Nationaal bewustzijn en Staatsbesef VóöRJAARSBLOEMENSALON S - II APRIL - BRUGGE Na den val van Madrid men stemmen? Wij laten ons niet doen H.H. Sop en Toltenaere op een Ka tholiek® Vergadering te Roeselare Opdat ze zouden zien..*. Vlaanderens Bedevaart I MISSIEZUSTER VERTREKT NAAR CONGO NIEUWE BELGISCHE POSTZEGELS: ROODE-KRUIS REEKS naar O. L. Vrouw van LOURDES VAN 3 TOT 11 MEI K. V. R. 0--Uitzending op Goeden Vrijdag Van Heer Advokaat LEURIDAN Aan Heer Advokaat LEURIDAN Hr Tolienaere bevestigt dat V. N. V. wil i - Belgie kapot - Beter doen dan de activisten binst den oorlog Striemende afstraffing van V. N. V. door den Hr Sap DE KOLONIALE LOTERIJ Over de landen die ln de wenteling van Jen rusteloozen tijd met machtigen tred opmarscheeren of... hun zelfstandigheid zien vallen..., boven de geweldige bedrei gingen en gevaren van ieder tegenwoordig uur uit, zelfs overheen de muren van haat en het IJdele ellebogen-geluk der zaken- menschen... klinkt de eeuwig-kalme en plechtige stem der onoverwinbare Kerk. die aan alle gedoopten der wereld het verheven gebod der Paaschcommunie voorhoudt. O* Datzelfde gebod zou in de eerste eeuwen, toen het reeds wankelende Roomse he Keizerrijk poogde het kristen- dom te doen stikken, onder den bloed- dorstigen adem der laagste volksklassen, geklonken heb oen als een beleediging. Toen immers gingen de geloovigen kracht zoeken, daar waar de kracht te vinden was: «Dit is het lichaam van Onzen Heer Jezus-Christuszegde de priester, en hij bood aan ieder geestelijk hongerend Godskind het gewijde Brood. Amen antwoordde ieder communi- ceerende en hij reikte den priester een fijnen linnen doek om een voorraad van dat Brood des Levenste ontvangen. Die kracht zou hen sterken midden de blijvende gevaren der vervolging. Bij het afscheid omhelsden die broe ders elkander... En... zoo heel dikwijls was het den groet voor het eeuwig vaar wel. Nu in dezen tijd de ontreddering zoo groot is... nu den drang om te dooden weer woekert in lage harten is het geloof verdwenen bij zooveel kristenen... die nochtans kristenen zijn!... Hoeveel van onze gedoopten-modernen lijken wel een lange lijst: Stalen zonder Waarde Eerste kategorie: Zij die gelooven... zoo als ze ademen... Sommigen hebben zelfs haast geen behoefte meer te gelooven... ze zienEn ze lezen, als uit een onfeil baar boekin de ontreddering dezer tij den, de straf voor onze zonden. De hoeksteen God werd weggekanteld Uit deze zielenHet huis stortte in... en dag aan dag hoopen zich de puinen op. Dat is normaal. Zij houden hun Paschen... zonder er zelfs geen oogenblik aan te denken dien plicht niet te vervullen. «r* Tweede kategorie: Tegenwroeters der eersten: de gedoopten voor wie de gods dienst niet meer bestaat. Ze hebben alles vergeten. Ze loochenen Rlles. Bij hen heeft de materie den geest Verstikt. Open de bladen en ga na wat hun aan dacht trekt: vedetten, moorden, schan dalen, filmen, boksmatchen, politiek-de beurs. Geen hoogere behoeften. Ze gaan door het leven... zooals de os- een er doorgaan: etend-drinkend-wer kend-slapend... Met dit onderscheid nochtans... dat de os, zóó levend, beantwoordt aan zijn be stemming van os... terwijl die gedoopten zich verlagen tot het peil der dieren. A Ze vielen laag... Driften hadden reeds hun zedelijk gestel ondermijnd... Dan is de totale instorting gauw voltrokken. jEomt daar nog bij de invloed van de dagelijks verslonden leugen-bladen... Het wordt een verstijving Die gedoopten zijn geen heidenen meer. De heidenen hadden, onder om 't even welken vorm, een gedachte van de godheid. Deze modernen zijn nauwelijks nog menschen... want er is een specifieke be paling die zegt: De mensch is een gods dienstig dier Zij... ze gaan naar den dood... zoóals de dieren naar het slachthuis... zonder zich ook maar ééns de schrikkelijke vraag te ^tellen die noodzakelijk opkomt hij ieder denkend mensch: Wat is er na den dood? Doch zij... ze denken niet... Tusschen die twee uitersten schommelt de geweldige massa der onbestendigen, weg en weer slingerend naar gelang de opeenvolgende gebeurtenissen. Arme menschen... zonder «kleur», die niet meer leven... en toch nog niet heele- maal dood zijn... Ze gelooven... en ze gelooven niet... Zullen ze hun