Van het vinden der Romeinsche SteenstraléSPORT in Poperinghe-Stad "BE KEIZER" HET WIT KRUIS KUIKENS HET GEWOEL VAN HARE KINDEREN HINDERT HAAR NOOIT HET WIT KRUIS Qjk MANS- KINDERKOSTUMEN WERKKLEEDEREN DENKT NIET TE LAAT KUIKENS LEGKIEKENS VLAAMSCHE VOETBALBOND WIELRIJDEN HOUT TE KOOP STATIESTRAAT 11, IEPER Winkel open den Zondag tot 4u. 's namidt'ajs Veel vrouwen zijn elke maand onderhevig aan verschillende ongemakken t pijnen in den onderbuik en in de lenden, schele hoofdpijn, duizelingen, algemeene vermoeidheid. Gedurende deze moeilijke dagen put het gerucht van hun 'omgeving hen uit, het prikkelt hun zenuwen, het vermeerdert hun pijnen. Deze vrouwen hebben rust en kalmte ncodig. Maar welke huisvrouw, welke moeder kan zich dit veroorloven? Indien U ook telkens zulke mc/eilijke en pijnlijke maand stonden doormaakt, neem dan Uw toevlucht tot de poeders van "HET WIT KRUIS". Neem er één of twee bij het begin van Uw ongesteldheid en rust dan eenige oogenblikken. En weldra zult U weer als gewoonlijk aan Uw dagelijksche bezigheden kunnen gaan, en U zult glimlachend het vroolijke spel van Uw kinderen volgen. men schrijft ons van hier en elders 7oLaA lï&iMtMvc/ PIJNLIJKE MAANDSTONDEN - HOOFDPIJN - MIGRAINE - VERMOEIDHEID - GRIEP - RHEUMATHISCHE PIJNEN. Voor de ondergjondsche 'waterafleiding ln Poperinghe-Stad, werden tijdens de laatste weken geheele straten opengebro ken en metersdiepe grachten er in gedol ven. Deze werken lokten de nieuwsgierig heid bij velen uit en gaven aanleiding tot menig onderzoek. Tusschen de oudheidkundige vondsen, gering ln getal, is het vinden eener oude steenen straat de bijzonderste. Op eene gemiddelde diepte van een me ter onder den grond, met eene breedte van vijf meters en eene dikte van twintig centimeters loopt zij, te beginnen van de drukkerii V. Hansen, de Gasthuis straat. Voor het Hótel Skindies om ln zijn omtrent dezelfde als nu; maar van besteening geen spraak. Op het «Gezicht van Yper», door Ve- dastus Duplouich, rekenkundige en koster te Westoutre, in het Tooneel der Steden van de Vereenighde Nederlanden door Johan Blaeu, drukker te Amsterdam, in 1649 uitgegeven, vind ik De Oude Caus- siegaande naar Poperinghe. Was deze misschien de voortzetting der Steenen straat, die Poperinghe doorkruist? Moge lijk wel. Toevallige werken van zekere diepte kunnen in de toekomst de zaak ophelderen. Maar wat toch zeker is, dat staat te le zen in een handschrift van den Heer doc- «o. 1 Frgmi iy «*<i Y". Z*S*- ,trj JU—-» 5-1 ityvvujii *yi ei c/^UUL~4k*C de vroegste tijden een moeras te zwichten maakt zij links eene bocht. Dit moet wel de oorzaak zijn van de hedendaagsche breedte hier in de straat en achter het voornoemd hotel, van het bestaan der Watering, reeds op eene kaart van Pope ringhe in de jaren 1500 af geprent en nu korts na den oorlog gevuld. De bedoelde Watering liep droog in de Bommelaers- beek. Boven de herberg In Klein Parijs neemt de Steenen straat weder het midden der Noordstraat, gaat met eene diepte van 1,20 m. de Casselstraat op, om in eenen omgewoelden grond, bij O. L. Vrouwkerk te verdwijnen. Voor de herberg Het Neerhof op eene diepte van 1,30 m. tref ik haar wederom aan; zij zinkt voor Het Molentje n tot 1,50 m.; wordt ondieper en verdwijnt eenige stappen van den Keer van den Ommegangongeveer 0,70 m. diep. Volgende de hoogten en leegten van den grond, rustende op de onaangeroerde eer de is zij gevormd uit rotsblokken en keien hoogstens 20 cm. groot, tusschen deze zandgrond van de streek om te sluiten. Geen kantsteenen om haar te schoren. Volgens den Eerweerden Heer Vuylste- ke, onde-pastor te Westoutre, zijn de rotsblokken diestsch ijzerzandsteen, ge meen in de vroege tijden en dan aan de hoogte van den grond. Zoo kan men het stichten der kerken van Westnieuw- kerke, Dranoutre, Westoutre, deze twee laatsten in hunnen vooroorlogschen trant hersteld, alsook van den ingang der ker ken van Reninghelst en Watou. gebouwen dagteekende der jaren 1000-1100, gemak kelijk verstaan. De keien zijn zwart, grijs en alhoewel heigronden te Poperinghe niet ontbreken, zijn zij niet van hier. Om de oude der Steenen straat te bepa len, wend ik mij vooreerst bij mijnen ge- achten vriend, den Hr Oscar Fiers, archi varis der stad. In al zijne oorkonden, in al zijne boeken geen woord