Iepersche Folklore - Meetings PACHA CUPERIT In ds Puppen CICHOREI Valsch geld Voor de keuze WITTE DONDERDAG ROBERT DE MAN, Volksvertegenwoordiger en Kop van onze Katholieke Lijst ARRONDISSEMENT IEPER-POPERINGE-WERVIK WAT ZAL UW JONGEN VAN 14 JAAR WORDEN? UITNOODIGIN j KATHOLIEKE MEETING «VOORUITZICHT» - IEPER. DE JUWEELEN IN GOUD KOPPLANTERS IEPER'S OUDSTE INWOONSTER Plechtige Communie VANDERMARLIERE- EEN LINNENNAAISTER WAS ER ERG AAN TOE! AUGUSTE BONTE Gezichtkundige 1 Kr. Middenstandsbond INLICHTINGSBUREEL: CINEMA COLISEUM - IEPER RECHTBANK VAN IEPER REUZENTOMBOLA Demoiselle en détresse De Adjudant zijner Hoogheid MEVROUWEN, ■xr CLAES HUIS AIMÉ GRUWEZ TRF.KKFLÏN'GEN' voorname kerken te Rome het Aller heiligste Sacrament op den verjaardag Vóór den wereldoorlog gaven de bak- dezes instelling te gaan vereeren en er kers met Witten Donderdag aan hun tevens Jezus te bedanken om zijn groote klanten trekkelingen ten geschenke: goedheid onder de gedaante van brood dat waren koeken die een geheel bijzon- te willen tegenwoordig blijven in onze deren vorm hadden. bidplaatsen. Dit gebruik was voorzeker nog een her- Dit gebruik is hier te leper ook sedert innering aan de instelling van het Heilig eeuwen in zwang, alhoewel men zich he- Sacrament des Altaars, waarbij Christus dendaags niet erg meer bekommert over aan zijn apostelen brood uitdeelde, onder jjet aantal te bezoeken kerken en ka- welke gedaante Hij zelf. God en mensch, peUen. met zijn ziel en zijn lichaam tegenwoor- In 1'588t ic2en wjj bij Van Hermel- dig was. ghem, was het op Witten Donderdag al- ZEVENKERKEN hier aan de sekte der Geeselaars ver boden te zevenkerken, spiesen of roers Eertijds ontstond te Rome het chris- achter zich slepende. Dit jaar deed een telijk gebruik op Witten Donderdag te geeselaar de zevenkerken met een zwaar ..Zevenkerken» dat was: in zeven kruis op den schouder, J. C. riBBEflBBBBBBflBBBBBflBIBBBflKEIKIlBBBBBBBBBESSBBBflQSSaaazaSlBB heeft sedert 1932 aan duizenden menschen in ons arrondissement vele diensten be wezen. Iedereen die hem ging vinden op zijn zitdagen heeft steeds bij hem raad, hulp en steun gevonden. Zij die door hem in hun moeilijkheden werden geholpen, kunnen daarvoor getui gen, dat hij steeds volstrekt belangloos onze menschen ten dienste is geweest. Arm en rijk, Burger, Boer en Werkman waren steeds bij hem welgekomen en hij ontzag zich geen moeite om. overal waar het paste, de zaken van zijn menschen te gaan verdedigen en bepleiten. Naast dat maatschappelijk dienstbe toon voor alle maatschappelijke klassen en standen, heeft hij na korten tijd in het Parlement gezag en aanzien verwor ven. Toen hij bij sommige regeringsvormin gen in den jongsten tijd, werd genoerfid tjjs iemand die kon in aanmerking komen w.-or een ministerieel departement, dan was dat niet omdat hij jaélft heeft ge maakt op een portefeuille zopals de nij dige tegenstrevers van alle sóórt aan de menschen willen -doen gelooven, maar dan was het enkel en alleen, omdat hij door zijn werkzaamheid in het Parlement en door de plaats die hij in de leiding van onze christelijke sociale Beweging in ons land inneemt, aan de aandacht van re- geerïngsvormers niet was ontsnapt. De liberalen willen hem doen doorgaan als een tegenstander van de Vaart Ieper- Komen, omdat ze meenen daarin een ar gument te vinden om hem bij de Burgerij van leper hatelijk te maken. Wij dagen gelijk wie uit, één enkel woord aan te halen, dat door Robert De Man werd geschreven of gesproken, dat zou toelaten te besluiten dat hij tegen de Vaart is gekant. Wel integendeel, zeker weekblad van leper heeft langen tijd propaganda ge maakt voor de Vaart met een zinsnède die door Robert De Man werd geschre ven, waar hij het had over het overbodige van een kanaal van Roeselare naar Diks- muide. Naast de vele parlementaire wagen, die Robert De Man aan verschillende minis ters heeft gesteld over velerhande zaken die ons arrondissement en onze bevolking aanbelangen en naast den prachtigen uit slag voor de Stad leper die hij bereikte inzake het bouwen van het station, kun nen we hier aanhalen wat het boek HET BELGISCH PARLEMENT in 1938 verschenen, over Robert De Man sclirijft". Sekretaris van de Commissie voor de Binnenlandsche Zaken en lid van de Commissie van Volksgezondheid: Lid van de Katholieke Vlaamsche groep, van de Katholieke Landbouwgroep en Voorzitter van de Christen-Democratische groep; STELLER van wetsvoorstellen tot be scherming van de openbare zedelijkheid tegen het gevaar verderfelijke werken uit te geven, uit te stallen, te verkoopen en dezelve op te voeren (1935); strekken de tot regeling van den arbeid aan bui ten-uitstallingen (1936); houdende wettelijke regeling van het toelaten tot het beroep van bediende (1936); tot wijziging der wet van 7 Augustus 1922 op de bedienden-arbeidsovereenkomst (1936); betreffende de bezoldiging