De Politieke toestand in ons Land De Internationale Toestand H. GUTT LEGT BELANGRIJKE VERKLARINGEN AF IN DE NAMIDDAGZITTING. PLECHTIGE AANSTELLINGEN UIT DRANOUTER UIT KLERKEN DE BRAND DER FRANSCHE PAKETBOOT PARIS NA DE BOODSCHAP VAN PRESIDENT ROOSEVELT GR00TE DIPLOMATIEKE BEDRIJVIGHEID IN EUROPA NOG EEN EN ANDER UIT 00STVLETEREN UIT WILSKERKE UIT LOMBARDSIJDE KATH. UITZENDINGEN BIJKOMENDE BETAALDE VERLOFDAGEN De Verkiezingen der Provinciale Senatoren in VVest-Vlaanderen Uitbreiding der Gezins vergoedingen tot de Niet-Loontrekkenden Laatste Waarschuwing on ENGELAND ZET EEN ACTIE OP TOUW OM REKRUTEN AAN TE WERVEN (Vervolg). Hr MAX (XJb.V kondigde pan dat de Liberalen hun vertrouwen zouden schen ken aan de Regeering. HIJ wees op het gevaar welke verdachte groepen die me thodes van buitenlandsche staten aan wenden, opleveren voor het binnenland, pleitte voor de nationale eenheid en voor een herziening van de alkoholkwestie. Hr TOLLENAERE zette dan 't Vlaamseh Nationalistisch standpunt ten opzichte van de Regeering uiteen. Hij had het eerst over den internationalen toestand. Zoo België nfocht overrompeld worden dan zou ëen Vlaamsche zelfregeering uit gesloten worden. Daarom moet een vol strekte onafhankelijke politiek gevoerd worden. Slechts een federale omvorming van België, met zelfregeering voor Vlaan deren en Wallonië onder de Kroon van Koning Leopold kan voldoening geven. Vervolgens oefende hij kritiek uit over de huidige Regeering. Spreker vaarde verder uit tegen België en raakte dan de laatste verkiezingen aan en meteen het drama van Vlijtingen. Toen Hr VAES (Kath.), die een spreekbeurt had gehouden te Vlii- tingen voor het drama zich afspeelde al daar, soreker wilde onderbreken, gaf dit aanleiding tot een heftige woordenwisse ling met de Katholieken, tot op zeker oogenblik Heer Tollenaere het woord moordenaar naar het hoofd slingerde van den Hr Vaes. Begrijpelijker wijze ver wekte dit heftig rumoer en geraakte de Kamer op stelten. Op ingrijpen van den Voorzitter milderde de Hr Tollenaere dan zijn beschuldiging met te verklaren dat K. V. V. de zedelijke schuld draagt van het gebeurde te Vlijtingen. Hr Tollenaere eindigde dan zijn spreekbeurt met een nieuwen aanval tegen de K. V. V. en België. Hr Vaes nam dan het woord om te ant woorden op de beschuldiging van Hr Tol lenaere. Hr Vaes zette nogmaals uiteen hoe alles zich afspeelde te Vlijtingen, hoe de VI. Nationalisten er hun aanhangers van het omliggende opgetrommeld hadden om de meeting van K. V. V. te storen, Wat de noodlottige tusschenkomst van den veldwachter tot gevolg had. Noch hij noch K. V. V. zijn verantwoordelijk voor het gebeurde. Hr HEYMAN verklaarde dan te betreu ren dat geen Regeering van Nationale Unie werd gevormd, dat de Vlamingen niet talrijk genoeg vertegenwoordigd zijn ln den schoot der Regeering maar toch zal hij het vertrouwen stemmen in de Regeering. «o»— MOEILIJKE FINANCIEELE TOESTAND Te 2 uur werd de namiddagzitting aan gevangen. Hr BUSET (Soc.), zette eerst de redenen uiteen waarom de Socialisten zich afzijdig hadden gehouden bij de Re- geeringsvorming. Hij pleitte tegen de hui dige Belgische Buitenlandsche politiek. België moest zich aangesloten hebben bij het blok der vredelievende Staten. De Socialisten zullen toch de begrooting voor landsverdediging goedkeuren. Hr GUTT, Minister van Financiën, nam vervolgens het woord om een uiteenzet ting te geven van den moeilijken finan- cleelen toestand van ons land. De Hr Minister hield zijn betoog in vol genden zin: De opbrengst der belastingen binst de drie eerste maanden van het jaar is be neden de beramingen. Neemt men de ver houding van deze opbrengst voor gansch het jaar dan zal het deficlet op de ge wone begrooting 650 millioen bedragen. Ons krediet is aangetast. Sedert 22 Fe bruari bedroeg de gouduitvoer uit ons land 4 milliard. De buitenlandsche toe stand en de binnenlandsche onzekerheid zijn daar niet vreemd aan. Van zoodra een vaste Regeering werd gevormd hield de goudvlucht op. De technische toestand van de Nationale Bank is zeer stevig. De Schatkist is bijna uitgeput. Zelfs nog zoo de gewone bégrooting in even wicht mocht zijn zal er 2milliard noo- dig zijn, 3 milliard zoo Hollandsche en Zwitsersche leeningen op korten termijn niet hernieuwd worden. Op ekonomisch gebied gaat het steeds ln dalende lijn. Ftn onmiddellijk ingrijrien ls noodig. Het evenwicht der begrooting is noodza kelijk. Ontlastingen moeten doorgevoerd worden, o. m. bij een hervorming van het pensioenenstelsel. Er is geen vertrouwen om geldoperaties op langen termijn te beginnen. Er zal beroep worden gedaan op kortloopend krediet in het binnenland. Noch onze nijverheid, noch de banken zouden door e n nieuwe muntontwaarding gediend zijn. Het is beter nieuwe lasten te leggen dan valsche munt te slaan. De valuatie kan niet komen van de Regee ring noch van de Nationale Bank. maar slechts van een politiek van gemakzucht die aan de Regeering zou kunnen opge drongen worden. De