PLOTSELINGE <f STEVENS Gebroeders in de groote Halïe te IEPER Juste Crommeliitck Paul liétar Mesdame* I Corset Hb Wb 1! VHtoMDEBlMGRii WEEEGESTEL Groote keus van BAüRTU|VI Groote HAF van 6 tal 10 April inbegrepen DE NIEUWE MODELLEN 1939 van al de Produkten deröeneral Motors Continental van Antwerpen zullen er vertoond worden «ASPRO» vreesf gij NIETS ZOEK DEN ROOM geen druppel meer te vinden!!' Personenwagens Vrachtwagens Tl Céior MJïfüli, $1 jlBalaaii 28-30 ISPSR Tel 149 f BINNENHUISDECORATIE MODERN STIJL ZONNEKE MEERSCH, 1-3-5 BEZOEKT ONZE MAGAZIJNEN BRUGGE MEER DAN 250 STUKKEN TENTOONGESTELD MERK NATIONAL. Fabriek van Landbouwmachines :8. Oudenaerde MARKTPRIJZEN IN DE VIER SEIZOENEN wed vanderbeke en zoon Casselstraat 7, Poperinge. - Tel. 314. GEPASTEURISEERDE VOLLE MELK AAN 1,70 FR. zijn die bevallige en elegante jonge dames U nog nooit j opgevallen Doel j dan zooals zij, j draag een (van Witten Donderdag tot en met Tweeden Paaschdag) NEEM TEGEN SCHELE HOOFDPIJNEN ZENUWPIJNEN RHEUMATIEK VALLINGEN - GRIEP KUIKENS TE HUREN GELD op wedden, meubelen, goe- deren, handteek. en borgst. HULP in alle moeilijkheden op i gebied van financie, han del en privaat. Snij- en Naaischool nouveauté Opel Chevrolet Pontiac Oldsmobile Buick Chevrolet Bedford Blitz Oldsmobile G. M. C. Dagelijks verscheidene gratis kinema voorstellingen Belangrijke documentaire films die een degelijk beeld geven van de constructie en de prestaties der modellen 1939. OFFICIEELE VERTEGENWOORDIGER DE MÉLOTTE ALLEEN 100% ROEST- Algemeene Agenten voor de Streek der Ontroomers Melotte leper Tel. 249 Poperinge Tel. 94 MODERNE WERKHUIZEN ALLE WERREN NAAR TEEKENING GEDEPONEERD gekend en gewaardeerd deer a lie Vlaamse he Landbouwers. SPECIALE CONSTRUCTIE IN GROOTE REEKSEN VAN: HEEREN LANDBOUWERS. Onze nieuwe pebreveteerde uitvindingen zijn zichtbaar bij ons en bij onze Agenten war U alle inlichtingra kunt bekomen, m .ar niet in de tentoonstelling, daar ko men t veel namakers, alsook die over- groote onkosten worden besteed om on verbeterlijk werk aan onze klienteel te kunnen afleveren aan de laagste prijzen en met de hoogste waarborg. Allen die een «NATIONAL» ir gebruik hebben zullen U zeggen, dat zijn toch de beste en koopt geen andere. Alle modellen Wiedmachines dienstig voor alle gebruik, voorzien met onze nieuwe gebreveteerde diepteregeling. Vijf verschillige Aardappeluitroeiers voor alle gronden, voor klein en groot gespan. Een en twee rijïge Aardappelplanters eenig in hunne constructie, overtreffen in werking alle be staande. Onze nieuwe machienen NATIONAL zijn de beste, geen betere toch de goedkoopste. Weigert beslist alle namaaksels en eischt het merk NA TIONAL» het eenigst dat alle voldoening geven kan. Anderlecht, 24 Maart. Varken smarkt. Te koop gesteld: 426 stuks, 9.25-16.75 gemiddel het kilo. leper, 25 Maart. Tarwe 116-120; ha ver 85-92; rogge 73-76; brouwersgerst 94-96; roedergerst 88-90; erwten 131-133; paardenboonen 122-125; aardappelen 30- 35:botcr 19-20.50; eieren 0.38-0.40; biggen 160-200 het stuk (8.00-9.00 bet kilo)tar- westrooï 16-18; roggestrooi 14-16; haver - strooi 18-20; gerst est rooi 21-24; weidehooi 30-32; klaverhooi 33-35; luzernehooi 32- 33; ruw vlas 80-85; gewoon klaverzaad 