IEDEREEN keuze vindt DE KLEINE WINST KOSTUIMEN Grootste keus MIJh IVARI IEN alken avond eentas HERBESAN SUPER ■B BESLUI' gel h "}#y EEN WONDERSTUK KOENTGES STEVENS Gebroeders FABRIEK Pillen De WITT BRILLE! MATRASSEN VREES DE IffiiMWMa NIET MEER DIKSMUID' van De Winkel waarin EM. DOBBELS Onmiddellijke verlichting Blijvend Resultaat Gerard VANDERS# 0musementhoel{je Plechtige Communie voor Jongelingen Golfkostuimen - Regenmantels Werkkleederen, Fantasiebroeken, enz. Duizenden kweekers hebben dezelfde uitslagen met de Provendeine bekomen mÏSS *«*-• fa fa OPEL EN NIET MORGEN LENTE VALLINGEN SCHELE HOOFDPIJNEN en ZENUWPIJNEN uit te roeien MB" c«'^. 1 0 ff. iJllcticn.' Neem tegen schele hoofdpijn zenuwpijn ASPRO moderne inrichting van vervoer FLORENT DUMORT1ER bij da Statio - POPERINGE Tel. HA Autobuuen, 40, 50. 62 plaatsen. Luxe- Autocar», zeer comfortable, 26 en 34 plaatsen. Luxe.Auto» (Taxis). 7 pk AUTO-CORBILLARD voor Begra vingen en Lijkenvervoer, in stad en omliggende. Autocamion voor bees ten vervoer. VerhuUwagen (gecapi tonneerd). Allerhanda vervoer roos binnen- en buitenland. van BRGGGB. verwen in ALLE kleuren BIJZONDER ZWART VOOR ROUW IN Z4 UREN POPERINGEi M. A. Vandermeerache, 15, Maur. Dewulfstraat. DIKSMUIDEt Mad. PU, Groote Markt, 9. IEPER: Mej. Domicent, 21, Korte Torhoutstraak MEENEN: Mej. Chombar, 22, Rijsselsche straat, ROESELARE: M. A. Depoorter, 40, Zuidstraat. VEURNE: M. J. Nowé, 10, Nieuwstraat. NIEUW POORT: Mej. Hendry ckx, Marktstraat, 12. j de mélotte alleen heeft 100% roestvrij staal f geen roest meer te vreezen, geen vertinningen mee B geen kostelijke herstellingen meer. Algemeene Agenten voor de streek der Ontroomers Melotte GEEN PIJN EN MEER! HET HUIS DL! Gediplomeerd Cptiek* meubelpapiff iio. VRAAGSTAART VRAAGT V... OPLOSSINGEN Onze nieuwe raadseltjes. 1. Het roest. 2. Scha-DUW. Wat is? 1. Een COBRA is een In dische giftslang. 2. Een BOA is een reuzenslang die 10 a 13 meter lang kan zijn. 3. Een HERBARIUM is een plan tenboek. Het verborgen beroep. Mina Kerre 1* Kamernier. Het samen gestelde woord. Jasmijn h een heester. De vijf te zoeken Spreekwoorden. 1. Eerst wegen dan wagen. 2. Wie zoekt die vindt. 3. Willen is kunnen. 4. De aanhouder wint. 5. Kunst ver rekt bcnijüers. Reken-Puzzle. 4 2 0 6 5 8 1 937 5 7 2 4 ONZE NIEUWE RAADSELTJES 1. Welke Belgische gemeente is van jvater en leer gemaakt? 2. Laag geboren Hoog verkoren, Tusschen twee steenen Zijnen naam verloren? 