Gewestelijke Prijskamp van Hoornvee ©p 23 Mei 3.5Ö0 fr. prijzen WEKT DE GAL VAN UWE LEVER OP- ieparache F@lklös*© Den eersten Mei REUZENT0MB01A k.a.j. - v.k.a.j. diamanten bruiloft LEUDA aangenaamste pastiei om te PURGEEREN. Croote Jaarlijksche TE ROESBRUGCB o# «VOORUITZICHT» - IEPER. AUGUSTE BONTE Gezichtkundige sic. Middenstandsbond inlichtingsbureel: RECHTBANK VAN IEPER ROUWBFRÏCHTEN iumiiiWiiiiHiiuiiiiiiiiiiiiiwiiiKiiiHiiiiHiiutmiiiiiiiiiiiiiiiuitiimHiwwiiBtun, DENTISTE VACANTIE Reizen in In de Puppen HUIS AIMÉ GRUWEZ 24 BOTERSTR. J P E P. CINEMA COLISEUM - IEPER HIJ WERKTE SLECHTS ACHT DAGEN OP VEERTIEN VERMAGEREN! WESTOUTER - ROODENBERG JAARLIJKSCHE BEDEVAART Vóór 1 October 1746 waren de feest dagen der Apostelen geboden heiligdagen, zoodat men alsdan verplicht was misse te hooren en zich te onthouden van sla- velijke werken. Den 1 Mei, feestdag van de Apostelen Filippus en Jacobus den Jongere, was hier te leper nog daarbij het patroonfeest der volders en der vinkeniers. Bij de saaivolders was er dien dag, ge woonlijk om 6 uur 's morgens, prijskamp voor de vinken. Toen te 7 uur de wed strijd geëindigd was, spoedden zij zich naar St Pieterskerk om misse te hooren en hingen intusschen hun vogelkooi bij het altaar. J. C. Apothekersdicnst. - ZonJagnist. Is neüen Zondag alleen open van 8 tot 12 uur. en vat. 1 tot 7 uur, de Apotheek SNOECK, Groote Markt. -co»- en ZIELMISSEN In S1NT-MAARTENS: Te 11 li uur voor Heer Maurice Gillis- Devos. In SINT-PIETERS: Te 8 'i ui.ir gezongen Mis voor Arthur Keninckx. In SINT-JACOBS: Tc 8 li uur voor Gustave Wenes huisvrouw. In SINT-NIKLAAS: Te 9 uur voor M. Marcel Soete, Statie straat. co» ST JACOBS... VIERT DE MEIMAAND We leven in onrustige tijden. De wereld is afgedwaald van de ééne en eeuwige Waarheid, die Kristus is. De wereld strui kelt in wanorde en ongerustheid, in haat er. verdeeldheid. Er is voor het mensch- dom geen uitkomst, tenzij in een terug keer tot de volle Waarheid, tot Kristus. Maria is Zijn Moeder. Nu is het hare maand. Zij wordt ook genoemd: De Ko ningin van Vrede. Gaat tot Haar. Ze is de machtigste aller Heiligen. Viert hare maand op een echt Kristelijke wijze. Versiert haar beeld in de huiskamer en komt zooveel mogelijk, dagelijks ter kerk. Er is gelegenheid tot mishooren eiken morgen om 6, 7, 7.30 uur. Eiken avond is er Lof ter eere van O. L. Vrouw om 7 uur. Hoe schoon ware het, indien elk huis gezin van gansch de parochie, iedcren dag. door ten minste één lid in een der goddelijke diensten vertegenwoordigd wa re. O. L. Vrouw zou er U voor zegenen. IRSSREBXaXCSiaasaBS&SZ^SZZTlvs? jZ233:2S?3!I9F28aa353BB3SaS2t Bijvoegsel aan De Ilailevan 30-4-39. 1 ANTWOORD AAN M. MISSIAEN Sedert hij Volksvertegenwoordiger uit is, benut M. Missiaen zijn vrijen tijd om historie te schrijven... op zijn manier. Het valt hem hard te moeten bekennen dat hij van rechtswege de Commissie van den Openbaren Onderstand heeft moeten verlaten. De kwestie van den voorrang wordt uitdrukkelijk gesteld en opgelost in de ministerieele omzendbrieven van 16 Maart 1927 en 16 Juli 1932 (Ministerie van Jus titie). En daar M. Missiaen, ondanks al zijn pretentie, aan de wetten onderwor pen is gelijk iedereen in België, had hij te kiezen, hij alleen en niet de Heeren Lemahieu noch Notebaert tusschen zijn mandaat van gemeenteraadslid en zijn lidmaatschap van de C. O. O. Op den gestelden termijn heeft hij het niet gedaan, en daarom heeft hij opge houden deel uit te maken van de Onder standscommissie. Is hij er later opnieuw in gekomen, dan. is het uitsluitend ten gevolge van het afsterven van den Heer Schepen Le mahieu. Dit alles, met de weerlegging van de argumenten ingebracht door M. Missiaen, wordt uiteengezet in uitvoerige beraad slagingen van de Bestendige Deputatie van 17 Februari 1939, medegedeeld door den Heer Gouverneur van West-Vlaan deren. Hieronder geven wij den tekst van die afdoende beraadslaging: 1" Afdeeling; Nr 865/268 L. De Bestendige Deputatie van den Provincialen Raad, Overwegende dat, vóór 1 Januari 1939, twee gemeenteraadsleden in de Onder standscommissie te leper zetelden, nl. de H. Lemahieu C., die de beide hoedanig heden van Gemeenteraadslid en van lid der Onderstandscommissie bezat bij de verkiezing van 16 October 1938, en de Heer Notebaert A., eenerzijds titelvoerend lid der Commissie geworden op 13 Maart 1937 en anderzijds op 7 November 1938 tot titelvoerend gemeenteraadslid aan gesteld; Overwegende dat, vanaf 1 Januari 1939, datum waarop het mandaat der Gemeen teraadsleden, op 16 October 1938 ver kozen, een aanvang nam, drie Gemeen teraadsleden van dezelfde Commissie deel uitmaken; Gelet