HOFSTEDEKEN GRAIN.,VALS lfoeders Ho BeiEiie TOURISME VERSTOPTEN NOTARIEËLE VERKOOPINGEN WOONHUIS gemeente fiollebeke, EEN WOONHUIS EIGENDOM ALLERBESTE HOFSTEDE WOONHUIS MODERNE BAKKERIJ NAAKTEN EIGENDOM EEN WERKMANSWOONST ALLERBESTE ZAAILANDEN EEN WOONHUIS HUISMEUBELS EN MENAGIEGOEDEREN. HUIZEKE WOONHUIS MET LAND EENE HOFSTEDE WOONHUIS maandag 17 april 1933 j. HANNEBOUW te Poperinghe. MOBILAIRE VOORWERPEN MEUBELS EN MENAGIE GOEDEREN. EEN WOONHUIS GOEDE HOFSTEDE Uit ter hand te koop RENTENIERSHUIS GERIEVELIJK HOFSTEDEKE EEN GERIEVIG WOONHUIS BOUWGRONDEN WOONHUIS SCHOON BURGERSHUIS. HOTEL-RESTAURANT HOFSTEDEKE WELGELEGENE HOFSTEDE WOONHUIS EN ZAAILAND HOFSTEDEKE WOONHUIS SCHOONE OKKASIEN BERICHTEN MODERNE PERMANENTEN MOOIE PERMANENTE 1-DAGREIZEN BRUSSEL IK BEN KOOPER VOOR UW DINERS KOERS PARIS-ROUBAIX PERMANENTEN MOOISTE PERMANENTEN? VERGEET NIF.T d«' b!j1lede" gevraagd vraagt plaats te huur HOPPLANTERS hoofdpijnen Tandpijn griep IN ENKELE REGELS 'T ROOS KRUIS PERMANENTEN j SCHAAPLAMMEREN IN DE BLAUWE LAARS VOORJAARSREIZEN Studie Tan den Notaris CASSIERS te POPERINGHE. MAANDAG 10 APRIL 1939 (2® Paaschdag om 3 uren zeer stipt namiddag te Pope ringhe. steenweg naar Abeele, ter herberg Den Gouden Leeuw gehouden door 11. Maurice Room-Cappelaere, OPENBARE VERKOOPING van met 97 centiaren bebouwden grond en Jcoer, staande en gelegen TE POPERINGE, Steenweg naar Boeschepe 21, bewoond door Vr. Leonie Muylaert Handslag met de geldtelling. Het huis is voorzien van regen- en put water. H!TC3?.K9DCEBSE!»BegaaSBSSHI Kantoor van den Notaris A. LAUWERS te YPER. OP WOENSDAG 12 APRIL 1939 om 2 uur nanoen, "e Yper, in het Hotel de France, Statiepl. OVERSLAG VAN ten noordkantc der Kasteelstraat, .net afhangen cn TUIN, groot 766 m2. Zijnde het sterfhuis van Henri Dccoene- Quinten. Aanstonds vrij. Ingesteld 5.399 fr. Voor het bezoek, zich wenden -ter her berg De Warande bij Edgard Pieters- Leleu. Kantoor van den Notaris A. LAUWERS te Yper. OP DINSDAG 4 APRIL 1939 te 2 y2 uur namiddag, te Yper, in het Gasthof «Het Zweerd Groote Markt, INSTEL MET PREMIE van STAD yper, Bcezinge steenweg 22 (wijk Water molen) cn uitgevende op den trekweg van de vaart Yper-Komeu, EEN WELGELEGEN bestaande uit woonhuis met garage, serre en tuin, groot kiekenplein met fruitboo- men, kiekenhok en vischput, dit al samen inhoudende 45 a. 63 ca. Gebruikt door den eigenaar M. Jerome Mahieu-Van Exem tot 1 Oogst aanstaande. Verdeeld in 3 koopen. Recht van samenvoeging. OVERSLAG: Dinsdag IS April 1939. (Zie plakbrieven met plan.) ISaiRBBBBBBBRBBBBBBBBSBBMBBB Studie van den Notaris E. LEMAHIEU te YPER. Studie van den Notaris JOS. DUPONT te GHELUWE. OVERSLAG: Donderdag 6 April 1939 om 2Z ure namiddag, te Wervick, ter herberg Hotel Macote», Statiepiaats. van eene te WERVICK, Sleerinhoek, groot 6 hectaren 55 aren 75 centiaren. De Notaris JOS. DUPONT te Ghetuwe, zal op de hierna vastgestelde zitdagen, openbaarlijk te koop stellen. Stad WERVICK, Sleerinhoek. Eene allerbeste en zeer wel gelegene HOFSTEDE, bestaande uit woonhuis, stallingen, schuur eu afhangen in zeer goeden staat, zaailand, weiden en gron den. alles gestaan en gelegen te Wer vick. Sleerinhoek, dicht de steenweg naar Gheluwe. samen groot 6 ba. 55 a. 75 ca. Verdeeld in Vijf koopen. Afzonderlijk samen ingesteld 322.000 fr. Zie plakbrieven met plan. In gebruik gehouden, gedeeltelijk door René Degroot-Flament mits de jaarlijk- sche pachtsom van 6.500 fr. voor een ter mijn van 9 jaren, ingegaan den 1 Okto ber 1933, en gedeeltelijk door de Football Club Wervicq Sport te Wervick, mits de jaarlijksche som van 