3. Het graf leeft, Die erin zit beeft; Het graf at, Die erin zat bad? HET SAMENGESTELD WOORD Mijn eerste is iets dat alle levende we zens noodig hebben om te levenmijn tweede is een dier. en mijn geheel een dorp in Brabant. Wie of wat ben ik? 1 VERBORGEN DIERENNAMEN Zoek uit de hiernavolgende drie zinne tjes de verborgen dierennamen op! 1. Deze bramen zijn nog niet rijp. 2. Ko en Jo waren twee goede vrien den. 3. We zullen dezen heelen hoop aarde zelf wegscheppen. HET EIGENAARDIGE VISITEKAARTJE We ontvingen deze week het volgende eigenaardige visitekaartje: FREE TESDORF. Toen we den bezoeker vraagden^ welk beroep hij uitoefende, antwoordde hij ons r Kijkt U maar eens goed mijn naam na, mijn beroep staat erin vermeld! U hebt enkel de letters van mijn naam een an dere volgorde te geven!». En inderdaad dat is ook zoo! Kan U het beroep van dien meneer vinden? (Nadruk, ook gedeeltelijk, verboden). VRAAGSTAART. IS 99 bij O. ALLEGAE.RT-WAERENBORG Rijselstraat 1, 5, IEPER vanaf 80 fr. vanaf 120fr Yoor Kinders vanaf 45 fr voor Heeren vanaf 135^- VAN 'S ZONDAGS OPEN TOT 5 UUR - M Ik had een jong varken dat aan da. pootlcwaal leedna het gebruik van cene groote doos Provendcine kon ik met1 jgenoegen bestatigen, dat het merkelijk' beter was. /i'n ilc ben vast besloten van ep nog te gebruiken. P. 31 De brief van M. Frans Smets, Driesstraat, Post Meensel (Thielt) waarvan' wij hier een uittreksel afkondigen, bevindt zich in onze dossiers. Hij werd, op goed valle het uit, genomen tusschen duizenden die wij ontvangenhebben en die getuigen van de merkwaardige uitslagen met de Provendeine bekomen. Provendeine kan met geen enkel ander Voedsel vergeleken worden. Bereid op weten- «chappelijke basis, voorkomt en geneest zij het rachitisme (pootenkwaal) en de pneumo- entérite, bevordert den groei der biggen, en helpt het vetmesten der varkens. ie De echte Provendeine San ders wordt verkocht aan 15 fr. het groot pak lasten inbe grepen). Anc. Malton Leult tandt», f. A. Brussel. Complex van Vitamlenen- A D, Diagtason en Aminozuren Te koop bij Apothekers NOTREDAME, Groote Markt; KESTELIJN, Gasthuis^ straat; ÏNGHELRAM, 93, Ieperstraat en LEDRIDAN, 8, Bertenploats te POPERINGE; - FOCKE en VUYLSTEKE, te D1KSMUIDE; - BOONAETS, te STADEN; GANNE-BLOMME, te LOO-biJ-Veurne; DEMYTTENAE- RE, te GELUWE. VenTSKS» van d7 verstopping en hare ongemak- adem, "onzinve^bloed6tn' gebrek aan eetlust, riekenden avond oen tas HERBESAN bloedzweren, enz... neem dan eiken «n op het gunstigst e««!LUe?a Pinten, die allen zorgvuldig gekozen k°beken teTrfverzameld werden. Met HERBESAN KBESAN bestrijdt de verst ®n noch dat er gewoonte zou ontstaan, stopping op zachte en natuurlijke wijze doorda ingewanden op te wekken. Daar ik va" natuur 1 "f ik aïU ,n, Mevr. J.L-,SJOTU^r joedt uitslagen soorten rei> ie uu,e broehuur te bekome-. Ik heb m tu« fe T'T i Mino volg. gevoel ik Theel-^iH^P beter, en hek«tJJ vandaag nog een en gij zult overtuig4 Doe proef, zijn. 7.50 jr. het groot pok, 1 5.