Zegepalmenzondag Wereldgebeurtenissen In ons Land Hef geschil Frankrijk-Italië BB ,7, MUSSOLINI SPRAK HET ANTWOORD VAN H. DALADIER UIT DE PANNE IN ENKELE REGELS HOE MEN DE VALSCHE BANKBILJETTEN VAN DUIZEND FRANK KAN HERKENNEN ECHT VALSCH ?IIS2MËK1 l ECHT 3 VALSCH SNEEUWLAWINEN VEROOR ZAKEN ZWARE RAMPEN IN DE PYRENEEEN GANGSTERSTREEK TE MEENEN De dag der volksraadpleging is aangebroken. 2.600.000 Kiezers gaan naar de stembus om 202 Volksvertegen woordigers en 102 Senatoren te kiezen (de overige Senatoren wor den gekozen door de Provincieraden of aangeduid door coöptatie). Het gaat niet zooveel om een versterking van een aantal parle mentsleden van een bepaalden groep, maar wel om de versterking der katholieke volksvertegenwoordiging die haar programma maar kan verwezenlijken indien zij opnieuw de sterkste groep van het Parlement wordt. Het gaat om de vraag of de verzwakking door splinterpartijen opnieuw een overwegende invloed der socialistische partij zal toe laten. In 1936 verloren de Katholieken 129.078 stemmen van de 904.561 die zij in 1932 hadden behaald. De Vlaamsch-Nationalistische partij won er 36.008, de Rexisti- sche partij 271.347. Denk even na! Wat deden deze splinterpartijen tenzij wedijveren ln steriele oppositie en nuttelooze afbrekerij! Wat deden zij tenzij de socialistische partij versterken en haar de talrijkste maken van het Parlement waardoor het mogelijk werd dat de Regeering kon geleid worden door een Socialist? Katholieke Vlamingen: De toestand van het land is zorgwekkend. De schatkist is in moeilijkheden. Onze welvaart is bedreigd. De buitenlandsche gebeurtenissen zijn vol gevaren. En het land wordt opgdïiitst door onverantwoordelijke agitatoren, die uit onze verdeeld heid munt trachten te slaan voor hunnen kleinen partijwinkel. Het land heeft dringend behoefte aan een regeering, die duur zaam is en gezaghebbend en die, in overeenstemming met een vaste parlementaire meerderheid, het algemeen welzijn en niets anders dan het algemeen welzijn met beslistheid nastreeft. Het is om deze regeering mogelijk te maken dat de Koning de Kamers heeft ontbonden, en U, op 2 April, naar de stembus heeft geroepen. Gij hebt nu, zooals de Koning schreef, uw eigen lot in handen en gij zult de dwaasheid niet begaan uw lot toe te vertrouwen aan onwaardige of aan onbekwame handen. HET IS NOODIG DAT ER ÉÉNE PARTIJ ZIJ, DIE DOOR HAAR OVERWICHT, DE LEIDING KAN VERZEKEREN EN DEZE PARTIJ MOET EENE ZIJN DIE VERTROUWEN KAN INBOEZEMEN AAN GEHEEL HET LAND, aan Vlaming en Waal, aan stad en buiten, aan werkman en werkgever, aan geloovige en ongeloovige. Deze partij moet zijn een nationale partij, in den meest verheven zin van het woord, EN ER IS MAAR ÉÉNE PARTIJ IN BELGIE DIE AAN DEZE EISCHEN VOLDOET EN DAT IS DE KATHOLIEKE PARTIJ. Katholieke Vlamingen, gaat naar de stembus in volle vertrouwen. Uw stem zult gij uitbrengen als een daad van gewetensplicht en ernstige staatsburgerszin. Uw stem is een der honderdduizenden die de Katholieke Vlaam- sche Volkspartij naar de macht voert. Met Katholieke fierheid en Vlaamsche geestdrift, TER OVERWINNING! J. Boon, hoofdsekretaris der Katholieke Vlaamsche Volkspartij. 1 Over de rede vail Hr Mussolini zullen wij hier niet ver uitweiden, gezien onze medewerker Roskam er een diepgaande •tudie en beschouwingen aan wijdt. Om die rede te aanhooren waren 50.000 swarthemden naar Rome getrokken, dit inet niet min dan 36 extra-treinen. Zooals men weet werd die parade en rede gehouden ter gelegenheid van de 20" Verjaring van de Xascii. MUSSOLINI AAN HET WOORD. Kr Mussolini, die van wege zijn toe hoorders een uitbundig sukses oogstte, velde eerst zijn oordeel over de gebeur tenissen aangaande Tchecko-Slowakije. wending die naar hem onvermijdelijk was, en herhaalde verder dat de vraag- Etukken die Frankrijk en Italië scheiden: Djibouti, Tunis en het Suez-kanaal zijn. Frankrijk werd op de hoogte gesteld van het Italiaansch standpunt, verklaarde de Duce. Zijn eischen onderljinde hij mCt oorlogsbedreigingen maar verwacht dat Frankrijk zal willen onderhandelen. Deze rede heeft in den vreemde den in druk gelaten dat onderhandelingen mo gelijk zijn. GEEN DUIMBREED'! GRONDGEBIED ZAL WORDEN AFGESTAAN Woensdag avond, in een radiorede, heeft