PRIMO AANKOMST 1f3f BELS Ant. Moncarey-Decante HELS M OOIEVAAR De Verwikkelingen in Centraal-Europa Wanneer, is een vrouw gelukkig? MEUBELEN IN T BINNENLAND DE VEE- EN P AARDEN PRIJSKAMPEN TE STADEN REEDS 130 VALSCHE BRIEFJES VAN 1.000 FRANK ONTDEKT BIJ DE VERKIEZINGEN VAN HEDEN ZONDAG TER VERGELIJKING; DE CIJFERS VAN 1936 DE DOELTREFFENDHEID DJjR ENGELSCHE BOMMEN NIEUWE MODELLEN GRATIS Gasthuisstraat 18 POPERINGE ENKELE SPROKKELINGEN HOEVEEL POTASCH ZOU MEN IN BELGIE KUNNEN VERBRUIKEN? ALLERHANDE IN ENKELE REGELS WIELRIJDEN Een smulpartij voor de familie! l GOEDE STROOP WISSELKOERS BURGERSTAND VAN WEET U? 21, Ooievaarstraat, WERVIK (VERVOLG) BOEZINGE. Parochiaal Leven. De jaarlijkse he retretten waaraan meer dan de helft der bevolking heben deel genomen, zijn gedaan en reeds acht da gen achter den rug. En nu?... Wel ja, nu zal men kunnen zien of de menschen van Boezinge die zalige vermaningen heb ben te baat genomen, en er praktische lessen hebben uit getrokken. De Goede Week is vandaag begonnen met Palmzondag. De Goede Week, die niet alleen binnen de kerk bestaat, maar er vooral buiten moet meegeleefd worden. Zullen onze menschen dat begrijpen, en midden hun bezigheden tijd vinden om de kerk? Zullen ze man genoeg zijn om het menschelijk opzicht, dat hun zoo dikwijls weerhoudt, te boven te komen? Schoone goddelijke diensten van Wltte- Donderdag, Goe-Vrijdag en Zaterdag- paaschavond, waarvan het grootste deel der menschen geen benul hebben, omdat ze deze nooit hebben bijgewoond. Zuilen de retretten hun dezen keer een goeden stoot gegeven hebben? Wij zullen zien. Korte Nieuwsjes. Verleden week ging G. C. eene herberg binnen. Toen hij eenige oogenblikken later terug bulten kwam, bestatigde hij dat zijn fiets ver dwenen was. Maandag 10 April, ter gelegenheid van Pilkem Kermis, is er groote velokoers met 500 fr. prijzen en premiën. Zondag 16 April, Vlaamsche Landdag der Kroostrijke Gezinnen te Antwerpen, met toespraken door oud-Minister Van Caenegem, ondervoorzitters van V. C. C. De Pue en Depraetere, Prof. Dr Fransen, Advokaat Scheere en oud-Minister De Vleeschauwer. Weet ge?_. dat Hitier nog misdiener ls geweest?... dat Mussolini, evenals de puid tegenover den os, nog zal ontploffen, als hij zich voort moet opblazen?... dat Minister Goëbbels zijne katholieke prin ciepen liet varen, omdat hij van de Kerk niet mocht met een andere trouwen, ter wijl zijn vrouw nog leeft?... dat Voor uit socialistisch dagblad van Gent, schreef op 2 October 1937: God en dui vel zijn twee scheppingen van den men- schelijken geest?... RENINGE. Kiest altijd het beste voor uw kiekjes. Tegen witten afgang, coccidiose en verlamming, gebruikt geen ander geneesmiddel dan SPECIALE HANEKOP met verzekering van goeden uitslag. Te bekomen te Poperinge. leper, Gelu- we Roeselare en elders in alle Apotheken. GELUWE. Tooneelgilde «Onder Ons». Verleden Zondag sloot de tooneelgilde Onder Ons het tooneelseizoen 1938-'39, tnet ceu welgeslaagde opvoering van «Gas», mijnwerkersspel in 1 bedr. door Fr. Di- rickx, en «Willy's Trouwdag», blijspel in 3 bedr. door Otto Harting, in de feestzaal van den H. G. Vandelanoote te Beselare. Deze laatste seizoenopvoering was een lachfestijn van groote afmetingen. Er werd fijn en dol-komisch gespeeld, wat opeen volgende lachbuien deed uitbarsten. Of het publiek uiterst voldaan was, bewezen de langdurige toejuichingen, welke de spelers, na liet laatste bedrijf ten deel vielen. De tooneelavond werd besloten met het bonds lied van Onder Ons De tooneelgilde Onder Ons gaf dit seizoen acht tooneelfeesten. Als kunstpres tatie heeft ze tot nu in stijgende lijn kun nen voortschrijden op den weg der «plan ken». Zoolang de tooneelgilde niet zelf voldaan langs de baan zal gaan zitten, maar eensgezind en met opoffering de kunst wil dienen, zoolang ook zal de too neelgilde Onder Ons» bloeien ten bate van eenieder. Beknibbeling en gefezel tus- sclien vier oogen is het wapen der zwak ken en dient tot niets; gezonde kritiek in tegendeel is een opbouwende factor tot het bereiken van ieder edel doel. Meester AL D'Haene, de onvermoeibare leider der gilde, dient gelukgewenscht om de groote opofferingen die hij doet ten bate der tooneelgilde. Gedurende het afge- loopen seizoen is het hem niet één enkele maal te veel geweest, bij gelijk welk we der, van Geluveld naar hier te komen, om in de herhalingen de op te voeren stukken te leiden en aan te leeren. De tooneelgilde «Onder Ons» dankt: al de menschen die haar hebben gesteund door hun tegenwoordigheid bij ieder feest. Toekomend seizoen komt ze weer op de planken met een keus stukken die de moeilijksten zullen bevredigen en immer getrouw aan haar doelDoor Vlaamsche tooneelopvoeringen den kunstsmaak van ons volk te ontwikkelen en hun deftig en aangenaam verzet te bezorgen VLAMERTINGE. Autobotsing. Komend van Poperinge, reed H. Omer Igodt van Poperinge, Maandag naar Kortrijk markt; bij hem hadden plaats genomen HH. Derynck Odilon, bakker, en Druaut Ernest, fruithandelaar. Bij het voorsteken van een kar, en verrast door de gladheid der beregende baan, kwamen zij zijdelings