De gebeurtenissen in Centraal Europa (Vervolg) OP EEN VISCHBAK NAAR IJSLAND MODELLEN buiten de gewene MARIEJOSÉ @§i iTRIJD CUPERIT Aan Heer Adv. LEURIDAN LEERRIJKE REPORTAGE HET MEMELGEBIED MAAKT THANS OOK DEEL UIT VAN GROOT-DUITSCHLAND DUITSCHLAND IN DE LAATSTE 20 JAAR De Weerklank door de Wereld van den Duitschen Machtsgreep Naar een Defensief Verbond tegen een nieuwe aanranding van Duitscbland iiaBiRaaesa door JEF VAN WYNSBERCHE W eer-V oorspellin gen Henri Serruyslaan 5 OOSTENDE V. N. V. Het Dubbelzinnig Extremisme at<* Verschillende steden werden bezet door Duitsche troepen. De Joden trachten in talrijk aantal het land te verlaten. Zekere strenge maatre gelen werden ook in dit gebied tegen hen getroffen. Mgr. Tisso en andere Slowaksche Mi nisters voerden een gesprek met Hitier. De beraadslagingen duurden verscheidene uren. In Slowakije werden alle politieke ver gaderingen verboden. Te Tyrnau werd een granaat geworpen op de woning van den leider der Duit- schers. Te Malacky werd de synagoog veran derd in een garage. De Joden werden ge dwongen de tegels te kuischen van hun vroegere kerk. Alle autos van de Joden alsmede van de personen die hun auto niet noodig hebben voor hun bedrijf, wer den aangeslagen. De Slowaaksche Ministers Duka en Durcanski zijn naar Berlijn vertrokken om te onderhandelen over het verder lot van Slowakije. Er wordt gehoopt dat Slo wakije zijn eigen leger, eigen munt en eigen vertegenwoordigers in het buiten land zal mogen behouden, maar dit naar gelang de omstandigheden en de nood wendigheden. Er zou geen sprake zijn van een tolunie. Hitier zou onafhankelijkheid beloofd hebben. MGR. TISSO VOORSPELT WEINIG GOEDS Mgr. Tisso, Eerste-Minister van Slowa kije, heeft een verklaring afgelegd waarin .hij zijn vertrouwen uitte in het woord door Hitier gegeven, en wel namelijk als j volgt: Ik ben ervan overtuigd, zei hij, dat hij zijn woord zal houden. Het rad van de geschiedenis draait snel. Weldra zullen wij getuigen zijn van andere ge- beurtenissen in Europa. Doch voor Slo wakije bestaat er geen gevaar meer. KARPATISCH OEKRAÏNE BESTAAT NIET MEER Na enkele bloedige gevechten geleverd te hebben zijn de Hongaarsche troepen erin gelukt het gansche gebied var. Sub- Karpatlsch Oekraïne te bezetten. Bij hun aankomst aan de Poolsche grens werden zij op bijzonder hartelijke wijze begroet door de Poolsche troepen en bewoners. Mgr. Volosjin, Eerste-Minister van Kar- patisch Oekraïne verzocht Roemenië zijn land aan te hechten. De Roemeensche Regeering wees dit voorstel van de hand en liet de Hongaren begaan. Mgr. Vo losjin is gevlucht naar Roemenië. Talrijke Oekraïners vluchtten naar Roemenië. De leden van de groepeering der Sitch die zich verzet hadden tegen de Hongaren en die door dezen met de wa pens in de hand gevonden werden, zijn terechtgesteld geweest. De Hongaren hebben Duitschland be dankt omdat dit land hen toegelaten heeft Sub-Karpatisch Oekraïne te bezetten. Sub-Karpatisch Oekraïne, of ook gezegd Roethenië, had een bevolking van 550.000 zielen. UT AU EN ZAG ZICH VERPLICHT OP DEN EISCH VAN HITLER IN TE GAAN. Het Memelgebied maakt voortaan ook deel uit van Groot-Duitschland. Sedert jaren reeds voerde de Duitsche meerderheid er een felle actie tot terug keer naar het Rijk. Memel, in het Li- tausch Klaipeda, telt een bevolking van 146.000 zielen. Na den grooten oorlog werd het losgerukt van het Duitsche Rijk, dit omdat Litauen een haven noodig had en slechts Memel hiervoor in aanmerking kon komen. In 1920 werd het door Fran- sche troepen bezet. In 1923 vielen Litau- sche troepen binnen en het Memelstatuut kwam tot stand. Een Litausch gouverneur werd benoemd. Litauen wilde er meer en meer de baas spelen maar de Nazi's roerden zich gewel dig. De huidige aanvoerder van de Nazis, Dr Neumann, werd door de Litauers het gevang ingezet, maar steeds meer en meer kwam het Duitschzijn van de bevolking tot uiting, bij zoover dat bij de laatste verkiezing voor den Landdag van Memel er 24 Duitschers verkozen werden tegen 5 Litauers. De Memelkwestie bleef dus zeer actueel, en werd nu opgelost naar Hitler's zin. Een Litausche afvaardiging was naar Berlin vertrokken om er onderhandelingen te voeren. Te Berlijn kregen zij te hooien dat zij ofwel Memel aan Duitschland moesten afstaan, ofwel dat de Duitsche troepen het gebied zouden binnen trekken en er geen waarborg kon gegeven worden dat zij niet verder zouden trekken. De Regeering van Litauen kreeg 48 uren tijd om een beslissing te treffen. Voor den afstand van Memel beloofde Duitschland aan Litauen zekere voordeelen in de ha ven van Memel en waarborg voor zijn grenzen. De Regeering van Litauen, na langdu rige beraadslagingen, heeft zich ten slotte bij den Duitschen eisch neergelegd en gaf £oe. Van Litausche zijde werd van alle gezag afgezien in het Memelgebied. De Joden en talrijke Litauers die woon den in dit gbeied namen in der haast de vlucht naar Kaunas. De Litausche troe pen ontruimden Memel en omtrek. Donderdag morgen zijn de Duitsche troepen het gebied dan binnengetrokken en hebben het volledig bezet. Ook Hitier bezocht het