1 Beigie doorworstelt ernstige uren. - Alle goede Burgers moeten in geweten hun plicht doen M 21 Maart 1939!' Het Lot van Belgie ligt in de Handen der Belgen zelf. - Ziet aan de Overzijde van onze Grenzen Witten Donderdag De storm komt tot bedaren Laatste Oproep tot het Land De Burgeroorlog in Spanje Overgave whi Kc£3£ De KatholiekePartijmoei weer de Sterkste Partij worden I Stemt voor Katholieke Kandidaten HBS* Werpt uw stem niet weg KATHOLIEK WEEKBLAD VAN IEPER INTERNATIONAAL OVERZICHT Volledige instorting van Rood-Spanje Valencia, Misrcia, CiuM Real, Cutmca, iaën, Aimeria, Alicante, Albaceta, enz. VREESELIJKE ONTPLOFFING IN DE WAPENFABRIEK VAN HERSTAL Het Arrondissement leper-Poperinge-Wervik moet twee Volksvertegenwoordigers naar de Kamer zenden De Socialisten die de leiding van het Land in handen hielden sedert de laatste kiezing, hebben ons Land finantieel aan den boord van den afgrond geleid. Miljoenen werden uitbedeeld aan roode vriendjes. De Katholieke Groep moet weer de sterkste groep worden in de Kamer. Stemt niet voor kleine partijen die niet in aanmerking kunnen komen. Geeft de macht terug aan de Katholieken. Voor een ander Lijst stemmen is de Kat holieke macht breken en de Socialisten steunen. ZCTOAG 2 APP.TL 1939. «DE HALLE» Katholiek Weekblad van leper. 10 BLADZIJDEN: 50 CENTIEM. 35 JAAR. li' 14. ure Botsrstraat 58, IEPER. ABONNEMENTSPRIJS voor 1 JAAR (per post): Binnenland 25Frank Enge'and 10.Belrjas Frankrijk 9.Belgas Belgisch Kongo 9.Belgas Alle andere landen 13.Belgas AUt llcétvtrkers zijn x< rant'joordelijk zoor kun artikels. TARIEF VOOR BERICHTEN: Drtikker-Uitgever: SANSEN-VANNESTE, Poperïnge, Tel. Poperinire Nr 9. 'osteheckrekening Nr 155.70. Kleine ber'cbten per rcK.-J 1,fr. 2 fr. toel. r. her. m. adr. t. bur. Kleine berii1 n (minimum) 4,fr. Rouwber. en Bedank, (min.) S.fr. Te herhalen aankondigingen prijs op aanvraag. Annoncen zijn vooraf te betalen en moeten tegen den Woensdag avond ingezonden worden. Kleine be richten tegen den Donderdag noen. rsasasHsreTOH •zsasFzcn Koninq Leopold op 6 Maart 1939. Hij wil niet vergeten worden. Niet willen vergeten worden door diegene die men bemint is eigen aan de liefde. Mijne kinderkens, smeekt Hij, blijft volherden in mijn vriendschap, vergeet mij niet En Hij laat ons een souvenir. Een moeder laat als gedachtenis voor haar beminde dochter haar «gou- dewerk», maar dat goudewerk zal de dochter niet alle dagen dragen. Een kunstenaar laat als gedachtenis zijn meesterwerk, boek, tableau, mu ziek, standbeeld. Maar dat is niet on sterfelijk. Alles vergaat. Doet dit te mijner gedachtenis. En lederen keer gij dit wonder brood en dien mysterieuzen wijn zult opof feren,-peinst op mij. En opdat zijn portret zou gegra veerd zijn in de diepste plooien van ons geheugen en om met ons verbon den t worden door den gouden keten van liefde, laat Hij als souvenir niet zijn kruis, niet zijn kroon, niet de geeselen, niet zijn kleed. Wat dan? De lans die zijn hert doorboorde? Wie die lans zou bezitten zou zeker de punt bekijken die indrong tot het hert. Wie die lans zou zien, zou het H. Hert niet vergeten. De nagels? Wie die nagels zou bewaren zou zich ook de H. Wonden herinneren. Maar dat is allemaal dood. Hij wil een levende souvenir achterlaten, zich zelf. En Kij kiest zijn moment en zijn manier. De manier van geven is ook iets. Hij kiest het uur, het laatste, het moment van 't testament, zijn laat- sten wil. Alles is zoo aandoenlijk en ernstig, geen woord gaat verloren in zulke omstandigheden. Het uur is daar, het uur der schei ding. Hij