in botsing met de auto van Heer Henri Lemenu, handelaar te leper. De twee autos werden nog al erg be schadigd. Gelukkig waren er geen ge kwetsten. MOORSLEDE. Autobotsing. Dins dag avond 28 Maart, omstreeks 7 uur, kwam de auto van Hr Dokter Vermeulen, van Passchendale, wegens de gladheid der baan. in de gracht terecht. Dit gebeurde op de baan Moorslede-Roeselare, gehucht Vierkovenhoek. De voerder, Dr Vermeu len, en een zieke welke hem vergezelde, kwamen er ongedeerd van af. WESTVLETEREN (Paterhoek). Bij zonder goed nieuws!!! Op Paaschdag en 2' Paaschdag komt de tooneelgroep In Eer en Deugd met iets fijns op de planken; iets dat werkelijk in de smaak zal vallen van Jan en alleman, natuurlijk en dat hoef ik er niet bij te voegen, dat ze het niet kunne" r's ze niet ko men kijken... Maar ze zullen komen en ze zullen plezier hebben aan hunnen avond vooral met JETJE ZONDER ZE NUWEN klucht door Gerdas. In HET MEISJE UIT DE ACHTERBUURT dra ma in 3 bedrijven door Will. v. d. Berg, wordt ons geleerd wat afgunst en mislei ding kan te weeg brengen maar tevens tot welken heldenmoed zelfopoffering in staat is. We verwachten veel volk en aan Jan en alleman "n goeden dag van BOSCHKANTER. BESEUARE. Davidsfonds. Propa ganda! Offensief: D. F. - Naar de 100! De slag is gewonnen! We teller. 100 leden! Beste Leden en Familie! Van harte dank om uw vertrouwen 1 Uw sympathie maakt me tevreé! Laat ons nu samen verder bouwen, Aan Godsdienst, Taai en Land en Vreê 1 Propagandisten! Nu nemen we wat lenterust! Tot na den Guldensporenslag, Maar dan gewerkt, nog meer bewust, Van wat er is en komen mag! De Voorzitter, GEO. Feestdagviering! De Kath. Aktie viert zijn Proost, E. H. Onderpastor Jos. De Waele. Zalige Feestdag! Welgemeend, Om zielezorg en werk en vlijt! D organisatie is vereend, Omdat g'hun raad en leider zijt! Reeds Zaterdag avond trok de Harmo nie Ste Cecilia met den nieuwen képi op 't hoofd, de markt beneden. Daar kreeg E. H. Onderjiastor 'n serenade. Dan volg de gezellig samenzijn. Meester Maerten deed 'n gelegenheidswoord met wensch en dank, waarop de Feesteling dankte. Zondag avond kwam de heele Katholie ke Actie samen om zijn Proost te vieren! De zaal was versierd en vol volk! 't Was 'n echt familiefeest met Cinema, Tooneel, Zang en Muziek. Pol Masschelein, Leider der Kristen Werklieden, nam het woord. Eerw. Heer Proost dankte gemoedelijk! Zóó is er weer 'n jaar voorbij. Sint Jozef wandelt nu weer voort, En ondertusschen zijn we blij, Dat onzen Proost bij ons nog hoort St Jozefsdag. 1939. BESELARE. Lijk in de sloct. Toen landbouwer Soenen zich Dinsdagmorgen naar zijn akker begaf, bemerkte hij in de gracht het lijk van een manspersoon met het aangezicht in het water. De bijgeroe pen veldwachter kon de identiteit vast stellen. Het is de 72-Jarige Jules Wagnain, wonende Kortekeer, die naar men ver moedt, den Maandagavond door de duis ternis misleid, in de nabijheid van zijn woning in de sloot terecht gekomen is en zoo jammerlijk aan zijn einde kwam. RENINGE. K. V. V. Meeting. Op Zondag Jl. greep de meeting plaats van de Katholieke Vlaamsche Volkspartij, in de zaal De EenhoornTalrijk waren de Reningen aars opgekomen om te ver nemen van wel gewichtig belang de ver kiezingen zijn van heden Zondag. Heer Advokaat Porta heeft dit op mees terlijke wijze, duidelijk gemaakt: de we reld. aldus spreker, valt van de eene krisls ln de andere. Opnieuw dreigt oorlogsge vaar; aan ons, kiezers, te zorgen voor een vrij en onafhankelijk land. We kiezen voor eene partij die in staat is iets te ver richten ln de Kamers en we wagen ónze stem niet voor versplinteringspartijen. Heden gaan we naar het stembureau, en daar laten we niet alleen ons gevoel spre ken, zooals bij kinderen, maar wel ons verstand; menschen van Reninee, denkt wel na vooraleer ge de daad stelt. Luidruchtig toegejuicht om zijn puike uiteenzetting, toonde hij verder aan hoe te stemmen voor de K. V. V. onder nr 3. KOMEN. Plotse dood. Woensdag morgen 29 Maart ging de boever van pachter Soete, Ten Brielesteenweg, Ko men, naar de schuur. Hij schrok niet wei nig toen hij daar zijn meester dood vond. Onmiddellijk werd dokter Wyseur van Komen verwittigd, doch niets mocht ba ten. De boerin was zoodanig geschrokken dat ze gedurig in zwijm viel. De dokter had alle moeite om ze weer bij te bren gen. Een onderzoek is ingesteld. Verkiezingen. De stembureelen zijn verdeeld als volgt: De. bureelen 7, 8 en 9 in de Gemeente jongensschool, Vre- destraat; Bureel 10 in de Zusterschool te Ten Briele. Bureel 7 van Accou tot Derudder Albert. Bureel 8 van Derudder Daniël tot No- terdame Jozef. Bureel 9 van Noterdame Maurits tot Zoutard Hector. Bureel 10 al de kiezers van Ten Briele. VOORMEZELE. Passieviering. Op Zondag 2 April, om 3 uur, wordt in onze Patrongazeaal door de Katholieke Actie- meisjes een plechtige Passieviering op touw gezet. Ziehier het programma; 1) Liefde en Haat. 2) Ziet den mensch 3) Maria-Magdalena. 4) In 't Huis van Maria-Cleopha. 5) Gekruist en gestorven... 6) Begraven... 7) Verrezen!... 