HOFSTEDEKEN De 4* Schijf 1939 &S OttllVAAR NOTARIEELE VERKOOPINGEN lOOtotlO.OOOfr. 25.000 fr. 50.000 fr. 250.000 fr. VERGEET NIET dat b!j,iefJe EEN WOONHUIS HUISMEUBELEN EN HUISRAAD zal getrokken worden gens hetzelfde plan vo orgaa n d e EIGENDOM 56.200loten van Veertig loten van Tien loten van NAAKTEN EIGENDOM Drie loten van GROOT LOT Een Millioen HUIZEKE HOTEL-RESTAURANT WOONHUIS Trekking in April BERICHTEN Gewaarborgde PERMANENTEN MODERNE PERMANENTEN BURGERSTAND VAN ALLERBESTE HOFSTEDE WEET U HOFSTEDEKE BOUWGRONDEN BESTE KALK OM TE WITTEN MOOIE PERMANENTE TE KOOP HUISMEUBELEN EN OUDER WETSCHE JUWEELEN WERKMANSWOONST WOONHUIS WELGELEGENE HOFSTEDE 'T ROOS KRUIS EEN WOONHUIS RENTENIERSHUIS MODERNE BAKKERIJ HUISMEUBELS EN MENAGIEGOEDEREN. TE KOOP GERIEVELIJK HOFSTEDEKE SCHOON BÜRGERSHUIS. HOUT TE KOOP EEN WOONHUIS MET HOF EEN WERKMANSWOONST EEN GERIEVIG WOONHUIS SCHOONE OKKASIEN WOONHUIS WOONHUIS HOFSTEDEKE OVER TE NEMEN LEGKIEKENS GOEDÉ HOFSTEDE TE HUUR Qerievige nieuwgebouwde Woonhuizen, met kelder, hof, twee soorten water, (jas en elektriciteit, aan 125 fr. per maand. Zich wenden bij G. Decuypere, Westvle- terensteenweg, Poperinge. gehoon Huis, dienstig voor allen handel, onmiddellijk vrij. Inlichtingen bij Eme- rence Vandevoorde, Dorp 19, Noordschote. gurgershuis, dienstig voor rentenier of bediende, gelegen Veurnestraat 86, Po peringe. Inlichtingen bij Germain Devos, brouwer, Veurnestraat, 47, Poperinge. pjcrberg «Luxemburg», met weide en land, te Westouter, Zwartenberg. Zon der overname. Zich wenden ter Brouwerij St-Joris, Reningelst. gehoon Huii, ten dienste van herberg, te Vlamertinge, nabij de Statie, met inrij poort, dienstig voor allen handel, zeer welgelegen langs de groote baan. Goed- koope pacht. Inl. Boeschepestraat 2, Pop. |^uii met werkwinkel, voorzien van gas en elektriciteit, 2 soorten water, Pries terstraat, 11. Zich wenden bij Joseph Du nton, 17, Vlamingstraat. Herberg «De Fazant», Pottestraat, Po peringe. Zich wenden ter Brouwerij «De Kroon», A. Masschelein-Verstraete, Pop. £fuis, gelegen in de Priesterstraat te Po peringe. Dienstig voor allen handel, met koer, '>of en inrijpoort al de Hond straat. Inl. Bruggestraat, 82, Poperinge. Herberg Het Brouwershof gestaan en gelegen te St Juliaan-bij-Ieper, dorp. Inlicht, bij Notaris Reynaert, Staden. Cchoon, nieuw en gerievig Renteniershuis, besloten koer, hof 350 vm. voorzien van gas en elektriciteit, put- en regenwa ter. Veurnesteenweg, 10. Poperinge. Inl. Veurnestraat, 56, Poperinge. Zichbaar 's namiddags, van 2 tot 5 uur. Cchoon Burgershuii, elcctriciteit en twee soorten water, gelegen bij de Melkerij. Poperinge. Inl. St-Michielsstraat, 25, of Noordstraat, 6, Poperinge. gehoon, gerievig en goed bekend Hotel, zijnde het «Hotel Delobel», gelegen te Kemmel, Dorpplaats. Adres ter drukkerij, Gasthuisstraat 15, Poperinge. JJerberg met schuur en hof, te Roes- brugge. Zich wenden bij Wed. Lelieur, Beverenkalsijde, Roesbrugge. gehoon groot Huis met werkwinkel, te Wijtschate, steenweg naar Kemmel, met schoon stuk land. Inl. bij Nestor Derycke, smid, Kemmelstraat 16, Wijtschate. JJerberg met poort en bijgebouwen, half gemet land, goedgelegen op de Dorp plaats te Reningelst. Dienstig voor allen liandel of ambacht. Onmiddellijk vrij. Adres t drukkerij, Gasthuisstr.. Pop. STUDIE VAN DEN NOTARIS EM. LEMAHIEU TE YPER. TE KOOP Claapkamer en ze» Stoelen. Inlichtingen Boeschepestraat 15, Poperinge. gchoone Vleugelpiano in uiterst goeden staat, aan zeer belangwekkende prijs. Adres ter drukkerij, 15, Gasthuisstraat, Poperinge. gchoone Remorque, alle dienst, nieuwe staat. Bij Antoine Dambre, Iepersteen weg, 3, Vlamertinge. gchoone okkasie Naaimachienen, 275 tot 550 fr. Casselstraat 5, leper. JJrie scboone Pauwhennen 1937. Zich be geven Boeschepestraat 2, Poperinge, den Vrijdag voormiddag. £e. gewone Melkbidons, 25 1., zoo goed als nieuw, aan 90 fr. 