op artikel 18 van de wet van 10 Maart 1925, waaruit volgt dat er ts leper slechts twee personen het mandaat van Gemeenteraadslid en het lidmaat schap der Commissie mogen cumuleeren; Gezien het aangeteekend schrijven, in gevolge art. 72 van de gemeeentekieswet, bij analogie op de Onderstandscommissie toepasselijk, op 26 Januari 1939 gezon den door de HH. Voorzitter en Secretaris der Onderstandscommissie te leper aan den Heer Misisaen Edgar, ten einde hem uit te noodigen ontslag te nemen, hetzij als lid der Commissie, hetzij als Ge meenteraadslid; Gezien liet bezwaarschrift, op 1 Fe bruari 1939 door dén Heer Missiaen bij den Heer Gouverneur ingediend; Overwegende dat dé twee overige Com missieleden, die tevens zooals thans de H. Missiaen, van den Gemeenteraad deel uitmaken, nl. de HH. Lemahieu en Note baert, voorrang hebben op den Heer Mis siaen, vermits zij, vóór dezen laatste, 't is te zeggen reeds vóór 1 Januari 1939, ter- zelfdertijd deel uitmaakten van de Com missie en van den Gemeenteraad en dat zij op 16 October 1938 als Gemeenteraads leden herkozen werden; Overwegende dat deze voorrang ten duidelijkste was gesteld geworden in de omzendbrieven van den Heer Minister van Justitie van 16 Maart 1927 en 30 November 1932; Overwegende dat de Heer Missiaen ten onrechte art. 11 van de wet van 10 Maart 1925 inroept, vermits dit artikel hier niet toepasselijk is; dat inderdaad op bedoeld artikel alleen zou kunnen gesteund wor den om de uitschakeling te regelen van de boventallige Gemeenteraadsleden in den schoot der Commisie van Openbaren Onderstand, eenerzijds bij de zesjaar- lijksche benoemingen van de leden dezer Commissie en anderzijds wanneer, ten gevolge eener Gemeentverkiezing, twee of meer Commissieleden op hetzelfde oogenblik lid van den Gemeenteraad worden, en de verhouding door artikel 18 der voormelde wet voorzien, verbroken werd; dat derhalve artikel 11 in het ge val van den Heer Notebaert en den Heer Missiaen, niet dient ingeroepen, omdat er van een gelijktijdige intrede van de beide Commissieleden in den Gemeenteraad geen spraak is, vermits, zooals hooger gezegd, het Commissielid Notebaert op 7 November 1938 lid is geworden van den vorigen Gemeenteraad vóór dat het man daat van den H. Missiaen in den nieuwen Gemeenteraad, in welken ook de H. No tebaert overigens herkozen werd, op 1 Januari 1939 een aanvang kon nemen; Gelet op artikel 18 van de wet van 10 Maart 1925 op de Onderstandscommis sie en op de artikelen 72, 73 en 75 van de Gemeentekieswet, bij analogie toepas selijk op de Onderstandscommissies, over eenkomstig den omzendbrief van tien H. Minister van Justitie, dd. 16 Mei 1927; Gezien de stukken van het dossier; Gehoord in zijn verslag den H. B. Ver meulen, lid van ons College; BESLUIT: Art 1. Het bezwaar van den Heer Missiaen tegen de uitnoodiging, hem door den Voorzitter en Secretaris der Onder standscommissie te leper, op 26 Januari 1933, toegezonden ten einde ontslag te nemen hetzij als lid der Commissie, hetzij als Gemeenteraadslid, wordt als onge grond afgewezen. Art 2. De H. Missiaen wordt, over eenkomstig artikel 72 van de Gemeente- kieswet, beschouwd als hebbende opge houden van de Onderstandscommissie te leper deel uit te maken, aangezien hij, binnen de veertien dagen na de boven gemelde uitnoodiging niet afgezien heeft van zijn mandaat ais Gemeenteraadslid. Art. 3. Afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan den Heer Voor zitter der Onderstandscommissie të leper en aan den H. Missiaen te leper. Gedaan te Brugge, in openbare zitting van 17 Februari 1939. Tegenwoordig de HH. Baels, Gouv meur-Voorzitter; Van den Berghe, d'Ar:ois, Olivier, Vermeulen, Bulckaert, Van den Bussche, leden; Lom- mez, provinciale griffier. Dc Provinciale Griffier, I (g.) A. LOMMEZ. De Gouvcrneur-Vocrzitter, (g.) H. BAELS. ^U0IIIMW«ilWlliaMlBllfiBB3IMaiIMM«lllllfl;lCnMllia'lllKiliiaUHUlli?^ H ter bevordering van de godsdien- stige en zedelijke opleiding der ar- H beidersjeugd, verspreid over gansch 6 het Arrondissement leper. HET SPEL VAN O. L. VROUW VAN TIIUYNE Het zal een verheugende gebeurtenis zijn, dat, ter gelegenheid der Missieweek (16-23 Juli a.s.), op de speelplaats van St Vincentluscollegé. in zang en spel wordt uitgebeeld het spel van O. L. Vrouw van Thuyne. M. Bert Van Hees heeft, op een his torischen achtergrond, en aangepast aan de eischen van Massatooneel, in een paar bedrijven het oude leper heropgeroepen: zijn strijd om zijn vrijheid en zijn trouw aan den Paus van Rome en zijn kinder lijk vertrouwen in de Patronesse der Stad, O. L. Vrouw van Thuyne. De Engelschen vielen Vlaanderen bin r.en, in 