8) De Paaschkluchte van Boer Wille- myns z'n zeune. Als ingangsgeld wordt slechts 1 fr. ge vraagd. Dus verwachten we veel volk! ZONNEBEKE. Dubbele beenbreuk. De 40-jarige Camiel Titeca, beter gekend met den bijnaam Kamille, ongehuwd en werkloos, wonende Zandberg, deed Dins dag namiddag een wandeling in 't bosch. Plots glipte hij uit en brak op twee plaat sen het rechterbeen. De plaatselijken Dokter A. Van Walleghem achtte het noo- dig het slachtoffer naar het O. L. Vrouw Hospitaal te leper over te brengen. ZONNEBEKE. Gewond. De 26- jarige ongehuwde Cyriel Decroix, wonen de Beselarestraat, deed in de nabijheid van zijn woning een ergen val waardoor hij een paar tanden kwijt geraakte en ge wond werd aan aangezicht en handen. NOORDSCHOTE. BoerengUde. Op Zaterdag 1 April 1939, algemeene verga dering der Boerengilde in ons lokaal, bij Pinet Henri, om 7 uur zeer stipt. Dagorde: 1) Verslag en Mededeelingen door den Schrijver; 2) Aanspraak door den Eerw. Heer Proost over de wetgeven de verkiezingen van 2 April; 3) Bijzon dere mededeelingen over de wet Kinder toeslagen»; 4) Bestelling en betaling van geleverde waren. Aangezien de vergadering zeer belang rijk is, worden alle leden talrijk verwacht, want onze belangen staan op het spel. Dus, het ordewoord: allen naar de alg. vergadering op Zaterdag 1 April, om 7 u. zeer stipt. HET BESTUUR. Onderlinge Voor Kindertoesla gen. - Laatste waarschuwing. Al deze personen, die aan de wet van 19377 on derworpen zijn slechts tot einde April over de vrijheid beschikken toe te treden tot een onderlinge kas voor kindertoesla gen naar hun eigen keuze. Wie op 1 Mei e. k. niet zal aangesloten zijn bij eene vrije onderlinge kas, zal vol gens dit bericht van ambtswege Ingeschre ven worden in een officieel organisme. De personen die tot hiertoe nagelaten hebben zich bij eene vrije kas aan te slui ten, hebben er dus allen belang bij dit onverwijld te doen. Vooral zij, die op dit oogenblik van de wet niet kunnen genieten, zijn niet haas tig om aan te sluiten, en toch zal het moeten gebeuren: Bij een kas die zij zelf verkiezen indien ze het doen vóór 1 Mei, bij een officieele kas, indien zij vóór 1 Mei zelf niet hebben gekozen. Er is dus haast bij. De leden der Boerengilde sluiten zich aan bij de Onderlinge Kas voro Kinder toeslagen van den Boerenbond. Voor verdere inlichtingen zich wenden bij den Schrijver der Boerengilde ten laatste tegen den 25 April 1939. Dus leden landbouwers, opgepast, stelt U in orde. nH39S!3B«M»aaB3CBHBUBBMa ROESBRUGGE BEVEREN MANILLERS-CLUB Prijskamp in het Manillen. Uitslag van de Prijskaarting, gehouden bij Marcel Devreker, te Beveren-aan-IJzer op Zondag 19 Maart 1939. Verdeeling der prijzen: 1. 250fr.: Vandefonteyne Edmond, met Boels Henri, b. v. Roesbrugge. 2. 150 fr.Ameloot Camiel, Oostcappel, met Eeckhout Willy, Leisele. 3. 120 fr.Dewaele Roger, Beveren, met Rosseel Marcel, Beveren. 4. 100 fr.Vandewalle Maurice, Roesbrug ge, met Butaye Achiel, Leisele. 5. 80 fr.Eeckhout Julien, Leisele, met Blondeau Arthur, Beveren. 6. 80 fr.Lallen Marcel, Bambeke, met Devreker Daniel, Houtem. 7. 60 fr.Wyns Leon, Adinkerke, met Feys Fernand. Beveren. 8. 60 fr.: D.bergh Charles. Bambeke, m. Louwagie Juul, Roesbrugge. 9. 25 fr.Lucas Prosper, Bambeke, met Dehaeck Michel, Beveren. 10. 25 fr.Leenhouder Marcel, met De- schuytter Daniel, b.v. Roesbrug. 11. 25 fr.Devreker Georges, m. Vanden- driessche Honoré. b. v. Roesbr. 12. 25 fr.Decreton Marcel, Oostcappel, m. Rousseeuw Maurice, Beveren. HONGAREN EN SLOWAKKEN NOG STEEDS IN STRIJD Tusschen Hongaarsche en Slowaksche troepen worden nog steeds gevechten ge leverd aan de Hongaarsch-Slowaksche grens. De toestand blijkt wel niet heel klaar te staan. Van weerszijden worden de grenzen aangevallen. De aanval gaat toch uit van Hongarije dat .uet genoeg heeft aan Karpatisch- Oekraïne, maar nog een deel van Slowa kije bij wiL Als reden wordt opgegeven dat de grenzen niet goed zijn afgescheiden en dat Slowakije een deel van Ruthenië wil behouden. Van Duitsche zijde werd nog niet tus- schengekomen. De Slowaksche troepen konden naar verluidt een verdere opmarsch der Hon garen stuiten. Onder druk van Dultschland werd een kommissie aangesteld waarin beide par tijen zetelen. Tot een akkoord kon het nog niet geraken. Allerlei geruchten doen de ronde om trent dezen strijd. Er werd zelfs beweerd dat Italië Hongarije volledig steunt, dat dit land gansch Slowakije zou willen be zetten, en dat Duitschland, om genoegen te doen aan zijn bondgenoot Italië, Hon garije zou laten begaan, mits een stuk van Slowakije voor zich zelf te behouden. Per slot van rekening zal Slowakije wil verminkt uit dezen toestand geraken. SPANNING TUSSCHEN POLEN EN DUITSCHLAND In Polen volgen de anti-Duitsche be toogingen snel op. Duitschers liepen zelf rammelingen op. Een gedeeltelijke mobi lisatie werd doorgevoerd in Polen, de landsverdediging wordt fel opgedreven. Polen wil beslist onafhankelijk blijven en schijnt vastberaden te zijn zijn grenzen te verdedigen tegen iederen aanrander. In de Duitsche pers worden de anti- Duitsche incidenten in Polen opgeschroefd en worden weer bedreigingen geuit, zoo die incidenten geen einde