1.000 fr., zonder ge schreven pachtvoorwaarden. Recht van samenvoeging. WOENSDAG 12 APRIL 1939 te 3 uur namiddag, ter herberg Café de la Garebij de Statie te Zïllebeke. OVERSLAG VAN Gemeente HOLLEBEKE, Dorp. Een goed en welgelegen thans dienende tot herberg, genaamd JDEN AREND», met aanhoorigheden, ga rage, stalling en medegaanden hof, groot yolgens meting 3 a. 85 ea., palende op Óene breede van 11 meters den steenweg Baar Yper. Slecht» ingesteld 12.500 fr. Vrij met de geldtelling. Te bezichtigen alle dagen: sleutel bij {leer Oscar Veys-Bauwen te Hollebeke. UBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Studie v»n den Notaris ERNEST DE COCK te YPER. DONDERDAG 13 APRIL 1939 te 3 ure zeer stipt namiddag, t» Yper, gasthof «Het Zweerd», Groote &larkt Koning Alhert, OVERSLAG in een zitdag, van: bijzonder we! uitgerust en beklant; met het HANDELSFONDS, te Yper, St-Jacobstraat Nr 2, met uitgang in de Gevangenisstraat, zeer dicht bij de Groote Markt, groot 1 are 80 centiaren. Gebruikt door M. Cyrille Duthoy tot J5 Mei 1939, dewelke den nieuwen koo- per op hoogte zal brengen der fabrikatie 6n der klanten. Na te zien mits schriftelijke toelating' van den Notaris op Dinsdag en Donder dag namiddag van 4 tot 5 ure. Studiën van de Notarissen A. VAN DER MEERSCH te Yper en FERN. JACMIN te Taintegnies. OPENBARE VERKOOPING van den VAN EEN BLOK HOOILAND te Reninghe (langs den Yzer) genaamd Paling 12 Gemetengelegen rechtover de vroegere herberg «Het pa- linghuisgroot 5 ha. 21 a. 80 ca. Onderverdeeld in 3 koopen. (Zie plakbrieven met plan). 1° Koopgroot 2 ha. 2® Koop: groot 1 ha. 80 a. 3» Koop: groot 1 ha. 41 a. 80 ca. Met uitweg langs de Brabanthoekstraat. In pacht gehouden door M. Georges Dewaele te Loo. De vruchtgcbruikster is 72 jaren oud. ZITDAC-EN: INSTEL: Donderdag 13 April 1939 OVERSLAG: Donderdag 27 April 1939 telkens om 2 u. namiddag stipt, ter herberg «Old Tour», Groote Markt Koning Albert I, te Yper. Instelpremie van 0,50 te winnen. IB9=2S^eBSBESBnBBSaa.7!9iaZ!iBaB Studie van den Notrris VANDENAMEELE te WATOU. VRIJDAG 14 APRIL 1939 om 11 ure voormiddag, te Rousbrugge, ter Gehoorzaal, van het Vredegerecht, en ten overstaan van den Heer Vrederechter van het Kanton Ha- ringe. bijgestaan van oen Heer Griffier van het zelfde Kanton OPENBARK VERKOOPING in eene enkele zitting, van GEMEENTE WATOU (St Jan ter Biezen-dorpplaats) EENIGE KOOP: en afhangen met 1 a. 52 ca. van bebouw den grond, erf cn hof, staande en gelegen te \\'atou-St Jan ter Biezen-dorpplaats, langs de Kapellestraat, en er bekend ten kadaster sektie C, zuid-oostelijk deel van Nr 38ba. Zijnde het sterfhuis van M. Richard Ru- ckebuscb te Watou-St Jan. Onmiddellijk vrij van gebruik. Studiën van de Notarissen JOS. DUPONT te Gheluwe en F. JACMIN te Taintignies. OPENBARE VERKOOPING van in naakten eigendom te Hou them-Veurne, Schipperïjhoek Gezegde Notarissen zullen openbaarlijk te koop bieden in twee zittingen met ge win van instelpremie, DEN NAAKTEN EIGENDOM van 3 ha. 45 a. ZAAILAND op Houthem (Veurne), Schipperïjhoek. Verdeeld in drie koopen. Plakbrieven met plan te bekomen bij Notaris Dupont voornoemd. De vruchtgebruikster van de te verkoo- pen goederen is geboren den 27 Mei 1866. De te verkoopen goederen zijn in ge bruik gehouden door M. Vanhee, land bouwer te Houthem. Js Instelpremie te winnen. INSTEL: DINSDAG 11 APRIL 1939 OVERSLAG: DINSDAG 25 APRIL 1939 telkens om 3 ure namiddag, te Wervick, ter herberg Hotel Macote Statieplaats. IBBBBBBBBBB9BSBBB1SB9KSBHBBB Studie van den Notaris de GRAVE te LOO. OP MAANDAG 3 APRIL 1939 om 3 ure namiddag, ten