van het ge- meentepersoneel (1937). VERSLAGGEVER van de Begrootingen van Nijverheid en Arbeid voor 1934; van Dotatiën voor 1936; van Binnen landsche Zaken voor 1937, 1938 en 1939, en van Posterijen, Telegrafie en Telefo nie voor 1938; van de wetsontwerpen tot wijziging der wet van 16 Augustus 1887; tot regeling van de betaling van het loon der werklieden (wet van 30 Juli 1934) van het Rijkspersoneel (wet van 1 Augustus 1936) en de bezoldigingen en pensioenen ten bezware van de provinciën en gemeenten (1937); wetsontwerp tot regeling van den toestand ten overstaan van het pensioen der ontslagnemende, af gedankte of afgezette gemeentebeambten (1937). We mogen dus gerust besluiten dat onze Volksvertegenwoordiger van 1932 tot 1939 zijn plicht heeft gedaan en een waardige kopman is voor de katholieke lijst. DE KATHOLIEKE KIEZERS ZULLEN NAAST HEM OOK NOG BURGEMEES TER VANDERGHOTE NAAR DE KA MER ZENDEN EN ZOO ZAL HET AR RONDISSEMENT IEPER-FOPERINGE- WERVIK EEN STERKE VERTEGEN WOORDIGING HEBBEN IN ONS PAR LEMENT. WETGEVENDE VERKIEZINGEN OP ZONDAG 2 APRIL 1939 ZONDAG 26 MAART: ZILLEBEKE, 8 u., in De Slachter ZONNEBEKE, 9 u., in Volksbond; BESELARE, 9 u., in Patronaatzaal; ZANDVOORDE, 10.30 u., Zaal Gildenhof. St-JAN (leper), 11 u., in De Vette Os GELUVELD, 11 u., in De Vrede HOLLEBEKE, II u., bij Wed. Gouwy- Pieters; WULVERGEM, 11 u., School; BIKSCHOTE, 11 u„ Klooster; VOORMEZELE, 15 u„ Patronaatzaal; St-JULI AAN, 16 u„ Klooster; St-JAN-TER-BIEZEN, 16 u., Zaal Boe- rengilde; BOEZINGE, 17.30 u.. Parochiezaal; VLAMERTINGE, 18.30 u„ in De Wel- VJUirt n LANGEMARK. 19 u„ Zaal Klerkcnstraat. BRIELEN, 19.30 u„ bij Henri Loyson (bij 't Gemeentehuis). MAANDAG 27 MAART: WIJTSCHATE, 19.30 u„ St Hubert DINSDAG 28 MAART: GFLUWE, 19 u., St-Jozefszaal; WERVIK, 20 u„ in St-Pol WOENSDAG 29 MAART: POPERINGE, 19 u., Katholieke Kring; IEPER, 20 u., Christen Volkshuis. DONDERDAG 30 MAART: PASSCHENDALE, 20 u„ Patronaat. GE ZIJT OVER ONS BLAD TEVREDEN! NA LEZING, SCHUIF HET IN HANDEN VAN EEN GEBUUR OF VRIEND. ZOO DOE HET ZONDER UITSTEL. DANK EROM. DE AFTRUGGELAARSZAAK TE IEPER Verleden week hebben we gemeld dat hier te leper vijf aftruggelaars aan het werk waren geweest. Ze gingen namelijk rond met kolen, welke ze... aan een goed koop prijsje verkochten. Doch door onze wakkere rijkswacht echter werd hier een roetje vóórgezet, daar ondervonden werd dat de zakken kolen niet het opgegeven gewicht inhielden. Drie dier mannen werden losgelaten, doch de andere twee zagen hun aanhoudingsmandaat bekrach tigd. Het onderzoek, dat nog steeds aan gang is. zou uitgewezen hebben dat de zakken kolen, welke verkocht werden voor 75 kgr., slechts 59 kgr. inhielden. Deze kerels waren voor een baas werk zaam. De kolen werdeh rechtstreeks van de Brugsche haven op de autokamions geladen en vandaar over het Vlaamsche land verkocht. Dit spelletje zou wel kun nen sedert enkele maanden aan gang zijn. Dagelijks komen er nog klachten op de Rijkswacht toe. Tal van ter-goede-trouw- personen werden bedrogen. Men verzoekt ons te melden dat per sonen die zich door deze kerels lieten beetnemen, zich onverwijld tot de dichtst bijgelegen Rijkswacht zouden begeven, om cr hunne klacht neer te leggen. co» AFTRUGGELAARS AAN 'T WERK IN 'T IEPERSCHE Voor de Raadkamer. Vrijdag 17 Maart verschenen voor de raadkamer van de rechtbank de oneerlijke kolenverkoo- pers, die Maandag 13 Maart aangehou den waren geweest. Na de partijen ge hoord te hebben, heeft de Raadkamer alleen het aanhoudingsmandaat bekrach tigd ten laste van Dielen en Schulmees- ter, beiden woonachtig te Antwerpen. De drie andere werden hierop onmiddellijk in vrijheid gesteld. Vader, moeder, uw zoon is op school in zijn laatste leerjaar. Straks wordt hij 14 jaar. En dan? Wat al angstige vragen moet gij niet onbeantwoord laten! Zal hij bekwaam zijn om te studeeren? Zal hij sterk genoeg zijn om dien las- tigen stiel uit te oefenen? Zal hij na den min of meer langen leertijd werk vinden of de rij der werk- loozen gaan aanvullen? Zal dat beroep voldoen voor zijn le vensonderhoud en dat van zijn familie? Zullen wij, ouders, die studies kunnen betalen? Zal het geld, dat wij voor het studeeren van onzen jongen uitgeven, niet nutteloos gegeven worden? Alle ouders stellen groote verwachtin gen op hun kinderen. Ze willen er iets van maken In de wereld. Maar zie, zoo- velen lijden schipbreuk en de lachende toekomst wordt voor hen een hopeloos, dor en droevig bestaan. Och ja, vaders en moeders, elk beroep, elke stiel eischt zooveel gaven van uw jongen. Bezit hij die? Is zijn aandacht sterk of is hij gauw verstrooid? Onthoudt hij goed woorden, cijfers, getallen, vor men, of kan hij niets vasthouden met zijn geheugen? Kan hij goed teekenen? Is hij verstandelijk begaafd, goede reke naar, flinke opsteller, heeft hij practisch oordeel? Is hij vlug of traag? Hoe is zijn