nemen. Verwikkelingen blijven nog steeds in de mogelijkheid. Roemenië schjint wat tot kalmte zijn gekomen. HET DEFENSIEF VERBOND KWAM NOG NIET TOT STAND Het defensief verbond, of de gemeen schappelijke verklaring van alle door Dultschland bedreigde Staten, waarvoor Engeland zich heeft beijverd, kwam nog niet tot stand. De onderhandelingen wor den voortgezet door de Engelsche Re geering. Denkelijk zal de Engelsche Regeering slechts een yerklaring afleggen na het bezoek van den Hr Beek, Poolsch Minister van Buitenlandsche Zaken, aan Londen. Anderzijds blijkt het wel dat het anti- kommintern akkoord, tusschen Duitsch land, Italië en Japan gesloten, nauwer zal toegehaald worden. RUST HITLER WAT UIT? Te Berlijn schijnt kalmte ingetreden na het onweder. Hitler is vertrokken naar Berchtesga- den om uit te rusten. Op 1 April moet hij een rede houden. Op 20 April e. k. wordt zijn 50* verjaardag gevierd. Dit zal ge paard gaan met grooten luister. Op dien dag zal Hitier een nieuw pantserschip van 35.000 ton, dat dan te water zal worden gelaten, zegenen Verschillende Ministers zijn naar het buitenland vertrokken. Goering naar Italië, Goebbels naar Boedapest, enz. DE REGEERING VAN LITAUEN IS AFGETREDEN De Regeering van Litauen, die het ak- DE UITSLAGEN Jaarling HengstenVancompernolle Alois (Bovekerke); Carette Cyriel (Sta- den); Martens Daniel (Werken); Dessein Cyriel (Geluveld)Verhaeghe Alf. (Mer- kem); Grljspeerd Virgile (Roeselare). Jaarling Merries: Callebert Arsène (Zarren); Sercu Arthur (Poelkapelle) Baddez Arsène (Zarren). Tweejarige Runds: Vancraaynest Mau rice (Staden)Grijspeerd Virgile (Roese lare); Voet Odiel (Langemark); Vande walle Kamiel (Staden)Carette Cyriel (Staden); Vandecasteele Adelin (Koeke- lare). Tweejarige Merries: Bossaut Marcel (Poelkapelle); Kinders Wulleput (Zar ren); Martens Oscar (Werken); Boddez Arsène (Zarren). Vierjarige Merries: Capelle Reml (Sta den); Boddez Arsène (Zarren); Bilcke Victor (Zarren); Vandewalle Kamiel (Staden). Drie jarige en meer: "Vanderhaeghe Kamiel (Westroozebeke)Vancraaynest Maurice (Staden); Bequye Prosper (Roe koord met de Duitsche Regeering heeft gesloten, is afgetreden. Zij werd vervan gen door een Regeertng van Nationale Unie. DE BE WA PENINGSR OES GEEN BOTER, MAAR KANONNEN De Jongste gebeurtenissen in Centraal Europa hebben een ware bewapeningsroes verwekt over de wereld. Niet alleen de groote mogendheden, maar zelfs de kleine landen zien zich verplicht zich letterlijk uit te putten omwille van het behoud van hun veiligheid. Het barbaarste wacht woord van HitierGeen boter maar ka nonnen schijnt in de overige landen, willens nillens, eveneens ln droeve werke lijkheid te worden omgezet. ENGELAND VERDUBBELT ZIJN LEGER In het Lagerhuis heeft Hr Chamberlain verklaard dat de Engelsche Regeering be sloten heeft het Engelsch Leger op dub bele effectieve te brengen. De algemeene dienstplicht wordt dus niet ingevoerd. Het leger dat thans 130.000 man om vatte zal eerst verhoogd worden met 40.000 man. Daarna zal deze getalsterkte dan nog verdubbeld worden, zoodat Engeland een leger zal bezitten binnen enkele maanden van 340.000 man, zonder de luchtmacht medegerekend. Met deze dienst zal Engeland weldra beschikken over een half millioen soldaten. In een week werden te Londen 13.000 nieuwe vrijwillige inschrijvingen aange geven. AUSTRALIË VOERT DEN DIENSTPLICHT IN De Eerste-Minister van Australië heeft medegedeeld dat de Regeering van Au stralië besloten heeft thans den verplich ten militairen dienstijd in voege te bren gen. DE ITALIAANSCHE LUCHTMACHT De Italiaansche pers hemelde de Itali- aansche luchtmacht op. Er werd o. m. ge meld dat 4.000 vliegtuigen kunnen beladen worden met 1.000 kgr. bommen elk en aan een snelheid van 400 km. per uur, op een afstand van 2.000 km. dood en verderf kunnen gaan uitstrooien. NIEUWE PANTSERSCHEPEN IN AMERIKA In de Vereenigde Staten van Amerika zullen twee nieuwe pantserschepen van 45.000 ton worden op stapel gezet. MAATREGELEN IN FRANKRIJK Bij een nieuw decreet wordt de sterkte van de luchtmacht met enkele duizende eenheden verhoogd. Vergaarbakken van naphte en petrool, die meer dan 14.000 li ter inhouden, moeten voortaan voorzien zijn van de noodige beschutting tegen luchtbombardementen. IN ANDERE LANDEN In Nederland zal het effectieve leger worden verhoogd. Zweden wil een nieuw krediet van 53 millioen kronen besteden voor den aan koop van oorlogsmateriaal. Finland zal 350 millioen mark besteden om de weermacht uit te breiden. Polen zal een binnenlandsche leening uitgeven en de opbrengst ervan besteden aan oorlogsmateriaal. Roemenië voorziet een bijkrediet van 7 milliard lei voor de landsverdediging. (Dit is ongeveer 1 bi milliard belg. fr.). In Zwitserland worden belangrijke maatregelen getroffen. De grenzen wer den versterkt. Alle mannen van 32 tot 48 Jaar zullen herhalingsoefeningen moe ten volbrengen in den loop van dit jaar. INBBB selare)Vantomme Maurice (Roeselare) Wed. Victor Bruneel (Staden)Pattyn Florent (Hooglede); Vandecasteele Alois (Koekeiare)Vancraaynest Maurice (Sta den). Beker gewonnen door Kamiel Vander haeghe (Westroozebeke). Wij maakten reeds melding van de uit gifte van valsche bankbriefjes van 1.000 frank. Op ons 2° blad wordt bij middel van een cliché duidelijk aangetoond hoe de valsche kunnen herkend worden uit de echte. Totnogtoe werden reeds 130 valsche briefjes van 1.000 fr. door de politie en het parket ontdekt. Van de valschmunters heeft men evenwel nog geen spoor. Het onderzoek wordt met grooten ijver voort gezet. We kunnen inmiddels onze handelaars niet genoeg aanraden bij al hunne geldver- handelingen goed uit de oogen te zien, om alzoo de politie gebeurlijk bij te staan in het opsporen der vervaardigers en uit gevers van valsche biljetten. Kantons Poperinge leper Meesen Passchendale Roesbrugge Wervik Arrondissement leper. Kamerverkiezingen uitgebr. ongeldige geldige stemmen of witte stemmen 4.701 12.315 5.443 1.918 2.894 8.605 233 833 301 125 103 457 4.468 11.482 5.142 1.793 2.791 8.148 V.N.V. 1.363 4.242 1.156 722 1.188 1.096 Rex 349 815 729 135 182 740 Lib. 953 833 514 81 121 1.064 Kath. 1.245 3.269 1.347 551 1.136 2.607 Soc. 548 2.323 1.406 204 154 2.651 35.876 2.052 33.824 9.767 2.950 3.566 10.155 7.386 Provincie West-Vlaanderen. geldige Arrond. stemmen Kamerverkiezingen. leper 33.824 Brugge 49.664 Kortrijk 74.146 Veurne-Dlksm.-Oost. 50.711 Roeselare-Tielt 51.328 V.N.V. 9.767 7.792 4.077 10.499 9.488 Rex 2.950 4.695 8.146 3.413 5.687 Lib. 3.566 5.246 4.614 7.995 728 Kath. 10.155 17.628 29.787 17.238 24.156 Soc. A. Part. 7.386 14.105 198 26.763 759 11.566 10.351 918 259.673 41.623 24.891 22.149 98.964 70.171 1.875 Provincie West-Vlaanderen. Senaatsverkiezingen. geldige Arrond. stemmen V.N.V. Rex Lib. Kath. Soc. a. P. Kortrijk-Ieper 105.712 12.943 9.689 8.536 40.783 33.761 Brugge 48.266 7.075 4.044 4.519 18.611 14.017 Veurne-Diksm-Oost. 48.880 9.624 3.224 7.248 17.331 11.453 W Roeselare-Tielt 49.820 8.303 4.846 669 25.323 9.954 725 252.678 37.945 21.803 20.972 102.048 69.185 725 Het Arrondissement leper gaf volgenden uitslag: Kath. 10.381; V.N.V, 8.966; Rex 2.769; Liberalen 3.429 en Socialisten 7.296. VOOR MELKVEE Om de doeltreffendheid der bommen te bewijzen heeft de Engelsche luchtmacht een aajital oude tanks, kanonnen en pant serwagens, ter waarde van 40 millioen, ge bombardeerd en in de lucht doen vliegen. In Transvaal heerscht een moord dadige malaria-epidemie. Honderden zijn reeds gestorven als slachtoffers van de j vreeselijke ziekte. Grootste keus der Streek MET WAARBORG Alles wordt thuis besteld. Voituren kunnen gekocht worden op voorwaarde. ROND DE KOMENDE WETGEVENDE VERKIEZINGEN WIJ VERNEMEN of DEELEN MEDE: dat te St-Truiden een meeting van Degrelle zonder belangstelling is verloo- pen. Een nieuw bewijs van den ondergang van Rex-Vlaanderen. Wij zijn ver van den tijd dat groot geld werd gegeven om de Rex-Ieider te hooren spreken dat de meetings van K.V.V. integen deel overal het meeste sukses kennen; dat H. Sap aangevallen werd, op politiek gebied natuurlijk, door de HH. Dierkens, socialist, en De Tollenaere, VI. nationalist. Beiden heeft hij uitgenoodigd op een zijner meetings. H. Dierkens durf de het aan op een meeting van K.V.V. te Izegem. H. Sap maakte korte metten met de beweringen van den H. Dierkens, die druipneuzend het mocht aftrappen. Voor wat betreft H. De Tollenaere, zie 2' blad. dat op een socialistische meeting, ge houden te Brussel, Oud-Minister Deman verklaarde dat de socialistische partij «DE nationale partij» is. H. Deman heeft on getwijfeld vergeten hoe de socialisten een anti-nationale houding hebben aangeno men o.rn. in de kwestie van de erkenning van de Regeering van Burgos. Hoe kan H. Deman zich aldus uitlaten wel wetende dat de Belgische socialistische partij een afdeeling is van de II8 Internationale, die door vreemden en vaderlandloozen wordt bestuurd dat te Meehelen de gekozenen van V.N.V. het bestaande bestuursakkoord omtrent het stadsbestuur opgezegd heb ben. Zij werden verkozen op de concen- tratielijst; dat de socialistische pers echter bui ten den verkiezingsstrijd, dag in dag uit, alles bekampt wat ons, Katholieken, hei lig en dierbaar is. Het gebeurt soms dat onze marxisten in een vlaag van recht zinnigheid, het masker afwerpen en be kennen dat zij godloochenaars zijn. Aldus «•Voor Allen (1-3-'36) Wat het ver wijt van godloochenaars betreft is juist: WIJ LOOCHENEN HET BESTAAN VAN GOD, die ontstaan is in het brein van menschen, die Hem naar hun even beeld hebben geschapen». En «Vooruit» (28-ll-'37) «De goddelijkheid van Chris tus en de halve goddelijkheid van Maria werden uitgevaardigd in een tijd toen men gemakkelijk goden maakteGod en duivel zijn beiden scheppingen van den menschelijken geest». («Vooruit», 2-10-'38). Sprekende over Christus aan zijn kruis, schrijft de «Volksgazet» (3-4-'38) «...en dat noemen zij zooiets God». Het Katholieke Vlaanderen zal deze godlasteraars op 2 April het antwoord ge ven dat ze verdienen; dat wij, Katholieken, nooit de dub belzinnige houding van het V.N.V. tegen over de Kerk zullen aanvaarden. Af en toe wordt wel eens gezegd en geschreven dat het V.N.V. het gezag van de Kerk aanvaardt. Doch wanneer de