economische heraanpassing van ons land kan slechts geschieden in het kader van het evenwicht der begrootingen en de muntveiligheid. De uiteenzetting van den Hr Gutt werd levendig toegejuicht door de Katholieken en Liberalen, ook door de Socialisten HH. Spaak, Merlot en Huysmans. Nog verschillende sprekers namen dan het woord. Hr Degrelle hekelde de financieele po litiek der vorige Regeering, stelde vast dat het taalvraagstuk niet opgelost is, en trok verder van het leer tegen het Mar xisme. Hr Relecom (Kom.), ls niet tevreden iover de Belgische militaire politiek. I Hr Verbist iKath.), bewees dat cultuur - autonomle geen gevaar oplevert voor de nationale eenheid van het lend. I Kwamen dan nog aan het woord de HH. Van Glabbeke. Lib.; Gailly, Soc., die grof te keer ging tegen Hr Degrelle: De Backer en Grammens, VI. Nat., Frenssen, Technokraat. Te 20 uur werd de vergadering geheven en te 21 uur hervat in nachtzitting. Hr Pierlot, Eerste-Minister, kwam nog even tusschen in het debat, dat verder tot bij middernacht duurde. DE STEMMING Punt per punt van het ontwerp tot vol macht werd dan ter stemming gelegd. Alle punten werden aangenomen. Bij de stemming over de verdediging tegen luchtgevaar werd dit door alle Ka merleden goedgekeurd, behalve door de Vlaamsche Nationalisten, die tegen stem den. Het gansch ontwerp alsmede de ver trouwenskwestie werd ten slotte goedge keurd met 104 stemmen tegen 84 en 5 ont houdingen. Na de Kamer moet r.u ook nog den Senaat zijn beslissing vellen. Woensdag namiddag 11. werd in den Se naat ook de Regeeringsverklaring afge lezen. De verdere bespreking had plaats op Donderdag 11. «o» DE SENAAT DEFINITIEF SAMENGESTELD. 22 GECOÖPTEERDE SENATOREN VERKOZEN Dinsdag namiddag kwam de niet volle dige Senaat, namelijk de rechtstreeks verkozen en Provinciale Senatoren, bij een, tot verkiezing van de 22 gecoöpteer de Senatoren. Werden verkozen: 9 SOCIALISTEN, namelijk: de HH. Di riken, Jauniaux, Mevr. Spaak, de HH. De Man, Rolin, Mertens, Bologne, André, Vermeylen. 3 LIEERALEN: de HH. GiUon, Coulon- vaux, Olyff. (De H. Adrien Van der Burcht is dus niet gekozen). 9 KATHOLIEKEN: de H. baron Moyer- soen, Mej. Baers, Mgr Broeckx, de H. Pholien, E. P. Rutten, de HH. Limage, prof. Edg. De Bruyne, David, prof. Pierre Desmet. 1 VL. NATIONALIST: de H. Borginon. Na de coöptatie van de nieuwe Senato ren is de Senaat als volgt samengesteld: Lord Churchill heeft zich in dien»t gesteld tot het aanwerven van rekruten. Hier zien we hem bij een aanspraak voor een wervingsbureel, van het Britsche Leger, de voorbijgaande menigte het woord richten. aHl£9SS4ti9&8HBIESBIE93G3BBSB8!S3£BBl<3EBXB8E13fllEÜSHB(l3St~I& (VERVOLG) ROND HET HEENGAAN VAN EERW. HEER PASTOOR Verleden week vernam de bevolking met verrassing liet heengaan van E» H. 1 Bralianderc. tlians tienocmd als Herder van Klerken. In 193(1 vierde men hier zijn intree. Onder zijn wijs beleid werden me nige verandering en verfraaiing aan en in de kerk aangebracht. De kerk was zij. hart. De H. Hartebond, de Muziek maat schappij, de Boerinnenliond zien hunnen stichter, beschermer of verdediger inct spijt heengaan. Ook zal menigeen er aan houden zijne aanstelling te Klerken mede te maken, als blijk van genegenheid, op bondag 7 Mei. Mocht E. Ji. De Bralian dere aldaar nog vele jaren arbeiden in een gelukkig bestuur. WELKOM Zijn opvolger is E. H. Vermeerscb, ge wezen Onderpastoor te Moorsele. De pa rochianen- lieeten hem hartelijk welkom Zijne aanstelling als Pastoor te Dranouter gaat door op Zondag 14 Mei. Gezegend hij die komt in den naam de Heeren. co» KATHOLIEKEN: 62 SOCIALISTEN: 61 LIBERALEN: 25 VLAAMSCH NAT.t 12 REXISTEN: 4 KOMMUNISTEN: 3 «o»— (vroeger 57) (vroeger 66) (vroeger 19) (vroeger 9) (vroeger 12) (vroeger 4) DE VERKIEZINGEN DER BUREELEN VAN KAMER EN SENAAT Op Vrijdag 21 April 11. werd door de Kamer het definitief bureel samengesteld. In de Kamer kwamen de Liberalen als spelbrekers op, daar zij zich kantten te gen de verkiezing van Hr Frans Van Cau- welaert als voorzitter van de Kamer. Tot driemaal toe moest er gestemd worden. Hr Van Cauwelaert zelf dreigde af te zien van het voorzitterschap. Bij de derde stemming werd Hr Van Cauwelaert dan toch verkozen met 78 stemmen tegen 73 voor den Hr Huysmans (Soc.). Woensdag 11. heeft de Senaat ook zijn bureel aangesteld. Hr Gillon, Liberaal ge coöpteerd Senator, werd bij de tweede stemming verkozen tot voorzitter. Bij de eerste stemming had hij slechts evenveel stemmen als de socialistische kandidaat, Hr Vinck, namelijk elk 80. Bij de tweede stemming kreeg Hr Gillon er 83 en Hr Vinck slechts 80. Hr Gillon werd dus ver kozen. Hr Gillon hield zijn toespraak eerst in het Fransch en vervolgens in een gebrek kig Nederlandse!!. -«o»- IN DE RECHTERZIJDE VAN KAMER EN SENAAT De Rechterzijden van Kamer en Senaat vergaderden vooraleer het wetsontwerp tot volmacht ter Kamer werd neergelegd. Van Vlaamsche zijde werd kritiek ge oefend op de onvoldoende vertegenwoor diging der Vlamingen in den schoot