karakter? Is hij lichamelijk geschikt voor het beroep? enz. Ouders, beziet toch niet altijd door de oogen van uw eigenliefde, denkt niet dat uw jongen, al is hij bij de eersten van de klas, volmaakt is, maar wil liever een objectief oordeel kennen over uw zoon. Hebt ge reeds gehoord over voorlich ting bij beroepskeuze? Dit beteekent niets anders dan een onderzoek van den Jon gen om te weten of hij geschikt is voor het gekozen beroep, ofwel om te weten voor welke beroepen hij mogelijk geschikt of niet geschikt is. Dit onderzoek bevat: a) een lichame lijk onderzoek in betrekking met het be roep, door een geneesheer; b) een gees- tesonderzoek. t.t.z. onderzoek naar ver standelijke begaafdheden, aandacht, ge heugen, oordeel, redeneering, enz., gedaan door een gediplomeerd adviseur of raad gever. Van dit onderzoek wordt dan aan de ouders de uitslag medegedeeld. Voor de inwoners van het arrondisse ment leper bestaat zoo een Dienst voor Voorlichting bij Beroepskeuze te leper, in de St-Jacobsstraat 40. Deze dienst, aangenomen door den Staat, is geopend, eiken Donderdag van 17 tot 19 uur, eiken Zaterdag van 13 Vi tot 17') uur. Deze onderzoeken zijn geheel KOSTE LOOS en mogen aangevraagd worden voor ALLE jongens en meisjes van 12 tot 18 jaar. N. B. Alle onderzoeken worden best van te voren aangevraagd aan het adres van den Dienst. VOOR ARBEID, VREDE. WELVAART, STEMT KATHOLIEK Bijvoegsel aan De Hr.Hevan 26-3-39. tot de Voordracht me'. Film van I)r DEULI.E-LAGAE. in «La- piere's ZaalHondstr. 46, leper, op ZONDAG 26 MAART, tc 3 u. Onderwerp DE VOORBEHOEDING EN DEN KAMP TEGEN HET ONGENEESELIJKE Dokter Delillc-I.agae is de vermaarde Vlaamsche natuurarts, schrijver van het hoek VVcreldzicktc en Voedselontaar- ding die deze spreekbeurt houdt op aan vraag van'een groep natuurvrienden. Deze voordracht zal dus toegelicht zijn met een film over het leven in een Zwit- sersch Openlucht Kuuroord. De film laat ons de verpleging meeleven die zoovele rheumaticklijdcnde, hoogblocdige, jichtige, adervcrkalktc. beenderzwakke en bloed armoedige lieden volvoeren in een Zwit- sersch Alpenkuuroord waar zon en lucht, natuurvoeding. masage en lichaamskuituur meehelpen tot herstel van het geschokte lichaam. INGANG KOSTELOOS. Apothekersdienst. - Zonlagrust. Is heden Zondag alleen open van 8 tot 12 uur, en vat- 1 tot 7 uur de Apotheek SEYS. co* ZIELMISSEN OP ZONDAG 26 MAART 1939 In SINT-MAARTENS: Te 8 uur gezongen mis voor Juffr. Marie en Madeleine Leclercq, slachtoffers van den oorlog. Te 11 'i uur voor M. Doolaeghe. In SINT-PIETERS: Te 8 '1 uur voor Richard Geeraets, echtg. van Helena Comevne. In SINT-JACOBS: Te 8 H uur voor Marie De Meersseman. In SINT-NIKLAAS: Te 9 uur voor Jufïr. Georgette Van Damme, St Godelievestraat. co» SINT-JACOBSPAROCHIE V^STENSERMOENEN Over den Vasten en de Goede-Week gaan we op naar het heerlijke Paasch- feest. Een schoone hoogdag van Paschen veronderstelt dat wij oprecht en gemeend het bitter lijden van onzen Verlosser overwegen. Dat kunt ge en zult ge niet beter kun nen doen dan door te gaan luisteren iede- ren Zondagnamiddag naar de Passicser- moenen in uw kerk, Christus zelf ging door lijden en dood naar de verrijzenis. Ook wij moeten door de Zondagsche passiemeditatie over Zijn lijden en dood komen tot de herdenking dezer verrijzenis door een goede Paasch- biecht en een schoone Heilige Paasch- communie. Katholieke Mannen, ook gij wordt in groot getal verwacht bij deze Yasten- sermoenen. Het is volstrekt een verkeerde meening te denken dat deze preeken gehouden worden voor enkele goede zielen die toch al veel naar de kerk gaan. De Vasten- sermoenen worden gehouden voor Ieder een; ook voor de mannen! Allo! Om 2.30 uur naar t Vastenser- moen; en daarna met geestdrift en kloe ke stem het Lof medegezongen! VAN MICHIEL NAAR MISSIAEN M. Michiel. gemeenteraadslid, maakt dus deel uit van de Commissie van den Openbaren Onderstand. Wij hebben hier, verleden week, uit eengezet hoe zulks gebeurd is. Ten ge volge van het afsterven van Heer Sche pen Lemahieu, was er slechts één ge meenteraadslid dat nog deel uitmaakte van de C.O.O.. te weten Heer Notebaert. Van M. Missiaen was er geen spraak meer: hij was eruit, volgens de wet. on herroepelijk. En er werd geen Minister gevonden om de wet te verkrachten ten voordeele van gezel Missiaen. En toch kan het gebeuren dat Missiaen terugkeert ln de C.O.O. Hoe dat? Toen de verkiezingen plaats hadden heeft Missiaen er voor gezorgd voor de samenstelling van de C.O.O. dat er voor hem een achterpoortje openbleef: hij heeft ervoor gezorgd dat z'n plaatsvervan gers waren: Michiel, Van Keersbulck en Missiaen zelf. Die man ziet geern zijn eigen persoontje en hij houdt eraan, in de partij, alle postjes te bezetten die hem aanstaan. De partijgenooten dienen al leenlijk opdat hij, altijd hij, overal zou mogen heer en baas spelen. En zoo