zal gaan van het laatste avondmaal naar Gethsemanl en van Gethsemani naar Calvarie. Hij kiest het meest indrukwekkend oogenblik, en de intiemste bijeen komst, de laatste. En het laatste avondmaal te sa men wordt het eerste banket van 't nieuw testament dat geen einde kent. Hij rilt en siddert voor de dood. Wie het zijn zou, zegt ons volk, wie zou niet beven als hij de dood, en zulke dood, voor oogen ziet? En toch is Hij gepresseerd om te sterven. Hij verlangt om de wereld te redden. Hij omhelst de zijnen... en Hij om helst ook de dood. Hoe is 't mogelijk! Hij omhelst zijn kruis omdat Hij weet dat er maar in 't kruis heil te vinden is. Hij wil ons niet alleen achterlaten als weezen, en toch moet Hij zijn le ven geven voor de verlossing der zie len. Kan Hij zich in tweeën kappen, zich verdeelen, een deel voor den tijd en een deel voor de eeuwigheid? De liefde is een genie die de oplos sing geeft. Sterven en toch blijven; heengaan en ons niet verlaten. Hij zal zitten ter rechter hand des Vaders, eeuwige Middelaar, altijd voor ons ten beste sprekend en zijn won den toonend, en Hij zal ook bij ons blijven In het tabernakel. Door de hemelvaart ging Hij naar den Vader. Door de H. Eucharistie bleef Hij bij ons. Hij is totaal in den hemel. Hij is geheel hier. Hierboven en hier bene den dezelfde. En sprekend van de H. Mis en de vernieuwing van Calvarie zegt Bos- suet: «Het is alle dagen Goê Vrijdag.». A. B. ■SBBBBBBBBBSHBBBBBBBEfl NA DE REDE VAN MUSSOLINI. Er heeft een hevig stormweer ge- heerscht over Europa, tijdens de laat ste weken. We bedoelen een politieke storm. Er werd ov bittere wijze ge reageerd door de regeeringen van de Westermogendheden tegen de nieuwe machtsgreep van Duitschland, doch van meet af heeft iedereen aange voeld, dat er in tegenstelling met September van vorig jaar, geen on middellijk oorlogsgevaar dreigde. Men vreesde alleen dat er nieuwe moeilijk heden konden ontstaan en dat we van het eene avontuur in het andere kon den vallen, zoodat uiteindelijk een ramp toch niet zou kunnen vermeden worden. Stilaan is de troebele toestand tot bezinking gekomen en alleen de rede van Mussolini Zondag laatst, hield Europa nog in sombere stemming. Doch ook deze donkere wolk is ten slotte verdwenen en we mogen thans gerust zeggen dat de storm tot be daren is gekomen. Hoe krijgshaftig sommige gedeelten uit de rede van den Duce ook mogen geklonken hebben, toch blijft de al- gemeene indruk, dat Italië eigenlijk geen oorlog wenscht om zijn koloniale eischen tegenover Frankrijk verwe zenlijkt te zien. Als Mussolini de oor logstaal gebruikt heeft, dan was het alleen maar om zijn woord kracht bij te zetten, zooals we dat van hem ge woon zijn. Ook de reactie van Frankrijk zelf, was zoo matig, dat we ook van die zijde gerust mogen zijn. Intusschen werd het Memelgebied door Duitschland bezet, zonder dat het opzien heeft gebaard. Zooals we het in onze vorige bijdrage meldden, ook zonder de inpalming van Tsje- VLAAMSCHE VOLKSGENOOTEN, Gij hebt het lot van Belgie in uwe handen. Gij gaat leiders kie zen voor den Staat. Gij gaat aan het land een regeering geven. Deze HOOGST BELANGRIJKE DAAD, vel zware gevolgen, zult gij niet stellen zonder vooraf uw geweten te hebben geraad pleegd. Denkt daarom ernstig na. Sedert het bestaan van Belgie heeft nooit een verkiezing plaats gehad IN ZULKE ERNSTIGE OMSTANDIGHEDEN als thans. In het buitenland volgt men met een waakzaam oog wat in ons land gebeurt. De vraag wordt gesteld: BLIJFT BELGIE WAAR DIG VAN DE ZENDING DIE HET VERVULLEN MOET WE GENS ZIJN LIGGING