers van dien aard dat onmiddellijk besluiten van de Regeering zouden kunnen worden gevergd. Om de verkiezingen te vervroegen op den 26 Maart, zou de wet evenwel te bui ten moeten zijn gegaan, daar, na een ontbinding, de nieuwe verkiezingen moe ten worden gehouden binnen een maxi mum tijdperk van 40 dagen en een mini mum tijdperk van 28 dagen. Evenwel zou den nog geen 28 dagen verstreken zijn sedert de ontbinding der Kamers. Anderzijds heeft de Regeering gemeend dat, alhoewel de toestand ernstig is, hij het niet is in zulke mate dat voorge stelde maatregel zou moeten getroffen worden. Zoo de zaken een dramatische wending moesten nemen, kan het ont bindingsdecreet door een Koninklijk Be sluit nietig worden verklaard. MAATREGELEN IN VERBAND MET DEN INTER NATIONALEN TOESTAND Begrijpelijker wijze heeft de interna tionale toestand, geschapen door de ge beurtenissen in Centraal Europa, de bij zondere aandacht getrokken zoowel van Vorst als van de Regeering. Vóór den kabinetsraad, waarvan hooger spraak, had de Koning een langdurig on derhoud met den Heer Pierlot, Eerste- Minister, over bedoelden internationalen toestand en de maatregelen die door de verdere evolutie ervan zouden kunnen moeten getroffen worden. Dit was ook oorzaak dat de kabinetsraad van Maan dag niet kon aangevangen worden op vastgesteld uur. De maatregelen welke den geschapen internationalen toestand desnoods zou vergen, werden door de Regeering onder oogen genomen. Generaal Denis, Minister van Lands verdediging, ondervraagd, verklaarde dat er door zijn departement geen onmiddel lijke maatregelen werden getroffen. De legeroefeningen, voorzien in Limburg, zullen hun gewonen gang gaan. Aan de grenzen werden geen versterkingen aan gebracht. Toch werd er besloten tot de oprich ting van een Comiteit voor bevoorrading van het land. Vertegenwoordigers van de Ministeries van Ekonomische Zaken, Landbouw, Landsverdediging en Ver keerswezen maken hiervan deel uit. Dinsdag kwam het Comiteit voor het eerst bijeen. GRAMMENS TERUG AAN HET WERK Op Vrijdag 17 Maart 11., is Grammens met enkele medehelpers aan het werk geweest te Gent. Hij en zijn helpers wer den ingerekend, maar na enkele uren opsluiting terug in vrijheid gesteld. SOCIALISTISCHE GELDVERSPILLING Een speelplein van 329.000 fr. voor een dorp van 309 inwoners. Bij de kredieten voorzien In 1938 voor het aanleggen van speelpleinen, wordt een nieuw nieuw welsprekend bewijs ge leverd van de socialistische verspilzucht. Voor bedoeld jaar werd in het geheel 2.500.000 fr. voorzien vcor het aanleggen van speelpleinen. Deze twee en half millioen zijn uit sluitend gegaan naar vijf roode gemeen ten van de Borinage, namelijk Bougnies, Hornu, Jemappes, La Bouverie en Saint- Ghislain. Maar het schoonste van al is dat de landbouwgemeente Bougnies, die buiten het nijverheidsgebled ligt en slechts 369 inwoners telt, 329.000 fr. heeft opgestre ken, 't zij niet heel ver van 1.000 fr. per inwoner en dat terwijl het krediet in UT" Zie vervolg hiernevens. ZETELS TE Antwerpen, Brussel, Gent, Hasselt, Kortrijk en Leuven en buitendien 200 agentschappen en hulpkantoren over he' geneele Vlaamsche land. De kiezers, file voor 2 April worden opgeroepen, zijn die ingeschreven op de lijsten afgesloten op 10 December 1937 en die op 1 Mei 1938 van kracht werden. Hun aantal beloopt in de Prov. Oost-Vlaanderen387.781 mannen, 906 vrouwen. Samen388.781. Prov. West-Vlaanderen: 294.960 man nen 840 vrouwen. Samen295.800. Prov. Antwerpen: 376.175 mannen; 804 vrouwen. Samen: 