over de be steening van Poperinghe in de ver verle den tijden. De plattegrond van Vandeventer geeft het Zuiden en het Westen van Poperin ghe in den loop der jaren 1500. De straten IRaaBBBBHBBBBBSaBSBBBBHBlBBiXI tor Dewulf luidende, dat van 1679 tot 1684, Bodewijk XIV, Koning van Frankrijk, meester van onze streek, door den Slag van Noordpeene bij Cassel, den 11 April 1677, eene steenen baan deed leggen, die in Poperinghe-Stad, sedert vijf honderd jaar van hier niet overeenstemt met de diepte der gevonden straat. Deze is dus veel ouder. Het vinden binst de werken, van eene nietige scherf eener romeinsche dekpan, op een meter diepte, hoogstens twee me ters van bedoelde straat, recht voor den ingang der herberg: - In Westvlaande- ren zal er van de oude nader bepalen. De geschiedenis immers leert ons, dat de Romeinen, die over twee duizend jaar onze heerschers waren, om hunne ver overde landen met Rome gemakkelijker te verbinden en de opgedane vruchten naar de steden te drijven, hunne banen besteenden. Voor de streken palende aan den Rijn gebruikten zij keien en zand van dezen stroom, de grootste keien die nende voor onderste laag. Voor onze stre ken, volgens Verschelde^in: «Les annales de la Société d'Ennulation de Bruges gebruikten zij veldsteen en keien. Eene overlevering meldt ook, dat in de ze tijden Cassel met Oudenburg bij Oost ende, al Steenvoorde, Poperinghe, Elver- dinghe, Merkem, enz. met eenen weg ver bonden was. Naar algemeen gedacht was deze weg besteend. De namen van Steen voorde, en Steenstrate op de Ypersche vaart zouden nog de besteeniging herin neren. Steunende op geschiedenis, opgravingen en opmerkingen, op den aard: rotsen en keien en de diepte, waar deze te vinden zijn, aarzel ik niet de gevonden steenen straat als een zeldzaam overblijfsel van de Romeinsche «STEENSTRATE», die over twee duizend jaar Poperinghe door sneed, te aanschouwen. Eene opmerking nogthans: Was deze Steenstrategelijk zij te Poperinghe aan te treffen is, wel bestand voor het vervoer der noodwendigheden van leger en handel? Ik antwoord: Ja. Het groot vervoer ge schiedde dan met peerden. Maar overge bleven beeldhouwwerken van dezen tijd, munten zelfs doen zien, dat de Romeinen hunne peerden met eenen halsband aan eenen dissel, zonder strengen deden trek ken. Een last van vijf honderd kilogram men bij licht of zwaar peerd neep de luchtpijp toe: een overlast ging het dier versmachten. Sedert de jaren 1000 trek ken de peerden met een f;areel op de schouders en met strengen een middel matig gewicht van twee duizend vijf hon derd kilogrammen. i-rW fa. 70W LfC Poperinghe met Bergen verbond. Wij ken nen die ongelijke, rood grijsde steenen met ronde koppen, waarop de zwaar gela den wagens bokten en botsten met een gerucht, dat 's nachts kilometers ver kon gehoord worden. Die oneffen kalsijde aan de hoogte van den grond in verband stel len met de keien straat een meter diep ware een oprechte onzin. Genoeg nu van verdere opzoekingen in boeken of op kaarten. Ik begeef mij naar St-Bertinuskerk, deze ligt in eenen put van dertig centi meters diep. Herbouwd na brand, in 1420 (Oscar Fiers) was zij ongetwijfeld gelijk vloers met den omliggenden grond. Nu gaat men binnen met eenen trap omleeg. In St-Janskerk, gebouw volgens den trant der jaren 1300, vind ik twee zandsteenen gewijdwatervaten, die in de voorste moer- pilaren gemetseld zijn. Veel te leeg zijn zij buiten gebruik, maar beduiden eene verhooging van den vloer van ongeveer dertig centimeters. Uit deze opmerkingen blijkt, dat de verhooging van den grond De gedurige aanvallen der Barbaren, Franken, Catten, Vandalen, Hunnen en anderen, de twisten, die het opvplgender Romeinsche Keizers nasleepten, verzwak ten dit rijk; zoo wierden de banen ver waarloosd. De frankische koningin Bru- nehilde, die leefde in de jaren 600, wierd nog beroemd door het herstellen van som mige dezer. Zoo kennen wijLa Chaus- sée Brunehautin Henegouw en La Chaussée Brunehautdie Atrecht met Boulogne verbindt. Verzand door den tijd, doorreden door gestadig vervoer en zwaarderen last verdwenen zij langzamer hand. Hier en daar schuilt nog een zeld zaam overblijfsel diep in den grond, de naam slechts van Steenstrate blijft nog geboekt. Ik schrijf dit als liefhebber en niet als deskundige. Alleen tracht ik de duistere geheimen, besloten in de cjjepe wanden onzer stad op te klaren. En ter inzage van de echtheid ware iedere betwisting met dank aanveerd. ADRIAEN, Veearts. 