Kerk duide lijke richtlijnen geeft zooals in den Kerst brief van het Belgisch Episcopaat in 1936, dan handelen ze net alsof die richtlijnen niet bestonden. Het V.N.V. beslist zelf wanneer zijn aanhangers aan de Kerk zullen mogen gehoorzamen; dat de afgezette abbé Mahieu Woens dag avond te Binche aan de deur werd gezet door de oudstrijders, onder den roep van «Leve Belgie, Leve den Koning». Men weet dat de abbé Mahieu een Waalsch separatisme voorstaat; dat H. Sindic nieuwe beschuldigingen heeft geuit tegen zijn gewezen leider Leon Degrelle. H. Sindic stelt vast dat Degrelle een dubbelzinnige houding aangenomen heeft ingevolge de zaak Martens, dat hij bij zijn bezoek aan Berlijn gevraagd heeft door Hitier ontvangen te worden maar dit niet is gebeurd, enz.; dat de plicht voor ieder Katholiek, op morgen, 2 April, duidelijk isstem men voor de eene groote, volksgetrouwe Katholieke Partij. (BBBBR2BBBBBBBBBBBBBBBBIBflBB Buiten Dultschland, waar men per Ha, een weinig meer Potasch gebruikt dan in België, en Holland, die er bijna twee maal zooveel uitstrooit dan wij, staan wij aan het hoofd der Potaschverbrui- kende landen. Zonder daarom buitengewoon optimist te zijn, kunnen wij toch voorzien dat binnen een tiental jaren, het verbruik in België, gelijk zal komen te staan met het huidige verbruikingscijfer in Holland. In sommige Belgische gewesten, in West-Vlaanderen bijvoorbeeld, worden reeds aanzienlijke hoeveelheden Potasch- mesten toegepast, hetzij bijna vijfmaal zooveel dan in de streken van normaal verbruik. Volgens statistieken, betreffende de be bouwde oppervlakte, zou het ons moge lijk zijn, in zekere mate, de jaarlijksche hoeveelheden aan te duiden, die moesten gebruikt worden om het maximum ren dement te bekomen. De bebouwde grond, beslaat in België, een oppervlakte van 1.843.000 hectaren, welke als volgt kan verdeeld worden: Wintergranen: 586.000 Ha. Paardeboonen en erwten: 17.000 Ha. Nijverheidsplanten (suiker» beeten, vlas, suikerij, tabak, hop, enz.)85.000 Ha. Wortel- en knolgewassen (niet bestemd voor de nijverheid)250.000 Ha. Voeder (hooiweiden, klavers, enz.)380.000 Ha. Graslanden 451.000 Ha. Boomgaarden: 74.000 Ha. In totaal: 1.843.000 Ha. Wanneer wij voor de bovengenoemde teelten, het gebruik van Chloorpotasch 40 in gemiddelde dosissen aannemen, zou dit de volgende cijfers uitmaken: Wintergranen, 250 kgr. per Ha: 146.500 Ton. Paardeboonen en erwten, 350 kgr. per Ha. 5.950 Ton. Nijverheidsplanten, 400 kgr. per Ha.: 34.000 Ton. Wortel- en knolgewassen, 400 kgr. per Ha: 100.000 Ton. Voeder, 300 kgr. per Ha.: 114.000 Ton. Graslanden, 250 kgr. per Ha.; 112.750 Ton. Boomgaarden, 500 kgr. p. Ha.: 37.000 Ton. In totaal: 550.200 Ton. Deze hoeveelheid Chloorpotasch 40 vertegenwoordigt 22.080 Ton zuivere Po tasch (K20) hetzij bijna viermaal zoo veel, dan wij voor het oogenblik, jaar lijks in België verbruiken. Konden wij zien wat er binnen een dertigtal jaren zal gebeuren, dan zouden wij misschien kunnen bestatigen, dat onze cijfers nog overschreden worden. Dit zou natuurlijk gepaard gaan met een even redige stijging in het verbruik van stik stof- en fosfoormeststoffen, en met een landbouwopbrengst, merkelijk hooger dan de tegenwoordige. Het spreekt van zelf dat deze aange haalde cijfers steeds kunnen betwist wor den, en door sommigen overdreven wor den geacht. Wijzelf, hechten er slechts een zuiver theoretische waarde aan; wij hebben alleen willen aantoonen dat het Potaschverbruik en daardoor het verbruik in stikstof en fosfoorzuur, aanzienlijk zou kunnen uitgebreid worden in ons klein landje, dat weliswaar ervaren landbou wers telt, welke onder de beste in de wereld mogen gerekend worden. (BBBEIIIBHHEBaHaBBBBBBBMBBBBHB Te De Lier, Nederland, stelde een dolle koe het dorp op stelten. Een 16-ja- rige jongen werd door de koe op de ho rens genomen en tegen een broeikas ge slingerd. Op dat oogenblik kon het dier dan doodgeschoten worden. De jongen kwam er nog goed vanaf. Te Melsen is de 100-jarige Meetje Steefnie overleden. KLEEDING DER VELDWCHTERS IN WEST-VLAANDEREN Er zal voor rekening van de Plaat selijke Fondsen van West-Vlaanderen eene openbare aanbesteding, voor het maken in 1939, van kleedingstukken voor de veldwachters en veldbrigadiers der Provincie gehouden worden. De onderneming wordt uitgeschreven, per bestuurlijk arrondissement. De aanvraag om het lastenboek te ont vangen, moet schriftelijk gedaan worden aan den Heer Gouverneur der Provincie te Brugge. De prijsaanbiedlngen, behoorlijk op gezegeld papier geschreven, zullen ten laatste op 20 April 1939 ter post moeten neergelegd worden. -«os- HET VOORJAARSBLOEMENSALON Het Voorjaarsbloemensalon, dat door gaat ln de zalen van het Provinciaal Pa leis. de groote zaal en de koer der Hallen, te Brugge, is van nu af reeds van een reu- zensucces verzekerd. Den Hr Scheerlinck, directeur-generaal bij het Ministerie van Landbouw, zal de plechtige opening op Zaterdag 8 April voorzitten. Een vijftigtal exposanten nemen deel aan de tentoon stelling. Daaronder vindt men de bijzon derste Brugsche en West-Vlaamsche on dernemingen, alsook een vijftiental