nieuw bezette gebied. Hij kwam te Memel toe aan boord van een kruiser, die vergezeld was van talrijke andere oorlogsbodems. Hij werd met groote geestdrift door de Duitschers van Memel ontvangen. De demokratische landen hebben geen protest aangeteekend tegen de bezetting van het Memelgebied, Oppervlakte in km.2 Bevolking Na het verdrag van Versailles (1919) 460.000 Na de annexatie Saargebied (13 Januari 1935) 468.780 Na de Anschlusz van Oostenrijk (15 Maart 1938) 552.650 Na de annexatie van Sudetenland (1 Oktober 1938) 584.900 Na de annexatie van Moravie en Bohemen (15 Maart 1939) 643.000 Na de annexatie van Slowakije (16 Maart 1939) 686.000 (inbegrepen de na tuurlijke toename der bevolking) 60.000.000 67.000.000 74.000.000 77.000.000 84.000.000 86.500.000 De Engelsche Regeering, diep geschokt door den nieuwen Duitschen machtsgreep, heeft een groote diplomatieke actie inge zet tot het sluiten van een soort defensief verbond tegen elke nieuwe aanranding van Duitschland. Engeland en Frankrijk zijn volledig eensgezind en blijken vast besloten geen nieuwe aanranding meer te dulden van de totalitaire staten. De Engelsche Regeering is in voeling getreden met verschillende landen die zich bedreigd gevoelen of kunnen gevoelen door het Duitsch imperialisme. Bespre kingen werden hieromtrent gevoerd met vertegenwoordigers van Frankrijk, Rus land, V. S. van Amerika, Zuid-Slavië, Roemenië, Griekenland, Turkije en Rus land. Van Engelsche zijde wordt gepoogd een gezamenlijke verklaring van deze Sta ten uit te lokken waarin op duidelijke wijze zou worden bepaald dat geen ver der aanranding van Duitschland op een of anderen Staat nog zou geduld worden. Rusland stelde voor dat een conferen tie onder deze tanden zou gehouden wor den. Engeland doet hierop opmerken dat dit wellicht te lang zou duren en een snel le handeling zich opdrong. Uit Engeland wordt gemeld dat de ge voerde besprekingen vooruitgang maken. Het schijnt bijzonder moeilijk te vlotten met Polen, dat niet wenscht deel uit te maken van een of ander blok, maar eer der onzijdig zou willen blijven. De onder handelingen worden intusschen toch voortgezet. Zonder vaste en sterke waar borgen zal Polen wel zijn toetreding niet geven. Zuid-Slavië zou ook de prikkelbaarheid van Duitschland ontzipn. Bij België, Nederland en Zwitserland werden geen stappen gedaan, verklaarde men van Engelsche zijde, omdat de toe stand van deze landen geen opklaring vereischt. Iedere aanslag op hun territo riale integriteit zou door deze landen wor den afgeweerd en onmiddellijk de tus- schenkomst van Groot-Brittanje tot ge volg hebben. Tusschen Engeland en Sovjet-Rusland zijn de betrekkingen ook zeer nauwer ge worden. ENGELAND ERKENT DE AANHECHTING VAN BOHEMEN EN MORAVIE NIET De Engelsche Regeering heeft besloten de aanhechting van Bohemen en Moravie door Duitschland niet te erkennen. Het goud van Tchecko-Slowakije dat berust in de Bank van Engeland, evenals alle beleggingen van Tchecken in Engelsche banken werden geblokkeerd. Men raamt dat aldus meer dan 30 millioen pond ster ling in Engeland is geblokkeerd. Hr Chamberlain en Lord Halifax zijn volkomen eens om de verdere actie van Engeland tegenover het algrijpend Duitschland. Te Birmingham hield Hr Chamberlain een rede waarin hij de houding van Hit Ier krachtdadig laakte. Hij verklaarde dat door de aanhechting van Tcheckije door Duitschland de werelSopinie den gewel- digsteu schok heeft ondergaan die haar ooit werd toegediend. Wilde Hitier de overeenkomst van Munchen te niet doen dan had Hr Chamberlain het recht ge raadpleegd te worden? Hitier heeft ver kozen zelf de wet te stellen. Hitier heeft woordbreuk gepleegd toen hij verklaarde geen Tchecken in Duitschland te willen hebben. Koe zou men nog verder vertrou wen kunnen stellen in zijn beloften? En geland zal evenwel zijn vrijheid nooit op geven. Engeland zal verder overleg plegen met Frankrijk, waarmede het innig ver bonden is. Engeland kan geen verdere uitdagingen meer verdragen. Alle aan dacht wordt geschonken aan de nationale veiligheid. Deze rede baarde heel wat opzeg in de wereld, omdat Hr Chamberlain Hitler openlijk had gelaakt. Hr Chamberlain verklaarde ook nog dat i Duitschland nog de gestelde daad zal be treuren. Hr Duff Cooper, oud-minister, sprak in het Lagerhuis over de gebeurtenissen van Centraal Europa, en betitelde Hitier ais een driewerf meineedige verrader en woordbreker De oppositie verklaarde zich volledig akkoord met de houding der Engelsche Regeering te dezer zake. In het Lagerhuis sprak Hr Chamber lain een nieuwe rede uit, waarin hij ver klaarde dat de naasting van Tchecko- Slowakije een volledige verloochening is van het akkoord van Munchen. Deze zienswijze werd ook ter kennis gebracht van de Duitsche Regeering. Spreker deel de ook mede dat alle uitzichten van het nationaal leven ondergeschikt zullen wor den aan de landsverdediging. De Britsche Dominions hebben hun volledigen steun toegezegd aan het Moe derland. Zoowel Canada, als Australië zullen onder alle omstandigheden aan de zijde staan van Engeland. «ELK LAND DAT PAALT AAN