't stuk, alsook groote Handstrooisni jmachien, snijdende op 4 lengten, voor 325 fr. Bij M. Vande- steene-Soenen, Tromphoek, Westnieuw- kerke. gchoone Voiture, zoo goed als nieuw, bij Gcorg. DeJporte, Iepersteenweg, Wijt schate. J^loeke houten Waschkuip met staander, alsook een Petroleumvuur met 3 bek ken. Voordeelige prijzen. Zichtbaar 's na middags van 2 tot 5 uur, bij wed. Leuri- dan, Veurnesteenweg, Poperinge. 2eer goede Moto, aan voordeelige prijs, bij Osc. Weuten, uurwerkmaker, elek triciteit, radios, Westnieuwkerke. pjoeveelheid Cementstaken, dienstig voor hennenpark of weide. Zich wenden bij Jules Verfaillie, steenstraat, Woesten. gtal in cement, gemakkelijk uiteenneem baar, gedekt met gegalvaniseerde pla ten, dienstig voor hennenhok, garage of varkensstal. Genadige prijs. Bij Romain Verfaillie, Schrevelstraat, Woumen. yilla'«Les Colibris», Meenensteenweg, leper. Seffens vrij. Inl. in de villa zelf. ^uto Chryslerin goeden staat en aan genadigen prijs, bij Alidorc Clabau, li keurhandelaar, 14, Veurnesteenweg, Pop. 2|eer goede Radio Alfa1 jaar nieuw, op accus, aan goedkoope prijs. Pope- ringesteenweg 12, Elverdinge. j^indervoituur, schoone okkasie, in zeer goeden staat, aan genadigen prijs. Iepersteenweg 36 (rechterover de tram statie), Poperinge. 'J'wee Mansvelo's en Triporteur. Schoone okkasies. Bij Em. Pattou, Ieperstraat 31, Poperinge. prachtige Groenselkamion, ZOO goed als nieuw. Adres ter drukkerij, Gasthuis straat 15, Poperinge. goede keukenstoof; goede okkasie. Schip straat 21, Nieuwpoort. gamion Ford 3 J4 ton, uit reden van vergrooting. Bij Kestier, Veurnestraat, Poperinge om inlichting een zegel van 0,75 fr. dient gevoegd voor het antwoord. Anders wordt geev antwoord gegeven. GEVRAAGD J^eisje, 14-15 jaar, om in huishouden met kinderen te helpen, te Poperinge. Adres ter drukkerij, Gasthuisstr. 15, Poperinge. 15-17 jaar, liefst van den buiten. Meest huiswerk. Te Watou. Adres ter drukkerij, Gasthuisstraat 15, Poperinge. Qeftige Meid, 20-25 jaar, voor burgers huis. Zich wenden: Zegeplaats 4, Izegem. Qoede Katholieke Meid, liefst rond of boven de 40 jaar, kennende burgerskeu ken en huishouden. Gemakkelijke plaats. In gemeente rond leper. Adres ter druk kerij, Gasthuisstraat 15, Poperinge. Qoede Meid, 20-25 jaar. Vlaamsch en Fransch sprekend: te leper. Inlichtin gen: «Windsor», Tempelstraat 3, leper. Telefoon 701. Qoede Meid, kunnende goed melken. Goed loon. Bij Gerard Brille-Vuylsteke, Mee nensteenweg, Rekkem. ^Jeid, bij Gerard Vanthuync, beenhouwer, Nieuwpoortlaan 43, De Panne. P|alve Coiffeursgast te leper. AdresBo- terstraat 58, leper. Qoede Meid om in boerderij te helpen, te Poperinge. Kunnende melken. Adres ter drukkerij, Gasthuisstr. 15, Poperinge. fjalve Modiste en Leermeisje», in het Huis RamboerModen, Noordstraat 13a, Veurne. Qoede Meid, voor alle werk. Goed loon. Te Roeselare. Adres ter drukkerij, Gasthuisstraat 15, Poperinge. JJepothouder-Verkooper bij partikulieren, voor fijne margarine en fijn verpakte koffie. Door van ouds bekende firma. Noodige papieren worden bezorgd. Geld of borg niet gewenscht. Adres ter druk kerij, Gasthuisstraat 15, Poperinge. jy|an, voor werk bij landbouwer, omstre ken Poperinge. Adres ter drukkerij, Gasthuisstraat 15, Poperinge. Jongen, 16 jaar, om stiel te leeren bij velomaker of in garage. Atjres ter drukkerij, Gasthuisstraat 15, Poperinge. VRAAGT PLAATS Jongeling, 21 jaar, voor alle werk. Adres ter drukkerij, Gasthuisstr. 