376.979. Prov. Brabant: 557.191 mannen; 1.645 vrouwen. Samen558.836. Prov. Limburg: 110..i23 mannen; 296 vrouwen. Samen; 110.819. Prov. Luxemburg: 72.800 kiezers, waar onder 372 vrouwen. Prov. Namen: 117.612 kiezers, waaron der 685 vrouwen, Prov. Henegouwen: 422.173 kiezers, waaronder 1.110 vrouwen. Prov. Luik: 323.541 kiezers, waaronder 372 vrouwen. Er zijn in het gehcele land 2.667.341 kiezers, waaronder 7.760 vrouwen. In vergelijking bij 1936, zijn er du» 14.634 kiezers meer. IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBRB NOG VALSCHE BANKBIL JETTEN VAN 1000 FRANK ONTDEKT TE ANTWERPEN NOG GEEN SPOOR VAN DE DADERS Op liet politiebureel der Vestingstraat zijn er andermaal twee personen ieder een valsch briefje van 1000 frank komen overhandigen. Zij hadden deze biljetten in betaling ontvangen. In het wisselkantoor van het Centraal station werden twee valsche briefjes van 1000 frank ter betaling aangeboden. De politie der 6" wijk stelde een onder zoek in. SprOGten komen vroeg in het voorjaar, koop tijdig een pot Sprutol. In allo Apotheken. (VERVCIG) kwestie gestemd werd om aan de kinde ren uit de steden en de nijverheidsge meenten gezonde lucht en gelegenheid tot spelen en vrije beweging te geven. Wij laten onverlet de kwestie wat die 329 000 fr. maken per kind. Men vraagt zich af welke titel Bougnie» kan doen gelden om die toelagen te be komen. Wel, het heeft er eene en een goede. De Heer Louis Piérard, socialistisch Volksvertegenwoordiger en Letterkundige, is er burgemeester van. Loontrekkenden, weet gij nu waarom uw loon bedreigd wordt? Lastenbetalers, weet gij nu waarom gij nooit genoeg be taalt? Ziet gij nu hoe Socialisten op schan delijke wijze vrienden bevoordeeligen. Heer Balthazar kan in ieder geval geea eer halen van deze geldverdeelingen. EEN AFZETTING VAN Dr MARTENS IS JURIDISCH ONMOGELIJK De benoeming van Dr Martens heeft reeds heel wat inkt doen vloeien, en doet zulks nog. Wat velen evenwel niet weten is het feit dat Dr Martens als lid van de Koninklijke Vlaamsche Akademie voor Geneeskunde, niet kan afgesteld worden. Dit is een juridische onmogelijkheid. Dit kan enkel gebeuren zoo nieuwe fei ten, die niet gedekt zijn doör de amnes tiewet, aan het licht zouden worden ge bracht en voldoende bewijzen van dia feiten- zouden worden geleverd. Dit verhoogt nog de verantwoordelijk heid van dezen die die geweldige hetze gevoerd hebben rond deze benoeming. Zij hebben er alle schuld in bij de beroering en verdeeldheid die heerschen ln het land, toestand die tot erge gevolgen zou kunnen leiden. Bij de verkiezingen van Zondag a.s. zullen de kiezers dan ook de Liberalen en aanhang er zeer streng moeten over oordeelen. DE BEROEPEN IN KAMER EN SENAAT Zoo men nagaat welke beroepen da Volksvertegenwoordigers en Senatoren uitoefenen, moet men tot de vaststelling komen dat het de advokaten zijn die er meest vertegenwoordigd zijn. De ontbonden Kamer telde o.m.: 54 ad vokaten, 21 bedienden, 18 ambachtslieden en werklieden, 15 dagbladschrijvers, 14 leeraars en onderwijzers, 13 syndikaatlel- ders, 7 nijveraars, 7 handelaars, 5 inge nieurs, 5 geneesheeren, 4 landbouwers, 4 drukkers, 2 veeartsen, 2 bouwmeesters, 2 notarissen, 1 letterkundige, 1 gemeen tesecretaris, 1 uitgever, 1 boekhandelaar, 1 aannemer, 1 brouwer en 1 rekenplich- tige. Er blijven 22 leden die in geen van voornoemde beroepen kunnen worden ondergebracht en die feitelijk geen be roep uitoefenden vóór zij in het Parle ment traden. De ontbonden Hooge Vergadering tel de: 32 advokaten, 