lepersche Folklore Groote Wedstrijd I IEPER f Prijs: 20=000 Fr. La Rose effeuiiiée WEKT DE GAL VAN UWE LEVER 0P- Groote Katholieke Meeting te leper Ds Werkhuizen E. R. LATAIRE Gehr. DE XVIe HANDELSFOOR LEENINGEN AAN IfDFREEN Goede Vrijdag voor de Melaatschen te leper HUIS AIMÊ GRUV/EZ 2j1 ?OT,E*ST,R- IEPER Kr. Middenstandsbond REUZENT0M80LA ROUWBERICHTEN VAfANTÏF REIZEN IN AUGUSTE BONTE Gezichtkundige DE STUERSSTRAAT, 27, IEPER PACHA CICHOREI CINEMA COLISEUM - IEPER DE JUWEEIEN IN GOUD ,t f ,18 KARAAT ARRONDISSEMENTS RUBRIEK DER K.A.J. IEPER Poursuife (Aclitervoigimg) DE ZWAARSTE VALLING DENTISTE Plechtige Communie MEVROUWEN, CLAES VANDERMARLIERE- DEPUYDT «VOORUITZICHT- IEPER. Zullen op Paschen in de Halle te IEPER TE NTOONSTELLEN WE ZENDEN ONS BLAD TE IEPER K.A.J. IEPER Onze Paasehactie 1S33. Paschen nadert... Onze Paaschaktie ls reeds flink Ingezet. Veel wordt ervoor gedaan. Gebeden wor den aan iedereen gevraagd voer 't wei- lukken van onze Paaschaktie. Ge zult misschien zeggen: «Ja, Ja, ge spreekt wel van Paaschaktie, en ge doet er misschien veel voor, maar wat is dat eigenlijk Paaschaktie? Wat beoogt ge daarmee? Welnu, wij, Kajotters. door onze Paaschaktie trachten de arbeidersfamilie en bijzonderlijk de jonge arbeiders te be reiken door de verspreiding van ons Paaschblad dat aangepast is aan 't le ven van de jonge arbeiders. De Paaschaktie is niet alleen voor de Kajotters, maar wel en hoofdzakelijk voor alle jonge arbeiders, zonder uitzon dering, van de stad of parochie. Ter voorbereiding van Paschen houden wij gezamenlijk een Jeugdwake, of Heilig Uur. in een bepaalde Kerk of Kapel, ter voorbereiding van de Paaschbiecht. En eindelijk op Paschen zelf, op dezen heerlijken, blijden dag, houden wij, jonge arbeiders (Kajotters en niet-Kajotters) samen onzen Paschen, waarna wij een Paaschfeest houden, dat bestaat uit: een heerlijk Paaschontbijt en een feestverga- dering, waarin wij Paschen beter zullen leeren begrijpen. Allo! Allo! Hier de Kajotters. Ieder jonge arbeider onzer stad wordt vriendelijk uitgenoodigd tot ons Paasch feest, dat plaats grijpt op Paschen, 9 April, te 7.30 uur, in St-Jacobskerk, voor alle jonge arbeiders der stad leper. Daar na in de Congregatiezaal: Paaschontbijt en Paaschviering. Persoonlijke uitnoo- diging volgt. Vergaderingen K.A.J. St-Jacob: Op Zaterdag 1 April, tweede groepleidersvergadering te 7.30 uur. Ieder groepleider weze er stipt op post, St-JACOB en KRUISSTRAAT: Op Woensdag 5 April, Jeugdwake of Heilig Uur te 7.30 uur in de Congregatiezaal voor de Kajotters van St-Jacob en de Kruisstraat. Ieder Kajotter weze er stipt op post. Mededeclingen aan de jonge ar beiders. Voor de Paaschbiecht: Op Paaschza- terdag, in alle kerken vanaf 3 uur. vanaf 500 fr. mits afsluiting van levensverzekering. HYPOHTEKK» LEEXINGEN 1® en 2® rang. Ik kom ten huize. D'HAESE-THIERENS, Waa.mun.tcr, Bijvoegsel aan «De Kalle» van 2-1-39. Be aanstaand^ Randelsfoor zal waardig zijn van hare voorgangers. Het getal deel nemers is even belangrijk en de tombola zal ten zeerste aantrekkelijk zijn. De stands wedijveren in schoonheid en nieuwigheid, en buiten radiomuziek. zul len de bezoekers vergast worden met een aantrekkelijk accordéon-concert aan den stand van den Heer De Hollander. De Openingsplechtigheid heeft plaats op Witten Donderdag 6 April, te 14 uur, in de lokalen der Middelbare School en de tentoonstelling is voor het publiek toe gankelijk op volgende dagen en uren: Donderdag 6 April, van 14 tot 19 uur. Vrijdag 7 April, van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 13 uur. Zaterdag 8 April, van 7.30 tot 12 uur en van 13.30 tot 19 uur. Zondag 9 April, van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 19 uur. Maandag 1.0 April, van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 19 uur. Ook ce beroepschool ln de Meenen- straat zal, terwijl de leerlingen aan het werk