De Geheimzinnige ueÉ CARLO ERBA Ons Vrouwenhoekje de -fijtte %nvaa& ,1 Spreek en schrijf beschaafd GEDACHTEN uit de MAAN HAHDELSbELANGEN cLeh cfjeh&c&fen AANBESTEDINGEN WEKELÏJKSCH LITURGISCH BULLETUN WEEK-KALENDER BIJVOEGSEL AAN «DE POPERINGEN AAR EN «DE TALLE VAN ZONDAG APRIL 193». Nr 14. Zoo de klok is, 200 de klepel. Zoo de pot is, zoo de lepel. Wil het kwaad met goed beloonen Dan zal men u dank betoonen. Tot het minnen en het winnen, Dient geweld en kloeke zinnen. Lui. lekker en veel te meugen. Zijn drie dingen die niet deugen. BBBBIKSBBBBIIBBBBfllIBflBBBBBI HET manneke APRIL! APRIL! Zit vol van gril... En de grappen En moppen Liggen voor 't tappen... Zijn niet te stoppen. En is er... 'n visch op til Late zich beetnemen die wil! Thans ga'k U ne schotel opdisschen Over sommige kurieuze vlsschen Wier eigenschappen, m'n goeie vent Van alleman niet zijn gekend Anders gewis, Als bij toover Bleef 'k er over Zoo stom als... ne visch! Tn den beestentuin van Antwerpen is er nu ne paling te zien die zooveel electrici- teit met zich meêdraagt, dat er een elec- trische neon-lamp kan van branden. Het grootste gedeelte van dit palinglijf is een batterij met genoeg kracht om een paard te electrocuteeren Dan hebt ge daar ook nog ne zwaard- visch. Soms valt zoo'n zwaardvisch een boot aan. In den romp van een oud oor logsschip is eens het wapen... 't is te zeg gen 't zwaard van dezen visch gevbnden; het had de dubbeling van 't schip door- priemd alsmede een plank van 714 cm. dikte Perfester Owen heeft verklaard dat de zwaardvisch strijdt met de verzamelde kracht van de vijftien hamers en dat hij vooruit kan schieten met de snelheid van nen echten kanonbal En we denken niet dat perfester Owen ne zwanzer is en ons nen... Aprilvisch heeft willen voorschotelen! BONES: In Brazihë heb ik eens rat ten gezien, zoo groot als konijnen. Jones: Toen ik matroos was hadden wc ratten aan boord... Ratten! Zoo groot en dik had ik ze nog nooit van mi.in leven gezien. We vingen ze, schoren ze kaal, draaiden ze een krul in den staart... Bones: En dan? Jones: Dan verkochten we ze in de eerste de beste haven .als... biggen! 't Was zeker ook 1 April! 'K BEN VAN ONGEDULD aan 't branden Om U te maken diets Sneeuw is 'n gevaarlijk iets Bijzonder in de Noorderlanden En 'k voeg er dan nog bij Vooral in de maanden April en Mei! Ja, 't grootste gevaar van de Noorder- lijke Winters en van de sneeuw is niet de koude en de sneeuwlawines, maar de sneeuwblindheid, die wel is waar niet van blijvenden aard is, maar de oogen tijde lijk zoo aantast, dat men niets meer zien kail en erge pijn lijdt. Zij wordt veroorzaakt door den over vloed van licht die door de sneeuw wordt weerkaatst. En 't schoonste van al is dat 't gevaar om sneeuwblind te worden het grootst is als de Winter' al voorbij is en namelijk in de maanden April en Mei! En als w'een beetjen ons gezond verstand laten werken is dat zoo klaar als pomp water... Want Öari heeft cle'zon reeds veel kracht, maar toch nog niet genoeg om de sneeuw aan 't smelten te brengen! 't Ge vaar is dan zóó groot dat men zelfs in huis een sneeuwbril moet dragen, want één blik naar buiten, naar de schitterende sneeuwmassa's kan op 't midden van den dag voldoende zijn om dagen lang niks te kunnen zien. Dan maar liever '0 glazen kijken. En zoo komt het dat in de snejuw- landen de lieve lentedagen dan ook de... donkerste en zwartste zijn... omdat ze door 11e zwarten bril worden bekeken... In den eigenlijken zin! MEVROUW A. Het is me onbegrij pelijk, dat zooveel moeders in hun kin deren geen fouten zien. Mevrouw B. '"rinoft ge dan, dat ge dat kunt? Mevrouw A. Wel zeker! Als mijn kin deren fjuten hadden, zou ik zo direct zien. En zcö zijn ze... allemaal! JUFFROUW, wilt ge met mij verkeeren Dan zal k U de polka leeren? Neen, mijnheer, ik dank U zeer, Polka is geen mode meer! Merci voor de blauwe schéén... 'k zal U dan maar de polka-(geschiedenis)... lee ren! Zoete zin en horken, weie! Lr 1830 begon een keukenmeisje te Frankfort uit tijdverdrijf te dansen op 'n melodie van heur land... Ze had daar zoon planzier in dat ze vergat... 't eten op te dienen, zoodat de vrouw des huizes zich verplicht zag, dit in de keuken te gaan vragen. Daar gekomen bemerkte ze met verbazing heur dansende keuken- maarte. In de meening dat het haar ge dienstige in 't hoofd was geslagen, begon ze luide te roepen en lokte daardoor het gezelschap, dat in de zaal op 't middag maal wachtte, naar beneden... Tot dit ge zelschap behoorde ook de musicus Josef Neruda, die zich haastte de muziek en de schreden te noteeren en... de nieuwe dans werd kort daarna op een stadsbal ge- ■■ss'sasgEscassaBaQBSHavsa.jf danst. In 1835 werd hij te Praag uitge voerd en hier wegens de halve schreden polka (helf in 't Czechlsch) gedoopt. Vier jaren later maakte de polka grooten opgang te Weenen. en deed vandaar de ronde van de wereld.. Maar, thans... g'hebt gelijk Juffrouw, is de polka van 't tooneel verdwenen, nieu were dansen hebben hun intrede gedaan en het oude verdrongen... maar 1 polka haar ls toch blijven bestaan. En daar zetten we ne Chamberlain op! DE REIZIGER was er na uren praten in geslaagd zijn duurste radio-toestel te verkoopen aan de oude dame met de lie ve villa aan den rand van het dorp. Reeds stond hij in gedachten zijn commissie uit te rekenen, toen de koopster hem vroeg: Kan er nog niet een kleine verande ring aan het toestel worden aangebracht? De reiziger verzekerde haar dat er alle gewenschte veranderingen aan gemaakt konden worden, direct en kosteloos. Kijk. zei de dame met een glimlach, ik had bijna vergeten dat we hier nog geen electriciteit hebben. Zoudt ge 't toe stel voor mij op 't gas kunnen aansluiten? D'R IS GEBEURD een groot malheur Al in een leeuwenkooi 'n Meisje blond en mooi En in de volle fleur Werd er door een leeuw verscheurd En zoo krijgt alleman z'n beurt I 't Is gebeurd te Gent in de leeuwentent van Jim Roose... 