DUITSCHLAND IS ONZEKER VAN DEN DAG VAN MORGEN Lord Halifax, Engeland's Minister van Buitenlandsche Zaken, besprak in het Hoogerhuis de gebeurtenissen van Cen traal Europa. Hij ook, evenals de Hr Chamberlain, laakte op scherpe wijze de houding van Duitschland, dat naar hij zegde, de ele mentairste regels van het internationaal goed gedrag heeft verbroken. Lord Halifax verklaarde ook o. m. dat elk land dat aan Duitschland plaat tha'ns onzeker is van den dag van morgen en dat elk land dat zijn persoonlijkheid en zijn nationale soevereiniteit bemint ge waarschuwd is tegen het binnenlandsch gevaar dat van buiten wordt geïnspi reerd Lord Hallfax besloot zijn rede met te zeggen dat root-Brittanië de les .heeft ge trokken uit den toestand en maakte nog de opmerking dat alle opingen om Euro pa te overheerschen altijd geëindigd zijn op een ramp. DE REACTIE IN FRANKRIJK. DE REGEERING, DIE VOLMACHT KREEG, TREFT DRINGENDE MAATREGELEN In Frankrijk heeft de aanhechting van Tcheckije een groote beroering en reactie teweeggebracht. Evenals de Regeering van Engeland heeft de Fransche Regeering geweigerd de naasting van Bohemen en Moravie door Duitschland te erkennen. Dit werd de Duitsche Regeering bekend gemaakt in een scherpe nota. Te Parijs heeft de Tcheckische gezant geweigerd het gebouw over te dragen aan den Duitschen gezant. In het Tcheckische gezantschap werd een katafalk opgesteld, als verzinnebeelding van het gevallen Tchecko-Slowakije. De dokumenten wer den uit het gebouw gedragen en naar veilige oorden gebracht. Ten einde dringende maatregelen te kunnen nemen om het hoofd te kunnen bieden aan alle mogelijkheden heeft de Fransche Regeering volmacht gevraagd aan Kamer en Senaat. Geen enkele be perking kon de Regeering Daladier dul-' den. De Volksvertegenwoordigers en Se natoren kregen slechts de keus tusschen het stemmen met een jaof een neen In Kamer en Senaat kwam een alge- meene verontwaardiging tot uiting over de houding van Duitschland. Kamerlid de Kerillis verklaarde o. m. dat Duitsch land ook Holland en Zwitserland be dreigde. De Kamer stemde de volmacht met 321 stemmen tegen 264. De Senaat keurde de volmacht goed met 286 stemmen tegen 17. De Regeering had dus de handen vrij om te handelen. Steeds werd voeling ge houden met de Engelsche Regeering. Bij wetsdecreten werden verschillende dringende tegenmaatregelen getroffen, zoowel op financieel, ekonomisch als mi litair gebied. Bezuinigingen en besparingen onder al lerlei vorm werden uitgevaardigd, om den nationalen weerstand te kunnen verhoo- gen; Specialisten, die nog niet in groot ver lof, ttz. nog niet sedert twee jaar hun dienst hadden volbracht, werden terug opgeroepen: De wapenfabrikage moet worden ver sneld. In deze fabrieken wordt de ar beidsduur gebracht op 60 uren per week overuren mogen nog gedaan worden; Alle bestellingen voor de nationale ver dediging gaat voor iedere andere; Oorlogsvoorraden zullen worden samen gesteld; Gemakkelijkheid zal verleend worden aan fabrieken voor het vervaardigen van oorlogsmateriaal en het inrichten van de noodige outillage; Een zifting zal worden gedaan onder de talrijke vreemdelingen die vertoeven in de omgeving van Parijs; De autonomie van talrijke diensten wordt afgeschaft; De werkloozen aan wie werk wordt aan geboden tegen het normaal loon, zijn ver plicht het werk aan te nemen of zij ver liezen alle recht op steun; Het aantal officieren wordt gebracht op meer dan 31.000. Het aantal onderofficie ren wordt verhoogd met 2.500; De Regeering krijgt ook de macht troe pen onder de wapens te houden of reser visten binnen te roepen; Nog andere maatregelen zullen volgen. Hr Daladier heeft een oproep gedaan tot werkgevers en werknemers die leiden moet tot goede verstandhouding. WAT GEBEURT ER MET ROEMENIE. MOBILISATIE Naar wat gebeurt in Roemenië blijkt dat de Roemeensche Regeering oordeelt dat groot gevaar het land bedreigt. Zaterdag 18 Maart werd de wereld weer al op stelten gezet door het bericht als zou Duitschland een ultimatum gesteld hebben aan Roemenië. Er werd namelijk gemeld dat Duitschland eischte dat Roe menie nog slechts een landbouwgewest zou worden en dat Duitschland een mo nopolie voor uitvoer naar Roemenië zou verkrijgen. Dit bericht werd evenwel ge logenstraft, alhoewel het aanleiding gaf tot besprekingen tusschen de Engelsche Regeering en de Roemeensche gezant te Londen. Later werd bericht dat de ekono- mische onderhandelingen tusschen Roe menië en Duitschland op hartelijken voet werden gevoerd en dat een akkoord in het vooruitzicht is gesteld. Anderzijds werd van Roemeensche zijde verklaard dat Roemenië met alle macht zijn onafhankelijkheid wil bewaren en verdedigen. Voor geen enkel land wil het wijken. Talrijke lichtingen werden bin nengeroepen. Een half millioen zal onder de wapens worden geroepen. Een Engelsche ekonomische zending zal binnen kort Boekarest bezoeken. DE V. S. VAN AMERIKA ERKENNEN DE AANHECHTING VAN BOHEMEN EN MORAVIE NIET In de V. S. van Amerika heeft de machtsgreep van Hitier de anti-Duitsche gezindheid nog hooger doen oplaaien en het volk meer en meer doen