OP HET KRUISPUNT DER LANDEN VAN WEST-EUROPA? Uw beslissing van den 2 April zal een verregaande beteekenis hebben. De lotsbestemming van Belgie ligt wezenlijk in uwe handen. Men speelt niet lichtzinnig met het Iandsbestaan. Het land te dienen is een plicht. Wilt U een begrooting die in deficit is, met verpletterende belastingen en slecht verzekerde munt? DIT IS NIET MOGELIJK! U wilt integendeel een krachtinspanning doen voor ekoncmische uitbreiding, voor het veroveren van nieuwe afzetgebieden, voor het behoud van den levensstandaard, voor een breede sociale wetgeving, om werk en brood voor allen? DIT WILLEN WIJ! KIEZERS, WERPT UW STEM NIET WEG! Het land heeft er behoefte aan. Vernietigt uw stemrecht niet door te kiezen op de lijsten van EXTREMISTEN, VAN DOODGRAVERS ONZER SOCIALE OR GANISATIES, VAN POLITIEKE AVONTURIERS EN BEROEPS AGITATOREN. Zij die wiilen nabootsen wat diktatuurlanden doen, kunnen geen oplossing vinden die past voor ons land. Uw stem geven aan splin terpartijen is nutteloos en vruchteloos. De kleine partijen, die haat zaaien, verbittering aankweeken en afbrekerspolitiek voeren, kunnen niets anders dar» het staatsbeleid lam leggen. EEN GRCOTE PARTIJ MOET TERUG AAN HET BEWIND KOMEN. DIT IS DE KATHOLIEKE PARTIJ! Er heerscht opnieuw vertrouwen en de KATHOLIEKE VLAAMSCHE VOLKSPARTIJ is geroepen om een groote rol te spelen. De Katholieke Vlaamsche Volkspartij zal zich waardig toonen van dit vertrouwen. Zij kan gebruik maken van de ondervinding die vijftig jaar regeeringsbeleid heeft verstrekt. Zij heeft den steun van alle sociale greepen: ARBEIDERS en EURGERS, BOEREN en MIDDENSTANDERS. De Katholieke Partij is gevestigd in het heele land. Zij verzekert het evenwicht tusschen Vlamingen en Walen. Zij beschermt het geheele volksleven der Vlamingen. DE KATHOLIEKE PARTIJ VERSTEVIGT DE STAATKUN DIGE EENHEID VAN BELGIE, DOOR HAAR VERZOENENDEN INVLOED OP DE SOCIALE GROEPEN EN DE TWEE VOLKS GEMEENSCHAPPEN IN BELGIE. De K. V. V. verdedigt een internationale politiek die de zelfstan digheid en onafhankelijkheid van ons land verzekert. Zij brengt de hoogste kansen dat ons land niet meer betrokken wordt in een oorlog. ZIJ WIL VREDE EN VRIJHEID VOOR BELGIE. VLAAMSCHE VOLKSGENOOTEN, U kunt ons land morgen opnieuw EEN VAST STAATSBELEID en EEN POLITIEK VAN VOLKSWELVAART verzekeren. Van U hangt het af de GEESTELIJKE GROOTHEID VAN VLAANDEREN, DE WAARDIGHEID DER FAMILIE, DE KRIS- TELIJKE OPVOEDING DER JEUGD te verzekeren. Het hangt van U af, morgen voor het aanschijn van heel Europa, den naam van het vrij en zelfstandig Belgie te doen schitteren. De eenige voorwaarde is: MAAK DE KATHOLIEKE PARTIJ OPNIEUW STERK EN MACHTIG! BRENGT HAAR AAN DE LEIDING VAN HET LAND! Het Directorium der Katholieke Vlaamsche Volkspartij. chen en Slovakken. zou zulks weinig stof opgejaagd hebben. Immers de te rugneming van de Memelduitschers is een gemakkelijk ie rechtvaardigen zaak. De Litauers hadden dit gebied aan Duitschland ontstolen in 1923, toen het Rijk totuil machteloos was tengevolge van d. Rijn- en Roerbe zetting. Nu dat éf opnieuw machtig geicorden is, neen,, het zijn vroegere eigendom terug in bezit. Nog vechten de Slovakken en de Hongaren ondereen. Weer heeft Fran co een nieuw offensief ontketend in Andaloezie en bij Toledo, doch hier over maakt zich niemand ongerust, en ook deze geschillen worden spoedig bijgelegd. DE EISCHEN VAN ITALIË. Mussolini heeft eigenlijk niets ge zegd. dat we niet vermoedden. Hij heeft enkel Tunis, Djiboeti en Suez genoemd. Deze drie zaken staan in betrekking met zijn