'n Triestig voorval. Daarmeê komt de vraag nog ne keer te berde of een dierentemmer voorzien kan wanneer leeuwen of tijgers gevaarlijk gaan worden. Men zegt dat de tijger, een paar secon den voordat hij van een schijnbaar mak beestje een woedend monster wordt, de ooren achteruit legt en dat zijn muil dan scherp schijnt te worden. Hetzelfde geldt voor de leeuwin. De mannetiesleeuw doet zelden een plotselingen uitval; hij begint altijd met een dreigend vervaarlijk gebrom uit te stooten, dat de leeuwentemmers heel goed kennen. Ne sportieve gentleman, allee! Dan zijn er nog. de panters, dè jaguars, de luipaarden en de pimias. Deze monsters der wildernis hebben dit met ons Marenta gemeen dat ze geen... sinjaal geven en plotseling razend wor den wijl ze zlcli met woest geweld op hun arm slachtoffer storten. Een der gevaar lijkste dieren van 't beestenspel is bruin tje de beer. Als deze nukkig wordt ver andert hij in één ommezien in 't vreese- lijkste ondier dat men droomen kan. Ook de slangendresseurs loopen groot gevaar. De python welke ze rond den nek leggen, schijnt het publiek wel griezelig toe maar is niet gevaarlijk van beet maar wel gebeurt het dat hij den dresseur dan wurgt. Ja, ja, gevaarlijk zegge kik! PIETERS stond bij een lantaarnpaal met een paraplu onder zijn arm. Plotseling begon het te regenen, maar Pieters stak zijn paraplu niet op. Stear ziet ge dan niet dat. het regent en dat ge een paraplu hebt? vrceg een voorbijganger. Man, bitste Pieters, bemoei u met uw eigen zaken! 'k Heb hier een afspraak met als herkenninsteeken een paraplu on der m'n .arm!! 'K ZAL U THANS, m'n goei gezellen Even 'n annecdootje vertellen Over Vondel, ook no3 gcheeten De prins der Nederlandsche poëten. Daaruit moge dan ook nog blijken «Men leent slechts... aan de rijken!» Eens was Vondel dus op reis van Am sterdam naar Leiden. Terwijl de dichter zijn weg vervolgde, kwam hem nen boer achterop gereden, 't Was toevallig eon kennis van Vondel en daarom maakte de ze van de gelegenheid gebruik om den boer te vragen of hij mee mo?ht rijden. Ons boerken was te wege te zeggen: «Natuurlijk mocgt ge dal maar opeens bepeinsde hij zich. ft Is goed, zei hij, d is voor mij een grootè eer een dichter als gij zi.it naast mij op den wagen te hebben. Ge kunt dus meerijden maar... onder één voor waarde... En die is? vroeg Vondel. Dat go eerst een versje maakt, klonk het plagend. De dichter die zijn man kende en drom mels goed wist dat deze ziin vee dikwijls heimelijk liet grazen in de weiden van zijn buurman, ging op die eigenaardige voorwaarde aanstonds in. Zonder lang na te denken dichtte hij dan: Ik zal me op dees' wagen wagen I)ie me zal naar Leiden leiden God zal met Zijn plagen, plagen, Die in anders weiden weiden! Ons boerken had meer dan genoeg aan dit rake versje... en probeerde 't niet van er nog 'n ander bij te vragen! EEN AMERIKAAN bezocht Antwerpen en reed in een taxi langs de Schelde. Say, zegde hij tot den taxichauffeur, wat is dat voor 'n riviertje? 'n Riviertje? verwonderde zich de IHH9BHEiR3a33BMa!3HEi:33S81 Mengelwerk van 2 April 1939. Nr 3. oorspronkelijkr. d°tcctive-roman door WILLIAM HOLT Deze mededeeling sismde de kostjuf- frouw dadelijk meer vriendelijk. Zij hield ee r commensaal om haar schrale inko men te vermeerderen en zij beschouwde het als een niet te versmaden voordeel, dat hij eenige dagen op reis ging, die hij natuurlijk wel betaalde. En wanneer komt u terug, vroeg zij. Dat weet ik nog niet met zekerheid, maar langer dan een week blijf ik ver moedelijk niet weg. En als er brieven voor u komen? Aan welk adres moet ik die opzenden. Laat u ze maar liggen. Mogelijk geef ik u per brief mijn tijdelijk adres op. Wemer at haastig en maakte zich toen gereed. Hij ging op avontuur uit maar moest er, meende hij. toch een beetje net jes uitzien. De mogelijkheid bestond, dat er niets bijzonders gebeurde. Van Gielen rn hij zouden dan eenvoudig een paar i'.:.~3n gasten zijn van profesor Evan en dien., dochter. Maar aangezien hier dus ook van een jonge dame sprake was, acht te hij het noodig in zijn leeren handkof fer een gekleed pak mee te nemen, bene vens nog een en ander, waaraan hij an ders niet gedacht zou hebben. Evenmin echter vergat hij z'n zesloops revolver bij zich te steken, na dit geduchte wapen met de meeste zorg geladen te hebben. Om half acht telefoneerde hij om een taxi en tien minuten vóór acht was hij present aan de woning van den heer Van Gielen. Een groote reis-auto stond er voor de deur en zijn vriend Antoon was juist be- "ig d*" chauffeur een koffer aan te rei- ks.i, uie ueze boven op plaatste. os PARMA TOMATEN Z/AV GEWAARBORGD DOOR DE C" HERIG T taxichauffeur, 't Is van mijn radiator; die lekt 'n beetje! Dat was getroefd, zie! OM VAN DEN OS op den ezel te springen Ga'k U hier thans den lof bïeingen Van 'n diertje zeer... mooi Met name... de vlooi En. "k zeg het vrij Van ander ongedierte er bij! Als 't TJ aangenaam kan zijn?! Gelijk wij muizenvallen kermen, zoo zijn er In Chinavlooienvallen. Ze be staan uit dubbele bamboepijajes met een heel nauwe opening. Van binnen ls eén soort zalf gesmeerd, waarin de vloo stikt. Deze vallen worden met snkses in bed ge bruikt. 