Hr Daladier, de Fransche premier, den Hr Mussolini van antwoord gediend en het standpunt van Frankrijk uiteen gezet, niet alleen tegenover Italië, maar ook tegenover den bestaandên internatio nalen toestand. De rede van Hr Daladier kunnen wij als volgt samenvatten Frankrijk wil den vrede. De huidige in ternationale spanning hebben Frankrijk genoopt zekere maatregelen te treffen voor zijn verdediging. Met edelmoedig heid heeft het gansche Fransche volk de noodzakelijke offers gebracht. De ekonomische toestand verbetert, de werkloosheid neemt af, de frank is stevig, de eendracht ook, meer dan ooit. Nooit is Frankrijk sterker geweest. Met volle macht zal het land zich verdedigen als het moet. In de verschillende Fransche leger- macli n mag het land zijn volle betrou wen steil? Aangaande de betrekkingen met Italië wil spreker m volle rechtzinnigheid han delen. In 1935 werd een akkoord gesloten om de betrekkingen tusschen beide-lan den te verbeteren. Frankrijk gaf ruime toegevingen. Dit akkoord kwam niet meer tol bespreking tot plots op 17 December Graaf Ciano berichtte dat de Italiaan- sche Regeering het niet meer als geldig beschouwde. In de nota waarin deze op zegging werd bekend gemaakt werden de nieuwe eischen van Italië niet duidelijk uiteengezet. Tot staving hiervan zal die nota bekend worden gemaakt, evenals het i ttwo" 1 van Frankrijk. De nota bevat te i i.'.l r '.e'tijke bepaling. Er werd erin slechts verklaard dat de verovering van Ethiopië nieuwe rechten voor Italië had geschapen. Deze werden niet bepaald. Frankrijk kan zulks ook niet aanvaarden. Frankrijk wil in ieder geval geen duimbreedte grondgebied afstaan en ook geen enkele van zijn rechten. Frankrijk wil loyaal de overeenkomst van 1935 toepassen. Het weigert ook niet de voorstellen te onderzoeken die men het zou voorstellen. In Tunis worden de Italianen met wel willendheid behandeld. Aangaande Duitschland verklaarde Hr Daladier dat de laatste gebeurtenissen ln Centraal Europa een harden slag zijn ge weest voor de Fransche verduldige vre despogingen. Jaren lang heeft mep ge sproken van zelfbeschikking, nu spreekt men van levensruimteDit beteekent niets anders dan veroveringszucht. Hoe zou Europa dan niet ongerust worden? Frankrijk wil geen oorlog, het wil Europa redden. Daarom doet Hr Daladier een oproep tot al degenen die het goed meenen om daaraan mede te werken, en zich desnoods op te stellen tegen een aan val. Frankrijk uit geen bedreigingen tegen niemand. Frankrijk en Engeland zijn het volledig eens. Het stelt al zijn krachten in dienst van den vrede. Frankrijk wil aan de geheele wereld toonen wat arbeid vermag, als zijn eenig doel is de waardigheid te dienen van de menschen; wat de moed vermag, wanneer deze alleen geleid wordt door de recht vaardigheid: wat offergeest vermag wan neer deze alleen wordt aanvaard voor de redding van de vrijheid. DE INDRUK DIE DE REDE TERWEKTE IN DEN VREEMDE In Italië willen de bladen den indruk verwekken dat Frankrijk onhandelbaar is en dat de rede geen ontspanning heeft gebracht. In Duitschland verklaart men dat de rede heeft ontgoocheld en stelt men vast dat Frankrijk geen initiatief 'nemen zal. In Engeland stemt men volledig in met de woorden van den Franschen Eersten- Minister. In Frankrijk is men opgetogen over de woorden van het Regeeringshoofd. Intusschen blijft de kwestie onopgelost en zal het Frensch-Italiaansch geschil dus nog wel langen tijd de internationale spanning gespannen kunnen houden. ISHaftaa5flB9SH»l)KSaBEaBaBBBB9 EEN NEEF VAN PAUS PIUS XII DOODGESCHOTEN OP HET EILAND ELBA Op liet eiland Elba werd een baan aan gelegd dwars door liet land. Een land bouwer bad zich altijd verzet tegen ont eigening van een stuk land dat men noo- dig had voor die baan. Toen geen gevelg werd gegeven aan zijn verzet verklaarde hij zich te willen wreken. H. Caprilli, neef van Paus Pius XII, was bestuurder van de werken. Toen de inhuldiging van de baan nu plaats had heeft de wraakzuchtige landbouwer zijn voornemeus tot uitvoer gebracht. Hij schoot op den H. Caprilli, die op den slag werd gedood. ZWARE AUTOBOTSING TE DEURNE Heer Karei Steyaert licht gewond. Te Deurne is Zondag 11. de auto van Karei Steyaert. wellicht heter gekend als «Karei van