DEFENSE GEZONDHEIDSPILLEN Laatste berichten 4 I IN 'T BINNENLAND PAASCHVACANTIE ROND DE VERKIEZING NATIONALE BEDEVAART NAAR LISIEUX ENKELE SPROKKELINGEN DENTISTE STIERENKEURINGEN WERELDGEBEURTENISSEN KRISTEN DOODENLIED! EEN PRIESTER STERFT AAN HET ALTAAR TE ENSIVAL VERSTOPPING HET FRANSCH- ITALIAANSCH GESCHIL ZOMERTIJD ALLERHANDE IN ENKELE REGELS DE MOORD VAN VELDEGEM LEENINGEN AAN IEDEREEN SALOMON'S WIJSHEID DE ZWAARSTE VALLING BOEKENNIEUWS WISSELKOERS (VERVOLG) BOEZINGE. Parochiaal Leven. Onze parochiale retretten, gepredikt on der den Vastentijd, zijn geëindigd op he den Passie-Zondag. Het is de beste tijd om nog wat in de stemming van ingeto genheid te blijven en na te denken. De kerk treedt meer en meer in rouw en be reidt ons voor tot Palmen-Zondag. Als dan beginnen de plechtigheden der goede week in onze parochiekerk: Palmwijding vooraf in de Kloosterkapel. Stoetsgewijze gaan dan de parochianen naar de kerk. onder het zingen van aangepaste liede ren. Onder de hoogmis het lang Evange lie, waarin heel Jezus' passie en dood worden vorengezongen, en de geloovigen in hun kerkboek kunnen volgen. Hetgeen waarop de parochianen vroeger onbegrij pend stonden te zien, wordt nu meer en meer meegeleefd. Korte Nieuwsjes. K. A. J.: Vrij dag 31 Maart algemeene vergadering in de Onderpastorij 's avonds te 7 uur voor de leden. STERFGEVAL: Louis Vanhoudt, echtgenoot van Stephanie Collen, de molenaar en handelaar nabij de brug, is na een kortstondige ziekte Dinsdag laatst overleden. BOEREN- GILDE: de maandelijksche algemeene vergadering dié plaats heeft op den eer sten Zondag der maand, wordt om reden der Kiezing en Paaschfeesten niet gehou den. Weet Ge?... dat de menschen geld zouden geven om de Boezinge Rexvlag nen keer te zien?... dat de Soskes, sinds al hun geldverkwistingen, niet meer spreken van het plan Deman lijk in 1936?... dat Hitler, die heele dagen spreekt van vrede, heel de wereld in onrust steekt?... dat het socialistisch blad Voor Allenschreef op l-3-'36: Wij loochenen het bestaan van God?... PROVEN. Welgelukte lciesvergade- ring. Rond 3 uur reeds waren nieuws gierigen de nieuwe zaal aan 't bekijken. Zij gingen alles af en iedereen uitte zijn voldoening over de mooie veranderingen en verbeteringen aan de zaal aangebracht. Toen de Heeren sprekers op hun beurt de zaal inkwamen, waren bijna alle zit gelegenheden ingenomen. Vriend Hilaire Lefcbvre met zijn gewone overtuiging, sprak 'n woord tot allen, doch bijzonder lijk tot de werklieden, waarna Maurice Ganne aan onze landbouwers aantoonde dat. buiten den kiesstrijd, slechts de Ka tholieken hebben geijverd voor den boe renstand en zoo ten minste iets hebben verkregen. Volksvertegenwoordiger Robert De Man hernam enkele punten uit de vo rige uiteenzettingen, bezwoer de midden standers ook eens de handen aan 't werk te slaan om onder meer van hoogerhand te bekomen dat de onredelijke totstand koming van nieuwe bedrijven zou worden tegengegaan. Spijtig genoeg hebben som migen hem hier glad verkeerd begrepen. Met gloedvolle woorden legde hij ons op het hart dat in deze bange tijden slechts 'n sterke Katholieke Partij ons verlossen kan uit den huidigen warboel. De warme toejuichingen bewezen dat zijn woord inslag had gevonden. POLLÏNKHOVE. Tooneel. De Too- neelopvoeringen door de Vleterzonen van Zondag 19. en Maandag 20 Maart, in de ruime zaal van het Gemeentehuis al hier, mogen zeer goed gelukt genoemd worden, zoowel door het goed geslaagde der uitgevoerde tooneelstukken, als dooi de ruime opkomst van volk. Bijzonderlijk Zondag was de zaal bomvol, hetgeen Mr Fr. Pauwelyn het goed inzicht gaf de toe hoorders te bedanken voor de belangstel ling in hun edel streven: de opbrengst was immers voor de Missiën. Dit zal misschien deze puike tooneellief- hebbers doen inzien dat onze menschen houden van tooneel en zang en zelfs ver hopen hen eerstdaags te mogen terugzien. Kiesmecting. Woensdag avond om 7 uur, was het de vergadering in het Ge meentehuis, om de sprekers te aanhooren van de Katholieke Vlaamsche Volkspar tij voor het Arr. Oostende-Veurne-Diks- muide. Als sprekers hoorden wij Mr A. Merlevede, plaatsvervangend kandidaat voor de Kamers, en Mr Sobry, Senator, eerste kandidaat voor den Senaat. In 't kort kan men vernemen dat deze partij de partij is van orde en gezag, die de rechtmatige eischen der Vlamingen ver dedigd, streeft naar welvaren voor den Landbouw, en algemeene voorspoed van het Land. De HH. sprekers werden hartelijk toe gejuicht. WOF.STEN. Boerengilde. Zondag 26 Maart, om 6 uur stipt, vergadering der Boerengilde bij Gerard Catteeu, In de Zon met voordracht door Staatsland- bouwkundige Ing. Simoens. Alle leden op post. HET BESTUUR. STADEN. Jaarlijksche Paardenprijs- kamp. Wanneer? Op Zaterdag 25 Maart (O. L. Vr. Boodschap), te 1 uur namid dag, in de Diksmuidestraat. Indeeling: 1 en 2: hengste- en merrie veulens; 3 en 4: tweejarige ruin- en mer- riepaarden; 4 en 5: ruin- en merriepaar- den boven de 3 jaar. Inschrijving bij Gast. Crombez Mis pelaareik van 11 tot 1 uur. Prijzen en eeremetalen: 800 fr. Prijsdeeling onmiddellijk na den prijs kamp bij Cam. Demeulenaere, in De Kapel Welgeslaagde vergadering. Op Zondag 19 Maart had de jaarlijksche al gemeene vergadering plaats van het Chr. Werkersverbond. Te dier gelegenheid was de zaal dan ook bomvol. Verscheidene mooie nummertjes werden door het A. C. W. en de V. K. A. J. opge voerd, waarmee het publiek zich uiterma te heeft vermaakt. Door verscheidene sprekers werd den politieken toestand uiteengelegd, en met een prachtige tombola werd de vergade ring gesloten. STAVELE. Groote Katholieke Mee ting op heden Zondag 26 Maart, in de afspanning "De Zwaan», 's avonds te 612 uur. Alle kiezers worden dringend uitgenoodigd. LOO. Biebond. Heden Zondag 26 Maart, om 3 uur, in 't.Ftrdhuis. algemee ne vergadering voor al de leden en de liefhebbers van de streek. Belangrijke voordracht door M. Millet uit Assebroek. Tombola onder de tegenwoordigen. Aller hande mededeelingen. Brengt vrienden en kennissen mede!... BESELABE. De Lustige Kraaiers. Uitslag van den prijskamp. 