'k Heb dees beschrijving gegeven omdat ge nooit kimt weten dat z'U niet van pas zou kunnen komen! hm! Wijlen Baron Charles Rotslifld had be halve zijn adellijken titel ngo nen an deren hij was vlooien verzamelaar. En 'n chikke collectie dat hij had... meer dan twee duizend verschillende soorten... Peins ne keer! Meer dan eens heeft Rotschild kostbare expedities uitgezonden naar ïndlë en Zuld-Afrika om een paar zeldzame vloosoorten te krijgen!' We zullen maar niet aandringen en ver der' springen! De vloo kan een sprong maken van on geveer 25 cm. ver en 10 tot-12 cm. hoog; in verhouding met de vloo zou een nor maal mensch twee en een halve kilome ter ver en zeven kilometer hoog moeten kunnen springen... en zich dan de nekke breken, zeker! De Hottentotten eten vlooien tegen de geelzucht. En vwala'k zie dat g'al begint te krabben en daarom is 't dan ook gedaan met 't lnktgevioei of 't gevlooi! 'T REGÏMFNT marcheerde door de woestijn en iedereen verlangde naar een oase, waarnaar men reeds drie dagen zocht. Een van de soldaten zat trooste loos op een steen en de sergeant vroeg Wat heeft hij? Heimwee, sergeant! Dat hébben we allemaal, gehad, dat gaat wel over jongen. Maar bij hem misschien niet zoo ge makkelijk sergeant. Zijn vader heeft een café! VAN DE VLOOI, 'T IS PLUIS, Springen w'op de... luis... Maar dan op 'n luis van weleer Die genoot de groote eer... fGe moet er niet om niezen) Den hurgemeester te kiezen Van een Zweedsche stad... Zeg... wist ge dat? Gelooft g'liet ja of neen!? Maar 't is een feit dat in 't Zweedsche stadje Hur- denburg in den tijd de burgemeester door een... luis verkozen wérd. D'cerste condi tie om candidaat te zijn was... drager zijn van nen baard. Op nen bepaalden dar kwamen* die mannen tl°" hi'ièën en zette ze zich rondom een tafel, waarvoor zij c" hun hurken gingen zitten om op de taf:' hun... baarden te kunnen leggen. Als da gebeurd was liet de aftredende burge meester een... luis los. Hij in wiens baard dat lieve beestje het eerst zijn toevlucht zocht was gekozen. Deze verkiezing had plaats in tegenwoordigheid van een groote menigte volks, zoodat de belang stelling voor 't luizenras althans één da: in 't jaar In Hindenburg algemeen was' Maar aan alles komt een einde... en aar- deze verkiezingswijze is er ook een geko men v/aut... d'r werd vastgesteld dat er gezeurd was... De losgelaten luis moet ge vreten was altijd een mannetjesluis en nu h?.d ne candidaat 't gedacht opgevat zij nen baard vol te steker met... wijfjes luizen... en den truk gelukte want de verkiezingsluls kwam daar op af. Maar 't bedrog kwam uit en sedertdien is het ginder gedaan met die luizenhistorie... Hier ook! ZOO ONGESCHOREN kunt ge niet op straat gaan! Ik moe.t! Het is dringend. Toch gaat 't niet. Ge Ziet er uit als een egel. Waai- moet ge heen? Naar den barbier. IN 'T FAMEUSTE WOORDENBOEK Is ook dikwerf de waarheid... zoek Hebt g'het eens .uitgepluisd Dan zult ge zien dat alles is juist Behalve gewis... 't Geen er verkeerd aan is. Daarvan ga'k U hier zooeven Nog 'n voorbeeldje geven! Iets historisch voor 'n veranderingsken! De Fransche natuurkundige Cuvier (18' eeuw) ontving eens van den uitgever van een nief woordenboek de vraag, of de be paling van een krab als een kleine roode visch die achteruitloopt» juist was! Cuvier antwoordde: «Ik wensch U ge luk met deze verbluffende korte en dui delijke bepaling. Toch wilt U mij wel toe staan hieraan nog een opmerking toe te voegen... O! iets van weinig belang... maar toch!... Ten eerste zijn krabben lang niet altijd klein, ten tweede worden ze alleen rood wanneer men ze kookt, ten derde behooren ze niet tot de —togorie der vissclien ofschoon ze in 't water leven en ten vierde loopen ze niet achteruit... Maar verder klopt het! Die... «maar verder klopt het» is kos telijk, vindt ge niet, beste Lezers en al- derliefste Lezereskens, en dat zijn nog al leskens hé! voor ne woordenboekfabri kant. EEN DOMINEE stond op een ladder om een nagel in een plankje te slaan. Twee mannen keken aandachtig toe. Hebt gij nog nooit iemand met een hamer zien omgaan? vroeg de dominee. Dat wel, zei een der kijkers, maar we zouden graag willen weten, wat een do minee zegt, als hij zich op de vingers slaat! Wa kurieuze menschen toch! 