neigen naar een steunverleening aan de Europeesche Westersche demokratiën. De Regeering der V. S. hebben ook de naasting van Bohemen en Moravie door Duitschland niet erkend. Evenals in En geland werden alle Tcheckische fondsen berustende in de V. S. geblokkeerd, opdat Duitschland ze niet zou kunnen opvorde ren. Een voorstel werd ingediend tot ophef fing, toch gedeeltelijk, van de onzijdig- heidswet, opdat desnoods de demokratiën van Europa zouden kunnen gesteund worden. De Tcheckische gezant te Washington weigerde ook het gebouw over te dragen in Duitsche handen. Minister Summer Welles veroordeelde openlijk de Duitsche politiek. De invoer van zekere Duitsche goederen werd met een taksverhooging van 25 belast. Het zou hier slechts een anti- dumpingmaatregel gelden. Het verbod van uitvoer van grondstof fen voor Duitschland wordt overwogen. Een groote strekking is tot uiting geko men voor een ekonomische en diplomatie ke samenwerking met Engeland, Frank rijk en Rusland. ZOEKT HONGARIJE NAUWERE BANDEN MET DUITSCHLAND? Naar werd gemeld Woensdag 11. uit Pa rijs zou de Hongaarsche Regeering de mo gelijkheid overwegen om de banden van Hongarije met Duitschland inniger te ma ken. Hongarije zou als een Duitsch-Hon- gaarsche dubbelstaat worden, zooals des tijds Oostenrijk-Hongarije. In ruil zou Hongarije Transsylvanië willen terugkrij gen. Maar dit zou oorlog met Roemenië beteekenen. Hier bestaat dus een nieuwe bedreiging. DE HOUDING DER DUITSCHE BEVOLKING Bij zijn terugkeer te Berlijn, na de naasting van Tcheckije, werd Hitier op uitbundige wijze onthaald in de hoofd stad. Overal hingen hakenkruisvlaggen.. De geestdrift scheen ten top te zijn geste gen. Opnieuw werd er Woensdag en Don derdag gevierd bij de aanhechting van het Memelgebied. De Duitsche Regeering en pers trachten uitvoerig de aanhechting van Bohemen en Moravie goed te praten. Een nieuwe hetze wordt gevoerd tegen de demokratische landen, die zich verzet ten tegen Duitschland's imperialisme. Men is bijzonder verbitterd op Engeland. Op de notas van Engeland en Frank rijk, waarbij de aanhechting van Bohe men en Moravie niet erkend werd, werd een brutaal antwoord teruggestuurd. De rede van Chamberlain uitgesproken te Birmingham, werd verborgen gehouden voor de Duitschers. De Duitsche Regeering beraadslaagde over het opzeggen van het Duitsch-En- gelsch vlootakkoord. De Regeering moest bestatigen dat zij in de onmogelijkheid was haar zeevloot hooger op te drijven dan bepaald in het akkoord. Het werd dan tot nog toe ook niet opgezged. Waar schijnlijk zal de Duitsche luchtvloot daarentegen merkelijk worden verhoogd. DUITSCHLAND NIET GELUKGEWENSCHT DOOR ITALIË Opvallend is dat slechts de Regeerin gen van Hongarije, Japan en Nationaal Spanje de Duitsche Regeering hebben ge- lukgewenscht om de naasting van Bohe men en Moravie. Italië dus niet. Maarschalk Goering zal binnen enkele dagen naar Italië afreizen, belast met een boodschap van Hitler. Men gelooft dat Hitier thans zijn volledigen steun zal be loven aan Italië voor dezes elschen tegen Frankrijk. MUSSOLINI SPREEKT OP HEDEN ZONDAG De Groote Fascistische raad vergaderde Dinsdag 11. Na afloop van de vergadering werd erop gewezen dat de as Rome-Berlijn niets van zijn stevigheid heeft verloren. Op heden Zondag 26 Maart moet Mus solini een groote redevi^ing uitspreken ter gelegenheid van een fascistisch jubel feest. Denkelijk zal hij bij die gelegenheid de elschen van Italië tegenover Frankrijk kenbaar maken. In Parijsche perskringen wordt thans bevestigd dat geheime besprekingen zou den gevoerd worden tusschen Frankrijk en Italië, met het doel een onderling ak koord te bereiken. Intusschen wordt de campagne tegen Frankrijk in de Italiaansche pers immer doorgezet. DE HOUDING DER ANDERE LANDEN In België is men ten zeerste bevreesd voor de uitbarsting van een oorlog. Het Duitsch imperialisme schrikt de bevolking ten zeerste af. Gelukkig dat onze Regee ring thans een politiek van onzijdigheid heeft gevoerd en dat zoowel Engeland als Frankrijk onze grenzen hebben gewaar borgd. In Nederland is men ook bereid tegen stand te bieden tegen elke aanranding. Zelfde houding heeft Zwitserland aan genomen. Belangrijke militaire maatrege len werden reeds genomen om paraat te staan tegenover elke schending van het eigen grondgebied. In Polen hadden weer anti-Duitsche betoogingen plaats. De Regeering tracht het Jand buiten elke uitbarsting te hou den. Ook dit land is bereid alle offers te brengen oni zijn onafhankelijkheid te be waren. Rusland heeft ook de inlijving van Bo hemen en Moravie bij Duitschland niet erkend. In Zuid-Slavië hebben de Kroaten ver klaard bereid te zijn mede te werken met de Regeering zoo hun eisch van autono mie, onder een en zelfde dynastie, wordt ingewilligd. Zoo staat de wereld dus weeral op stel ten. Voor algemeene beschouwingen zie het artikel van onzen medewerker Roskam -co»- DE TOESTAND DONDERDAG LL. DUITSCHLAND SLUIT AKKOORDEN MET SLOWAKIJE, LITAUEN EN ROEMENIE De dag van Donderdag 11. werd bijzon derlijk gekenmerkt door het sluiten van drie verdragen, namelijk van Duitschland