MEIMAAND Hef Derde Schiereiland I Regeeringv Partemen 1 t en Partijen Hitier heeft gesproken DE POLITIEKE TOESTAND IN ONS LAND De Internationale Toestand H. Bloedprocessie ie Brugge Boraoaaslogen. fa Londen VAX VREDESVOORWAARDEN PRESIDENT R0DSEVILT KORDAAT VERWORPEN KATHOLIEK WEEKBLAD VAN IEPER Dl REGIERING PIERLOT VOOR DE KAMER INTERNATIONAAL OVERZICHT Volmacht en vertrouwen wordt haar verleend met 104 stemmen tegen 84 en 5 onthoudingen Se kenmerken dezer week waren Algemeene dienstplicht in ingeland Nieuwe lasten in Frankrijk - Diplomatieke bedrijvig heid en spanning om wat Hitler verklaren zal Engeland voert den algemeenen dienst plicht in van maanden WE ZENDEN ONS BLAD DE BESPREKING IN DE KAMER DE FRANSCHE REGEERING TREFT HARDE MAAT REGELEN ZONDAG 30 APRIL 1923. 10 BLADZIJDEN: 50 CENTIEM. 7* JAAR. Nr 18. «DE H ALLE Katholiek Weekblad van leper. Bureel: Boterstraat 58, IEPER. ABONNEMENTSPRIJS voor 1 JAAR (per post): Binnenland 25.Frar.k Engeland 10.Belgas Frankrijk 9.— Belgas Belgisch Kongo 9.Belgas Alle andere landen 13.Belgas Alle Medewerker* zijn yerantvoordtlijk voor kun mtiktk. TARIEF VOOR BERICHTEN: Drukker-Uitgever: SANSEN-VANNESTE, Popei-ing*. Tel. Poperinge Nr 9. Postcheckrekening Nr 155.70. Kleine berichten per regel 1,fr. 2 fr. toe!, v. bcr. m. atir. L bur. Kleine berichten (minimum) 4.fr. Rouwber. en Bedank, (min.) S,fr. Te herhalen aankondigingen prijs op aanvraag. Annoncen zijn vooraf te betalen en moeten tegen den Woensdag avond ingezonden worden. Kleine be richten tegen den Donderdag noen. i"nr:::iifn!ritwmnrimf«taimiiiaittvmBiiiiiiiiinilllimnmnoinnuriinminrmn:miiMiuiltnii Er was een keer een koning en een gaan. de hemelsche Moeder, de Koningin konir.gin.ne. van den Vrede. Ook en vooral de kinders Zoo begon in den goên ouden tijd groot moeder heur vertelling. Die koning en die koningin hadden een dochter, een eenige dochter Rosa. Wanneer ze stierven want de konin gen gaan ook dood de zuster van den kaninc, de tante van Rosa, die heette Steketine en te leelijk was om te helpen donderen werd koningin en zond hare nicht. Rosa in ballingschap verre verre in een groot bosch genoemd den Helle ketel H. Rosa stortte bittere tranen. Zij ont waarde er een lammetje dat ook weende, vernestcld in de doornen. Zij maakte het beestje los en streelde de zachte wol. En met een ander te troosten troostte ze zich zelf cn vergat heur verdriet. Het lammetje begon te sprekenRosa, ik ken u en ken ook uw booze tante. Ik heb mij veranderd in schaap om uw goed liert te beproeven: ik zal u beloonen Het was in den tijd toen de dieren spra ken. En opeens verwisselde het dier van ge daante en daar stond voor Rosa een prins, ven charmante prins. DE PEINS. Keer weer in uw land, zei hij, op den troon uwer vaderen. Hier i: een ring, en als ge hem aan uw vinger steekt zal ik daar telkens zijn. otn u uit den nood te helpen. Vrees niet,, ik ben met u. Keer weer naar uw streek en gij wordt er ko- ïiiu-in in plaats van Stekeline moeic. Onthoud mijn aanbeveling, zorg wel voor den ringDe prins verdween. Rosa zette zich on reis. Telkens zij een wild dier ontmoette, een wolf of een leeuw, nam ze haar toevlucht tot den rirg en daar stond de tooverprins met ziin wapens en zijn moedige hulp. Had ze honger, de ring kwam te voorschijn en metsen kwamen lekkere spijzen voor den dag en het tafeltje was gedekt. Bifteck a toute heure. Eindelijk kwam ze aan t vaderlijk slot. Stekeline wilde niet openen, zond de hon den en ruide de knechten tegen haar op. Rosa beefde lijk een riet maar vergat ha ren ring niet en daar- kwam haar prins subiet met een heel gevols van gewapen de ridders. Ze namen het kasteel stor menderhand. Rosa werd koningin. Stekeline werd in t gevang geworpen en was onschadelijk. De tooverprins trouwde met Rosa alle sehoone romans e'ndigen met een trouw ze regeerden als koning en ko- nlncin, leefden lang en gelukkig, tot dat ze stierven. En uitpatuit, t vertellmgsken is uit. SATAN. Zoo vertelde grootmoeder. Hebben wij ook niet een vijand, Satan, erger dan Stekeline, die ons overal ver volgt. Maar een hemelprins werd lam op aar de: het Lam Gods. En het Lam Gods is ook de goede Herder en Vredeprins. Hij gaf ons een krachtig middel: het Gebed. Neem uw toevlucht tot