15, Poperinge. JJame, bij Heer of Dame alleen van 40-50 jaar. Inlichtingen Windsor Tem pelstraat 3, leper.. Telefoon 701. BIJ FALING Kantoren v n de Notarissen PIETERS te Reninge en VAN EECKE te Poperinge. Kantoor van d"n Notaris A. LAUWERS te YPER. OPENBARE YERKOOPING VAN OP WOENSDAG 23 MAART 1939 om 2 uur nanoen, te Yper, in het Hotel de France, Statiepl. INSTEL MET PREMIE van GEMEENTE HOLLEBEKE, ten noordkante der Kasteelstraat, met afhangen en TUIN, groot 766 m2. Zijnde het sterfhuis van Henri Decoene- Quinten. Aanstonds vrij. Voor het bezoek, zich wenden ter her berg De Warande bij Edgard Pieters- Leleu. OVERSLAG: Woensdag 12 April 1939. OP DINSDAG 28 MAART 1939 tc 2 uur namiddag, te Boezinge, Dorpplaats, ten sterfuize van II. en Vr. Jeroom Co- quel-Pieters, ter oostzijde van den pro vincialen steenweg van leper n. Diksmude, OPENBARE VERKOOPING van waaronder keukenstoof, tafels, stoelen, kassen, spiegels, bedden, matrassen, uur werken en boterpotten, alsook van keu- kengerief, brandhout en verdere roerende voorwerpen. Met gereed geld. Deze verkooping is gesteld op Dinsdag 28 Maart 1939 en NIET op Donderdag 30 Maart. TE ZILLEBEKE, NABIJ DE WATERSTRAAT, groot 5 Hectaren 39 Aren 40 Centiaren. Verdeeld in twee koopen hierna vermeld. De Notaris EM. LEMAHIEU te leper, daartoe in rechte benoemd, zal ten verzoeke van Mter Achiel Verstraete, Advokaat, wonende te leper, Curator der faling J. Opsomer, en ten overstaan van de Heeren Vrederechter en Griffier van het 1® Kanton leper, openbaarlijk ver- koopen volgende onroerend goed KOOP 1. EEN HOFSTEDEKE, thans uitgebaat als Kieken- kweekerij, met woonhuis, kiekenhokken, koeistal en medegaande wei land, gelegen als boven, groot 4 hectaren 26 aren 65 centiaren. KOOP 2. EEN PARTIJ WEILAND, gellgen als boven, pa lende aan koop 1 hierboven, groot 1 hectare 12 aren 75 centiaren. Voor nadere bepaling zie plakbrieven met plan. Beide koopen zijn in gebruik voor het geheel, zij 5 ha. 39 a. 40 ca., zonder geschreven pachtvoorwaarden door Mevr. Angèle Slembrouck, Wed. Maurits Opsomer, te Zillebeke, mits 5.000 frank 's jaars, tot 15 Februari 1943. Behoud van samenvoeging. EENIGE ZITDAG: MAANDAG 17 APRIL 1939 te 3 ure namiddag, ter gehoorzaal van het Vredegerecht, Gerechtshof, Groote Markt, Yper. Gelijkvormig artikel 565 der wet van 18 April 1851 op de faillie ten zal eenieder het recht hebben gedurende de 15 dagen na den over slag den prijs te verhoogen. De prijs verhooging zal niet minder mogen zijn dan 1/10 van den overslagprijs en zal bij Deurwaardersexploot moeten be teekend worden aan den Notaris Emile Lemahieu te Yper, en aangezegd aan den Curator en aan de voorloopige koopers. N. B. Voor alle inlichtingen en plakbrieven met plan, zich wen den ter studie van voornoemden Notaris Lemahieu, Meenenstraat 9, te leper. - Tel. 674. Kantoor van den Notaris A. LAUWERS te Yper. OP DINSDAG 4 APRIL 1939 te 2 l/t uur namiddag, te Yper. ia het Gasthof Het Zwcerd Groote Markt, INSTEL MET PREMIE STAD YPER, Bcezinge steenweg 22 (wijk Water molen) en uitgevende op den trekweg van de vaart Yper-Komen, EEN WELGELEGEN bestaande uit woonhuis met garage, serre en tuin, groot kiekenplein met fruitboo- men, kiekenhok en vischput, dit al samen inhoudende 45 a. 63 ca. Gebruikt door den eigenaar M. Jerome Mahieu-Van Exem tot 1 Oogst aanstaande. Verdeeld in 3 koopen. Recht van samenvoeging. OVERSLAG: Dinsdag 18 April 1939. (Zie plakbrieven met plan.) IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Studiën van oc Notarissen N. D'HUVETTERE, Cartonstr. 20 en E. LEMAHIEU, Meenenstr. 9 te Yper. Studiën van de Notarissen A. VAN DER MEERSCH te Yper en FERN. JACMIN te Taintegnies. OPENBARE VERKOOPING van den VAN EEN BLOK HOOILAND te Reninghe (langs den Yzer) groot 5 hectaren 21 aren 80 centiaren, pa lende noord aan den Yzer, oost aan de erven van H. Constant Goffmet te Brus sel; zuid aan de Kinders van M. Feys- Vanhee August te Diksmuide, M. Mau rice Ganne te Proven, M. Delallcau-Ver- cruysse te Poperiughe; west M. Simoen- Degrauwe Jerome te Reninghe en Doom Feryn Gaspaard te Reninghe. Verdeeld in 3 koopen. I8 Koopgroot 2 ha. 2e Koopgroot 1 ha. 80 a. 39 Koop: groot 1 ha. 41 a. 80 ca. Ouderdom van de vruchtgebruiken72 j. ZITDAGEN: INSTEL: Donderdag 13 April 1939 OVERSLAG: Donderdag 27 April 1939 telkens om 2 u. namiddag, ter herberg «Old Tom», Groote Markt Koning Albert I, te Yper. Instelpremie van 0,50% te winnen. Studie van den Notaris E.