Wijnendale», in botsing ge komen met een auto uit Deurne waarin een eere-kommuniekantje en dezes ouders hadden plaats genomen. De botsing was vrij zwaar. Het kommuniekantje, het meisje Forno- ville, was er het ergst aan toe. Het bloed de erg langs diepe vleeschwonden. De ouders werden lichter gewond. H. Karei Steyaert kloeg van inwendige pijnen, zijn zoon Willem liep verwondingen op aan het hoofd. H. Achiel Vanden Broeck, die met hen meereisde, liep geen letsel op. De twee autos werden zwaar beschadigd. VLIEGTUIGRAMP IN AMERIKA 8 DOODEN Bij Oklamoma, V.S.A.. is een verkeers vliegtuig van de lijn Chicago-Dallas, te pletter gestort. Men betreurt 8 dooden en 4 gewonden. DE VERDEDIGING VAN ONS GRONDGEBIED De verdediging van ons grondgebied staat weerom aan de orde van den dag. In Kabinetsraad werd het vraagstuk der verdediging van de kust besproken. Z. Majesteit Koning Leopold III had een onderhoud met Generaal Denis, Mi nister van Landsverdediging en met Lui tenant-Kolonel Vanden Berghe, staf- overste. In het Staatsblad van Zaterdag 25 Maart zijn twee koninklijke besluiten verschenen strekkende tot de oprichting van een vast ministerieel mobilisatieco mité en van mobilisatiediensten' in ver schillende ministeries. Het gaat hier ln hoofdzaak tot de regeling van de bevoor rading en de steunverleening van de bur gerlijke bevolking, voor het oprichten van voorraden in geval van mobilisatie en de bescherming van de bevolking. De verschillende ministeries moeten hieraan hun medewerking verleenen. Aangaande de passieve verdediging te gen luchtgevaar wordt gemeld dat sedert Januari 11. millioenen zand-zakjes werden aangekocht die onder de bevolking zullen uitgedeeld worden, om in geval van nood, brandbommen te blusschen. Na de verkiezingen zal de Minister van Landsverdediging een wetsontwerp indie nen tot het oprichten van bijzondere diensten die ln geval van mobilisatie als openbare dienstzullen moeten optre den. Een territoriale Wacht voor Luchtaf weer zal worden opgericht. De lieden die hiervan willen deelmaken kunnen zich reeds aanmelden. Dit geldt slechts voor de groote centra. De Belgische nijverheid heeft ook een bestelling gekregen van 450.000 gasmas kers: 100.000 ervan zijn bestemd - oor de bijzondere ploegen die hulp moeten ver leenen in geval van bombardementen. NAZIS VERWEKKEN INCIDENTEN TE EU PEN EN MALMEDY Toen Zondag 11., binst de HH. Missen gecelebreerd in de kerken van Eupen, Malmedy en St Vith, de herderlijke brief van Mgr. Kerkhofs, bisschop van Luik, van op den kansel afgelezen werd, heb ben Nazis incidenten verwekt. Dit herderlijk schrijven bevatte o. m. een waarschuwing tegen de verspreiding van de racistische theorieën onder de be volking van de Duitsche kantons, wees erop dat het katholiek geloof zwaar be dreigd wordt dooi- die actie in die streek, wat voor velen het gevolg heeft gehad dat zij niet ver meer af waren van God en Zijne Kerk te verloochenen op openlijke wijze, en herinnerde ten slotte nog aan de veroordeeling door Z. H. Paus Pius XI van de racistische theorieën. Om deze uitlatingen verwekten Nazis heftige incidenten. Bii het aflezen werd er gedruisch gemaakt. In de 10 uur Mis te Eupen verlieten een tiental lieden de kerk. In de 11 uur Mis hadden lieden uit Aken zich aangesloten bij betoogers en toen het herderlijk schrijven werd afgelezen weerklonk geschreeuw en gefluit, een 100- tal mannen en meisjes verlieten de kerk en voort weerklonk hun gehuil buiten de kerk. De bestuurder van het Belglschge- zind blad Grenz-Echo evenals zijn echtgenoote werden uitgejouwd. In de andere gemeenten bleef alles kalm. EEN DUITSCHE RADIO-UITZENDING OVER EUPEN EN MALMEDY Duitsche verontschuldigingen. Door Radio Keulen werd Zondag na middag 11. een uitzending gegeven onder clen titel van Liederen en vertellingen uit Eupen, Malmédy en St Vith In de verschillende liederen kwam herhaalde lijk de verzuchting tot uiting bij die be volking tot den terugkeer aan Duitsch land. Een toehoorder beweerde zelfs dat binst de radio-uitzending zou verklaard zijn geweest dat de Walen tot het Duit sche ras behooren en dat het Duitsch hart klopt op het St-Niklaasplein te Eupen. De Belgische Regeering heeft protest aangeteekend tegen deze radio-uitzending. «■■■MMSBa&gBHSiiaaüiaaHBiaBD DE VERONGELUKTE VISSCHER- SSTUURMAN, CVRIEL WILLAERT BEGRAVEN t CYRIEL WILLAERT Verleden Zaterdag werd het stoffelijk overschot van den visscherstuurman, Cy- rlel Willaert, die op 17 Maart zoo jam merlijk verongelukte in het Kanaal van Bristol, aan boord van de 0.277 Made leine- Henriette bij 'n ongewonen volks toeloop ten grave gebracht. De lange rouwstoet, door kroondragers voorafge gaan, trok naar de St Pieterskerk, alwaar voor de zooveelste maal een dienst voor een slachtoffer van de zee werd gecele breerd. 