uwen pater noster uw ring en daardoor geraken we door alle moeilijkheden; alle vijanden worden overwonnen. We zullen eensd'ags naar het vader huis gaan. het hemclsch hof en daar zul-! len we regeeren, lang en gelukkig leven voor goed. Satan zal onschadelijk zijn en aan die vertelling komt geen uitpatuit, geen emde. HITLER. We leven in een helleketel vól Plecht nieuws en oorlogsbedreigingen. Hebben we ook niet een vijand, erger tan Stekeline, den dictator of Führer die de wereld bedreigt. Eu de Paus van de rr->-»e vraagt r'-t P met de Meimaand zouden naar Maria IISSHIIHI hare lievelingen doen bidden voor ■»- de. Dat zal nog meer wonderen uitwerken dan de tooverring. Als de Paus zoo spreekt het is Maria's wensch. Alzoo zal er weer rust komen, ontspanning der zenuwen cn ware vrede. En zoo zal het waarheid worden het laat ste artikel van Pierre l"Ermite: Vivez malgré Hitier Spijts Hitier, leeft Leef voort, laat uw eten niet staan, zaai en plant, drijf handel, koop, doe uw dienst, werk neerstig en slaap gerust. Laat bet aan uw hert niet komen. Leef spijts Hitier. DE WOLF EN HET LAM. Ondertusschcn vraagt de wolf aan de schapen en de lammetjes een certificaat van goe gedrag. De beide schapen moeten in kuddegeest een neutrale houding aannemen en op beide ooren slapen bij liooger bevel. De wolf toont zijn tanden niet, hij flik flooit: «Waarom bang zijn van mij, ben ik zoo vervaarlijk? Ik wil u onder mijne hooge bescherming nemen. Niet waar lk ben braaf? Ik ben een goe gebeur Binst de wijle grplt hii in zijn eigen: Durven ze Neenzeggen, Tc eet ze le vend op met haar en huid. «Voelt gij u gerust in mijn gezelschap?» De lammeren blaten ja Wat zou den ze anders doen? En hun herte klopt 120 per minuut. Voelt gij u niet bedreigd? «Neeni Neen! Heil! Heil». Zij huilen mee met den wolf in het woud... in het woud der bajonetten. Zijn vijftig jaar zal de wolf vieren en roepen met een luidspreker tot heel de wereld: «Ziet gij *t wel, al de lammeren getuigen 't, ik ben een fraaie... En dan voor zich. stillekens binnensmonds: ik ben een fraaie, fraaie... wolf. Ha! Ba! en alleszins een slimme vos ZL DELES. Eer de wolf z^l keure hebben zijn hon derd jaar te vieren zal elk lam een ram geworden zijn. En al de rammen zulleii front maken en bukken tegen zijn ver sleten ribbenkas. A. B. HiiiiHiiiiiiniiNiiiEnii Wij herinneren onze lezers er aan dat de beroemde H. Bloedprocessie op Maan dag 8 Mei aanstaande, te 10.30 uur zal uitgaan. Te dier gelegenheid warden uit ver scheidene richtingen speciale treinen in gelegd. Voor individueelc reizigers, met bestemming naar Brugge, wordt een ver mindering met 25 </0 op de gewone spoor- tarieven toegestaan. Bij wijze van uitzondering werd beslist 's namiddags van 14 tot 18 uur, de toe gangsprijzen voor alle musea te Brugge, met 50 te verminderen. Velen onzer lezers zullen daar wellicht dankbaar ge bruik van maken om oe talrijke en rijke musea van Brugge te bezoeken. Voor de luisteraars van het N. I. R, zal op Zaterdag 6 Mei a. s., te 16 uur, op de Vlaamsche rolflengte, een spreekbeurt over de H. Bloedprocessie worden gehou den. Tevens zijn wij gelukkig te kunnen me- dedeelen dat de Brugsche beiaard die, uit oorzaak van herstellingswerken aan het Belfort, gedurende verscheidene maanden werd stilgelegd, ter gelegenheid van de H. Eloedprocessie Brugge's schoonste dag terug in gebruik zal worden gesteld en de feeststemming in de stad zal brengen, (EBBBBBBBBBBSSBBSBBZBEilftiiifiE DE BALKAN WENTELT ROND DE AS ROME-BERLIJN. De evolutie van de internationale politieke toestand neemt met den dag duidelijker verhoudingen aan. Het is van nu a/ zeker, dat het Duitschland en Italië, positief te doen is om de economische en politieke beheersching van het Balkanschiereiland. En hier door komen Fransche maar vooral Britsche belangen in het gedrang, zoodat we te doen hebben met een krachtmeting tusschen groote mo gendheden, waarmee de lage landen aarrde zee tenslotte niets te maken hebben. Voor Duitschland zijn het hoofdza kelijk de grondstoffenbronnen en de afzetgebieden, die van tel zijn om wit de benepen toestand van zijn buiten- landsche handel een uitweg te vin den. Natuurlijk gaat het streven naar macht en prestige hiermee hand in hand. Voor