der Regeering. Hr Marck, Minister van Verkeerswezen, verklaarde hierop dat het regeeringspro- gramma inhoudt: volledige ontplooiing der twee kuituren, strikte naleving dei- bestaande taalwetgeving, indeeling van 't Ministerie van Openbaar Onderwijs, volgens de voorstellen der kuituurraden. Wij. Vlaamsche Ministers, zegt hij, zijn gerust. Indien het morgen niet was zoo ais het ons werd toegezegd, dar verkla ren wij van nu af, dat wij dadelijk de regeering zullen verlaten. HOE DE KAMER STEMDE OVER DE VOLMACHT EN HET VERTROUWEN Keurden de volmacht en de vertrou wenskwestie goed al de Katholieken en al de Liberalen. Stemden tegen al de So cialisten, al de Vlaamsche Nationalisten en al de Kommunisten, evenals Frensen. Onthielden zich de 4 Rexisten en de Oud- Strijder. Waren afwezig bij de stemming: 2 Ka tholieken, 5 Socialisten, I Kommunist cn I Vlaamseh Nationalist. Donderdag 11. keurde de Senaatskom missie het ontwerp van volmacht goed. Vrijdag 11. moest de Senaat bijeenkomen om het debat erover aan te vangen. onderzoeksrechter zal nu trachten in het uitgebrande ruim af te dalen voor het verder onderzoek. Om toe te laten dat de Normandie die in een droogdok was gebracht bij de plaats van de ramp, uit kon varen, moest men de masten van de Paris afzagen. Het wrak van de Paris werd over gelaten aan de verzekeringsmaatschap pijen, die nog geen beslissing genomen hebben wat zij ermede zullen doen. De voorwerpen die verloren zijn ge gaan en die bestemd waren voor de ten toonstelling te New York, hadden een waarde van 7 tot 8 millioen frank. De inwijding van het Fransch pavil joen te New York moest door dien brand uitgesteld worden voor een termijn van 14 dagen. Mogelijks wordt in Frankrijk een In schrijving open gesteld om de kosten te dekken van het bouwen van een nieuwe paketboot. IS5«3S333Süaéai«Sa35E3*E2SSSB BINNENLANDSCHE LEENING 1932 Verdacht om het vuur aan den oceaan- damper Pa.'isaangestoken te hebben werd de kelner Oscar Franck (midden) aangehouden. EEN BEWAKER AANGEHOUDEN In verband met den brand van het reuzenschlp Pariste Le Havre, werd een der leden van den bewakingsdienst aangehouden. In de verklaringen van den man werden belangrijke tegenstrijdig heden vastgesteld, en nog dat hij de voorgeschreven bewakingsronde niet zou gedaan hebben. De aangehoudene ls een zekere Cesar Franck, een jonge man die anders zeer goed aangeschreven stond. Het onderzoek gaat ook omtrent het los- geraken van zekere elektrische draden. In ieder geval werd vastgesteld dat Franck zijn plicht heeft verzuimd. De Dinsdag had te Brussel de 86° trek king plaats vatf de Binnenlandsche Lee- ning 1932. Hierna den uitslag der trekking: Reeks 207.557 wint 253.000 fr. De 25 volgemk reeksen zijn terugbe taalbaar met 25.000 frank: 112951 114471 131313 141933 143415 144742 15)212 152317 157176 1(>1078 16890U 171234 171977 172152 181047 196100 23oOl7 246114 252703 265146 271103 275138 275430 290939 299948. Elke obligatie behoorende tot een uit gekomen reeks heeft recht op het tiende van het lot dat aan de reeks waartoe zij behoort toegekend werd. GE Z1JT OVER ONS BLAD TEVRE- DEN 1 NA LEZING, SCHUIF HET IN HANDEN VAN EEN GEBUUR OF VRIEND, ZOO STEUNT GE ONS. DANK EROM. Handelende over de getroffen maatre gelen, in zijn radiorede, verklaarde de Hr Reynaud, dat het een krachtproef is tusschen een totalitaire staat en een de- mokratischen staat. De demokratische staat zal het winnen, was het oordeel van den Franschen Minister van Financiën. De ingevoerde bewapeningstaks wordt Ingevoerd op alle betalingen die gedaan worden door nijveraars, handelaars en ambachtslieden. De verkoopen van brood, melk en dagbladen en aan het buitenland worden vrijgesteld van deze taks. Al deve maatregelen moeten de Fran- sche Regeering helpen aan versch geld om de noodzakelijke bewapeningen te be kostigen. In het geheel worden 15 milliard gevergd. Doch zoo star n wij dan ook te midden van den gewelcligsten wapeningswedloop dien de wereld coit gekend heeft. Het voortzetten van dien wedloop moet tragisch eindigen hetzij die wapens wor den gebruikt hetzij de volkeren onder dien last stikken. Zal er ooit een wending komen in dien tragischen toestand? DUITSCHLAND HEEFT DE KLEINE LANDEN GEVRAAGD OF ZIJ ZICH BEDREIGD GEVOELEN. DE REDE VAN RIJKSKANSELIER HITLER MET SPANNING TEGEMOET GEZIEN. Ter voorbereiding van het antwoord dat de Rijksfuhrer moest geven op de bood schap van President Roosevelt, en dat Vrijdag 11. moest plaats hebben in den Reichstag te Berlijn, heeft de Duitsche Regeering aan de kleine landen van Euro pa de vraag gesteld of zij de boodschap van President Roosevelt uitgelokt hadden, of zij op de hoogte waren van die bood schap, en of zij zich ten slotte bedreigd gevoelen door Duitschland. Ook aan België werden deze vragen ge steld. Deze werd gesteld door den Duit- schen Gezant te Brussel, aan den Heer Pierlot, Eerste-Minister. Naar verluidt zou België officieel geant woord hebben dat wanneer Frankrijk, Engeland en