0masementhoel{je IEDEREEN keuze vindt DE KLEINE WINST Neem 'n "AKKERTJE" zoo klinkt bet U hoopvol togen B RIL L E N AKKERTJES (Pijnstillende cachets) KOSÏUÏMIN Grootste keus Verdonck-Misme KOENTGES ABDIJSIROOP ym SZlovis ZES~pr Gpralinenreep Proef Voor slechfstafwi éénrranig^ji (Ëé/teh ekoeotaxfó Belgisch Product. Recept Apotheker Dumont Gerard VANDERSTEENE DIKSMUIDE BREUKBANDEN BUIKBANDEN ORTHOPEDISCHE VRAAGSTAART VRAAGT r Bijzonder nieuws voor Landbouwers en Kleingebruikers, Eigenaars MODERNE INRICHTING VAN VERVOER De Winkel waarin Wie zal U helpen zooniet die kleine KABOUTER, 'l AKKER-mannetje Gehoorzaam hem. Dadelijk zal Uw VERDIEN 25 TOT 50 FR. HET HUIS DER Migraine, Schele hoofdpijn wijken voor een gevoel van innige rust en ongekende opgewektheid. Laat Uw gevoeligheid U niet afschrikken „AKKERTJES11 deren nooit de maag. 20, Weststraat, 20 HOENDERPARK-BROEDERIJ DE IJZER - W0ESTEN oaBWiiiiuiBiimnai!iitfiiiiii!iiiiiii!iiiim!!miiiiüiii!Huiiiiui!i;muirnimimiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiuiiiiiitmiiuiiiiiiHiiiiii!i:!n;iiiini)!iiniiiiiiiiii!iiH!Mgi Plechtige Communie voor Jongelingen vanaf 80 fr. I vanaf 120fr. voor Kinders vanai 45 fr voor Heeren vanaf 135 fr. Golfkostuimen - Regenmantels Werkkleederen, Fantasiebroeken, enz. B REUKMEESTERS OOSTENDE H. Serruytlaan, 7 ORTHOPEDISTEN BRUGGE Zuidzandstraat, 25 Tel. 326.79 Moderne KUNSTBEENEN IEPER: VEURNE: J Hebt Gij het alweer op de luchtpijpen AKKER'S verstèrkte EMAIL VALENTINE koopt een rijwiel. uft tandem, drïjwielep. VAN HAUWAERT VERWEN IN ALLE KLEUREN Vraag aan uwen Briefdrager een abonnement op dit blad Maloulaan 28-30, IEPER.Tel 149 "beter Fnaar met duurder OPLOSSINGEN Onze nieuwe raadseltjes. 1. Borduur ramen; 2. In een speldenkop. Het verborgen beroep. Trees de Snars Is Sterdanseres. Het samengestelde woord. Janhen. Het spreekwoord van de weck. Waar Wilskracht is daar is leven. Wat is? Chicaneeren is gezochte ol kleingeestige aanmerkingen maken. Reken-Puzzle. 43325 X 37816 1638380200. m* ONZE NIEUWE RAADSELTJES 1. Welke taal wordt er in alle landen ten onrechte gesproken? 2. Welke helit is een geheel? 0 OM EENS NA TE DENKEN Het zijn t-^ee volle broeders; de eene is mijn oom. de andere echter niet, en geen een der twee stamt uit dezelfde familie van mijn moeder. Hoe is dat mogelijk? 0 HET VERBORGEN BEROEP Ja zeker! We hebben voor deze week an dermaal de hand kunnen leggen op een vreemd visitekaartje, waarop slechts uiterlijk den naam vermeld staat van een persoon, doch waarop in feite ook het be roep van dezen persoon vermeld staat. Hier hebt U een afdruk van dit visite kaartje: RIK BAFANT U weet hoe men het beroep van die soort visite-menschen vinden kan! Men heeft slechts de rangorde der letters van hun naam te wijzigen, en met een beetje ernstig nadenken en wat geduld... komt de zaak klaar. Tracht nu maar eens te vinden welk berc^r RIK BAFANT uitoefent. Het is een beroep dat door velen benijd wordt en dat zeer winstgevend kan zijn. Het is echter een beroep waarmede doorgaans veel geld gemoeid is, en een groote ver antwoordelijkheid. Bij onkunde kan men erdoor flnantieel ten onderen gaan. HET SAMENGESTELD WOORD Mijn eerste gedeelte is een jongens naam die zeer veel voorkomt in de wer kende klas en in de burgerij: mijn tweede gedeelte is een ander woord wat kor ter voor kameraad Mijn geheel is een matroos. Welk woord ben ik. Mijn ge heel bestaat uit zeven letters, waaronder drie A's. A HET SPREEKWOORD VAN DE WEEK E E E D E .O F E D De ontbrekende letters van dit korte, maar mooie spreekwoord, zijn alfabetisch gerangschikt, de volgende: B. D, E, E, F, H. I, L, L, R, T, W. REKEN-PUZZLE De letters