Italic, geiden naast de zelfde doeleinden, vooral de jnachts- verhoudingen in de Middellandsche Zee waarvoor het zich doelbewust met het Britsche Rijk wil meten. Dat beide landen goed op weg zijn om zooniet geheel het Balkanschier eiland aan te hechten, het dan toch door economische en politieke verdra gen nauw met Berlijn en Rome te verbinden, blijkt uit de tijdens de laatste twee weken gevoerde bespre kingen tusschen de diplomaten der verschillende Balkanlanden met de vertegenwoordigers van het Reich en het Italiaansche Keizerrijk. Vooral de verhoudingen met Joego slavië en met Bulgarije scheppen goed op en men mag er zich aan ver wachten, dat beide landen zich recht streeks zullen aansluiten bij de as Rome-Berlijn. Dit kan aüeen voor gevolg hebben dat Roemenie en Grie kenland, die daar tusschenin liggen, nog gevoeliger den druk van Rome en Berlijn zullen ondergaan en bij de te verwachten onderhandelingen zich tot grootere concessies op economisch en politiek gebied zullen bereid ver klaren. Zoo zal dan de Balkan één blok vormen waanxin de buitenlandsche en ook de binnenlandsche politiek door de as zal gedicteerd worden. HET MARE NOSTRUM! Bekijken we nu even de kaart van Europa, dan zien toe het Zuiden zich onder den vorm ran drie scheireilan- den uitgestrekt in de Midellandsche Zee. Die drie schiereilanden zijn, van West naar OostSpanje (en Portu gal), Italië en het Balkanschiereiland, waarvan het zuidelijkste deel Grie kenland is. Na Spanje komt thans ook de Balkan totaal onder Italiaansche invloed en daarmee komt de strijd om de heerschappij in de Middelland sche Zee in een nieuw stadium. Het moet ons dan niet verwonderen, dat het Foreign Office in de huidige da gen een geweldige bedrijvigheid aan den dag legt. Engeland heeft sedert een goede honderd jaar alles in het werk ge steld, om meester te worden en te blijven in de Middellandsche Zee. Doch sedert de opening van het Sucz- kanaal in 1869 is deze politiek voor het Britsche Imperium een levens noodzakelijkheid geivorden. De weg naar Ir.dië, die vroeger liep langs de Kaap de Goede Hoop werd hierdoor met vier weker verkort. Reeds bezat het de toegang van de Middellandsche Zee: de Rots van Gibraltar, die nau welijks meer dan dertien kilometer verwijderd is van de Afrikaansche kust, evenals het eiland Malta. Na het graven van het Suez-kanaal door de Fransche ingenieur de Lesseps, die niettegenstaande de Engelsche tegen werking toch zijn. plan wist door te voeren onder de bewondering van de gansche wereld, wist het op sluwe wijze in het bezit te komen van de meerderheid der aandeelen van de Suez-vennootschap, van het eiland Cyprus op de kust van Klein-Azie en na den oorlog daarenboven van Egyp te en Palestina. Daarmee was Italië, om de woor den van Mussolini te gebruiken, inge sloten als in een zak. Het was totaal overgeleverd aan de willekeur van Engeland, dat ten allen tijde de aan voer van grondstoffen en levensmid delen naar Italië uit verre landen kon tegenhouden en beletten. De droom van een Romelnsch Imperium was onmogelijk, zoo tegenover de machtsverhouding van Engeland, niet even sterke troeven konden uitge speeld worden. Mussolini heeft dat van meet af ingezien en heeft dan ook doelbewust in die richting ge streefd. Tegenover de strategische punten door Engeland 'oezet heeft hij een reusachtige luchtvloot gebouwd, met basispunten op verschillende plaatsen, die al de Engelsche bezit tingen in een paar uren kunnen be reiken. De zeevloot werd verrassend snel uitgebreid. De verovering van Abessynie, de in richting van de Dodekanesos Archipel tegenover de kust van Klein-Azie, de steun van de Italiaansche troepen aan de zijde van Generaal Franco, de in lijving van Albanië, zijn evenveel etappen naar de verwezenlijking van het Mare Nostrum(onze zee) waarvan thans de invloedname in de Balkan de logische voortzetting is. GROOT SPEL. Wat zich thans afspeelt in Zuid- Oost Europa is groot politiek spel, een krachtproef tusschen staten, om een ander woord van Mussolini te gebrui ken, waarbij de aangeivende middelen niet altijd even kieskeurig zijn. Dat hieruit een oorlog kan voortspruiten is mogelijk. Toch gelooven we zulks niet, omdat die groote landen zich wel bewust zijn wat een moderne oor log zou