Gemeentehuize te Pollinkhove, bij den Heer Paul Vandenberghe, OPENBARE VERKOOPING van GEMEENTE POLLINKHOVE wijk De Kafhoefe met grond van gebouwen en hovenierhof ermedegaande, groot 2 aren 64 centiaren. Destijds bewoond door de Wed. Henri Dewijze. Seffens inbezittreding. N. B. Merk wel op dat de datum der verkooping eerst gesteld op 20 Maart, uitgesteld werd tot den 3 April 1939. OP DENZELFDEN DAG om 1 ure namiddag, TE POLLINKHOVE, ten te verkoopen voormelden woonhuize, OPENBARE VEILING van IflBflflBBBBBflBBBBflBBflBBBBBBBBB Studie van den Notaris E.-L. DECOCK te Nieuwkerke. OP MAANDAG 3 APRIL 1939 om 2 Z ure namiddag, ter herberg Au Lion d'Orbij Jules Laleman, te Nieuwkerke, door den No taris Decock te Nieuwkerke, Yperstr. 8. TOEWIJZING VAN en gebouwen met erf (810 vm.), TE NIEUWKERKE, dicht de Fransche Grens, Slechts ingesteld 8.000 fr. laiB^BBBBBBBBBBBBBESBBBBBEBBB Studie van den Notaris P. DEGRYSE te BECELAERE. OP MAANDAG 3 APRIL 1939 om 2 Z uur namiddag, ter herberg In Moscou Becelaere, EENIGE ZITDAG van Gemeente Becelaere, Gheluwestr. groot 2 aren 95 centiaren. Vrij van gebruik. Studie van den Notaris POLLET te Eessen. INSTEL: DINSDAG 25 APRIL 1939 OVERSLAG: DINSDAG 9 MEI 1939 telkens om 2 u. stipt namiddag, te Diksmuide, in de gehoorzaal van 't Vredegerecht, van 't volgend góed: GEMEENTE ZARREN steenweg van Zarren-Ruiter naar Zarrcn-Terrest, met ruime gebouwen, groot onder grond van gebouwen, weiden en zaailand 3 ha. 19 a. 33 ca>. Verdeeld in koopen. Gebruikt door den medeverkooper Adolf Couchez tot 1 October 1939. Met gewin van Z c/° instelpremie. uUBBBBSBBBBfc,>!£sauaaMMMi Studie van den Notaris ACKERMAN te HEULE. OPENBARE VERKOOPING van Gemeente Roileghem-Capelle. EEN WELGELEGEN met overbouwde inrijpoort. Dorpplaats 94. Oppervlakte 6 a. 80 ca.. De eigendom is voorzien van electriciteit. Te bezichtigen alle dagen van 7 tot 10 u. Ingenottreding 1 Augustus 1939. ZITDAGEN INSTEL: Donderdag 13 April 1939 TOESLAG: Donderdag 27 April 1939 telkens om 3 uur namiddag, ter herberg «De Voerman», bij Jer. M. Minne te Rolleghem-Cappelle Knok. Yt c/o Instelpenning te winnen. STUDIE VAN DEN NOTARIS EM. LEMAHIEU TE YPER. BIJ FALING OPENBARE VERKOOPING VAN TE ZÏLLEBEKE, NABIJ DE WATERSTRAAT, groot 5 Hectaren 39 Aren 40 Centiaren. Verdeeld in twee koopen hierna vermeld. De Notaris EM. LEMAHIEU te leper, daartoe in rechte benoemd, zal ten verzoeke van Mter Achiel Verstraete, Advokaat, wonende te leper. Curator der faling J. Opsomer, en ten ©verstaan van de Heeren Vrederechter en Griffier van het 1* Kanton leper, openbaarlijk ver koopen volgende onroerend goed KOOP I. EEN HOFSTEDEKE, thans uitgebaat als Kieken- kweekerij, met woonhuis, kiekenhokken, koeistal en medegaande wei land, gelegen als boven, groot 4 hectaren 26 aren 65 centiaren. KOOP 2. EEN PARTIJ WEILAND, gelegen als boven, pa lende aan koop 1 hierboven, groot 1 hectare 12 aren 75 centiaren. Voor nadere bepaling zie plakbrieven met plan. Beide koopen zijn in gebruik voor het geheel, zij 5 ha. 39 a. 40 ca., zonder geschreven pachtvoorwaarden door Mevr. Angèle Slembrouck, Wed. Maurits Opsomer, te Zillebeke, mits 5.000 frank 's jaars, tot 15 Februari 1943. Behoud van samenvoeging. EENIGE ZITDAG: te 3 ure namiddag, ter gehoorzaal van het Vredegerecht, Gerechtshof, Groote Markt, Yper. Gelijkvormig artikel 565 der wet van 18 April 1851 op de faillie ten zal eenieder het recht hebben gedurende de 15 dagen na den over slag den prijs te verheogen. De prijsverhooging zal niet minder mogen zijn dan 1/10 van den overslagprijs en zal bij Deurwaardersexploot moeten