komt het dat wij ons er aan mogen verwachten dat M. Missiaen, bin nen kort, Michiel zal verzoeken en ver plichten ontslag te nemen als lid der C.O.O.: met gezel Van Keersbulck zal hij hetzelfde doen. Dan staat het poortje weer open voor M. Missiaen. Een achterpoortje zal het zijn, dat slechts open gekomen is ten gevolge van het afsterven van Heer Sche pen Lemahieu. Zooniet was Missiaen voor goed buiten, met al zijn pretentie. -co»- St-JOZEFSKERK DER KARMELIETEN BROEDERSCHAP VAN 'T H. KIND JEZUS VAN PRAAG Zondag 26 Maart: Te 7 uur Mis met Algemeene Kommunie vor de Kinders. Te 3 uur Maandelijksghe Vergadering. Vanaf Maandag 27 Maart worden de kinders verzocht hunne Communiebons in te dienen in 't Klooster, onder gesloten omslag, met hun voornaam en familie naam. co* Op Woensdag avond, te 8 uur, zal er in de feestzaal van het hristen Volks huis Meeting gehouden worden, waar zullen het woord voeren de Heeren: Senator MULLIE; Volksvertegenwoordiger DE MAN; Advokaat VANDERGHOTE, Burgemees ter van leper; Advokaat VANDEKERCKHOVE, van Kortrijk. Katholieken, lsomt er naartoe. Uw plioht is stemmen voor de Katholieke Lijst. Anders stemmen is dc socialis tische partij versterken. WERKLIEDEN en MIDDENSTANDERS Zoekt uw profijt en woest voor uitziende, verzekert U tegen ZIEKTE, INVALIDITEIT, STERFTE. Bij den Arrondissementsfamilieziekenbond PALMPLECHTIGIIEID Op Zondag 2 April wordt de verjaring herdacht van den zegevierenden intocht van Jezus in Jerusalem. Onze Palmplechtigheid te leper wordt dan ook opgevat en gevierd als een mach tige betooging Christus-Koning ter eere. Voor de palmplechtigheid komen de vier parochiën van de stad samen. 1. De wijding der palmtakken zal plaats hebben in St-Pieterskerk, te 9 uur. Zooalsverleden jaar worden de geloovi- gen vriendelijk verzocht, zooveel moge lijk, een palmtak (buksboom) mee te brengen; zij die er geen hebben, zullen aan de kerkdeur een palmtak krijgen, die dan ook onder de ceremonie gewijd worden. 2. Daarop volgt de Palmproccssie die gaat langs de Rijselstraat, Neer- markt en Leet. Allen dragen den groenen palmtak en zingen o.a. het zegelied Christus vinciten het gekende lied Hosanna, filio David 3. Die heerlijke Palmprocessie wordt besloten met de indrukwekkende ceremo nie van de Statie die gehouden wordt voor het zuidelijk portaal van St-Maar- tens. Daarna wordt, te 10 uur, de Plechtige Hoogmis gezongen in de Kathedraal. On der het zingen van het lang Evangelie (t.t.z. het verhaal van de Passie van on zen Goddelijken Zaligmaker) houdt ieder een den gewijden palmtak in de hand. Met de welwillende deelname van ons christelijk vo'.k zal de palmplechtigheid groeien tot een schitterende hulde aan Christus-Koning. worden verkocht met dc KARAAT meest WAARBORG bij VANLEDE, Goudsmid, Boterstraat 6 - IEPER. Vermakingen en verwisselingen. De grootste ketis. VLAAMSCHE TOERISTENBOND TAK IEPER BEZOEK AAN TALBOT-HOUSE TE POPERINGE Het bezoek aan Talbot-House te Po- peringe gaat door op Zondag 23 April. Wij noodigen de leden van V.T.B. drin gend uit thans reeds dien dag vast te willen leggen om dit buitengewoon inte ressant bezoek niet te misssen. Het gaat door onder de leiding van Major P. Sles- sor. Er wordt uitgezien om het program ma van dien namiddag op aangename wijze aan te vullen. Binnen kort een vol ledig bericht hierover. BORSTBALSEM A. KESTELIJN verzacht na den eersten dag en ge neest volkomen hoest, griep, bron- chiet en alle ziekten der luchtpijpen en van den borst Te verkrijgen: Apotheek KE5TELYN- DE GRAEVE. Gasthuisstr., 14, Poperinge. Steun Katholiek, heil K.V.V. Op 2 April ter zege Hoezee! NEEMT ALLEN DEEL AAN &en 2en Wedstrijd 1 APRIL TOT 30 JUNI- R ADIOLUISTER AAR S U weet dat het Mannenverbond voor Katholieke Actie een Zondagmisactie en een Paaschactie heeft op touw gezet. Al len naar de Zondagmis en iedereen houde zijn Paschen, weze onze leus! Is het doel dat we betrachten niet edel? IJvert ge met ons mee? Mogen we op uwen steun rekenen? Begint dan met heden Zondagavond, te 8 uur, af te stemmen op de West- Vlaamsche Radio-Omroep. Door de zor gen van het Mannenverbond zendt deze Radio-Omroep een godsdienstig concert uit, met een toespraak die als onderwerp heeft: Het is een plicht van naasten liefde te bidden voor de bekeering der misverzuimers Harop, gedoopte menschen, strijdt voor het godsdienstig welzijn van uwen even- mensch en stemt onder meer af op Radio- Kortrijk, heden Zondag avond te 8 uur. I bestrijdt de hopziéktcn door bc- j sproeiïng met bet BELGISCH koperpreparaat 25 of 50 koper. H Voor verdere inlichtingen: N. V. PROTEX Eierenmarkt 43, Antwerpen. HERBOUW VAN DEN OOSTER VLEUGEL DEft LAKENHALLE. Aanbesteding van Dinsdag 21 Maart: 1. Mahieu Joseph, leper 954.950,fr. 2. V.jidekerckhove J., id. 1.178.196,12 fr. 3. Soete Jules, leper 1.190.000,fr. HET BLAUWE VAANTJE ACHTER DE ROODE VAAN De woorden van