onderscheidelijk met Slowakije, Litauen en Roemenië. Het akkoord gesloten met Slowakije re gelt de verhoudingen tusschen beide lan den. Slowakije komt erdoor gansch onder de voogdij van Duitschland. Duitschland mag er alle noodig geachte garnizoenen houden. Het Slowaksche leger staat on der Duitsche controle. Met Litauen werd de Memelkwestie ge regeld. In ruil voor de afstand van dit gebied mag Litauen een vrije haven in richten te Memel. Nog over Memel dient gezegd dat Hitier er Donderdag aan wal gebracht werd door de torpedojager «Luipaard». Tij dens de geestdriftige ontvangst verklaarde Hitier dat Duitschland zijn lotsbestem ming tegemoet gaat, al deert dit de helft van de wereld. Met Roemenië werd een ekonomisch ak koord gesloten. Hierbij staat Roemenië talrijke voordeelen toe aan Duitschland. Dit land legt erbij grootendeels de hand op de Roemeensche nijverheid. De Duit schers zullen duchtig hun neus mogen steken in de Roemeensche ekonomie. HONGAARSCHE TROEPEN RUKKEN SLOWAKIJE BINNEN Hongaarsche troepen zijn Slowakije binnengerukt, bij de stad Michlovec, die omsingeld werd. De Slowakken bieden weerstand. De Slowaksche regeering heeft de hulp van Duitschland ingeroepen. Naar verluidt zou Duitschland niet tus- schenkomen, gevende als reden dat Hon garije slechts enkele dorpen wil bezetten die het toegekend werd bij het scheidsge recht van Weenen. HET DEFENSIEF PAKT Hierover is nog niet tot een volledig akkoord gekomen. Intusschen zouden de Regeeringen van Engeland en Frankrijk besloten hebben zich gewapend te verzetten tegen een in val op het grondgebied van volgende lan den: België, Nederland, Zwitserland, Po len en Roemenië. Dit is niet nieuws voor wat België, Nederland en Zwitserland be treft, maar wel voor Polen en Roemenië. Dit verandert dus niet voor België. In het Lagerhuis leg*ie Hr Chamberlain nog een verklaring af. in volgenden zin: Engeland wil geen ideologische blokvor ming in Europa, doch het verzet zich te gen elke poging om door geweld de onaf hankelijkheid van een land ten onder te brengen. Engeland is vast besloten alle middelen te gebruiken tegen dergelijke pogingen. Engeland zal zegevierend strij den tegen overheerschingspogingen van Duitschland. BIJ DE VLAMINGEN IN AMERIKA Is overleden te East Moline, René Mittenaere. echtgenoot van Elisa Vande- casteele, geboren te Staden en 74 jaaf oud. Overleden te St-Boniface, Kanada, Jules Ollevier, weduwnaar van Maria- Louisa Nuyttens, geboren te Passchen- dale den 13 Augustus 1858. XII Wij hebben een paar uren rustig gele zen in Arsène Lupin's «L'Aiguille Creu- se Maar toen moesten wij onze interes sante tijdpasseerende lezing staken: wij voelden ons hoe langer hoe sterker ten prooi van een nieuwen aanval van kwak- kigheid. De charter-room werd ons te be vangen, te eng: wij hadden een onweer staanbare behoefte aan meer ruimte, aan meer lucht om ons heen. Toen zijn we naar het dek gevlucht, tot bij den nog half slapenden marconist, die met de handen diep in de broekzakken, w roerloos stond uit te droomen 'n wederzijdschen oog knip was onzen eenigen morgengroet. Wij begrepen elkaar intuitief. Woorden waren hier overtollig: ze zouden onze goede verstandhouding tot "n ongewenscht formaliteitspraatje ver minderd hebben. We wiegen met de boot mee, langzaam, precies in 't zelfde tempo, maar in tegen overgestelde richting. We voelen 't zachte briesje verfrisschend voorhoofd, ooren, wangen streelen. We zien 't kalme wr.ter, de meeuwen. Wij kijken rondom uit, in de verten zoekend naar andere treffers, naar passa- gierssteamers. Wij houden een heele poos onzen blik gevestigd op een zwaar ver- voerschip dat voorbijkomt, dan op een log zeilschip dat in dwarse linker richting naar de Engelsche kust toevaart. En de O. 163 vordert onophoudend de reize... met volle snelheid. Wie kan precies zeggen hoelang wij daar zwijgend nevens elkaar gestaan heb ben, elk met eigen gedachten, met eigen herinneringen, met eigen gevoelens, met eigen groot verlangen. 't Aanbieden van een cigaret bracht sprekende toenadering. Het weer zou kunnen verslechten!... zei hij. We antwoordden niet! We Waren hoe gek het ook klinken mag eigenlijk ver heugd om die minder goede tijding. Zij beteekende toch voor ons: "t Eerste ge vaar begint! De overtocht wordt interes sant! D'r zullen boe.iende passages in onze IJsland-Reportage voorkomen! Meteen hadden we de Innerlijke zekerheid dat wij er een flinke zeeziekte van 'n drietal da gen voor veil hadden. Slecht weer? vroegen wij ons af... Dan moeten wij dat toch aan de lucht, aan de baren, aan de dansing der boot, aan de doeninge der meeuwen kunnen zien. Maar wij bespeurden niets bijzonders. Hoe weet U dat? vroegen we den marconist. De meeuwen scheren vlakker tegen 't water, en zijn geweldiger, onrustiger dan naar gewoonte. De haren kabbelen witter en in grooter hoeveelheid. De wind waait wat geweldiger. Zwarte wolkjes pakken in het Zuid-Westen samen. Inderdaad toen bemerkten wij het even eens. Het zou dus werkelijkheid worden. Vreemd! Onze kwakkigheid was ineens weg, en wij voelden ons geen zier bang, geen tikje