beteekend worden aan den Notaris Emile Lemahieu te Yper, en aangezegd aan den Curatot en aan de voorloopige koopers. N. B. Voor alle inlichtingen en plakbrieven met plan, zich wen den ter studie van voornoemden Notaris Lemahieu, Meenenstraat 9, te leper. - Tel. 674. IBBBflflBBllBaBflBlSESBMHZanXBBÜIBflKBBBBBflRSBBBBBBiaBaBQZBB STUDIE VAN DEN NOTARIS LAHAYE TE POPERINGE. VRIJDAG 7 APRIL 1939 om 3 uur namiddag, in de te verkoopen herberg Hotel de la Messagerie bij M. Hilaire HUYGHE-VERMAUT, Groote Markt, te Poperinge, TOEWIJZING VAN STAD POPERINGE, GROOTE MARKT genaamd Hótel de la Messagerie», met groote inrijpoort, magazij nen, garagen, ruime stallingen, samen groot onder bebouwde grond grond en koer volgens kadaster 9 aren 80 centiaren, door zijn ligging, geschikt voor groothandel. Slechts ingesteld 171.000 fr. Bewoond en gebruikt door M. eu Mad. Huyghe-Vermaut. Handslag met 1 October 1939. IBBBBBlSSBBBBSBBBBBBBBaBBB^IBBaaiBIlBBBBflBlHBaBBBBaiIBBBIIBBBB Kantoor van Deurwaarder BIJ RECHTSMACHT OP VRIJDAG 7 APRIL X939 te 2 ure stipt, te Poperinghe, op de Groote Markt, bij d'herberg Café de Ia Paixzal er openbaar verkocht worden, de volgende OPENBAAR VERKOCHT worden, de volgende aangeslagen jachtstoof in chromé, buffet, tafels, stoe len, radio merk «Siera», étagère, schapra- de, toiletkas, kleerkas, zetel, enz. Hoeveelheid nieuwe plastrons, kinder sportkousen, vesten in pane, schorten, lijf baaien, vrouwbaaien, slaapmutsen, vrouw kousen, mannezokken, cols, enz. Gewone voorwaarden. Komptante be taling zonder kosten. Kantoor van den Notaris DEEREN te ROESBRUGGE. MAANDAG (2® Paaschdag) 10 APRIL '39 1. - Om 2 ure namiddag, in het hiernavermeld te verkoopen huis, bewoond door Emma Beun, te Beveren-IJzer, Hooge Seine, VEILING VAN 2. - Om 4 ure namiddag, ter herberg In 't Kapelhofbewoond door Raphael Decalf, van Gemeente Beveren-IJzer, met schuurken, stallingen cn 3 aren 62 centiaren bebouwden grond en tuin. Laatst bewoond door Emma Beun. Studiën van de Notarissen DOSSCHE te Oostroczebeke en DE BRABANDERE te Meulebeke. OPENBARE VERKOOPING eener zeer genaamd Het Blauw Kasteelke gelegen te VIJVE St BAAFS. Groot 8 Ha. 78 a. Pachtprijs 8.030 fr., loopende tot 24 De cember 1942. Z Instelpenning te winen Plakbrieven met plan en inlichtingen te bekomen bij voornoemde Notarissen. ZITDAGEN: INSTEL: DONDERDAG 13 APRIL 1939 ter herberg «De Centrale» bij M. Alois Valcke, TOESLAG: DONDERDAG 27 APRIL ter herberg Het Gemeentehuis bij M. Jozef Declerck, beide te Oostroozebeke, Marktplaats, telkens om 2 Z ure namiddag. SBBBBSBBBSriSSBSSEISBIlBBBBBBBB Studie van den Notari» V. PIETERS te RENINGHE. UIT TER HAND TE KOOP EEN ZEER GERIEVIG met 2 aren 60 centiaren medegaande erve, gestaan te Oostvleteren, op de zuidzijde van de Marktplaats, aldaar gemerkt, Nr 4, alsmede 3 aren 63 centia. HOVENIERHOF, gelegen ten westkante van voorgaande. Voor alle inlichtingen zich te wenden bij voornoemden Notaris PIETERS. Studie van den Notaris DECOCK E.-L. te Nieuwkerke. UIT TER HAND TE KOOPEN OF TE HUREN. met afhankelijkheden en gemet mede gaande erf te NIEUWKERKE, niet ver, van de Fransche grens. Zich rechtstreeks te wenden tot voor melden Notaris. EaBBBBflBBBBBSBBBB Kantoor van den Notaris EMILE LEMAHIEU te YPER. UIT TER HAND TE KOOP Bestgelegen BOUWGRONDEN TE YPER. Voor alle inlichtingen zich wenden ten kantore van voornoemden Notaris, Mee nenstraat 9. WBBB3SE5B9E&ZBB Kantoor van den Notaris A. LAUWERS te YPER. AANSTONDS TE PACHTEN STAD YPER Oude Kortrijkstr. 