Anseele zijn fameus gebleven. Sprekende tot de liberale Hee ren, zeide hij eens: De roode vaan zult gij volgen of ge zult niemendalle meer zijn 't Is nog het geval in leper, evenals in vele plaatsen. Wilt ge feiten? EERSTE FEIT. Als er kwestie is de christene scholen te bekampen, zijn li beralen en socialisten het roerend eens. Zelfs hebben zij, met dat doel, een Bond ingericht. De Voorzitter ervan en 't haan tje vooruit, is M. Missiaen: hij draagt voorop de roode vaan. Wie komt er achter hem? Wie is on dervoorzitter van den Bond? Niemand anders dan M. Van Alleynes, de gekende vrijmetselaar van leper en liberale kan didaat voor den Senaat. Ziet ge den man met het blauwe vaan tje, die daar loopt achter M. Missiaen en zijn roode vaan? Dat is één! TWEEDE FEIT. Als 't verkiezing was voor de Commissie van den Openba ren Onderstand, hebben de liberalen het heel natuurlijk gevonden schoudertje te staan voor de socialisten. Zij hadden het afgesproken onder elkaar, en 't is met liberale stemmen dat er twee socialisten in de Commissie van den Openbaren On derstand verkozen werden. En zoo komt het dat Florent Calle- waert, socialist, als plaatsvervanger kreeg Edgar Missiaen en... achter M. Missiaen nogeens de liberale hoofdman M. Van Alleynes! Zijn dat feiten, ja of niet? HET DERDE FEIT is nu aan 't gebeu ren, met betrekking tot de verkiezing van 2 April. De liberalen weten heel goed dat geen één hunner kandidaten kan verkozen worden. Zij weten heel goed dat de stem men welke zij van burgers of boeren zou den verkrijgen, alleenlijk kunnen dienen dan om het kiescijfer der Katholieken te verminderen, en alzoo de kans van socia list Missiaen te vermeerderen. Al wat de liberalen doen ten voordeele van hun blauwe lijst is niets anders ten slotte dan schoudertje staan voor de roode lijst. Werkelijk staan de liberale kandidaten achter M. Missiaen, om hem te steunen in den kiesstrijd. 't Is een echte comedie! Wij kennen vele liberale kiezers die reeds klaar zien en die, liever dan de roode vaan te volgen, de voorkeur zullen geven en hun stem aan den Heer Jan Vanderghote, den verdienstelijken Bur gemeester van leper. Hij staat op de Katholieke Lijst, sa men met den Heer Robert De Man. een andere vaandeldrager der partij van orde, vrijheid en vrede. Van M. De Man mag het volstaan te zeggen dat zijn talent en werkzaamheid in het Parlement zoodanig gewaardeerd worden, dat hij in aanmerking komt om weldra Minister te worden. M. Vanderghote, die oudstrijder is en vuurkruiser, staat op de strijdplaats! De belangen van onze streek liggen hem nauw aan het hart. Met offervaardigheid zal hij die belangen uit al zijn krachten in de KAMER verdedigen. Nooit zal hij doen gelijk de liberalen die. met hun blauw vaantje, de roode vaan volgen, gewillig of gedwongen! Een goede raad. Indien gij van hoofd-, schele hoofdpijn, zenuwlijden, ra zende tandpijn of rheumatiek aangetast zijt en dat tot hiertoe niet een genees middel u ervan heeft kunnen ontslagen, neemt zonder aarzelen de MONOPOE- DERS en gij zult spoedig en volkomen genezen zijn. Tc verkrijgen in alle Apotheken. JUFFROUW HERMANTE LAMME RAND 101 J.AAR OUD Dezer dagen brachten we een bezoek aan Juffrouw Hermance Lammerand, die thans verblijft in het rustoord der Zwar te Zusters te leper. Zij werd geboren te Westnieuwkerke den 24 Maart 1838, zoodat zij thans 101 jaar oud is. Het is een kloeke, strui- sche vrouw, vol luimigheid en kwinksla gen. fijn van geest en levenslustig. Toen wij verleden jaar, enkele maan den vóór dat zij 100 jaar werd, hare ka mer betraden, zagen we tot onze greote verwondering, dat de bijna-eeuwelinge duchtig aan het werk was met naald en draad, en dan nog zonder bril. Een ding hinderde haar zegde ze, de beenen willen zoo goed niet meer mede en ze is soms wat hardhoorig. Een veertiental dagen geleden is ze erg ziek geweest, ze had en longontsteking opgedaan en de griep had haar neerge veld. Ze werd dan ook de laatste HH. Ge rechten toegediend. Nu echter is ze weer zoo goed als hersteld, zoodat ze 's mor gens en 's avonds weer opzit. Haar fijn vernuft echter heeft onder de ziekte ge leden, en nu is ze een weinig vergeet achtig geworden: de kwinkslagen welke ze vroeger tot alle bezoekers richtte zijn dan ook verminderd. Alhoewel geboren uit Vlaamsche ouders uit den boerenstand, werd ze in de Fran- sche taal opgevoed, daar 't hier een grens- dorpje betrof. Haar vader, met name Ff- lip Lammerand, en haar moeder, Ursule De Coninck, waren taaie werkers. Uit dit huwelijk werden 8 kinderen geboren: 5 zonen en 3 dochters, die allen reeds bij den Heer zijn. Ten jare 1868 ging ze zich te Ploeg- steert vestigen tot aan den gruweiijken wereldoorlog. Lijk zoovele anderen uit onze gewesten werd ze op de vlucht ge dreven naar Frankrijk. Aanstonds na den oorlog keerde ze naar haar gelief koosd dorpje Ploegsteert terug, waar