't jaar 1383, en veroverden heel het Kustgebied, geholpen door de Gen tenaars. Reeds waren Poperinge en Mee- sen in hunne macht; leper vocht voor zijne vrijheid en zijne onafhankelijkheid, en bleef trouw aan den Paus van Rome; zij wilden wel in den strijd gesteund worden door Philip de Schoone, Koning van Frankrijk en leenheer van Vlaan deren, maar daarom erkenden zij niet den tegenpaus (Clemens) te Avignon, die toch door Philip gesteund werd. Hoort den aanhef of proloog: Plots ging de droeve maar door 't land, bevestigd door een afgezant, dat zijn Majesteit Philip de Schoone Clemens schonk de Pausenkrone: en dat leper dies hem eerbied schuldig zij Weer bracht de tijd, nieuwe strijd, om vreê eu onafhankelijkheid. Doch leper vocht zich vrij en bleef getrouwe den Paus van Rome en Ons-Lieve-Vrouwe! Geen macht die haar ijver kon toornen, geen oorlog niet, noch diepste rouwe! De tekst, die breed-opgevat is en beeld rijk, ligt daar als een grootsch plan dat op de uitvoering wacht. Het zal inspanning vragen, cn durf, en talent. Maar gaarne zullen velen zich elke inspanning getroosten om het groot- sche verleden met zijn tragiek van strijd, oorlog en middeleeuwsche-enidemiën, en daarboven zijn kinderlijk geloof, te doen herleven voor een paar uren in rebaar en zang, tot een genoegen voor de toeschouwers en tot een vroom herden ken. En nu... aan 't werk! Het moet de gebeurtenis worden van dezen Zomer. PRIESTERWIJDING Onze stadsgenoot E. Pater Michiel De Rco, der Missionarissen van Afrika (Wit te Paters), wordt priester gewijd, op Zondag 33 April, te Heverlee, in de kapel oer Missionarissen van Afrika. Zijn plechtige Eeremis zal hij opdragen op Dinsdag 11 Juli, te 10 d uur, in de parochiale kerk van St Jacobs. Wij bieden onze welgemeende geluk- wenschen aan den jongen priester-mis sionaris, alsook aan zijn achtbare ouders, Mijnheer en Mevrouw Victor De Roo- Couilcit (Meenensteenweg, 96). Donderdag vierden de echtelingen Hen ri Flepts-FIoo hun diamanten bruiloft in intiemen familiekring. Henri Flepts werd geboren te leper, den 19 September 1857 cn zijne huisvrouw Maric Floo, te Voormezele-bij-Ieper, den 28 November lb52. Zij stapten in het huwelijksbootje den 13 April 1879, zoodat het verleden week zestig jaren was dat beiden elkan der trouw beloofden. Daar de echtgenoot niet meer best te been is, kon hij geen dankzeggingsmis bijwonen, alsook geene ontvangst ten stadhuize plaats hebben. De Jubilarissen werden echter niet vergeten. Burgemees ter J. Vanderghote ging hen ten huize geiukwensclien en bloemen aanbieden. Ook talrijke vrienden en kennissen kwa men hen bezoeken. Henri Flepts was in zijn jongen tijd hovenier en zijne huis vrouw Maria Floo wist hem in zijn be drijf te helpen en bij te staan. Uit hun huwelijk werden acht kinders geboren, 3 jongens en 5 meisjes, zoodat de Jubila rissen duchtig hebben mogen werken om de twee eindjes van het jaar aan elkaar te knoopen; doch door hunnen noesten arbeid hebben zij hunne kinders een goed bestaan gegeven. De brave ouderlingen tellen reeds 16 kleinkinders en 4 achter- kleinkinders, zoodat op deze feestviering 4 geslachten vertegenwoordigd waren. We wenschen de Jubilarissen nog vele en gelukkige jaren te midden hunner talrijke nakomelingen. —co» Te verkrijgen: Apotheek LEURIDAN Bertenpl. 8 Poperinge. VLAAMSCHE TOERISTENBOND TAK IEP ER Zondag 30 April, te 11 uur *s morgens, wordt een bezoek gebracht aan het ate lier van den beeldhouwer De Raedt. Daar deze kunstenaar nu juist bezig is met de beeldengroepen ce maken van de Visch- poort, is dit bezoek dubbel Interessant. Daar het aantal deelnemers strikt be perkt is, gellev» men een deelnemings- kaart te koxnen afhalen bij den vertegen woordiger, tegen 1 fr. voor algemecne kosten, liefst tusschen 6 en 8 u. 's avonds. Zondag 14 Mei rijdt de speciale trein naar Rouen. De juiste deelnemingsprijs wordt volgende week medegedeeld. Houdt van nu af reeds den dag vrij. Let wel: 14 Mei en niet 7 Mei, zcoals eerst aan gekondigd. vang en tot de kosten, voorwaardelijkbetichte vrij en verklaarzich cnbe- gedurende 5 jaar uitgenomen voor wat voegd voor wat de burgerlijke eisch be- I de kosten betreft. j trof. De Heer Gruwez, in beroep gegaan Vrijspraak. Lippenoo Emiel, van zijnde, wordt het vonnis waartegen be- Gits, is beticht van zich aldaar pliehtls roep vernietigd. De rechtbank veroordeelt gemaakt te hebben aan aanranding op Debruyne tot 175 fr. boete of 3 dagen de eerbaarheid op den persoon van de gevang en tot de kosten, zonder voor- WERKLIEDEN en MIDDENSTANDERS Zoekt uw profijt en werst voor uitziende, verzekert U tegen: ZIEKTE. INVALIDITEIT, STERFTE. Bij