5, tegen de Kruiskalsijde, met afhangen en 30 aren goed LAND. Voorwaarden bij voornoemden Notaris. Kantoor van den Notaris EMILE LEMAHIEU te YPER. UIT TER HAND TE KOOP Studie van den Notaris VAN CAYZEELE te Poperinghe. UIT TER HAND TE KOOPEN in loten naar keus der liefhebbers WELGELEGEN te Poperinghe, Doornstraat, nabij de Groote Markt. Studie van den Notaris LAHAYE te POPERINGE. UIT TER HAND TE KOOP met stallingen cn 11 arm bebouwdeq, grond en land, gelegen te WATOU-SINT- JAN, langs de Kapellestraat. Inlichtingen bij den Notaris Lahaye te Poperinge. TE YPER Alle inlichtingen te bekomen bij voor noemden Notaris, Meenenstraat 9. 'BBBBBBBBSBBBBHBIXSBSBBflBSBlB Studie van Deurwaarder D. BRYS te NIEUWPOORT. TE HUREN BEMEUBELD genaamd Café des Alüésgelegen te Oostduinkerke, Groenendijk. Voor alle inlichtingen zich wenden ter studie van Deurwaarder DANIEL BRYS te Nieuwpoort. - Tel. 361. uaBBSaBOSBSBIBBBBBBBBBRBBBa» Kantoor van den Notaris DECOCK te Yper. Aanstonds te pachten met 62 aren 26 centiaren land, te Langemark, Wijngaardbosschen. Voorwaarden ter studie van genoem den Notaris. Studie van den Notaris NAUDTS te KOMEN. UIT TER HAND TE KOOP van 12 hectaren 43 aren 66 centiaren, te ZILLEBEKE, dicht de baan naar Yper. Inlichtingen ter studie van Meester NAUDTS, Notaris te Komen. Studiën van de Notarissen CAMERLYNCK te Paaschendale en ERN. DECOCK te leper. OP WOENSDAG 19 APRIL 1939 te 214 uur namiddag, te Passchendale, Plaats, in de herberg St-Jorisbij den Heer Paul Deré, OVERSLAG IN EEN ZITDAG van een te Passchendale, Roosveld, samen groot 33 aren 89 centiaren. Vrij van gebruik. Ingenottreding met de geldtellüjg. OVER TE NEMEN Welbeklante BEENHOUWERIJ. CHARCUTERIE te ARMENTIERS. Moderne inrichting. Kleine pacht Adres ter drukkerij, Gasthuisstr., Pop. UIT TER HAND TE KOOP van 3 gemete. Seffens vrij. Inlicht, bij den eigenaar LIEVIN VAN THOUROUDT wonende steenweg Pope ringe- Woesten 33, Oostvleteren. 1BBBBBBB UIT TER HAND TE KOOP EEN SCHOON EN GERIEFLIJK te POPERINGE, 28, Priesterstraat, 28. Kelder, gang. twee groote plaatsen, keu ken, achtergebouwen, koer, hoveken, vier kamers, kleine en groote zolder. InL schrijven: Postbus 597, Brussel. tfiHBBBSBSBBBBBxaaBBiiaBaaQaas IK LEEN ONMIDDELLIJK vanaf 5000 fr. tot elk hooger GELD bedrag (in gansch Oost- en West-Vlaanderen) op vasten eigendom, koopen of bouwen van eigendom, vernieu wen of verhoogen van Hypotheken, "aan interesten en voorwaarden die NERGENS beter te vinden zijn. VAN REMORTEL, Frère Orbanlaan 72, GENT. OUD GEKEND HUIS. TE KOOP Alle slag Gegalvaniseerde Platen. 3,05 m. x 0,80 m., 2,45 m. x 0,80 m., 1,80 m. x 0.80 m. en 1.50 m. x 0.80 m.40.000 Pannen, Duitsche en Kortrijksche 2.000 Cementen Piketten300 IJze ren Piketten, 2.50 meter lang; 10.000 Engelsche Platen, 2 meter ta 2,70 meter lang; alsook een lot gewone Platen; 40.000 kgr. Brandhout; een groot lot IJzeren Platen voor kortewagens; 40 a 45.000 kgr. Decauvillerails en Wa gons. Alles voortkomende van de Brijkerij Veys, Vlamertinge. Zich wenden voor aankoop bij Vrouw Wed. LEON ROSSELLE-MARCHAND en ZONEN, Veurnesteenweg 93, leper. - Tel. 645. IBBIBflflBBEBBHBBBBBBBBBBBBBBB met laatste nieuw apparaat, aan 25, 35 en 50 Iran, alles inbegrepen. Ook beste HAARVERWEN. Bij A. DECROCK-BULCKAERT Veurnestraat 11A - Poperinge. DAMES, JUFFERS, wilt U een wendt U dan bij Yvonne PAREYN, Abeeles teen weg 44, POPERINGE. Vanaf 25, 35 en 50 frank. KOSMOS-TOERISME richt nogmaals 1-dagreizen in naar Brussel op 6, 10 en 13 April (Passiespelen in de Folies Bergè res en op 16 en 30 April (Voetbalmat chen). Prijs42 frank. Inl. bij PAUL VAN BRUWAENE- CAPPOEN, Bruggestraat 65, Poperinge. Gewaarborgde PERMANENTEN met