zenuwachtig, geen greintje bui tensporig. Het stemde ons heel gewoon. Maar 't kan nog uren duren! De vlaag kan ook nog weg drijven, zoodat we haar ontloopen! zei de marconist toen verder. Deze bewering scheurde iets in ons hart stuk, ontstemde ons, deed ons twijfelen aan de weerkennis van den marconist. De weerkennis! Spontaan stelden wij hem de vraag: Kan u goed zien welk weer het zal wor den? Als eenig antwoord glimlachte hij even, en haalde raadselachtig de schouders op. Moeilijk? wilden wij toch duidelijk weten. Bij die hernieuwde vraag werd hij diep denkend, ernstig. Kijkt eens aan! zei hij toen, voor een zeeman is 't natuurlijk noodzakelijk een zicht op 't komende weder te hebben, opdat hij tijdig de noodige maatregelen zou kunnen treffen. Bedenk echter goed dat de bekende normale verschijnselen en de aanwijzingen der instrumenten slechts een maatstaf geven van den toe stand OP HET ^n-qnvTRTJK DER WAARNEMING, hetgeen zonder oordeel kundige waardeering voor de praktijk toch misleidend kan zijn. Wat bedoelt U met dat laatste? Eenvoudig dat het niet volstaat dat men steeds goed acht geeft on de aanwij zing en gang der instrumenten, maar dat IBBEBHflBHBBflHEBBSBBBaBBBBEBBl men ten allen tijde eveneens een gezond open oog moet hebben op kleur, vorm en drift der verschillende wolkenlagen, en dat men tevens ernstige rekening moet houden met de waargenomen barometer aanwijzingen in verband met de te ver wachten standen en gangen gedurende den tijd van het Jaar of van den dag ter plaats waar men zich bevindt. Men kan er dan, na een paar jaren ondervinding heel wat meer kijk op hebben dan de vraagbaak loods We werden werkelijk geïmponeerd door al die zwaar gecondenseerde praktische wetenschap. Alsof de marconist ons stil zwijgen begreep, zei hij toen; Om u heel 't gevalletje in é^n enkel voorbeeld duidelijk te maken, lan ik u verzekeren dat hooge barometerstanden, op zichzelf, geen schoon weer of flauwen wind voorspellen: het kan in zoo'n geval best mogelijk zijn dat de gradiënten steil zijn, en dat men dan voor het minst veel wind mag verwachten. Door dat ééne doch zeer duidelijke voorbeeld begonnen wij er al heel wat meer van te begrijpen, en werd onze weet- lust opnieuw opgewekt. Wat vertellen de kleuren der wolken en van het uitspansel u dan inzake voor teekenen van het weer? vroegen wij. Over het algemeen heb ik bestatlgd dat in t Noordzeeklimaat, bij zonsop komst vuurroode lucht regen of wind voorspelt; grauwe lucht integendeel wijst veelal op goed weer. Bij zonsondergang voorspelt rozenroode lucht mooi weer; schijngele of helgele integendeel doet wind verwachten, en bleekgele lucht wijst op regen. Donkerblauwe lucht doet wind verwach ten, een helderblauwe, mooi weer. Als ge de zon ziet ondergaan of ziet opkomen achter een wolkenbank, dan kunt ge op ruw weer rekenen. Dauw en mist, alsook fijne stationnaire wolken voorspellen mooi weer. Heldere lucht, ongewone straalbuigings- verschijnselen gaan veelal aan vocht en krachtigen wind vooraf. Werden die ervaringen niet in rijm pjes samengevat?... wenschten we nog te weten, om aldus zoo mogelijk enkele van die versjes later te kunnen noteeren. Daar bestaan alleszins heel veel van die rijmpjes. Ik ken o. a. de volgende: Komt de wind al voor den regen, dan kan de boel er wel tegen; Maar komt de regen voor den wind, berg dan de bramzeils maar gezwind. Op dat moment passeerde de stuurman, en hij citeerde het Engelsche: The evening red and the morning grey are sure signs of a fine day; But the evening grey and the morning red, make the sailor shake his head. En... zei de marconist, op zijne beurt een Engelsch versje opzeggende: When the glass falls low, prepare for a [blouw; When it rises high, let all your kites fly When rise begins after low, squalls ex- [pect and clear blow. Ik kan er nog een ander! beweerde de stuui-man, en heel langzaam klonk het: «Long foretold, long last; short notice, soon past! Ofwel In 't Vlaamsch: Kort voorspeld, spoedig gedaan, lang voorspeld, houdt aan! Even zwegen belde mannen, peinzend op zoek naar andere versjes betreffende de weerkennis. Ik ken er nog eentjezeiden wij toen tot beider verbazing, en herinnerden ons luidop wat wij heel dikwijls van onze grootmoeder zaliger hadden gehoord: Een krans om de maan kan nog gaan Maar een krans om de zon: Daar huilen vrouw en kinderen om! Daarmee hield het versjes opzeggen op. Salut! groette de stuurman, en klom de trappen op naar de kommandobrug. De meeuwen werden driester, vlogen bijwijlen laag over 't dek, en schreeuwden met wijdgeopenden bek om voedsel. Ook de meeuwen en de andere zee vogels kunnen ons een kijk op het komen de weder geven! zei de marconist, ons ge sprek voortzettende. Hoe? Door de goede zorgen van V.N.V. werd in de verloopen week gezorgd voor vol doende verspreiding van het V.N.V.