— fr, de volledige kuur 25.fr. de jamiliekuur, S. A. Ancienne Maito» Louis Sanders, Brussel. "ucuu/e te Wij zijn cr van overtuigd, dat dc "SUPER SIX" 1939 de voornaamste kwalitei ten, die een bedachtzaam automobilist kan eischen, in zich vercenigt sierlijk heid, comfort en veiligheid. Nog nooit werd een soort gelijke wagen aangeboden tegen zoo'n voordeeligen prijs. Amerikaansche prestaties en Europeesche zuinigheid vtak ".onathan- *e\tImaarde vootw>«" pVachUg ongevoerd tosttumenVenbO' tMln* van o ^savsen' de» OFF1CIEELE VERDEELER: CÉSAR MOTTPJE. M? 'aan 28-30, IEPER. - Tel. 149. wmmm m M m -- - m A m A M a ::-.+ISSfisifc V.- a Wie aarzelt is verloren. Twee minuten aarzeling kun- nen twee weken bcdhouden kosten. Om te beginnen voelt tnen zich niet goed, zenuwachtig en koortsig. Het is misschien maar een verkoudheid, een koortsaanval" misschien wel niets. Het ergste is te aarzelen of te twijfelen; Men moet handelen en zich verzekeren dat er niets gcbeureij kan. Het is heel eenvoudig koop een pak 'ASPROen ncent bij-de eerste symptomen twee tabletten. Aldus zult gij hej verlies aan tijd, geld en gezondheid vermijden. Het vraagi stuk van dit oogenblik is het schaakmat zetten van Lente vallingen, crisissen van rheumatiek en zenuwpijnen, in eet svoord. van al de gevolgen van de plotselinge weerverande ringen. Wij zeggen U dus heb vertrouwen, bescherm l\ heb altijd 'ASPRO 'bij de hand.Met het overig# IJN VALLING ONMIDDELLIJK «IliP §9 JP Wh ZIJN VALLING ONMIDDELLIJK TEGENGEHOUDEN c Ik moet erkennen dat ik, na driemaal 'ASPROgenomen te heb ten, volkomen hersteld ben van een ernstige borstvalling, die mij totaal uitgeput had. Ik had nooit willen gelooven dat 'ASPRO zulk: kostbaar geneesmiddel was v M. A. Ott, Statiekuaf, 42, Antwerpen (Zuid), "Aspro" Heeft haar verrait Na vruchteloos vele verschillend». geneesmiddelen gebruikt ie hebben onv verlost te worden van mijn zenuwpijnen J ben ik zoo gelukkig eindelijk uxor, Aspro gevonden te hebben die miff volledig verlicht. Hij verzacht op eer» bazende wijze en hij wordt .dow dê maag allerbest verdragen. M J. WIBBERS.37. Thi«o«ch« PoorVAtr.cbofJ Bezie deze band I Elke tablet is in* een hermetisch gesloten vakje bevat. Zij, 5 fr. Wc,P°vvan blijft dus tot aan het gebruik merkwaardig/ 10 tabletten, zuiver en kan de maag niet prikkelen, LOUIS SANDERS, B^»Uas rheumatiek sciatica CUi qiyi^ct<UanA utijdl keelpijn 20 fr Hdpalfrai 60 tabletten, - een keelpijn-waarlijk een oogwenk.af .En zitj lar de reden myriaden d«|« tjes van 'ASPRO' blijven aai da aïijmvliezen van de kael k!»/ ven. Zij verlichten de ontitd king, dooden de/ 'mikrobeit, q zetten hun ontemet^ tend»- werking ^iport tot do algeheela^ verdwijning vgnf de besmetting Zoo is het oordeel der landbouwers die een NIEUWE,"i MÉLOTTE ONTROOMER bezitten. GRONDIGE ontroomicj scherper dan ooit. Door het middenstuk van den bol wordt Ji instroomende melk op doelmatige wijze opgenomen en afgs leid. De volle melk, de ontroomde melk en de room loopen i PRODUCT VAN GENERAL MOTORS. imilIHIHIIIlinilUüUIEilllllMIIIgigiHiigniGniiiH VERDIEN 25 TOT 50 FR. per dag, thuis met werkkontrakt: breima- chien laatste uitvinding. Kosteloos aan- leeren. Vraagt gratis kataloog. BREIWERK BEROEPSSCHOOL Brussel, 180, Brabautstraat; Gent, 58, As- Itridlaan; Antwerpen, 19, Van Maerland- ftraat. TOMAAT - Napoil- taansclie zon airekt op uw tafel. TOMAAT - bevat A B.C.