28 Deelnemers. 1. Fl ik van Feys Michiel, 206 p. 2. «Maïs», van Dejonghe Jules, 201 p. 3. Hennetje v. Geldhof Valeer, 184 p. 4. Fatie van Tallieu Georges, 169 p. 5. Cesar van Buysse Gaston, 156 p. 6. Jules van Verlinde Oscar, 142 p. 7. Jopie van Winne Kamiel, 138 p. 8. Jako van Goemaere Etienne, 133 p. 9. Wandopv. Buysse Maurits, 119 p. 10. Gerard van Bogaert Antoon, 115 p. 11. - Manko», van Dcnecker Jozef, 112 p. 12. Tarzan v. Vermeulen Cyriel, 111 p. 13. Richard Iv. Dejonghe Alb., 109 p. 14. Vandaele van Claeys Cyriel, 109 p. 15. David van Bouten Jules. 96 p 16. Hitlerv. Vermeulen Daniël, 92 p. 17. Richard IIv. Corion Albert, 77 p.1 18. Spada van Leroy Albert, ,74 p i OOSTNIEUWKERKE. Ongeluk. - j Alois Muylle, landbouwer alhier, werd j door een vrachtauto aangereden bij 't in - komen van de stad Roesclare, Diksmuidc straat. Hij reeds met wagen en pterd de stad in, toen de vrachtauto wilde over j steken. Peerd en man werden gekwetst Gelukkiglijk niet gevaarlijk. Aan de beterhand. Georges Van- j thournout, die te Roeselare het slachtoffer was van een smertelijk werkongeval, i- aan de beterhand. Hij verblijft in de kli niek van Maria's rustoord waar hij nog enkele weken zal moeten verzorgd wor den. HOLLEBEKE. Vrouw gewond. Aan den Houtentweg is vrouw Kemy Van- dct'.bussche aangereden geworden door den auto van Spinaert Edmond. Zij be kwam verwondingen aan het hoofd en de dijen. ZONNEBEKE. De Vroolijke Kraai ers. Heden Zondag 26 Maart, in het lokaal De Schaapdreef groote prijs kamp onder Turksche haantjes. De In schrijving om 9 uur. Prijzen: 20 fr. vooruit, en bloemtuilen. Dit nieuwe sport vindt wel ingang. Inhuldiging van een vlag. Op he den Zondag 26 Maart, zullen de Vinke niers met naam «De Staalbekkende nieuwe vlag inhuldigen. Om 1.30 uur ten lokale De Zonde vergadering. Om 2 uur gaat de stoet uit. Vooraan enkele vereenigingen uit andere gemeenten zul len deelnemen. Wegwijzer: Lokaal «De ZonBroodseinde, Dorpplaats, Briehoek, Dorpplaats, Statie, Dorpplaats, De Zon LANGEMAKK. Kiesmeetinr. Op heden Zondag 26 Maart, komt den Heer Volksvertegenwoordiger Robert De Man een belangrijke kiesmeeting geven, om 7 uur 's avonds, in het lokaal. Gezien de belangrijkheid van deze verkiezingen, wordt heel de bevolking van Langemark verwacht. Verplichte aansluiting bij een On derlinge Compensatiekas. Het Grootste gedeelte der menschen weten nog niet, of willen niet weten dat zij zich moeten in regel stellen met deze wet. Wie valt onder toepassing? Alle neringdoeners, alle her bergiers, werkgevers en oud-werkgevers, bakkers, winkeliers, handelaars, kleinge- bruikers, landbouwers, dus al diegene die voor eigen rekening werken, maar ook de werklieden dié een herberg of winkel open houden, vallen onder deze toepassing, het zij zij werkloos zijn of aan het werk zijn. Velen denken omdat zij zelf geen kin deren hebben, dat zij onder deze toepas sing niet vallen. Dit is onjuist, kinderen of niet, de aansluiting is verplichtend. U kunt nog de keus doen van een vrije kas. Na 1 April a. s. wordt U aangesloten bij een hulpkas van den Staat. Zorg dus voor het te laat ls, sluit aan bij een vrije kas. WIJTSCHATE. Onvoorzichtige kna pen. Aan de Steenbrug viel de 9-jarige Theofiel Dewinne van een poort en brak den rechterenkel. GELUWE. Tooneelgilde «Onder Ons». Verleden Zondag gaf de Tooneclgilde «Onder Ons» een luisterrijk tooneelfeest in de gemeentefeestzaal te Geluveld. Het publiek was talrijk opgekomen. De Geluwnaren waren sterk vertegenwoor digd, zoodat het nogmaals noodig was een speciale tram in ter ichten. Wer 1 opgevoerd: «GAS», mijnwerkers- spel in een bedrijf door F. Dirickx. Een sobere eenakter, die het gebeuren in en buiten het mijnwerkersgezin het loe rende noodlot scherp doet aanvoelen. Na de poos kwam «WILLY'S TROUW DAG» kluchtspel in 3 bedrijven door Otto Harting, voor het voetlicht Daar hebben onze menschen nu eens danig plezier aan beleefd. Tooneelschik- king en kostumeering was piekfijn ver zorgd. De opvoering... een geslaagde kluchtavond 1 Het publiek was met lach buien overladen, bij de vele geestige too- neeltjes, die de jacht naar den spoorloos verdwenen bruidegom, weergaven. Zoo was de laatste seizoenopvoering te Geluveld een lachfestijn van groote af metingen 1 Heden Zondag namiddag, te S Y* uur, zelfde opvoering, als sluiting van het too- neelseizoen te Beselare, in de zaal van den Heer G. Vandelanoote. ELVEBDINGE. Geitenbond. He den Zondag, om 4 uur, vergadering voor den Geitenbond, bij Marcel Theirssen, met belangrijke voordracht en tombola. Alle leden worden dringend uitgenoodigd. KOMEN-FRANKRIJK. Verkeers ongeval. Maandag namiddag 11. rond 2.30 uur kwam de genaamde Martha Al- lard, wonende Statiestraat 10, per fiets