beteekenen. In een dag kun nen Rome, Berlijn, Londen en Parijs, door bommenwerpers vernield worden, en de groote staatslieden, die thans over het lot van de groote volkeren beschikken zijn zich daar wel bewust van. Hiermee is echter nog eens bewe zen, dat de oorlogen gevoerd worden om de belangen van de groote lan den en dat de kleine er gewoonlijk het slachtoffer van zijn. Het is ge vaarlijk met groote heeren kersen eten. Voor een klein landje zooals Belgie is het gevaarlijk zich te ver binden aan het een of het ander land. Nooit werd de politiek van zelfstan digheid. die door de Koning in 1936 ingeluid werd, zoo doeltreffend geacht als het thans het geval is. Dank zij het feit dat geen enkel der groote landen die ons omringen het ooit zou dulden dat we door een der andere zouden opgeslorpt worden, is die on afhankelijkheid met bijna volle ze kerheid geicaarborgd. De geschiedenis heeft zulks ten overvloede bewezen. (Verboden nadruk.) ROSKAM. a&IBBSZBBBf ZHGIIBESSBBSKL'IES&ES EnaaxaiBSBi Vrijdag middag kwam de Reichstag bijeen in de Kroll-Opera te Ber lijn om een verklaring van Hitier te aanhooren als antwoord op de bood schap van President Roosevelt. In ganseh Duitschland werden alle fabrieken, bureelen, scholen, enz. gesloten en overal moest geluisterd worden naai' de rede van den Fuhrer. Het was te 12 uur stipt dat de vergadering in de Opera een aanvang nam. Te 12.08 uur nam de Rijksfuhrer het woord. Hitler begon met te herinneren aan het telegram dat hij ontvangen had van President Roosevelt. Hij merkt cp dat het Buitenland reeds op de hoogte was van den inhoud van dit telegram vooraleer hij zelf het ont vangen had. In verband hiermede heeft hij dan besloten de Reichstag bijeen te roepen om op dit telegram een antwoord te geven. Hij begon met op ironische manier het telegram van Roosevelt te be antwoorden erbijvoegend dat hij hem deemoedig bedankt om de goeie raadgevingen en vingerwijzingen die hij van hem krijgt ten einde het Duitsche Riik te kunnen heroprichten. Hi.1 antwoordt daarop dat hij daar voor zelf wel, zonder buitenlandsche raadgevingen, zorgen zal. Aldus neemt Duitschland de voorstellen van Roosevelt niet aan. Hitier herinnerde vervolgens aan de gevolgen van den grooten oorlog en hoe hij bij het ontstaan van de Nationaal-Socialistische Partij besloten had alles te doen wat mogelijk is om Duitschland weer op te helpen; hoe hij gezworen had de schande van Versailles uit te wissshen. ZIE VERVOLG OP VIERDE BLAD. van hij de namen aan den Koning zal onderwerpen en in het opihaken van het programma. Dit scliaadt geenzins liet ge zag der partijen. De Regeering reg: -rt, het Parlement oefent kontrool uit, de partijen vormen en leiden de openbare opinie, waarvan de rol in een demokvatisch regiem zeer be langrijk is. Het zijn niet de partijen of het parlement die regeeren; de partijen zijn zelfs onderscheiden van de parle mentaire groepen waaraan de reglemen ten der Wetgevende Kamers een zeker officieel statuut verleend hebben. Het is nochtans wenschelijk dat een nauw ver band besta tusschen de parlementaire groepen en de partijen opdat jammerlijke tegenstrijdigheden, meeningsverschillen en konfiikten worden vermeden. In elk geval moeten wij, in onze beoor deeling der politieke gebeurtenissen, niet zorg- vermijden instellingen, organismen en bevoegdheden, clie duidelijk zijn uit gestippeld en afgebakend, te verwarren. K. V, V, •BBH SBB Wegens herhaalde miskenning der par lementaire wetten en tradities zijn er tus schen de partijen err de regeering betreu renswaardige geschillen ontstaan. Volgens de strenge toepassing onzer grondwettelijke beginselen, is de Regee ring samengesteld uit personaliteiten door- den Koning gekozen: deze Ministers moe ten het vertrouwen genieten der meerder heid van het Parlement, zij kunnen niet aan de macht blijven wanneer de meer derheid van liet Parlement haar wil heeft uitgedrukt hen te verwijderen. Om dit ak koord tusschen de Regeering en de par lementaire meerderheid te verwezenlijken, is het de gewoonte de Ministers te kiezen tusschen de vertegenwoordigers der par tijen die de meerderheid vormen: het is slechts uitzonderlijk dat men beroep doet op extra-parlementairen Doch de Minister is noch de vertegen