den Arrondissementsfamilieziekenbond IN EX UIT DE GEMEENTERAAD Men zal zich herinneren dat, vijf maan den geleden. Heer Hilaire Verbeke, Natio nalist, ontslag nam als Gemeenteraads lid. Hij werd opgevolgd en vervangen door Heer Antoon Notebaert, die tevens lid was van de Commissie van den Open baren Onderstand. In den nieuwen Gemeenteraad werd Heer Antcon Notebaert verkozen als tweede kandidaat van de Nationalisten. Wij vernemen dat hij nu zijn ontslag indiende, zijn plaatsvervanger is Heer Jules Capoen, landbouwer, die reeds vroe ger gezeteld heeft in den Gemeenteraad. Heer Antoon Notebaert is en blijft lid der Commissie van den Openbaren On derstand. I3ESBES33SE231 IEPERSCHE FOTOCLUB Op Woensdag 3 Mei 1339, te 20 uur, in het Hotel ExcelsiorGroote Markt te leper Beelden-Kritiek van film uit goe de en slechte opnamen Wij richten een warmen oproep tot onze leden deze leerrijke voordracht bij te wonen. Cursus voor nieuwelingen. De cur sus voor nieuwelingen, waarvan de in richting reeds vroeger werd aangekon digd, zal gegeven worden op den 2" en 4° Zaterdag van iedere maand, te begin nen met 15 Mei e.k. De lessen worden gegeven In het lo kaal van de club, Hotel Excelsior Groote Markt, telkens van 18 tct 19 uur, en zullen grootendeels van praktischen aard zijn, om eenleder die belang stelt in de fotografie er toe te brengen van af de eerste les betere foto's te bekomen. Deze lessen zijn gansch kosteloos en niet leden zijn vooral welkom. HET BESTUUR. DE STUERSSTRAAT, 27, IEPER Brillen - Glazen in al!e modellen Kosteloos onder zoek der oogtn Trouw Bediend BRAND TIJDIG DOOR GEBUREN GEBLU3CHT Donderdag avond, te 18 uur, Is brand ontstaan te leper in de herberg, uitge baat door Velghe Arthur, aan den hoek der Tegel- en Ieperleestraten, tusschen twee schoorsteenen. Door hevigen wind aangewakkerd, sloegen de vlammen wel dra door het dak. De politie en brand weer werden opgebeld. Eenige geburen begonnen inmiddels de bluschwerken en konden door hun moedig optreden het vuur bestrijden. Alhoewel de pompiers vlug ter plaats waren, mochten ze on- verrichterzake naar het Arsenaal terug keeren. Een macht van volk verdrong zich spoedig ter plaats, bij zooverre dat er een ordedienst diende te worden inge richt. Geen erge schade werd aangericht. IEPER OMLIGGENDE §e Sekr. Lange Torhoutstraat 13, IEPER Sociale Wetten Leerlingensekretariaat 1 Inlichtingen van fiskalen aard 1 Ambachtswerktuigen Patronendienst lil Onderhoudsgeld niet betaald. Ver- meersch Henri, van Westroozebeke, was veroordeeld geweest om een onderhouds- geld te betalen aan zijne vrouw. Hij had I LT 7*Koloniën en had aan Callens brieven ge- nagelaten zulks te doen. De rechtbank veroordeelt hem uit dien hoofde tot 8 dagen gevang en 350 fr. boete of 15 dagen gevang en tot de kosten, zonder voor waarde. Rijwiel gestolen. Cocquit Cyriel, van Dranouter, ls beticht van op 5 Januari 11. te leper het rijwiel gestolen te hebben van Arthur Donche, die het had laten staan aan het huis van den behanger D'Hellem op den Dikkebuschsteenweg. toend door hem zelf opgemaakt en ge- teekend zoogezegd door een directeur- generaal. Ondertusschen had Hutse zich eene totale som van 1150 fr. door zijn slachtoffer doen ter hand stellen. Doch van de zaak kwam niets en klacht werd ingediend. Het geld werd niet terugge geven. De rechtbank veroordeelt Hutse voor de feiten A., B. en C., die zich men gelen, tot 2 maanden gevang en 350 fr. 14-jarige V. A. Op vraag van den Heer Prokureur des Konings wordt deze zaak met gesloten deuren behandeld. Na ver hoor der getuigen bekomt de betichte vrijspraak zonder kosten, daar het felt j de kosten, niet genoegzaam bewezen is. Misbruik van vertrouwen. Hutse Gasten, nu landmeter te leper, haf vroe ger in Congo verbleven, en was alhier in betrekking gekomen met Callens Jerome, van Wevelgem, die gaarne naar Congo vertrokken had. Hutse had om formulie ren geschreven naar het Ministerie van waarde en veroordeelt hem om te be talen aan de burgsriijke nartij, wegens schade aan auto 2911,10 fr. en wegens derving van den auto tot 250 fr. en tot IEPER. geboren tt - j..„v.» i boete of 15 dagen gevang, zonder voor- Het rijwiel, waarvan de dynamo en U=ht waarde> also0ktot de kosten, waarvoor de lijfsdwang bepaald wordt op 15 dagen. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN Zonder calomel en's morgens zult gij monter en frissh uit bet bed springen. De lever moet eiken dag één liter gal in de ingewanden uitstorten.