'N GEDACHT: De meeste menschen zijn wat hun moeder van hen gemaakt heeft 't Manneken uit de Maan. EENZAAMHEID Men moet zijn eigen situatie nooit te tragisch vinden. Het eigen persoontje ls gemakkelijk interessant en je voelt Je eigen leed altijd het zwaarste. Er is ech ter, heel in 't algemeen een vrij zuivere gedragslijn vast te stellen, nl. je moet met méér medelijden gaan staan tegen over anderen, dan tegenover je zelf. Om 't nog anders te zeggen, wat je in een an.ler met veel medeleven aanvoelt, moet je bij jezelf niet te gemakkelijk, liefst heelemaal niet, laten domineeren. Ik wil hier niet misverstaan worden. Er is men- schelijk leed, zoo groot, dat 't zich eigen lijk niet beschrijven laat: het leed ons door het vet-lies van moeder, vader, man of kinderen overkomen, of andere diep tragische gebeurtenissen. Maar bij zulk verdriet heeft men gewoonlijk geen mede- namelijk bestreden worden door een ge zonde. sterke levensverhouding, nuchter heid. 'n Uitstekend middel is je zelf van tijd tot tijd uit te lachen. Dan komt de vroolijkhdid terug! GEZONDE LEEFREGELS Vele menschen, vooral vrouwen, maken zich het leven noodeloos zwaar, door steeds te piekeren over wat misschien gebeuren zal. Soms zijn het allerlei kleine dingen, die een bron van ellende geven. Om volkomen flt te zijn moet men over een rustigen geest beschikken. Indien men een zittend leven leidt en veel werk in gebogen houding verricht, moet men er steeds aan denken bij het loopen den rug recht te houden, schou ders naar achteren en hoofd omhoog! Ademt steeds door den neus en niet lijden met zichzelf. Het leed ls tè groot door den mond. Het laatste is een slechte om te reflocteeren op zichzelf. Men lijdt, gewoonte en hierop moet de aandacht En daarmee uit. Er is echter een soort gevestigd zijn van ouders, die opgroeien- lijdên. waarmee de omstander medelijden de kinderen hebben. Het vermijden van mag hebben, maar dat we zelf liefst moeten bestrijden, omdat 't innig samen hangt met allerlei gevoelsstemmlngen, in drukken, nerveuse verschijnselen en mo gelijk té groote belangstelling in eigen persoonlijkheid. Een van die gewaarwordingen ls het gevoel van eenzaam te zijn. Er is een eenzaamheid, die alle menschelijke be schrijvingen te boven gaat de verlaten heid van Christus aan 't kruis, waarin groote heiligen voor hun part als een smartelijke uitverkiezing hebben mogen deelen. Er is een eenzaamheid, die door de zonde in een mensch veroorzaakt wordt. Er is een eenzaamheid, die door tragische gebeurtenissen een mensch te rugwerpt op zichzelf. Over deze gevallen heb ik 't hier niet. Ik bedoel hier meer een stemming, die vaak het sentimenteele nadert, en vaak niets dan een sentimen taliteit is. waarvan dikwijls valsche ro mantiek. lriteressantmakerlj, quasi-dich- terlijkheid en karakterzwakheid niet vreemd ziin. Vooral veel jonge meisjes en bepaalde vrouwenkarakters komen met deze klachten. Ze geven er zich aan over. De filmromantiek heeft dit ver schijnsel sterk gestimuleerd. Het ls een kind van onzen slappen tijd. Men is nooit eenzaam: God is met ons. De schepping is voor ons. met haar blijde vogelen en warm zonlicht. Er zijn prachtige boeken, mooie kunstwerken; armen die op ons wachten, zieken die we kunnen troosten. Er is de mogelijkheid van een gezond gebedsleven. Dit soort eenzaamheid moet zwaar en moeilijk verteerbaar voedsel, vette gebakken spijzen, geeft de maag minder werk te verrichten en houdt het organisme in een betere conditie. Groen ten, vruchten en bruinbrood moeten, evenals aardappels, een groot deel der voeding Innemen. Wanneer men in de vrije natuur is, moet men niet nalaten om af en toe stil te staan om diep adem te halen en de longen met zuivere lucht te vullen. Indien men gedwongen is veel te zitten, zal de stoe'gang vaak niet regelmatig zijn en is het ï.jodig minstens éénmaal per week een mild laxeermiddel in te nemen, teneinde schoon schip te maken. Niets geeft een frisscher gelaatstint, dan een goed functioneerend maagdarm stelsel. Slaapt steeds met open raam, waar door de slaap veel rustiger en dieper zal zijn, dan wanneer men in een bedompt vertrek slaapt. Eet nooit zoovéél, dat gij u zelf be zwaard gevoelt; veel beter is het om meerdere kleine porties te gebruiken. Kauwt langzaam en drinkt niet bij het eten. Sterke thee en koffie zijn zeer slecht; evenals heete dranken, hetgeen vooral voor nerveuse menschen en maag lijders funest is. Men worke niet zoolang totdat men zich overmoe gevoelt, steeds rijn rust- poozen een goede onderbreking. Het clrüik van enkele glazen water per dag reinigt het organisme van giften, die door de nieren afgevoerd worden en maakt minder gevoelig voor kou vatten. De Belg. N. V. Van der Graaf en Cie (Afd. Handelsinformaties) te Brussel, deelt ons mede FAILLISSEMENTEN IN BELGIE. Er werden over de week eindigende 24-3-39, in België, 13 faillissementen uitgesproken, .tegenover 15,,ov£i' .hetzelfde tijdperk van. het vorige jaar. Uitgesproken faillissementen per branche gedurende de wet": 17-3-39 tot 24-3-39. 9 Diversen. I Garagehouder. 1 Bierhandelaar. 1 Kolenhandelaar. 