woordiger, noch de mandataris eener par tij in den schoot der Regeering. Zijn mi- nisterirele daden verbinden ziin nartii evenmin als hij, in zijn hoedanigheid van minister, verbonden is dooi- de daden dei- partij waarvan hij lid is. Aan de partijen hoort liet de daden dei Regeering te oordeelen, er kritiek op uit te oefenen of desnoods af te keuren. Het is normaal dat. wanneer een Regeering, gevormd wordt, de partijen over zijn pro gramma beraadslagen en dat zij hierove liun advies laten kennen, maar zij moe ten niet tusschenkomen in de vormin der Regeering, b. v. om één hunner lede: toe te laten of te verbieden in het minis terie te treden: zij hebben zich niet tn d plaats te stellen van de Regeering en z- zijn evenmin aangewezen om een Regee ringsprogramma op te stellen: zij moetei ook niet gedurig tusschenkomen om d< dooi- de Regeering gevolgde politiek te be lemmeren of te wijzigen. Het is in het Parlement zelf en niet tr de ministerieele voorkamers, dat het am de parlementairen toehoort het regee- ringsbeleid te beoordeelen en zij hébbei de kans het te doen bij de bespreking de begrootmgen ofwel door middel van p.an vraag eener interpellatie tot den betrok ken Minister. Indien deze elementaire wetten wa' meer door de partijen geëerbiedigd wer den, zouden wij de zware moeilijkhedr niet kennen welke wij nu doormaken. Ei alles zou veel beter gaan voor de Regee ring, voor het regiem en voor de partijer Men zou. zooals men dikwijls genegen i het te doen, geen regeeringskrisls mee kunnen voorstellen, als een mislukkiir die rechtstreeks en noodzakelijk de par tijen, in het Parlement vertegenwoordigt treft. Wordt een Regeering ill de minderheid Spijts de omvangrijke zekerheidsmaatre- gesteld omdat de Ministers of het pro gramma het vertrouwen der meerderheid van het Parlement niet genieten, dan zal de nieuwe kabinetsvonner met dit advies der meerderheid moeten rekening houden bij het opzoeken der medewerkers waar- gclen door de Engelsche politic gekomen doen zich regelmatig nog, aiover het gan sche land. bomaanslagen voor door de extremisten op touw gezet. Hierboven zien we een telefoonkabine te Londen door een bomaanslag onbruikbaar gemaakt. VOLMACHT WORDT GEVRAAGD Vooraleer voor de Kamer te" verschijnen kwamen de leden van de Regeering Pier lot herhaaldelijk bijeen om het regee- ringsprogramma en de regeeringsverkla- riugea vast te leggen. Al spoedig bleek het dat zekere finan cieele maatregelen zouden moeten getrof fen worden en dat de Regeering uitge breide volmachten zou vragen aan de Kamer. Alle wijziging van ons mmitsta- tuut zou uitgesloten worden. Dinsdag 11. verscheen dan de Regeering voor de Kamer. Er was een groote belangstelling in de Kamer om de Regeeringsverklaring te aanhooren, zoowel van wege de Kamerle den zelf als van het gewoon publiek De Regeeringsverklaring werd eerst af gelezen door den Hr Pierlot, in de Fran sche taal. en vervolgens door den Hr Mi nister Vanderpoorten, in de Nederland- sche taal. INHOUD DER REGEERINGSVERKLARING De Regeeringsverklaring afgelezen door den Hr Pierlot, Eerste-Ministci, kan als volgt beknopt samengevat worden: De Regeering wil het land redden. Om dit te bereiken wil de Regeering de onaf hankelijkheid van ons land vrijwaren door eendracht onder al de Belgen, een herinrichting van het constitutioneel re giem doorvoeren en den ekonomischen en financieelen toestand herstellen: De nieuwe Regeering wil getrouw blij ven aan de onafhankelijkheidspolitiek ge voerd door de vorige Regeeringen. Dit vergt dat de verdediging van België en van de kolonie verzekerd weze. De P.egce- ring zal het als zijn plicht aanzien ons militair apparaat aan te vullen om, bin nen de grenzen vati onze middelen, het land de noodige veiligheid te verzekeren; Aan de uitvoerende macht moet de vol heid van haar bevoegdheid teruggegeven worden. Elke splitsing van bevoegdheden moet gemeden worden. Een Raad van •State moot worden opgericht. Een wets ontwerp op de verkiezingen der Provin cieraden zal worden ingediend. Een ad ministratieve hervorming zal nagestreefd worden; Op ckonomisch gebied moet ingegrepen worden. De verkoopmogelijkheden zoowel op Buitenlandsche als op Binnenlandsche markten zal de Regeering bestudeeren. Er zal betracht