laatste nieuw modelapparaat, vanaf 15 frank, alles inbegrepen. Bij A. HANDPOORTER-BULCKAERT Maurice De Wulfstraat 24 - Poperinge. van HENNEN aan 8 fr. het Kgr. KONIJNEN aan 6,50 fr. het Kgr. MICHEL WYBQ, Tel. 240. Iepersteenweg 37, Poperinge. Altijd te verkrijgen aan de voordeeligste prijzen GESLACHTE KIEKENS, HENNEN KONIJNEN en JONGE DUIVEN. MICHEL WYBO, Tel. 240. Iepersteenweg 37, Poperinge. Op PASCHEN, 9 April e.k., reis per autocar naar de aankomst van de groote koers Paris-Roubaix. Prijs heen en terug: 12 frank. Vertrek uit Abeele te 12 Z te Po peringe te 12 3/4 uur. Inschrijving: te Abeele bij Leon Enge land, te Poperinge bij Alois Verwaerde, Iepersteenweg bij de Switch-Road, tel. 72. HET HUIS A. SAVAETE-VERHILLE, Statiestraat 43, PROVEN, zet aan 25, 35 en 50 frank, alles inbegrepen. Apparaat naar keus. met of zonder stroom, «VITA» en «WELLA». DAMES, JUFFERS! - Niemand weet hoe of waar naartoe voor de Wendt U dan tot het huis COUDIJZER, waar U zult bediend worden met verzorgd werk. Alle moderne Coiffeurcn met de allerlaatste nieuwe apparaten 1939, met of zonder elektrische stroom, voor de som van 25, 35, 59 frank. MARIA COUDIJZER Tel. 266. Rexsingelststraat - POPERINGE {BBEBBBBSIBBBBaaaE TE KOOP Val Schaap, einde dracht, alsook Vlaeschstanden, bij Hildebert Vandaele, St-Jan-ter-Biezen, bij Watou. gehoon» Remorque, alle dienst, nieuwe staat Bij Antoine Datnbre, Iepersteen weg, 3, Vlamertinge. Qrie schoone Pauwhennen 1937. Zich be geven Boeschepestraat 2, Poperinge, den Vrijdag voormiddag. J^loclce houten V/aschkuip met staander, alsook een Petroleum vuur met 3 bek ken. Voordeelige prijzen. Zichtbaar 's na middags van 2 tot 5 uur, bij wed. Leuri- dan, Veurnesteenweg, Poperinge. 2eer goeds Moto, aan voordeelige prijs, bij Osc. Weuten, uurwerkmaker, elek triciteit, radios, Westnienwkerke. uto Chrysler in goeden staat en aan genadigen prijs, bij Alidorc Clabau, li keurhandelaar, 14, Veurnesteenweg, Pop. 2eer goede Radio Alfa1 jaar nieuw, op accus, aan goedkoope prijs. Pope- ringesteenweg 12, Èlverdinge. indervoituur, schoone okkasie, in zeer goeden staat, aan genadigen prijs. Iepersteenweg 36- (rechterover de tram statie). Poperinge. "J1 wee Mansvelo's en Triporteur. Schoone okkasies. Eij Em. Pattou, Ieperstraat 31, Poperinge. Qamion Ford 3 Z ton, uit reden van vergrootiug. Bij Kestier, Veurnestraat, Poperinge om inlichting een zegel van 0,75 fr. dient gevoegd voor het antwoord. Anders wordt geer antwoord gegeven. Qoede Meid, om in huishouden en café te helpen. Goed loon. Bij Georges Hauspie, In BristolRekhofstr., Pop. |£uischvrouw voor den Zaterdag namid dag. Groote Markt, 15, Poperinge. Qemarcheurs, voor zeer winstgevend zo- merartikel. - Schrijven onder letters S.A.P., Pannestraat 9, Veurne. Me„!f 15-17 jaar, liefst van den buiten. Meest huiswerk. Te Watou. Adres ter drukkerij, Gasthuisstraat 15, Poperinge. JJeftige Meid, 20-25 jaar, voor burgers huis. Zich wenden: Zegeplaats 4, Izegem. Qoede Katholieke Meid, liefst rond of boven de 40 jaar, kennende burgerskeu ken en huishouden. Gemakkelijke plaats. In gemeente rond leper. Adres ter druk kerij, Gasthuisstraat 15, Poperinge. Qoede Meid, kunnende goed melken. Goed loon. Bij Gerard Brille-Vuylsteke, Mee- nensteenweg, Rekkem. Mejd' bij Gerard Vanthuyne, beenhouwer, Nieuwpoortlaan 43, De Panne. Qoede Meid om in boerderij te helpen, te Poperinge. Kunnende melken. Adres ter drukkerij, Gasthuisstr. 