4— 1—3 1—7 I—l 3—t 1—3 25 22 2 X 85» 45 25 21 2 2 100-28 44 25 14 7 4 74-42 32 25 12 8 5 61-50 29 25 11 xo 4 65-52 26 25 12 11 2 59-64 26 25 13 12 O 57-56 26 25 IO IX 4 66-68 24 25 IO 12 3 59-70 23 25 9 14 2 63-88 20 25 7 13 63-65 *9 25 6 13 4.3-52 x8 25 4 19 2 38-90 IO 25 4 21 O 43-129 8 UITSLAGEN VAN ZONDAG Tweede Afdeeling Provinciaal. S. V. Rumbeke F. C. Roeselare S. K. Roeselare S. 3'. Blankenberge C. S. leper A. A. Moeskroen S. K. Zwevegem W. S. Lauwe F. C. Wakken Stade Kortrijk F. C. Torhout Viarevem Sp. R. S. Waregem F. C. Izegem ALGEMEENS RANGSCHIKKING Z. S. K. Roeselaro 2. Stade Kortrijk 3. F. C. Izrgrm 4. F. C. Roeselare 5. A. A. Moeskroen 6. Waregem Sport 7. W. S. Lauwe 8. F. C. Wakken 9. C. S. leper ro. F. C. Torhout XI. R. S. Waregem 12. S. V. Blankenberge 13. S. V. Rumbeke 14. S. K. Zwevegem Tweede Afdeeling Gewestelijk A. S. V. Ingelmunster G. S. Middelkerke 11 R. C. Oostkamp A. V. Oudenburg 32 S. V. Nieuwpoort F. C. Tielt 17 E. G. Gistel R. C. De Panne 1—11 S. K. Wenduine S. V. Veurne x4 ALGEMEENE RANGSCHIKKING X. R. C. De Panne 2. F. C. Tielt 3. S. V. Ingelmunster 4. S. V. Veurne 5. G. S. Middelkerke 6. S. K. Wenduine 7. Ardooie Sport 8. E. G. Gistel 9. A. V, Oudenburg to. S. V. Nieuwpoort 11. R. C. Oostkamp 12. V. V. Koksijde Tweede Afdeeling Gewestelijk B. R. C. Harelbeke S. V. Kortrijk x0 K. S. Avelgem F. C. Marke 3-2 Toek. Meenen U. S. Dottenijs o0 S. C. Le Bizet S. K, Vlamertinge 12 F. C. Popermge Kuurne Sport 62 S. K. Geluwe F. C. Komen x2 Wervik Sport Deerlijk Sport x3 ALGEMEENE RANGSCHIKKING F. C. Poperinge 2. R. C. Harelbeke 3. Toek. Meenen ax I8 2 X 122-34 37 2 X 19 3 X 125-36 35 21 14 5 2 82-47 30 21 12 4 5 50-34 29 21 13 7 X 72-46 27 21 9 9 3 65-6S ax 21 7 XI 3 45-71 17 21 6 XI 4 46-81 16 21 5 12 4 37-74 14 22 6 14 2 45-94 14 21 4 16 X 36-77 9 22 2 19 X 31-96 3 25 20 25 r6 15 IS 15 14 15 >5 14 13 24 IO 8 2s 10 IO 15 II 14 99-19 41 82-40 36 77-48 35 69-43 32 88-43 31 46-37 30 51-52 26 50-56 25 54-69 12 15 4 13 8 33-51 16 LOTEN TENTOONSTELLING EN VAN VLIEGWEZEN 5.000 Gegolfde nieuwe gegalvaniseerde platen, 1,85 m., 2.15 m., 2,50 m. en 3 m., alle op 0,70 m. Lichte voor kleine han- gaars; 16,50, 19,80, 22.50 en 27,75 fr. stuk. Zware aan 19.50, 21,80, 24,50 en 31,50 fr. Franco per 25 stuks; 1 fr. minder per 50 stuks. Lot TONNEN en HOUT en IJZER en nieuwe en okkasie BACHEN. Zich wenden60, Nijvelsteenweg, 60, SOMBREFFE. - Tel. 236. Vraag aan uw Briefdrager Een abonnement op dit blad. meer denkt VOORUIT en koopt dit jaar uitsluitend DER KEURBROEDERIJ REMI BERQUIN, Stavele. Tel. Roesbrugge 40. HET ZIJN DE BESTE voor den kweek, den leg en het mesten. Onze specialiteitenWitte Leghorns (gesext op aanvraag) Noord-Hollandsche Blauwe; Gekruiste, Alle andere rassen op aanvraag. Witte en Gouden Leghorns, Brakels en Rhodes Islan- i ders, ook Hollandsche Blau- we en Gekruiste. Ook POULIEN, vanaf 8 weken oud. Bij LEON ARTEEL, Pypegale, RENINGE. GE ZIJT OVER ONS BLAD TEVRE- DEN! - NA LEZING, SCHUIF HET IN HANDEN VAN EEN GEBUUR OF VRIEND, ZOO STEUNT GE ONS. - DANK EROM. 4. U. S. Dottenijs 5. S. K. Geluwe 6. F. C. Komen 7. S. V. Kortrijk 8. Deerlijk Sport 25 10 10 5 9. Kuurne Sport 25 n 14 o 10. S. C. Le Bizet IX. S. K. Vlamertinge 25 5 16 4 48-82 14 12. Wervik Spört 25 6 17 2 45-86 14 13. B. S. Avelgem 25 5 16 4 36-72 14 14. F. C. Marke 25 5 18 2 29-90 12 Derde Afdeeling Reeks B. S. V. Moorslede Aalbeke Sport 3o Verbr. Wevelgem S. K. Beselare uitg. S. C. Mooreele R. C. Wervik 24 F. C. Waasten F. C. Meu'.ebeke 16 G. S. Moorslede E. Avelgem 20 Vriendenwedstrijden. S. C. Diksmuide S. K. Staden 41 G. S. Middclkefke F. C. Mariakerke 54 c. s. IEPER TWEEDE AFDEELING. Rood-wit heeft voor een laatste optreden op eigen veld de vlag moeten strijken met 23 van wegs A. A. Moeskroen. Zooals tegen Wakken en F. C. Röeselare voerden de Ieper- lingen gedurende gansch den wedstrijd het hooge woord, doch als het er op aan kwam om doelmatig op te 'treden en bijgevolg de meerderheid in doelen om te zetten, faalde de voorlijn of werd door een felle on kans bejegend. Hetzelfde gebeurde nu tegen het zoogezegd Waalsch elftal van Moeskroen, want