-vitamines voor 't leven onmisbaar TOMAAT - koningin d' kwaJit. en jnver geten Jiten smaalt TOMAAT - gezona en natuurlijk pro fluit. BTOO»IVÏRWEHIJ NIKGWWASSCHEBIJ DROOGKLTSCHKRIJ Nteawvranehen van allerlei stoffen, opgemaakte en niet opgemaakte kleedingatukken, «onder losdoen. Meubelstoflen. binnenverslerlng. Verxorgd Werk Spoedige Bediening BIJHCIZIN VOOBl GROOTE KEUS VAN BALATUM BIJ SANSEN-VANNESTE dezelfde richting af; storende tegenstroomingen worden dat door geheel vermeden. Bevraagt diegenen die den nieuwe Mélotte gebruiken, om U zelf van de voortreffelijkheid erva te overtuigen. voor al de deelen die niet de mei» in aanraking komen. Het door en door roestvrij staal mow niet verward worden met het oppervlakkig vertind, vernikkeïB of gechromeerd metaal der concurrentie dat mettertijd afbro» kelt én verslijt. GEMAKKELIJK ONDERHOUD: roestvrij staal is spiegelgi; en kan zoo gemakkelijk als glas gereinigd worden. HOOGST GEWICHTIG! De Mélotte ontroomers worden gedurig door de Firma nagezien. De agenten] bezitten al de noodige vervangstukken. Voor vreemde ontroomers vindt men moeilijk vervangstukken die die| nog geweldig duur zijn. Duizende landbouwers weten het bij ondervinding. Maar ondervinding maakt wijsl Poperinge Tel leper Tel. 248 UIIIIMHIllUimilUliUlllUlllillllll! JI!IIINIIlllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllill!!IUII!linilllll!IIIIKIII!IIIIIIIIIIIIUIIlllllllliiillillll!lllli!SIII!llll!lll!l!llllliil!ll!illlllll!lllll!llllllll!llll!!l!llllillllini!llllll!lll!!lililll 3, BRUGGESTR., (Paardenm.), Tel. 248. poperinge. Ge»loteu op Zon- en Fee»tdagen, om 1 u. Matrassen in beste inlandsclie scheerwol, kapok, flacon, konijnhaar, pluimen. Crin végétal voor onderbeddens en ressorts. Juttelinnen voor ressorts. Edrcdons. Oorkussens vanaf 12 fr. Matras en groot kussen voor 2 personen ia flocon, zuivere wol, losgelaten vanaf 215, 235, 255 fr., enz, Verkoop van sargiën, gewatteerde en katoenen spreien. HERSTELLINGEN. VERSLAAN VAN MATRASSEN. LOTEN TENTOONSTELLING EN VAN VLIEGV/EZEN 5.000 Gegolfde nieuwe gegalvaniseerde platen, 1,85 m., 2,15 m., 2,50 m. en 3 m., alle op 0,70 m. Lichte voor kleine han- gaars; 16,50, 19.80, 22,50 cn 27,75 fr. stuk. Zware aan 19,50, 21,80, 24,50 cn 31,50 fr. Franco per 25 stuks: 1 fr. minder per 50 stuks. I,ot TONNEN en HOUT en IJZER en nieuwe en okkasie BACHEN. Zich wenden60, Nijvelsteenweg, SOMBREFFE. - Tel. 236. 