1 Bloemmolenaar. In totaal werden er van 1-1-39 tot 24-3-39, in België 172 faillissementen uit gesproken, tegenover 174 over hetzelfde tijdperk van 1938, CONCORDATEN. Van 1-1-39 tot 24-3-39, werden in België 68 aanvragen ingediend tot het bekomen van een con cordaat, en 38 aanvragen gehomologeerd, tegenover resp. 49 en 25 over hetzelfde tijdperk van 1938. PROTESTEN. Over de week ein digende 24-3-39, werden in België 2943 protesten geregistreerd, tegenover 1267 over hetzelfde tijdperk van 1938. Van 1-1-39 tot 24-3-39, werden in Bel gië 26.324 protesten geregistreerd, tegen over 21.207 over hetzelfde tijdperk van het vorige jaar. Gezien de bekendheid van ons Handels- inlichttngen-bureau, vertrouwen Banken, Industrieelen en Handelaars meer en meer Het incasseeren van hun achterstallige vorderingen toe aan onze Incasso-Dienst. Belg. N. V. VAN DER GRAAF Cie, Zelfregeeringstraat, 24, Brussel-Zuid. Opgericht in 1888. IB3BSEBSBBBaaiSSIBB9iBBBBBBBZS NIEUWE STATIE VAN BRUGGE Met Ingang van 1 April e.k. zal het nieuw station te Brugge voor den dienst opengesteld worden. Op voormelden datum zullen de rei zigers- en bagagedienstsn overgebracht worden naar de nieuwe installaties toe gankelijk langs de Boeveriestraat. De goederendiensten zullen voorloopig in de huidige installaties gevestigd blij ven. wordl verhoogd door toevoe ging van een of twee koffie lepels OXO. Gebruik voor al uw gestoofd vleesch, uwe joepen, uwe sausen, bij meel spijzen en met eieren, dit opwekkend, heerlijk ert> ver sterkend middel. I. - ZEG NIET: MAAR WEL: naar belieVEN ten aanhooreN van... ten aanschouwen van... *en behoeVE van... hij voelde DAT hij herleefde. op EEN grooten voet leven. zeer dringend. Naar beliefte ten aanhoore van... ten aanschouwe van... ten behoeven van... hij voelde zich herleven op grooten voet leven bij hoogdringendheid II. - EEN DROGIST VERKOOPT DROGERIJEN. EEN DROGISTWINKEL IS GEEN DROGERIJ. Een apotheker oefent meestal te gelijkertijd het beroep van drogist ulL Niet zelden wordt in Zuid-Nederland gespeld: droguist, naar Fr. droguistéj doch het is een spelfout. Vele drogistwinkels dragen bij ons het opschrift drogerij. Ten onrechta nochtans. Waar wij dit woerd bovendien gespeld vinden droguerij, is dit dubbel fout. ,*i Een drogerij is een plaats waar iets gedroogd wordt, bv. visch. Drogerij is ook de naam van een handeling: het drogen zelf. Het meervoudige: drogerijen is verder nog gebruikt in de beteekentf van: drogistwaren of gedroogde geneeskrachtige kruiden. Een drogist ver* koopt drogerijen. Een drogistwinkel is dus geen drogerij. Wel is het in het Fransch dro- guerie. De gewone Nederlandsche benaming is drogisterij. (Naar E. U. Peeters, v. 30 Maart 1938.f De mijne kan er meteen op, riep ".Venier. Toen zag hij, hoe twee bedienden met een tamelijk groote, vierkante kist kwamen aandragen. En blijkbaar hadden zij aanwijzing gekregen deze kist voor zichtig te behandelen. Ze werd met veel voorzorgen ook boven op den auto geladen en daar stevig vastgesjord. Werner stond er naar te kijken en z'n vriend kwam naast hem staan. Die kist moet, ook mee, zei hij. m'n vader heeft ze zelf in onze goede zorgen aanbevolen. Maar het is acht uur, we kun nen nu gaan. En de anderen? Die voegen zich bij ons. Dat vertel ik je straks wel. Zij stapten in, de chauffeur zette den motor op gang en de wagen reed weg. We rijden naar het academisch zie kenhuis, daar voegen de professor Evan en z'n dochter zich bij ons. Het schijnt een voorzichtigheidsmaatregel. M'n vader heeft het zoo geregeld. Hij lnterresseert zich ontzaglijk voor dit alles. Hij schijnt voor de Evans toch meer vriendschap te koesteren, dan ik wel wist. Maar waar gaan we eigenlijk heen? Ja, dat weet ik ook niet. De chauffeur is de meest vertrouwde bediende van va der, hij heeft zijn instructies. En ook, het kan ons tamelijk onverschillig laten of het landhuis, waarvan papa sprak hier of daar ligt, heel ver weg zal het wel niet zijn. In ieder geval maakt die onbekend heid de geschiedenis wat meer avontuur lijk. meende Frits Werner. Ik begrijp er eigenlijk steeds minder van. Zie eens, wij willen een rol in deze geheimzinnige zaak spelen, maar ik krijg zoo het gevoel, als of wij zelf geen spelers zijn, maar stuk ken. die geschoveh worden, waar men ons hebben wil. Kom. wat is dat een zwaar-op-ds- handsche redeneering, lachte Antoon van Gielen. Ik ga mee om den professor te beschermen, als dat noodig mocht zijn, en jij immers ook. En als het kan wil nj graag meer omtrent deze geschiedenis hooreii. Dat zal ook wel kunnen, want omdat wij helpen zal men ons wel in ver trouwen moeten nemen. De auto stond voor de poort van het grootsche ziekenhuis stil. Het was echter maai' even, want dadelijk stapten een da me en een heer binnen en nauwelijks was het portier gesloten of men reed al weer weg. Werner merkte op, dat de dame nog zeer Jong was. al belette een dichte voile haar gelaatstrekken te onderscheiden. Professor Evan had een lange, schrale gestalte. Men had voor beiden de twee beste plaatsen open gelaten. Toen ze gezeten waren, zei Van Gielen: Professor mag ik u en mejuffrouw uw dochter even m'n vriend Frits Werner voorstellen. De professor nam z'n breed gelanden hoed af en stak Wenier de hand toe. Het is me werkelijk aangenaam, zei- de hij. ik dank u beide, dat gij u beschik baar gesteld hebt om ons bescherming te bieden. We kunnen wel aannemen, dat het niet noodig zijn zal, maar al was het alleen maar tot geruststelling van Alice. O, zeidê zijn dochter, ik ben de hee- ren zoo dankbaar. Papa beweert maar al. dat het alles niets beteekent, maar ik voel me zoo vreeselljk ongerust. Eerst die ver schrikkelijke brief en dan die aanslag op papa's leven, het is vreeselijk. Nu, nu, sprak haar vader, als er dan gevaar is, ontvluchten we het immers. En u kunt er zeker van zijn juffrouw, dat m'n vriend en fk uw vader