FABRIEK van MATRASSEN IEDEREEN keuze vindt DE KLEINE WINST KOSTUIMEN Grootste keus Pillen De WITT EEN WONDERSTUK!!! £ternlx ETERNIT- C. LACONTE STEVENS Gebroeders merk^"NATIONAL,, Fabriek van Landbouwmachines Juste Crommelinck Paul Liétur KUIKENS EM.DOBBELS poperinge. aanbestedingen De Winkel waarin belgische hypotheekmaatschappij spaarkas Plechtige Communie ivoor Jongelingen vanaf 80 fr. vanaf 120 fr- voor Kinders vanaf 45 fr.voor Heer en vanaf 135 fr. Deze scherpe pijnen In den rug wijzen er op dat gij aan de Kieren lijdt. Vraag de PRODUCTEN de mélotte alleen heeft 100% roestvrij staal geen roest meer te vreezen, geen vertinningen meer, geen kostelijke herstellingen meer, gemakkelijk onderhoud: roestvrij staal is spiegelglad en kan zoo gemakkelijk als glas gereinigd worden. Algemeene Agenten voor de Streek der Ontroomers Melotte leper Tel. 249 Poperinge Tel. 94 Oudenaerde litjBTj: Gesloten op Zon- en Feestdagen, om 1 u. 3, BRUGGESTR., (Paardenm.), Tel. 248. Matrassen in beste inlandsche scheerwol, kapok, flacou, konijniiaar, p.uimen, Crm végêtal voor onderbedden» en ressort». Juttelinnen voor ressorts. Edredons. Oorkussen» vanaf 12 fr. Matras en groot kussen voor 2 personen in flocon, zuivere wol, losgelaten vanai 215, 235, 255 fr., enz. Verkoop van sargiën, gewatteerde en katoenen spreien. HERSTELLINGEN. VERSLAAN VAN MATRASSEN. itiiiiiiiutJuimiiiiiiuiuuiii'uiuuHiuuiiUMWNtiiiiuiiiitiiHnitiiimiaiinmLt^tmEtiifmismnifiHnunniaianiiuiiniiiiniiiuinmimitiWBmuionaiaiiuinii*^ DAMES ARTIKELS I pL°"o»°r',, HuisG. Lingeries, 8, Paardenmarkt, 8, Poperinge Kousenenz. Himniin'iiiiiiiiiiHiimtiimit'.'iiimümiitmmümimmnüiiiüüiiüitMiMiüiiiiiiiiiiiiiüiiiMitiiüii i GEREED GEMAAKT EN OP M AAT TEL. 364 I i!iiiumiiaiiuéiwit!uutuitiiituiiiiHnniBiniiiuiiittnMitmiuiiiMtRH!UMntfHUHuniitmii«uuuriSDUu<iinuiiiiiuiiiiiiminm!umiUHDiiiiiii!it!imii:iiiniii?^ MARKTPRIJZEN Anderlecht, 17 Maart. Varkensmarkt. Te koop gesteld: 343 geslachte dieren 9.00-10.50 het kilo. leper, 18 Maart. Tarwe 116-120; ha ver 88-92; rogge 73-73; brouw;ersgcrst '*j- 98; voedergerst "0-92; erwten 133-135; paardenbooncn 125-126; aardappelen 32- 35; boter 21.50-22.50; eieren 0.40-0.43; big gen 170-200 (8.00-9 00 het kilo) tarwe- strooi 17-19; roggestrooi 15-17; haver- strooi 19-21; gerstestrooi 21-24; weidehoci 30-32; klaverhooi 34-36; luzernehooi 33- 35ruw vlas 84-86gewoon klaverzaad 25- 27; steenkoolklaverzaad 28-30; bastaard klaverzaad 32-34; rood klaverzaad 36-38; voederbeeten 85. Kortrijk, 20 Maart. Tarwebloem 146; inlandsche zemelen 76; gorte zemelen 70; boter 23-24; eieren 0.40-0.45; Turksche tarwe plata 90: cinquantino 115; wortels 1.25; boenen 4.00; witloof 5.00; kooien 1.25; tomaten 6.00: bfoemkoolen 4.0J; sel der 2.00; porei 3.50; appels 2.25-3.50; pe ren 6.00; dfuiven 20; witte tarwe 127-132; rogge 65-70; haver 76-82; paardenbooncn 90-112; gerst 80-82; hooi 45-50; strooi 18-20; aardappelen, gele 27-30; id. roode 30-32; lijnzaad, inl. 138; id. vreemd 154; koolzaad vreemd 154; lijnkoeken 126; id. Amerika 120; koolzaadkoeken 83; coco- koeken 118; arachidckoeken 107; nitraat van Chili lil); ammoniak sulfaat 100; arachide olie brut 335; id. carainandel 330; lijnzaadolie 270; koolzaadolie 410; sui- kerijboonen, oude 73; id. nieuwe 83. Veemarkt. 