Paschen houden?... Of zouden ze niet?... Ze weten het zelf niet... Elk jaar stellen ze zich dezelfde vraag, met dezelfde onbeslistheid en denzelfden angst. Het antwoord is afhankelijk van gansch ondergeschikte zaken: Een bevriend pries ter..., hun vrouw die zoo verstandig is niet met haar taktiek te koop te loopen..., een eenvoudige, godvruchtige bediepde..., een onbekend gebed... Die vlottenden zijn de vale bloeisels der laatste eeuw... waarin men geloofde dat de Wetenschap alles zou vervangen: De eeuw der deskundigen... de eeuw der befaamde chirurgen, die nooit of nooit een ziel onder hun ontleedmes gevonden hebben... Vonden ze ooit een geheugen?... Een verstand?... Een wil?... In den grond is deze massa wel ln staat eensdaags aan te spoelen op het strand van het gelooven Want het schijnt toch volstrekt on mogelijk dat een verstandelijk wezen zich nooit eens zou bekommeren om de zaken van het hiernamaals vooral niet wanneer dit hiernamaals immer nadert... Het «niets»?... Neen!... Dat is te dwaas... Dat vlotwil noch Turk, noch Boe- dhist worden... Jood worden ligt niet in het bereik van allen... Dan?... Kristen- dom?... Maar men kan enkel dan echte Kris ten zijn als men communiceert. En dan... alles wreekt zich... Hoe wilt ge, na een totale gewrichts verstijving, plots weer beginnen gaan? En dan weer... de vlotters krimpen in een voor het menschelijk opzicht... Ze hebben schrik van alles en iedereen... Van hun collegas..., hun vriend..., hun keukenmeid. Soms gaan die willoozen schuil onder de uitvlucht: We zouden willen klaar der zien... Het contradictorisch, doch zoo diep- menschelijk gebed van den Prins dei- Apostelen, moest het hunne zijn: «Ik ge loof, Heer. Maar help mijn ongeloovig- heid! Voor hen vooral moeten we bidden, want zij zijn reeds op stap. Laat ons samen bidden met die vrouw voor haar man, die kindjes voor hun vader, die jonge man voor zijn verloofde, die niet meer gelooft opdat al deze geliefden, onze broeders en zusters, weer zouden zien Och... deze blddenden begrijp lk zoo goed... Niet blind worden bij de kruising van zoovele wegen... Zien! bij het naderen van duizenden gevaren... Zich, met een diep geloof, kunnen boven de voorbijgaande: daden der menschen, op een hooger standpunt plaatsen, daar, waar men andere luchten ademt, omdat men er zooveel dichter is bij Hem, die hemelen regeert en van Wien alle Kei zerrijken afhangen Dat eischt kracht... sterkte die van Boven komt! Eerst daar, in de hoogte, is kalmte en sereinheid... en ziet men de menschelijke driften heel in de diepte... en zoo klein. A En daarom: Laat ons met jubel en ge zang Paasch'tijd ingaan. Alle gedoopten zijn genoodigden aan de tafel van den Meester. De geloovigen zullen er den Vriend vin den die hun eenige hoop is... en de Eenlge die de stormen gebieden kan. De half-kristenen... moegeslingerd, zul len tóch stranden in het Hart van God... want ook de lauwen blijft Hij ultnoo- digen. Zelfs de doodenzullen nog het woord hooren van Hem die zei: «Ik doof het smeulende vonkje niet uit... Houdt Uw Paschen. NAAR P. L'ERMITE. 'Wilt gij: Wanorde en Burgeroorlog?) Stemt Communist, fWilt gij: Belgie kapot en Vlaanderen erbij? Stemt Nationalist. I Wilt gij: U belachelijk maken? Stemt Rex. Wilt gij Regeeringsloosheid en volks verarming? Stemt Liberaal. Wilt gij: Geldverkwisting en finanti- eelen ondergang? Stemt So cialist. Wilt gij: Orde en Vrijheid, Arbeid en Welvaart, Vrede en Veilig heid? Stemt KATHOLIEK! Het werd reeds daags na de ont binding der Kamers in «Volk en Staatgeblokletterd dat er in dit land voor de eerste maal sinds 1830 een Kamerontbinding ontstond op het Nationaliteiten vraagstuk. We hebben bij deze geestelijke bruta liteit kalm geglimlacht, want iedereen behalve zij die 't niet willen of niet mogen weten, zien maar al te klaar in dat de herrie die rond de benoe ming van Dokter Martens geschopt werd, slephts een vermomming was waarachter de liberalen hun gemis aan durf ten overstaan van het ne telig finantieel probleem ten allen koste wilden verbergen. Het is hier echter ons doel niet nogmaals de ware verhoudingen in de zaalc Martens uiteen te zetten. Ja, we willen voor 'n oogenblik zelfs aan vaarden dat de ronkende titel van «Volk en Staat» waar is. Maar dan? O, dan is het volgens het V.N.V.