-L. DECOCK te Nieuwkerke, Studie van Deurwaarder D. BRYS te NIEUWPOORT, OP MAANDAG 3 APRIL 1939 om 2 Vi ure namiddag, ter herberg «Au Lion d'Or», bij Jules Laleman, te Nieuwkerke, door den No taris Decock te Nieuwkerke, Yperstr. 8. TOEWIJZING VAN en gebouwen met erf (810 vm.), fE NIEUWKERKE, dicht de Fransche Grens, Slechts ingesteld 8.000 fr. TE HUREN BEMEUBELD genaamd Café des Alliésgelegen te Oostduinkerke, Groenendijk. Voor alle inlichtingen zich wenden ter studie van Deurwaarder DANIEL BRYS te Nieuwpoort. - Tel. 361. «itMSiatfiitttfBaBBaafiiHaHaBGH* Kantoor van den Notaris DECOCK te Yper. AANSTONDS TE PACHTEN OVERSLAG: Donderdag 30 Maart 1939. om 4 ure namiddag, ter herberg De Oude KlokkeRijsel- straat te Yper, van EEN SCHOON EN WELGELEGEN groot 63 centiaren, te Yper, Klaverstraat 20. Zijnde het sterfhuis der echtgenooten Therry-Bruyer. Thans gebruikt door den medeverkoo- per Heer J. Therry. Ingenottreding met 1 Mei 1939. met laatste nieuw modelapparaat, aan 25, 35, 50 fr., alles inbegrepen. Bij A. HANDPOORTER-BULCKAERT Maurice De Wulfstraat 24 - Poperinge. met laatste nieuw apparaat, aan 25, 35 en 50 fran, alles inbegrepen. Ook beste HAARVERWEN. Bij A. DECROCK-BULCKAERT Veurnestraat 11A - Poperinge. Studie van den Notaris JOS. DUPONT te GHELUWE, OVERSLAG: Donderdag 6 April 1939 om 2 ure namiddag, te Werviek, ter herberg «Hotel Macote», Statieplaats. van eene te WERVICK, Sleerinhoek, groot 6 hectaren 55 aren 75 centiaren. POPERINGE, van 17 tot 24 Maart 1939. Geboorten. Bouten Frans, z. v. Mau rice en Beauprez Bertha, Ieperstraat. Vandevoorde Georges, z. v. Lucien en Dave Yvonne, Iepersteenweg. Delhaye Gerard, z. v. Camille en Lampaert Aclria- na, Ieperstraat. Wyckaert Maurice, z. v. Leon en Thiteca Marie-Louise, Re- ningelststeenweg. Recour Guido, z. v. Remi en Persoone Maria, Abeelesteen- weg. De Gruyter Jeannine, d. v. Albert en Quaghebeur Germaine, Provensteenw. Deconinck Walter, z. v. Georges en Spenninck Irma, Reningelst. Taillieu José, z. v. Remt en Belpaire Rachel, Hou- te'm-leper. Laseure Michel, z. v. André en Werquin Maria, Proven. Prinzie Bernard, z. v. Leo en Van Hollebeke Agnes, Watou. Vermeulen Joseph, z. v. Roger en Vandamme Estella, Alvermgem. Page Esther, d. v. Camille en Waeles Rachel, Loo. Decroix Oscar, z. v. Ge rard en Riem Rachel, Waasten. Meys- man Lucienne, d. v. Maurice en Lins Mar griet, Westouter. Overlijdens. Desmet Christina, 81 j, wed. v. Spctebroot Henrl, Sint-Michiel- straat. Bodein Fidelis, 76 j., echtg. v. Bekaert Irma, Abeelesteenweg. Poutier Gustave, 77 j., echtg. v. Deman Rosalia, Boomgaardstraat. Techel Aloïse, 84 j., wed. v. Bouten Eugenia, Boeschepestraat. Lenoir Hélène, 40 j., echtg. v. Rous seau Jules, Korte Reningelststraat. Legrand Agnes, 28 j., echtg. v. D'Amour Urbain, Garenstraat. Vanhove Maria, 14 d., Reningelst. Quaghebeur Julien, 29 j., ongehuwd, Veurnestraat. D'Al- leine Carolus, 87 j., wed. v. Bortier Eula- lie, Krombekesteenweg. i dat meubelen,bedden, matrassen, 3 i zetels vrachtvrij thuisgebracht S 9 worden dcor De OoievaarSj Kilometers ver brengt De Ooie- 1 S vaaralles ten uwent aan bij- 1 zonder voordeelige prijzen en S B betaling naar Keus. met 62 aren 26 centiaren land, te Langemark, Wijngaardbosschen, Voorwaarden ter studie van genoem den Notaris. Studie van den Notaris VAN CAYZEELE te Poperinghe. UIT TER HAND~~TE KOOPEN in loten naar keus der liefhebbers WELGELEGEN te Poperinghe, Doornstraat, nabij de Groote Markt. IXBBBEBBBBBBBBBBaBBBBBSBBSBa Studie van den Notaris LAHAYE te POPERINGE. Studiën van de Notarissen N. D'HUVETTERE, Cartonstr. 20 en E. LEMAHIEU, Meenenstr. 