van Walen is er geen spraak vermits het meefendeel Gentenaren en Brugge lingen zijn waaruit die ploeg amengesteld is. De be zoekers wonnen den opgooi met het groot windvoor- deel en het waren de thuisspelers die de aanvallen leidden. Doch het Moeskroensch achtertrio deed zich gelden en geholpen door Moeder Fortuna hielden deze kerels 'hunne netten vrij, totdat Beddeleem een straf schop voor handspel in het gevaarlijke gebied in doel kon omzetten. Nauwelijks was dit gebeurd of Sonne- ville mocht zich ook; omdraaien en vooraleer de rust aanbrak wezen de cijfers 12 voor Moeskroen, als- wanneer omgekeerde getallen beter de spelwaarde hadden weergegeven. Na de herneming werden de gasten Ingedrukt maar deden evenwel gevaarlijke spelverplaatsingen. Zoo dikten zij hun voorsprong aan, terwijl Vandamme den stand op 23 bracht. Van dat oogenblik was er maar een -elftal op 't pkhs, maar alle aanvallen wer den afgeslagen of de Moeskroensche keeper, in pracht- konditie, ving alle ballen op en 't is dan ook aan hem te danken dat de twee punten niet te leper bleven. De rood-wit ten Verdienden ruimschoots het" gelijke spek Te hopen dat zij bij Waregem Sport voor een laatste optreden iets zullen loskrijgen. F. C. POPERINGE De laatste* officiate p2*Lij - aan huis werd leelijk door het weer tegengewerkt. De publieke belangstel ling was dan ook eerder gering. Rood en geel vervangt de centerhalf en ook Kuurne telt een drietal invallers. Poperinge start tegen wind wat niet beletten zal van degelijk spel te leveren en zelfs den toon aan te geven. Toch zijn het de bezoekers die het eerst doe len, dank zij de grilligheid van den wind. Onze por tier misrekende zich hier leelijk. Rood en geel laat zich hierdbor niet van de wijs brengen en slaagde erin driémaal tegen te doelen, waarvan er slechts twee als geldig erkend welden. Na de koffie speelde ons elftal met wind In den rug en voor de bezoekers werd het een verloren zaak. In deze speelhelft kregen ze zeer schaarsche kansen tot ontsnapping. Een licht toegestane hoekschop bracht hen een tweede doel op, maar ondertusschen hadden de lokalen de skoor reeds tot 51 opgevoerd. Tijdens de laatste minuten ontkende de referee opnieuw* de geldigheid van een -doel. Aan de 440 minuut werd hem hierop een kranig antwoord gegeven. En met 62 werd er afgefloten, tot groot genoegen van al deverkleumde toeschouwers. III® Speciaal reisde af naar leper, startte met wind in den rug en had reeds aan de ie minuut sukses. Nog voor de rust leidden; onze reserven met 30 en namen het van toen tamelijk gemakkelijk op. Tijdens de tweede helft slaagde White Star erin driemaal aan te teekenen, maar iedere maal dienden onze mannen hen van antwoord. Zoo overwonnen ze ten slotte met 63 en hadden dit ook ruim verdiend. Heden Zondag sluit ons kampioenen-elftal officieel het seizoen met een lange reis naar Dottenijs. We weten reeds dat de bezochten groote reklaam maken voor deze partij, zoodat rood en geel zwaar werk te wachten staat Wordt Eet een Harelbeke of een Meenen? Met Paschen komen opnieuw twee Engelsche elf tallen. Verleden jaar werd het een groot sukses. Ook dit jaar zal het zoo wezen. Daarna konven nog 2 bijgevoegde officleele ont moetingen tegen de kampioenen van reeks A (waar schijnlijk De Panne) plus een serie feesteliikheden om onze opstijging te vieren. Op tijd en stond volgen alle nuttige inlichtingen. KEIKOP. Heden Zondag 2 April, te 3 uur. Te Dottenijs: DOTTENIJS F. C. POPERINGE I. S. K. GELUWE 5. K. Geluwe 12 F. C. Komen 't Was 3 uur als scheidsrechter Roose den toss wierp. Komen heeft juist geraden en kiest het kamp bevoordeeligd door een vnj hevige wind. Van meet af stormen de bezoekers er op los en Geluwe moet meer doen dan zich verdedigen. Onze achterhoede speelt vast en Komen geraakt er niet door. De Sport- kringers gaan ook eens den bezoekende keeper op proef stellen, maar deze doet het ook met brio. Ko men heeft de bovenhand, doch S. K. houdt stand. Meer nog, aan de 27e minuut lukt de thuisclub op moöie aanval het eerste doelpunt. Komen reageert en dringt Geluwe terug op hun kooi. Aan de 40e mi- nüut ontstaat worsteling voor het doel der thuisclub, die eindigt met een tegenpunt voor de bezoekers. Kort daarop rust. Na de koffie speelt Geluwe nu met windvoordee! en valt geweldig aan. De