405 Stuks: 185 koeien 3.70-4.70; 160 veerzen 4.20-5.70; 19 stie ren 4.00-5.10; 41 ossen 4.20-6.00. Ko nijnen 6.00; kiekens 11; hennen 12-13; duiven 4 00; eenden 15; ganzen 30. Groene vellen van: geiten per stuk 20; konijnen het kilo 9.00; schapen 5.90; koei en 5.00; veerzen 5.10; stieren 3.60; ossen 3.10; kalvers 8.50. Diksmuid-, 20 Maart. Boter 20-21; eieren 45-46; aardappelen 35-40; tarwe 118-122; rogge 66-70; haver 76-80; strooi 18-24; hooi 30-40; voederbeeten 14-16; brouwersgerst 92-90. Roeselare, 21 Maart. Tarwe 120; rogge 58; haver 76; zemelen 76; maïs plata 88; id. cinquantino 118; boekweit 115; gerst 78; erwten 80; paardenboonen 84; lijnzaad 134; lijnmeel 120; ruw vlas in strooi 80-150uitgelezen vlas 160-200 tabak 6.50-7.00; voederbeeten 13-14; aard appelen furore 30-35Geldersche muizen 25, vainqueurs 20-21, industries 23-25, roo de ster 40-50; klaverzaad 900strooi 24- 25; weidehooi 40-42; klaverhooi 45; lu zernehooi 45; suikerijboonen, beschikbare 73; id. nieuwe groei 82; koolzaadolie 360; lijnzaadolie 270; nitraat 126; ammoniak 102; cyanamide 92; kalksalpeter 105; fos faat 34; nitrouchou 98; Thomasslakken, wagon Charleroi 14-16, 2,19; fertiphos 38-42, 100; silviniet 14-16 t.h. 28.50; idem 20-22 t.h. 35,50; chloorpotasch 40 t.h. 71,75; id. 50 t.h. 120; zwavelpotasch 48 t.h. 155; biggen (740 stuks) 10.50-11.50 het kilo; bo ter 20-23; id. klompen 10-12; eieren 0.43- 0.45; oude duiven 7.00 het koppel; idem ionge 9.00; konijnen 6.50-7.00 het kilo; oude hennen 8.00-8.25; kiekens 11; haan tjes 13; vellen 8.00-8.50. Anderlecht, 21 Maart. Varkensinarkt. Te koop gesteld: 2957 stuks 6.50-7.25 het kilo; geslachte varkens 642. Veurne, 22 Maart. Tarwe 120-122; haver 75-78; rogge 64-68; gerst 74-80; erwten 150-155; paardenboonen 102-104; aardappelen 38-45; klaverzaad 12-14; voe derbeeten 10-14; hooi 500-625; strooi 140- 180; boter 20-21; eieren 0.44-0.47; idem van eenden 0.50. Anderlecht 22 Maart. Veemarkt. Te koop gesteld: 593 ossen 4.50-6.40 het kilo; 248 stieren 4.30-5.30; 1609 koeien (3.60-4.75) en vaarzen (4.50-6.40). Loo, 23 Maart. Boter 18-20; eieren 0.40-0.45. Anderlecht, 23 Maart. Kalvermarkt. Te koop gesteld: 1612 aan 625-9.00. Aankomsten in de week: 2122. Poperinge, 24 Maart. Tarwe 123; rogge 62; haver 74; erwten: schokkers 165, ronde blauwe 150; wite boonen( fia- géolets) 275; aardappelen 27; boter 19-22; eieren 0.44-0.45hoppe. opbr. 1939vcr- koopers 800, koopers 775. VERDIEN 25 TOT 50 FR. per dag, thuis met werkkontrakt: breima- chien laatste uitvinding. Kosteloos aan- leeren. Vraagt gratis kataloog. BREIWERK BEROEPSSCHOOL Brussel, 180, Brabantstraat; Gent, 58, As- ttridlaan: Antwerpen. 19. Van Maeriand- straat. IN DE VIER SEIZOENEN WED VANDERBEKE EN ZOON Casselstraat 7, Poperinge. - Tel. 314. Groote keus voor de PLECHTIGE KOMMUNIE. - Jongenskoatumen, mode kleuren, aan 125 fr.- Mei«jesroben, witte en in alle kleuren, aan 95 fr. - De Man- telje» zijn geheel gevoerd, aan 125 fr. Prachtige KLEEDEREN, MANTELS en COMPLETS, in alle maten, voor Da mes en Juffers. HEERENKOSTUMEN, chic gemaakt, in alle kleuren. Regenmantels, BureeUchorten, Werk- kleederen. 1 APRIL. Te 10.30 tiur, voor Heer M. De Zeine, afdeelingshoofd bij het Pro vinciebestuur, 4, Burgplaats, Brugge, roo- cierniseerwerken aan de prov. baan leper- Poeikapelle, vak IEPER-ST-J ULIAAN. Bestek 2.299.857.22 fr. Stukken, prijs 20 fr. op postcheck Nr 828.08 van H. G. Claeys, bureelhoofd bij het Provinciebestuur te Brugge. 