door de Deulemontstraat gereden in de richting van de Belgische grens. Op ze ker oogenblik werd ze plotseling langs achter gegrepen door een vrachtauto der firma Ferrant van Wervik en ten gronde gesmakt naast den vrachtauto. Men snel de het slachtoffer ter hulp en voerde het met gebroken been naar het gasthuis, waar het in behandeling bleef. De fiets werd gansch vernield van onder den auto ge haald. Het parket van Rijsel kwam ter plaats om een onderzoek in te stellen. RENINGE. Kiezers! Opgelet! De kiezers van RENINGE die zouden aan wezig zijn in de meetings gehouden op de gemeenten van Zuidschote, Wocsten, Oostvletereu moeten wel in acht nemen dat het nummer der Katholieke Lijst voor leper-Poperinge-Wervik wel Nr 4 is, maar dat de Reningenaren, die kiezen met Diks- muide-Veurne-Oostende, allen stemmen voor de Katholieke Lijst onder Nr 3. ZANDVOORDE. Bestrijdt witte af gang en coccidiose bij de kiekjes met SPECIALE HANEKOP Te bekomen te Poperinge, leper, Gelu- we Roeselare en elders in alle Apotheken. KOMEN. Plechtige Communie. Heden, Passiezondag, is Komen in feest ter gelegenheid der Plechtige Communie. Jongens en meisjes zullen bijeenkomen om 6.30 uur in de Zustersschool, Waas- tenstraat. Vandaar zullen ze processiege- wijs naar de kerk geleid worden, om er te 7 uur de plechtige Communiemis bij te wonen. De plechtige Communikantcn zullen ook de plechtige Hoogmis om 10 uur en de Vespers 's namiddags moeten bijwonen. Politiebevel. Bij politiebevel wordt het gebruik van luidsprekers verboden, 't zij aan de huizen, 't zij in de straten van Komen. Wie gebruik wil maken van luidsprekers voor reklaam of andere doel einden moet daartoe toelating vragen aan den Heer Burgemeester. De overtreders 'stellen zich bloot aan boete. MOORSLEDE. Door auto omverge worpen. In den avond werd de genaam de Leon Beckaert door den auto van D. A. uit Roeselare omvergeworpen, toen hij aan den Schouthoek de straat overstak. De voetganger, gewond aan hoofd en bee- nen, werd door den automobilist naar een dokter gevoerd ter verpleging. lUimiiaiBiisaiiiiinaii» NOODLANDING TE STEENE-BIJ-OOSTENDE Een vliegtuig van den dienst Londen- Brussel, Woensdag 11. te Croydon opge stegen, kon wegens het slecht weer de luchthaven van Brussel niet bereiken en wilde een noodlanding maken te Stecne- bij-Oostende. Bij het landen kwam het vliegtuig in een sloot terecht, waardoor het zeer gehavend werd. Alle inzittenden, vijf passagiers (drie Engelschen en twee Japanners) en de le den der bemanning, kwamen er ongedeerd van af. lIRHBIBHHSSSdBflSaSflaSISini De vacantietreinen waarvan de dienst regelingen hieronder aangegeven zijn. worden op 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 15, 16 en 17 April 1939 tusschen BRUSSEL en de KUST en omgekeerd ingelegd. VIT DE PERS: TERING NAAR NERING In De Mandel lezen wij Wij moeten terug naar een gezonde flnancieele en economische politiek. Een I huisvader, die 1.000 fr. verteert als hij slechts over 500 fr. beschikt, brengt zijn I gezin ten onder. Een regeerino die, in tij den van krisis en nood, het geld door deuren en vensters gooit, op de meest onbezonnen wijze en zonder kontrool honderden millioenen wegsmijt in deze dwaze weeldeuitgaven die, voor 't land, geen 't minste blijvend nut bijbrengen, handelt misdadig en brengt het land ten en.'. Een parlement dat, zonder reactie, lijdzaam laat begaan, enkel protesteert voor den vorm of soms laat ons zelfs zeggen al te dikwijls medeplichtig is, pleegt verraad tegen het land en het volk; bereidt zijn éigen ondergang en leidt ons regelmatig naar diktatuur. Tering naar nering stellen! Dat is en moet de strenge regel zijn van om 't even welke regeering, die bewust ls van haar zware verantwoordelijkheid, zooals het de strenge regel ls van ieder plichtbewusten huisvader Brussel (Zuid) Gent (St-Piet.) Gent (St-Piet.) ik-.De Panne ik.-D- Panne V. A. V. A. A. V. A. A. A. V. 8.04 8.16 8.38 8.53 8.40 8.55 I 9.32 9.36 9.37 9.43 8.34 13.44 9.11 14.18 9.13 14.20 I I 9.53 14.58 9.54 14.59 9.58 15.02 10.02 15.06 v eurne Veurne Knok'ke Duinbergen Heist Ifi 1845 18.48 18.52 18.54 18.47 18.53 18.54 V. V. 16.23 A. 16.27 V. 16.29 V. 18.37 Gefit (St-Piet.) A. 17.09 19.15 19.35 1950 Geut (St-Piet.) V. 17.11 19.17 19.37 19.52 Brussel (Zuid) A. 17.45 19.54 20.14 20.26 Vervolg op den Officieelen Reisgids van 2 October 1938. LIBERALE HUICHELARIJ EN DEMAGOGIE De groote schuldigen aan de politieke verwarring, welke tot de Kamerontbin ding heeft geleid, zijn de Liberalen. Maar ze zullen ook de groote gestraften zijn. Met onverbiddelijkheid zal het masker van vaderlandsliefde, waarachter zij hun waar gezicht verbergen, worden afgerukt. Wanneer het land, in bijzonderheden zal kennen, welke dubbelzinnige rol zij ge speeld hebben in het geval Martens en de gewetenlooze demagogie, welke zij daarbij aan den dag hebben gelegd, zal de eerlijke kiezer hun met verontwaardi ging den rug toekeeren. Deze bijzonder heden zullen worden vastgelegd in een brochuur welke door de K.V.V. zal wor den verspreid over geheel het land. In afwachting boeten zij thans reeds aan hun inwendige verdeeldheid voor de tegenover het land gepleegde trouweloos heid. «o» DE FINANCIEELE ONTRED DERING EN DE SCHULD DER SOCIALISTEN «HET NIEUWS VAN DEN DAG» stelt de socialistische verkwistingspolitiek als volgt aan de kaak: «Of ze aan het hoofd van den Staat, de provincie of de gemeente staan, steeds