zijn, mogen bezocht worden op Vrij dag 9 April van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur. Verscheidene goed befaamde muziek maatschappijen van het omliggende ver- leenen hun medewerking om, samen met de Iepersche muzieken, hier tijdens de Paaschdagen en ter gelegenheid der Han delsfoor, een waar muziekfestival te hou den. Indien het weder gunstig ls zal ons goe de stad leper nogmaals zooals de voor gaande jaren, met de handelsfoor enkele harer schoonste dagen beleven. Het bestuur der Handelsfoor herinnert aan de leden der Handelskamer de inrich ting der tombola en bidt hen hunne ge schenken te willen zenden aan den Heer Prosper Craye, Boterstraat. die ze met. dank zal aanvaarden of ten huize zal doen afhalen bij degenen die er het ver zoek toe uitdrukken. De tentoonstellers worden verwittigd dat alle stands op Zaterdag 1 April 's na middags door het bestuur zullen afgetee- kend worden en dat zij reeds vanaf Maan dag 3 April met de inrichting ervan zullen kunnen aanvangen. Voor alle aanslui tingen aan de electriciteit in de Middel bare School moeten de tentoonstellers zich wenden tot den Heer André Lacante, Rijselstraat, en voor de aansluitingen in de Laken-Halle tot den Heer Omer Ste vens, Vanden Feereboomplaats. Moden-artikelen in 't Groot KleerstofTcn Witgoed, Merceriën. Sujetten, enz. Specialiteit van Gordiinen en gemaakte Stoors. Fourraren - Herstellingen. dicht bij de Halle Tel. 60 leper <o> Vriend, hebt gij veel hoofdpijn, soms zenuwkoortsen in het hoofd? Negen maai op tien komen de ze voort uit flauwte van bloed. Hewel, genees de oorzaak «m ge heel daar.an bevrijd te blijven, en het beste middel is de goede THEOBROMA: geloof ondervinding, vriend. Bij alle HH. Apothekers te Doperinge. Schoenen gestolen. De genaamd» Coff. Jan, 18 jaar. woonachtig te Moes- kroen. was met een makker per tandem naar leper gekomen, Zondag namiddag, en er een paar schoenen gekocht, welke langs achter op de flets vastgemaakt werden. Vooraleer de stad te verlaten wa ren ze de herberg De Visscherin de Boterstraat binnengegaan, den tandem tegen den gevel plaatsend. Toen ze te 23.15 uur voornoemde instelling verlieten, was het pakje, de schoenen inhoudende, verdwenen. De dief zal er echter weinig mede kunnen aanvangen, daar een van de twee schoenen speciaal gemaakt was voor een misvormde voet. Klacht werd ten politiebureele nedergelegd. Op Goeden Vrijdag was het de ge woonte de melaatschen alhier geheel den dag vrij te laten. Volgens de Keure moch ten deze evenwel niet nader dan 40 voet van 't Vleeschhuis en van de vischbanken koniep op 10 schellingen boete. Eep herbergier mocht ook geen me laatschen in huls aanvaarden op 3 pond boete. Daarom zorgde men dat er dien dag voor hen tenten opgeslagen waren op de markt, vóór de Donkerpoort. Daar waren ook tafels aangebracht, waarop voor eiken zieke een koek van 1 stuiver lag met een muntstuk erin van 3 groote penningen. Ten jare 1590 waren 23 Iepersche me laatschen en 168 vreemde opgekomen. Benevens hun prove of gift van 5 grooten, ontvingen deze van de stad nog 36 stui vers en die van den vreemde 26 stuivers. Daarbij,zegt Van Hermelghem, kre gen zij nog hun buik vol bier! J. C. Apothekersdienst. - ZonJagrust. Is heden Zondag alleen open van 8 tot 12 uur. en var. 1 tot 7 uur de Apotheek VAN WALLEGHE".:, Statiestraat, to. ZIELMISSEN OP ZONDAG 2 APRIL 1939. In SINT-PIETERS: Te 8 !i uur voor Georgette Blomme. In SINT-JACOBS: Te 7 'i uur voor Heer Mennens. Te 8 !s uur voor Marie Demeersseman 'EPER OMLIGGENDE 5ekr. Lange Torhoutstraat 13, IEPER K.A.J. - V.K.A.J. ter bevordering van de godsdien stige en zedelijke opleiding der ar beidersjeugd, verspreid over gansch het Arrondissement leper. INLICHTINGSBUREEL: Sociale Wetten Leerlingensekretariaat Inlichtingen van fiskalen aard Ambachtswerktuigen Patronendienst PALMPLECHTIGHEID Op Zondag 2 April wordt de verjaring herdacht van den zegevierenden intocht van Jezus in Jerusalem. Onze Palm plechtigheid te leper wordt dan ook opgevat en gevierd als een mach tige betooging Christus- Koning ter eere. Voor de palmplechtigheid komen de vier parochiën van de stad samen. 