van onze reeds vroegere op gegeven optelling hebben een andere clj- ferwaarde gekregen. Tracht die cijfer- waarde te vinden: WIE ZOEKT DIE VINDT 1 5 3 0 8 0 (Nadruk, ook gedeelteliik, verboden). VRAAGSTAART. Wij hebben KLEINE en GROOTE KAPITALEN beschikbaar ONDER WAARBORG te leenenkapitalen aan Landbouwers en Landgebruikers. Kapitalen tot 20.000 frank aan 4%. Kapitalen van 20.000 tot 100.000 frank aan 4,25 voor aankoop van vee, machie- nen. prond. trruphetalinef van schulden, enz. Ook LEENINGEN met waarborg aan deftige en eerlijke nersonen. De Algemeene Aeent is alle ZATERDAG, van 9 tot 12 uur, ter uwe beschikking voor KOSTF.LOOZE INLICHTINGEN, 56. Elverdingestraat. IEPER, of schrijven J. VANDEWIELE, Landbouwkantoor, 70, Fonsniilaan, BRUSSEL-ZUID. Stipte geheimhouding en snelle voldoening. fLORENT DUMORTIER bij de Statie POPER1NGE - Tel. lit Autobusten, 40, 50, 62 plaatsen. Luxe- Autocars, zeer comfortable, 26 en 34 plaatsen. Luxe-Autot (Taxis). 7 pi. AUTO-CORBILLARD voor Begra vingen en Lijkenvervoer, in stad en omliggende. Autocamion voor bees- tenvervoer. Verhuitwagen (gecapi tonneerd). Allerhande vervoer voof binnen- en buitenland. IS LOTEN TENTOONSTELLING EN VAN VLIEGWEZEN 5 000 Gegolfde nieuwe gegalvaniseerde platen, 1.85 m., 2.15 ni„ 2.50 m en-3 m., alle op 0.70 m. T.irhte voor kleine han- gaars: 16.50. 10.80. 22 50 en 27,75 fr. stuk. Zware aan 10 50. 21 80. 24,50 en .31.50 fr Franco per 25 stuks: 1 fr. minder nrr 50 stuks. Lot TONNEN en HOUT en IJZER en nieuwe en okkasie BACHEN. Zich wenden: 60. Niivelsleenwej;, 60, SOMBREFFF.. - Tel. 236. per dag. thuis net werkkontraktbreima- chien laatste uitvinding. Kosteloos aan- leeren. Vraagt gratis kataloog. BREIV/ERK BEROEPSSCHOOL Brussel, 180, Brabantstraat: Gent. 58, As- itridlaan Antwerpen. 19, Van Maerland- straat. ■■■■■NNNNNNNNNNNNNNNgaJUUU Vrouwenpijnen, Zenuwpijnen, Tandpijn, Spierpijn, Rheumatiek, Lumbago, Kou, Griep, Overspanning. Per doos van 12 stuks fr. 9.50. Per doos van 6 stuks fr. 5.-. Verkrijgbaar bij alle Apothekers. in smaakloos ouwel de échte pijnstiller .'.xfiA'a:' ff#:i ïrfciriil£i b 4 KifG Om U te overluig'jn hoe snel en hoe j m zeker "AKKERTJES Uw pijn of Uw griep HËÏ f h verdrijven, zijn thans overal verkrijgbaar at Proefdoosjes met 1 "AKKERTJE" voor fr. 1- Gediplomeerd Optieker Komt alle week in de streek en ten uwen huize opa anvraag OCCASIE LANDBOUWMACHINES TE KOOP 2 Pikbinders Massey-Harris»; 1 Maai- machien, 2 Aardappeluitroeiers, 1 Zaai- machicn, 2 Vettestrooiers, 2 Braakmachi- nes, 1 Tvveescharre, 1 Driescharre, 1 Vier- scharre, 1 Ressorteegde 7 en 8 tanden, 2 Raapnulens, 1 Mazoutmotor van 5 HP., 1 Mazoutmotor vgn 7-8 HP., 1 Essence motor van 2-5-7 HP. Alles met waarborg geleverd door het HUIS STEVENS, Veurneslraat, Pope- ringe, of Vandenpeereboomplaat», 7, leper. levert niets dan beste kwa liteit KUIKENTJES, zui vere witte Leghorns (gou den leghorns en gekruiste op aanvraag), uit 2-jarige niet belichte noch ge- 'orceerde ingeente en tegen puilorum bloedonderzochte hennen. Gesexte- Kuikens op aanvraag. Leve ring in volle vertrouwen en aan de beste voorwaarden. Vraagt seffens prijzen. Tel. Elverdinge 65. - Poatcheckrek. 4381.54. INHNBNNNNNNNBDNNNNNNNNNBNNNI SPEELKAARTEN bij Sansen-Vannaste. t*.