15, Poperinge. JJepothouder-Verkooper bij partikulieren, voor fijne margarine en fijn verpakte koffie. Door van ouds bekende firma. Noodige papieren worden bezorgd. Geld of borg niet gewenscht. Adres ter druk kerij, Gasthuisstraat 15, Poperinge. Jongen, 17 jaar, Vlaamsch en Fransch sprekend, om bakkersstiel aan te lee- ren. Adres ter drukkerij, Gasthuisstraat 15, Poperinge. gespannen Weide, voorzien van water. Men aanvaardt runderen in pension. Omstreken van Poperinge. - Adres ter drukkerij, Gasthuisstraat 15, Poperinge. §choone Villa, met garage, hoek der Brugge- en Prootstraat te Poperinge. Inl. bij Notaris Van Eecke, Poperinge. Qerievigo nieuwgebouwd» Woonhuizen, met kelder, hof, twee soorten water, gas en elektriciteit, aan 125 fr. per maand. Zich wenden bij G. Decuypere, Westvle- terensteenweg, Poperinge. (jchoon Hui», dienstig voor allen handel, onmiddellijk vrij. Inlichtingen bij Eme- rence Vandevoorde, Dorp 19, Noordschote. jgurgershuis, dienstig voor rentenier of bediende, gelegen Veurnestraat 86, Po peringe. Inlichtingen bij Germain Devos, brouwer, Veurnestraat, 47, Poperinge. gehoon Huis, ten dienste van herberg, te Vlamertinge, nabij de Statie, met inrij poort, dienstig voor allen handel, zeer welgelegen langs de groote baan. Goed koope pacht. Inl. Boeschepestraat 2, Pop. yjuis met werkwinkel, voorzien van gas en elektriciteit, 2 soorten water, Pries terstraat, 11. Zich wenden bij Joseph Du- mon, 17, Vlamingstraat. Herberg De FazantPottestraat, Po peringe. Zich wenden ter Brouwerij «De Kroon», A. Masschelein-Verstraete, Pop. yjuis, gelegen in de Priesterstraat te Po peringe. Dienstig voor allen handel, met koer, 'rnf en inrijpoort al de Hond straat. Inl. Bruggestraat, 82, Poperinge. Herberg Het Brouwershof gestaan en gelegen te St Juliaan-bij-Ieper, dorp-. Inlicht, bij Notaris Reynaert, Staden. Cchoon, nieuw en gerievig Rentenier»hui», besloten koer, hof 350 vm. voorzien van gas en elektriciteit, put- en regenwa ter. Veurnesteenweg, 10, Poperinge. Inl. Veurnestraat, 56, Poperinge. Z'ichbaar 's namiddags, van 2 tot 5 uur. gehoon, gerievig en goed bekend Hotel, zijnde het «Hotel Delobel», gelegen te Kemmel, Dorpplaats. Adres ter drukkerij, Gasthuisstraat 15, Poperinge. Jjjerberg met ichuur en hof, te Roes- brugge. Zich wenden bij Wed. Lelieur, Beverenkalsijde, Roesbrugge. IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Regelt zacht de wer king der spijsvertering en der ingewanden De flesch vaa 25 korrels» f fr. 50 50 korrels» 9 (rank la alls apotheken IBBBBBBBBBBBBEEBBBBBBBBBBBBS TOMAAT - NapoU- taansche zon dlrekt op uw taf ei. TOMAAT - bevat A. B.C.-vitamines voet t leven onmisbaar. TOMAAT - koningin d' kwaJlt. en onver® getelljicen smaak TOMAAT - gezond en natuurlijk pro- durt. IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBS bestrijdt de hopziekten door be- I sproeiïng met het BELGISCH koperpreparaat 25 of 50 koper. M Voor verdere inlichtingen: N. V. PROTEX Eierenmarkt 43, Antwerpen. PRIJSLIJST VAN 20 MAART 1939 T elef onen Lichtervelde: 21 (Bureel) Roeselare: 917 en 6018. (zonder verbintenis) Waren r.v.ei. vet pr. Ultra Speciaal Kuikenmeel 16 6 170 Ultra Sp. Kuikenm. v. zw. ras. 16 6 170 Meel I voor kuikens 17 5 150 Meel II voor poelden 18 5 128 Meel III voor poeldea 18 5 105 Vetmeel voor haantjes 16 5 130 Legmeel 23 4 100 Legkorrels 23 4 105 Biggenmeel 13 3 145 Zwijnenmeel I 15 3 92 Zwijnenmeel II 13 3 92 Zwijnenmeel III 13 3 92 Melkschilfers (De Baillie) 26 5 102 Melkschilfers (De Baillie) 30 5 107 Melkschilfers (De Baillie) 35 6 112 Melkmecl 35 6 102 Kalverkweekmeel 16 4 140 Graan I voor kuikens 121$ Graan II voor poelden 107 Graan III voor poelden 103 Duiveneten (in aanger. zakken) 17f Duiveneten (in handd. niet teruggen.) 