Duitschland, in 1937, de on schendbaarheid van ons land gewaar borgd hebben, aldus van te voren geant woord werd op de vraag van den presi dent der Vereenigde Staten. Verder zou verklaard zijn dat de Belgi sche Regeering het door een buurstaat gegeven woord niet in twijfel kan trekken. De Hr Pierlot antwoordde ook monde ling dat België vast besloten is zijn poli tiek van onafhankelijk en zelfstandigheid voort te zetten en dat Duitschland op 17 Oktober 1937 heeft verklaard dat het de onaantastbaarheid van België's grond gebied zou eerbiedigen behalve in het ge val waarin België zou deelnemen aan een oorlog waarbij Duitschland betrokken is. De Eerste-Minister merkte eveneens op dat de militaire maatregelen door België genomen overeenstemmen met zijn poli tiek van onafhankelijkheid, die meebrengt dat alle grenzen moeten worden verde digd. Nederland en Zwitserland antwoordden eveneens ontkennend, erbij voegend dat zij in ieder geval hun onafhankelijkheid ;ouden verdedigen tegen elke aanranding. Door alle andere landen o. m. Zweden, Li- tauen, Griekenland. Finland, Noorwegen, enz., die zelfde vraag werden gesteld, werd ontkennend geantwoord. Roemenië voeg de erbij dat Duitschland het zelf moest weten welke doeleinden het beoogde. In de V. S. van Amerika beschouwt men het stellen door Duitschland vr" deze vragen aan de kleine staten als een ma- noeuver om de boodschap van President Roosevelt te ontzenuwen. Intusschen werd met spanning ver wacht naar de rede van Rijkskanselier Hitier. Algemeen wordt aangenomen dat hij de vredesboodschap van President Roosevelt van de hand zei wijzen, maar toch blijft er hoop bestaan dat hij alle bruggen niet zal opblazen. Vooraleer dit blad zal verschijnen zal Hitier reeds zijn redevoering gehouden hebben. Wij hopen op een andere plaats in dit blad er nog een en ander van mede te kunnen deelen. Deze laatste week kwam het nog niet tot ontspanning, ook niet tot verscher ping van den toestand. Het was een tijd perk van afwachting, waarin vrees en hoop gepaard gingen. sluiten met Japan. Naar verluidt zou de ze opzet eenigzins mislukt zijn en zou Japan er niet voor te vinden zijn tegen over de V. S. te komen te staan. Aan de andere zijde zijn de diploma ten ook niet rustig gebleven. Met Rusland en Turkije werden de onderhandelingen voortgezet. Naar zekere berichten zou het mogelijk zijn dat een overeenkomst tus schen Rusland, Engeland en Frankrijk zou bekend gemaakt worden, na de rede van Hitier. Graaf Gafenco, de Roemeenscbe Minis ter van Buitenlandsche Zaken, die ook te Brussel te gast is geweest, heeft eveneens besprekingen gevoerd te Londen met de Engelsche Ministers. DIPLOMATIEK TEGENOFFENSIEF VAN DUITSCHLAND-ITALIË Op het diplomatiek front is het deze week niet kalm gebleven en door de Duitsch-Italiaansche as werd een diplo matiek tegenoffensief ingezet tegen de zet der Westersche demokratiën, welke inhield de wederzijdsche waarborg tus schen Engeland, Frankrijk en Polen en de waarborgen gegeven door Engeland aan Roemenië en Griekenland. Druk werd uitgeoefend op Zuid-Slavië. De Minister van Buitenlandsche Zaken van Zuid-Slavië, Hr Markovitch, ontmoet te te Venetië, Graaf Ciar.o, Italiaansch Minister van Buitenlandsche Zaken. In Duitschland en Italië koesterde men groo- te verwachtingen omtrent deze bespre kingen en werd een overeenkomst met Zuid-Slavië, Hongarije en zelfs met Bul garije van verwacht. Na afloop der besprekingen werd een oÊElcieele mededeellng verstrekt waarin gewezen werd op de hartelijkheid die tus schen beide landen bestaat en die nog verstevigd werd in die besprekingen, werd medegedeeld dat Zuld-Siavië, Italië en Duitschland besloten waren hun samen werking uit te breiden en werd er gewe zen op de nuttige verstandhouding tus schen Belgrado en Budapest. Naar de Itallaansche pers zou Zuid- Slavië ook aansluiten bij de as Rome- Berlijn, alhoewel dit niet uitdrukkelijk medegedeeld werd in de verstrekte mede- deeling. Door de as Berlijn-Rome werd er ook naar gestreefd een militair akkoord te In Nederland zullen werkloozen op geroepen worden om de soldaten, die on der de wapens teruggeroepen werden, te vervangen. Polen zal, naar verluidt, zich met al le macht verzetten tegen een eenzijdige oplossing van het vraagstuk van Dantzig. Wel is het steeds bereid in overleg met Duitschland een oplossing te onderzoeken. Polen wil niets van zijn levensruimte prijs geven voor deze van Duitschland. Het Fransch blad La Croixwerd verboden in Duitschland. Te Memel hadden bloedige inciden ten plaats tusschen Duitsche politie en Litausche boeren. Vijf Litausclie boeren zouden gedood zijn. De overwinningsparade te Madrid werd vast bepaald op 15 Mei. Opnieuw werd beloofd dat de Itallaansche troepen na dien datum Spanje zullen verlaten. Uit Tunis wordt gemeld dat Maho- medanen het Italiaansch leger ontvlucht zijn. De Engelsche Aartsbisschoppen en Bisschoppen hebben in een herderlijken brief de geest van geweld veroordeeld en speciale gebeden gevraagd door den