ze tot in Juni 1930 zelf haar zaken en haar huishouden regelde en beredderde. Het is dus op den gezegenden leeftijd van 92 jaar dat ze het rustoord der Zwarte Zusters te leper opzocht, alwaar ze de beste en teederste zorgen geniet van de Eerwaarde Zusters. Voorheen zag hare dagorde er als volgt uit: 's Morgens te 5 uur uit de veeren; te 5 Bi uur woonde ze de H. Mis bij daarna ging ze naar de keuken een goed kopje koffie drinken met room en melk, waarna ze terugkeerde naar de kapel om den H. Kruisweg te doen. Hierna trok ze zich op haar Kamer terug, welke op het eerste verdiep gelegen is. Daar zette ze zich dan aan het breien, las haar dag blad want ze was in haar jongen tijd een verwoede boekenleester; nam dage lijks haar dreupelken, speelde ook dage lijks met de kaart en in den namiddag deed ze een uur aanbidding voor het Allerheiligste in de kapel. Thans, gezien hare ziekte, komt er na tuurlijk van deze dagorde niet veel meer in huis. Ze werd verleden jaar, ter gelegenheid van haar 100 jaar, in intiemen kring ge vierd. De dokter die haar gedurende haar. laatste ziekte bezocht, verklaart dat ze thans zonder zijn zorgen voortkan en dat alle gevaar van sterven geweken is. Ze heeft een nieuwen pacht geteekend zou men in West-Vlaanderen zeggen. We wenschen haar dan ook nog menig jaar. Hoe vaak leest men niet in de kranten dat er valsch geld in omloop is. U let dan speciaal op bij ieder geldstuk dat U ont vangt. En niets is er ook logi scher, want U wenscht niet bedrogen te zijn. Maar wanneer de gezondheid er mee gemoeid is handelt men vaak zonder na denken. Dat is echter een groote fout want de gezondheid is 's menschen grootste bezit. Wanneer U dan ook hebt kou gevat ook hoofdpijn U kwelt, moet U de echte Aspirine tablet ten verlangen en weet U waar aan men ze zoo gemakkelijk herkent Aan het Bayer kruis op iedere tablet en verpakking. DIPLOMA VAN BEROEPSLEERARES De ondergeteekende verzekert dat zij haar diploma van beroepsleerares beko men heeft met onderscheiding te Brugge, den 7 Juli 1934, in de Aangenomen Nor maalschool voor Beroepsleeraressen. Een driedubbel afschrift berust op het Ge meentehuis te leper. Dit enkel om het publiek te verwitti gen, daar er in den Gemeenteraad ver klaard werd dat de leerkracht van het Stadsleerwerkhuis geen diploma bezit. MILDREDA BRAS. GROOTE KEUS NIEUWIGHEDEN IN Oorringen Pendentifs Colliers Paternosters. üiisiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini1 nEDiavn? Groote Markt 29 W iWI IEPER Alk JUWEELEN en HORLOGEN. De grootste keus. De minste prijzen. Alj.es gewaarborgd. Huis v. vertrouwen. GROOT- EN KLEINHANDEL. GEEN MIDDEL OM NEER TE ZITTEN NOCH OM RECHT TE BLIJVEN! Deze linnennaaistcr was waarlijk te be klagen I Haar hcupjicht verplichtte haar altijd te liggen en, zelfs te bed wist zij niet welke houding aan te nemen. En bovendien werd zij nog gekweld met een hardnekkige verstoptheid! Maar al die kwalen hadden dezelfde oorzaak en zij zijn ook alle tegelijk verdwenen door het nemen van Kruschen Salts. Ik heb. aan stonds bemerkt «oo schrijft zij dat Kruschen op mijn algemeenen toestand werkte. Mijn stoelgang werd regelmatig. Ik heb den slaap teruggevonden, en mijn rheumatiek, evenals mijn hcupjicht zijn verdwenen.». Mad. B., linnennaaister. Hardlijvigheid rheumatiek. heupjicht en talrijke andere kwalen hebben allen de zelfde oorzaakde luiheid van den lever, de nieren, dc darmen. Kruschen zegeviert over deze organische luiheid. Het doet dc hardlijvigheid verdwijnen. Het verdrijft het urinezuur en al de gifstoffen die U vergeven. Het geeft U zuiver en levendig bloed. In één woord, het herstelt de voor waarden van de gezondheid. Kruschen Salts alle apothekenfleschjes aan 7 fr., 12,75 fr. en 22 fr. Wijze raad. Is men kloek en wel gespierd, aan is men waarlijk mensch. Is men zwak en krachteloos, dan ls men op aarde van geenen tel. Krachtelooze, afgematte, ontzenuwde personen, bleeke jonge dochters, beproeft eens den goeden THEOBROM/». Bij alle HJL Apothekers te Poperiuge, Hoe staat het met den kiesstrijd in het Iepersche? De toestand is klaar. Het Arrondissement Ieper-Poperinge beschikt over drie kamerzetels. Welnu, als we de kiescijfers van 1932 en 1936 na gaan, dan is het duidelijk dat de eerste zetel toegekend wordt aan de Katholie ken, die veruit het grootste getal stem men bekomen, en dat de tweede zetel waarschijnlijk in t bezit zal blijven van de Ylaamsch-Nationalisten, al wordt ook hun kiescijfer fel verminderd. Feitelijk gaat de strijd om den derden zetel. En de vraag is de eenige vraag die ernstig kan gesteld worden zal de derde zetel toekomen aan de Socialisten, ofwel aan de Katholieke Partij? We weten toch allen dat er van Rexis- ten en Liberalen geen spraak is: zij ko men nooit aan het noodige getal stem men om verkozen te worden. En de Kommunisten tellen natuurlijk niet mee. Hebben alleen