24-26; steenkool klaverzaad 27-30; bas taard klaverzaad 32-34; rood klaverzaad 36-38; voederbeeten 80-85. Kortrijk, 27 Maart. Tarwebloem 145; zemelen 79; gorte zemelen 72; boter 21.50- 22.50; eieren 0.45-0.50; Turksebe tarwe plata 90; id. cinquantino 115; wortelen 1.50 het kilo; boonen 4.00; witloof 6.00; tomaten 6.00; kooien 1.50; bloeinkoolen 2.50; selder 2.00; porei 3.00; appelen 3.00; peren 4.25druiven 20witte tarwe 128 rogge 60-72; haver 77-84; paardenboonen 95-110; gerst 78-80; tarwebloem 148; hooi 45-50: strooi 20-22; aardappelen, gele 27- 32; id. roode 33-35; voederbeeten 18-20; lijnzaad 138; id. vreemd 155; koolzaad, vreemd 155; lijnzaadkoeken 118; id. Ame rika 120; koolzaadkocken 83; cocokoeken 118; arachidekoeken 107; nitraat van Chili 120; ammoniak sulfaat 103: arachide-olie brut 335; id. caramandcl 330; lijnzaadolie 276.50; koolzaadolie 410; suikerijboonen, oude 74; id. nieuwe 83. Veemarkt. Te koop gesteld 480 stuks 220 koeien 3.60-4.60 levend het kilo180 vaarzen 4.10-5.60; 35 stieren 3.90-5.00 45 ossen 4.10-5.90. Konijnen 6.00 het kilo; kiekens 11 id.; hennen 12-15 het stuk; duiven 4.00eenden 15ganzen 30. Groene vellen van: geiten 20 het stuk; konijnen 9.00 het kilo; schapen 3.90; koei en 5.00; vaarzen 5.10; stieren 3.60; ossen 5.10; kalveren 8.50. Dïksmuide, 27 Maart. Boter 17.53- 18.50; eieren 0.43-0.45; aardappelen 30-35; tarwe 125-128; rogge 65-68; haver 80-82; strooi 18-24; hooi 30-40: voederbeeten 12-14; brouwersgerst 88-92. Anderlecht, 28 Maart. Varkensmarkt. Te koop gesteld 3189 stuks, 6.50-7.25 het kilo op voet. Geslachte varkens: 707 stuks. Roeselare, 28 Maart. Tarwe 123; rog ge 57.50; haver 78; zemelen 79; maïs plata 89; id. cinquantino 118; boekweit 110 gerst 78; erwten 82; paardenboonen 86; lijnzaad 133: lijnmeel 122; Amerikaansche lijnkoeken 112ruw vlas in strooi 80-150; uitgelezen vlas 160-200; tabak 6.50-7.00; voederbeeten 13-15; aardappelen: furore 30-35, Geldersche muizen 30, vainqueurs 25. industries 27, roode ster 40; klaverzaad 9.JÖ; tarwtstrooi 24-25 roggestrooi 24-25 haversrrooi 24-25; weidehooi 40-42; kla- verhoca 45; luzernehooi 45; strikerijboo- nen, besch. 74; id. nieuwe groei 82; kool zaadolie 3o0; lijnzaadolie 265; nitraat 127; ammoniak 102; cvanamide 92; kalksalpe- tcr 106; fosfaat 34; nitroucbou 98; Tho mas-Takken, wagon Charleroi 14-16, 2.18; fertiphos 38-42, 100; sihriniet 14-16 t.h. 28.50id. 20-22 t.h. 35.50chkiorpotasch 40 t.h. 71.75; id. 50 t.h. 120; zwavelpotascb 48 t.h. 155; biggen 950 stuks, 9.50-10.50 het kilo; boter 18-22; id. klompen 18-20; eieren 0.45-0.46; oude duiven 7.00 het kop pel; jonge duiven 9.00 id.; konijnen 7.00 het kilo; oude hennen 8.00-8.50; kiekens 11; haantjes 12; vellen 8.00. Anderlecht, 29 Maart. Veemarkt. Te koop gesteld 2560 stuks: 608 ossen 4.30-6.20 het kilo; 269 stieren 4.20-5-26 1683 koeien en vaarzen: koeien 3.50-4.