1. De wijding der palmtakken zal plaats hebben in St-Pieterskerk, te 9 uur. Zooals verleden jaar worden de geloovi- gen vriendelijk verzocht, zooveel moge lijk, een palmtak (buksboom) mee te brengen: zij die er geen hebben, zullen aan de kerkdeur een palmtak krijgen, die dan ook onder de ceremonie gewijd worden. 2. Daarop volgt de Palmprocessie die gaat langs de Rijselstraat, Neer- markt en Leet. Allen dragen den groenen palmtak en zingen o.a. het zegelled Christus vinciten het gekende lied Hosanna, Alio David 3. Die heerlijke Palmprocessie wordt besloten met de indrukwekkende ceremo nie van de Statie die gehoudeh wordt voor het zuidelijk portaal van St-Maar- tens. Daarna wordt, te 10 uur, de Plechtige Hoogmis gezongen in de Kathedraal. On der het zingen van het lang Evangelie (t.t.z. het verhaal van de Passie van on zen Goddelijken Zaligmaker) houdt ieder een den gewljden palmtak in de hand. Met de welwillende deelname van ons christelijk volk zal de palmplechtigheid groeien tot een schitterende hulde aan Christus-Koning. «o? DE GOEDE WEEK IN ST-MAARTENS Palmzondag. Te 9 uur Plechtige Palmwijding in Sint-Pieterskerk. Te 9 uur de indrukwekkende Palmproces sie langs do Rijselstraat, Neermarkt en Leet. De bewoners gelieven hun huizen te bevlaggen. Te 10 uur Plechtige Hoogmis in St-Maartens. 's Namid dags te 3 urn* Vespers en Lof, met Passie sermoen. Witte Donderdag. Te 7 uur Hoogmis met algemeene Paaschcommunie, bij voorkeur aan de Nutting der H. Mis. Heel den dag wordt het Allerheiligste uitgesteld op het rustaltaar. Te 3 uur Ceremonie der Voetwassching aan der tien arme lieden. Te 8 uur Plechtige Avonddienst met meditatie: 't is onze liefdewake bij den Goddelijken Zaligma ker. Daarna wordt het Allerheiligste pro- cessiewijze naar de sacristie overgebracht Goede Vrijdag. Vanaf 6 uur wordt de aanbidding van Witten Donderdag voortgezet. Te 7 uur het Morgenoflicie. Te 3 uur Kruisweg. Paasch-Zaterdag. Het Officie begint te 6 'i uur en de Feestmis wordt gecele breerd te 8 uur, IÏ. Communié aan'de Nutting. Vanaf 8 uur kan men ge wijd water bekomen. 's Middags (te 12 uur) eindigt de Vastentijd en is het gebruik van vleeschspijzen toegestaan. Hoogdag van Paschen. Onder de Plechtige Hoogmis, te 10 uur, uitvoering van de Sequentie Victim® Paschali van Aug. Reyns en het Benedictus van Ch. Gounod (a Capella). 's Namid- middags, te 3 uur, Sol. Vespers en Plech tig Lof, waaronder Feestpredicatie. «o» PRACHTIGE PRIJZEN: - Slaapkamer Naaimachien - Waschmachien Fietsen - Clubzetel - enz. enz. ter waarde van tienduizend frank. Prijs per lot: 1 fr. TREKKING: MAAND JUNI 1939. Een Eva's dochter aan het werk. De genaamde Godelieve L., wonende Nieuwstraat, had zich Zondag avond, om streeks 20 uur, naar de Cité Ligy begeven. Ze klopte bij zekere R. aan. Toen de be woonster de deur kwam openen, met haar kind op den arm, stootte Godelieve L. de vrouw op zij, liep naar den keuken en vervolgens naar de tweede plaats, waar ze verschillende voorwerpen ver nielde. R. was intusschen bij gebuurs om hulp geloopen, doch toen deze opdaag den, had de vrouw het hazenpad gekozen. Klacht werd ten politiebureele neder gelegd. IEPER. Familie, Vrienden en Kennissen worden vriendelijk uitgenoodigd tot het bijwonen der JAARMIS, die zal gecelebreerd wor den op Maandag 10 April, 2" Paaschdag, te 9 uur, in St-Jacobskerk, voor HEER ROBERT RONDELEZ Echtgenoot van Vrouw Maria Knockaert. «o» IEPER. Vrienden en Kennissen worden vrien delijk uitgenoodigd de ZIELMIS te willen bijwonen -welke zal plaats hebben in de St-Jozefskerk der Paters Karmelieten, op Zondag 2 April, te 9 uur, tot ziellafenis van Heer