- blad bewezen dat alle Vlamingen voor hun lijsten en hun programma moe ten stemmen, want zij alleen zijn na- tionaal-voelende menschen en zij al leen zullen het nationaliteitenpro bleem in deze lage landen oplossen. Inderdaad, kameraden! Het is toch zoo simpel: één volk, één Staat! Wie een zelfde taal spreekt zal in de beste sociale en economische voor waarden leven wanneer hij met zijn stamgenooten binnen één politieken kring leeft! En Sint Thomas, de groo- te katholieke filozoof, komt er zelfs bij te pas, want die heeft geschreven dat het inderdaad de ideale toestand zou zijn indien ieder volk een zelf standigen Staat kon vormen. Of het daarmee nu nog niet bewe zen is dat het V.N.V. de eenige partij is die het goed voor heeft?? Dat zullen zeker alleen de primai- ren denken, of zij die door hun poli tieke passie reeds zoodanig zijn bene veld dat ze niet meer redeneeren kun nen. Ten and ere willen de heeren van het V.N.V. Sint Thomas wat verder door lezen, elan zouden ze zien dat het eenige absolute dat van belang is, blijft: de volkswelvaart en het alge meen welzijn. Wat baat het een volk ha één Staat te leven zonder andere volken onder het zelfde dak wanneer het juist samen met die andere volken beter leven kan en aldus beter zijn zending als volk kan vervullen? Daarbij, wat het V.N.V. ons steeds tusschen de beenen wil gooien is: dat er geen Belgisch volk bestaat, dat er een onoverbrugbaren kloof gaapt tus schen Vlaanderen en Belgie. En dit slingeren ze ons naar den kop alsof ook wij niet erkenden dat 'n volk door God geschapen wordt en niet door 'n conferentie of 'n annexatie, en dat er bijgevolg geen spraak kan zijn van een Belgisch volk, maar alleen van een Vlaamsch en een Waalsch, sa menlevend binnen één Staatsverband. Wat we echter niet aanvaarden is: dat ons Vlaamsch nationaal bewust zijn ons onverzoenbaar opstelt tegen over den Belgischen Staat. Wij mee- nen dat een sterk nationaal bewust zijn kan samengaan met 'n even sterk Staatsbesef, ook als Staat en Natie mekaar niet volledig dekken. Laten we dit verduidelijken met een voorbeeld uit het buitenland (voor hen die zoo graag met buiten- landsche voorbeelden goochelen). Nemen we 'n duitschsprekende Zwit ser: die mensch kan volledig opgaan ln de Duitsche kuituur, hij kan in den grond van zijn wezen een rasechte Duitsche nationalist zijn, maar hij kan er langs een anderen kant even sterk van overtuigd zijn dat de Zwit- sersche Staat voor hem het beste mid del is om tot een volledigen uitbloei te komen van zijn menschelijke en zijn nationale kuituur. Omdat hij be seft dat niet alleen het feit der ge lijke taal of het zelfde bloed bepalend is voor het menschelijk geluk. Het zelfde zouden we kunnen aan- toonen voor de Fransche en Italiaan- sche Zwitsers. Ook nog de Bretoenen bij voorbeeld in Frankrijk kunnen hevige nationalisten zijn en vechten voor hun taal en "kuituur, maar langs een anderen kant zeer scherp aan voelen dat de Fransche Staat voor hen een waarborg is voor hun be staan zelf. Zoo is het ook voor ons Vlamingen: alle omstandigheden goed in acht ge nomen, eischt onze volkswelvaart dat het Vlaamsche volk zich niet zou los rukken uit het Belgische Staatsver band. Doch het aanvaarden van deze waarheid-als-een-koe staat niet ge lijk met 't verloochenen van. ons Vlaamsch nationaal bewustzijn zooals het V.N.V. het al te grof wil voor stellen. Wij zijn niet de lafïen en de zwak ken die 't niet zouden aandurven dit Staatsverband te breken, maar wij hebben den moed en de kracht om dien Staat die ons zoo lang stiefmoe derlijk behandeld heeft, om te vor men tot een familiehuis waar Walen en Vlamingen zich. volstrekt thuis ge voelen omdat hun nationaal leven er volledige waarbof-gen zal vinden. En dit is de eenige houdbare po sitie, want de tijd is voorbij dat de muren van Jericho in elkaar storten onder 't schetteren der bazuinen van hen die buiten de stad blijven: er moet gevochten worden binnen de stellingen. En indien we op vandaag nog niet zoover staan als we hadden kunnen en moeten staan, dan is dit voor 'n groot deel te wijten aan dat zelfde negativistisch V.N.V. dat zich stelselmatig afzonderde en geen aan