60, OCCASIE LANDBOUWMACHINES TE KOOP 2 Pikbinders Massey-Harris 1 Maai- machien, 2 Aardappeluitroeiers, 1 Zaai- macliien, 2 Vettestrooiers, 2 Braakmachi- nes, 1 Tweescharrc, 1 Driescharre, 1 Vier- scharre, 1 Rcssorteegde 7 en 8 tanden, 2 Raapmjlens, 1 Mazoutmotor van 5 HP., 1 Mazoutmotor van 7-8 HP., 1 Essence motor van 2-5-7 HP. Alles met waarborg geleverd door het HUIS STEVENS, Veumestraat, Pope. ringe, of Vandenpeereboomplaats, 7, leper. OW 176 BELGISCHE HYPOTHEEKMAATSCHAÏ SPAARKAS Naainlooze Vennootschap gesticht ttj 40, Lange Nieuwatraat, ANTWEI' Indien gij lijdt aan pijnen in den rug, seere spieren, rheumatiek, stramme gewrich ten, duizeligheid, gevoel van vroeglijdigen ouderdom, uitputting, dan zeggen wij II dat Iets wat wonderbaar fs, dat is wel dat de Pillen De Witt onmiddellijk verlichten. Het is gedaan met hetOei I mijn arme rug met stramme knieën, met lamme en opgeblazen ledematen, met handen waarvan de gewrichten opgezwollen zijn. Gij hebt niet langer dia omrande oogen en dit vroegtijdig oud uitzicht die de nierkwalen geven. Da Pillen De Witt doen uw kwaal verdwijnen en geven U terzelfdertijd een gevoel van jeugd en welzijn. De Pillen De Witt verdrijven totaal het overtollig urine zuur en de in uw bloed opgehoopte onzuiver heden die de eigenlijke oorzaak van uw kwaal zijn. Alleen een speciaal geneesmiddel voor de nieren kan een nieraandoening genezen. gij, wanneer ge vandaag nog dc Pillen De Wilt neemt, binnen 24 uren liet stellig bewijs zult hebben dat zij doelmatig op do oorzaak zelf van uw kwaal werken. Geen purge. Geen hevige werking of iets dat een man of een vrouw zou kunnen ontredderen op gelijk welken ouderdom of op gelijk welk oogenblik. Elke dosis die gij neemt versterkt U tegen de komende crisissen. SEDERT 50 JAAR BEROEMD Het hangt maar van U af om voor altijd van de pijnlijke gevolgen van een aandoening der nieren of van de blaas verlost te zijn. Begin vandaag nog een kuur met de Pillen De Witt. Him SO jaar van goede faam waarborgen U het succes. II m 20 frank in alle apotheken S. A. Anc. Maisen LOUIS SANDERS. Brusifl. Private enderneming beheerd (fcT koninklijk besluit van 15 Decrml+f Handelsregister: Antwerpen Nrfl Kapitaal en Reserven: fr. 29.W SPAARBOEKJES. Intrest: 3,00 - 3,25 - 3,50 - 3,755<si LEENINGEN OP VASTE GOED» BEHEERRAAD: M. Baron Jcan Cogels, Voorzitter M. Emile Jacobs, Beheerder. M. Alph. Ullens de Scliooten, Beh"' j M. Paul Van den Bosch, Afg.-Beli'fi Urn meer inlichtingen te bekoel lieve U te wenden tot onze ii: Krombekc: Mevr. Wed. Denys-Ve: Bereren a/IJzer: J. Tahon, Gem.+jj Oo»tvleteren: Mej. Yvonne Van H 'ii Nieuwkerke: Cyr. Mahieu, Gem.-lf'B Mee.en: J. Dehem, G. Gratryslr„''ï Ploeg.teert! V. Menet, 109, rut dl» Roe.brugge: G. Delplace, Geni.-0i?B Waa.ten: Pierre De Simpel, Notr le Werviks M. Leon Debonnet, Leies-J» We.tvleteren: Mevr Wed. I QuatfJI 23, Wesisiroai, Komt alle week in de :j en ten uwen huize opa Bij SANSEN-VANNESTE, f*"]

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1939 | | pagina 10