en Vrouw PETRUS DEFEVEE—SENNESAEL, DE KATHOLIEKE VLAAMSCHE VOLKSPARTIJ EN DE KIEZERS VAN- HET ARRONDISSEMENT IEPER Het werd ln de laatste jaren door het verloop der politieke gebeurtenissen dui delijk bewezen dat het land onmogelijk door een stevige, stabiele regeering kan geleid worden, zoolang de socialisten de sterkste partij blijven in het land. We hebben gezien hoe de eene regeeringen de andere zijn opgevolgd en hoe ze alle maal na zeer korten tijd gestruikeld zijn, omdat er niet een sterke macht was om ze staande te houden. Onze menschen zijn het tragische kluchtspel van de staatsleiding beu ge worden en zooals het licht in de natuur in zijn volste pracht straalt onmiddellijk na den storm, zoo is het in de geesten van onze kiezers weer klaar geworden, dat de orde in het land slechts kan her steld Worden, wanneer er weer een par tij, die op de eeuwenoude, onwankelbare beginselen van waarheid en rechtvaar digheid gebouwd staat, en die met wijs heid en omzichtigheid te werk gaat, de leiding van het land kan in hand»-" krijgen. Door heel het land weerklinkt dan ook de wekroep: Wij zijn het politieke ge knoei der laatste jaren beu en daarom: DE KATHOLIEKE PARTIJ TERUG AAN DE LEIDING! Dat bewees ook de talrijke opkomst op de vele meetings, die over heel ons Ar rondissement, tot in de kleinste gehuch ten toe, door de K. V. V. werden op touw gezet. De K. V. V., juist omdat ze de eenige partij is van orde en tucht, en de eenige partij die met een breeden kijk over de zaken, beantwoordt aan al de behoeften en levensomstandigheden van al de lagen der bevolking, gaat dan ook met zege zekerheid de verkiezingen van 2 April te gemoet. Het socialisme heeft bewezen dat het niet in staat is de leiding van het land in handen te nemen. Het liberalisme is de partij dis sinds jaren lijdt aan een slepende tering en met den druk van geheel haar lijf weegt op de gezondmaking ran ons volk. Rex. aan wien het mangelt aan een positief programma, is tengevolge van' zijn negativitsit, in staat van ontbinding. 0ns Vlaamsche Volk is niet rijp voor het op een failliet uitloopend experiment waartoe hst V. N. V. ons zou brengen. Alle verstandige kiezers, met een kla ren kijk op dë zaken, zien dan oök in, dat de KATHOLIEKE PARTIJ de eenige is in wien ze hun volle vertrouwen kun nen stellen en de eenige die met zulke mannen en zoo'n alles overwinnende een dracht, voor het kiezerskorps in ons Ar rondissement kan verschijnen. Onze arbeiders kennen hunnen flinken verdediger, M. R. DE MAN, die steeds op de bres stond om hun belangen te behar tigen. De inwoners van leper en omliggende kennen M. J. VANDERGHOTE, wiens be stuurskwaliteiten ze sinds jaren reeds mochten ondervinden in de hoedanigheid van Burgemeester van leper. Daarom waait het als een rukwind over heel het Arrondissement: DE KA THOLIEKEN zullen er op 2 April twee doorhalen: met R. De Man gaat ook Burgemeester Jan Vandcrghotc naar de Kamer. Daarom stemt allen als een man voor de Katholieke Lijst: Nr 4. BORSTBALSEM A. KESTELIJN verzacht na den eersten dag en ge neest volkomen hoest, griep, bron- chiet en alle ziekten der luchtpijpen en van den borst. Te verkriigen: Apotheek KESTELYN- DE GRAEVE. Gasthuisstr., 14, Poperinae. ONTHULLINGEN In Voor Allen kondigt Missiaen sen- sationneele onthullingen aan betreffende de Commissie van den Openbaren On derstand. Tot hiertoe was het Degrelle die gespe cialiseerd was in ophefmakend nieuws: tal van politiekers werden ervan beschul digd millioenen en millioenen op een of andere manier, uit de staatskas ont vreemd te hebben. AI die pourris wilde hij met den bezem wegborstelen; al die schandalen werden door hem geschand vlekt. Is M. Missiaen jaloersch geworden van de lauweren geplukt door den Rexist De grelle? Zal le beau Léon een mededin ger vinden in le bel Edgar In elk geval 't is een schandaal van belang waarmee M. Missiaen voor