(0, vaarzen 4.30-6.20. Veume, 29 Maart. Tarwe 122-124; haver 74-78; rogge 64-66; gerst 72-78; erwten 150-155; paardenboonen 103-105; aardappelen 32-40; klaverzaad 13-15; voe derbeeten 13-15; hooi 500-600: strooi 140- 180; boter 17.50-18.50; eieren 0.46-0.50; id. van eenden 0.52; konijnen 6.00-7.00 het kilo; kiekens 10-11; oude hennen 8 03- 9.00; eenden 20-22 het koppel: jonge dui ven 7.00-9.0Q; id. oude 3.00-4.00. Loo, 30 Maart. Boter 17-18; eieren 0.44-0.47. Anderlecht, 30 Maart. Kalvermarkt. Te koop gesteld: 1.527 aan 6.25-9.00. Aankomsten in de week: 2.042. Poperinge, 31 Maart. Tarwe 125; rogge 61haver 75erwtenschokkers 165, ronde blauwe 150; witte boonen (fla geolets) 275; aardappelen 27; boter 17-20; eieren 0.45-0.46; hoppe, opbr. 1939: ver- koopers 825. koopers 800. Groote keus voor de PLECHTIGE KOMMUNIE. - Jongenskostumen, mode kleuren, aan 125 fr.- Meisjesroben, witte en in alle kleuren, aan 95 fr. - De Man- telje* zijn geheel gevoerd, aan 125 fr. Prachtige KLEEDEREN, MANTELS en COMPLETS, in alle maten, voor Da mes en Juffers. HEERENKOSTUMEN, chic gemaakt, in alle kleuren. Regenmantels, Bureelschorten, Werk- kleederen. HUISMOEDERS! Voor de gezondheid van uw Gezin, gebruikt enkel Volle Melk, gepasteuriseerd volgens de laatste moderne toepas singen der hygiëne en der volksgezondheid, wel hewaard ln fles- sehen, is alle dage aan uwe deur te verkrijgen. Gepasteu riseerde Melk ls bijzonder aanbevolen door de Geneesheeren voor kinders en zieken. Zij is heel voedzaam en mag door haar zui verheid ongekookt gebruikt worden, daar zij gansch klemvrij ls. Ook: BOTERMELK (Karnemelk), MELKERIJBOTER en ROOM. Alleen te verkrijgen: TE POPERINGE: bij Aimé Suffys-Coudyzer, Reningclststraat, tel. 266. TE IEPER: bij Julien Suffys-Goudenhoofdt. n Welk verbijsterend weer De cene dag ■zou men zich in Juni wanen en 's ande rendaags in JanuariDit is het tijdstip van het jaar waarin het ontredert or ganisme het minst weerstaat aan val-, lingen, griep, plotselinge aanvallen vart rheumatiek, keelpijnen, enz... Maar men moet daarvoor niet bang "zijn. ASPRO gaat ons beschermen. ASPRO wacht niet, maar handelt- aanstonds. Hij stilt, verlicht en ver drijft dit pijnlijk gevoel van koorts cn ongemak. Schele hoofdpijn, zenuwpij nen, rheumatiek vervliegen voor hem als een droom, 's Avonds geven 2 ta bletten ASPRO een gezonden en natuurlijken slaap, 2 tabletten in een weinig water als gorgeldrank snijden een keelpijn in rekordtijd af. De werking van ASPRO heeft maar een einddoel DE ZEKERE ÉN SNELLE VERDWIJNING VAN DE PIJN. ASPRO dc pijn Het is met al de krachten van de wetenschap dat bestrijdt; en toch is hij zoo zuiver dat zelfs een kind hem nemén mag. Voorzeker zult gij nooit een betere bescherming vind°n BIJ V. EANSEN-VANNESTE, GASTHUISSTRAAT, 15, POPERINGE. iKiiinmiimiinmHmimimiuiiniiffliiiiiiHiHrofHfi Niets beter dan - ASPRO* tegen hoofdpijnen. Ik Ir cd aan schelt hoofd- pijn en had reeds alles beproefd «naar niets hielp. Na een ASPRO rvocl i't mij thans verlicht en ben il( tot het besluit gekomen niets anders dan ASPRO te gebrui- |en. Mme Gaytant, Sterlingstraat, 76» Borferhout (Antwerpen) Cf Het pak van .Af Hel pak van vil 10 tabletten. 