't Was heel aandoenlijk de diep ontroerde jonge leden van de bemanning van de 0.277 te zien stappen nevens het lijk van hun beminden stuurman, die voor hen steeds 'n voorbeeld was van zachtzinnigheid en plichtsbesef. Benevens de talrijke familieleden van het slacht offer, bemerkten we de aanwezigheid van vele visschersgezinnen uit De Panne, Koksijde, Adinkerke (Duinhoekl, enz. Het Zeewezen was vertegenwoordigd doqr den Heer Commandant Aspeslagh, van Oostende: den Heer Zeekommissaris van Nieuwpoort: den Heer Hartcel. Toeziener van den plaatselijken Reddingsdienst en den Heer Engel Beyen, Afgevaardigde bij den Hoogeren Raad voor Zeevisscherij. De Offerande, waarbij gedachtenissen met foto van den betreurde werden uit gedeeld, nam heel wat tUd in beslag, en wanneer de jonge weduwe en de oude en gebogene moeder van het slachtoffer ten offer gingen, konden de omstaanders hunne tranen niet meer bedwingen. Na de godsdienstige plechtigheid trok men naar het kerkhof van den Duinhoek, alwaar het stoffelijk overschot aan de gezegende aarde werd toevertrouwd. Cyrlel Willaert was geboren te Rams- kapelle, den 29 Juli 1910 en was gehuwd met Paula Debruyne, dochter van Picter Debruyne alhier woonachtig. De Toekomstook buigt heel diep voor dezen nieuwen opgeëischte van de zee en slachtoffer van plicht: zij biedt meteen aan de Familie Willaert-Debruyne hare oprechte gevoelens van kristelijke deelneming aan. Rouwbedanking. De Familie Willaert-Debruyne bedankt vrienden en kennissen voor de zoovele blijken van deelneming, haar betoond bij het overlijden van hun betreurden Echt genoot, Zoon en bloedverwant. Van officieuze Duitsche zijde werd er eerst op gewezen dat die uitzending slechts een cultureel karakter had en geen politiek. De Duitsche Gezant te Brussel heeft thans ook officieel de verontschuldigin gen over die uitzending aangeboden bij onzen Minister van Buitenlandsche Za ken, verklarend dat de uitzending niet be stemd was voor de inwoners van de ge naaste kantons: hij deelde mede dat maatregelen werden getroffen om derge lijke incidenten in de toekomst te ver mijden. KONING LEOPOLD III EN DE PERS Zondag hield de Algemeene Belgische persbond zijn statutaire vergadering. Hr Demarteau, voorzitter, sprak er een belangrijke rede uit en deelde meteen de verklaring mede die Zijne Majesteit Ko ning Leopold III aan hem had afgelegd bij de ontvangst die hem te beurt viel bij den Koning. In deze verklaring heeft de Koning o. m. gewezen dat het noodzakelijk is dat de pers vooral de leidster weze van de opinie, dat zij de toenadering onder de bevolking moet bewerken en in de hand werken om aldus de inwendige eenheid te verstevigen. De werkelijke leiddraad van den dagbladschrijver moet zijn, de eerbied voor de waarheid en de vrees voor val- sche berichten die misleiden en beroeren. DE BESCHERMING VAN HET BEROEP VAN ARCHITECT In het Staatsblad is de tekst versche nen van de wet tot bescherming van het beroep van architect. De modaliteiten worden eveneens medegedeeld van wat er diegenen te doen staat die tot nog toe het ambt van bouwmeester hebben uit geoefend, om zich in regel te stellen niet bedoelde wet. Allen moeten zich in regel stellen bin nen de maand, loopende vanaf den da tum der bekendmaking van de wet in het Staatsblad, 't zij den 25 Maart 1939. DE GEZINSVERGOEDING VOOR NIET-LOONTREKKENDEN Alle personen die onder toepassing val len van de wet op de kindertoeslagen aan niet-loontrekkenden wij deelden reeds vroeger den inhoud dezer wet mede maar herhalen het nogmaals in ons blad van heden moeten vóór 1 Mei e. k. zich aansluiten bij een of andere Onderlinge Kas. Alle niet-aangeslotenen op dien da tum zullen van rechtswege