invloed in de Midellandsche Zee en mei de verbin ding met zijn koloniaal Rijk. We weten wat Hzj daarmee bedoelt en ook Frankrijk weet het, al vraagt de Fransche regeenng, dat die eischen nader zouden bepaald worden. Tunis moet niet noodzakelijk Italiaansch worden. Alleen moeten er de Italiaan- sche belangen gevrijwaard zijn, in dien zin, dat de aldaar wonende Ita lianen niet stelselmatig verfranscht worden, maar hun nationaliteit in volle gerustheid kunnen behouden ook in hun kinderen, zonder dat ze daardoor achteruitgesteld worden te genover de Franscfyen. De eisch omtrent Suez, voorziet me dezeggenschap in het beheer van het kanaal in verhouding van de Italiaan- sche scheepvaart, langs deze weg. MBBBBflBSaaBBSBIS De burgeroorlog in Spanje is deze week tot volledige ontknooping gekomen. Sedert het verdwijnen van het politiek tooneel van Negrin en Del Vayo werd voorzien dat de overgave van Madrid en de rest van Rood-Spanje nog slechts een kwestie van dagen was. De Militaire Junta die te Madrid aan het beleid was en het Kommunistisch verzet had gedoofd, had van den beginne af laten blijken dat het zinnens was een vredelievende oplossing na te streven. Einde de voorlaatste week werd uit Ita- jliaansche en Duitsche bron gemeld dat onderhandelingen waren aangeknoopt tot de overgave van Madrid en werd de in tocht van Generaal Franco in Madrid in het vooruitzicht gesteld voor den Zater dag 25 Maart. Er werd ook gemeld dat er groot gebrek heerschtte te Madrid en dat er iederen dag 2.000 lieden omkwamen van honger. De onderhandelaars van de Militaire Junta wilden enkele voorwaarden stellen 1KB voor de overgave en verbonden zich slechts voor Madrid. Franco eischte de overgave zonder voorwaarden. Intusschen werd bericht dat Frankrijk en Engeland besloten hadden de vloot- eenheden van de Spaansche rooden, die in hun bezit waren, o. m. te Bizerte en te Gibraltar, aan Generaal Franco uit te leveren. Spaansche Nationale vaklieden moeten nog naar Bizerte gaan om er de verschillende eenheden onder stoom te stellen en ze naar Nationaal Spanje over te brengen. Zaterdag zond Generaal Franco een ul timatum naar Madrid. De onderhande lingen werden op bevel van Generaal Franco volledig afgebroken. Hij wilde de volledige eindzege behalen, met belofte genadig te zijn voor diegene die slechts politieke tegenstanders zijn geweest, maar verklaarde onverbiddelijk te zullen optre den tegen de misdadigers van het gemee- ne recht. (Vervolg op 2' blad). Djiboeti, is een haven in Fransch So- malïland, vlak bij de straat van Bab- el-Mandéb, die de Indische Oceaan met de Roode Zee verbindt en die te genover Aden ligt in Arable (En- gelsch). Deze haven is een strategisch punt op de weg naar Italiaansch So- maliland, maar het is ook het uit gangspunt van de spoorweg, die de kust over Harrar met Addis-Abeba, de hoofdstad van Abessynie, verbindt. Het is begrijpelijk, dat Italic, zeer veel belang hecht aan deze verkeers weg, en meteen aan deze uitvoerba ren, daar het nu van Frankrijk af hankelijk is. We gelooven zelf, dat al het geroep en geheel de perscampa gne dezer laatste maanden tegen Frankrijk, hoofdzakelijk om het bezit van Djiboeti gevoerd werd. ONDERHANDELINGEN. Nu hebben we bijna de zekerheid, dat er zal onderhandeld worden tus schen Frankrijk en Italië, wie ook het initiatief moge nemenen dat deze onderhandelingen een bevredigende uitslag zullen geven. Hoogstwaar schijnlijk zelfs zal Laval, met deze taak van Fransche zijde beiast wor den. Hij is immers de man, die in 1935, kort voor het uitbreken van de