deel wilde nemen in het leven van den Staat. Neen, heeren uit het V.N.V., het liedje dat gij zingt is afgezaagd (zie maar: Hitier, de groote kampioen van «gelijk bloed hoort in één Staat» haalt er nu zelf de Tsjeeken bij!). Iedereen die nadenkt ziet direct in dat het kinderpraat is te beweren dat ons nationaal bewustzijn niet kan overeengebracht worden met het be staan van den Belgischen Staat. De Vlamingen stemmen dan ook niet langer voor een kleine partij die 'n toekomststaat belooft waaraan ze zelf maar half gelooven, maar allen dra gen de K.V.V. naar de overwinning, want de K.V.V. belooft geen mirake len, maar wat ze belooft, dat doet ze! K.V.V. beloofde de vervlaamsching van het Gerecht. ZE IS ER! K.V.V. beloofde de vervlaamsching van de Openbare Besturen. ZE IS ER! K.V.V. beloofde de vervlaamsching van het Leger. ZE IS ER! K.V.V. beloofde ons een Vlaamschen Kultuurraad. HIJ IS ER! K. V. V. beloofde ons zelfstandige Vlaamsche Akademies. ZE ZIJN ER! Zeker is alles nog niet perfekt, maar de K.V.V. heeft hiermede reeds meer dan haar: sporen v.-diénd, en, bewe zen dat het haar ernst is wanneer ze verklaart dat de volledige kultuur- autonomie voor het Vlaamsche volk ten spoedigste moet verwezenlijkt worden. Den dag waarop dit werk zal vol trokken zijn, zal het V.N.V. indien het er den moed toe heeft moeten bekennen dat al hun steriele agitatie niets uithaalt tegenover de kalme maar kordate daad van de K.V.V. R. JUFFR. MARIE-JEANNE FLAMEY vr.n leper, Dame der H. Familie van Heimet. Dinsdag 11., 28 Maart, Is een edelmoe dige Missiezuster uit leper, Juffrouw Ma rie-Jeanne Flamey, dochter van den Heer Griffier en van Mevrouw Flamey-Vande- wynckel, ingescheept te Marseille, met bestemming naar Congo. Zij behoort tot de Congregatie van de Dames der H. Familie (moederklooster te Helmet-bij-Brussel) en zal werkzaam zijn in de bloeiende Missie van de Pro vincie Kivu. Wij wenschen de Jeugdige en ievervolle zendelinge een voorspoedige reis en een vruchtbaar apostolaat voor het heil der zielen en tot glorie van God. Ter gelegenheid van den 75" verjaardag zijner stichting, heeft het Roode- Kruis van België van de Regeering de toelating gekregen een reeks van 8 speciale postzegels van verschillende waarde uit te geven. 0.10 0,05 fr. Henri Dunant, stichter van het Roode-Kruis. 0,30 0,05 fr.Florence Nightingale, heldhaftige verpleegster van 1854. 0,40 0,05 fr. H. M. Koningin Elisabeth en de Koninklijke Kinderen. 0.75 0,05 fr.Z. M. Koning Leopold III en de Koninklijke Kinderen. 1 ,!- 0,25 fr. H. M. Koningin Elisabeth en de Koninklijke Kinderen. 1,75 0,25 fr.Z. M. Koning Leopold III en de Koninklijke Kinderen. 2,50 2,50 fr.H. M. Koningin Astrid. 5.i- 5,fr. r H. M. Koningin Elisabeth aan de sponde van een gekwetste. Voor de verzamelaars heeft het Roode-Kruis de toelating gekregen een blad te verkoopen met de 8 postzegels voorzien van den stempel van den eersten dag der Uitgifte (1 April 1939). Dit blad zal slechts gedurende enkele dagen te koop gesteld worden, Het blad is verkrijgbaar tegen storting van 20 Fr. per exemplaar op Postcheck- rekening n' 8572 Roode-Kruiszegels 75* verjaring 80, Livornostraat, Brussel. Franco en aangeteekende verzending van dit blad tegen storting van 22 frank. Sedert 20 Jaar heeft het Roode-Kruis van België geen liefdadigheidszegels uit gegeven. De uitgifte van 1939 is dus geheel uitzonderlijk. De aandacht der verzamelaars wordt bijgevolg speciaal op dezen verkoop getrokken. Trein niet rcchtstreeksche heen- en terugreis en trein met rechtstreek- sclie heenreis en terugreis over Lisieux. InlichtingenSecretariaat van het Diocesaan Comité van de Bedevaarten, (Bisdom Brugge), PLEIN, 13A, KORTRIJK. (VEEVOIiG) De Militaire Junta van Madrid stelde nog voor als teeken van symbolische over gave hare vliegtuigen ter beschikking te stellen van Generaal Franco. Generaal Franco wilde het einde be spoedigen en beval het inzetten van het voorbereide offensief op de fronten van Cordoba en Toledo op Maandag 11. Beide fronten werden volledig ingebeukt. Gan- sche afdeelingen der roode troepen gaven zich gewonnen of gingen naar de Natio nale rangen over. Het aanrukken der Na tionale troepen bleek onhoudbaar. Reeds werden Almaden en