'I 25 tabletten. S. A. Ancienn« MAISON LOUIS SANDERS Brussel. KEELPIJN Eindelijk van deze schrikkelijke t ik lijd dikwijls aan de keel rheumatiekpijnen verlost. en hei hoofd, ik neem dan een ben gelukkig Ie kunnen ge- - ASPRO opgelost in ten weinig tuigen dat, na vele weken aan r/u'U- water en gorgel daarmee. Een matiek in de borst en in <fcn rug koaart uur nadien ben i> geheel ge- geleden to hebben, ik volkomen tieien. Ik hen over uw ASPRO' \erlicht Werd' door tweemaal, na uiterst voldaan. Je maaltijden. iwea tabletten Alfons COME, a eprar, .28. Paleisstraat, Antwerpen. ,<<J <s nemen. A. G—, Ana Paleisstraat, Hoe moet men'ASPRO'aan de kinderen geven: Opgelost in een weinig melk of geplet «en lepeltje confituur. DOSISSEN van 3 lo» 6 jaar, een halve ta- blet - van 6 tot 14 jaar, een tablei van 14 tot 18 jaar, anderhalve tablet. Evenals alk ander geneesmiddel mag men 'ASPRO' niet aan kinderen onder de drie Jaar gavaa Bonder voorschrift l den dokter. HANDEL IN POELIEN. Specialiteit van Gou den Leghorn* cn Rho des -Inlanders. - Alsook Witte Leghorns, Koe- koeks, Bourbourgs en Minorkas. Gesexte kuikens. Eendenkuikens, vitte bekken en khaki Campbell. Gesexte Erpeis. Lage prijzen. Bij Mevr. JER. DECAESSTECKER, 121, Roeselare. Tel. 318. Bruggesteensveg, 121, Roeselare. Tel. 318. GE ZIJT OVER ONS BLAD TEVREDEN! NA LEZING, SCHUIF HET IN HANDEN VAN EEN GEBUUR OF VRIEND. ZOO DOE HET ZONDEK UITSTEL. DANK EROM. 1. - HANDELSHUIS, bijzonder goed gelegen voor beenhouwerij, enz., te Le Bizet, 150 fr. per maand. 2. - HUIS met HOF, fruitboomen en 1200 vm. land, te Le Bizet, aan 110 fr. per maand. 3. - Verscheidene WERKMANSWO NINGEN, te Le Bizet, aan 85, 90, 95 fr. per maand. Inl. bij AUGUSTE LECLERCQ, Henri Dnribreuxstraat 20, Le Bizet. Schrijven Ag. MAGO-C", Handboogstr., 6, Kortrijk. SSiïSK voor Dam®i 43, Rijselitr, 41, IEPER. Dag-, avond- Zondaglcssen._ Leert snijden in 4 maanden.Diploffit na eind - examen. OUDERS: Leert uw meis je de stiel var, NAAISTER. Snijden naaien io 8 maanden. - Be- kwaamhcidscerti- fikaat na einde der lessen. Vraagt inlichtinf. De uitslag der ontleding bewijst dat de NIEUWE MÉLOTTE de melk grondig ontroomt. Bevraag diegenen die een nieuwen Mélotte bezitten, om U zelf van deze waarheid te overtuigen. VRIJ STAAL voor al de deelen die met de melk in aanraking komen. Het door en door roestvrij staal moet niet ver ward worden met het oppervlakkig vertind, ver nikkeld of gechromeerd metaal der concurrentie dat mettertyd afbrokkelt en verslijt. VEEL MINDER ONKOSTEN voor het onder houd: geen roest meer te vreezen, geen vertin ningen meer. VEEL MINDER TIJD NOODIG voor het kui- schen: roestvrij staal is spiegelglad en kan zoo gemakkelijk als glas gereinigd worden. HOOGST GEWICHTIG I De Mélotte ontroomers worden gedurig door de Firma nagezien. I)e agenten bezitten al de noodige ver vangstrikken. Voor vreemde ontroomers vindt men moeilijk vervangstukken die dan nog geweldig duur zijn. Duizende landbouwers weten het bij ondervinding. Maar ondervinding maakt wijsl V\ w P..HIlHIIIHIIIIHK»IIUIIIIillUlttnUUIIIUinnillllliUIRIIIIIIUIIIIII!illllli;iliilllllllllllililllllllllllllHlllllllllllllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHimiilllllllllllllll] I tl il Ilutülllillllltlllllühltllllilülll! UI MI1III iltlti 111II iiifl itili liliUUHlIlll! Ill 1 llittltltflltlllllllUlllllllilMllitllUillliUIIIUiUIUllUlimUitUllUiiUtlUlllllllllUlill 111 UillllUllllUllillf. -"11111 LEVERINGEN FRANCO REISBILJETTEN TERUGBETAALD EETKAMERS VANAF 1825 Fr. TOT 15000 Fr. SLAAPKAMERS VANAF 1900 Fr. TOT 13500 Fr. STUDIEKAMERS, ZETELS, ENZ.

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1939 | | pagina 8