„Wanneer de gal niet vrij toevloeit, kan uw voedsel niet verteren; het bederft. Kwade gas sen doen uw lichaam zwellen; U lijdt aan verstopping. Uw organisme wordt vergiftigd en U is zwaarmoedig en ter neergeslagen. U wordt een zwartkijker. Een laxeermiddel is een noodhulp. Een gedwongen stoelgang bereikt het doel niet. Alleen de KLEINE CARTERS PILLEN voor de LEVER kunnen het vrij toevloeien van de gal verzekeren, wat U er weer bovenop zal helpen. Kct zijn zachte plantenuittreksels, die wer kelijk op verrassende wijze het toe vloeien van de gal bevorderen. Eisclit de Kleine Carters Pillen voor de Lever. In alle apotheken fr. 12.50. KARNAVALSTOET TE IEPER Alle beste krachten zijn ingespannen om dit schoon feest uitermate te doen lukken en veel volk naar stad aan t: lokken ten bate van kleine nering. Geen moeite is gespaard van wegens het Komiteit. Ook mag men verzekeren dat de Stoet zai prachtig wezen. De Reus van den IJzer komt bezoek brengen aan zijn beste vriend Goliath, dit alleen is reeds van groeten bijval ver zekerd. Groote en prachtige Groepen komen af uit Kortrijk, Heule, Oostende, Hamme, Lokeren enz... en niet vergeten de Gilles van Aalst. leper geeft ons de Schotten, de Lustige Vrienden (Vliegers) in nieuwe kleedij, onzen sympathieken Goliath met volle dige Groep, t.t.z.Kabouters, Reuzemeis jes en Muziek (mannen van 't jaar 1830). Steunt ons werk, voor volk en nering. 's Avonds Kunstavond in den Stads schouwburg door eene Maatschappij uit Heule. PRACHTIGE PRIJZEN: Slaapkamer Naaimachien - Waschmachien g= Fietsen - Clubzetel - enz. enz. ter waarde van tienduizend frank, p Prijs per lot: 1 fr. jg TREKKING: MAAND JUNI 1939. I Het Tandheelkundig Kabinet van MAD. VANDENDRIESSCHE 7, de Stuersstr., IEPER - Tel. 311 IS OPEN den DONDERDAG, VRIJ DAG en ZATERDAG van iedere week. Bijzonderheid van Kunstgebitten. IEPERSCHE HANDELSFOOR '39 TOMBOLA PRIJZEN TOEGEKEND AAN DE PLAATSVERVANGENDE NUMMERS Hieronder volgt de lijst der niet af gehaalde prijzen, die thans, gezien de termijn aan de eerste prijswinnaars ge geven, verstreken is, aan de met dit doel uitgelote plaatsvervangende nummers toegekend worden. Dat ai de personen, die de Kandelsfoor bezochten, dus nog eens goed hunne tombolabriel'jes bekij ken. Het is de laatste kans die hun ge boden wordt. De gelukkige winnaars mogen hunne prijzen afhalen op Zaterdag 29 en Zon dag 30 April, van 10 tot 12 uur, ter her berg De TrompetGrocte Markt Ko ning Albert. 4332 11539 2980 9334 12137 12045 7938 12442 6356 7376 6513 4337 2016 5392 13050 4300 4983 12778 9927 2318 2921 5295 9518 10210 6624 13021 672 2103 3472 7717 12855 13244 8788 1290 11102 2374 1443 9795 7C33 2077 4876 12985 6925 2512 10733 12876 6012 8823 10840 626 3494 4034 12053 8832 10753 447G 12325 2218 9403 13144 -co»- FINDEXAMEN WIJ vernemen dat onze stadsgenoot, Heer Albert Butein, zijn eindexamen van Ontvanger der Registratie en Domeinen met onderscheiding komt af te leggen. Ter gelegenheid dezer onderscheiding bieden wij de betuiging onzer beste ge- lükwenschen aan. v AUTO-CAR LOURDES, 9 dagen, langs Lisieux, Bor deaux, Biarritz, Rocamadour, Parijs, enz. aan de zeer genadige prijs van 950 fr., alles inbegrepen, hotels le rang. ZWITSERLAND, 9 dagen, Verdun, Zu- rich, Lucerne, Küssnacht, Rigi, Interla ken, Jüngfrau, Berne, Genève, enz. Bui tengewone prijs 1195 fr. Hotels 1° rang. Uitgebreid programma dezer reizen wordt op aanvraag gezonden en dit zonder ver bintenis. G. VERLEYE, Tel. 353. Kortrijkitw. 31. Inge'muniter. GEVONDEN: Rambour Emerence, Rijselstraat 43, paar gebreide vrouwenhandschoenen in grove sayette. Verheye Albert, Bruggesteenweg, 44, gou den oorring versierd met wit steentje. X., Easculestraat, huissleutel. Bulckaen Alfred, Kiekenmarkt, 1, sleutel van verzekeringsslot. X., wit rechter kinderhandschoentje. Agent Delanghe, blikken doozen achter gelaten op de Markt. Logle Charles, Dikkebuschsteenweg, 197, rijwielplaat Nr 427.193. Duthoo Michel, Meenensteenweg, 32, bruine alpenmuts. VERLOREN: Vandenberghe Gerard, Statiestraat, 23, gouden mansring met initialen G. J., terug te bezorgen tegen goede belooning. Vandermeersch Daniel, Réntnge, Peper straat ,7, bij het huis de "Kleine Winst», een nieuwe in wit papier verpakt. Goudenhooft Roger, scholier, Dikkebusch steenweg 170, een donker blauwe alpen muts. Vanderschelde Robert, handelaar, Malou- laan, 11, drie sleuteltjes gehecht aan zilveren ketting je. Juffr. Garreyn Irma, Komensteenweg, haar gouden armband. Moden-artikelen in 't Groot Kleerstoffcn Witgoed, Merceriën, Sajetten, enz. Specialiteit van Gordijnen en gemaakte Stoors. Fourrure.o - Herstellingen. dicht bij de Halle Tel. 6a Erge paardenstamp. De genaamde Ömer Verhoest, gehuwd en vader van een kind, was Vrijdag 21n dezer, 's na middags, werkzaam op de hoeve van land bouwer