Abes- synische oorlog, de zoogenaamde ge heime accoorden met Mussolini af sloot en door zijn politiek van tijd- winnen wist te bereiken, dat de in den Volkenbond besliste sanctiemaat regelen, nooit effectief konden werken en de Italiaansche opmarsj stuiten. Italië krijgt dan genoegdoening, krijgt eerst en vooral Djiboeti en dan kan het ondermijningswerk van de as Rome-Berlijn beginnen, want is het niet opvallend hoe Frankrijk tracht te flirten met de Latijnsche zuster staat. Zooals Mussolini het uitdrukte, de betrekkingen tusschen staten zijn krachtproeven. Tot nu toe heeft Italië alleen van Frankrijk te eischen daarom steunt hij nog voort op de as Rome- Berlijn. Doch als het eens van Frank rijk voldoening heeft gekregen is het uzi mogelijk dat hij een andere hou ding aanneemt. Voorloopig echter zijn alle geruchten over de verslapping van de as voorbarig. TIJDPERK VAN VREDE. In dezelfde rede heeft de Duce ge zegd dat een tijdperk van lange vrede gewenscht is voor alle staten, met het oog op het economische herstel van de wereld, dat echter de vrede niet eeuwig kan zijn. Opdat nochtans voor loopig vrede zou kunnen heerschen moeten eerst zekere behoeften van bepaalde staten voldaan worden. Wij gelooven ook, dat de rijke landen (Frankrijk, Amerika en Engeland) het geluk van de wereld in handen hebben en als ze aan Italië en Duitschland grootere gerieflijkheden bieden voor hun buitenlandsche han del en zekere toegevingen doen in za ken koloniale behoeften, dat de vrede voor lange tijd zal gewaarborgd zijn en een tijdperk van economische wel vaart voor alle landen van de wereld zal aanvangen. Ook het nationalitei- tenvraagstuk bij ons zal dan in een veel serener atmosfeer kunnen gere geld worden. (Verboden nadruk.) ROSKAM. 11 DOODEN 19 ZWAAR GEWONDEN Dinsdag namiddag beeft zich een vree- selijke ontploffing voorgedaan in de wa penfabriek van Herstal, in de af deeling waar patronen van specialen aard worden vervaardigd. l)e ontploffing was buiten gewoon geweldig. De ramp kostte totnogtoe het leven aan 11 personen, meestal vrouwen, en veroor zaakte zware en lichtere verwondingen bij 32 arbeiders. Verscheidene onder dezen verkeeren nog in doodsgevaar. De ontploffing deed zich voor in de af deding waar ontploffingspoeder wordt vervaardigd en lichtende kogels worden geladen. Deze afdeeling was iu werking sedert 1933 en een 40-tal arbeiders, meest al vrouwen, waren er aan den arbeid ge steld. ■■1 Het werk giug door in een afzonderlijk gebouw, zelfs ecnigszins afgezonderd, ge zien het groot gevaar van die vervaardi ging. Het gebouw mat 8 meter breedte op een diepte van 50 meter. Wat juist de oorzaak is geweest kon niet worden uitgemaakt en zal het wel licht nooit gezien de lieden die het zou den kunnen verklaren bij de dooden zijn. In dit gebouw waren de arbeiders en arbeidsters in groepen van een drietal verdeeld, werkende in afzonderlijke plaats jes, om wille van het groot gevaar. Het bedoeld gebouw werd gansch open gescheurd. Het dak werd" weggeslingerd, verschillende meter ver. Na de ontploffing vond men stukkeu \an menschen op de omliggende daken. De dooden cn gewon den werden omzeggens de kleederen van het lijf gerukt en liepen vreeselijke ver minkingen of brandwonde» op. Uit de pui- nen werden eerst 8 dooden gehaald. Ten gevolge het overlijden van zware gewon den steeg dit aantal Woensdag reeds tot 11. Een der dooden was een been en het gedeelte van het bekken weggeslagen, een ander de helft van het hoofd, enz. Onder de dooden bevindt zich een in genieur, H. Fresnay. De andere zijn alle arbeidsters. Er zijn dan nog 19 zwaar ge- wouden, voor wier leven gevreesd wordt. De overigen liepen slechts lichte verwon dingen op. Prins Karei en Minister Richard, als mede Mgr Kerkhofs. brachten een bezoek aan de gekwetsten. Het Parket heeft een onderzoek ingesteld. 