doen de socialisten zich opmerken door hun GELD VERKWISTING; groote uit gaven, benoemingen van ambtenaren en het stichten van nieuwe diensten, zonder dat daarbij rekening wordt gehouden met het budgetaire evenwicht. De gebeurtenissen met het volksfront Blum in Frankrijk getuigen voor ons.» Als voorbeeld stelt het blad voor wat gebeurd is in Frankrijk tijdens het bewind van het volksfront, dat het land naar den afgrond leidde, maar thans op den goe den teruweg is, dank de krachtige politiek van H. Daladier. HIJ KENT ZIJN PAPPEN HEIMERS Ziehier het beeld, dat de liberaal W. Jansens schetst van zijn liberale vrienden en hun partij In de liberale partij moet men moed hebben om een houding te durven aan nemen als de HH. Boeckx en Janssens, vooral als men weet onmiddellijk ver ketterd te worden door Le Matinen franskiljons, die lijden aan een ziekelijk patriotisme. Een oude liberaal in Le Ma- tin» durft zelf bewerenindien M. Jans sens in 1940 nog op de liberale lijst voor komt, het Antwerpsche liberalisme naar een ramp gaat. Die oude liberaal is zeker en vast de Bormsverkiezing vergeten. Of zou hij nog een ontbinding van het par lement willen en een verkiezing waarin het gaat voor of tegen Dr Martens? Brussel, Wallonië, de liberale frans kiljons hebben nooit de Vlaamsche bewe ging begrepen. Ze weten wel wanneer het in Parijs sneeuwt, maar van wat er in Vlaanderen omgaat zijn ze onkundig. Ze weten niet, dat er zoovelen, die de Vlaam sche wetten versmaden, zijn verheven ge worden tot de hoogste posten van eer en gezag. De taal in hun huiskring is Fransch, in het parlement spreken ze Fransch, op de ledenlijsten der Ver.' Liberalen staan ze ingeschreven met een Fransch adres Voor hen is het voldoende nu en dan eens op een vergadering te komen verkla ren dat ze Vlaamschgezind zijn. Dat is heel hun Vlaamsche beweging. En dan hebben ze nog den jenever! Hoe kon M. Janssens dat vergeten ?1 «o» LIBERALE KLUCHT NIEUW VLAANDEREN merkt op dat, zoo men op zoek gaat naar een pro gramma van de liberale partij, het uit groeit tot een belachelijke klucht. De liberale partij is anti-Godsdienstig, anti- Sociaal, anti-Volksch en anti-Vlaamsch. Bij gebrek aan wervende kracht draait sedert den oorlog het geheel liberaal pro gramma rond de Brabanqonne en de Bel gische driekleur, te pas en ten onpas. Het blad besluit als vólgt: Het spreekt dan ook vanzelf, dat een partij zonder één constructief actiepunt op haar programma,- een partij die alleen negatief kan optreden, allen invloed op de jeugd heeft verloren, en daarom meent zich te moeten in stand houden met het bctouneeren van bestaande wanorde, zoo wel op sociaal als op Vlaamsch gebied. IBBBBBBBBBEBBBBBBBEBBBBBBBÏSB NATIONAAL WERK DER BLINDEN (M.Z.W.D.) Daillyiaan 32 Brussel III van Dinsdag 11 tot Vrijdag 14 April. Waren er onder U, wier gezondheid of wier bezigheden zouden beletten de bede vaart mee te maken, dan durven we hun vragen aan het werk der bedevaart mee te werken. Dat kunnen ze, met het bedrag der reiskosten ten volle of gedeeltelijk te storten op postch. van het Werk 161.399. Zoo doende zullen ze de zware lasten van Pater Agnello's Werk verlichten, tot groot welzijn van zijn beschermelingende Blin den. Het gebed der Blinden almachtig op het hart van de lieve Kleine Heilige zal over hun- weldoeners een milden ze gen doen nederdalen. REIS IN AUTOCAR. Prijs 350 fr.: Hotel van eerste orde (dranken en alle kosten begrepen) Prijs 400 fr.: Hotel speciale klas (dranken en alle kosten be grepen). Om zich in te schrijven is het genoeg zaam het bedrag uwer reis'te storten aan de postchcckrek. 161.399 van het N.W.B. gevolgd van het woord «Lisieux» en dit vóór 1 April a. s. «92SBBa!9SBBBaB3EBBB9SaBB93BB DIERENTEMSTER TIJDENS HAAR VOORSTELLING TE GENT, AANGEVALLEN Een leeuw reet haar '.et gezicht open. Het slachtoffer in b:-denkelijken toestand naar een gasthuis gebracht. Donderdagavond tijdens de voorstelling in een circus, werd de 23-jarige dieren- temster Eglantine Sauvage door haar vier leeuwen aangevallen. De ongelukkige werd door een der woedende beesten het gelaat opengere ten, vooraleer hulp opdaagde. Tenslotte gelukte het aan het overige ctrcusperso- neel om het ongelukkige meisje uit de kooi te krijgen. Ze werd in bedenkelijken toestand naar de kliniek van de H. Fami lie te Gent gebracht. ROND DE KOMENDE WETGEVENDE VERKIEZINGEN WIJ VERNEMEN: 4 dat de HH. Verbist en d'Aspremont- Lynden, die .Senatoren waren, thans kan didaten zijn voor de Kamer; 4 dat de HH. Behaeghel de Bueren en Collet niet meer mochten prijken op de eerste plaats op de Rexlijst van Ouden aarde; 4 dat te Gent de Heer Duysburgh door Rex werd uitgesloten; dit heeft groote misnoegdheid verwekt onder de midden standers van Gent, daar hij hun kandi daat was; 4 dat de liberale oud-Minister Jennls- sen slechts achteraan komt op de liberale lijst te Luik en de Heer Xavier Neujean weigerde de eerste plaats te nemen op die lijst; 4 dat M.-H. Jaspar verkozen werd tot voorzitter der Brusselsche Liberale Fe deratie; 4 dat te Mechelen 7 lijsten werden neergelegd; 4 dat Heer Henri Borginon, Vlaamsch- Nationalistisch Kamerlid, niet meer als eerste kandidaat staat op de V.N.V.