-blad Strijd van 5 Maart waarin Kameraad Leuridan antwoordt aan De Poperinge- naaren aan den Geachten Heer San- sen Zoo vinden wij het best. Advokaat Leuridan heeft een blad te zijner beschik king; hij kan ons daar in antwoorden. Hij zal het ons niet kwalijk nemen dat wij hier over zijn schrijven eenige op merkingen maken. Het schrijven van Heer Leuridan is eer een verbeten personen-aanval dan een antwoord. Persoonlijkheden zijn ons geen ant woord weerd. Wat wij schreven houden wij staan; ook dat op 10 December, van 10 urn 's avonds tot 1 uur 's nachts onderhan deld werd door één Rex-leider en één V.N.V.-leider in het huis van Heer Dok ter Langbeen te Poperinge. We willen toch aan Heer Leuridan nog dit zeggen: We zijn inderdaad met U medegegaan twintig jaar geleden en konden met uw vrank schrijven goed weg omdat onze hoop was Berten Pil en Kerlingahun beste krachten te zien aanspannen in de rangen der Katholieke Partij. Toen we met treurnis ondervonden dat uw doel enkel was: het Land in twee trekken; door opruierstaai de Vlamin gen verdeelen en machteloos maken; mannen op den troon zetten die het niet waard zijn en die Vlaanderen een groo ten dienst zouden bewijzen met zich op het achterplan te houden; U aan stellen boven de Geestelijke Leiding en de rollen omkeeren 't is te zeggen, dat de Geestelijke Overheid U zou moeten gehoofzamen dan hebben we U laten varen. IBBBBBBBBBIBBBBBBBBBBBBBBBBEflBI Wij zijn niet veranderd; over dertig jaar stonden we ten dienste der Katho lieke Partij en nu nog, dit om de zaak, en niet om de zaken Ge kunt het gemakkelijk nagaan hoe handelaars met politiek te doen, profijt maken in hun zaken! Voor een Advo kaat is dat misschien anders. Haddet Gij wat van uwen wrok kunnen afleggen en waart Gij allen, als vranke Katholieke Vlamingen in ei® rangen der Katholieke Partij gebleven o». gestreden, dan hadden we er beter voor gestaan dan nu. DE MANNEN VAN BELGIE KAPOT WERKEN DUITSCHLAND IN DE HAND. Mijnheer Leuridan, Gij zijt de man van België kapot!Welnu, zoo werkt Ge Duitschland in de hand. We nebben in een artikel op ons tweede blad er op gewezen dat ons Vlaamsch grondgebied reeds "op de kaart van Groot-Duitschland voorkomt in de nieuwe duitsche school atlassen. Wij maken daar dus nu reeds deel uit van Groot-Duitschland. 't Is wel hetgeen Heer Advokaat Bor- ginon, uw voorman, inzag wanneer hij in een ophefmakende rede meende te moe ten wijzen op de internationale noodza kelijkheid van België om sterk te zijn. Maar hij werd daarvoor door V.N.V. over boord geworpen en moest zijn plaats in de Kamer aan een ander laten. Als avontuurpolitieker doet Ge maar al tijd voort om af te breken, onbewust van de verantwoordelijkheid die Ge draagt. Gij ziet toch ook wat er dezer dagen ge beurt met Tchecko-Slowakije waar ook zulke ondermijners gelijk Gij aan 't werk zijn geweest. Om te sluitèn verklaren we dat we met de Vigil-groep 1929 nooit iets te zien had den; we aanzien politiek voeren als eer lijker». V. S. Wanneer zeevogels buitengewoon ver uit den wal aangetroffen worden kan men bestendig weer verwachten. Wapneer wij integendeel op zee weinig zeevogels zien, of merken dat zij zich landewaarts bega ven, dan mag men op een ommekeer re kenen. Dat zijn allemaal zeer tijdige voor teekens! opperden wij. Het kan toch ook gebeuren, zoo meenen wij, dat er plotse buien Invallen, zonder eenig voorteeken!... Heel zeker! beaamde de marco nist. Dat zijn de gevaarlijke droge bul- en. Aïaar over t algemeen kan men toch de buien aan de kim zien opkomen, ea men bemerkt het ook gauw aan de kopjee op de golven en aan de zee die begint t« bruisen. Aan de soort wolken kan mea zelfs zien welke soort bui het zal zijn. Im mers een buiige wolk waar men onder door kan zien gaat gewoonlijk gepaard met minder wind, dan een samenhangen de wolk die gedeeltelijk onder de kim is. Ingeval de bui snel komt opzetten en dal de wolk voortdurend van gedaante ver andert, dan mag men meer wind ver wachten dan wanneer hij zijn vorm be houdt en langzaam komt opzetten. Het schijnt maar zeker weet ik hel niet dat witte buien uit een wit wolkje komen, en dat het dan dikwijls hoozen zijn, waarbij de zee als bij een water hooe opbruist. Dit zou men vooral in W cst- Indië en nabij Vuurland waarnemen. En de mist? Hoe kondigt de mist zich aan? wenschten wij nog te weten. Mist kondigt zich niet steeds even duidelijk aan als onweer. Nochtans is de mist voor vischbakkea eigenlijk gevaarlijker dan regen en wind. Immers mist ontneemt alle uitzicht, en zou een boot op de rotsen stuk doen loo- pen vóór het waargenomen kan worden. De teekenen die mist aankondigen zijn dan ook allerbelangrijkst om te kennen. Het gebeurt vertelde de marconist ons dat mistbanken soms lang van te vo ren te zien zijn. Wanneer zij niet al te zeer uitgestrekt zijn, kan de kapitein ze ontgaan, door den koers eenigszins te wij zigen. Om in andere gevallen te weten of er kans op mist bestaat, dient men zeer goed te letten op wind, psychrometer en temperatuur der zee. Daarbij dient men er nog rekening van te houden dat mist in de twee volgende gevallen kan ont staan: 1. Wanneer er vochtige wind over land, water of ijs strijkt, dat kouder is dan de luchtstroom zelf. In dat geval wordt de luchtstroom afgekoeld en do overtollige waterdamp wordt in fijne blaasjes afgescheiden. Aldus kan mist een voorbode zijn van