kans om verkozen te worden: de Socialist Missiaen en de Bur gemeester van leper, de Heer JAN VAN DERGHOTE. Geachte kiezers! Gij hebt ons lot in uw handen! Dcet uw keuze! Den Socialist Missiaen zijn we beu: hij heeft al kwaad genoeg gedaan in ons Ar rondissement. En zijn eigen vrienden wenschen hem naar de maan! Daarentegen heeft de Burgemeester van leper getoond dat hij kan besturen, hij zal zorgen voor onze belangen en het algemeen welzijn van het volk. Onze keuze staat vast: Wij willen Bur gemeester Vanderghote naar de Kamer! De Burgers, Middenstanders en Boeren van het Arrondissement. DE STUERSSTRAAT, 27, IEPER Brillen - Glazen in alle modellen Kosteloos onder- ^*p«" zoek der oogen T rouw Bediend OORLOGSTUIG ONTPLOFT TE IEPER TWEE SCHOOLKNAPEN GEWOND Zij speelden met een handgranaat. Maandagnamiddag, tusschen 13 uur en 13.30 uur, hadden twee schoolgaande kin deren, met name Julien Dehollander, 9 jaar, en Vandevyver Maurice, 10 jaar oud, niet ver van hun woonst in de Ieperlee- straat een granaat ontdekt. Niet wetende welk gevaarlijk oorlogstuig dit was, raap ten ze het ding op en speelden ermede, met het ongelukkig gevolg dat de granaat ontplofte en de beide kindertjes deerlijk verwondde in 't gelaat. Op het hooren der losbranding kwa men personen toegesneld. De kinderen werden naar het O. L. Vrouw Hospitaal overgebracht, waar ze verzorgd werden. Julien Dehollander kon na verzorging met zijne ouders huiswaarts keeren, doch de kleine Maurice Vandevyver, die bene vens verwondingen in het aangezicht, ook gekwetst werd aan de oogen, moet er enkele dagen verblijven. De toestand van beide slachtoffers is gelukkiglijk niet onrustbarend. Een-en-twintig jaar na den gruweiij ken wereldoorlog gebeuren nog tal van dergelijke ongelukken. En zeggen dat men opnieuw aast op dergelijke men- schenslachterijen. j IEPER OMLIGGENDE U Sekr. Lange To houtstraat 13, IEPER Sociale Wetten Leerlingensekretariaat 1 Inlichtingen van fiskaien aard Ambachtswerktuigen Patronendienst ALLO! ALLO! ALLO! Wie heeft er al loten van de reuzen- tombola der K.A.J, en V.K.A.J.? Aan stonds koopen hé! We wenschen U onder de prijswinnenden! «o* VOETGANGER DOOR AUTO AANGEREDEN Maandag avond, omstreeks 20.15 uur, was de genaamde Charles Sonneville, 47 jaar oud, gehuwd, aan het wandelen op de Groote Markt. Ter hoogte van de pas teibakkerij Vandaele verliet hij het gaan pad. Ongelukkig voor hem kwam op het zelfde oogenblik de auto aangesnord van Heer Albert Lagrou, paardenkoopman, wonende te Brielen. Deze trachtte den voetganger te vermijden, doch te laat. Sonneville werd ten gronde geworpen. Door voorbijgangers opgenomen, droeg men hem de herberg De Maanbinnen. De politie en het Roode Kruis werden verwittigd en het slachtoffer moest naar het O. L. Vrouw Hospitaal overgebracht worden, daar zijn rechterbeen gebroken was en de ongelukkige nog een gapende wonde f^an het hoofd opliep juist achter het rechteroor. Naamlooze Vennootschap Chr. Volkshuis, St Jacobsstr., 30. lel. 376. ZATERDAG 25 MAART, te 8 uur. ZONDAG 26 MAART, te 1 y,, 5 en 8 '4 u. MAANDAG 27 MAART, te 5'A en 8 'A u. Vrijspraak. Duquesne Edouard, van Roubaix, staat terecht als verantwoorde lijken dader van een verkeersongeval ta leper op 14 Oogst. Aan Het Kanon kwam de auto van betichte, ten gevolge van een strafbaar manceuver van een weggevluchten autovoerder, in botsing met den auto van Van Butsels, van Rou baix. Deze werd gekwetst, alsook Pottier Fernand, van Rijsel, die in den auto van Van Butsels gezeten was. Pottier verbleef 2 maanden in de kliniek te leper. De ge kwetsten werden vergoed. Daar uit de ge tuigenissen bleek dat de betichte niet als schuldig mocht aanzien worden, bekomt hij vrijspraak. p[|||[inm!tllllllllllllllll!ll!l![|||llllii:!li n: K. A.J. - V.K. A.J. H ter bevordering van de godsdien- H j§ stige en zedelijke opleiding der ar- }g beidersjeugd, verspreid over gansch g het Arrondissement leper. s PRACHTIGE PRIJZEN: Slaapkamer s Naaimachien - Waschmaehien g Fietsen - Clubzetel - enz. enz. g ter waarde van tienduizend frank, s Prijs per lot: 1 fr. i TREKKING: MAAND JUNI 1939. g GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN Als voortzetting van de reeks groote en nieuwe producties: (EEN MEISJE IN NOOD) groote muzikale komedie van Georges Stevens. Vertolkt door vier groote mees ters van het witte doek: FRED AST AIRE, GEORGE BURN, GRAC IE ALLEN JOAN FONTAINE. Goed opgewekte komedie met geestige zetten, knappe en heel oorspronkelijke passages van Fred Astaire, aangename en geestige muziek. Voorwaar deze film vormt een geheel van dolle vroolijkbeid, liefde en gelach. Als tweede groote film: met de gunstig gekende Werner Fuetterer, Gretl Theimer, Vlasta Bnrian en Anny Markart. Nieuwsberichten Gaumont KINDEREN ALTIJD TOEGELATEN. Prijzen als naar gewoonte. Met uwe schoone stoffen wendt U naar de HAUTE COUTURE 7 