Pozoblanco inge palmd, wijl Jean fel werd benaderd. Bij Madrid sloegen de rooden ook op de vlucht. Vanaf Dinsdag namen de zaken een snel verloop. In den voormiddag werd te Madrid de witte vlag geheschen. Kolonel Cassado en Generaal Miaja gingen op de vlucht. Kolonel Pradas, der rooden. meld de langs de radio de volledige overgave van Madrid. Bijna op alle huizen van de stad werden witte vaandels en vlaggen met de kleuren der Nationale geheschen. Voor dat de troepen van Generaal Franco nog de stad binnentrokken namen leden van de Phalanx, de mannen van de vijfde kolonne, de leiding in handen. Een hunner onderbrak zelfs de radiorede van Kolonel Pradas. Het roode leger gaf zich over en de troe pen van Generaal Franco rukten weldra de stad binnen, gevolgd van talrijke vrachtwagens met voedsel. Geestdriftig was de ontvangst die de bevolking hen bezorgde. Overal hingen vlaggen uit. De burgers vielen de soldaten om den hals, vrouwen en meisjes omhelsden de mannen. In volle geestdrift werden de portretten van Lenlne en Staline die overal uithin gen gescheurd en vertrapt. De oude na men werden aan de straten en lanen te ruggegeven. De bevolking herademde. Be velen werden gegeven opdat alles zijn ge wonen gang gaan zou, zelfs tot in de ci nemas en theaterzalen. De winkels her openden. De menschen dansten en spron gen op straat, uit loutere blijdschap. Zelfde gebeurde te Valencia, Murcia, Ciudad Real, Cuenca, Jaen, Almeria, Ali cante, Albacete, enz. Overal kwamen de mannen van de vijfde kolonne uit de schelp, dit wareu omzeggens alleu aan hangers van de Phalanx, ze namen het bewind in handen, en verklaarden de stad over te geven aan Generaal Franco. Overal heerscht de meeste geestdrift. In al die steden verwacht men nu de aan komst van de Nationale troepen, om een geestdriftig onthaal te bezorgen. De roode leiders werden overal door het volk ver jaagd. Het ls dus de volledige zegepraal voor Generaal Franco. De H. Besteiro en Kolonel Pradas wer den aangehouden. De andere leden van de Militaire Junta, o. m. Generaal Miaja en talrijke andere roode leiders zijn per vliegtuig naar Oran gevlucht. De burgeroorlog in Spanje, die dus duurt sedert Juli 1936, loopt op zijn einde, met de volledige nederlaag van het be dervend Marxisme. jllH. "Oil 'ikl 'u« mm Let op! Let op! Geeft uwe stem niet verloren. Let op! Kleine lijsten hebben geen of weinig kans iets te bekomen. Let op! Katholieken geeft de volste macht aan uwe stem en gooit ze niet weg. i STEMT VOOR 4 TREKKING VAN DE BINNEN- LANDSCHE LEENING 1932 1 MILLIOEN FR. HET HOOGSTE LOT Zaterdag had te Brussel de 85' trekking plaats van de binnenlandsche leening 1932. Reeks 153.315 wint 1.000.000 frank. Zijn betaalbaar met 25.000 frank: 127.794 131.519 135.787 143.641 144.495 152.159 154.145 157.863 161.637 178.027 220.948 222.149 223.517 244.508 248.385 253.293 257.283 284.358 286.906 289.587 Elke obligatie, behoorend tot een uit getrokken reeks, heeft recht op een tien de van het lot dat deze reeks te beurt viel. DE STEMBRIEVEN ZIJN GEL DIG EN VOLLEDIG: a) als er gestemd werd In het kotje boven op de lijst; b) als er gestemd werd nevens den naam van I werkelijke kandidaat al leen; c) als er gestemd werd nevens den naam van I plaatsvervangende kan didaat alleen; d) als er gestemd werd nevens den naam van één werkelijke kandidaat en van één plaatsvervangende kan didaat op ZELFDE LIJST; ZIJN OOK GELDIG: De stem brieven, waarop de kiezer te gelijk bovenaan een lijst en nevens den naam van een kandidaat-tilelvoerder of -opvolger, of bovenaan een lijst en nevens den naam van een kandidaat- titelvoerder en -opvolger DERZELF DE LIJST gestemd beeft. In dit ge val wordt de stem bovenaan de lijst als niet bestaande beschouwd. Alle andere manieren van stem men zijn ongeldig. Bij de wetgevende verkiezingen mag men niet panacheeren, t. t. z. stemmen voor kandidaten die op ver schillende lijsten voorkomen. Het uitbrengen eener stem ge schiedt enkel en alleen door HET ZWART MAKEN VAN EEN WIT VLAKJE IN HET MIDDEN VAN EEN ZWART VIERKANT. Zulk zwai> vierkant vindt men bo ven op elke lijst en ook NAAST den naam van eiken kandidaat. Om dit wit vlakje zwart te maken, MOET men het potlood gebruiken dat men in het kieshokje