ingelijfd wor den bij de Onderlinge Staatshulpkas Voor de werkgevers komt de wet in voege met terugwerkende kracht vanaf 1 Januari 1938. Voor de anderen die vallen onder de toepassing der wet zal de wet toegepast worden vanaf 1 Januari 1939. Het ordewoord voor alle middenstan ders en andere niet-loontrekkenden is zich zoohaast mogelijk aan te sluiten bij een Katholieke Onderlinge Kas, o. m. de ii Onderlinge Compensatiekas voor Mid denstand en Beroepen Garenmarkt 17, Brugge. EEN REXISTISCH SENATOR BEOORDEELT ZIJN PARTIJ Door het blad Sangliervan den Hr Sindjc, werd een brief gepubliceerd van een Rexistisch Senator van de Provincie Luxemburg, Hr Dr Misson, die een streng oordeelt velt over de Rexpartij. In dit schrijven verklaart de Hr Misson dat Rex een missing is geweest en het land geen Rexistische Staat worden wil. De leiding ervan eerst is laakbaar. In ve le kwesties is de Rexbeweging belachelijk en zelfs afstootend geweest. De leiding van den chefheeft ertoe geleid dat het volk er afkeer heeft voor gevoeld door het feit dat hij de dictatuur wilde nastre ven, voorbeeld nemend op het fascistisch of het naziregiem. Wat Rex en Degrelle de nederlaag hebben bezorgd is het ge mis aan gematigheid, aan beredeneering. aan hoffelijkheid en aan eerbied voor een ander. Hr Misson oordeelt dat het thans te laat is voor Rex voor een heropstanding. Als de leiders geen vertrouwen meer hebben in htm beweging, hoe wilt ge dan dat de aanhangers er nog geloof ln stel len. Rex-stemmen is dus verloren stemmen en in deze benarde tijden diensvolgens misdadig. WAT DE ONTBINDING AAN HET LAND KOST De zware verantwoordelijkheid van de Liberale Partij. Het staat dus vast dat door hun gekon kel de Liberale Partij oorzaak geweest is van de huidige Kamerontbinding. Laten wij nu eens nagaan wat deze ontbinding aan het land kost: 1600 mil- lioen aan goud vloeide uit de kelders der Nationale Bank. Slechts het flink optre den van den Eersten-Minister Pierlot en de vooruitzichten op een overwinning der Katholieken heeft in deze laatste twee weken dit goudverlies doen stelpen. Deze ontbinding kost nog: de geldom- loop nam af met 650 millioen, uit banken en nederleggingsinstellingen werd 2.350 millioen uitgetrokken, het index der staatsfondsen, dat op 20 Februari stond op 98,2, is op 24 Maart gezakt op 92,8. Als administratieve kosten dient geraamd een bedrag van ruim 3 millioen fr. voor deze herkiezingen. Dit alles door de schuld der Liberalen. Het land zal hen streng beoordeelen. EEN STAP NADER TOT DE GELIJKHEID IN BELGIE Het Staatsblad volledig tweetalig. Tot nog toe was de hoofding van het Belgisch Staatsblad nog steeds eentalig Fransch, en de Vlaamsche teksten die erin verschenen waren uitsluitend vertalingen. Sedert 29 Maart 11. is het Staatsblad voor de eerste maal verschenen met een gelijkwaardiger! titel Moniteur Beige - Belgisch StaatsbladIn het wapen prijkt ook nevens de leuze L'Union fait la Forcede leuze Eendracht maakt macht Een nieuwe stap werd dus gedaan naar de gelijkheid in het land. laEEBSaaQBBBBBESlBiaBIBBBfllB EEN AMERIKAANSCH REUZEN- VLIEGTUIG MAAKT DE REIS OM DEN ALTLANTISCHEN OCEAAN Het Amerikaauscli rcuzenvliegtuïg «Yan- kc Clippe» van welk model verschillende in dienst zullen worden gesteld, is uit Bal timore (V.S.A.) vertrokken voor een reis om den Atlantischen Oceaan. 21 Personen bevonden zich aan boord. Het toestel woog 42 ton en had 16.000 liter essence aan boord. In feite kan het vliegtuig, een water vliegtuig, 72 personen vervoeren. Het vliegmachien kwam reeds behouden aan op de Azoreneilande'n. De tocht moet dan verder gaan aiover Lissabon (Portu gal), Marseille (Frankrijk), vandaar naar Southampton (Engeland) en dan terug naar Baltimore. Het is het grootste handelsvliegtuig thans bestaande op de wereld. Te Leopoldsburg botste een mili taire auto tegen een boom. Een soldaat, zekere Vander Schueren, werd op den slag gedood. Een andere werd gewond. Te Quiévrain werd zekere Lemoine aangehouden, die propaganda maakte voor het Nazisme en strooibriefjes stuur de, meestal naar officieren. Lemoine is ook beticht van verduisteringen, daar hij zich namelijk had doen doorgaan als een propagandist van Rex en aldus een dui zendtal franken wist te verduisteren. Le moine is een weggeschopte uit het leger. mtmama WtMJt fMAHCS C$mMr; m j*~ m nsfcsaM* 8*.? a«je» i Milt.