9 te Yper. De Notaris JOS. DUPONT te Gheluwe, zal op de hierna vastgestelde zitdagen, openbaarlijk te koop stellen. Stad WERVICK, Sleerinhoek. Eene allerbeste en zeer wel gelegene HOFSTEDE, bestaande uit woonhuis, stallingen, schuur en afhangen in zeer goeden staat, zaailand, weiden en gron den, alles gestaan en gelegen te Wer viek, Sleerinhoek, dicht de steenweg naar Gheluwe, samen groot 6 ha. 55 a. 75 ca. Verdeeld in vijf koopen. Afzonderlijk samen ingesteld 322.009 fr. Zie plakbrieven niet plan. In gebruik gehouden, gedeeltelijk door René Degroot-Flament mits de jaarlijk- sclie pachtsom van 6.500 fr. voor een ter mijn van 9 jaren, ingegaan den 1 Okto ber 1933, en gedeeltelijk door de Football Club Wervicq Sport te Werviek, mits de jaarlijksche som van 1.000 fr., zonder ge schreven pachtvoorwaarden. •Recht van samenvoeging. SBlXXBBXISBBflBEËlZiXXSXSBXESKa Studie van den Notaris de GRAVE^e LGO. ALTIJD TE VERKRIJGEN in brokken en in poeder. Genadige, prijzen. Bij METSU-GODART, plafonneerder, Veurnestraat, 39, Poperinge. DAMES, JUFFERS, wilt U een wendt U dan bij Yvonne PAREYN, Abeelesteenweg 44. POPERINGE. Vanaf 25, 35 en 50 frank. SCHULDEN ACHIEL STRUYE, Vlamertinge, laat hierbij weten dat hij geen schulden erkent die zijn dochter Marguerite Struye ge maakt heeft of nog zou kunnen maken. OP DONDERDAG 30 MAART 1939 om 1 ure namiddag, in het te verkoopen huis, OPENBARE VERKOOPING HOFSTEDEKE van 3 genieten, een blok, nieuwe en veel gebouwen, niet ver van stad. OVER TE NEMEN HOFSTEDE van 10 genieten, in 't Doornijkschcvoordeelige pacht. Voor nadere inlichtingen zich wenden of schrijven met zegei voor antwoord aan GERARD DECONINCK, 27, Pater straat, IEPER. laajaBttsstaBsssaa&asiisiïSBsasBB OVER TE NEMEN te Yper, Klaverstraat 20. UIT TER HAND TE KOOP gelegen te POPERINGE, Werfstraat, er geteekend N'r 35. Inlichtingen bij den Notaris LAHAYE te Poperinge. Studie van den Notaris E. LEMAHIEU te YPER. WOENSDAG 29 MAART 1939 te 3 uur namiddag, te Zillebeke, ter herberg «In 't Paradijs», INSTEL MET PREMIE van Gemeente HOLLEBEKE, Dorp. Een goed en welgelegen thans dienende tot herberg, genaamd «DEN AREND», met aanhooriglieden, ga rage, stalling en medegaanden hof, groot volgens meting 3 a. 85 ca., palende op eene breede van 11 meters den steenweg naar Yper. Vrij met de geldtelling. Te bezichtigen alle dagen: sleutel bij Heer Oscar Vcys-Bauwen te Hollebeke. OVERSLAG: Woensdag 12 April 1939 te 3 uur namiddag, ter herberg Café de la Garebij de Statie te Zillebeke. SCHOONE WELGELEGEN BEENHOUWERIJ- CHARCUTERIE met vaste klienteel, gelegen center MOES- KROEN. Volledige nieuwe installatie. Dringende zaak. Oorzaak vertrek naar den vreemde. Schoone okkasie. Pacht 175 fr. per maand. Overname 12.000 fr. Ook per stuk te verkoopen. Adres ter drukkerij, Gasthuisstraat 15, Poperinge. Studie van den Notaris NAUDTS te KOMEN. UIT TER HAND TE KOOP van 12 hectaren 43 aren .66 centiaren, te ZILLEBEKE, dicht de baan naar Yper. inlichtingen ter studie van Meester NAUDTS, Notaris te Komen. IBB&BBBBBBBSIIBBBSIEBGIBBBBBGIBB Studie van den Notaris V. PIETERS te RENINGHE. A: 'Ar j Waarom lijden aan PW MB HOOFDFIJNEN HK£Ë y$pS MIGRAINE Pips ÜÜPl TANDPIJN IfP;g GRIEP ■EM RHEUMATIEK B| llpi ZENUWKOORTS SHHi PIJN DER tlUïa MAANDSTONDEN W2Si&& als de Wonderbare Bruine Poeders van der Apotheek DE POORTERE Sint-Niklaas-Waas. U ©ogenblikkelijk zonder schadelijks gevolgen van deze pijnen zullen bevrijden. ■MM Us doos v. 8 poeders 4 jr. BBBB driedubbele doos v. *5 Poeders 10,00 Jr. Te verkrijgen in alle p:,A«siï- goede Apotheken of HBS vrachtvrij tegen postmandaat iftJ&i Gebruikt ze eens, U I W'V BH zult nooit geen an- dere meer gebruiken, fcSjéfc? OP MAANDAG 3 APRIL 1939 om 3 ure namiddag, ten Gemeentehuize te Pollinkhove, bij den Heer Paul Vandenberghe, OPENBARE VERKOOPING van GEMEENTE POLLINKHOVE wijk De Kafhoek met grond van gebouwen en hovenierhof ermedegaande, groot 2 aren 64 centiaren. Destijds bewoond door de Wed. Henri De wijze. Seffens inbezittreding. N. B. Merk wel op dat de datum der verkooping eerst gesteld op 20 Maart, uitgesteld werd tot den 3 April 1939. OVER TE NEMEN WELBEKLANTE WINKEL Vein Kruidenierswaren en Lingerie, welgelegen en aan goede voorwaarden. Seffens vrij. Oorzaak huwelijk. Inl. Nieuwe Wereldstr. 