chris- telijken vrede. Spanje deelde mede dat het geen aanval op Tanger beoogde. De Britsche en Fransclie gezanten te Berlijn zijn naar dezs stad vertrokken. Te Britsche gezant, die naar verluidt een boodschap van de Engelsche Regeering met zich droeg, werd niet ontvangen noch door Hitier noch door von Rlbbentrop. Italiaansche oudstrijders te Algiers verklaarden te zullen strijden voor Frank rijk zoo een oorlog met Italië mocht uit breken. De Duitsche vloot is aan de kusten van Spanje toegekomen. Te Gibraltar zijn troepenversterkln- gen toegekomen. Verschillende Fransche en Engelsche handelaars, gevestigd in Duitschland, die PLECHTIGE AANSTELLING VAN E. II. PASTOOR DE BRABANDERE Zondag 7 Mei zal het volop feest zijn den nieuwen Herder te vieren. Voor het oogenblik is het onmogelijk de samenstel ling van den stoet op te geven, maar hij belooft zeer wel te zijnbenevens talrijke groepen zullen 13 praalwagens ervan deel uitmaken, 's Avonds zal liet feest sluiten met een prachtig vuurwerk. co» DE PLECHTIGE AANSTELLING VAN Z. E. H. DE WULF als Pastoor onzer gemeente zal plaats hebben op Zondag namiddag 7 Mei. Elk ievert om den nieuwen Herder ten beste te verwelkommen en aanstaande week geven we programma der plechtig heden. toy ONZE NIEUWE HERDER De aanstelling van E. II J. Vuylsteke als Pastoor te Wilskerke-bij-Middelkerke, gaat door op Zondag 7 Mei. Onze kleine gemeente maakt zich ge reed om den nieuwen Herder te bewijzen dat hij hier welgekomen is. er zelfs sedert 50 jaar verbleven, werden uitgewezen zonder eenige reden. Door Frankrijk werden maatregelen getroffen tegen anti-nationale propagan- da in Elzas-Lotharingen. Egypte treft maatregelen om des noods, ln samenwerking met Engeland, het hoofd te bieden aan een aanranding. Te Piisen hebben Tchecken dertig j Duitsche soldaten met vitriool bespren keld. Enkele soldaten werden gewond. De daders bleven onbekend. Als weerwraak- maatregelen hebben de Duitschers 50 Jo den en 50 Tcheckische socialisten aange houden. In Denemarken werden reservisten binnengeroepen. Door de V. S. van Amerika worde", uitgebreide militaire maatregelen getrof fen. Duitschland heeft aan Italië 60 Tche ckische tanks geleverd. Deze werden in gescheept ter bestemming van Libye en den Dodecanesos. De Spaansche Gezant te Gibraltar heeft de Gouverneur van dez- versterking medegedeeld dat Spanje geen belang heeft bij een aanstaanden oorlog. Naar de Engelsche bladen zouden, bij een eventueelen oorlog, zoowel Japan als Spanje, Zuid-Slavië, Bulgarije neutraal blijven. Een Japansch blad schrijft dat Ja pan zich niet wil laten meesleuren in een Europeeschen oorlog. In de V. S. van Amerika heeft het Ministerie van Oorlog in een enkele be stelling 571 vliegtuigen besteld. De Koning van Engeland zal naar Canada reizen aan boord van een paket boot en niet van een kruiser. Te Praag defileerden de Tchecken voor het monument van President Wilson en legden er talrijke bloemenkransen neer. Politie ging voor het standbeeld plaats nemen maar de Tchecken wierpen hun bloemen dan over de hoofden der politiemannen. RADIOBERICHTEN WEEK VAN 30 APRIL TOT 6 MEI 1939 Warschau, 30 April, 9.15: Kerkdienst. Warschau, 3 Mei. 9: Kerkdienst. Poste Parisien, 30 April, 8.40: Voordracht. Poste Parisien, 4 Mei, 18.10: Voordracht. Poste Parisien, 6 Mei, 18.25: Actualiteit. Toulouse, 30 April. 11.45: Voordracht. Luxemburg, 30 April. 8.45: Voordracht. Luxemburg, 4 Mei. 11.15: H. Mis. Rijsel, 30 April, 10.15: Fonomuzielc. Straatsburg, 30 April, 11.30: Voordr., zang. Straatsburg. 2 Mei, 17.45: Voordracht. Parijs Radio, 30 April, 11: Fonomuziek. Parijs Radio, 30 April, 11.50: Voordracht. Parijs Radio, 3 Mei, 21.30: Kerkorgelrecit. Brussel VI., 30 April, 18.45: Voordracht. Brussel Fr., 30 April, 19: Voordracht. Brussel VI., 6 Mei, 16.30: Voordracht. Rome-Milaan, 30 April, 11: H. Mis. Droitwich, 30 April, 20: Kerkdienst. 8SGIS?lllBBH8Ba£SS!i!lifaM£X3HI De werkgevers, die de bezoldiging voor gewone verlofdagen van hunne arbeiders m particuliere kassen storten, zullen ge beurlijk de hierboven bedoelde bijdrage aan de Nationale Hulpkas mogen storten door bemiddeling van deze particuliere kas, voor zooveel de bevoegde paritaire commissies of vereenigingen deze wijze van storten aangenomen Hebben voor de ondernemingen die van deze particuliere kassen afhangen. E. H. G. BORRE. PASTOOR BENOEMD TE LOMBARDSIJDE en waarvan de plechtige aanstelling plaats heeft op Zondag 21 Mei. De wet van 20 Augustus 1938, die deze van 8 Juli 1936 betreffende de betaalde verlofdagen gewijzigd heeft, voorziet dat het aantal toegekende verlofdagen kan verhoogd worden voor zekere categoriën van arbeiders en dat de duur van het ver lof zal verdubbeld worden voor de leden van het personeel minder dan 18 jaar oud op 1 April van liet beschouwde dienstjaar. De bijkomende verlofdagen waarvan sprake zullen voor het eerst verleend worden in 1940 volgens modaliteiten vast te stellen door een koninklijk besluit dat later zal verschijnen. De