Elverdinsrestraat 7 i IEPER Diploma behaald met groote I onderscheiding te Brussel. Nieuwe verbeterde methode onberispelijke bewerking. GEVONDEN: Dejaegher Armand, Korte Torhoutstraat 15: bruin lederen geldbeugel, inhou dende sleutel van auto. Room Francois, Hondstraat 73: zwarte rechter vrouwhandschoen. Raymond Luyten: autostopsel voor ben zinetank. Depoorter Henri, Groote Markt: kerk boek. Doorns Rafaël, Meenenstraat 37: donker bruine kindermuts. Devos Alfons, Slachthuisstraat: paar geel lederen handschoenen. Verstappen, Meenenstraat: linker bruin lederen handschoenen. Monkarey Jean, Groote Markt: paar zwarte sayetten handschoenen. EEN JAAR GELEDEN TELDE VLAANDEREN EEN DUISTER DRAMA TE MEER OF DE ZAAK VAN THOUROUDT DUIKT OP Een jaar geleden, den 19 Maart, in den namiddag, rond 16 uur, trok een werk man van den Dienst van Bruggen en Wegen, ter hoogte van de beruchte brug van Steenstrateuit de vaart Ieper- IJzer, een menschenarm met hand uit het watar. Dit gaf natuurlijk aanleiding tot de komst van het Parket van leper, dat de zaak in handen nam. Weinigen tijd later werden door de Rijkswacht van Merkem, op grondgebied Noordschote (Drie Grachten) twee dijen aangetroffen, 's Anderendaags, omstreeks 8 uur 's morgens, werd door Willy Kno- ckaert van leper een gedeelte van de romp uit het water gehaald, een hon derdtal meter over het Gedenkteeken der Gebroeders Van Raemdonck. En meteen telde Vlaanderen een duis ter drama te meer, en men sprak van niet minder dan van een tweede zaak Van Craeynest. De streek kreeg een ake lige vermaardheid en weldra stroomde het volk naar Steenstrate om post te vat ten langs de vaart waar het Parket dreg- gingswerken bevolen had. De reporters waren er als de kippen bij om alles op de gevoelige plaat vast te leggen en de le zers op de hoogte te houden van de vor deringen in deze zaak. Verschillende stukken van een men- schenlichaam werden nog in verschillen de tijdstippen bovengehaald. Het onderzoek der wetsdokters wees weldra uit dat de bovengehaalde gedeel ten afkomstig waren van een vrouwen lichaam. ALICE LEMAISTRE VERMIST Het Iepersche gerecht stond voor een lastige en zware taak en het onderzoek scheen moeilijk op te schieten. Enkelen tijd na die vreeselijke ontdek king melde men de verdwijning, sedert 24 Februari, van de 37-jarige Alice Le- maistre, uit Rekkem, welke naar inge wonnen inlichtingen van kleine gestalte was. Dit stemde overeen met de reeds gevonden stukken. Henri Van Thouroudt, echtgenoot van Alice Lemaistre, werd gevraagd waar zijn vrouw verblijf hield. Deze deelde mede dat ze denkelijk naar Frankrijk was ge trokken en om deze gezegden te staven, zou hij haar gaan opzoeken. Dan had men de fameuze historie van den brief uit Rouen en eindelijk toen hij met dezen brief verzocht werd te ver schijnen ten Justitiepaleize van leper, zijne vlucht met de minderjarige Yvonne Deprez van Rekkem. Ondertusschen werd door de rechter lijke brigade afgestapt in het huis van Van Thouroudt, waar op verschillende zaken beslag werd gelegd. De vlucht van Van Thouroudt zou ech ter van korten duur zijn. daar hij aan gehouden werd te Chalons-sur-Marne (Frankrijk) om een diefstal van naphte. gepleegd te hebben den 1 ADril. Na zijne straf in Frankrijk uitgezeten te hebben, werd hij aan het Belgisch ge recht uitgeleverd. Het ?ene onderhoor en confrontatie volgde het andere op. Op aanduididngen van Van Thouroudt werd een duiker ontboden, doch zonder groot gevolg. Van Thouroudt werd reeds veroordeeld door het Gerechtshof van Kortrijk cn Gent. Thans wacht men nog zijn ver schijnen af voor het Assisenhof van Brabant. Wanneer krijgt deze akelige en wreede zaak haar beslag? 'T GEBRUIK VAN POTASCH is niet vreemd aan den vooruitgang van de fruitteelt tijdens de laatste jaren. Proeven hebben aangetoond dat dosis sen van 709 tot 900 kgr. Potasch-Sul- faat de beste uitslagen geven. ■BBSSBBSSEBlSCBBBHSIRaBBSBB Moden-artikelen in 't Groot Kleerstoffen Witgoed, Merceriën, Sajctten, enz Specialiteit van GordUnen en gemaakte Stoors. - onrr-'t'<,*s Pore 2—4 BOTERSTR. I F P F R dicht bij de Halle Tel 60 "cper ROUWBERICHTEN IEPER. Vrienden en Kennissen worden vrien delijk uitgenoodigd tot het bijwonen der ZIELMIS, welke zal plaats hebben op Woensdag 29 Maart, te 7.50, in de Sint- Jacobskerk, tot ziellafenis van MEVROUW STUBBE-BLOMME. CO» Vrienden en Kennissen worden vrien delijk uitgenoodigd de ZIELMIS te willen bijwonen welke zal plaats hebben in de St-Jozefskerk der Paters Karmelieten, op Zondag 2 April, te 9 uur, tot ziellafenis van Heer en Vrouw PETRUS DEFEVERSENSES AKI,. co» VLAMERTINGE. De Familie Charles C'laeys-Dcmolder bedankt Vrienden en Kennissen om de blijken van deelneming hun betoond in den rouw die hen komt te treffen bij het verlies van Vrouw HELENE CLAEYS-DEMOLDER.

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1939 | | pagina 3