£V> IH fv-j Duizenden automobilisten zuilen weldra de onbetwist bare supetioritcit erkennen van de SUPER-SIX - een product van General Motots. Wel zeker, maar lees toch wat volgt I Ik leed reeds meer dan 4 jaar aan de fiiaag, en niettegenstaande alle andere geneesmid delen die ik gebruikte, ondervond ik nooit de minste verlichting. II leefde den heelen dag met een snede brood. Nauweljks een week neem ik Uw pillen en ik verkrijg er prachtige uitslagen mee; ik voel mij heel goed, mijn eetlust is terruggekomen, ik eet met genoegen. Wij schrijven ons gebrek aan eetlust en onze zenuwachtigheid dikwijls toe aan velerlei oorzaken, terwijl alles uitsluitend te wijten is aan het vuil veroorzaakt door overmatige gal, die door een verstoorde lever in de maag wordt uitgestort. Dit vuil, dat de oorzaak is van onze •lechte spijsverteringen en van dit gevoel van zwaarte in heel ons organisme, dient uit het tichaam verwijderd. I Een enkele roode pil, tweemaal per week genomen, zal U er weer bovenop helpen. Gij zult weer gezond worden en dan in het teeken van tevredenheid leven. bij O. ALLECAERT-WAERENBORG Rijselstraat 1, 5, IEPER VAN 'S ZONDAGS OPEN TOT 5 UUR Tel. 600 EN op maat en volgens geval. Corsetten en Apparaten om de misvormde ledematen weer recht te brengen. in duralumin, beroemd ten opzichte van sterkte en lichtheid. ONTVANGPLAATS TE KorleTorhoutstraat, 16, den 2n en 4" Za terdag van iedere maand, van 9 tot 11 u. Hótel de l'Europe Statieplaats, den 1" Zondag van iedere maand, van 9 tot 11 uur. Neem dan dadelijk bij de eerste gewaarwording hoe gering ook, de nieuwe verstèrkte Akker's Abdtf- siroop. Ge zult ondervinden, dat dit voor U het echte geneesmiddel is. Abdijsiroop is een natuurlijk kruiden-raid del, onschadelijk voor maag en hart en deze oude en beproefde ,,genee3-cruyden" verzachten, genezen en versterken de ont stoken en gevoelige slijmvliezen van Uw aderahalings-organen goed en grondig. Bovendien bevat de nieuwe verstèrkte Abdijsiroop de krachtig hoestbedwingende «tot„codeïne", die spoedig Uw Valling doet ,,rUpen", de slymen doet verdwijnen, de hoestprikkeling verdrijft en dat aan houdend kuchen stopt en bedwingt. Daarom noemt men Akker s Abdijsiroop voor oud en jong: ,,'s Werelds béste Hoeat-slroop". Alle briefwisseling sturen naar Oostende, H. Serruysiaan. jj» met naam, in een huis van vcrlr Baudouinlaan 32, Brussel. Agent: M. DEVOS, leper.tr. 9, POPERING& vraagt kosteloos kataloog OSKAAR MASURE, 55a, Diksmuide steenweg, leper. 230 Gr. fr. 1S.C0 t 1D0O Gr. fr. 46.-. BOO Gr. fr. 28.50; In alle apotheken. 8XOOMVERWÏEXJ NUCUWWASSCHBBtJ DROOQKLTSCHSBIJ ▼an BHT'C,OK. NieawvaaaohêB ran allerlei stoffen, opgemaakte en niet opgemaakte kledingstukken, «onder loadoen. Meubelstoffen, binnenverslerlag. Verzorgd Werk Spoedige Bediening BIJZONDER ZWART VOOR ROUW IN 24 UREN BIJHUIZEN VOOR: POPERINGE: M. A. Vandermeersche, 15, Maur. Dewulfstraat. DIKSMUIDE: Mad. Pil, Groote Markt, 9. IEPER: Mej. Domicent, 21, Korte Torhoutstraali MF.ENEN: Mej. Chombar, 22, Rijsselsche straat. ROESELARE: M. A. Depoorter, 40, Zuidstraat. VEURNE: M. J. Nowé, 10. Nieuwstraat. NIEUWPOORT: Mej. Hendryckx, Marktstraat, 12. Mill II I I I II II 'li II III! Hill I' 'II II MBHiHI Uil li OFFiClEELE VERDEELER- CÉSAR MOTTRIE, product van general motors MODE PILLEN BEREID UIT PLANTENSAPPEN beiOicuz/n. Vee op e/A tejdst/p r op e/Ac/i leefi//cC. -r 4* Pi« zes-pralinen-reep van Clovis moet ge werkelijk eens proeven... jtulke extra-fijne kreemsoorten, heerlijke vruchten, en volle pralinés zult ge nog nooit genoten hebben. Dat komt omdat Clovl» door der» nieuwen pralinevorm er in geslaagd is iets beters en fijners te maker» dan gewone chocolade. Diezelfde praline-vorm is trouwens ook nog zo» gemakkelijk ieder stuk kan afgebroken worden, zonder gevaar voor morsen of verbrijzelen. Eenmaal van Clovis zes-pralinen-reep geproefd, blijü deze altijd uw fneest geliefde versnapering, want meer en beter bestaat er niet voor den prijs van 'n enkelen Frank.

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1939 | | pagina 10