-lijst voor Brussel, maar slechts nog als laatste; 4 dat te Gent het gerucht de ronde doet dat bij de eerstkomende zitting van den Provincialen Raad drie van de vier vertegenwoordigers van Rex hun ontslag zullen indienen; 4 dat te Brussel tien lijsten kampen, namelijk; Conservatieve Katholieken, K. V. V., Liberalen, Socialisten, Rexisten, V. N. V., twee Kominpnistische lijsten, een Waalsche lijst en een lijst van Oudstrij ders; 4 dat In den poll der Liberalen te Brussel de Jonge Turken hebben gezege vierd, de mannen die droomen van schooloorlog en anti-clericalisme; 4 dat De Nieuwe Gazet(Liberaal) de Liberale Partij betitelt als de partij die in volle oprechtheid een constructieve Vlaamsche politiek voeren kan; men moet maar durven! 4 dat de Heer Janssens, liberaal Volks vertegenwoordiger uit Antwerpen, in de jongste zitting van den Nationalen Raad der Liberale Partij verklaard heeft dat: had de Heer Mundeleer zijn Vlaamsche vrienden moeten raadplegen voor zijn interpellatie, hij zou geweten hebben dat 90 procent van de Vlamingen tegen hun gekant waren (hij had gerust mogen zeggen 99 procent); 4 dat Koning Balthasar en zijn hof maarschalk, de socialistische Senator Herman Vos, in het laatste Socialistische Partijcongres verklaard hebben: dat de socialistische partij, in geval van Kamer ontbinding, een nederlaag tegemoet gaat, zooals zij er nog nooit eene gekend heeft; er zijn nog klaarziende men schen bij onze Marxisten; 4 dat de spreuk van Le Peuple na Spanje, Frankrijk, en na Frankrijk, Bel gië in vervulling gaat, maar op een heel andere manier dan het socialistisch blad het zich had voorgesteld; nadat het Marxisme uit Spanje zal weggevaagd worden, zal hetzelfde gebeuren in Frank rijk en de e.k. verkiezingen zullen Koning Balthasar in het gelijk stellen: het zal in ons land een davering van belang krij gen; 4 dat de laatste gemeenteraadsverkie zingen bewezen hebben dat het kiezers korps zich hoe langer hoe meer afwendt van die kleine oppositiepartijen zooals Rex en V.N.V., die niet anders kunnen dan kritiek uitoefenen, maar onbekwaam zijn om eenig opbouwend werk te ver richten; Het Tandheelkundig Kabinet van MAD. VANDENDRIESSCME 7, de Stuersstr., IEPER - Tel. 311 IS OPEN den DONDERDAG, VRIJ DAG en ZATERDAG van iedere week. Bijzonderheid van Kunstgebitten. IBRBBBRBBBBBEBBSBSBSBBBBBZSfl TE GELUWE OP 18 MAART 1939 Er werden 22 stieren voorgesteld, waar van 14 aanvaard en 8 geweigerd. De eigenaars der gekeurde stieren zijn: Vandaele Camiel, Beselare; idem; Ghes quiere Antoon, Geluwe; Ingelbeen Remi, Geluwe; Persyn Robert, Wervik; Maes Omer, Meenen; Claeys Ernest, Geluwe; Desmet Wed. Jules, Wervik; Lammerant Cyriel, Geluveld; Sarrazin Omer, Wervik; Ghesquiere Jozef, Meenen; idem; Roussel Jules, Wervik; Ghesquiere Victor, Ge luwe. Prijskamp der stieren. A) Stieren zonder tand van volwassene. 1. Vandaele Camiel, Beselare; 2. Ghes quiere Antoon, Geluwe. B) Stieren met een of twee tanden van volwassene. 1. Vandaele Camiel, Bese lare; 2. Sarrazin Omer, Wervik; 3. Ghes quiere Jozef, Meenen; 4. Claeys Ernest, Geluwe. C) Stieren met ten minste drie tanden van volwassene. 1. Desmet Wed. Jules, Wervik; 2. Roussel Jules, Wervik; 3. Maes Omer, Meenen. D) 1" Annuiteit van Bewaringspremie. Lammerant Cyriel, Geluveld; Ghes quiere Victor, Geluwe. Accessieten: De smet Wed. Jules, Wervik; Roussel Jules, Wervik. Prijskamp der Melkkoeien. 1. De- neudt Arseen, Wervik; 2. Deneudt Cyriel, Wervik; 3. Ghesquiere Antoon, Geluwe; 4. Deneudt Arseen. Wervik; 5. en 6. Ghes quiere Antoon, Geluwe. 2" Annuiteit van bewaringspremie: Ghesquiere Jozef, Meenen. 1" Annuiteit van bewarings premie: Deneudt Cyriel, Wervik. TE BOEZINGE OP 21 MAART 1939 38 Stieren voorgesteld, waarvan 21 aan vaard en 17 geweigerd. De eigenaars der gekeurde stieren zijn de volgende: Synd. (Vanheste Prosper), Boezinge; Debacker André, Boezinge; Lampaert Achiel, Elverdinge; Verplancke Karei, Boezinge; idem; Logier Karei, Zuidschote; Goderis Henri, Boezinge; Castryck Victor, Boezinge; Samyn Isi- door, Boezinge; Steyaert Gustaaf, Boe zinge; Desrumaux Henri, Boezinge: De- somer Maurice, Elverdinge; Sóete Cyriel, Boezinge; Vandecandelaere Wed. lT°nri, Poelkapelle; Pype Cyriel, Elverdinge; Storme Camiel, Boezinge; Verbond (Pec- ceu Remi) Zuidschote; Synd. (Goderis Henri) Boezinge; idem- Ooderis Henri, Boezinge; Dochy Jerome, Elverdinge. A) Stieren zonder tanden van volwas sene. (10 Mededingers); 1. Synd. (Van heste Prosper) Boez'nge; 2. Verplancke Karei, Boezinge; 3. Synd. (Leblonde Ju les) Langemark; 4. Masschelein Camiel, Langemark; 5. Debacker André, Boezin ge; 6. Goderis Henri, Boezinge; 7. Van- damme Jerome, Langemark. B) Stieren met een of twee tanden van volwassene. (3 Mededingers)1. Soete Cyriel. Boezinge; 2. Vandeputte Wed. Gustaaf, Poelkapelle; 3. Desrumaux Hen ri, Boezinge. C) Stieren met ten minste drie tanden van volwassene. (2 Mededingers); 1. Vandecandelaere Wed. Henri, Poelkapel le; 2. Desomer Maurice, Elverdinge. Eerste annuiteit van bewaringspremie. Storme Camiel, Boezinge; Synd. (Go deris Henri) Boezinge. Accessieten: Vandecandelaere Wed. Henri, Poelkapel le. Tweede annuïteit van bewarings premie: Veebond (Pecceu Remi) Zuid schote; Synd. (Goderis Henri) Boezinge. Koeien. (9 Mededingsters)1. Stor me Leon, Boezinge; 2. Verplancke Karei, Boezinge; 3. Rosseel René, Boezinge; 4. Van Eccke Daniël, Boezinge; 5. Vanden- berghe Leon, Boezinge; 6. Gotelaere Hec tor, Langemark. 1* Annuiteit: Gotelae re Hector, Langemark. 