260, Moeskroen. ONMIDDELLIJK OVER TE NEMEN UIT TER HAND TE KOOP EEN ZEER GERIEVIG met 2 aren 60 centiaren medegaande erve, gestaan te Oostvleteren, op de zuidzijde van de Marktplaats, aldaar gemerkt, Nr 4, alsmede 3 aren 63 centia. HOVENIERHOF, gelegen ten westkante van voorgaande. Voor alle inlichtingen zich te wenden bij voornoemden Notaris PIETERS. Voor MEUBELEN naar Studie van den Notaris ERNEST DE COCK te YPER GOED BEKLANTE MEKANIEKE BROODBAKKERIJ met kruidenierswinkel, in de omgeving van IEPER. Adres ter drukkerij, Gasthuisstr. Pop. DONDERDAG 13 APRIL 1939 te 3 ure zeer stipt namiddag, te Yper. gasthof «Het Zweerd», Groote Markt Koning Albert, OVERSLAG in een zitdag, van: bijzonder wel uitgerust en beklant, met het HANDELSFONDS, te Yper, St-Jacobstraat Nr 2, met uitgang in de Gevangenisstraat, zeer dicht bij de Groote Markt, groot 1 are 80 centiaren. Gebruikt door M. Cyrille Duthoy tot 15 Mei 1939, dewelke den nieuwen koo- per op hoogte zal brengen der fabrikatie «n der klanten. Na te zien mits schriftelijke toelating yan den Notaris op Dinsdag en Donder dag namiddag van 4 tot 5 ure. 21, Ooievaarstraat, WERVIIC EEN DOLLE tv^E Dooi>i' E_N KNAAPJE TE WILLEBRINGEN Te Meldert, bij Tienen, wilde een land bouwer een koe vervoeren per wagen. Langs den weg werd het beest zoo dol dat de landbouwer besloot weer huis waarts te keeren. Bij het ontladen ont snapte het dolle beest en liep den weg op. Eer^f zette het een tram na; sprong dan over een diepe gracht, liep van Bevekom naar Opvelp. en smakte er een man neer ten grond. Gelukkiglijk viel een hond de dolle koe aan zoodat de man kon ont snappen. Het beest liep dan Willebringcn op. Langs den weg wilde het beest een an deren man vte keer gaan maar nogmaals trad een hónd als redder op. Niemand durfde het beest te naderen, danig dat het geweldig te keer ging. Door de straten van Willebringcn stor mend viel de koe een knaapje van drie jaar aan. Het knaapje kreeg een harde hoornstoot tegen het hoofd en werd te gen een huisgevel gesmakt. Het knaapje was erg geraakt en overleed kort daarop. Het dier vervolgde zijn weg, op den weg van Kumtich. Opnieuw werd nu een fietser anagevallcn, die zijn fiets op de koe wierp. De fiets kwam er erg van af maar de eigenaar was gered. Bij Tienen kon het dier ingehaald worden door gen darmen die het neerschoten. lüBBBBBSEHBBBMüflBflBNBEEBBSBB ENGELSCHE OORLOGSHELD OVERLEDEN HIJ ONDERSCHEIDDE ZICH TE ZEEBRUGGE IN 1918 Te Londen is op 61-jarigen ouderdom overleden Percy Thompson Dean, een van de helden van den nachtelijken aanval op Zcebrugge, tijdens den wereldoorlog. Lui- tcnant-kommandant Dean had, in den nacht van 21 op 22 April 1918 het bevel over een motorsloepterwijl op korten afstand Duilsche machinegeweren ren moorddadig vuur openden, gelukte Dean erin honderd officieren en manschappen van de drie blokkade-schepen, dc Iphi- genia de Thetis en de «Intrepid» tc redden. Als bij wonder kon hij vrije zee bereiken, met langs de pier te varen, al dus aan het artillerievuur ontsnappend. Dean was drager van het Victoriakruis, de hoogste Engelschc onderscheiding. Van 1919 tot 1922 was hij konservaticf Lager- hnislid voor Blackburn. OP DENZELFDEN DAG om 1 ure namiddag, TE POLLINKHOVE, ten te verkoopen voormelden woonhuize, OPENBARE VEILING van tKeilBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBBBa Studie van den Not;\ris V. PIETERS te RENINGE. Studie van den Notaris DECOCK E.