geen 00- genlijk uit het oog zullen verliezen. Men zal geen kans hebben hem met kwade bedoelingen te naderen. Ja, maar, klonk het klagend, z'n vij anden of vijand kennen we niet, dat is het groote gevaar. Wij hebben zeer ver trouwd dienstpersoneel en toch heeft men kans gezien vergift in zijn rum te men gen. Zich te moeten verdedigen tegen een onzlchtbaren vijand, dat is het ergste. De beste verdediging, merkte Werner nu op, zal mijns inziens zijn, dat we op sporen, wie zijn leven belaagt. Juist, antwoordde de jonge dame le vendig, maar... Laten we over Iets anders praten, viel haar vader haar In de rede, weten de hesren. waarheen wij gaan? Ik geloof het niet en het wordt tijd dat zij daarvan op de hoogte komen. We rijden naar het dorp Renswoude. Renswoude, dat is nog al uit de buurt. Een tachtig kilometer geloof ik. Juist. Een eind van het dorp ligt een oud buiten Beukenhof Daar hopen we vanavond nog aan te komen. En we zul len er rustig kunnen wonen, daar alle voorzorgen genomen zijn om den onbe kenden vijand het spoor bijster te maken. De professor vertelde dit op drogen, za- kelijken toon. Als ik u de vraag doen mag, mijn heer Evan, zeide Werner, behoort dat bui tengoed u toe? Neen. Hebt gij er eerder vertoefd? Ook niet. Waarom vraagt u dit. Wel, in dat geval zoude uw vijand allicht die verblijfplaats kunnen uitvin den. De professor maakte een ongeduldige beweging en wilde antwoorden. Maar op dat oogenblik matigde de auto eensklaps z'n snelle vaart en remde de chauffeur krachtig. De wagen stond vrij plotseling stil. Wat is dat nu, riepen de professor en Van Gielen tegelijk. Werner trok meteen het voorraampje open. Hallo chauffeur, wat hebben we nu? Een boom omgewaaid, mijnheer, dwars over den weg. We zullen dien moe ten versieepen als we passeeren willen, luidde het antwoord. Werner dacht evne na, doch het duurde geen tien seconden. Toen zei hij kort en beslist Rijd een eind achteruit en zet daar na den wagen om, de weg is breed. Maar... Doe wat ik Je zeg. Rij dan als je ge draald hebt, een kilometer of wat terug, dan overleggen we nader. Van Gielen, die deze bevelen verstaan 6 APRIL. Tc 11 uur, ten Stadliuize te NIEUW POORT, bouwen van 18 werk manswoningen te Nieuwpoort-Stad. Stuk ken ter inzage ten Starlssecretariaat en te koop, prijs 20 fr., bij bouwm. F. Schoup, Kecollettcnstraat 8, Nieuivpoort (post- •cbeek- 25490).- 6 APRIL. - Te 11 uur, ten Gemeente- huize te HOUTHULST, gewone jaarlijk- sche onderhoudswerken aan de steenwe gen van groot verkeer. Bestek 35.400 fr. Stukken ter inzage ten Gemeentesecreta riaat en te koop. prijs 10 fr., bij arr.-ing. Jos. Sausen te Ycurne (postch. 2935.13). Uitslag van Aanbestedingen 18 MAART. Te 10 uur tea Gemccn- tchuize tc PROVEN, bouwen van nieuwe klassen, speelplaats en uitvoeren van aan- passingswerken bij de gemeentelijke jon gensschool. VERMEULEN H.,'Proven, 189.523,75; Snick R.. Brieleu en Pelgrim J., Dikkc- buscli, 195.294,50; Serpicter A., Nieuw- poort, 195.556; Laconte C., Poperinge, fr. 196.704,09; Vandcvoorde L„ id., 199.700,30; Mahieu A„ Proven, 199.928,76; Soctc J„ leper, 207.562,50; Alleweireldt Pope ringe, 213.116. i«ttBuaui2i.3!CBa3&s.«BLi^s:&j;naw» DE LENGTE ONZER STROOMEN EN RIVIEREN. Het is niet van belang ontbloot eenige gegevens te verstrekken over de lengte van onze stroomen en rivieren. De Maas is gekanaliseerd over een lengte van 128 kilometer en haar niet gekanaliseerd gedeelte meet 63 km. 255. De Boven-Schelde heeft een lengte van bij de 93 km., de Zee-Schelde ongeveer 108. De Ijzer strekt zich over niet meer dan 41 km. uit. Wat de rivieren betreft, de Ourthe, met haar afleidingen en gekanaliseerde ge deelten, meet meer dan 130 kilometer. [Komen vervolgens: de Leie met 111 km.. de Samber met ongeveer 93 km. 500, de Semois met bij de 80 km., de Dender met 66, de groote Nethe met 44, de Denier en de Lesse met 33, de Dijle met 28, de Durme met 26, de Haine met 22,5, de Rupel met 12 en de Amblève met 11 km. IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBRBI had, keek z'n vriend even verrast aan. Maar deze fluisterde hem toe goed uit te kijken en z'n wapen gereed te houden. Zelf hield hij reeds in z'11 zak den revol ver omklemd. Terwijl hij scherp uitkeek naar bulten, zeide hij op geruststellenden toon: Het is niets, de weg voor ons is on berijdbaar, de chauffeur zal omdraaien. We zullen wellicht een kleinen omweg moeten maken. De auto reed al achteruit een tamelijk eind en toen was hij vrij spoedig gekeerd. Volgens de opdracht, die hij gekregen had, reed de chauffeur daarop den weg terug, dien men gekomen was. Maar we hadden dien boom op kun nen ruimen, zeide Van Gielen tot Werner. Misschien wel, antwoordde deze, doch het is beter zoo. Wij kunnen niet voor zichtig genoeg zijn. Wat vreest u dan, vroeg de professor nu. Wel het is uiterst onwaarschijnlijk, ik geef het graag toe. Maar als die boom nu eens nie toevallig omgewaaid was dwars over den weg. Als wij eens uitge stegen waren en bij het licht van de auto lantaarns aan het opruimen waren ge gaan. Dan zou dat een uitmuntende ge legenheid gegeven hebben aan iemand, die zich in hinderlaag had opgesteld, op u te schieten. Maar daar veronderstelt ge bij, dat zoo iemand zou weten dat wij hier pas seeren moesten. En dat