BEAUE£AI$£@ DE REDE m HITLER Vioot-okkoord mei Eügetaüd, en het Akkoord mot Peten opgezegd Groote Wedstrijd Prijs: 20.000 Fr. Bedevaart Dg OOIEVAAR Smokkelaar aangehouden MEUBELEN PACHA CICHOREI IN 'T BINNENLAND WERELDGEBEURTENISSEN naar RENINGE, LOO EN OMSTRE KEN MAAR BRUGGE UIT STADEN UIT LANGEMARK LEGERNÏEUWS MEIVIERING TER EERE VAN 0. L. VR. VAN DADIZELE BENOEMING VAN BURGEMEESTERS BURGERSTAND VAN rmzwsa WEET U IN ENKELE REGELS 'WISSELKOERS VERVOLG EOEZIN'GE. Parochiaal Leven. Da: gaat hier bij ons zooals altijd, stil- lekens zijn gang. De menschen doen aan alles meê. zonder veel geweld, en nogal dikwijls dezelfde. Vele, zeer vele verge noegen zich met dagelijks een krulske bij t opstaan, slapen gaan, vóór en na een mondbete en dan 's Zondags een Misse Andere voegen daar nog soms een H. Communie bij als er H. Hertebond is. Nog andere zullen wel nen keer naar de Misse gaan in de week, en te Com munle als t Hoogdag is, ja, die dagen zijn ze zelf te vinden voor 't sermoen van 's achternoens. Een groot deel nog vol gen ook de plechtigheden die zich in t jaar voordoen, zooals Biddag, St Mareus- en Kruisdagen, enz. en dan een deeltje, een klein deeltje van ai deze die tijd heb ben of kunnen maken, komen dagelijks ter kerk, communiceeren meer, volgen H. Uur, 1' Vrijdag en 's avonds het Lof. Dat is 't Parochiaal leven van de massa in Boezinge, en... elk heeft er zijn deeltje in. Korte nieuwsjes. Bij den uitslag der Vergelijkende proef op stoppelge wassen komt voor West-Vlaanderen Boezinge met 2* prijs. - M. Dumon, verzekeringsagent van B.B., komt een voordracht houden over Verzekering tegen brand op Zondag 7 Mei, te 9 uur voormiddag, bij H. Pau wels, voor al de leden der Hoerengilde. Algemeene vergadering in de plaat selijke Boerinnegilde op Zondag 14 Mei, na de H. Familie der Vrouwen, in de Kloosterklas. De reiskosten van den Bedevaart naar het II. Bloed te Brugge en Boerinne- dag, zijn 17,50 fr. Deze die verlangen meê te gaan, moeten zich dadelijk aangeven aan hunne wijkmeesteres. Weet ge?... dat de B.J.B.-kapelle- kens meer en meer toenemen aan de gevels der pachthoeven en landsche hui zen onzer gemeente?... dat de schoolkin- ders Woensdag laatst den feestdag van Eerweerde Heer Pastoor vierden, met zang en spel en... er geerne bij waren?... dat er een strooimijt afbrandde Zaterdag nacht bij René Rosseel?... dat de brand stichter, een Fransche landlooper, zich zelf ging aangeven bij den veldwachter. BESELARE. De blauwe Boom gaard Uitslag der prijskamp voor vinken, 57 vogels: 1. Deboeuf Camiel, Passchendale, 523; 2. Messelis Jules, Moorslede, 511; 3. Van- denameele Valeer, Beselare, 437 4. Ceu- ninek Valeer, Langemark, 400; 5. Gryson Jules, Beselare, 383 6. Vandevivere Mar cel, Zonnebeke, 373; 7. Degryse Hilaire, Passchendale, 357; 8. Van Coilly Jozef, Rumbeke, 355; 9. Hollebeke Gustaaf, Le- degem, 342; 10. Cardoen Camiel, Zonne beke, 327; 11. Lesage Remi, Westrooze- beke, 315; 12. Christiaens Remi, Moor- sele, 310; 13. Mahieu Honoré, Ledegem, 279; 14. Messelis Jules, Moorslede, 278; 15. Lesage Remi, Westroozebeke, 271; 16. Decock Camiel, Zonnebeke, 260; 17. Le- miegre Theophiel, Zonnebeke, 254; 18. Vercaigne Cyriel, Zonnebeke, 251; 19. De- puydt Odiel, Passchendale, 247 20. Claeys Bertrand, Zonnebeke, 235; 21. Debceuf Achiel, Beselare, 182. Na 4 jaar terug gekeerd. Over 4 jaar verdween na een prijsvlucht een der beste duiven van René Nuytten, wo nende Dorpplaats. Thans is de duif in goeden staat teruggekeerd. MEESEN. Verschillende personen gekwetst bij een verkeersongeval. Vrij dag morgen, rond 11 uur, kwam de auto van brouwer Abel Gillebert, uit