Van Hecke, op het gehucht Fre- zenberg, Vlamertmgesteenweg gelegen. Toen hij zich naar den stal begaf om er een en ander te verrichten, werd er een paard schichtig. Omer Verhoest, die zich achter het dier bevond, kreeg een ge weldigen stamp in den rug, zoodat hij neerzeeg. De landbouwer, die in den stal aanwezig was toen het ongeval plaats had, kon den jongen man uit zijn nete- ligen toestand bevrijden. Dr Vandenbus- sche, uit leper, aanstonds ontboden, dien de de eerste zorgen toe. DiiXssigaafcaiasiaaüiR&xaiaaasiEsasa Naam.ooze Vennootschap Chr. Volkshuis, St Jacousstr., 30. leL 376. Gezien tie Con._rmaanden worden de vertooningen van Cinema Coliseum voorloopig geschorst. lassBaasseaaaBssasssi^sisHaass BORSTBALSEM A. KESTELIJN verzacht na den eersten dag en ge neest volkomen hoest, griep, bron- chiet en alle ziekten der luchtpijpen én van den borst. Te verkrijgen: Apotheek KESTELYN- DEGRAEVE, Gaslhuisstr., 14, Poperinge. iBCttBaBSussataaaBaiaaaBBSBas!» TER OORZAAK EENER PIJNLIJKE SC1AT1KA Een mijnwerker leed aan sciatika. Acht dagen op veertien moest hij alle werk la ten, zoodanig was hij door de pijnen ver- 'amd'. Zooals wel 1c begrijpen was, was zijne vrouw hierdoor erg bedroefd, en kreeg zij liet gelukkig gedacht hem de Kruschen Salts te doen beproeven. De uitslagen waren uitmuntend, zoo schrijft zij. Sedert meer dan een jaar nemen wij eiken morgén onze kleine dagclijksche dosiscn mijn man lijdt niet meer. Se dertdien heeft hij zijn werk geen enkelen dag meer moeten laten.» Mad. M... De sciatika, gelijk alle andere arthitick- pïjnen, heeft zijn oorsprong in de slechte werking der uitdrijvingsorganen die dc urische giften toelaten liet gestel te over weldigen. Kruschen, door den lever, de nieren en de ingewanden te prikkelen, heeft U spoedig ontlast van dit gevaarlijk urisch zuur. Uwe pijnen houden op om niet meer weer te komen. Kruschen Salts, in alle apothekenflcschjes aan 7 fr., 12,75 fr. en 22 fr. door betichte vernield waren geweest, werd op den openbaren weg teruggevon den. De rechtbank veroordeelt den be tichte, die altijd loochent, alhoewel uit het gedane onderzoek blijkt dat hij niet rechtzinnig was, werd voor het feit A. tot 15 dagen gevang en 350 fr. boete of 15 dagen gevang veroordeeld, alsook voor het feit B. tot 140 fr. boete of 8 dagen gevang en tot de kosten, zonder voor waarde. Smaad. Wybou Olga, van St Jan, is beticht van zich op 24 Januari 11. te St Juliaan (Langemark) plichtig gemaakt te hebben aan smaad jegens den veld wachter Marechal Jules. De rechtbank veroordeelt de betichte, bij verstek, tot 350 fr. boete of 15 dagen gevang en tot de kosten, zonder voorwaarde. Water te veel. Ghesquière Zelie, van Komen, werd op 19 November 1938 be vonden botermelk te verkoopen welke bij ontleding bleek 30 te veel water in te houden. De rechtbank veroordeelt de be tichte voor de feiten A. en B., die zich mengelen, met aanneming van verzach tende omstandigheden, tot 182 fr. boete of 8 dagen gevang en tot de kosten, vooi waardelijk gedurende 5 jaar, uitgenomen voor wat de kosten betreft. Smokkelwaar. Derycke Jerome en Dumoulin Marcel, beiden van Kemmel, werden op 28 Maart 11. door den briga dier der douanen Kamiel Mervielde en de aangestelde Lefever Gaston, aan de Romarin, te Nieuwkerke per rijwiel be vonden, dragende in daartoe geschikte rugzakken 13 flesschen likeuren en 2 fles- schen schuimwijn door hen uit Frankrijk binnengesmokkeld. Toen de smokkelaars de douaniers bemerkten, wilden zij de vlucht nemen. De brigadier loste hierop drie schoten in de lucht, waarna de 2 mannen hunne rijwielen lieten vallen, alsook de zakken met de flesschen. De douaniers zetten hunne achtervolging voort en gelukten erin de smokkelaars aan te houden, die bekentenissen afleg den. De rijwielen en de gesmokkelde drank werden aangeslagen. De 2 betich ten. die aangehouden zijn, staan terecht voor smokkelen en voor dienstweigering. De rechtbank veroordeelt de 2 betichten wegens smokkelen elk tot 4 maanden ge vang en solidairlijk tot het betalen eener boete van 6061 fr. zijnde 10 maal het bedrag der geslonken rechten en tót het betalen dier rechten, 't zij 606,10 fr. of tot eene vervangende gevangenisstraf van 1 maand ieder. Wegens dienstweige ring worden zij elk veroordeeld tot 1000 fr. boete of 15 dagen gevang en daarbij de kesten volgens taks. De aan geslagen drank en rijwielen worden ver beurd verklaard. Te veel water. Bossuyt Irma, van Geluwe, was bevonden geweest boter melk te verkoopen, welke bij ontleding te veel water bleek in te houden. Ce rechtbank veroordeelt de betichte tot 210 fr. boete of 10 dagen gevang en de kosten, zonder