den dag komt of liever komen zal: Er is Im mers spraak van millioenen die, hadden kunnen ontvreemd worden. Men belooft ons onthullingen over een mislukte kle rikale poging om voor eenige millioenen frank eigendommen van den Openbaren Onderstand te ontvreemden ten voordeele der klerikale werken Ziedaar het thema waarop Missiaen zijn historie-a-la-Degrelle brodeeren zal. En wanneer zal die verschrikkelijke bom ontoloffen? Het zal gebeuren binnen kort als we ('t is M, Missiaen die spreekt» over den' rioodigen tijd en plaatsruimte zullen beschikken Thans ontbreekt hem het een en het ander. Alles wordt in beslag genomen door de vervloekte Communisten die de verkiezing van M. Missiaen in gevaar brengen. Hij zal eerst, on 2 April, de Commu nisten te kóelen leggen. Daarna zal hij de klerikale pourriskort en kleine slaan. En oo hun lijken zal dan zegevierend verschijnen en staan pronken de held haftige redder van het erfgoed van den Openbaren Onderstand. Den Ieperschen Degrelle, heil! YAIAHIIE AUTO_CAR LOURDES, 9 dagen, langs Lisieux, Bor deaux, Biarritz, Rocamadour, Parijs, enz. aan de zeer genadige prijs van 950 fr., alles inbegrepen, hotels 1® rang. ZWITSERLAND, 9 dagen, Verdun, Zu rich, Lucerne, Kiissnacht, Rigi, Interla ken, Jüngfrau. Berne, Genèye, enz. Bui tengewone prijs 1195 fr. Hotels 1® rang. Uitgebreid programma dezer reizen wordt op aanvraag gezonden en dit zonder ver bintenis. G. VERLEYE, Tel. 353. Kortrijkstw. 31. - Ingelmunster. «DE VEREENIGDE HOFBOUWLIEFHEBBERS Het Beheer der Vereenigde Hofbouw- liefhebbersnoodigt de leden vriendelijk uit de Algemeene Vergadering te willen bijwonen op Zondag 2 April, te 2 uur, in 't gewoon lokaal BelfortRijsel straat Nr 9 te leper. DAGORDE: 1. Verslag dor voorgaande vergadering. 2. Voordracht over Het kweeken van kiekens door Heer R. Platteau. 3. Mededeelingen. 4. Beoordeeling der aanbrengsten. 5. Prijsloterij. VAKSCHOOL VOOR JONGENS Meenenstraat 18, leper. Ter gelegenheid der 16" Handelsfoor zijn de lokalen der Vakschool, werkhuizen, teeken- en theorieklassen, toegankelijk voor iedereen, voor allen die belang stel len in het Technisch Onderwijs, op GOE DEN VRIJDAG 7 APRIL, van 9 tot 12 u. en van 2 tot 4 u.; op TWEEDE PAASCH DAG, van 10 tot 12 u. en van 2 tot 4 u. Vrijen, kosteloozen ingang, Meenenstr., 18, leper. Iedereen is welkom. zoek' der Trouw Bediend TE SAMEN 50.090 FRANK PRIJZEN. VRAAGT DE VOORWAARDEN AAN UWEN WINKELIER, EN ANTWOORDT VOOR DEN 15 JUNI. Wil niet aanstonds den moed verlie zen omdat gij aan hoofdpijn lijdt. Uw pijn zal aanstonds genezen met een on kel MONOPOEDER der Apotheek H. No- tredame van Poperinge; te koop bij den Apotheker Depothouder. Te verkrijgen in alle Apotheken. IBBBBSBBBasaSESSIBSSBaaBSESB Naamiooze Vennootschap Chr. Volkshuis, St Jacobsstr., 30. lel. 376. RADIOLUISTERAARS Op heden Zondag 2 April, te 8 uur 's avonds, wordt opnieuw door de zorgen van het Mannenverbond voor Katholieke Aktie een godsdienstig concert uitgezon den door Radio-Kortrijk, met een spreek beurt in betrek met de Paaschaktie. Het onderwerp luidt: Door het Mis-aposto- laat helpen we Jezus' verlossingswerk voltrekken Als U den droevigen toestand van onze huidige wereld beschouwt, ziet U niet al lerklaarst. 9at .de hOQ^Ïoqpaak ,van de tegenwoordige oujust ligt in de verwij-, dering onzer maatschappij van Christus en de Kerk. We moeten terug naar Hem boven Wiens Kribbe de Engelen zongen: VREDE aan de menschen van goeden wilDat betracht het Mannenverbond voor Katholieke Aktie. Werkt naar de mate van uw vermogen mede en stemt onder meer heden Zondag avond te 8 uur af op Radio-Kortrijk. worden verkocht met de meest WAARBORG bij VANLEDE, Goudsmid, Boterstraat 6 - IEPER. .Vermakingen en verwisselingen. De grootste keus. IN DEN OPENBAREN ONDERSTAND De historie loopt ten einde. Hetgeen wij verleden week voorspeld hebben is gebeurd. Gezel Missiaen heeft laten