6 APRIL. - Te 11 uur, ten Stadhuize te NI EU\VPOORTbouwen van 18 werk manswoningen te Nieuwpoort-Stad. Stuk ken ter i"age ten Stadssecretariaat en te koop. pr '0 fr, bij bouwm. F. Schoup, Recotlet t 8. Nieuwpoort (post check 254 Uitslag van Aanbestedingen 13 MAART. Te 3 uur, ten Stadhuize te IEPER, bouwen van de Jeugdherberg «Van Volk tot Volk», op den driehoeki- gen grond tusschen de Diksmuide- en Brugge»teenwegen, en de A. S toffelstraat. Lot I: DEWITTE J.. Zonnebeke, 338.323 fr. 47; Maddelein S., Boezinge, 369.582,70; Delhem D, leper, 376.670,05; Soete J., id 379.760; Deweerdt J„ Brielen, 398.594,76. Lot 2: LACANTE R, leper, 19.619 jof 22.679; Dejaegher A, leper, 20.483 fr. of 24.293; Vandenberghe C, 20.850,10 fr. of 22.315,50; Dejaegher A, leper, 34.030. 17 MAART. Te 11 uur, voor Heer Verschoore, hoofding.-best. van Bruggen en Wegen, Langestr. 69, Oostende, weren van den 'aanwas op de kielbank van d'-n linkeroever der havengeul van NIEUW POORT. DELPORTE L, Nieuwpoort, 6.000 en 850 fr. werkkrachten'; Van Craeynest L, id. 8.000 en 800 fr. id.; Pylyser V, id, 10.500 en 2.592 fr. id. Openbaren zich bi WW/ m'- A SH tran (nieuwe weldaden ASPRO' VToon velen is 'ASPRO' eerstens een wonder baar middel geweest om de pijn te stillen zonder eenig gevaar - want men onder vond dat er slechts enkele minuten - en geenszins, enkele uren - noodig waren om de pijn te doen ophouden. De proefnemin- z tabletten 'Aspro' ui een wennen gen van duizenden personen deden weldra drank genomen houden een aanval ran cen nietlWC Waarheid doorschijnen 2 ta- vaiitrg at ar.epin e*n nacht tegen. bietten 'ASPRO blokkeeren valling en griep in één nacht wanneer men ze bij het begin neemt. Koorts en dit pijnlijke gevoel van neerslachtigheid verdwijnen als bij toover- slag. Dan was het weer een andere open baring. men ontdekte dat 'ASPRO', als gor- gelmiddcl genomen, de keelpijnen onnttd- d^bih^etagm°.t'SpRO morT zet- dellijk Stilt, terwijl hij een blijvenden ont- ten ««druflman de oorraken dei kwaaL smettenden invloed heeft op de slijmvliezen der keel. Anderzijds geeft 'ASPRO ook nog een overgroote verlichting van de rbeuma- tiek en zulks door zijn mikroben-doodende heken een*oS<Luijke ve'bchting Mr- werking en door de Natuur te helpen om het jiaden kleine deeltje» reuen nch op de urine zuur uit de gewrichten te verdrijven. •lijmvkezen der keel en oelenen daar De oude theorie 50 geneesmiddelen voor 50 kwalen bestaat thans niet rneer.j 'ASPRO' valt rechtstreeks de oorzaken aan, een overgroote verscheidenheid van mm bij O. ALLEGAERT-WAERENBORG Rij'selstraat 1, 5, IEPER iiiimuiin)i!iiimiiii:<Mt:!!! !;ti:;iiü!ii! iiiiiMiiiffiimuiiiiffiiimiiiiioiiiaii nrnintiHmtainujm •n ontsmettende en blijvende werking vut. aandoeningen en drijft ze op die wijze uit het organisme. Het overige van de boodschap van deze week is gewijd aan de getuig schriften van dezen die 'ASPRO' gebrui ken. Lees ze hieronder •ASPRO' doet d« temperatuur «nel dalen en helpt de natuur om de giffen uit te drij ven. Het is daarom dat hij valling ei) griep in één nacht verjaagt. Hoofdpijnen, tandpijnen, zenuwpl)pen enz worden in enkele oogen- blikken verzacht door 2 tabletten 'ASPRO' zonder eenig gevaar voor het hart of de maag. s Sedert acht jaar lijd ik aan rheu- tnaliek en rugpijnen. Zoodrailc 0 tabletten 'ASPRO'hadgenomen verdwenen mijne pijnen. Mijn vrouuj had ook pijnen in armen en beenen, zij nam ASPRO en is volkomen hersteld. M. P. JANSSENS. 