21 ambachtslieden en werklieden, 11 nijveraars, 11 syndikaat- leiders, 10 leeraars, 8 bedienden, 7 ge neesheeren, 6 dagbladschrijvers, 6 han delaars, 5 ingenieurs, 4 landbouwers, 3 letterkundigen, 2 priesters, 2 notarissen, 2 bouwmeesters, 2 oud-officieren, 2 vee artsen, 1 opziener van coöperatieven, 1 reeder, 1 meester-kleermaker, 1 aanne mer, 1 brouwer, 1 oud-magistraat, 1 re- kenpllchtige, 1 tandarts, 1 drukker, 1 klerk bij een pleitbezorger. Er schieten nog 23 Senatoren over, die beroepsloos blijken te zijn. HOE VALSCHE BERICHTEN DE WERELD WORDEN INGESTUURD De Minister van Verkeerswezen heeft zijn Collegas op de hoogte gebracht van een incident dat zich heeft voorgedaan in een telegraafkantoor te Brussel, en dat bewijst hoe paniek wordt gezaaid en val sche berichten de wereld werden Inge stuurd. Het incident steekt als volgt ineen: Op bedoeld telegraafkantoor wilde een vertegenwoordiger van een buitenlandsch nieuwsagentschap een telegram verzen den waarin werd aangekondigd dat het Belgisch Leger mobiliseerde. De hoogere overheid werd hiervan onmiddellijk ge waarschuwd en het telegram werd na tuurlijk niet verzonden. Een streng on derzoek werd ingesteld. Het verspreiden van dergelijk telegram was werkelijk misdadig, immers in ge heel het land werd geen enkele maat regel getroffen welke zou kunnen wijzen op een geheele of gedeeltelijke mobilisa tie van het leger. Van vreemde troepen bewegingen aan onze grens werd trou wens ook niets gemerkt. Er zou streng moeten opgetreden wor den tegen dergelijke paniekzaaiers. V.N.V.-ers ZWAAR GESTRAFT Voor de Boetstraffelijke Rechtbank van Brussel verschenen een dertigtal leden van de Werfbrigade van het V.N.V., ln ver band met de demonstratie van V.N.V. gehouden te Edingen op 6 Maart 1938. Er werden slagen uitgedeeld en de zaak kreeg een staartje. Al de beschuldigden werden veroor deeld tot 350 fr. boete wegens het over treden van het uniformverbod. De leider werd daarbij nog gestraft tot 700 fr. boe te en drie maanden gevang, wegens ver boden wapendracht en het toebrengen van slagen en verwondingen. Twee anderen liepen lichter straffen op wegens zelfde feiten. Het Direktorium van het Blok der Katholieken van België vergaderde Dinsdag namiddag om klaar en duidelijk zijn standpunt nopens de groote actueele vraag stukken te bepalen. I. - NIEUWE GEEST IN ONZE OPENBARE INSTELLINGEN De politieke en administratieve eenheid van België eerbiedigend, evenals de grondwettelijke vrijheden en het demokratisch en parlementair regiem. Willen wij een beter en doelmatiger werking onzer politieke instellingen op dat aan het land verzekerd zij; EEN STEVIGE REGEERING: EEN PARLEMENT DAT KONTROOL UITOEFENT; EEN BEHEER DAT OP I)E HOOGTE IS ZIJNER TAAK. Om den Staat toe te laten zich volledig aan de tijdsomstandigheden aan te passen, vragen wij onmiddellijk de volgende verwezenlijkingen: INSTELLING VAN EEN STAATSRAAD; AFWERKING DER ADMINISTRATIEVE HERVORMING. BEPERKING VAN HET AANTAL AMBTENAREN tot de werkelijke nood wendigheden. De vermindering van het aantal ambtenaren en, in het algemeen, een ge tonde begrootingspolitiek moeten het mogelijk maken dat een herziening gebeure der bezoldiging van sommige kategoriën ambtenaren, nl. de modaliteiten der barema's voor het personeel van het lager en technisch onderwijs. Deze verwezenlijkingen zijn alleen mogelijk mits den steun der staatsburgers Ban een STERKE PARTIJ die beslist wil overgaan tot Het brengen van EEN NIEUWEN geest in dit land; Het waarborgen van zijn PRESTIGE tegenover