vergoedingen betreffende deze verlofdagen zullen aan de rechthebbenden uitbetaald worden door de Nationale Hulpkas voor betaalde ver lofdagen. Met dit doel werd bij deze kas een nationaal fonds voor bijkomende verlof dagen opgericht dat zal gespijsd worden door een bijdrage van 44 van de wer kelijk au i de handarbeidersbetaalde loo- nen welke bijdrage ten laste is van alle werkgevers, onderworpen aan de wet op de betaalde verlofdagen, ongeacht bet aantal te werkgestelde arbeiders en den ouderdom van deze laatsten. De betaling van deze patroonsbijdrage werd geregeld door volgende beschikkin gen van artikel 3 van het koninklijk be sluit van 6 April 1939 t Binnen de eerste acht dagen van elke maand storten de werkgevers die onder worpen zijn aan de wet van 8 Juli 1936, gewijzigd bij deze van 20 Augustus 1938, bij de Nationale Hulpkas voor betaalde verlofdagen een bijdrage gelijk aan 9s van het brutobedrag der loonen, die zij in den loop der vorige maand aan hun werklieden alsmede aan hun huisarbeiders en bezoldigde leergasten hebben uitbe taald. Het zal dus in Mei 1939 zijn dat de eerste storting van deze bijdrage dient verricht voor de loonen uitbetaald in den loop van de maand April 1939. Deze stortingen zullen door de werkge vers rechtstreeks gedaan worden op post- checkrekening Nr 703.429 van de Natio nale Hulpkas voor betaalde verlofdagen; de strooken van de stortings- of over- schrijvingsbullctijns dienen volgende mel ding te dragenBijkomende verlofda gen. Loonen van de maand19... (Zie vervolg hiernevens.) ln onze twee laatste nummers han delden we over die zaak. Zondag 11. meldden we dat ln een artikel van De Courant ingezon den door de Vertegenwoordigers der Christen Werklieden, heuieerd werd dat het akkoord van aangegaan in 1929 toen ken nog de volstrekte meerderheid hadden, verviel in 1936 met de ka tholieke meerderheid. Nu wordt ons door de Heer Olivier. Bestendig Afgevaardigde, gevraagd volgend schrijven te willen overdruk ken: DE VERKIEZINGEN DER PROVINCIALE SENATOREN IN WEST-VLAANDEREN lijk verklaard, en in de geschrevene aan. klacht onderlijnd, dat zij zich onverwaar. delijk aan de uitspraak van de K.V.V. zouden onderwerpen indien zijn werden in 't ongelijk gesteld. Maar daar de tijd zo<» buitengewoon kort was hebben zij intus- dat het akkoord van opschuiving schentijd te Brugge de kandidatuur voor de Katholie- gedragen van M. Desmedt met het inzicht de kadidatuur in te trekken indien da K.V.V. tijdig zulks wenschelijk mocht achten. Op dezelfde vergadering hebben de lieer Stacs en ook de Heer Van Coillie in kwestie verklaard dat de overeenkomst betreffende de opschuiving der kandida ten wel bestond. Zij hebben dit overigens ook uitdrukkelijk verklaard te Roeselare in «Patria», bij dc onderhandelingen voor de Wetgevende Verkiezingen, in aanwe zigheid van de mandatarissen. We willen hierbij nog doen opmerken dat zulkdanig akkoord geen alleenstaande feit is. In het arrondissement Roeselare- Tielt wordt dit ook voor de Wetgevende Verkiezingen toegepast sedert 1921, en bij de Senaatsverkiezing van 2 April, is dank aan-de toepassing van dat beginsel, na het terugtrekken van Heer Senator Ma- liieu, de Heer Wittevrongel, kandidaat der Christene Werklieden, opgeschoven van de derde niet verkiesbare plaats, naar de tweede plaats waar hij verkozen werd. Hetzelfde te Oostende waar de Heer Porta (Burgers) de plaats innam van de Heer Delputte (Boeren) die zich niet meer voor stelde. Het eenig argument dat altijd werd op gediend was dat de Boeren niet zoozeer moesten vasthouden aan dit recht van op schuiving, aangezien M. Desmedt toch door den Senaat zou gecoöpteerd worden. Het gaat hier echter niet oin den per soon van M. Desmedt, maar over het recht van vertegenwoordiging van den Boerenstand in de Provincie, alwaar de Boeren met M. Desmedt inbegrepen, slechts vier mandaten hebben op de ne gentien door de Katholieken bezet, en waarvan geen enkele als Volksvertegen woordiger. Ten andere dit afstaan van een recht zou weerom een precedent ge- weest zijn waarvan de Boeren nogmaalt in de toekomst het slachtoffer zouden blijven. Ér werd dus hier onrecht gepleegd niet door de Boeren maar tegen de Boeren, M. Van Coillie of M. Desmedt moesten ten allen prijze plaats maken voor een nieuwen propagandist der Christene Werk lieden. Het feit dat ze door hun voor. keurstemmen den nieuwen kandidaat de den springen boven het hoofd van M. Van Coillie, de eerste kandidaat, is daarvan wel een bewijs. Wij betreuren dat M. Van Coillie, dia een belangrijke plaats innam in de par lementaire werking en Voorzitter is van den Christelijken Middenstandsbond, daar door heeft plaats moeten maken voor een nieuwe kandidaat, propagandist der Chris ten Werklieden. We waardeeren daaren boven ten zeerste de onpartijdigheid van den Voorzitter en van de leiders van den Btirgersgroep in heel deze kwestie. De Coöptatie van M. Desmedt of va« M. Van Coillie. Het Provinciaal Werkersverbond he. weerde dat, dank zij zijn