warmer winden en zachter weer. 2. Wanneer het water warmer is dan de lucht en in grooter hoeveelheid ver dampt dan door de lucht kan worden op genomen. Dit is bijvoorbeeld dikwijls des morgens vroeg op rivieren waar te nemen. Na deze gemoedelijke uiteenzetting zweeg hij even, en keek ons diep in de oogen, als wou hij onze ziele peilen en er zich van overtuigen of wij zijn uiteen zetting begrepen. Wij begrijpen zulks zeer goed! zei den wij. Maar alsof hij geen acht gaf op onze bekentenis voegde hij er met een stra- lenden glimlach aan toe: Toen ik vroe ger jaren als marconist dienst deed op de handelsbooten, heb ik nabij de Kaap Ver- dische eilanden en in de Roode Zee ea de Golf van Aden soms een zeer eigen aardig mlstverschijnsel waargenomen: namelijk Roode mist! Roode mist? vroegen wij verwon derd. Jal Roode mist! Officieren wisten me te vertellen dat die gevormd werd door het wegwaaiende stof uit de Sahara. Op dat moment weerklonk het reeds gekende schaffen!... De slreen toetteI». Middag! Etenstijd! Wij loopen ons vasthoudende aaa kabels en ijzers het bovendek over. Ge weet natuurlijk ook wel, zegde de marconist ons nog, alvorens de ijzeren treden af te dalen, dat de radio ons re gelmatig op de hoogte houdt van de weer- verwachtingen. Uit Reikjavik gebeurt dll driemaal daags, en telkens in het IJs- landsch, in het Engelsch en in hel Duitsch! Maar telkens die weervoorspel lingen gegeven worden roept onze kapi tein: de leugenaar van IJsland is weef bezig! (Nadruk verboden.) (Vervolgt.) EBBEBBBBBBBBBBEBBBBBBBBBBBBM TREKKING VAN DE BINNEN- LANDSCHE LEENING 1933 Zaterdag bad tw Brussel de 66* trek king plaats van de Binnenlandsche Lee» ning 1933. Reeks 345676 wint 500.000 frank. werden uitgekeerd 112416 112526 119314 154302 160076 165944 207822 208059 214677 265436 268013 269474 282215 289335 291099 327676 329920 330214 362435 368712 375148 Volgends reeksen vegen 25.080 frank: 100329 106420 111932 128338 141786 147834 168567 184726 202234 218410 220357 236911 273749 277407 280347 306154 310755 326390 352899 354029 362147 382278 387513 390955 Elke obligatie, behooreude tot een uita getrokken reeks, heeft recht op een vijr- de van het lot dat deze reeks te beurt vieL IBBBSBXflBBBBBBBBflBBEBBBBBBBa TREKKIG DER VERWOESTE GEWESTEN 1923 Maandag had In de Nationale Banlc t« Brussel de 190» trekking plaats van d» Leening der Verwoeste Gewesten 1923. Reek. 072.099 Nr 4 wint 500.000 fr. Reek. 249.721 Nr 4 wint 100.000 fr. Reek. 144.458 Nr 3 wint 50.000 fr. Reeks 310.969 Nr 5 wint 50.000 fr. Reek* 398.441 Nr 3 wint 50.000 fr. De andere obligation van deze reeksen zijn betaalbaar met 575 fr. of 550 fr, naaT gelang zij al tlan niet werden omgevormd. IBBBBBBBBBBSIIB IWIIIIIIÜilllllllllllliiMUIHIIIIRII! (tusschen de post en j§ de Marie-José plaats.) 1 uii«iiiiiiRimiiiuiMiuiiii!iui!imii!i!!!!imii!iH!iinm!imiiii!iiiiii!flfiniiuii)iiiiiHmiff HET -VOLK-DE TIJD heeft het in zijn hoofdartikel over de dubbelzinnigheid en de vage stellingen die door het V.N.V. aan den dag worden gelegd. Na te hebben ge- konstateerd dat het V.N.V. ijdele agitatie verwart met positief opbouwend werk en aangetoond te hebben dat het V.N.V. geen sociaal programma of ideaal heeft zegt het blad: Wat ook loodzwaar op het V.N.V. blijft drukken, is zijn herhaaldelijk betuigde sympathie voor het Duitsche nationaai- socialisme. Zulks bleek duidelijk tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van Ok tober 11. Een der zeldzame politieke geesten van het V.N.V., de h. Borginon, had het zoo goed aangevoeld, dat hij daarna ia een ophefmakende rede meende te moeten wijzen op de inter nationale noodzakelijkheid voor België om sterk te zijn. En de grootste dubbelzinnigheid van het V.N.V. hebben we dan nog niet ge meld. Het is deze van zijn houding te genover de Kerk. Het hoogste kerkelijk gezag van België, het gezamenlijk Episkopaat, heeft op Kerstmis 1936 ge wezen op de noodzakelijkheid der ééne katholieke partij en der christelijke so ciale werken. Het V.N.V. is als scheurpartij, tegen de katholieke partij gekant en het is te gen de christelijke sociale organisaties. Als men daarop wijst, tracht het zich Zie vervolg hiernevenj. 'Vvr.-.y-.v '*ii - door allerlei spitsvondigheden uit den slag te trekken: het V.N.V. zelf zal oor- deelen of, waar en wanneer het aan het kerkelijk gezag moet gehoorzamen. Het voornaamste katholiek dagblad van Nederland, De MaasbodedB verkiezingen van 2 April a. s. bespre kend, schreef terecht en het zal ons besluit zijn Eén ding is zeker. Wil men de katholieke nartij zooveel mogelijk vrijwaren dan zal het absoluut noodig zijn 'n duidelijk afgebakend» scheidingslijn te trekken tusschen haar en 't V.N.V. Dit laatste heeft voortdu rend afbreuk gedaan aan de aktlvitett van de katholieke partij als zoodanig; het tracht zich door allerlei slinksch# manoeuvers in het katholieke vaarwa ter te houden. Wordt deze scheidings lijn goed getrokken, dan mag men ver wachten dat de a. s. verkiezingen voor de katholieke partij niet nadeeiig sul len zijn

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1939 | | pagina 5