vindt. Wie meent dat hij op een andere manier zijn stem kan uitbrengen, b. v. door een kruisje naast een naam te zetten, bedriegt zich. Er mag op den kiesbrief geen en kel teeken voorkomen dan het zwart gemaakte witte vlak te midden van het zwart vierkant. Aan ieder kiezer zullen twee stem brieven ter hand worden gesteld; een witte voor de Kamer en een roo de voor den Senaat. Ieder kiezer moet stemmen op de twee stembrie ven en bovengaande onderrichtin gen gelden voor de twee stembrie ven. Na het uitbrengen der sten» moet de kiezer zijn twee stembrie ven in twee verschillende bussen steken. Ter gelegenheid van Goeden Vrijdag, zendt K. V. R. O. uit in den namiddag van 2 tot 3 uur. Het St-Lodewljksknapenkoor van Loke ren, o.l.v. Eerw. Heer Van Renterghem voert een stemmig liederrecital uit, aan gepast aan de gebeurtenis van dezen dag. Tevens worden door den Declamator Pieter Dekelver, fragmenten voorgedra gen uit de Polyptiek van het Heilig Bloedvan Priester-Dichter Gery Hel- derenbergh. Deze uitzending zal een zeer gewijd ka rakter dragen en de luisteraars, op Goe den Vrijdag, ook langs de radio, ter me ditatie aanzetten. HIER HET VOLLEDIG PROGRAMMA. Te 14 uur; 1. Fono: Wir setzen uns mit Tranen nieder, Bach. 2. Voordracht: a) De wijnpers uit de Polyptiek van het Heilig Bloed, van Gery Helderenbergh. 3. Fono: Adagio uit «Toccata», Bach. 4. Relai: Kinderkoor van het College van Lokeren o.l.v. Eerw. Heer Van Ren terghem. a) Nos autem gloriari oportet (introï tus uit de Mis van Witten Donderdag), b) Omnes amici mei, Pater Bernar- dinus d'Hooge, Minderbroeder (uit den bundel Heilig Uur c) O Hoofd vol bloed en wonden, J. a Bach (bew. door Eerw. Heer Van Renterghem). d) Langs den weg Remi Ghesquiere. e) Aenhoort lek sal beginnen, Flor Peeters. f) Op Golgotha, Henri Pochet. g) Slot uit het Passieverhaal. h) Wil in uw huis aan Christus' Kruis de plaats van eere geven (Jaak Opso- mer). 5. Voordracht: b) De Pelicaan uit de Polyptiek van het Heilig Bloed, van Gery Helderenbergh. 6. Fono: So ist mein Jesus nun ge- fangen, Bach. 7. Voordracht: c) «Judas», uit de Polyptiek van het Heilig Bloed, van Gery Helderenbergh. 8. Fono: Es 1st volbracht. Bach. 9. Voordracht: d) Het triomf eer end Kruisuit de Polyptiek van het Heilig Bloed, van Gery Helderenbergh. ontvingen we volgend aangeteekend schrijven, geteekend door dt Heeren Adv. Leuridan en Adv. Verstraete: leper, den 27-3-1939. Geachte Heer, Op verscheidene plaatsen ln het arron dissement en in De Poperingenaar van 20 dezer heeft U de Vlaamsche Nationa listen beschuldigd een Duitsche politiek te voeren. Wij dagen U uit tot een tegenspreke- lijk debat over volgend onderwerp: Voert het V. N. V, een Duitsche politiek en welke Is de Inzet der verkiezingen? U mag do plaats in het arrondissement leper, dag en uur, bepalen op voorwaard* dat het debat vóór 2 April weze, behalv* Donderdag en Vrijdag. Hoogachtend, J. Leuridan, Verstraete, Den Heer Valeer Sansen Uitgever Popëringe. hebben we volgend antwoord gezonden: Poperinge, 29-3-1939. Heer Volksvertegenwoordiger Leuridan, leper. Geachte Heer, Goed uw aangeteekend schrijven van 27n dezer ontvangen. Waar staat er in ons blad te lezen dat wij beweren dat V. N. V. een duitsche po litiek voert? Vindt Ge dat ln de arti kels die we overnamen uit De Courant of uit «I De Tijd Dan kunt Ge naar De Courant of naar De Tijd schrij ven. Steeds hebt Ge een politiek gevoerd van a Belgie Kapot Iloe lang is het geleden. Heer Leuridan, dat Ge ln de Kamers verklaardet: WIJ ZULLEN DEN BELGISCHEN STAAT NEERHALEN, OM OP ZIJN PUINEN DEN HEERLIJKEN DIETSCIIEN VOLKSSTAAT OP TE BOUWEN We lezen in De Courantvan heden 29 Maart: In December 1933 hield Volksvertegen woordiger Leuridan een rede waar hij on der meer verklaarde: «WIJ VREEZEN ZEER DAT HET BITTERE OORLOG ZAL WEZEN. ALS HIJ MOET LOSBRE KEN IS 'T EEN WAALSCH BELANG DAT FRANKRIJK HEM OPNIEUW WIXNE. 'T IS VLAANDERENS BELANG DAT DUITSCHLAND HEM WINNE, OP DAT HET FRANSCH OVERWICHT EIN DELIJK GEBROKEN WEZE: VOOR VLAANDEREN EN VOOR NEDERLAND VRAGEN WIJ DIT Nu schijnt Ge bevreesd voor uw poli- tiek van «Belgie kapot». Ge zwijg» toch over ln uw laatste manifest. Of zwijgt Ge er enkel over uit opportunisme tot na de kiezing, omdat Ge wel weet dat onze Vlaamsche menschen daarover niet aan te spreken zijn? Uw politiek is een rampzalige politiek voor ons Land en voor Vlaanderen. Kwestie publiek debatteeren: de onder vinding opgedaan bij onze onderhandelin gen na de laatste Gemeenteverkiezingen heeft mij geleerd dat onderhandelingen met V. N. V.