voorlijn echter verknoeit alles m menige kansen tot doelen blijven onbenut of heb ben de goede richting niet. Komen neemt het initia tief in handen en komt den portier van S. K. op proef stellen. Enkele mooi gerichte schoten worden door onze keeper onschadelijk gemaakt. Alhoewel Ge luwe nu meest aanvalt lukt het toch de bezoekers de winningsgoal te netten rond de 25e minuut. Hoe bei de ploegen zich nu ook inspannen, de scoor veran dert niet meer en Geluwe verliest zijn eerste thuis- match van 't seizoen. Heden Zondag moeten onze jongens naar S. V. Kortrijk. Indien er opgepast wordt en op doel ge schoten wordt, kan misschien nog een puntje van daar meekomen. NOE. R. C. DE PANNE E. G. Gistel 111 R. C. De Panne. De Gistelnaars waren vast besloten bij 't bezoek van De Panne 'n beetje meer kolen op te smijten dan tijdens hunne match tegen Tielt; bij 'n cven- tueele lokale overwinning moest De Panne zijn naas ten tegenstrever (Tielt) terug bekampen op neutraal terrein en, volgens de bewering van den H. Welvaart, prov. afgev., zou deze belangrijke match in Gistel moeten doorgaan! Men begrijpt gemakkelijk hoe de thuisspelers er dezen keer veel moed op hadden ons de beide punten te ontnemen. Doch de E. G.- mannen werden in hunne verwachtingen leelijk be drogen en hunne vermoedelijke overwinning werd een verpletterende nederlaag, welke" nog heel lang op hunne maag zal blijven liggen. Racing speelde er een buitengewone góede^ match, zoodat de titel haar thans maar moeilijk meer zal kunnen ontsnappen. O. Vercoutter zet op tegen feilen wind en bij een eerste poging schiet Claus boven de lat. Beide elf tallen bekomen 'n corner en gaan vervolgens beurte lings ten aanval. Bij 'n ernstige poging kan onze verdediging in corner redden. De linksche buiten speler van Gistel kan aan de 13e minuut met een verrassend en keihard schot de scoor openen. Maar Tegethof, die vandaag bijzonder goed op dreef is, stelt zich <Darmeê niet tevreden en zet na 3 min. gelijk. Vercoutter schiet daarna vlak op de lat. De Panne bekomt 'n nieuwen hoekschon, eene schermut seling volgt nabij Gistel's doel en Teeethof kan met een. bliksemsnel schot het leder voor de tweede maal binnen sturen aan de 29e min. Gistel herstelt het evenwicht en G. Lauwaert redt een zeker doelpunt. I/eroy laat daarna een bal uit de handen vallen maar de tegenstrever die herneemt, stuurt nevens den paal. Bij de 36e min. verhoogt O. Vanhove de scoor op 13. Vercoutter wordt daarna geraakt en moet zich laten verzorgen. De stand wijzigt zich niet meer voor dat de rust aanbreekt. Het spel is slechts 3 min. aan den gang of O. Van hove brengt de scoor op 14. Leroy komt in botsing met den linkschen buitenspeler^ en beiden verlaten het terrein voor een tiental minuten. Gaston Tim merman trekt intusschen de keenerstrui aan en be wijst dat hij als doelman er nog iets van kent. Leróy is nauwelijks terug tusschen de palen of G. Lauwaert begaat hands nabij het doel, doch Leroy weet mees terlijk het fcenaltyschot op te vangen. De thuisspelers, die zich tot nu toe hardnekkig verdedigd hadden, kunnen het tegen de fijn kombineerende voorlijn van De Panne niet meer bolwerken en bij de 25e en 27e minuut zet Claus de bordjes op 15 en x6; Van- dermeiren zet met een rugstoot een corner in doel om. Kort daarpp schiet een thuisspeler in eigen net ten en Vandermeiren zorgt voor nr 9. O. Vanhove kopt een fijn pasje van Claus in 't doel terwijl Ver coutter de reeks sluit met nr 11. 7 Doelpunten in een tijd van 18 minuten!! Vercoutter wil ook nr 12, maar zijn hard schot vliegt vlak op den doel man. Bij een laatsten hoekschop ten voordeele der thuisspelers fluit Versyp het einde van deze match. De Panne bekwam* 10 hoekschoppen tegen 6 aan Gistel. Vandaag laatste match van het seizoen en op ons terrein. De jongens van Wenduine, die op eigen ter rein reeds met 38 moesten onderdoen, zullen hier ook het ondersnit moeten delven. Dezen namiddag wordt aan de Racingers de titel van kampioen toe gekend en ieder sportliefhebber zal er aan houden bij de apotheosevan dezen wekenlangen strijd aanwezig te zijn! IVFDSTRTVDFN VOOR HEDEN ZONDAG Aanvang te 3 uur. liere-Afdeeling. F. C. Brugge White Star. Antwerp F. C. Daring Brussel. F. C. Boom Ol. Charleroi. Union St-Gillis F. C. Mechelen. La Gantoise