84, Moespikstraet, Tinenen. Le^s deze brief van M. Voorhamme. Drie d vier dagen geleden, leed ik aan een begin van griep; 's avonds voor hel slapengaan, nam ik twee tabletten ASPRO in een goede tas thee, s' anderendaags voelde ik reeds een ver lichting; na aldus gedurende twee dagen te zijn voortgegaan, was ik geheel hersteld, dank aan ASPRO R. VOORHAMME. Verdussenstr., 58, Antwerpen. Uitsluitëlijke verkoop voor België Anc. Mais. Looi» SANDERS Brussel. 5 fr. het 10 pak van tabletten. IO fp. het pak van |Q fr het u 25 lailetten. 60 pak van tabletten. PURGEEREND BLOEDZUIVEREND EETLUSTOPWEKKEND, De pil die eetlust geeft, MODE PILLEN hereto/ ecct plasi/ee i/etis hetpur/eermiddd dat men trouwhti/fcietU hdbloewmivermdemiddel waarop muddtcMi'erta&t Naamlooze Vennootschap gesticht in 1903 40, Lange Nieuwstraat, ANTWERPEN Private anderneming beheerd door het koninklijk besluit van 15 December 1934 Handelsregister: Antwerpen Nr 3800. Kapitaal en Reaerven: fr. 29.275.090. SPAARBOEKJES. Intrest: 3,00 - 3,25 - 3,50 - 3,75% netto. LEENINGEN OP VASTE GOEDEREN. BEHEERRAAD: M. Baron Jean Cogeis, Voorzitter. M. Emile Jacobs, Beheerder. M. Alph. Ullens de Schooten, Beheerder. M. Paul Van den Bosch, Afg.-Bcheerder. Ora meer inlichtingen te bekomen ge, lieve U te wenden tot onze agenten Krombeke: Mevr. Wed. Denys-Verhaeghe. Beveren a/IJzer: J. Tahon, Gem.-Secr. Ooatvlcteren: Mej. Yvonne Van Houtte. Nieuwkerke: Cyr. Mahieu, Gem.-Ontv. Mee.en: G. Dehem, G. Gratrystr, 41, Brus. Ploegateert: V. Menet, 109, rue d'Arment Roesbrugge: G. Delplace, Gem.-Ontv. Waasten: Pierre De Simpel, Notaris. Wervik: M. Leon Debonnet. Leiestr, 26. Westvleteren: Mevr. Wed. IOuaeghebeur. VAN Golfkostuimen - Regenmantels Werkkleederen, Fantasiebroeken, enz. 'S ZONDAGS OPEN TOT 5 UUR ■Ml Rug- pijnsn Duizenden mannen en vrouwen lijden aan rugpijnen zonder zich te bekommeren om het gevaar dal hen bedreigt. Zwakke en luie nieren laten toe dat de onzuiverheden zich in den bloedsomloop ophoopen en het zijn deze giffen (maar voornamelijk het overtollig urine zuur) die de zwak ke zenuwen ontsteken en deze ver schrikkelijke pijnen veroorzaken. Het beste middel om de kwaal te doen verdwijnen is de nieren terug gezond te maken door van daag nog een kuur met de Pillen De Witt te beginnen. Deze beroemde pillen geven aan de verzwakte nieren een nieuw leven. Zoodra deze levensorga nen opnieuw naar behooren zullen werken dan zullen de giffen en onzuiverheden van het bloed uit uw organisme gedreven worden. Eens dat de oorzaak van uw pijnen zal verdwenen zijn zal ook voor U een nieuwe periode van gezondheid en geluk beginnen. Wanhoop niet meer, welk ook u.v geval of den ou derdom uwer kwaal weze, de Pillen De Witt zullen uw nieren terug jong cn gezond maken en U daarbij de Gezondheid schenken. Beproef loyaal de Pillen De Witt. Zij zullen een eind* stellen aan de meest hardnekkige gevallen van nierkwalen. Hoe oud gij ook zijt of hoe oud uw kwaal ook weze, de Pillen De Witt zullen U altijd een nieuwe gezondheid en een beter voorkomen geven. HET EENIG SPECIAAL GENEESMIDDEL VOOR DE NIEREN KAN EEN NiERENAANDOENING GENEZEN 11 20 Ffï. apotheken. alle D-pot S. A. Anc. Ma::on LOUIS SANDERS. Brussel. TE HUREN 1. - HANDELSHUIS, bijzonder goed gelegen voor beenhouwerij, enz, te Le Bizet, 150 fr. per maand. 