weten aan partijgenoot Michiel dat hij alleen, Ed gar Missiaen, bevoegd en bekwaam was om te gaan zetelen in de Commissie van den Openbaren Onderstand. En Michiel heeft moeten plaats maken voor zijn plaatsvervanger. Missiaen is dus opnieuw lid van de Commissie. Maar het is langs het achter poortje en dank zij het afsterven van Schepen Lemahieu, dat hij er in is. Zoo niet was en bleef hij man van buiten. Dinsdag 11. werden de twee nieuwe le den geïnstalleerd: de flinke Advokaat Delobel. Katholiek, en Edgar Missiaen, de socialistische welweter. GOEIE VRIJDAG 3 URE!!! Van huis tot huis brengen de Kajotters hun Paaschboodschap door hun Paasch blad - Nieuw LevenU jonge arbei ders werd een boekje, een Paaschtrakt der Kajotters ter lezing in de hand ge stopt. En nu nog een vraagje. Wanneer op Goede Vrijdag, te drie uur, door de wer king van de Kajotters, bij de patroon uwer fabriek of atelier, het werk zal stil gelegd worden, wat zult gij dan doen? Van U die met onze Kajotters op het werk staat, verwachten wij, dat, als alle werkgedruis zal zwijgen, U ook het hoofd zult buigen en durven de dood van Kris- tus herdenken. Van U jonge arbeiders, die in een fa briek werkt waar de machines voort zul len draaien verwachten we toch, dat U enkele oogenblikken ingetogen bij uw werk zult staan. En dan van de vele jonge arbeiders, die in 't bureel of langs de baan werken, van U verwachten we, dat ieder, volgens zijn midden en op zijn manier de verlossing zou gedenken. Van U dan broers, die werkloos zijt, en zich thuis bevind in de familie, verwach ten we dat ge allen in den huiskring, sa men rond het kruis geschaard zult bidden. Als we op Goede Vrijdag die daad heb ben durven stellen, <^en dood van Kristus te herdenken, waarom zouden we dan op Paschen aarzelen om onzen Paaschplicht te vervullen? Na onze Paaschbiecht zullen we dan met rein gemoed die vreugde aanvoelen, die alleen kristene menschen aanvoelen, wanneer ze den Heer in hun hart ont vangen hebben. Dan zullen we ons voe len herleven, niet in die zwoelige atmos feer, maar in een diep tevreden zijn van den innerlijken mensch. Maar met onzen Paschen te houden, is het nog niet afge- loopen, want verder moeten we dan onze Zondag Heiligen. Dat doen we niet met in de danszalen te zwieren, de dwaaste films te gaan bezien,*e flirten of te drin ken, maar met in de huiskring de vreugde van 's morgens verder te beleven. ZATERDAG 1 APRIL, te 8 uur. ZONDAG 2 APRIL, te 1 tc 5, te 8 Yt n. MAANDAG 3 APRIL, te 5 en tc 8 K De groote Fransche film met JACQUELINE FRANCELL, ALICE TISSOT en de kleine Gabriclle Farguette (DE ONTBLADERDE ROOS) Dramatische komedie van Georges Palu. Meesleepend muziek van Jane Bosch. Diep ontroerend voor volkspubliek, schetst de belooning in het betrouwen op de kleine H. Theresia van Lisieux. Mag niet ver ward worden met de film die i "oeger, vooraleer de klankinstellingen L ronden overal met succes werd vertoond. Thans moet die nieuwe Fransch gesproken en gezongen productie in niets bij de vroe gere stomme film onderdoen, integendeel. Als tweede groote film; de Metro-Goldwyn-Mayer productie Groote avonturenkomedie waarin de' hoofdrol vertolkt wordt door de kleine Donald-Mc Coy, bijgestaan door Chester Morris en Sally Eilers. Nieuwsberichten Gaumont KINDEREN ALTIJD TOEGELATEN. Prijzen als naai' gewoonte. DE GOEDE WEEK IN SINT-JACOBS In de Goede Week viert de H. Kerk het groote geheim van onze Verlossing door het Lijden en den Dood van den Zalig maker. We moeten ons zoo nauw mogelijk aan sluiten in haar viering van de Goede Week. Maak, zoo 't mogelijk is, de Palmpro cessie mee, en houd er alleszins aan in den namiddag het laatste vastensermoen bij te wonen. De morgendiensten van Witte Donder dag, Goede Vrijdag en Paaschzaterdag zijn zoo treffend en zoo aandoenlijk. Woon ze naar de mate van het mogelijke bij. Is er een geschikter dag dan Witte Donderdag