-L. te Nieuwkerke. IEFER, van 16 tot 23 Maart 1939. Geboorten. Lacante Marie-Madc- lelne, Recollettenpoort, Zaalhof 10. De- wachter Jenny, S. de Volsberghestraat 3. Besaert Joël, Arsenaalstraat 27. Lip- penois Aimé, Rijselsteenweg 46b. Overlijdens. Seth Emiel, 78 j„ foor kramer, echtg. v. Delbecq Julie, Gr. Markt Koning Albert. Vandoolaeghe Poly- dore, 71 j„ handelaar, echtg. v. Desmyt- ter Nathalie, Rijselstraat 18. Mergaerts Robert, 30 j., fabriekwerkster, ongehuwd, Westnieuwkerke. Schcrlynck Emiel, 80 J., Rijselstraat 133. Titeka Karei, 75 j., echtg. v. Crepeele Emma, Meenen steenweg, 140. Houttekier Irma, 64 j., huishoudster, echtg. v. Vandcrmeersch Cyriel, Rijselsteenweg 25. Florentjm Maria, 64 j., huishoudster, echtg. v. Dol'é Theodore, Veemarkt 29. Martyn Roger, 13 j., scholier, Capucienenstraat 150 Goudezeune Albert, 21 j., schoenmaker, ongehuwd, van Zonnebeke. Maertens Prosper, 78 j., echtg. v. Desmedt Anna, Rijke Klarenstraat 1. LANGEMARK, v. 1 Febr. tot 15 Maart. Geboorten. Mousy Ferdinand, z. v. Albert en Bosch Madeleine. Rambour Eugène, z. v. Cyrille en Prattccuw Irma. Florissoonne Joseph, z. v. Hcclor en Timpcrman Orinda. Ghekicre Monique, d. v. Hubert en Bostyn Germaine. Van hove Godelieve, d. v. Gaston en Allcwacrt Irène. Lecluse Fernand, z. v. Maurice en Scdeyn Bertha. Baccarne Michel, z. v. Octaaf en Dezcure Magdalena. Decaestecker Yves, z. v. Germain en Du- mortier Maric-Louisc. Blomme Dcnise, z. v. Maurice en Vaneggea Juliana. Herman Frans, z. v. Médard en Borrcz Martha. Overlijden». Bourdeau Maria, 36 j., echtg. Vandamme Camille. Mousy Fer dinand,'7 d., z. v. Albert en Bosch Made leine. Smagghe Houoré, 64 j., wed. v. Dcplacie Hélène. Claerehoudt Ilcnri- cus. 81 j.. wed. v. Picters Pauline. Huwelijken. Vanderhaeghe Albert, schoenmaker, met Descamps Jeanne, dienstmeid, beiden te Langemark. Mackelbcrg Leon, landh. te Merkem, met Schacssens Aniedéa tc Langemark. Dc- meersseman Julianus, landh., met Der- daele Yvonne, naaister, beidén te Lange mark. Wvbo Hypolict, landh. te Pas- schcndalc, niet Moeyacrt Adrienne. Blanckaert Oscar met Verhoest Godelieve, beiden tc Langemark. KORTEMARK, van 16 tot 23 Maart '39. Geboorte. Jaques Daniël, z. v, André en Dcwaele Lia. Overlijden». Lankrict Maria, 65 t. BIJ VERTREK NAAR FRANKRIJK IK LEEN ONMIDDELLIJK vanaf 5000 fr. tot elk hooger GELD bedrag (in gansch Oost- en West-Vlaanderen) op vasten eigendom, koopen of bouwen van eigendom, vernieu wen of verhoogen van Hypotheken, aan interesten en voorwaarden die NERGENS beter te vinden zijn. VAN REMORTEL, Frère Orbanlaan 72, GENT. OUD GEKEND HUIS. IBBHBBBBBBBSBBBHBBBBB3BSBBBB Uit ter hand te koop wegens sterfgeval Goedbeklante BAKKERSZAAK. Omzet 24 baaltjes van 50 kgr. InlichtingenSmisstraat, 86, Gent. 1. GOEDE HOFSTEDE, 7 hectaren, schoone gebouwen. 2. BESTE HOFSTEDE, 4 hect aren, moderne gebouwen. Beide hofsteden zijn gelegen bij IEPER en aanstonds vrij na Verkoop. Voor alle inlichtingen zich wenden JEROME DECONINCK, De Haernestr. 33, IEPER. UIT TER HAND TE KOOPEN OF TE HUREN. met afhankelijkheden en gemet mede gaande erf te NIEUWKERKE, niet ver van de Fransche grens. Zich rechtstreeks te wenden tot voor melden Notaris. Kantoor van den Notaris EMILE LEMAHIEU te YPER, UIJ TER HAND TE KOOP SCHOON WERKMANSHUIS thans vrij, Elverdingesteenweg 19, VLA MERTINGE. Sleutel berust in aanpalend huis, Nr 21. Zich wenden bij Maurice GRUW1ER, Capronstraat 34, leper. IBBBBBBBBBBBBBiIBBBBBBBBBBBBJI OVER TE NEMEN Welbeklante BEENHOUWERIJ. CHARCUTERIE te ARMENTIERS, Moderne inrichting. Kleine pacht. Adres ter drukkerij, Gasthuisstr., Pop. BERICHT De verkooping van een Huis in de Lombaardstraat te leper, vastgesteld op 29 Maart 1939, werd wegens sterfgeva' uitgesteld tot onbepaalden datum. UIT TER HAND TE KOOP TE YPER Alle inliclitingen te bekomen bij voor noemden Notaris, Meenenstraat 9. 