voorwaarde. Afstempeling van de werkloosheids- kaart. Couvreur Hector, werklooze te Gits, is beticht zijne kaart te hebben laten afstempelen, alhoewel hij zekere landwerken uitvoerde. De rechtbank ver oordeelt den betichte uit dien hoofde tot 182 fr. boete of 8 dagen gevang en tot de kosten, voorwaardelijk gedurende 5 jaar, uitgenomen voor wat de kosten be treft. Geen onderhoudsgeld betaald. Vlie- ghe Arthur, van Waasten, was veroor deeld geweest tct het betalen van een onderhoudsgeld aan zijne vrouw. Sedert meer dan drie maanden had hij zulks echter niet gedaan en weet niets bijzon ders ter zijner verdediging in te brengen. De rechtbank veroordeelt den betichte uit dien hoofde tot 8 dagen gevang en 350 fr. boete of 15 dagen gevang en tot de kosten, zonder voorwaarde. Zedenkwetsende feiten. Braem Diana en Breyne Etienne, beiden van Meesen, staan wegens zedenkwetsende feiten, op verschillende stonden, te recht. Op vraag van den Heer Prokureur des Konings wordt deze zaak met gesloten deuren be handeld. Voor de feiten ten hunnen laste weerhouden, veroordeelt de rechtbank beide betichten elk tot 6 maal 182 fr. boete of elk 6 maal 8 dagen gevang en tot elk de helft der kosten, voorwaarde lijk gedurende 5 jaar voor Diana Braem alleen. Slagen, beleedigingen. Deman Maria, Plancke Leonie en haar dochter Lahousse Maria, allen van Bikschote. zijn beticht van zich op 19 Januari 11. aldaar plichtig gemaak te hebben: Deman Maria aan slagen jegens Plancke Leonie, deze en hare dochter aan beleedigingen jegens Deman Maria. De rechtbank veroor deelt Deman Maria voor het feit A. tot 175 fr. boete of 3 dagen gevang; Plancke Leonie en hare dochter, wegens beleedi gingen, elk tot 70 fr. boete of 2 dagen, voorwaardelijk gedurende 1 jaar voor al de betichten. Dronkemanskuren. Steyaert Maurits, van Westroozebeke, is beticht van dron ken zijnde, te midden de straat te heb ben gewaterd, alhoewel er daar per sonen moesten voorbij trekken. De recht bank veroordeelt den betichte voor het feit A. tot 175 fr. boete of 3 dagen ge vang; voor het feit B. tot 105 fr. boete of 3 dagen gevang en tot de kosten, zon der voorwaarde. Vrijspraak. Noliet Maurice, van Zuidschote, werd op 19 Februari 11. door den boschwachter betrapt op een troep spreeuwen schietend. De verdediger doet aan de rechtbank opmerken dat ver schillende rechtbanken en zelfs het be roepshof geoordeeld hebben dat spreeu wen niet als wild konden aanzien worden. Hij vraagt de vrijspraak voor zijn kliënt. De rechtbank, hierop ingaande, verzendt den betichte van het vervolg zonder kosten. Smokkelwaar. Hollcvoet Julien, van Oostende, die in Oogst 1938 te Loker een kleine revolver binnengesmokkeld had, wordt veroordeeld tot 4 maanden gevang en tct eene boete van 50 fr., zijnde 10 maal het bedrag van het geslonken recht of tot 8 dagen gevang en tot de kesten, zonder voorwaarde. Het aangeslagen wa pen wordt verbeurd verklaard. Afstempeling zijner werkloosheidskecrt. Waltermaertens Hector, van Gits, stond terecht wegens ongeoorloofde af stempeling zijner kaart op 4 November 1938. Hij was aan het werk ln den sui- kerijoogst en liet zijne kaart afstem pelen. De rechtbank veroordeelt den be tichte tot 182 fr. boete of 8 dagen ge- Verkeersongeval. De rechtbank heef uitspraak gedaan in de zaak ten laste van Vandevijvere Gerard, van Rumbeke, verantwoordelijk dader van een ver keersongeval te Zonnebeke aan rie Nieu we Leuteop 28 November 1938. De- maerel Anna, vrouw Clinckemalie, die nogal erg gekwetst werd en 31 dagen werkonbekwaamheid onderging, stelt zich als burgerlijke partij aan en vraagt een totale som van 8.052,70 fr. schadevergoe ding. Haar echtgenoot vraagt 4460 fr. schadevergoeding, waarvan 1460 fr. we gens schade aan den auto. De recht bank veroordeelt den betichte tot 210 fr. boete of 10 dagen gevang en tot de kos ten, zonder voorwaarde. Aan de burger lijke partij Demaerel Anna moet hij eene totale som van 42.822 fr. betalen en aan I den echtgenoot Clinckemalie Albert de som van 2460 fr. en de kosten hunner aanstelling. Aanrijding. Keygnaert Roger, van Poperinge, is beticht van op 29 Juni 1938 zwaar letsel toegebracht te hebben aan I Cauwera Jonas, die op de baan van Pope ringe aan het werk was, voor rekening van den aannemer Mahieu, van leper. De betichte kwam per rijwiel afgereden en botste op Cauwera, die ten gevolge der bekomen verwondingen 27 dagen werk onbekwaamheid onderging. Cauwera stelt zich als burgerlijke partij aan om be taling te bekomen van hetgeen hij aan vergoeding te weinig ontvangen had. De rechtbank veroordeelt den betichte voor de feiten A., B. en C., die zich men gelen, tot 175 