2" Annuiteit; Verplancke Karei, Boezinge. WANNEER DE FRUITBOOM EN Pot- asch ontvangen hebben, vertoonen ze een weelderigen bloei. De vruchten zijn sappiger, men bemerkt minder en soms geen schurft, ziekte, kanker en bloed- luis. VATIKAANSTAD PAUSELIJKE AUDIËNTIES Door de H. Vader werden Prins van Piemont en Graaf Ciano in plechtige audiëntie ontvangen. FRANKRIJK HET ROOD BESTUUR VAN MARSEILLE HAD DE STAD DEN DIEPERIK INGEHOLPEN Het rood bestuur dat Marseille in de laatste jaren steeds had gekend had de stad geleid naar den dieperik door allerlei verwistingen en slordigheid in 't bestuur. Deze slordigheid had onlangs nog tot oorzaak dat de brandweer, onvoldoende ingericht zijnde, machteloos bleek tegen over den brand van een groot warenhuis, brand die het leven kostte aan talrijke personen. Naar een onderzoek dat werd ingesteld, werden door het Socialistisch bestuur al- lerlie ambten uit den grond gestampt, slechts om politieke helpers een plaatsje te kunnen geven. Dit steeds zonder in achtneming van de noodwendigheid der diensten. Vele beambten werden benoemd die een zwaar gerechterlijk verleden had den. Zoo b. v. waren er in 1925, 15 lieden werkzaam aan de wegenis, en in 1938 zoo maar 240. Het aantal bestuurders, onder bestuurders, enz. was verhoogd van 19 op 63. Veertig der aangestelden werden vroeger veroordeeld wegens diefstal en andere misdrijven. Bij kontrakten voor de uitvoering van een of ander werk werd er geen rekening gehouden met de belangen der stad, maar wel met deze van den bevoordeeligden aannemer. Het is dan ook geen wonder dat de stadsfinanciën in een diepen pöt waren geraakt. De Fransche Regeering heeft zich nu genoopt gezien zelf een gemeentelijk be heerder aan te stellen, benoemd voor 6 jaar. De gesloten overeenkomsten moe ten worden herzien, enz. Dit geeft ons een nieuw bewijs van so cialistische verspilzucht en duidt klaar blijkelijk aan tot welke slechte toestanden een socialistisch bestuur onvermijdelijk overal naartoe leidt. ENGELAND DE BEWAPENING Hr Shakespeare, Sekretaris van de vloot, heeft in het Lagerhuis een uiteen zetting gegeven van de macht der Engel- sche vloot. In twee jaar tijds zullen 103 schepen worden gebouwd. Alle schepen zijn bijzonder uitgerust tegen luchtaan vallen. Aangaande de strijd tegen duik- booten is de methode der Engelschen voor het opsporen en vernietigen van duikboo- ten, de beste der wereld. SPANJE DE BURGEROORLOG Weinig is deze laatste week veranderd in Spanje. Het offensief van de troepen van Generaal Franco op Madrid wordt steeds verwacht. De Spaansche Republikeinen hebben den vrede gewaagd en verklaarden bereid te zijn onmiddellijk te onderhandelen met Generaal Franco. Generaal Franco eischt een volledige overgave. Aangaande Spanje dient te worden aangestipt dat de Kardinaal-Primaat van Spanje, in een herderlijk schrijven erop gewezen heeft dat in Spanje ook leerstel lingen worden verspreid die absoluut on juist en gevaarlijk zijn. f Opgedragen aan mijn Afgestorven Meter 1 Ik vond in U 'n schoone ziel, 'n Blanke, leliefrisch! Uw ziei die in Gods handen viel. Droeg reeds zijn beeltenis! Nu woont ge in het hemelhuis, Bij J—us, voor altijd! 't Is uit met ziekte, pijn en kruis, God rij gebenedijd! Troost nu ons aller zielepijn Van uit de hemelwoon, Tot we eens allen samen zijn, Voor eeuwig bij Gods Troon! Beselare, Begrafenisdag, 15-3-39, - Geo. Terwijl hij tijdens eene godsdienstige plechtigheid in de kerk te Ensival-bij- Verviers een ander priester aan het al taar bijstond, stuikte de E. H. Alfred Jacquemin, 68 jaar oud, aalmoezenier in het klooster der Clarissen, plots in me kaar. Men snelde hem ter hulp, maar alle zorgen waren nutteloos, de arme priester, getroffen door een bloedopdrang, was reeds gestorven. Dit smartelijk ongeval heeft een groote onsteltenis in de gemeente Ensival ver wekt. D'F-R. ,.B"ê DOOS MET 3.0 PI.iL.E-N- EEN REDE VAN DEN KONING VAN ITALIË Ter gelegenheid van de Kamer der Fas- ciï en Corporaties, heeft de Koning van Italië, Donderdag 11., een rede uitgespro ken. Aangaande de betrekkingen van Italië met Frankrijk verklaarde de Koning dat de Italia ansche Regeering, in een nota overhandigd op 17 December 11., de kwes ties heeft vastgesteld welke beide landen gescheiden houden. De woorden van den Koning hebben wat ontspanning gebracht en er wordt verwacht dat Mussolini, in zijn rede van heden Zondag, de deur zal openlaten voor onderhandelingen. Het is toch iets nieuws te vernemen dat Italië reeds zijn eischen heeft vastgesteld. Steeds werd bevestigd dat Italië nog niet zijn eischen had gesteld. Intusschen doen voort geruchten de ronde als zouden geheime besprekingen gevoerd worden tusschen de Regeeringen van Parijs en Rome. VOOR JONGVEE De tijd zal met zestig minuten voor- uitgesteld worden in den nacht van 15 op 16 April te 2 uur (gewone wettelijke tijd), die aldus 3 uur wordt (zomertijd). Het behoort de belanghebbende besturen, ieder wat hem betreft, het noodige ter uitvoe ring van dezen maatregel te doen. VREESELIJK VERKEERS ONGEVAL TE OOSTENDE Op den Nieuwpoortschen steenweg te Oostende werd Maandag 11. in den nacht, zekeren Hendrik Pyck, geboortig van Lef- flnge maar wonende te Oostende, bij het oversteken van de straat, gevat door een tram en vreeselijk vermorzeld. Het lijk werd naar het doodenhuisje overgebracht. ■19119» DE 8- AUTOSJAARMARKT- TENTOONSTELLING VAN LUIK Het inrichtend comiteit van de belang rijke Luiksche handelsbetooging kwam bijeen in de Home des Invalides, on der het voorzitterschap van M. Arthur Snyers. Ér werd besloten, volgens