® Boven: een echt en een valsch bankbiljet. Onder: de kenmerken der biljetten en bijzonderste teekens op de zijde vu den Franschen tekst, die het onderscheid tusschen een echt en een valsch bankbiljet van duizend frank mogelijk makeik De Nationale Bank heeft reeds bekend gemaakt dat valsche bankbiljetten van 1000 frank in omloop zijn. Deze biljetten kunnen van de echte onderscheiden worden door de volgende kenmerken Het papier is glad, glanzender en zwaar der dan het echte papier. Het nagemaakte watermerk is niet ZOO ineenloopend en gemodelleerd, voorname lijk in het hoofdhaar als dit bij het echte biljet het geval is De grondtinten van het biljet zijn zwaar der gedrukt en hijgevolg veel meer in het oogspringend dan bij het echte biljet. De aandacht moet voornamelijk geves tigd worden op de hierna volgende bij zondere teekens langs de zijde van den Franschen tekst van het valsche biljet 1. - De druk van den achtergrond, rechts van den tekst Deux cents belgas is ge kenmerkt door een zeer in het oog sprin gende loodrechte streep, onder dc c, (bij de echte biljetten nauwelijks zichtbaar) 2. - De lijn van de letter i in het woord «punit» van den tekst «La loi punit...» staat rechter en is verticaler dan de let ters er naast. 3. - De lijst van het kleine loofwerk in bleek blauw met het opschrift Franc» on der het watermerk, is links verbonden aan het eerste cijfer 0 van 1.000 door een ho rizontaal streepjedit streepje komt niet voor op het echte biljet, waar de verbin ding geschiedt bij wijze van raaklijn. NEGEN-EN-TWINTIG DOODEN De streek van Barrèges werd geteisterd door zware sneeuwlawines die zware scha de en den dood hebben veroorzaakt van 29 personen. In de vallei van de Artus, boven het dorp Anzats, zijn sedert een viertal jaren hydro-elektrischc werken aan den gang, om er onder meer een dam op te richten. Ten einde het doordringen in de flanken van den berg te vergemakkelijken wordt vaak gebruik gemaakt van mijnen. In het berggehucht van Pradières had men mijnen doen springen wat de be sneeuwde kruin van het gebergte deed schudden. Plotseling scheurde de eeuwen oude sneeuwmassa en twee lawines, ijs blokken en steencn meeslepend, stortten naar benden. Een aantal werklieden sloe gen op de vlucht voor de eerste lawine zoodat er slechts een viertal onder lien licht gewond werden. Intusschen woedde een zwaar tempeest over het gebergte en de sneeuw viel zeer dicht, op zekere plaatsen wel meters hoog. Een volgende lawine, wier gewicht op 1500 ton werd geschat, kwam terecht op een barak waar 53 werklieden vertoefden. Deze mannen arbeidden aan bedoelde hydro-elektrische werken. De barak, die op een hoogte van 1700 meter stond, werd bedolven, wijl de lawine verder naar be neden stortte. Van deze lieden kwamen er 29 om. De anderen konden zelf een baan door den sneeuw maken en werden gered door red dingsploegen. Verschillende der mannen werden daarbij nog gewond. Het zijn bijna allen Italianen. Het dorp Ustat-les-Bains werd eveneens geteisterd door een lawine, verschillende huizen werden gedeeltelijk bedolven onder den neerkomenden sneeuw. Een andere lawine teisterde het dorp Pradières, waar de elektrische centrale vernield werd. Alle telefoondraden werden vernield. Op een hoogte van 1800 meter is een gansche Spaansche kolonie ingesloten, na melijk te Gniourc. Een reddingsploeg tracht die lieden nu te hereiken. Pradières werd ontruimd. Op zekere plaatsen bereikt de sneeuw een hoogte van 5 meter. Ook te Pau bereikt de sneeuw een hoogte van 1 y2 tot 5 m. Van de omgekomen arbeiders konden de lijken van 20 onder hen reeds gebor gen worden. Sedert menschengeheugen beeft men in de Pyreneeën geen zulke lawines en sneeuwstormen gekend. Zaterdag avond, rond 7.30 u., trok Mcj. Bertem, die binst den dag een wisselkan toor aan de Barakken openhoudt, met een welvoorziene geldtasch huiswaarts. De juffer stapte van den tram bij de statie. Gekomen op enkele stappen van haar wo ning stond een auto langs het voetpad gerangschikt, maar met de deur wagen wijd open. Op het oogenblik dat de juffer het portier wilde voorbijgaan greep een man uit den auto naar haar geldtasch. Het meisje slaakte een gil, een der ban dieten sloeg het meisje dat haar tasch toch niet losliet, hulp daagde op en de autorijders namen de vlucht. Het nummer van de autoplaat kon opgenomen worden. Zondag morgen ging dan zeker Remi Wauters. 