fr. boete of 3 dagen gevang, voorwaardelijk gedurende 1 jaar. Aan de burgerlijke partij moet hij 692,30 fr. be talen, waarvan 500 fr. wegens zijne smart, alsook de kosten der aanstelling. Vader Keignaert Oscar is burgerlijk verant woordelijk gesteld voor de schadever goeding en de kosten. Verkeersongeval. De rechtbank heeft uitspraak gedaan in het burgerlijk ge ding ingespannen door de student De- coninck tegen Grysolle Valeer, van Kem mel, die als verantwoordelijke dader van een verkeersongeval te leper veroordeeld was geweest. De rechtbank veroordeelt den betichte om te betalen aan de bur gerlijke partij de som van 25.000 fr. en de rechterlijke interesten, alsook de kos ten. De lijfsdwang wordt bepaald op 1 maand. Aanrijding. Galloo Albert, van Ge- luwe, is beticht van aldaar op 7 Novem ber 1938, rond 16.45 uur, met zijn auto bus de driewielkar aangereden te hebben gevoerd door den 18-jarigen Degryze An- dré, die zeer erge verwondingen opliep en nu nog niet ten volle hersteld is. De gryze Albert stelt zich als burgerlijke partij aan en vraagt 1 millioen frank schadevergoeding, in afwachting van de eindbeslissing van de rechtbank was een voorschot gevraagd van 50.000 fr. De rechtbank veroordeelt den betichte tot 182 fr. boete of 8 dagen gevang en tct de kosten, zonder voorwaarde. Aan de burgerlijke partij moet hij betalen de som van 14.012,50 fr. voor reeds betaalde kos ten en daarbij een voorschot van 5.000 fr. Degryze André zal aan een geneeskundig onderzoek onderworpen worden tot vast stelling van den graad van blijvende werkonbekwaamheid waarvan hij aan gedaan blijven zal. Verkeersongeval. Debruyne Emiie, van leper, werd voor de politierechtbank gedaagd op 14 Maart 11. als verantwoor delijke dader van een verkeersongeval aan de Capucienenstraat alhier, op 5 No vember 1938. De betichte, die per rijwiel was, had tengevolge van zeker maneuver oorzaak geewest dat de autovoerder Das- sonville, in dienst van den Heer Gruwez Ed., om een zwaar ongeluk te vermijden, in een gracht terecht moest komen. De Heer Gruwez stelde zich als burgerlijke Mevrouw Wed. Marcel Soete, Allda Boerhave; Mevrouw Wed. Leon Boerhave-Tahon; Heer en Mevrouw Arthur Soete-Camer- lynck; Heer en Mevrouw Alfons Menu- Soete: Heer en Mevrouw Georges Menu- Soete; Heer en Mevrouw Jules Soete- Camerlynck; Heer en Mevrouw Elie Soe- te-Odou: Heer en Mevrouw Georges Gar reyn-Soete: Heer en Mevrouw Hilaire Verbeke- Boerhave; Heer en Mevrouw Valeer Lief- c -Boerhave; Heer en Mevrouw Er ne. Joerhave-Vancayzeele; Heer en Me vrouw Maurits Hollebeke-Boerhave: Me vrouw Weduwe Hubert Cuvelier-Boer- have; danken, langs dezen weg, de vrienden en kennissen voor de talriike blijken van innige deelneming hen betuigd tijdens het afsterven van HEER MARCEL SOETE hun teergeliefden echtgenoot, schoonzoon, broeder en schoonbroeder, en voor hunne aanwezigheid op de begrafenis. leper, Statiestraat 39. GEZOND! HYGIËNISCH! PRAKTISCH! Voor Mevrouw: draagt een COMPRESS1F 't is een corset speciaal voor zwaarlijvige dames. Voor Mijnheer: een sterke buikband, gemakke lijk om dragen, zeer sterk. Alleen te verkrijgen in het HUIS GERBER Tel. 136. G. Gezellesiraat 3, Poperinge. TEN HUIZE OP AANVRAAG. Op Woensdag 3 Mei is de Jaarlijksche Bedevaart van Westouter en omstreken naar O. L. Vrouw van den Roodenberg. De bedevaarders vergaderen aan de kerk van Westouter te 9 u. Plechtige Mis te 10 u. in de kapel van de grot, met aan spraak van den Z. E. H. Deken Camer- lynck. jflBsaasasaaasaBsaaaBBEsssBBB DE JONGE H. OSCAR DENYS VAN POPERINGE verwierf op cL Groole Internationale Har- monikawedstrljd, ingericht te leper op 1$ April 1939, in serie Liefhebbers, de le Prijs met groote onderscheiding en eere-diplo- ma. Om deze prachtige onderscheiding werd hem een prachtigen beker gejond. We bieden onzen jongen stadsgenoot partij aan. De politierechtbank sprak den onze beste gelukwenschen aan. BELANGRIJKE UITBREIDING DER VERDEDIGINGSMIDDELEN IN NEDERLAND Belangrijke m'litaire voorzorgen werden dezer d ^en genomen m t.c. and. Zoo zien we cp de bovenste foto een stalen abri waarin automatisch vapens en ka nonnen opgesteld staan. Deze abri's kunnen door daarvoor speciaal vervaard igdo autokamions gemakkelijk verplaatst worden. IN 'T MIDDEN; In de grens streek werden loopgraven aangelegd die eens voltooid, onder water pezet worden» ONDER; Een baan die toegang p-eeft tot een brug. Vooraan bemerken wo de tanksversperringen en de soldaat die chï wacht houdt want alle grensHruggen liggen ondermijnd om bij een eerste alarm de lucht ingeblazen tc wo

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1939 | | pagina 3