het buitenland; Het VERDEDIGEN van het land tegenover elk buitenlandsch gevaar. De versterking der Katholieke Partij beteekent de bevordering van 's lands Welzijn. II. - FINANCIEELE POLITIEK Een streng begrootingsevenwicht is een volstrekte noodzakelijkheid. Vóór alles; BESPARINGEN: Beperking tot het uiterste der UITGAVEN van het materiaal; Voorzichtigheid inzake SUBSIDIES; Afschaffing der misbruiken inzake CUMULATIE en OVERTALLIGE BEAMBTEN. Deze besparingen moeten een dubbel doel bereiken; 1) het levenspeil der ambtenaren en staatsagenten behouden evenals de koop kracht van de pensioenen en van den werkloosheidsonderstand, opdat wat men gewoonlijk noemt deflatie zou vermeden worden. 2) de verhooging der belastingen en het scheppen van nieuwe belastingen Vermijden. Daarom moeten alle belastingbetalers in deze aangelegenheid gewe tensvol hun burgersplicht vervullen. De BUITENGEWONE BEGROOTING wordt gespijsd door de leening. Een beroep op het publiek krediet is alleen mogelijk wanneer liet vertrou wen heerscht. Een spaarzaam beheer der publieke gelden is noodzakelijk. De openbare werken moeten beperkt blijven tot werken die productief zijn ®n wezenlijk de werkloosheid opslorpen. NOCII INFLATIE NOCII DEVALUATIE! III. - EKONOMISCHE POLITIEK Een kostprijs die evenwicht brengt tusscheu de belangen van alle sociale groepen, zoowel in de stad als op den buiten. Het zijn wijze menschen, die uit de ge schiedkundige gebeurtenissen lessen we- tefi te trekken voor de toekomst. Er is nu in de laatste dagen weer heel wat gebeurd in Europa, waaruit we nuttige lessen kun nen halen voor ons eigen land. Op twee punten vooral dient hier de aandacht uitdrukkelijk getrokken te wor den: 1) geen plurinationale staat kan he den nog blijven'voortbestaan zonder kui tuurvrijheid te gunnen aan de samenstel lende volkeren; 2) geen staat kan heden 'n federalistische omvorming ondergaan en tevens zelfstandig blijven! We staan nu voor de verkiezingen: 'n allergeschiktste tijd dus om te voorkomen dat er zich ooit bij het geval Tsjecho- Slowakije 'n geval België zou voegen. DAAROM MOET IN DEZEN KIES STRIJD DE OVERWINNING GAAN NAAR DEZE PARTIJ WELKE VOOR VLAANDEREN DE KULTUREELE AU TONOMIE ZAL VERWEZENLIJKEN! 't Is nu al lang genoeg dat allerlei kul- tureele wantoestanden het voortbestaan mogelijk maken van spekuleerders op misnoegdheid en verbittering, ais zijn de negatief-politiekers van het V.N.V. De vlaamsche kwestie dient nu einde lijk en voor altijd geregeld en daarvoor zal de hernieuwde K.V.V. zorgen! Men beschouwe maar wat zij ons reeds gaf sinds haar ontstaan in 1936: De K.V.V. beloofde ons kuituurra den: ze zijn er; De K.V.V. beloofde ons 'n nieuw ta lenstatuut voor het leger: het Is er. Dit statuut moge nu nog onvolmaakt zijn, de grondslag het moeilijkste werk is gelegd en de voortbouw zal volgen; De K.V.V. beloofde ons Vlaamsche Akademiën: ook deze zijn er! Wat hebben de groote monden van het V.N.V. daar tegenover te plaatsen als HUNNE verwezenlijkingen? In de nieuwe legislatuur zal de K.V.V. onverpoosd vc:;rtijveren voor de kultu- reele zelfstandigheid met als eerstvolgen de etappe: de omvorming van het minis terie van Openbaar Onderwijs. TEGELIJKERTIJD ZAL ECHTER ONVERPOOSD GESTREDEN WORDEN TEGEN 'ALLE FEDERALISTISCH GE KUIP! Er zijn steeds menschen die de kul- tuurautonomie blijven voorstellen als een eerste stap naar de scheiding van België in twee bondstaten. Niets bedoelen wij echter minder! De kultuurautonomie is 'n noodzake lijkheid voor het voortbestaan