40 jaar. uit Doornik, zich aan bieden bij de Rijkswacht, verklarende dat den Zaterdag avond voordien zijn auto werd gestolen te Meenen in de Brugge- straat. Het plaatnummer van dc auto kwam overeen met dezen van de poging tot diefstal van den vorigen avond. De auto-eigenaar werd in verhoor genomen en moest ten slotte bekennen dat de dief stal slechts een verzinsel was om de aan randing op het meisje van zich af te schudden. In verband met deze zaak wer den nog drie andere lieden uit Moeskroen aangehouden. Reeds twee maal te voren zouden zij gepoogd hebben het meisje Bertem te bestelen, maar konden dit niet wegens een of andere reden TWEEJARIG KNAAPJE DOOR VRACHTAUTO VERMORZELD TE KORTRIJK DUITSCHLAND SCHUSCHN1GG KOMT NIET VRIJ. In weerwil met wat vroeger gemeld werd blijkt thans dat Oud-Bondskanselier van Oostenrijk, H. Schuschnigg, nog niet in vrijheid zal gesteld worden. Hij blijft steeds in de handen van de Gestapo. BELASTINGSBONS TER BETALING VAN OPENBARE LEVERINGEN. Bij besluit van de Duitsche Regeering zullen voortaan alle leveringen aan open bare besturen betaald worden voor 40 in belastingsbons, waarvan een gedeelte op 6 maanden die geen rente geven, en een gedeelte op 3 jaar die een rente zul len uitgekeerd worden na 3 jaar aan 112 ten honderd. Deze bons worden uitgege ven in plaats van leeningen aan te gaan. Fiskus en tolbureelcn zullen de bons als betaalmiddel ontvangen, maar slechts na het verstrijken van hun termijn. In plaats van geld zullen de nijvcraars dus voor hun leveringen bons krijgen die zij slechts na 6 maanden of 3 jaar te gelde zullen kunnen maken. Men vraagt in het buitenland zich dan ook af of de nijve- raars het zullen kunnen volhouden, DE KERKVERVOLGING In het Sudctengcbied wordt een groot geloofsafval aangestipt, dit onder den na- tionaal-socialistischen invloed. In Baden werd aan de Jezuïten verbo den hun school te St-Blasien voort te houden. Na Paschen zal het College niet meer heropend worden. Dit is een nieu wen stap op de lijdensweg van het Ka tholiek Geloof in Duitschland. In Beieren bestaan geen internaten meer onder de leiding van kloosterzusters. On geveer 100 kloosterscholen werden reeds gesloten. FRANKRIJK WAT HET MARXISTISCH REGIEM AAN HET LAND KOSTTE. H. R. Rupin, onder-voorzitter van de Société Économiqueheeft een verslag laten verschijnen in het blad «Le Ca pital waarin de verliezen aangestipt wor den die aan het land werden veroorzaakt door de schuld van het Marxisme, t.t.z. van het Volksfront. Het meest slaande cijfer is wel dit, dat het nationaal fortuin, dat in 1935 235 mil lioen goudfrank bedroeg, in het begin van 1939 geslonken was tot 120 millioen goud- frank. Het Volksfront heeft Frankrijk dus ongeveer de helft gekost van zijn nationaal fortuin. De oorlog kostte Frank rijk 21 van zijn nationaal fortuin, het Volksfront 49%. Zoowel het roerend als het onroerend for tuin heeft een geweldigen deuk gekregen onder het invoeren van dc Marxistische princiepen van het Volksfront. Waar het Marxisme heerscht kan het niet anders. AANZIENLIJKE ACHTERUITGANG VAN SOCIALISTEN EN KOMMU- NISTEN. In enkele plaatsen in Frankrijk hadden tusschentijdige verkiezingen plaats Tel kens werd een merkelijke achteruitgang van de Marxisten aangestipt. Te Aubusson verloren de socialisten 2.000 stemmen en de kommunisten 500. Te Nice was dit verlies respectievelijk 1.000 en 700. Te Marseille, dat als een bolwerk van het Marxisme was aanzien en waar het ook zoo geweldig te keer heeft gegaan onder vorm van slecht beheer, bevoordce- iiBiiauBiajHtaEsascaaaaasaaa liging van vriendjes, enz., verloren de so cialisten niet min dan 10.000 stemmen en de kommunisten ook enkele honderden. Zelfde gebeurde te Marenoes, St-Brieux, enz. Het Fransche volk lieeft er genoeg van gehad van het verderfelijk Marxisme. Overal zijn het de gematigde kandidaten die verkozen werden. Een geweldige om mekeer doet zich gevoelen in Frankrijk. Is dit alles niet een vingerwijzing voor Belgie. DE PRESIDENTSVERKIEZINGEN