is onmogelijk. Men kan nooit weten. Wij hebben mijnheer Van Gielen beloofd de uiterste zorg voor uw veiligheid te koesteren en dat willen we doen. De auto stond nu stil. Werner en zijn vriend stegen uit 611 on derhielden zich met den chauffeur. Het onderhoud duurde niet lang. Toen zij weer ingestapt waren zei Van Gielen: Het zal een omweg geven van een paar uren gaans, maar voor zoo'n snellen auto beteekent dat ►«-*<• De chauffeur neemt een anderen weg. ZONDAG 2 APRIL: Palmzondag. De gebeden en gezangen, die vandaag de vernieuwing van Jezus' zoenoffer ver gezellen, hebben alle rechtstreeks betrek king op de smarten en benauwdheden die de laatste dagen van 's Heeren aardsche loopbaan met bitterheid vervulden. In het Epistel leert de H. Paulus ons de ootmoedigheid en gehoorzaamheid van den Zaligmaker navolgen. Deze zelfver nedering zal voor ons, zooals zij het trou wens voor Jezus geweest ls, de bron wor den van eeuwige verheffing. Betrouwen wij dus op God: Hij is onze toevlucht in alle zorgen en kwellingen. Hij leidt ons met vaste hand langs de we gen der beproeving. Hen die Hij beproeft, heeft Hij lief als zijn uitverkoren kinde ren; zij zijn de voorbeschikten ten eeuwi ge glorie. Beschouwen wij toch dat alle wederwarigheden en alle wisselvallighe den dezes levens met het oog van het Ge loof en wij zullen bekennen, dat God een goedertieren Vader is. Wel zal soms de ijverzucht ons menschelijk hart bekrui pen, bij het zien van den voorspoed dei- zondaars en den vrede der goddeloozen (Koorzang), doch deze voorspoed is slechts tijdelijk en hun vrede is slechts schijn baar. Wat zal het hen op *t einde toch baten? Thans leidt ons de H. Kerk nog een stap verder in de verdrukking en de verlaten heid van haren lijdenden Bruidegom. Zij schildert ons in al hare akeligheid de zielsangsten van Jezus en de gansche uit gestrektheid van den smaad en de schan de Hem door Zijn vijanden aangedaan. Wanneer wij aldus de geheele lijdens- I geschiedenis van den Zaligmaker aange- j lioord hebben en daartegenover de onver- I chiiligheid stellen van veruit de meeste 1 Christenen, zonder daarbij onze eigen ge- i voelloosheid over het hoofd te zien, dan lullen wij niet verwonderd staan over de klacht van den Lijder, waaraan de Kerk ons bij de offerande herinnert: Bespot ting heeft mijn ziel verduurd en kwelling. Ik zag naar iemand uit, die mijn smart wou deelen, doch niemand was bereid. Ik zocht naar iemand die mij troosten wou, en ik vond niemand...». (Offertorium). Wat bleef er dan den Lijdenden God- mensch in zijn hulpeloosheid anders te doen dan zich in de volmaaktste gelaten heid over te geven aan den aanbiddelij- ken Wil van zijn hemelschen Vader? (Communiezang), en bereidwillig, ja blij moedig het offer te brengen voor de uit- wissching der schuld van het menschdom en tot verwezenlijking van ons eeuwig en volmaakt geluk? 1Dankgebed-na de Com munie). Laten wij ons dus, o Christenen, innig doordringen van de beteekenis en het doel der roerende plechtigheden, welke zich op Palmzondag in de Parochiemis voor onze blikken ontrollen. Laten wij met vurig geloof en onwrikbaar vertrouwen de gewijde Palmen meedragen naar huis en ze aldaar met eerbiéd bewaren. Zij zullen het onderpand uitmaken van Gods mild- sten zegen voor onze eigen persoon, voor onze huisgezinnen en van ons eeuwig ge luk in den hemel. APRIL - GRASMAAND 2 Z Palmenzond. H. Franciscus v. Paula Evangelie: Ons Heeren Lijden. 3 M H. Richardus 4 D H. Isidorus van Seville 5\V H. Vinccntius Ferrarius 6 D Witte.Donderdag. H. Cseléstinus 7 V Goede-Vrijdag. H. Albertus, kluiz. 8 Z Paaschavond. H. Walterus 1751. Geboorte, te Eymet, van Jean- Baptiste Lemoyne, Fransch toondichter. 1756. Geboorte, te Azay-le-Ferron, van den Franschen schilder en architect Louis Francois Cassas. 1783. Geboorte te New-York, van den Amerikaanschen schrijver Washington Irving. 1818. Geboorte te Roeaan, van den Franschen zeeschilder Pierre Emile Ber- thélémy. 1838. Geboorte te Cahors, van Leon Gambetta, Fransch Politieker. 1848. Geboorte te Parijs van Georges Ohnet, romancier en dramaturg. 1858. Geboorte te Rijsel. van den Franschen dichter Albert Samain. 1878. Dood te Parijs van den Fran schen toondichter Eugeen Gautier. 1897. Dood te Weenen. van den com positeur Joh. Brahms. 1905. Dood van Constantin Meunier. 4 APRIL: 1652. Vreemd geld in België. Een be sluit van 4 April 1652 schafte in Frank rijk al de geldstukken af, die tot dan to# gangbaar waren, en erkende nog enkel de geldspeciën van Lodewlik XIV. Toen kwa men de verbannen Duitsche, Fransche en Spaansche muntstukken zich met de Bel gische vermengen en dit duurde alzoo tot aan de Fransche Omwenteling (1789), Toen werd het Fransch tlendeellg stelsel ln voege gebracht, en de vreemde geld speciën werden gedeeltelijk afgeschaft en gedeeltelijk van waarde verminderd. In 1815 werd België met Holland vereenigd en tot onze vrijmaking in 1831 was het Hollandsch geld in beide Nederlanden gangbaar. Sedertdien is alhier ook het tlendeellg stelsel aanvaard. 5 APRIL: 1794. Danton gestorven. 1885. Stichting der B.W.P. 1694. Overlijden te Brussel van schil der Davld Teniers. 1566. Het eedverbond der edelen biedt aan Margareta van Parma een smeekschrift aan, waarin zij opschorsing vroegen van de maatregelen tegen de pro testanten genomen. 