worden de nijverheidstakken op te leiden tot aan het opnemingsvermo gen der markten. De Regeering zal trach ten een atmosfeer van vertrouwen te scheppen opdat de kapitalen zouden te- rugkeeren naar de nijverheid: Een wet cp de bedrijfsorganisatie zal ter goedkeuring neergelegd worden. In zake den landbouw zal er naar ge streefd worden de prijzen rendabel te ma ken en tot bescherming tegen kunstma tig gehouden concurrentie uit het buiten land; Op financieel gebied wil d» 0<5peering een gezonde politiek voeren, gesteund op de ontastbaarheid van de muntpariteit en een onbetwistbaar beerootingsevenwicht. Alle onnoodige of buitensporige uitgaven op alle gebied moeten uitgeroeid worden; Besnoeiingen zullen ook bekomen wor den door schorsing van aanwerving van ambtenaren; Vermindering van bezoldigingen van de staatsambtenaren, buiten het kader van de bestaande overeenkomsten, wordt uit gesloten. Het pensioenregieme dezer amb tenaren zal evenwel herzien worden; Het vraagstuk der cumulatie wil de Re geering terug te berde brengen, evenwel mag niet geraakt worden aan de pen sioenen voor oorlogsinvaliditeit; Het steungeld aan de werkloozen zal niet verminderd worden maar de werk loosheid zal bestreden worden door een actiever politiek van tewerkstelling en wederopleiding van de werkloozen; Nieuwe middelen moeten verkregen worden, daarom zullen enkele nieuwe las ten moeten ingevoerd worden; Het bedrag der buitengewone begrooting mag niet overschreden worden, voorbe houd makend voor wat de militaire lands verdediging zou eischen. De verschillende ontwerpen van werken zullen herzien worden; De Regeering aanziet het als een essen- tieelen plicht de ontwikkeling der beide taalgemeenschappen te bevorderen. Maat regelen zullen getroffen worden om de taalwetten te doen toepassen. Het Minis terie vin Openbaar Onderwijs zal herin gericht worden in den zin bepaald door het eensluidend advies der beide Cultuur raden; De sociale wetgeving zal gehandhaafd blijven. Nieuwe hervormingen die nieuwe lasten zouden brengen zijn thans even wel onmogelijk. Het wetsontwerp op de verzekering tegen werkloosheid zal op nieuw onderzocht en heraangepast wor den aan de huidige noodwendigheden. De verzekering tegen invaliditeit zal even eens her-onderzocht worden; De Regeering vraagt dat aan den Ko ning volmacht zou worden verleend om zekere maatregelen ts nemen inzake 's lands beveiliging, het nemen van eko- nomische en budgetaire besluiten, het re gelen van zekere kwesties wiev oplossing spoedeischend zijn en waarvan de studie geëindigd is; De Regeering wil dat de bespreking en goedkeuring én van de vertrouwenskwes tie én van de volmacht tegelijk zou ge daan worden en ten spoedigste mogelijk afgehandeld. Van de Kamer verwacht de Regeering een algcheele medewerking. IIET ONTWERP VAN VOLMACHTEN AAN DE REGEERING. VOLMACHT TOT I DECEMBER 1939. FINANCIEELE MAATREGELEN. 'S LANDS BEVEILIGING. Door de Regeering werd ter Kamer, na de aflezing van de Regeeringsverklaring, ook het wetsontwerp behelzende het ge ven van volmachten aan de Regeering, neergelegd. Van deze volmacht wil de Regeering gebruik maken om o. m.: Bij middel van allerlei fin an cieele maat regelen de begrooting in evenwicht te brengen. Om dit te bereiken zal o. m. de kas voor de weduwen- en weezenpensioenen her vormd worden. De korting op de wedden van de ambtenaren van Staat en Open bare diensten zal diensvolgens verhoogd in Belgie, ven nu tot einde jaar, aan wie om zendt in postzegels of stort op post checkrekening 155.70 van V. Sansen-Van- neste, Drukker, Poperinge, de som van 18 FRANK. Voor het Buitenland zende men ons per Internationaal Postmandaat: 29.75 Fr. (belg. g.) voor Kongo en Frankr. 