Meesen, gevoerd door dezes zoon, aldaar het ge hucht oKruissteene» opgereden. Door een tot nog toe onbekende oorzaak kwam de ze in botsing met een auto, welke een Fransche nummerplaat droeg en waarin zich verschillende personen bevonden. De schok was vrij hevig en beide voertuigen liepen erge averij op. Door de vallende glasscherven werden bijna al de inzitten den gewond, doch gelukkiglijk konden zij ter plaats door een bijgeroepen dokter verzorgd worden. De Rijkswacht stelde het gebruikelijk onderzoek in. V/ESTVLETEREN. Kroostrijke Ge zinnen. Vandaag, Zondag 30 April houdt onze afdeeling van den Bond der Kroostrijke Gezinnen twee bijzondere ver gaderingen. 's Voormiddags, te 10 1-1 uur (zomeruur) in de herbegr bij Wed. Fr. Huyghe. 's Avonds, te 7 uur, in de herberg bij Jules Demuys. Het bestuur verwacht op deze vergade ringen alle hoofden van groote gezinnen en ook andere inwoners die belang stellen in 't dagorde van die vergaderingen: Mr Quagheoeur en Mr Doise zullen er spre ken en inlichtingen geven over de nieuwe Wet: «De Gezinsvergoedingen». Wie wil weten wat er gaande is, wat hij te doen heeft of zich zoo goed moge lijk wil op de hoogte stellen, komt naar een van de belegde vergaderingen. WOESTEN. Boerengiide. Van daag, Zondag 30 April, om 6 uur, ver gadering der Boerengiide bij Wed. Desiré Devey In de Commerce Verscheidene rnededeelingen; laatste] dag vcor inschrijving in de Compensatie kas; bestelling mergkooizaad, voeders en nitraat HET BESTUUR. PROVEN. Opgepast! AUe sport liefhebbers, Jonge en oude, worden ter vergadering uitgenoodlgd, op Maandag aanstaande, 1 Mei, om 8 uur "s avonds, bij Valère Beun, herberg «De Sportwe reld Daar zal de deelneming en vorming besproken worden van een Wielrijders- groep -■ in den Inhuldigingsstoet ter eere van den nieuwen Burgemeester. De velo- liefhebbers die beg eer en van die groep deel uit te maken, of aan de samen stelling en versiering ervan mede te hel pen. gelieven op de vergadering aanwezig te zijn. KLERKEN. Welgeplaatste dank betuiging. H. Beun Adolf, van Nieuw- poort, die een geldtasch verloren had te Diksmuide. heeft den eerlijken vinder, De poorter Ghislatn, een welverdiende be looning geschonken. OOSTNIEUWKERKE. Brandramp. Door eene onbekende oorzaak is op Zaterdag 22 April brand ontstaan in de vlasfabriek van Br. Veracx te Oostnieuw- kerke. In enkele minuten stonden de ge bouwen in lichte laai, ten gevolge van den geweldigen wind. Een aanzienlijke hoeveelheid vlas werd vernield. Het pom- pferskorp van Roeselare werd opgebeld en was spoedig ter plaats. Dank aan him optreden werd de machienkamer tegen de brandschade gevrijwaard. De schade is aanzienlijk. Ongeluk. In de vlasfabriek van Vandenbulcke werd op hetzelfde uur J. Deceuninck, van Westroozebeke, pegrepen in de turbine. Het duurde heel «g eer men hem kon bevrijden. De onjj.ukkige werd deerlijk gekwetst en werd naar het Hospitaal van Roeselare overgevoerd, waar hem een arm werd afgezet VeldkapcL De nieuwe veldkapel met het beeld van O. L. Vrouw van Al- tijddurenden Bijstand, wordt op heden Zondag 30 April, vooravond van de Mei maand plechtiglijk ingehuldigd. IZENBERGE. Belangrijke Vergade ring voor Landbouwers. Op heden Zondag 30 April, te 7 li uur 's avonds (zomeruur) in de Gildezaal, voordracht d:x>r den Heer Jozef Ghysyelen, Land- bouwleeraar te Bulskamp, over; Rund- veestallenverbetering en de Staatstoela- gen die men er voor kan bekomen Hij zal ook korte, maar zaakrijke uiteenzet ting houden: «Hoe gij gezond en onbe schadigd fruit kunt bekomen t Is eenieders plicht op deze vergade ring tegenwoordig te zijn, omdat een der grootste