S. K. Liersche. Standard C. L. C. S. Brugge. S. C. Anderlecht Beerschot A. C. Eerste Afdeeling Reeks A. S. C. Charleroi A. S. Oostende. U. S. Centre S. C. Vorst. Berchem Sport F. C. Kapellen. Lyra R. C. Brussel. F. C. Ronse Eendracht Aalst. F. C. Wilrijk A. S. Ronse. Ukkel Sport Tubantia F. C. Bevordering Reeks C. S; C. Jette R. C. Lokeren. F. C. Knokke Exc. St-Niklaas, S. C. Meenen St. Moeskroen. S. K. St-Niklaas Kortrijk Sport. V. G. Oostende Dar. Blankenberge. A. E. C. Bergen U. S. Doornik. R. C. Doornik U. S. Laken. Tweede Afdeeling Provinciaal. Izegem S. K. Roeselare. De Caluwé, Vandevelde, Landuyt. F. C. Roeselare Torhout. Letienne. St. Kortrijk Zwevegem. Grymonprez. Moeskroen Wakken. Delanoye. Waregem Sp. leper. Decru. Blankenberge R. S. Waregem. Bil. Lauwe Rumbeke. Knockaert. Tweede Afdeeling Gewestelijk A. Veurne Oostkamp. Verbiest. Middelkerke Gistel. Roffiaen. Oudenburg Ardooie. Van Belle. De Panne Wenduine. Hoste. Tielt Ingelmunster. Boehme. Tweede Afdeeling Gewestelijk B. Deerlijk Avelgem. Desmet. S. V. Kortrijk Geluwe. Van Hecke A. Kuurne Le Bizet. Dottenijs Poperinge. Komen Toek. Meenen. Marke Wervik Sp. Vlamertinge Harelbeke. Derde Afdeeling Reeks B. Meulebeke Rekkem. Herremans, Herzeeuw Moorsele. Bryon. G. Moorsl^e Wevelgem. Van Honse- brouck, R. Wervik S. V. Moorslede. Lahousse E. Avelgem Aalbeke. Carlier M UITSLAGEN VAN ZONDAG Tweede B. Prior Lange mark YVestl. leper S. K. Ziltebeke F. C. Woesten ALGEMEENE RANGSCHIKKING X. Westl. Beselare 2. W. S. Passchendale 3. IJzerkr. Diksmuide 4. S. C. Zonnebeke 5. Prior Langemark 6. F. C. Woesten 7. E. P. Paterhoek 8. S. K. Zillebeke 9. Stormv. leper 6I 1—2 teleur gesteld en F C. de voldoening gegeven hun* waardige opvolgers te z'jn. Allo supporters! Vandaag allen op post op terrein. Om 3 uur zal het iets eenigs zijn van schoon sport, heel waarschijnlijk de laatste match van dit seizoen op ons> terrein en dan nog tegen Steenvoord# voor de beslissing; op ons terrein won Steenvoorde en op bezoek wonnen onze jongens. Maar wie op 2 April? 16 15 x6 14 x6 9 16 16 16 16 6 6 6 8 5 9 x6 3 13 16 O 14 60- 9 30 82-22 28 58-38 20 49-40 16 36-51 15 37-32 14 40-47 13 30-63 7 17-83 WHITE STAR PASSCHENDALE W. 5. Passchendale 43 S. C. Zonnebeke. Er is weinig volk aanwezig wanneer de gelegen- heidsscheidsi'echter den opgooi laat betwisten, welke gewonnen wordt door Zonnebeke, die dan ook wind- voordeel kiest. Vanaf het eerste oogenblik rukken de mannen van Zonnebeke vooruit en weten gedurig onze verdedi ging op den proef te stellen. De aanvallen zijn goed, maar wanneer ze voor doel komen, vergeten ze meest al naar doel te schieten en zoo komt het dat ze niet tegenstaande het windvoordeel moeilijk kunnen doe len. Aan de 25e minuut echter weten ze voor de eerste maal onzen doelman te vloeren. Een 5-tal mi nuten later breekt W. Star door en daar is de gelijk maker in de netten verdwenen. Zonnebeke herneemt onmiddellijk en ze weten nogmaals voorsprong te ne men. Daarna komt rust met 21 stand ten voor deele van Zonnebeke. Bij de herneming zijn het de W; S. boys die met windvoordeel spelen aan de 5e min. zullen ze dan ook gelijk stellen. Met W. Star gedurig ten aanval, vervolgt het spel maar voor doel verknoeien ze schoo- ne kansen om te doelen. Aan de 20e minuut zal Jef met een ver schot den doelman het nakijken geven. Daniel zal eenige minuten later nog eentje bijvoegen. Daarna einde met 42 stand ten voordeele van Passchendale. Hallo liefhebbers, heden Zondag 2 April, komt MOORSELE op bezoek, dit om de Schaal van West- Vlaanderen te betwisten. PRIOR LANGEMARK Voor de vierde maal gedurende dezen Winter itond Prior Zondag jl. tegen de Iepersche Stormvogel. Over den match zelf valt niet veel te vermelden: Prior leidt den dans van 't begin tot het einde; aan de rust wijst de scoor 4—0 voor Langemark. 't Einde komt met 61; het had evengoed 101 kunnen zijn. De Stormvogels zijn immers op hun nest ge drongen en slechts heel zelden vinden ze de gelegen heid de vlerken uit te slaan en naar de Priorkooi te stormen. Aldus eindigt onze club in volle glorie het officieel kampioenschap, hun vijfde plaats hebben de Prior- manpen kloekmoedig verdedigd, ze staan aan den kop der niuewe ploegen en zitten Zonnebeke op de hie len, op één puntje afstand. We sturen dan ook alle spelers een lofwoordje toe, wenschen hun alle geluk in de komende vrienden- ma teïten en toekomende jaar... nog beter. De mannetjes van Prior II trokken vol moed naar Evlerdinge. Ze werden er zachtjes gemeesterd vermits ze maar twee pilletjes te slikken kregen. Gestalte- en ouderdomsverschil waren de oorzaak dat onze jongere voorhoede niet kon aanteekenen. HEDEN ZONDAG ontvangf Prior I de geduchte soldatenplocg van Westroozebeke. 