-Afgevaardigden tot niets dient, gezien deze hun woord niet houden en feiten loochenen die ze wel weten waarheid te zijn. (Bewijs hiervan: Ver klaring Heer Adv. Verstraete in zake on der ons blijven van eenige punten onzef besprekingen; Bijeenkomst van Heer Adv. Beschrijver V. N. V. met Heer Dr Langbeen Rex, op 10 December ten hulz* van Heer Dr Langbeen van 10 >4 uur 's avonds tot 1 !-j uur 's nachts. Op onz* bijeenkomst van 22 December waar Gij en Meester Verstraete aanwezig waart werd die bijeenkomst door Meester De- schrijver bevestigd: later werd zij in Strijd geloochend. Ik voeg er hier bij wat ik U zegde op die bijeenkomst van 22 December: Op 17 December kreeg ik het bezoek van Heer Dr Langbeen die mij zegde: «Advokaat Deschrljver kwam mij Zaterdag 11. bezoeken 's avonds te 10 4 uur en bleef tot 1 'A uur. Tijdens onze be» sprekingen stelde Advokaat Deschrljver voor dat V. N. V. en Rex samen van d« Katholieken zouden eischen dat Heer Gombert zou Burgemeester worden en hl] Eerste Schepen, er bij voegend: DAN ZOUDEN V. N. V. EN REX 1)E KATHO LIEKEN KUNNEN DE NEK T'OEWKIN- GEN Dr Langbeen voegde er bij: Ik heb dat voorstel niet willen aanvoerden. Heb ik dat U gezegd of niet? Mr D* Vioo en Heer Hil. Lefebvre roep ik in al* getuigen. Gij noch Heer Yerstraet* hebben er geen woord op gesproken. Enkel Heer Beschrijver heeft er op geant woord. Druk eens wat hij er heeft op geantwoord?). Met politiekers die geen woord houden moet men noch debatteeren noch onder handelen. Na zulk debat zouden wij niet beter dan te voren weten welke po litiek V. N. V. voert en welke bij U de in zet is der kiezing: Twist en tweedracht zaaien, uw inzichten verdoezelen. Wordt er wel meer betracht? Meent Gij ook niet dat de menschen daar beginnen genoeg van krijgen? Staak uw opruierswerk, uw misnoegd- heid-zaaierij; help ons iets verwezenlij ken, Vlaanderen en den Godsdienst ten bate. Hoogachtend, V. Sansen. Uw schrijven met mijn antwoord zal in mijn weekbladen verschijnen. Ik zend U dit antwoord per spoedbestelling om U den tijd te geven er mede te handelen naar goeddunken. Tijden van beroering. Tijden van inkeer, Stemt voor K. V. V. Geen wanorde meer. 1 STEMT voor de KATHOLIEKE VLAAMSCHE VOLKSPARTIJ' Woensdag avond 11. .werd te Roeselare een groote katholieke meeting gehouden waar Hr Sap, oud-minister, katholiek kandidaat, het woord moest voeren. De zaal Patria liep bomvol, minstens 1500 menschen verdrongen zich in de zaal. Hr Tolienaere, van V.N.V., was er aanwezig met een 100-tal V.N.V.ers. Hr Dlerkens, socialistisch kandidaat, die door den Hr Sap reeds een afstraffing kreeg te Izegem, was weer aanwezig en wilde opnieuw het woord voeren. Er werd hem geantwoord dat hij reeds gelegen heid had gehad zijn standpunt uiteen te zetten en dat de katholieke vergadering niet ingericht was ten zijnen behoeve. Hr Dierkens droop woedend af, uitgelachen door de gansche zaal. Na de spreekbeurten van de HH. Sena tors de Pelichy, Desmedt en Allewaert, kwam aan het woord Hr Sap, die luid ruchtig toegejuicht werd. Hr Sap zette eerst uiteen waarom Hr Tolienaere aanwezig was op de vergade ring. Hr Tolienaere heeft spreker, in de klesmanifesten van V.N.V., op allerlei wij ze beleedigd. Hr Sap verklaart dat hij daarvan genoeg heeft en er eens flink zal op antwoorden (wat ook gebeurde). Daar om heeft hij Hr Tolienaere de toelating gegeven' zijn aantijgingen te komen »iit- eenzetten in die vergadering. In zijn verdere rede weerlegde Hr Sap al de aantijgingen en beweringen van Hr Tolienaere, dit op zeer duidelijke wijze. Hierover stippen wij o. m. aan dat Hr Sap nog steeds een concentratie wenscht maar dat zulks niet mogelijk is met lieden die de vernietiging van den Belgischen Staat nastreven. Deze verklaring werd geest driftig toegejuicht. Aangaande het buitenlandsch gevaar, dat thans werkelijk bestaat, deed Hr Sap uitschijnen dat we onwrikbaar beslist zijn de