onvoorwaarde lijke steun het behoud van M. Desmedt als gecoöpteerd Senator verzekerd was. Indien dat waar was, kon M. Van Coil, lie eveneens mits denzelfden steun ge. coöpteerd worden. Alleszins de Boeren Afgevaardigden op de vergadering van den Kath. VI. Groep op Maandag 17 en op de vergadering der Rechterzijde op Dinsdag 18 hebben de dandidatuur van M. Van Coillie verdedigd en er voor ge stemd. Hoe komt het dat zijn kandidatuur toch niet doorging? Het artikel onderteekend door de Hee ren Bossuj't en De Taeye, onder deze hoofding verschenen in De Courant van Vrijdag 21 dezer, is zoo onjuist en laat onvermijdelijk aan de oningewijden zulken verkeerden indruk dat het niet onbeantwoord mocht blijven. De Heer Stacs, Voorzitter van den Bur gersgroep, voelde zich reeds genoopt De Courantvan Zaterdag 22 April, om de waarheidswil, zekere terechtwijzingen te doen, en sommige beweringen op zijn minst als onjuist te bestempelen! Voor de Boerenvertegenwoordigcrs den Provincieraad en voor hun a (gevaar digde Senator Desmedt, bevat dit artikel daarenboven uitlatingen en beschukügin gen zoo kwetsend en zoo onverdiend dat het ook van onzentwege terechtwijzingen vraagt na al de toegevingen die de boe ren altijd gedaan hebben om steun aan de Katholieke Partij te geven en de een dracht te behouden. Wanneer men ons, onmiddellijk cn licht zinnig beschuldigt van scheurmakerij en politieke smeerlapperij omdat WC eenmaal de uitvoering eischen van een bestaande overeenkomst, aanzien we het als plicht aan de Boerenbevolking en aan alle wel denkende Katholieken de ware toedracht te laten kennen. Zij zeiven kunnen dan pordeeien. Scheldwoorden en lichtzinnige beschul digingen zijn een al te veel gebruikt mid del geworden om persoonlijke belangen te verdedigen cn om de openbare opinie in niet te verdedigen standpunten te mis leiden. Het zijn geen argumenten en we laten ze voor rekening van hen die ze ge bruiken. We zullen niet alle onnauwkeurigheden terechtwijzen en scheldwoorden niet be antwoorden met andere scheldwoorden. We zullen ook niet in herinnering brengen welke middelen cr meer dan eens in het verleden, cn nu nog bij de Wetgevende Verkiezingen van 1939 werden gebruikt om de Boeren in den hoek te duwen, maar ons houden aan een kalm en objectief betoog. Het eenig betwiste pifht is Bestond er een overeenkomst volgens dewelke de Boeren recht hadden op de tweede plaats op een gemeenzame lijst van Provinciale Senatoren? Wij antwoordenja. M. Staes in zijn artikel verschenen in «De Courant» van 22 April antwoordtja. De Ilceren Bossuyt en De Taeye ant woorden neen- Wij verklaren ons standpunt Toen de Katholieken in den Provincie raad de volstrekte meerderheid hadden, beschikten zij over de 6 zetels van Be stendige Argevaardigden, en 3 zetels van Provinciale Senatoren. Totaal: 9 manda ten. Van die 9 mandaten kwamen er 3 toe aan eiken stand. Iedereen neemt aan dat in 1929 tusschen de verschillende standsgroepeeringen een geschreven overeenkomst werd gesloten waarbij voor de kandidaten een recht van opschuiving Jiestond wanneer een kandi daat weg viel. Ook de Heeren Bossuyt en De Taeye neemen dat aan. Maar deze Heeren beweren dat deze overeenkomst niet meer bestaat sedert 1936, toen de Katholieken dc volstrekte meerderheid in den Provincieraad verloren. Wij beweren daarentegen, en uit het artikel van M. Staes blijkt duidelijk dat hij het even eens bevestigt, dat deze overeenkomst nooit werd opgezegd en dus nog bestaat, tenzij een overeenkomst maar zou gelden zoolang de Chr. Werklieden cr voordeel uit trekken en automatisch zou ophouden van het oogenblik dat de rollen zijn om gekeerd. Om ons standpunt te verklaren zullen we voorstellen wat in 1936 is gebeurd. De Katholieken verliezen de meerder heid in den Provincieraad. Zij krijgen nog slechts 4 Bestendige Afgevaardigden en Provinciale Senatoren. Totaal 6 man daten. De Boeren deden dan beroep op den redelijkheidszin der andere groepen om aan eiken groep 2 mandaten toe te ken nen. De Christene Werklieden weigerden onder voorwendsel dat de nederlaag ver oorzaakt werd door afvallige kiezers voor al hij de Burgers en ook bij de Boeren. Minstens drie bijeenkomsten werden als dan besteed aan die besprekingen. Voor wat betreft de Bestendige Afgevaardig den, de Christene Werklieden behielden 2 mandaten en de Burgers en de Boereu elk 1. Voor wat betreft de 2 mandaten van Provinciale Senator de Burgers en de Christene Werklieden heriepen zich op het feit dat hun kandidaten, namelijk de Heeren Van Coillie en Deponthieu uit- trend waren terwijl de kandidaat door de Boeren voorgesteld, een nieuwe kandidaat was. De Boeren hebben zich daarbij neerge legd, omdat het, stipt genomen, de toe passing was van de bestaande overeen komst betreffende de opschuiving. Daar mee hadden de Burgers en de Christene Werklieden elk 1 Provinciaal Senator, de Boeren geen. Nooit zouden de Boeren kunnen aan nemen (zooals de Heeren Bossuyt en De Taeye het beweren) dat, zoolang er maar 2 plaatsen