'BBBBBBBEIBBCSaBBBBBBElBaBEaa Kantoor van den Notaris A. LAUWERS te YPER. Studiën der Notarissen ERNEST DE COCK te YPER en LOUIS HEYSE te Gent. Studie van den Notaris VANDENAMEELE te WATOU, 1503 Zware Houtbossen, zware en lichte Persen dienstig voor tuinstaken, tabak- persen, hooiruikers, enz. Ook nog Boomen. Bij GERARD LAFAUT, landbouwer, Klokhof, BESELARE. DBBflBBBBEMHflflflBBBBBBBBBBBBB OVERSLAG: Donderdag 30 Maart 1939. te 2 y, u. stipt namiddag, te Yper, herberg «De Bascule», Meenensteenweg 1, van TE YPER Zonnebekesteenwcg 336, groot 3 a. 65 ca. Gebruikt door Gaston Hutse. Slechts ingesteld 27.000 fr. IBBBBBBBaaKBBSBBUBBHaHBBBBBa Studie van den Notaris BAERT te DIKSMUIDE. VRIJDAG 14 APRIL 1939 om 11 ure voormiddag, te Rousbrugge, ter Gehoorzaal van bet Vredegerecht, en ten overstaan van den Heer Vrederechter van het Kanton Ha- ringe. bijgestaan van den Heer Griffier van het zelfde Kanton OPENBARE VERKOOPING in eene enkele zitting, van GEMEENTE WATOU (St Jan ter Biezen-dorpplaats) EENIGE KOOP: en afhangen met 1 a. 52 ca. van bebouw den grond, erf en hof, staande en gelegen te Watou-St Jan ter Biezen-dorpplaats, langs de Kapcllestraat, en er bekend ten kadaster sektie C, zuid-oostelijk deel van Nr 386a. Zijnde het sterfhuis van M. Richard Ru- ckebusch te Watou-St Jan. Onmiddellijk vrij van gebruik. I3BBB3B3BBSE3BSBXÏX23HBBSBBS AANSTONDS TE PACHTEN STAD YPER Oude Kortrijkstr. 5, tegen de Kruiskalsijdc, met afhangen en 30 aren goed LAND. Voorwaarden bij voornoemden Notaris. TE KOOP Alle slag Gegalvaniseerde Platen, 3,05 m. x 0,80 m., 2,45 m. x 0,80 m., 1,80 m. x 0,80 m. en 1,50 m. x 0,80 m. 40.000 Pannen, Duitsche en Kortrijksche 2.000 Cementen Piketten; 300 IJze ren Piketten. 2.50 meter lang; 10.000 Engelsche Platen, 2 meter en 2,70 meter lang; alsook een lot gewone Platen; 40.000 kgr. Brandhout; een groot lot IJzeren Platen voor kortewagens; 40 a 45.000 kgr. Decauvillerails en Wa gons. Alles voortkomende van de Brijkerij Veys, Vlamertinge. Zich wenden voor aankoop bij Vrouw Wed. LEON ROSSELLE-MARCHAND en ZONEN, Veurnesteenweg 93. leper. - Tel. 645. (B9BBEBBR3BBBBBSZBBBSBBBBBBB UIT TER HAND TE KOOP EEN SCHOON EN GERIEFLIJK te POPERINGE, 28, Priesterstraat, 28. Kelder, gang, twee groote plaatsen, keu ken, achtergebouwen, koer, hoveken, vier kamers, kleine en groote zolder. InL schrijvenPostbus 597, Brussel. UIT TER HAND TE KOOP Schoon en Gerieflijk WOONHUIS te WATOU, dicht bij de Kleine Markt, in de Doorgangstraat 10. Inl. bij den eigenaar ARTHUR GOUS- SEY, Watou. IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBIBB UIT TER HAND TE KOOP OVERSLAG: Maandag 27 Maart 1939 om 2 y, ure, ter herberg «De laamsche Leeuw», bij Arth. Vanstaen, te Houthulst-Terrcst, van GEMEENTE HOUTHULST met 2 a. 92 ca. erf, kadaster sectie C, Nr 636h, palende noord Alois Deboutte, oost Louis Vanbrabandt, west Valentien Vanbrabandt en Julien Schoolaert. Slechts ingesteld 4.000 fr. Tocbehoorcnde aan Georges Hoorelbeke. Kantoor van den Notaris EMILE LEMAHIEU te YPER, UIT TER HAND TE KOOP Bestgelegen BOUWGRONDEN TE YPER. Voor alle inlichtingen zich wenden ten kantore van voornoemden Notaris, Mee nenstraat 9. van 3 gemete. Seffens vrij. Inlicht, bij den eigenaar L1EVIN VAN THOUROUDT wonende steenweg Pope ringe-Woesten 33, Oostvleteren. «HBBBBBaaBBBBSBBSEaEKaSBBlBS BESTE HOFSTEDEN. Van 17, 13, 10 en 4 Ha., gelegen rond Doornik, Voor alle Inlichtingen schrijven, In het Vlaamsch, naar MAURICE MOYAERT, Rumillies, bij Doornik. Studie van MEESTER GEORGES CARRE Notaris te WAVRIN (Fr.). OVER TE NEMEN van 16 ha., in nabijheid van stad. Inlichtingen aan bovengemelde studie. 'fV Witte en Gouden Leghorns, Brakels en Rhodes Islan- Vtiers, ook Hollandsche Blau- we en Gekruiste. Ook POULIEN, vanaf 8 weken oud. Bij LEON ARTEEL, Pypegale, RENINGE. HUIS TE HUREN gelegen Krombekestr. 6a, POPERINGE. Ook uit ter hand te koop: ALLER HANDE MEUBELEN. Zicli wenden aan bovenstaande adres. wed. v. Vandewalle Julianus. Depoor- ter Juliana, 82 j., wed. v. Denduyver Am- broos. Mommerency Dicderik, 1 z. v. Valeer en Vanthournout Paula (overl te Roeselare).

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1939 | | pagina 6