de toelating van den Heer Burgemeester, de 8® Jaar markt-Tentoonstelling plaats te doen grij pen vanaf Zaterdag 13 Mei tot op He- melvaartdag, hetzij Donderdag 18 Mei, op de aarden wallen van den boulevard d'Avroy. Van heden af worden de in schrijvingen ontvangen in de Home der Invaliden, 13 rue Mont St-Martin, te Luik. - Tel. 142.65. -«o»- TOERISTEN-ESSENCK Gezien 'artikel 9, paragraaf 3, der wet van 23 Juni 1938 (Moniteur nr 178-179), waarbij de Minister van Financiën ge machtigd wordt, ten bate van de buiten- landsche toeristen een vermindering te gunnen van het recht op petroleumethers en essence en, ter zake, de toepassings modaliteiten te bepalen; Is het volgend ministerieel besluit ver schenen: De in een vreemd land gevestigde per sonen die zich voor hun eigen gebruik bedienen van een toerisme-autorijtuig of motorrijwiel, kunnen een terugbetaling van rechten bekomen op de essence die zij aankoopen, ten behoeve van hun voer tuig, binnen het Belgisch of Luxem- burgsch grondgebied, zoo de aankoop ge schiedt gedurende een ononderbroken verblijf van ten minste drie dagen, dat zij in het Economisch Verbond (België- Luxemburg) houden tusschen 15, Maart en 30 September. In den duur van het verblijf worden de dagen van aankomst en vertrek mee geteld. co» LIEVER EEN CIGARET DAN EEN FORTUIN Een zekere Mevrouw Victoria Woodruff, die onlangs in Londen stierf, benoemde haar 24-jarige nicht Florence tot erfge name van haar vermogen van 5500 pond, op voorwaarde, dat zij zich schriftelijk zou verbinden, voortaan niet meer te rooken. Tot groote verrassing van de rechtbank heeft de jongedame nu de aan zienlijke erfenis geweigerd, hoewel zij het heelemaal niet breed heeft. Ze doet liever afstand van de erfenis, zeide zij, dan van haar geliefde cigaret. Want ze wist voor uit, dat ze ondanks haar rijkdom helsche kwellingen zou verduren, wanneer zij moest toezien, hoe anderen een heerlijke cigaret opstaken. 'Nu zal de erfenis volgens den wil van de overledene ten deel vallen, aan een vereenlging die het tabaksgebruik als zijnde schadelijk voor de gezondheid, bestrijdt. KANONNENVLEESCH Iets wat men maar niet in 't reine kan trekken is het aantal Belgische roode mi- litianen die in Spanje zijn omgekomen. Men schat dat er 400 ongedeerd en 250 verminkt zijn teruggekeerd. Zes duizend werden geronseld. Er blij ven er dus nog 5.350 van de 6.000 te vin den. Zijn die ofwel gesneuveld of zijn zij vermist? Bij Campo Grande, Brazilië, hadden drie schurken een taxivoerder vermoord om hem te bestelen. De drie bandieten waren er met den auto van door getrok ken maar konden 120 Km. verder aange houden worden. Toen de drie mannen naar de plaats van den moord werden gebracht wachtte daar een in woede ont stoken menigte die de mannen uit de handen trok der politie en hen steenigde en knuppelde tot alle drie den geest ga ven. Te Lambeth-Walk, bij Londen, ont stond brand in een huis waar vier kleine kinderen alleen thuis waren. De vier kin deren werden levend verbrand. De moeder kwam terug wijl de brand volop woedde. Nog wilde zij het huls binnendringen om haar kinderen te redden maar zij liep hierbij zeer zware verwondingen op. Te Autun, Frankrijk, heeft een bru tale kerel zijn zes kinderen vermoord, vier in het eigen huis en twee in het bosch, nadat hij die twee kinderen had gaan af halen aan de school. De dader werd aan gehouden en verklaarde aldus gehandeld te hebben uit wraak, omdat de kleinen hem zouden hebben aangeklaagd bij de politie wegens zijn brutaliteit. De moor denaar verhangde zich dan in zijn cel. Bij Solre-le-Chateau, in Frankrijk, kwam een auto terecht op een elektriek- pijler. De vergaarbak ontplofte en de auto schoot in brand. De vrouw, die alleen in den auto zat en die stuurde, werd ver koold in het voertuig. Bij Arras werd een voetganger door een auto verrast en gedood, nadat de on gelukkige een veertigtal meter moet zijn medegesleurd geweest door den auto. De voerder heeft dan zijn slachtoffer in het midden van de baan gelegd en trok er van door, op de vlucht. Te Siegen, Rijnland, was een 16-ja- rige knaap woedend op zijn ouders om dat die hem verplichtten de helft van zijn loon op een spaarboekje te plaatsen. Op zeker oogenblik liep de knaap de kara bijn halen van een kostganger, schoot dezen dood, vuurde op zijn moeder die slechts licht gewond werd, en doodde ver volgend zijn vader met een schot in het hart. De dader pleegde vervolgens zelf moord. IBSHHSR»S»99BB»»SiB»91 I9BBBBBBBBBB3BBBBBBBBBBBBBS VRIJSPRAAK Voor het Assisenhof van West-Vlaan- deren werd dezer laatste dagen 'de moord van Veldegem behandeld. De beschuldigde August Dcwulf werd door den Jury on- plichtig bevonden en diensvolgen» vrij gesproken. vanaf 500 fr. mits afsluiting van levensverzekering. HYPOHTEEK- LEENINGEN 1' en 2® rang. Ik kom ten huize. D'HAESE-THIERENS, Waasmunster. vSV Een flinke laag GOEDE STROOP op een boter ham en ge hebteen maaltijd. Ja...! en een maaltijd waarvan Iedereen Bhoudtlekkergezond en voedzaam, idank ?ij de 60 suiker.dat DE COMMERCIEELE APPELGELEI. bevat. En dan, reken even uit.., kent gij wel een goedkooper 1 voedingsmiddel PRESIDENT LEBRUN VERTROKKEN UIT LONDEN Vrijdag morgen zijn Mr en Mevr. Le brun. na begroet te zijn geweest door de Engelsche Vorsten alsmede door de HH. Chamberlain en Lord Halifax, uit Londen vertrokken, om aiover Dover terug Frank rijk te bereiken. DE OORLOG IN SPANJE