43,75 Fr. (belg. g.J voor alle andere landen. worden. Een dotatiefonds zal Ingesteld worden tot het financieeren van oorlogs pensioenen en kostelooze ouderdomspen sioenen, fonds dat telken jare zal be schikken over een vaste annuiteit van wege den Staat. Piskale vereenvoudigingen zullen door gevoerd worden. Nieuwe lasten zullen ge heven worden (naar verluidt zullen voor 347 millioen nieuwe lasten geheven wor den, namelijk op velos en autos, bij ver hooging der registratierechten, mobilaire belastingen en aanvullende personeele be lasting). Verder slaat het volmachtsontwerp op de toezegging, van de Staatswaarborg op leeningen aan te gaan door openbare be sturen of van zekere organismen, b. v. de Buurtspoorwegen. Deze zal een leening mogen aangaan. In zake financieele instellingen mag de Regeering zelrere hervormingen doorvoe ren, met uitsluiting van alle wijziging aan het muntstatuut. Verder slaat de vol macht nog op de decentralisatie der open bare besturen, de bescherming der spaar ders, de uitbreiding der kontrool op in stellingen die financieele verrichtingen uitvoeren, op de beursverrichtingen, het leuren met effecten, goederen en eetwa ren, de bescherming van de ekonomische belangen, enz. Di zake de inrichting van de verdedi ging tegen luchtaanvallen en het treffen van zekere militaire maatregelen wordt bij het ontwerp aan de Regeering ook uit gebreide macht verleend. De volmacht loopt tot 1 December 1939. VERZONDEN NAAR EEN BIJZONDERE KAMERKOMMISSIE Door de Kamer, onmiddellijk na het neerleggen van het ontwerp op de vol macht, werd dit ontwerp dan verzonden naar een bijzondere Kamerkommissie be- HBB staande uit 11 Katholieken, 9 Socialisten, Liberalen, 2 Vlaamsche Nationalisten en I Kommunist. De Kamerzitting werd dan ook geschorst. De aangestelde bijzondere Kommissie vergaderde nog zelfden namiddag om het ontwen) te bestudeeren. Eerste-Minister Pierlot, en Ministers Sap, Gutt en Denis woonden de vergadering bij. Er werd erop gewezen dat, om het tekort te dekken, ne vens de 347 millioen voorgehouden belas tingen, er ook voor 300 millioen besparin gen zullen gedaan worden. De Kommissie zetelde tot 11 !i uur van den avond Dinsdag. Door Katholieken en Liberalen werd het ontwerp aangenomen, tegen Socialisten. Vlaamsche Nationalis ten en Kommunist. HEFTIGE INCIDENTEN KENMERKTEN DE MORGENZITTING VAN WOENSDAG. Hr TOLLENAERE VERWIJT Hr VAES EEN MOORDENAAR TE ZIJN. Woensdag morgen te 10 uur vergaderde de Kamer om de vertrouwenskwestie en i. as volmachtswet te bespreken. Iedere f spreekbeurt werd tot een half uur beperkt. jj Nog zelfden dag moest de bespreking en. r de stemming geëindigd zijn. Hr CARTON DE WIART (Kath.), was de eerste woordvoerder. Hij pleitte tot het veileenen van het vertrouwen aan de Re geering. Hij waarschuwde ook tegen alle separatisme. (Vervolg op 2' blad). Sedert enkele maanden reeds begon in zekere Engelsche politieke kringen de ge dachte van den algemeenen militairen dienstplicht veld te winnen. Door de Fransche Regeering werd ook, in den loop dezer laatste weken van hooge in ternationale spanning, bij de Engelsche Regeering ten zeerste op aangedrongen opdat Engeland nu ook den algemeenen dienstplicht zou invoeren. Deze maatre gel-moest meerder vertrouwen inboezemen omtrent de Engelsche weermacht. De Engelsche vlootadmiraal had in den loop der voorlaatste week er ook op aan gedrongen om den dienstplicht in te voe ren. De kwestie weid Maandag 11. tijdens een Kabinetsraad van de Engelsche Re geering reeds te berde gebracht. De Re geering bleek die maatregel dan reeds als wenschelijk te aanzien maar een defini tieve beslissing werd nog uitgesteld. Dinsdag werd dan opnieuw een kabi netsraad gehouden. Woensdag heeft Eerste-Minister Cham berlain dan in het Lagerhuis bekend ge maakt dat de Engelsche Regeering zijn goedkeuring had gehecht aan het invoe ren van den algemeenen militairen dienst plicht. Di de eerstvolgende dagen zal een wets ontwerp ter goedkeuring van het Lager huis worden neergelegd, tot bekrachtiging van het besluit door de Regeering geno men. Hr Chamberlain deelde ook reeds mede in \veiken zin deze dienstplicht zal inge voerd worden, en namelijk als volgt: alle jongelingen van 20 tot 21 jaar wor den onderworpen aan den militairen dienstplicht; er worden geen uitzonderingen voorzien, tenzij om geneeskundige redenen of we gens ongeschiktheid; zoo er dienstweigeraars zijn zal hun ge val door de tribunalen onderzocht worden en bij goedkeuring van hun weigering zullen zij werk van nationaal belang moe ten verrichten; de dienstplicht werd vastgesteld op 6 maanden na afloop van dezen tijd zullen allen zich mogen aanmelden als vrijwilligers en een verbintenis bij het leger aangaan voor 3 V.j jaar. De dienstplicht slaat niet op de vloot noch op de