2. - HUIS met HOF, fruitboomen en 1200 vm, land, te Le Bizet, aan 110 fr. per maand. 3. - Verscheidene WERKMANSWO NINGEN, te Le Bizet, aan 85, 90, 95 fr. per maand. Inl. bij AUGUSTE LECLERCQ, Henri Duribreuxstraat 20, Le Bizet. Bestelt OP TIJD uw in de Elektrieke Broederij DANIEL DEMAREY bij de Statie, Poperinge. Te verkrijgen: WITTE LEGHORNS, gesexte of dooreen, voortkomende van beste tweejarige hennen; ook ALLE AN DER SOORTEN, naar ieders keus. (■■■IBulBUSIiaiiHRHMHHHIl SPEELKAARTEN bij San.en-Vanneste. LEIEN> GOLFPLATEN VLAKKE PLATEN BUIZEN Eischlonze Merken Aanwijzingen-Brochuur der der N. V. Eternit KAPELLE- OP-DEN-BOSCH aan den Vertegenwoordiger van Poperinge Omstreken Bertenplaats 5, POPERINGE Voor uwe Waterleidingen, gebruikt ETERN1T «-buizen. Voor uwe Lambri.eeringen en Ta felbladen, vraagt de geëmailleerde «ETERN1T .-Platen. DENKT NIET TE LAAT meer denkt VOORUIT en koopt dit jaar uitsluitend KUIKENS DER KEURBROEDERIJ REMI BERQUIN, Stavele. Tel. Roesbrugge 40. HET ZIJN DE BESTE voor den kweek, den leg en het mesten. Onze specialiteiten: Witte Leghorns (gesext op aanvraag) Noord-Hollandscha Blauwe; Gekruiste. Alle andere rassen op aanvraag. Zoo is het oordeel der landbouwers die een nieuwen mêlotte ontroomer bezitten. grondige ontrooming, scherper dan ooit, dank zij den nieuwen gebreveteerden bol. Bevraagt diegenen die den nieuwen Mélotte gebruiken, om u zelf van deze waarheid te overtuigen. voor al de deelen die met de melk in aanraking komen. Het door en door roestvrij staal moet niet verward worden met het oppervlakkig vertind, vernikkeld of gechromeerd metaal der concurrentie dat mettertijd afbrok kelt en verslijt. H.OOGST GEWICHTIG! De Mëlotte ontroo&ers worden gedurig door de Firma nagezien. De agenten bezitten al de noodige vervangstukken. Voor vreemde ontroomers vindt men moeilijk vervangstukken die dan nog geweldig duur zijn. Duizende landbouwers weten liet bij ondervinding. Maar ondervinding maakt wijsl gedeponeerd gekend en gewaardeerd door allo Vlaamsche Landbouwers. SPECIALE CONSTRUCTIE IN GROOTE REEKSEN VAN: HEEREN LANDBOUWERS. Onze nieuwe gebreveteerde uitvindingen zijn zichtbaar bij ons en bij onze Agenten waar U alle inlichtingen kunt bekomen, maar niet in de tentoonstelling, daar ko men t veel namakers, alsook die over groote onkosten worden besteed om on verbeterlijk werk aan onze klienteel te kunnen afleveren aan de laagste prijzen en met de hoogste waarborg. Allen die een «national» in gebruik hebben zullen U zeggen, dat zijn toch de beste en koopt geen andere. Alle modellen Wiedmachines dienstig' voor alle gebruik, voorzien met onze nieuwe gebreveteerde diepteregeling. Vijf verschillige Aardappeluitroeiers voor alle gronden, voor klein en groot gespan. Een en twee rijïge Aardappelplanters eenig in hunne constructie, overtreffen in werking alle be staande. Onze nieuwe machienen NATIONAL zijn de beste, geen betere toch de goedkoopste. Weigert beslist alle namaaksels en eischt het merk NA TIONAL» het eenigst dat alle voldoening geven kan.

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1939 | | pagina 8