18 Kalfsvoeders per 10 kilos 3, Waarom tijden aan r i' MIGRAINE Te Oostende ging een Brusselaar rond van hotel tot hotel, zeggende verte genwoordiger te zijn van een Engelsch reisagentschap en maakte voorwaarden voor het herbergen van Engelsche toe risten, dit in verband met de tentoonstel ling te Luik. De man vroeg echter telkens dat een som, gaande van 60 tot 175 fr., zou gestort worden voor het aanbrengen van een plaat van bedoeld agentschap. De platen kwamen niet toe en bij het onderzoek bleek dat een zestaB hotelier, die in de val liepen, bedrogen werden. Te Gent wilde een gewezen gen darm, die gescheiden leeft van zijn vrouw, deze dooden; daarom trok hij naar het huis van de vrouw. Zijn vrouw was er evenwel niet. Uit woede ging hij zijn schoonbroeder te keer met een zwaren beitel en verwondde 'hem erg. De dader vluchtte op den zolder, het dak op, maar kon toch aangehouden worden. RHEUMATIEK ZENUWKOORTS PIJN DER MAANDSTONDENI als de Wond orb ar» Bruin» Poodor» van der Apotheek DE POORTERS S int* Niklaas®» Waas. f? ^ogenblikkelijk sender schadelijks gevolgts via dex pijnen uilen bevrijden. Dt dooi S poidari 4 Jr. dt dritdulbsla doot poedert 10,00 Jr. Tt verkrijgen in allo goede Apotheken of vrachtvrij tegen postmandaat Gebruikt ze eens, U zult nooit geen an 1 meer gebruiken. tript-'" iféll COIFFEUR J. ACKË-CAILLIAU, Dikkebuschstw. 132, leper, tel. 142, meldt hierbij aan zijn geachte klanten dat hij een allernieuwste Permanenten- apparaat zonder draad heeft geplaatst, wat hem toelaat aan allen voldoening te kunnen geven. - Bouclettsn, Fri seering, Golving, enz. Ook nog de PERMANENTEN «Wella», dus naar keus, aan de prijs van 35, 40 en 50 fr. als reklaam te verkrijgen aan 20 fr. in het HUIS S1MOEN, Veurnestraat 24, Poperinge. Verder nog Permanenten aan 35 en 50 frank. - Halve permanente aan 15 frank LET WEL OP HET ADRES. H. POUTTIER-DECUYPER, Krombeke (Tel. Oostvlet. 80), laat hierbij weten dat hij, zoo als vorige jaren te VERKOOPEN HEEFT. Alle groot ten en aan genadige prijzen HUIS G. BERAT Ieperstraat 18 - Poperinge (bij de Groote Markt). Groote keus van allei hinde zwarte en gekleurde Mo deschoenen voor Mannen, Vrouwen en Kinderen. Ceremonieschoenen voor al le omstandigheden. Gewaarborgde waterdich te Werk::hoenen, sterke Kinderschoenen - Jacht- schoenen Sportschoenen - Sandalen, enz. Caoutchoucschoenen, Laarzen en Kloef- fen. Beste merken. Voor moeilijke voeten, schoenen op maat. Herstellingen worden aanvaard. Matige prijzen. IBSBQSaik" "JB.iaaHBS UIT TER HAND TE KOOP SCHOON WERKMANSHUIS thans vrij. Elverdingesteenwcg 19, VLA MERTINGE. Sleutel berust in aanpalend huis, Nr 21. Zich wenden bij Maurice GRUWIER, Capronstraat 34, leper. 1. - REKLAAMREIS LOURDES; 8 dagen in autocar; 959 frank per persoon, vervoer, hotels, drank en factuurtaks inbegrepen. Wekelijksche af reis iedere Zondag van 2 April af. Speciale afreis bijzonder geschikt als huwelijksreis op 12 April. 2. - EUCHARISTISCH CONGRES te ALGIERS (Noord-Afrifea)j 9 dagen spoor en boot, vanaf 845 frank. 3.-3 Daagsche Autocarreis naar de BLOEMBOLLENVELPEN; afrek op 8, 16 23 en 30 April, 7 -Mei en 4 Juni. Prijs: 450 fr., ailes inbegrepen. WIE MET KOSMOS REIST, REIST VEILIG. Sedert 10 jaar worden alle buitcnlandsche reizen zonder riscio door Kosmos Toerisme m gevoerd. Zeef komfortabele autocars; 400 zitplaatsen zijn het eigendom der Firma. Alle reizen worden verzekerd vanaf 10 deelnemers. Prijzen voor alle beurzen. Vraagt het Zomerprogramma 1939, dat U gratis zal opgestuurd worden.

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1939 | | pagina 5