van Provinciaal Senator aan de Katholieken toekomen, zij zouden uit gesloten blijven van dc mogelijkheid om ooit hun beurt te krijgen door opschui ving. Niemand zou het overigens als re delijk aanzien dat 2 standen een onver vreemdbaar recht zouden hebben op die zetels, terwijl de Boeren cr nooit voor in aanmerking kunnen komen. Wat is er nu gebeurd na de verkiezin gen van 1939? Er bleven 2 zetels van Provinciaal Se nator toe te kennen. In de vergadering van de Rechterzijde werd door de Boc- renvertegenwoordigers gevraagd, dat vol gens de overeenkomst indien de kandida tuur van M. Deponthieu niet meer zou gesteld worden, de tweede plaats aan hun groep zou toevertrouwd worden, er bij voegende dat, indien de uittredende Pro vinciale Senators opnieuw werden voor gesteld, zij niet verder zouden aandringen. Dat de Boeren het recht hadden de tweede plaats op te eischen getuigt ook de Heer Staes, Voorzitter van den Bur- gersgroep in den Provincieraad, waar hij schrijft in De Courantvan 22 April Dan hebben de Boeren terecht de toe passing gevraagd van het akkoord van 1929, volgens hetwelk er te werke moet gegaan worden, bij wijze van opschuiving in geval een mandataris kwam te verdwij nen. Na bespreking bleven de Christene Werklieden hardnekkig de tweede plaats opeischen, ook voor een nieuwen kan didaat. Dit niet onderhouden van de overeen komst met klaarblijkende miskenning van hun recht en de manier waarop het ge beurde, heeft de Boeren tegen de borst gestooten, en zij hebben besloten tegen hun gewoonte in, ditmaal voet bij stek te houden en het mogelijke te doen om de bestaande overeenkomst te doen na leven en hun recht te doen eerbiedigen. Er werd geen tweede vergadering van de Rechterzijde gehouden. Dan hebben de Boeren beroep gedaan op de K.V.V. en in een vergadering voor gezeten door den Heer Verbist uitdrukke- Wij hebben hiermee de ware toedracht laten kennen. De lezer kan nu oordeelcn. In het be lang der Partij is een verdere pennetwist ongewenscht. We verwachten enkel van de Katholieke Partij en van de K.V.V. dat we rechtvaardig zouden beoordeeld ea behandeld worden. A. RONSE. A. OUVIF.R, R. COI.PAERT. VAN H. SENATOR DESMEDT ontvangen we ook een schrijven waar hij ons onder meer zegt: «Tegen de kandidatuur van den Heer Van Coillie hebben mijne vrienden uit de Provincieraad noch ik zelf iets in te bren gen, integendeel wij steunen M. Van Coil lie waar het mogelijk is en onze houding in de Katholieke Vlaamsche Scnaatsgroep heeft zulks klaar bewezen. Indien de Landbouwgroep mijne kan didatuur heeft gesteld dan was dit als protest tegen het niet naleven van he. staande verbintenissen waarover wij itl K.V.V. duidelijk uitleg gaven en nog zul len geven. U schrijft ook nog: Een feit is en blijft, dat de Heer De Smedt naar Rexisten cn Liberalen geloopen is om hun stem te vragen en dat hij gekozen werd met me dehulp van 3 Liberale en twee Rexistische stemmen, anders was hij hij niet gekozen. Hetgeen Gij aldus een feit noemt is onjuist en onwaar van 't begin tot het einde Ik had dertien stemmen noodig om ge kozen te zijn en bekwam cr achttien. indien de Ilecrcn van de Liberale eti van de Rexistische groep mij persoonlijk kennen weet ik niet, maar nooit heb ik iemand van hen ontmoet of ermede ge sproken noch in deze aangelegenheid noch in andere. Het goed recht was langs onzen kant cn de sympathie voor de Landbouwgroep bestaat ook nog hier cn daar. Wat we verleden week over die zaak drukten, was ons als zeker medege deeld geweest. Heer Senator Desmedt logenstraft het; ive gelooven hem. Er is hier dus misverstand over de interpretatie van een vroeger gesloten akkoord. We betreuren dat zulke zaken niet onderling en in der minne kunnen vereffend worden. Zooals U alreeds werd bekend gemaakt, verplicht het Koninklijk Besluit van 22-12- 38, dat de Wet van 10-6-'37 op da uitbreiding der gezinsvergoedingen tot da werkgevers en niet-loontrekkenden heeft aangevuld, alle werkgevers, handelaars! ambachtslieden, vrije beroepen enz., als mede de werklieden en bedienden die een winkel of herberg hebben, zich te laten inschrijven bij een Onderlinge Kas. In het Staatsblad van 29 Maart 11. is een Koninklijk Besluit verschenen, waar bij bepaald ls, dat de periode voor vrije keuze van aansluiting op 1 Mei een einda zal nemen. Na dien datum zullen de on der de toepassing der wet vallende perso nen van rechtswege aangesloten worden bij de Onderlinge Hulpkas van den Staat of den Onderlingen Hulpdienst. Gehuwd of ongehuwd, kinderen ten las te of niet, de aansluiting is voor elkeen verplichtend. ER IS NIET AAN TE ONT KOMEN. Aarzel dus niet langer en wend U on middellijk tot de CHRISTELIJKE ON DERLINGE KAS VOOR GEZINSVER GOEDINGEN, Melr 24 te Antwerpen, of tot hare gewestelijke secretariaten of plaatselijke vertegenwoordigers om deze toe te laten bij het overmaken van den lijst der laatste aangeslotenen deze van U nog te kunnen noteeren.

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1939 | | pagina 2