om uw Paaschplicht te ver vullen en Goede Vrijdag om de Kruis wegoefening te verrichten? Op Goede Vrijdag, te 3 uur, moest de Kerk bomvol zijn, om de grootste van alle wereldge beurtenissen te overwegen: Christus' dood. Tot heil van de menschen gaf Hij zijn Leven. Gedoopte menschen viert de Goede Week! to» op een paar dagen genezen met de ver maarde PULMO CACHETTEN van Dok ter-Special. Fago. Het strafste geneesmid del om dc slijmen tc doen lossen, onmis baar v. bronchiet en astlima. Op tijd geno men, geneest tering en zet een fleurusaanval stop. Eijcht de echte. In alle goede Apoth. Hoofddepot: Apoth. F. Misotten, GEEL. TOEKOMENDE WEEK de zoo gunstig gekende Nederlandsche film, die overal succes boekt: PYGMALION» met Lilly Bouwmeester. BINNEN KORT: SNEEUWWITJE EN DE ZEVEN DWERGEN - BLANCHE NEIGE ET LF.S SEPT NAINS DE GOEDE WEEK IN St-JOZEFSKERK DER KARMELIETEN Palmzondag: Te 8 uur Palmwijding, Processie en Hoogmis. Te 5 uur Lof en Vastenpreek door den E. P. Joachim. Woensdag: Te 5 uur Donkere Metten door de kloosterlingen gezongen. Witten Donderdag: De H. Communie wordt ieder kwartier uitgedeeld. Te 7 'A uur Plechtige Mis, waarna het Al lerheiligste naar het rustaltaar gedragen wordt. Te 6 14 uur laatste Vastenpreek door den E. P. Joachim. Nachtaanbid ding: Heel den nacht blijft de kerk open. Goede Vrijdag: Te 7 uur Goddelijke Dienst en aanbidding van het H. Kruis door de geloovigen. Te 3 uur Plechtige Kruisweg en oefeningen der Eerewacht. Te 5 uur Donkere Metten. Zaterdag: Paascliavond. Te 6 uur Wijding der Paaschkeers en Paaschoffi- cie. Te 7 uur Plechtige Mis, waar onder de H. Communie aan de geloovigen wordt uitgedeeld. Het Tandheelkundig Kabinet van MAD. VANDENDRIESSCHE 7, de Stuersstr., IEPER - Tel. 311 IS OPEN den DONDERDAG, VRIJ DAG en ZATERDAG van iedere week. Bijzonderheid van Kunstgebitten. GROOTE KEUS NIEUWIGHEDEN IN Oorringen Pendentifs Colliers Paternosters. Met uwe schoone stoffen wendt U naar de HAUTE COUTURE 7 Elverdingestraat 7 IEPER Diploma behaald met groote onderscheiding' te Brussel. Nieuwe verbeterde methode onberispelijke bewerking. ALLO! ALLO! ALLO! Wis heeft er al loten van de reuzen- tombola der K.A.J. en V.K.A.J.? Aan stonds koopen hé! We wenschen U onder de prijswinnenden! Zonder calomel en's morgens zult gij eczier en frisch nit bet bed springen. Dc lev-r n;u>. u..lü uag cv*, utc.- gal ln de ingewanden uitstorten.'-.Wanneer de gal niet vrij toevloeit, kan uw voedsel niet verteren; het bederft. Kwade gas sen doen uw lichaam zwellen; U lijdt aan verstopping. Uw organisme wordt vergiftigd en U is zwaarmoedig en ter neergeslagen. U wordt een zwartkijker. Een laxeermiddel is een noodhuip. Een gedwongen stoelgang bereikt het doel niet. Alleen do KLEINE CARTERS PILLEN voor de LEVER kunnen het vrij toevloeien van de gal verzekeren, wat U er weer bovenop zal helpen. Hrt zijn zachte plantenuilireksels, die wer kelijk op verrassende wijze het toe vloeien van c)e gal bevorderen. Eisclit de Kleine Carters Pillen voor de Lever. In alle apotheken fr. 12.50. BESTRIJDING DER TUBERCULOSE Steeds bekommerd met alles wat er kan toe brengen om hygiene in de stal lingen en op het hof te verwezenlijken en te verbeteren, heeft de Bond der Melk- verkoopers niet geaarzeld om zonder ver- vijl als medestichter op te treden van den bond ter bestrijding der tuberculose. Een deugdelijk bewijs dat de landbou wer en bijzonderlijk de melkboer, even wel als de melkfabrieken die zoo met hun hygiënisch systeem oploopen gezonde en volle melk steeds kunnen leveren, met dit voordeelig verschil dat waar de melk fabriek zijn melk tot op het stipt wette lijk vetgehalte vermindert, hij de melk levert zonder mechanische, chemische of andere bewerkingen en zooais ze komt van de koe. Onder de benoeming Gezond Vee - Rundvcetuberculosebcstrfjding - leper werd dus onder nummer 10160 en inge volge art. 2 van het