't^Gaat om een prachtige beker. Aftrap om 3 uur. Prior II speelt te Boezinge. CLUB WOESTEN S. K. Zillebeke 12 P. C. Woesten. Zondag 11. deed ons eerste elftal de verplaatsing naar Zillebeke, en wist er na een boeienden doch te vens een fairen wedstrijd een verdiende zege te be halen. Daarmee zijn dé kampioenschappen voor ons ten einde. HEDEN ZONDAG spelen wij een oefenwedstrijd. OP PASCHEN 9 APRIL e. k., om 3 uur, wordt de eerste match op ons nieuw terrein gespeeld. Het is nl. Prior Langemark die bij ons te gast is. Dat het een mooien wedstrijd zal worden kunt ge gelooven. Rood-wit wil weerwraak nemen op de ne derlaag bij Prior opgeloopen, en Prior wil tevens haar eerste zege bevestigen. Supporters, komt allen de Clubmannen aanmoedi gen, want ze zijn vast besloten hun nieuw stadion eere aan te doen. OP TWEEDE PAASCHDAG, om 2.30 uur, speelt ons tweede elftal op eigen terrein tegen Toekomst ReningeClub-Supporter. POELEKRING POELKAPELLE Brielen 42 Poelekring. We hebben de verplaatsing gedaan naar Brielen met een 80 supporters, om er het eerste efltal te «aa® bekampen, en zijn er met een mooi buisje naar buit gekomen. Het is juist 3 uur alswanneer de scheidsrechter dea toss laat betwisten en 't is Sport die wint en fel windvoordeel kiest. Poelekring zet op en is dadelijk ten aanval, doch Sport reageert en verplaatst het spel. Niet voor lang echter, want aan de 10 min. weet onzen rechter inside te doelen. Brielen zet nu ge- weldig op en een schot belandt op de dwarslat. Het spel is zeer verdeeld, doch den bal is meer uit dan in het spel, want het terrein heeft maar den helft van zijn reglementaire afmetingen, en zoo zien we ook niets van het mooi passenspel onzer jongens. Vijf min. voor het einde weet Brielen nog 3 maal te doe len. Rust 3i- Na de koffie Is Poeleknng ten aanval, maar de bal wordt altijd uitgetrapt en ae kunnen maar geefl gevaarlijke standjes opbouwen. Brielen herpakt zich en gaat nu zelfs ten aanval en doet het zoo goed dat geheel onze ploeg ineen stuikt en de moed in hunne schoenen zit. Zoo weet Sport aan de 30c min. nummer 4 te netten. Er wordt zonder overtuiging verder gespeeld, meer met de handen dan met de voeten, tot onze midvoor het in zijn hoofd krijgt van nr 2 te netten. Zoo komt het einde met een prachtige overwinning van Brielen; 42. N. B. Zondag gaan we op verplaatsing naar Houthulst. Vertrek te 2 uur in De Zwaanbij Gryson André, per fiets. Supporters, allen op post. SPORTKRING MERKEM S. K. Merkem 16 W. S. Houthulst. De lokalen winnen den toss en kiezen groot wind voordeel. 't Spel was pas 7 min. oud, of daar ver- dween de bal reeds voor de eerste maal In de netten; 01. Merkem is vervoglens in de meerderheid, maar van doelen geen sprake. Houthulst dringt verder aan en netten een tweede doel aan de 32® min- volgt met een 02 stand. Na de koffie hadden de Woudsport-mannen even eens wind achter. Zij zijn tevens in de mcederheid want ze netten nog 4 doelen: o6 (xoe, 20e, ^oe en 33e minuut). Merkem laat zich daardoor niet In drukken en met de 36e minuut kunnen ze de eer redden. Vervolgens einde met een x6 stand. Onze tweede ploeg was op rust. N. B. Aan het bestuur en inzonder aan de spe lers van F. C. Poperinge. hartelijk proficiat met hun kampioenstitel van II® Gewestelijk B. SUPER BRIELEN SPORT Brielen Sport 42 Poeleknng PoelkaPelle. Onze harde noot, die wij te kraken hadden is, Zon dag laatst met een schoone overwinning, voorbij. Sport die den opgooi won, koos windvoordeel, maar Poelekring was er als de kippen bij om het leder te bemachtigen en doelde reeds aan de 4e minuut. Onze jongens die nog nooit eerst gedoeld hadden, waren dat spel reeds gewoon en met nog meer ijver, pakten zij den strijd aan en aan de 28e minuut stelden zij felijk: 11. Nog waren de spelers niet geheel be- :omen van die inspanning of Sport doelde voor da tweede maal en drie minuten later