Gent- sche firma's. Talrijke schoone prijzen zullen de lau reaten van deze tentoonstelllng-wedstrjid beloonen. De Koning overhandigde aan de inrichters een prachtig verguld eere metaal met het beeld van den Vorst. De groote magazijnen Innovation, Bon Mar- ché, de Provinciale Commissie voor Hof- tuinbouwkunde, Brugge Voorwaarts, de Brugsche sectie van het N.V.I. en andere hebben de inrichters waardevolle bekers ter hand gesteld. De Gasmaatschappij schonk hen enkele electrische verwar mingsapparaten. De ingangsprijs is vastgesteld op: 10 fr. den Zaterdag 8 April; 5 fr. op 9 en 10 April en 3 fr. op 11 April. Militairen be talen 1 fr. Voor alle inlichtingen mag men zich wenden tot den heer Van Haecke, alg. beheerder van het Salon, 1, Komvest. Geen geluk is volledig zonder een goede gezondheid, welke door geene enkele pijn wordt verstoord. Maar welke vrouw lijdt niet soms aan migraine of zenuwpijnen Gelukkig bestaat er echter een best geneesmiddel, de Aspirine tabletten, om de pijnen der vrouw te doen ver zachten en verdrijven, wanneer deze haar geluk komen versto ren. Een tube Aspirine mag dan ook in geen enkel huisgezin ont breken. Vandaag of morgen kunt U ze noodig hebben. IBBBB1 1BBBEB Paters Jezuieten die moesten vluch ten uit Oostenrijk werden toegelaten in Zwitserland te verblijven tot in 1941. Te Mol viel een kindje in een ko kenden fritpot. Men hoopt het kind te redden. Te Hulste werd een kapelleke van O. L. Vrouw ter Ruste aan stukken gesla gen. Alles werd erin vernield. Te Amsterdam is de Nederlandsche vlieger Van Gelderen overleden. Hij was het die vóór drie jaar een meisje doodde door te laag te vliegen boven het strand van Knokke. Sedert poogde hij dienst te gaan nemen in Spanje en onlangs was hij propagandist van het Nationaal-So- cialisme. Hij gaf den geest in een zie kenhuis. Te Saumoussy. Frankrijk, sloot een boer den deurwaarder en dezes klerk op toen deze de hoeve ln beslag wilde ne men. Intusschen werd het gebuurte bij- eengetrommeld, die een dreigende hou ding aannam. Slechts nadat de deurwaar der zijn geld had afgegeven en de akte van inbeslagname had gescheurd, werd hij en zijn bediende vrijgelaten. Toen zij met hun auto wilden vertrekken, waren de banden ervan doorstoken. Te Rijsel, even buiten stad, werd de sneltrein Rijsel-Parijs aangereden door een goederentrein. Zeven personen wer den hierbij min of meer zwaar gekwetst. Te Luik probeerde een verdacht per soon soldaten dronken te maken om mi litaire inlichtingen in te winnen. Hij werd aangehouden. Te Ronse werd bij nacht een aanval gepleegd door twee autovoerders op een fietser. De man werd mishandeld en zijn fiets gestolen. De daders konden vereen zelvigd worden. Te Wortegem viel een 7-jarig knaap je van een boerenwagen doordat de paar den schrokken en het gespan ln beweging brachten. De knaap kwam onder de wie len terecht en werd er de borstkas door ingedrukt. Eer bestaat weinig hoop den kleine nog te kunnen redden. Te Tremeloo werden jeugdige dieven aangehouden. Binst vollen dag braken de jongens binnen in de achtergebouwen van een winkel, wijl winkelier en winke lierster in htm huis waren, en ontvreem den er het geld dat zij te pakken kregen. Met hetzelfde geld gingen zij dan aan- koopen doen in den winkel. Aldus kwam de winkelier vast te stellen dat een knaap hem wilde betalen met oen aan hem ont stolen bankbriefje. Hij deed de knaap aanhouden, die de andere deugnieten verklikte. De moeder van een der booze knapen is eveneens in de zaak betrokken. DONDERDAG 1 JUNI 1939. PROVEN (Statie). Voor beginnelin gen; op zeer goede banen; 600 fr. prijzen en premiën. Zie eens hoe verrukt zij kijken... Boterhammen besmeerd met een flinke laag Ze gaan ze vlug binnenspelen. Gezond, lekker, voedzaam dank zij de 60 suiker, en ZEER goedkoop, dat is VAN VRIJDAG 31 MAART 1939. 100 Fransche Franken 78,71875 frank. 1 Pond Sterling 139,15 frank. 1 Dollar 29,71875 frank. 1 Gulden 15,78125 frank. POPERINGE, van 24 tot 31 Maart 19W( Geboorten. Roosebeke Robert, z. v. Henri en De Roo Marie-Jeanne, Proven» steenweg. Dallequin Marguerite, d. v. Marcel en Temperville Martha, Werfstr. Vermeersch Alice, d. v. Georges en Wullus Margarita, Abeelesteenweg. Leynaert Leona, d. v. Maurice en Bul» rkaert Laura, Proven. Lehoucke Da niel, z. v. Marcel en Vanbleu Camilla, Leisele. Room Georges, z. v. Jerome en Verstraete Marie, Renlngelst. Peper» straete Maurice, z. v. Leon en Ryckeboer Maria, Proven. Serroen Monica, d. v. Julien en Cuvelier Rachella, Vlamertlnga, Loose Noël, z. v. Achiel en Hollet Maria, Boezinge. Overlijdens. Declerck Omer, 11 m, Boeschepesteenweg. Mazereel Leontlna» 79 j., ongeh., Komstraat. Lepée Nor» bert, 17 d.. Nieuwe Mil. Kerkhofstr. Verhack Alice, 68 j., wed. v. Vandenbun» der Remi. Boeschepesïraat. Logie Syl» vla, 74 j., echtg. v. Blauwe Carolus, Nieuw, straat. Huwelijksbeloften. Clabau Daniel, aardewerker en Pinceel Maria, naaister, b. v. Poperinge. Moerman Andreas, paardengeleider, v. Woesten, en Torres Maria, z. b., v. Poperinge. dat meubelen .bedden, matrassen, zetels vrachtvrij thuisgebracht worden door De Ooievaar