6 APRIL: 309 voor Christus. Sokrates drinkt den giftbeker. 1875. Mozes Hess gestofven. 1926. Stichting van Vlaamsch Eko- nomlsch Verbondmet zetel te Antwer pen. 7 APRIL: 1772. Fourier geboren. 1878. Stichting der Socialistische par tij in Tsjecho-Slowakije. 1876. Jan De Laet legt in de Kamers een wetsontwerp neer op het gebruik van Nederlandsch in bestuurlijke zaken. 1691. Lodewljk XIV belegert Bergen. 8 APRIL: 1906. De eerste Russische doema ver kozen. 1917. Duitsche onafhankelijkheid 8. D. partij gesticht. 1861. Het Vlaamsch Verbond geeft een volledig programma voor de Vlaam- sche beweging in 't licht. 1204. Inneming van Constantinopel door Boude wijn van Vlaanderen. P. B. ■BBBBBS HERDENKINGEN 2 APRIL: 742. Geboortedag van Karei den Groote. Hij werd waarschijnlijk te Jupille, nabij Luik, geboren. Hij was de zoon en opvolger van Pepijn den Korte, stichter van het tweede stamhuis der Frankische vorsten, dit der Karolingers. (Clovis wordt aanzien als de ware stichter van het eer ste stamhuis, dit der Merovingers). Karei voerde niet min dan 53 oorlogen. Hij be vocht 33 jaren de Saksen, die hij tot het Kristendom bekeerde, en van welke hij 10.000 gezinnen naar Brabant en Vlaan deren deed verhuizen. 1840. Geboorte van Emile Zola. 3 APRIL: 1603. Dood van Elisabeth van Enge land. Onnoodig was het, antwoordde de professor. Maar Ik ben mijnheer Werner v" dankbaar, sprak Alice Evan. Er klonk een toon van warme dank baarheid in haar stem en Frits Wemer achtte zich voldoende beloond. Intusschen raasde de wagen weer voort in snelle vaart. Veel werd er niet gespro ken. Ieder was met z'n eigen gedachten bezig. En als Antoon Van Gielen nu en dan een opmerking maakte, vond deze maar weinig weerklank. Men reed langs weinig bezochte wegen, passeerde enkele malen een dorp of slecht verlicht gehucht en beleefde verder niets opmerkenswaardigs. Het is een eigenaardig idee zoo in den nacht weggevoerd te worden, zeide eensklaps professor Evan. Per slot van rekening kan de chauffeur ons brengen waar hij wil. Maar hij is immers vertrouwbaar, vroeg zijn dochter. Hij is de meest vertrouwde bediende van mijn vader, antwoordde Van Gielen, en hij zegt uitnemend den weg te kennen naar ons doel. O Ik twijfel er geenszins aan. Ten leste naderde het einde van de reis. Men reed een flink dorp door, het was Renswoude. Tien minuten later ging men van den straatweg af, een met boomen omzette laan in en kort daarop hield de auto stil voor een zwaar Ijzeren hek. Be zijden achter het hek stond een portiers woning, waarvan de vensters verlicht wa ren. De chauffeur toeterde met zijn hoorn en dadelijk kwam er iemand naar buiten, die het hek opende. Men reed nu over een kiezelpad en kwam voor de deur van een flink buitenhuis. De Beukenhof, mijne heeren, zei professor Evan, ik heet u welkom. Toen men uitstapte, werd de voordeur reeds geopend en men zag een breede, goed verlichte gang. In de gang stonden een Juffrouw in het zwart en twee correct gekleede bedienden. EEN MEER VERDWIJNT In de Zuidelijke Andes (Zuid-Amerika). bevindt of juister bevond zich een meer, onder den naam Senoretmeer bekend. Da kudden kwamen er drinken en de hospitalen der kust hadden op den oever sanatoriums opgericht. In den loop van een enkelen nacht is dat meer verdwe nen; de kom is ledig. Een wetenschappe lijke expeditie heeft opdracht gekregen deze geheimzinnige verdwijning op te heideren. De juffrouw maakte een beleefde bui ging en sprak even met den professor. Deze wendde zich tot Van Gielen en zijn vriend. Een van deze bedienden zal u uw kamers wijzen, zeide hij, we zullen ons even verfrisschen. De juffrouw zegt, dat het souper klaar staat. Ik verwacht u dus straks in de huiskamer. De beide jongelieden volgden den be diende, die hen voorging een trap op en hen boven twee naast elkaar gelegen ka mers aanwees, waarna hij zich verwij derde om voor hun koffers te zorgen. Hé, hé, zeide Werner, tot zijn vriend, de 0 Beukenhofziet er niet kwaad uit, het lijkt niet alsof we hier ontbering zou den moeten lijden. De kr -ners, die hen waren toegewezen zagen er ruim en frisch uit, de ietwat ouderwetsche meubels waren prachtig on derhouden. Beiden hadden zij zich spoe dig verfrischt en begaven zich weer naar beneden, waar den bediende, die in de gang stond hen de huiskamer wees. Zij waren er de eersten. De ruime kamer zag er uiterst gezellig uit. In den open Engel- schen haard brandde een zacht houtvuur, dat een aangename temperatuur ver spreidde. Het was nog pas September en men had dien dag mooi herfstweer gehad, maar 's avonds was het reeds kil. Van Gielen en Werner gingen bij den schoorsteen staan. De reis naar hier mag dan zeer on verwachts zijn opgekomen, zeide de eer ste, het bedienend personeel is in ieder geval nog tijdig gewaarschuwd geworden. Men ontvangt ons waarlijk zeer gastvrij, Werner keek op de keurig gedekte ta fel. Het souper ziet er veelbelovend uit, antwoordde hij, het heeft hier iets van een tooverpalels, dat op een geheim woord z'n poorten opent. WIJ hadden het niet beter kunnen treffen en toch... Hij hield op als aarzelde hij z'n gedach ten uit te spreken. (Nadruk verboden). (t Vervolgt».

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1939 | | pagina 9