't Gevaar is groot en dringend, den nood! Wanneer gij deze laatste enkele regels zult lezen staat gij om zeggens voor de stembus. Wij roepen U toe: WERPT UWE STEM NIET WEG! De Koning doet beroep op U om hem toe te laten een vaste, duur zame regeering te laten samenstellen, steunende door een zekere meerderheid in het Parlement. Gij moet beantwoorden aan den wekroep van uwen Vorst. Hij is de veilige bewaker van onze vrije volksche instellingen en van de eenheid ran ons gemeenschappelijk Vaderland. Gij zult gehoor geven aan de wijze raa lg?. ving en van uwen Ko ning, die boven alle partijen uit, beter dan gelijk wie ook, den ernst4, ziet van de toestanden waarin wij leven. Gij zidt aan ons land een sterke Katholieke Parlementaire verte genwoordiging bezorgen. Gij zult daarom uw stem uitbrengen aUeen op de lijst van de KATHOLIEKE VLAAMSCHE VOLKSPARTIJ, de eenige waarborg voor vrede, orde en rust in het land. Gij zult eens en voorgoed gedaan maken met de overhecrsching van d' socialisten in de regeering van ons land. Gij zult uw vertrouwen NIET SCHENKEN aan ie socialisten, want dan zoudt gij tegen uw eigen belang ingaan. Gij zult uw stem niet vergooien, NOCH AAN Rex, NOCH AAN V.N. V., omdat de verkiezingen van 1936 U hebben geleerd, dat, stemmen voor één dezer beide partijen, er practisch op neerkomt, de socialistische party te versterken. NOCH REX, NOCH V.N.V. HEBBEN IN HET PARLEMENT IETS. TEWEEGGEBRACHT EN VERWEZENLIJKT DAT IN HET MINST DE WELVAART VAN ONS VOLK HEEFT VERHOOGD. Zij hebben niets anders dan afbrekende politiek gevoerd. De tijden waarin wij leven en die vol dreigende gevaren hangen, zetten er ieder weldenkend mensch toe aan, te vragen en te eischen dat ons land met vaste hand en goed worde geregeerd. De waarborgen voor een goed bestuur van het land heeft de KATHOLIEKE PARTIJ U steeds gegeven en dat indachtig zult, Gij HEDEN ZONDAG 2 APRIL ALLEN STEMMEN ONDER Nr 4. DE K. V. V. RUKT AAN! met ons ARRONDISSEMENT VOORAAN! ROBERT DE MAN Volksver tegenwoordige*". IflBBBBBREBSSB IS2B itnmminiitinmmtniimiiiiiiiiiiiiiiiiffiiii!iiiiiiiiiffuii)Hm»HiffiiMifimiitti!miii KAMER VAN VOLKS VERTEGENWOORDIGERS SENAAT - (KORTRIJK-IEPER) DE MAN D.-ROBERT Uittredend Volksvertegenwoordiger. VANDERGHOTE JAN Burgmeester, leper. INGELBEEN JULES Burgemeester, Geluwe. PLAA TS VER VANGERS r VANDERGHOTE JAN Burgemeester, leper. VANDECANDELAERE Burgemeester. Wervik. VAN WALLEGHEM J. Geneesheer, Popei-roge. GHESQUIERE Emiel Provinciaal Raadslid. Wervik. OSTYN MAURITS Geneesheer, Wcstnicuwkerkc. GRUSON HENRI Werkman, Waasten. Uw steun, uw stem aan K.V.V. Voor recht en rust en vree BOSSUYT GASTON Uittredend Senator. MULLIE GILBERT Uittredend Senator. DELVA HENRI Handelaar, Wmik. DEJONGHE GEORGES Burgemeester, Watou. PLAA TS VER VANGERS s BASTON HONORÉ Provinciaal Raadslid, Meent 11. LEPOUTRE ROBERT Provinciaal Raadslid, Waasten. WALLAEYS REMI Burgemeester, Wcvelgtm. y DEBEER LOUIS gj Xotarïs.' bendelede. VANDEPUTTE J. g Landbouwer, leper. 1 LEFEBVRE HILAIRE I Provinciaal Raadslid, Poperinge. boven een duidelijk sdlt" W&ak beeld van de plaats waar de ramp gebeurde*. Werklieden ontruimen de puinen der ingestorte gebouwen. Duidelijk zien we hoe het dak d" lucht werd ingeblazen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1939 | | pagina 1