Kilometers ver brengt De Ooie vaar alles ten uwent aan bij zonder voordeelige prijzen en betaling naar Keus. Voor naar IEPER, van 24 tot 29 Maart 1939. Geboorten. Crombé Gilbert, (Rijsel» steenweg) Diksmuidestraat 85. Candry Frans, Recollettenpoort (v. Langemark). Platteau Jerome, Recollettenpoort (v. Houtem). Adam Michel, Recolletten poort (v. Ploegsteert). Slembrouck Ma» ria, Recollettenpoort (Kalfvaart 18). Lycke Judith, Recollettenpoort (v. Holle- beke). Lorson Pascal, Recollettenpoort (v. Zonnebeke). Pattyn Camiel, Re collettenpoort (v. Wijtschate). Cruyt Agnes, Recollettenpoort (v. Langemark). Doolaeghe Jacqueline, Recollettenpoort (Lindendreef 5). Vandamme Iedora, Recollettenpoort (St-Janstraat 12). Motable Michel, Recollettenpoort (v. Poel kapelle). Overlijdens. Maerten Achiel, 70 j., z. b., echtg. Behaeghel Elisa, Pilkemstr. 1. Vanraes Camiel, 68 j., beenhouwer, echtg. Vanpoucke Marie, Diksmuidestr. 6. Leroy Robert, 28 j., polierder, echtg. Vanhoorne Margareta, Ieperleestraat 62. Doolaeghe Gustaaf, 78 j., wed. Dubois Juliana, Rijselstraat 133. Wyffels Mar tha, 45 j., z. b., echtg. Corneillie Hector, Pennestraat 3b. Spilliaert Alixe, 86 j., z. b., ongeh., Veemarkt 11. HOUTEM-IEPER, v. 1 Jan. tot 31 Maart. Geboorten. Nuyten Yvonne, d. v. Oscar en Bertha Lecluse. Delrue Clau de, d. v. Jules en Rachel Cailliez. De- bourse Marie-Paula, d. v. Rafaël en Jean ne Vanderstichele. Taillieu José, z. v. Remi en Rachel Belpaire. Masseller Roland, z. v. Petrus en Martha Verslijpe. Overlijdens. Emmanuel Lanoote, 9 j., z. v. Maurice en Madeleine Decoutere. Angele Verkindt, 35 j., echtg. v. Henri Gekiere. Henri Demey, 92 j., wed. v. Anna Vandersmissen. Maurice Carein, 2 j„ z. v. André en Alleman Agnes. Le- pla Jeanne, 27 J., echtg. v. Henri Bosquart. Huwelijken. Jozef Verhaeghe, landb., met Maria Vansuyt, landb. v. Wijtschate. Albert Lacour, land. v. Poperinge, met Madeleine Verhaeghe, landb. Maurice Bourgois, lanb., met Suzanne Mahieu, landb. PASSCHENDALE, maand Februari '39. Geboorten. Van Biervliet Walter, z.v. Oortel en Madeleine Degrande. Van de Candelaere Henri, z. v. Maurits en Paula Degryse. Van Gheluwe Walter, z. v. Cyriel en Madeleine Huyghe. Vanneste Lia. d. v. Lucien en Gabrie'le Vercaigne. Moerman José. d. v. Maurits en De- velter Maria. Moyaert Georgette, d. v. Nestor en Martha Mo Bouck. Beheyt Maria, d. v. Jeroom en Martha Decap- macker. Decoster Leon, z. v. Roger en Pharaïlde Verbeke. Flatteeuw Lydia, d. v. Gerard en Maria Carrein. Sterfgevallen. Jeroom Vercruysse, echtg. Elisa Leleu. Marie Stcclandt, wed. Pierre Dupon. Kamiel Versavel, ongeh. Leon Vermeulen, ongeh. Pharaïlde Devogel, wed. v. Karei Vercai gne. Maria Cardoen, ongeh. Tyvaert Henri, echtg. v. Maria Vandenbroucke. Huwelijken. Hypoliet Wybo en Adrienne Moeyaert. Albert Valcke en Bertha Gekiere. Albert Degroote en Maria Buysse. Gilbert Ide en Rachel Vandamme. Achiel Lemaire en Alina Demuyt. MERKEM, van 1 Januari tot 31 Maart '39. Overlijdens. Sylvie Nouwynck, 82 j., wed. v. Servaas Lamaire. Guido Prin- zie, 2 m., z. v. Gaston en Irène Degrave. Camille Joos, 54 j., ongeh. Augusta Maerten, 48 j., echtg. v. René Pinceel. Maria Bogaert, 59 j., wed. v. Jules Trysse- soone. Cyrille Debreuk, 69 j., ongeh. Guido Mackelberg, 3 m., z. v. Leo en El- vire Beauprez. Jenny Cappelle, 15 J., d. v. Leo en Flavie Baes. Daniel De- seck, 14 j., z. v. Prudent en Augusta De saever. Florence Despierre, 78 j., wed. v. Camille Pollet. Theophile Vansteene, 33 j., echtg. Elza Cool. Huwelijken. René Fraeyman met Magdalena Weyne. Sldon Weyne met Leonie Dewaele. Geboorten. Josepha Barbier, d. v. Ka- rel en Irma Jacques. Willy Wulleman, z. v. Gaston en Rachel Seynaeve. Devos August, z. v. Daniel'en Marcella Smaelen. Magdalena Depover, d. v. Henri en Bertha Lammey. Paula Vanbelleghem, d. v. Gerard en Adrienne Flypo. Willy Soenen, z. v. Hector en Maria Delrue. Johanna Bintein, d. v. Sylvère en Ida Le- dene. Suzanne Monbaillin, d. v. Ed mond en Flavie Noyelle. Gerard Del- heye, z. v. Henri en Adrienne Meule- meester. KORTEMARK, v. 24 tot 30 Maart 1939. Geboorten. Devos Ivonne, d. v. Ca rolus en Veryser Elisa-Maria. Momme- rency Juliaan, z. v. Maurits en Vandepitta Ludwina. Overlijden. Bonte Maria, 70 j., echtg. van Monthaye Hector. RENINGE, van I Jan. tot 31 Maart '39. Geboorten. Frans Vanquaethem, z. v. Georges en Gabrielle Wullus. Frans Maeckelberg, z. v. Leopold en Maria Brouckaert. Daniel Vandamme, z. v. Maurits en Martha Calliau. Gilbert Matthys, z. v. Georges en Margaretha Vandamme. Frans Wyckaert, z. v. Gaston en Martha Castryck. Andrea Verschaeve, d. v. Jules en Margaretha Lyphout. Ludwina Doom, d. v. Ray mond en Leo Taillieu. Huwelijken. Jozef Allein met Yvon ne Wulleman. Maurits Noppe met Ma ria Noppe. André Huyghe met Cle» mence Debeir. Sterfgevallen. Sylvie Vanhouwe, echtg. v. August Parein. Eugenia Mor» lion, wed. v. Emiel Criem. Eugenl# Pauwels, wed. v. Henri Danneel. Euge nie Reybrouck, wed. v. Karei VanstaeO. Emiel Proot. Magdalena Vandecai» teele, echtg. Gaston Delva.

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1939 | | pagina 4