luchtvloot. De wet zal gelden voor een termijn van drie jaar. De maatregel is dus slechts van tijdelijken aard. Het legerkontingent zal 310.000 man be dragen. Naar andere berichten zou dit slechts 272.000 bedragen. Intussclien wordt de vrijwillige aanwer ving voortgezet. in>BBSBliBË9BSISB9BSBB9BSSBfilB De Regeering zal ook maatregelen tref» fen om de winsten van de wapenfabriekeii in te krimpen. Hr Chamberlain drong er op aan on| een snelle behandeling- van het ontwerp» De Engelsche Socialisten zijn gekant' tegen het invoeren van den dienstplicht; De leiders van de Trade Unions en van de oppositie hebben zich ten zeerste get kant tegen den genomen maatregel. Zij voerden ook reeds besprekingen met het: Engelsch Regeeringshoofd. Toch bestaat er omzeggens zekerheid dat het Lager» huis het ontwerp der Regeering goedkeu» ren zal. 4 De invoering van den dienstplicht in Engeland beteekent een heele kentering in de Engelsche politiek. Het is een vol ledige afwijking van de Engelsche tradi tie. Het beduidt ook dat Engeland met alle macht verdere aanrandingen van to talitaire Staten wil bestrijden. De genomen maatregel heeft dan ook een grooten weerklank gehad in de we reld. De landen die de waarborg van En geland genieten hebben er zich ten zeer ste om verblijd. In Duitschland en Italië is er eerder ontstemming en in die landen ziet men in de Engelsche beslissing een nieuwe uitdaging en bedreiging tegenover de totalitaire Staten. Merken wij nog op dat Hr Chamberlain o. m. nog mededeelde dat sommige Wes telijke mogendheden er op aangedrongen hadden op de invoering van den dienst plicht in Engeland. DE DIENSTPLICHT AANGENOMEN DOOR LAGER- EN HOOGERHUIS Donderdag 11. werd in het Lagerhuis de bespreking over het invoeren van den al gemeenen dienstplicht aangevat. Heer Chamberlain lichtte het besluit der Re geering toe. De Engelsche Eerste-Minister vroeg dat nog zelfden dag een stemming zou ge schieden. Het besluit van de Regeering kon niet worden verdaagd omdat men in dit geval dit besluit in verband zou heb ben gebracht met de rede van Hitier waaromtrent de Regeering geen enkele inlichting bezit. Er bestaat dus geen ver band tusschen deze rede en het Ucgee- ringsbesluit. Zoolang er twijfel kon be staan nopens de hulp die Engeland zou kunnen verstrekken aan de landen aan wie hulp werd beloofd, kon er geen front gevormd worden tegen ae overheer- schingspolitiek van zekere landen. Door de leiders der oppositie werd ver zet aangeteekend tegen den dienstplicht en een amendement ingediend, die ver worpen werd. Ten slotte werd de invoe ring van den dienstplicht goedgekeurd met ccn groote meerderheid van 376 stem men tegen 145. Nadien keurde het Hoogerhuis even eens den verplichten diensttijd goed. ZEVEN BOMAANSLAGEN IN EEN ENKELE NACHT. Op foto hierbo- ven zien we een uitstalraam in de Ed- gewarestraat waar Zondag nacht, Vort na 4 uur, alleen twee bommen ontploften en alle ramen verbrijzelden. 15 MILLIARD NIEUWE LASTEN. 1 f/o OP ALLE BETALINGEN. Door de Fransche Regeering werden einde voorgaande week belangrijke maat regelen getroffen zoowel op financieel, ckonomisch als militair gebied. Een gan sche reeks decreten werden uitgevaardigd om deze maatregelen in voege te brengen. In een radiorede zette de Hr Paul Rey- naud. Minister van Financiën, dc nood zakelijkheid uiteen die maatregelen te treffen. Onder de getroffen maatregelen op fi nancieel gebied dient aangestipt- de taxatie van zekere inkomsten die tot nog toe niet belast waren; een verscherping van de kontrool; de beperking der winsten van de ondernemingen die werken voor de landsverdediging; en bijzonderlijk de op richting van een taks van 1 'r. op alle betalingen, uitgenomen deze gedaan voor brood, en dergelijke. Verder worden de openbare werken ver minderd: zal het personeel zooveel moge lijk ingekrompen worden; worden admi nistratieve hervormingen doorgevoerd. Een der bijzonderste maatregelen ia ooki nog wel de verhooging van de arbeids duur per week, die terug opgevoerd wordt tot 45 uren, aantal dat zelfs mag over schreden worden, maar dan aan verhoogd loon. De 40-uren week heeft er door du» zoo goed of afgedaan. t rvolg op 2* bladj

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1939 | | pagina 1