ging het derde doel in het net der bezoekers. Zoo kwamen wij aan de rust met 3x voor Sport. Na de rust was Sport met windvoordeel, maar, onze jongens, aangemoedigd door hun voorsprong, lie ten de bezoekers geen kans tot ontvluchten. De Sportspelers dreven het spel zoo hoog op, dat de doelwachter van Poelekring herhaaldelijk moest in grijpen. Toch gelukten beide ploegen nog elk een doelpunt aan te teekencn, doch Sport bleef dc meer dere tot het einde. We geven gaarne een woordje lof aan den scheids- réchter die voor beide partijen al het noodigc ge daan heeft om fair op te treden. HEDEN ZONDAG vertrekt onze ploeg naar Re ninge. Vertrek om 1.30 uur. Geers. Holvoet H. Verthé. Versyp. Couckuyt. SPORTKRING ZILLEBEKE 5. K. Zillebeke 1—2 Club Woesten. Zillebeke speelt met wind mede en is seffens ten aanval. Na eenige tijd wordt een speler der lokalen onvrijwillig gekwetst en is voor het verdere verloop der partij van geen nut meer. Niettegenstaande Zil lebeke de bovenhand heeft, kunnen zij maar niet doelen. Erger nog, een hunner backs zend in eigen netten en Woesten leidt met 1o. Na de rust Is het nogmaals de back van Zillebeke die in eigen netten zendt en Woesten vermeerdert alzoo kansrijk zijnvoorsprong. Zillebeke zal er ver volgens in lukken één tégendoel te netten, maar wat zij verder ook aanwenden, ze kunnen niet gelijk stel len. Kansrijke zege van Club Woesten. Voor heden Zondag twee vriendenwedstrijden op ons terrein. Zillebeke II tegen Zonnebeke II om 14.15 uur. Daarna Zillebeke I tegen Zonnebeke I om 16.r-5 uur. Supporters, een mooie gelegenheid om uw Club te steunen. Ingang voor de beide wedstrijden samen slechts 3 frank. UNION ABEELE U. Abecle 7r F. C. Abcele. De veteranen starten met windvoordeel en vallen duchtig aan, maar gelukken er niet in te doelen. Na 12 min. zijn het de Unionisten die den weg der net ten vinden. Ze herdoen dit aan de 20e 35e min. Aan de rust 3—o. Bij het hernemen zou finen zeggen dat de koffie deugd' heeft gedaan en zijn de ouden als hernieuwd: ze vallen verwoed aan en lukken te doelen. Het ter rein davert van applaus: de eer is gered en dat schijnt hen gerust te stellen. Maar dat is een spoor slag voor Union, die Remi nog viermaal doen vis- schen. Het eindsignaal wordt gefloten met een 7- zege voor Union. Bravo jongens, gij hebt uw talrijke supporters-niet UITSLAGEN VAN KOERSEN TE WERVIK. Beginnelingen. 16 Vertrek kers: 1. Masseleyn, 45 km. in x u. 45; 2. Knockaert; 3. Van Overveldt; 4. Debrabandefe; 5. Merescaux; 6. Thoman; 7. Volcke; 8. Debryckere; 9. Debonne; 10. Deleys; 11. Dccroix; 12. Mabris. «O» AANGEKONDIGDE KOERSEN MAANDAG 10 APRIL (2» Paaschdag). BESELARE en ZONNEBEKE «Mole- naarelstVoor beginnelingen onder de 18 jaar; 220 fr. prijzen, verdeeld als volgt; 55, 45, 30, 25, 15, 10, 8. 7,50, 7,50. 7, 5 en 5 fr. Alsmede verscheidene premiën en een prachtige bloemtuil. Inschrijving bij Em. Vandevyvere. Prijsdeeling bij M. La- pere. HH&snaaiBHHaasaaaHHHiaai Bestelt OP TIJD uw in de Elêktricke BroedcriJ DANIEL DEMAREY - bij de Statie, Poperinge Te verkrijgen: WITTE LEGHORNS, gesexte of doore.en, voortkomende van beste tweejarige hennenook _AELE AN DER SOORTEN, naar ieders keus. iBaBaBaaasBBBBaisaaaiaaaaasB 1500 Zware Houtbossen, zware en licht» Persen dienstig voor tuinstaken, tabak* persen, hooiruikers, enz. Ook nog Boomen. Bij GERARD LAFAUT, landbouwer, Klokhof, BESELARE. GEREED GEMAAKT EN OP MAAT R.OUW ITT 125 XJRKISr "Men heelt mij ten zeerste Uw poeders van "HET WIT KRUIS" aanbevolen, als zijnde beel doeltrellend tegen pijnlijke maandstonden..." Brussel VERSCHILLENDE DE DOOS VAN 24 POEDERS i II fr, DE PROEfDOOS VAN 8 POEDERS: 4 fr, CE IAMIUEDOOS VAN 48 POEDERS 20 fr, fN ALLE APOTHEKEN VORMEN - DEZELFDE INHOUD 06 KOKER VAN OE KOKER VAN 12 CACHETSI 6 fr, 24 IABLEITENI IT fs DE KOKER VAN 12 CACHETSt OE DOOS VAN 2 CACHETS VOOR HANDTASCH 1,50 fr. "Zou het mogelijk zijn van mij een doosje van Uwe Poeders "HET WIT KRUIS', tegen-de pijnen der maandstonden te sturen? Ik vind dat ze heel goed zijn..," Lenth, "Ik weet niet wat er van mij zou geworden, indien ik Uw poeders niet had. Ook mijn dochter bevindt er zich heel goed mee fimlnl (Ver. Staien »an ^erika). LABORATORIA TUYPENS TE SINT NIKLAAS-WAAS

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1939 | | pagina 6