ministerieel besluit van 24 Mei 1937, definitief de stichting goedgekeurd door het Ministerie van Landbouw van dezen bond. Wij raden dus andermaal (je nog niet ingeschreven leden aan zich zonder verwijl aan te ge ven aan den Schrijver, ten einde in tijds de voordeelen en voorrechten te genieten die door het Ministerie van Landbouw aan de aangesloten leden zijn voorbe houden. Samenstelling van het Bestuur: Voor zitter: Jules Capoen; Ondervoorzitter: Octaaf Vermeersch; Schrijver: Georges Vantaes; Bestuursleden: Remi Duthoo, Achiel Breyne, Nestor Boudry, Camiel Bostyn; Eerevoorzitter-Raadgever; Rijks veearts A. Caenepeel. Groote Markt 29 Alle JUWEELEN en HORLOGEN. De grootste keus. De minste prijzen. Alles gewaarborgd. Huis v. vertrouwen, GROOT- EN KLEINHANDEL. Apothekersdienst, Zondagrust. Heden Zondag Ule Apotheken open tot den middag: 's namiddags alleen de Apo theek LEURIDAN, Bertenplaats. co» NIEUWE FABRIEK Donderdag namiddag werd op de Paar denmarkt, in den achterhoek rechts, over gegaan tot de eerste steenlegging van een nieuwe fabriek der Firma De Werkende Biegebouw dat de Hr Maes-Rommens, voor het vervaardigen van Honigkoek, heel wat meer ruimte zal geven en meer pro ductie zal toelaten. De eerste steen werd gelegd door de jonge heer Paul Maes, na dat de Hr bouwmeester Carpentier een korte toespraak hield tot den Hr Maes, omstanders en werklieden. to» HOUTEM-Ieper. Vecprijskamp. Op Dinsdag 3 April a. s., te 10 uur, heeft de jaarlijksche keuring plaats van koeien en stieren voor de gemeenten Houtem, Hollebeke, Zandvoorde, Komen en Neer- waasten, op de dorpplaats te Houtem. Gelukkig afgeloopen. Zondag, rond 10.30 uur voormiddag, ter hoogte van de Cité Ligy, ging plots met groote snelheid het in een met melkwagen ge spannen bloedpaard van de Wed. Van- damme, landbouwster te St-Jan, zonder leider aan het loopen. Juist was er een groote drukte op den Zonnebekesteen- weg en eenieder verwachtte elk oogenbiik een ongeluk. Wielrijders zetten het op hol geslagen paard achterna, doch ken den het niet achterhalen. Toen het dier de marktplaats had overstoken en den Diksmuidesteenweg wou inslaan, werd het niet zonder moeite tegengehouden door den Heer Georges De Plancke, meester- steenkapper en pompier, die juistde oefening der brandweer had bijgewoond. Hij overhandigde het gespan aan de ont hutste melkverkoopster, die intusschen per flets aangekomen was. Al de melk kruiken lagen omgevallen en veel melk ging aldus verloren. Allen voor ieder Ieder voor allen. Volksverbonden in éénheid van Land - Taal - Geloof - Zeden. Zoo strijden wij met de K.V.V. Zoo stemmen wij met de K.V.V. Leve de Katholieke Vlaamsche Volkspartij. STEMT 4 VOOR ARBEID, VP "DE, WELVAART, STEMT KATHOLIEK WERKLIEDEN en MIDDENSTANDERS Zoekt uw profijt en woest voor uitziende, verzekert U tegen ZIEKTE, INVALIDITEIT, STERFTE. Bij den Arrondissementsfamilieziekenbond N. V. EEK LOO de vermaarde ontroomers MAXIMA de electrische ontroomer MAXIMA-LATAIRE die met zijn roestvrij staal en motor niet duurder is dan een handontroomer. De waschmachienen LATAIRE met mekanisme zonder riem, kuipen in koper of geëmailleerd staal uit één stuk. Vergelijk in uw belang de constructies LATAIRE met gelijk welke andere U zult tevreden zijn. AFSLUITING VAN DEN HOF R. COLAERTPLAATS AANBESTEDING VAN 23 MAART 1939 Lot I: Metselwerken. - Lot II: Smeedijzer. Hebben ingeschreven; Lot I: Landerwijn A 59.671,88 Godderis O. 52.315,51 Vanassche G. 51.620,84 Eggermont A. 61.110,94 - Bollingier M. 54.219,55 Soetc J. 63.000,— Lot ÏI: Baeckelandt L. 36.362.20 Dewilde O. 70.697,18 in Belgie, van nu tot einde jaar, aan wie ons zendt in postzegels of stort op post- checkrekening 155-70 van V. Sansen-Van- neste, Drukker, Poperinge, de sóm van 20,50 FRANK. Wilt gij een goede politiek? Steun K.V.V, stem Katholiek 1

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1939 | | pagina 3