Naar Duitsche en Italiaansche berich ten zou tusschen de Militaire Junta van Madrid en Generaal Franco onderhande lingen gevoerd zijn geweest en zou het zelfs tot een akkoord gekomen zijn. De intrede der Nationale troepen in Madrid wordt diensvolgens binnen kort verwacht, IBBBB9BEBBBBBBBBIIBBBBBBBB1BB Het Jongste koninklijk echtpaar ter wereld dat van het Egyptische Rijk heeft dus voor de eerste maal met een zeer oude traditie gebroken. Dat was op een reis van Alexandrië naar Caïro. Faroek's vader, koning Foead, die an ders ook moderne denkbeelden bezat en tijdens zijn regeering met eenige tradities heeft gebroken, reisde steeds alleen en zijn nchtgenoote, koningin Nazli, volgde hem in een tweeden, specialen trein. Dit was in Egypte eene aloude gewoonte wel ke het hof in eere hield. Koning Faroek, die een schattig vrouw tje bezit (een ware betooverende verschij ning uit de landen van Duizend en een Nacht) in den persoon van koningin Fa- rida, heeft nu met die oud-rommelige traditie uit barbaarsche tijden gebroken; hij kon er niet in toestemmen dat zijn gemalin een anderen trein zou nemen dan hij, en ze zijn dan ook in denzelfden trein, ja in hetzelfde coupé gestapt, tot groote ontsteltenis van de hoogedelge strenge hovelingen. Toen men in Egypte over het breken der aloude traditie hoorde, gingen er en kele stemmen op, van oudere lieden na tuurlijk, waarbii men den jongen vorst verweet, zich aan overdreven verweste ring te buiten te gaan. Hierop heeft de koning dan heel ge zwind geantwoord, dat een huwelijk niets anders is dan een gezamenlijke reis door het leven; waarom zou hij dan niet met z'n echtgenoote tezamen en met deze overbodige traditie breken? Is dit antwoord niet waardig van den wijzen koning Salomon? IBBBBBflieaBBBBSBBSBBBEBaaBBBB TRAGISCHE REIS VAN EEN OOSTENDSCHE VISSCHERSBOOT STUURMAN OVERBOORD, EN VERDRONKEN De visschersboot O. 277, toebehoorend» aan Theofiel Laplasse, was de haven van Oostende uitgevaren om de vischvangst te plegen. Vrijdagnamiddag zou de kor uitgeworpen worden. De manschappen waren aan dek. De stuurman Cyriel Wil- laert stak een handje toe toen hij gevat werd door de kor en mede over boord ge trokken. De ongelukkige kon niet zwemmen. Aanstonds werd een reddingsgordel in zijn richting geworpen, maar hij gelukte er niet in deze te vatten. Aanstonds werd het schip gedraaid en men mocht er in gelukken Willaert op te pikken. Hij had het bewustzijn verloren. De zonen Laplasse, pasten de kunstma tige ademhaling toe gedurende ruim vier uur, maar het mocht hun niet gelukken de levenskrachten van den stuurman te rug op te wekken. Cyriel Willaert is 28 jaar oud, is gehuwd sinds vier jaar en heeft een kindje van 14 maanden. Woensdag 11. kwam de O. 277 de haven van Oostende binnengevaren, met het lijk van den ongelukkigen Cyriel Willaert aan boord. Het stoffelijk overschot werd ver volgens naar De Panne overgebracht, waar Zaterdag te 9 uur een lijkdienst werd gecelebreerd. EERETEEKENS VOOR OORLOGSFEITEN In het Staatsbladis een koninklijk besluit verschenen, waarbij bepaald wordt dat het lint van de eereteekens in de na tionale orden, toegekend wegens oorlogs feiten, zal versierd zijn met een zilveren kenteeken. Dit kenteeken zal bestaan uit twee ge- De titularissen van de. onderscheiding van groot-officier of kommandeur in een kruiste zwaarden. van de orden zullen, buiten het uiterlijk kenteeken, ook het kruis van officier in dezelfde orde dragen met, op het lint, het nieuwe kenteeken. 1BEBB1 DE NIEUWE BEUL VAN FRANKRIJK Ter opvolging van wijlen Hr Deibier, de beul van Frankrijk, werd benoemd dezes eerste helper, zekere Hr Henri Desfour- neaux, oom van den overleden Deibier. Hr Henri Desfourneaux wordt aldus Monsieur de Paris IBBBaBaBBHBEaaaEBISBBBSBEBBBfl DUITSCH KRIJGSVLIEGTUIG TE PLETTER GESTORT VAN DE ZEVEN PERSONEN AAN BOORD, HEBBEN ER VIJF HET LEVEN BIJ INGESCHOTEN Een Duitsch Jiombardementsvliegtuig dat van Tripoli kwam en op weg was naar Stettin, is nabij Degalo, jn de Ita liaansche provincie Ferrare te pletter ge stort. Het ongeluk wordt toegeschreven aan de vorming van een ijslaag op het toestel. Er waren zeven personen aan boord, en onder hen zes officieren. Vijf hunner vonden den dood. De twee anderen zijfl gered dank aan hun valscherm. op een paar dagen genezen met de ver maarde PULMO CACHETTEN van Dok ter-Special. Fago. Het strafste geneesmid del om de slijmen te doen lossen, onmis baar v. bronchiet en asthma. Op tijd geno-- men, geneest tering en zet een fleurusaanval stop. Eischt de echte. In alle goede Apoth. Hoofddepot: Apoth. F. Misotten, GEEL. Te Lincoln, Engeland, viel een En- gelsch militair vliegtuig te pletter in volle straat. De vier inzittenden werden op den slag gedood. «BBBBBBafliBBBBBBBaBBBBBBaBBHB KOMT TE VERSCHIJNEN; NEDERDUITSCHE VERTELLINGEN, II" reeks, vertaald door Jozef Simons. Prijs 18 fr. Uitgave Van Mierlo-Proost, Turnhout. Te verkrijgen: Boekhandel Sansen-Vanneste, Poperinge. OFFICIEELE BERICHTEN Bestuur der Douanen en Accijnzen. Bij Koninklijk Besluit van 20 Februari 1939, is de H. Deroi F., thans schrijver der Douanen en Accijnzen te Antwerpen (3® K.), tot Ontvanger der Accijnzen 3® klasse te Poperinge benoemd. VAN VRIJDAG 24 MAART 1939 100 Fransche Franken 1 Pond Sterling 1 Dollar 1 Gulden 78,7375 frank. 139,24375 frank. 29,72 frank. 15,77625 frank.

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1939 | | pagina 4