van een zelfstandigen, sterken Belgischen Staat, waarin alle volksgroepen volkomen mees ter zullen zijn over eigen beschaving. Federalisme is echter uit den booze! De gebeurtenissen van Tsjecho-Slowakije leeren ons maar al te duidelijk dat de Staat er innerlijk zoodanig door verzwakt wordt, dat hij onmogelijk langer z'n on afhankelijkheid kan bewaren. Het tsje- chenland is nu heelemaal verknecht aan z'n machtige nabuur. Slowakije wordt beschermd in afwachting dat ook daar de annexatie formeel wordt doorge voerd. Met België zou liet juist hetzelfde zijn. MEN VERGETE NIET DAT OOK ONS VLAAMSCH GRONDGEBIED BIJ GROOT-DUITSCHLAND INGELIJFD IS OP DE EXPANSIEKAART DIE VOOR KOMT IN DEN NIEUWEN NATIONAAL- SOCIALISTISCHEN SCHOOLATLAS Anderzijds weten we ook hoeveel de Hitler-beloften waard zijn. GAAN WIJ DIT DUITSCHE PLAN NU IN DE HAND WERKEN DOOR ONS VERTROUWEN TE SCHENKEN AAN DE BELOIE-KAPOT "-POLITIEKERS VAN HET V.N.V.? VLAMINGEN, DAT NOOIT!! Ons volle vertrouwen gaat naar de K.V.V., die ijvert voor de vlaamsche groot heid, maar in het kader van een zelfstan digen Belgischen Staat. NOCH DUITSCH, NOCH FRANSCH, MAAR ONS ZELVEN: VLAAMSCH EN WAALSCH IN DE HISTORISCHE GE BONDENHEID VAN DE BELGISCHE EENHEID! LEVE DE K.V.V.!! Uit De Courant van 20-3-1939. DE AANKOMST VAN PRESIDENT LEBRUN TE LONDEN In het Victoria-Station aangekomen werd President Lebrun door de koninklijke koets opgewacht. We zien hier die koets, bespannen met 8 witte paarden, waarin H. Lebrun nevens den Engelschen Koning heeft plaats genomen, op weg naar het Buckingham Paleis waar hij, samen met zijn gade, plechtig ontvangen werd. MIJNHEER EN MEVR. LEBRUN OP BIJZONDER WIJZE ONTVANGEN HARTELIJKE Mijnheer Lebrun, President der Fran- sclie Republiek-, en Mevrouw Lebrun, ver trokken Dinsdag 11. uit Parijs, niet bestem ming van Londen, om er een officieel be zoek te brengen aan de hoofdstad van Engeland. Al over Kales en Dover werd Londen bereikt. Op zee was de paketboot «Cótc d'Azur», waarop de hooge gasten plaats hadden genomen, begeleid door oorlogsbodems. Te Dover werden kanonschoten gelost hij hun aankomst. De Hertog van Gloucester ver welkomde hen in de statie te Dover. In het Victoria-station te Londen wer den de beide hooge gasten opgewacht door den Koning en de Koningin van En geland, vergezeld van een talrijke schaar hoogstaande personaliteiten. Na de schouwing der eerewacht en de gewone voorstellingen vertrok de stoet naar Buckingham-Palace. Alle straten waar de stoet doortrok waren rijkelijk versierd met vaandels cn wimpels, het volk stond opeen gepakt om de Fransche President cji zijn gade een onbeschrijfelijk geestdriftige onthaling te bezorgen. Van uit de vensters werd geworpen met aller lei papieren strooisel. De geestdrift steeg ten top toen de Pre sident en Mevr. Lebrun alsmede de En- gclsche Vorsten en hun kinderen ver schenen op het halkon van het Paleis. Woensdag werden M. cn Mevr. Lebrun plechtig ontvangen door het London County CouncilDaarna werd een ban ket aan 900 personen opgediend. 's Avonds woonden zij een galadiner bij, aangeboden ter cere van de Engelsche Vorsten. Donderdag werd II. Lebrun ontvangen door het Lagerhuis. Het is de eerste maal dat een vreemd Staatshoofd ontvangen werd in het Lagerhuis. Dit bezoek ging gepaard met grootsche plechtigheid. Bij de uitgesproken redevoe ringen werd de Fransch-Engclsche solida riteit op uitzonderlijke wijze bevestigd. DE NIEUWE ZEGELS VAN HET ROOD-KRUIS

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1939 | | pagina 2