integriteit van ons land te verde digen tegenover gelijk wie, dat onder geen voorwendsel vreemde inmenging in onze binnenlandsche politiek kan geduld wor den. Deze woorden werden ook stormach tig toegejuicht. DE HOUDING VAN IIET V.N.V. Aangaande de houding van het V.N.V. verklaarde Hr Sap het volgende: Hier, in verband met de Vlaamsche Nationalisten, wil ik zeer eerlijk zijn. Ik zeg hier nu, op deze groote katho lieke vergadering wat ik overal heb gezegd. De groote meerderheid der 'aangeslotenen bij het V.N.V., de groo te meerderheid der leiders van het VfN.V. zouden niet meer dan wij die vreemde tusschenkomst dulden en zijn, evengoed als wij zelf, beslist de integriteit van 't land te verdedigen. MAAR SOMMIGEN, DOOR HUN DWAZE EN ONBEKOOKTE UITVAL LEN DAT BELGIE NIET LEEFBAAR IS EN KAPOT MOET, DOOR HUN VERKLARINGEN DAT HUN IDEAAL ER IN BESTAAT BELGIE TE VER NIETIGEN, DOEN ONTZETTEND VEEL KWAAD. HET IS M. LEURI DAN DIE IK HIER BEDOEL. De Hr Sap leest hier sommige der ver klaringen af, die de Hr Leuridan onlangs nog, in Januari, in 't Parlement heeft ge daan. Hij keert zich dan rechtstreeks tot den Hr Tolienaere en zegt hem: c Tot nu toe heb ik u nergens in mijn meetings vernoemd, maar nu dat ik u hier voor mij heb en dat u durft beweren dat ik lieg en u belas ter, zeg ik u dat u ook een van de zen zijt die de specialiteit hebben on gehoorde dwaasheden te vertellen. En nu vraag ik u, op den man af; ge zien de omstandigheden waarin wij ons bevinden, gezien het buiten landsch gevaar, durft u nog de thesis verdedigen die u herhaaldelijk ver dedigd hebt, in 't parlement, zoo bijv. in Juni en December 1937, deze na melijk: 1. Dat in uw inzicht, de zelfregeeriug van Vlaanderen, slechts de eerste stap u naar de definitieve vernietiging vau België en de vestigingvan den Ijlet- schcn staat; 2. Dat de activisten maar een onge lijk hebben gehad en 't is van niet ge slaagd te zijn. En dat, indien de om standigheden het u toelaten, u meer en beter zult doen dan zij gedaan hebben en dat er duizenden Vlamingen zijn di* bereid zijn hetzelfde te doen. Hr Tolienaere staat daarop recht en antwoordt: Ik houd alles staande, ik trek niets terug.(Oorverdoovend ge- Jouw). Hewel! antwoordt daarop de heer Sap, ik zeg u dat zulks de taal is van een onverantwoordelijke, een taal die den vijand dient die op ons loert (storm, toej.), een taal die morgen de overgroote meerderheid van de leden van het V.N.V. van verontwaardiging zal doen opspringen, want zij ook wil len het behoud van het land en ver werpen vreemde tusschenkomst. Ik zeg u dat het niet waar is dat dui zenden Vlamingen u hierin zouden volgede Vlamingen zijn meer waard dan dat (storm, toej.), IK ZEG U DAT INDIEN UW THESIS MOEST KUNNEN DOORGEVOERD WORDEN, MORGEN NIET ALLEEN BELGIE ZOU VERDWENEN ZIJN. MAAR OOK VLAANDEREN EN DAT DE VLAMIN GEN DEFINITIEF VAN ALLE ZELF STANDIGHEID ZOUDEN BEROOFD BLIJVEN (storm. toej.). De Hr Sap weidt verder daarover uit en sluit zijn prachtige rede met een op roep om, op 2 April a. s., een stem uit t* brengen met de dubbele beteekenis den financleelen toestand in orde te brengen en front te maken tegen het buiten landsch gevaar. (Storm. toej.). flllHIlIHIIIIIIHIIIUISII TREKKING DER 3 SNEDE 1939 Zaterdag avond had. te Leuven de trek king plaats der 3» Snede 1939 van de Koloniale Loterij. DE LOTEN VAN 100 FRANK: Winnen 100 fr. de Nrs eindigend op: 2 DE LOTEN VAN 500 FRANK: Winnen 500 fr. de Nrs eindigend op: 08 DE LOTEN VAN 1.000 FRANK: Winnen 1.000 fr. de Nrs eindigend op: 278 DE LOTEN VAN 2.500 FRANK: Winnen 2.500 fr. de Nrs eindigend op: 091 DE LOTEN VAN 5.000 FRANK: Winnen 5.000 fr. de Nrs eindigend op: 8658 6941 DE LOTEN VAN 10.000 FRANK: Winnen 10.000 fr. de Nrs eindigend op: 9851 1356 DE LOTEN VAN 25.000 FRANK: Winnen 25.000 fr. de Nrs eiudigend op: 55198 46434 49300 15201 25067 63581 73899 41515 DE LOTEN VAN 50.000 FRANK: Winnen 50.000 fr. de Nrs eindigend op: 06725 63494 DE LOTEN VAN 109.000 FRANK: Winnen 100.000 fr. de Nrs eindigend op: 63885 40662 DE LOTEN VAN 250 000 FRANK: Winnen 250.000 fr. de Nrs eindigend op: 214709 449027 517033 HET LOT VAN EEN MILJOENi Wint één miljoen, het nummer 496808

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1939 | | pagina 2