Het schijnt niet best vlot te gaan met de Presidentsverkiezingen in Frankrijk die deze dagen moeten plaats hebben. H. Lebrun zou hebben verklaard niet te wenschcn zijn mandaat te zien hernieu wen. H. Herriot heeft ook iedere kandi datuur afgewezen. Dringende stappen worden gedaan bij den H. Lebrun opdat hij toch zijn mandaat zou laten vernieu wen. ENGELAND TER BESCHERMING VAN DE SCHEEPVAART. De Engelsche Regeering heeft besloten belangrijke maatregelen te treffen tot d« leefbaarheid en de uitbreiding der Engel sche handelsvloot. Onder allerlei wijze zal geldelijken steun verleend worden aan de onderne mingen van scheepvaartlijnen, opdat zij het hoofd zouden kunnen bieden aan d* vreemde mededinging. Bij den bouw van een koopvaardijschip zal een toelage verleend worden. Eigenaars van vrachtschepen zullen be langrijke leeningen kunnen aangaan bij den Staat. Schepen die te koop zullen worden gesteld zullen zooveel mogelijk aangekocht worden door ccn Engelsche inrichting, om te beletten dat die schepen in vreemde handen zouden overgaan. KABINETSRAAD IN DER HAAST BIJEENGEROEPEN Donderdag 11, werd te Londen het Ka binet bijeengeroepen in spoed-vergadering. Naar verluidt zou de Engelsche Regeering zich zeer bezorgd maken om den toestand van Polen tegenover Duitschland, de Duit sche pers hitst immers de Duitsche bevol king op tegen Polen. Door het Britsch Kabinet zouden dan ook de maatregelen overwogen zijn geweest die Engeland zou treffen bij een aanval op Polen. VISCH UIT OOSTENDE AFGEKEURD TE GENT Tot tweemaal toe werd visch goedge keurd door de keurders van Oostende, af gekeurd door deze van Gent. zoodat d« handelaars hierdoor zware verliezen leden en de markt van Oostende er zeer onder te voelen kreeg. H. Baels, Gouveneur der Provincie en Voorzitter van den Hoogen Raad voor Zeevisscherij, heeft volgend telegram ge zonden aan de HH. Burgemeester en Schepenen van Oostende «Aangaande artikelen verschenen in d« nieuwsbladen omtrent de verkochte visch van mindere hoedanigheid, bid ik U d« keurders er op te wijzen streng op te treden bij den verkoop van vreemde visch ten einde faam van de markt van Oost ende te vrijwaren. »Geteekend: Henri Baels.» Uit dit telegram vloeit voort dat de aan geslagen visch van vreemde nationaliteit was, hetgeen nochtans niets wegneemt van het feit dat zij goedgekeurd werd t« Oostende en afgekeurd te Gent. DE VROOLIJKE HANENKRAAIERS TE ZONNEBEKE Maandag morgen 11., rond 9 uur, kwam een vrachtwagen achterwaarts gereden uit een privaatweg uitgeveiide op de Vlas bloemstraat te Kortrijk. De wagen, behoo- rende tot een firma uit Pepinster, was ge voerd door zekeren Ziant Lucien. Plots hoorde de voerder een doffe slag. Hij sprong haastig uit zijn wagen en be merkte tot zijn groote ontsteltenis dat een klein jongetje onder de wielen van zijn wagen geplet was. Het schouwspel was vreeselijk. De hersenen lagen uiteen gespat en het hoofdje was letterlijk ge plet. Het was de kleine Prosper Vande- vyvere, die al spelend, onder den wagen was terecht gekomen. Onder de camion vond men nog een stuk van 10 ceptiemen dat de kleine juist gekregen had van zijn tante. Het arm kindje is het achtste van een gezin waarvan de vader werkloos is. He' Hanengekraai der Turkjclie Haantje» i» een nieuw sport dat te Zonnebek» fin, toeneemt. Hierboven een zichtje op Zondag 26 Maart tijden» den !aat»tes» prijskamp in de Schaapdreef genomen en hieronder den uitslag van den prijskamp. 1. Fatie. Taillieu Georges, 175 p.; 2. Ce sar, Buysse Gaston, 152 p.; 3. Vandaele, Claeys Cyriel, 142 p.4. Tarzan, Vermeu len Cyriel. 141 p.; 5. Chariot, Vermeulen Daniël, 124 p.; 6. Jopie, Winne Catniel, 120 p.; 7. Dochy, Dcleu Jerome, 119 p.; 8. Tules, Vanhuyze Florimond, 115 p.; 9. Dejonghe, Claeys Cyriel, 108 p.; 10. Spada, Leroyc Albert, 105 p.; 11. Catniel, Hoo- relbeke Maurice, 97 p.; 12; Richard II, Noyez Maurice, 95 p.; 13. Henri, Duthoi Jules, 83 p.; 14. David, Bouten Jules, 74 p.J 15. Richard I, Dejonghe Albert, 70 pJ 16. Rebrv, Masure Theodoor, 70 p.; 17. Tino, Corion Albert, 66 p.; 18. David, Dp- necker Georges, 63 p. Er waren 30 deelnemers, 't geen roof de nieuwe inrichting zeeg voldoend* heeteiu

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1939 | | pagina 7