middelen om den landbouw om hoog te helpen is: de verbetering van de techniek van het landbouwbedrijf. Komt en luistert en oordeelt dan! PROVEN. Voor de kleine kiekjes. «SPECIALE HANEKCV0voorkomt de ziekten, het versterkt de diertjes en ge neest witte afgang en coccidiosis. Te bekomen te Poperinge, leper, Gelu- we en elders in alle Apotheken. BESELARE. Davidsfonds. Vijfde Feestvergadering 1939Gala-Sprookjes avond in Cinema Coliseum te leper, op Donderdag 20 April 1939, onze Leden aan geboden ter gelegenheid van Nr 100! Sneeuwwitje en de zeven dwergen' De fiere koningin van 't Land, Met mantel aan in rood satijn, Ziet in den spiegel aan den wand En roept: Ik moet de schoonste zijn! BIKSCHOTE. Meiviering. Bik- echote is eene O. L. Vrouwparochie: het is het voorrecht dat onze parochie geniet tegenover zooveel andere, het voorrecht, onder de bijzondere bescherming van de H. Moeder Maria te mogen leven. Daar om is het dat de parocmanen een bij zondere godsvrucht hebben en een groot betrouwen op O. L. Vrouw van Rust en Vrede. Dat hebben ze verleden jaar ge toond tijdens de prachtige O. L. Vrouw feesten, die zooveel vreemdelingen naar Bikschote lokten. Maar dat toonen ze ook alle jaren in de Meimaand. Daarom wordt de Meimaand plechtig geopend. Dat zal zijn op Maandag 1 Mei: 's morgens H. Mis te 7 14 uur ter eere van O. L. Vrouw van Rust en Vrede; en 's avonds te 8 uur plechtig Lof en daar na Uaarskensprocessie en bedevaart naar de Kapel. Alle jaren is er dan veel veel volk; dat zal nu dit jaar nog veel meer zijn omdat we ook dit jaar veel te vragen hebben: het zal een stroom van volk zijn, mannen zoowel als vrouwen, die 'hun stem zullen laten weergalmen in de stilte van den avond over geheel de streek, Maria ter eere, zoodat het weer- klinke tot in den hemel, opdat onze tee- dere Maria Rust en Vrede zende bij ons, en over geheel de wereld. ZONNEBEKE. Eerlijke brievenbe steller. Toen brievenbesteller Omer Bo- gaert na zijn ronde in de verlaten wacht zaal der post kwam, vond hij een bank briefje van duizend fr„ waarvan hij aan stonds aangifte deed. Een paar dagen nadien kwam de eigenares terug in 't bezit van het verloren bankbiljet. KEMMEL. Davidsfonds. Na onze prachtige tooneelavond, waar op meester lijke wijze «Het Kostbare Levenweid opgevoerd en waarvoor de spelers nog maals dienen geluk gcwenscht, geeft onze bloeiende afdeeling een Tentoonstelling op Zondag 28 Mei (Sinksen) in de ge meentezaal. H:t bestuur doet een dringenden op roep tot al zijne leden om mede te hei pon, met het tentoonstellen van werkjes, hoe luttel ook, doch eigenhandig door hun of hun kinderen vervaardigd (geen linnen, borduur of dergelijks). Liefst: Schilder-, Teeken-, Zaag-, Uit- snij-, Koper- of Tindrijfwerken. Post- zegelverzamelingcn en al wat iets of wat naar ontwikkeling of kunst streeft. Verdere uitleg wordt bereidwillig door de bestuursleden gegeven. De Tentoonstellingskoller ls ons voor dien dag toegezegd van het hoofdbestuur en zal ons de werking van het Davids- En daarom, Sneeuwwit'e moet dood! Jachtwachter, zegt ze, 'k wil haar hart!» Hij redde 't meisje in den nood. De beestjes deelden al heur smart! Op DONDERDAG 18 MEI a. s., zijnde Onze Lieve Heer Hemelvaart, zullen spe ciale treinen vertrekken uit Poperinge, Veurne en Oostende. Vertrek uit Poperinge: te 4.37 uur. Vertrek uit leper: te 5.14 uur. Vertrek uit Meenen: te 5.44 uur. Aankomst te Beauraing: te 10.30 uur. Voor den terugkeer: V- rek uit Beauraing: te 17 uur. Aankomst te Meenen: te 22 uur. Aankomst te Komen: te 22.14 uur. Aankomst te leper: te 22.32 uur. Aankomst te Poperinge: te 22.46 uur. Bij gaan en terugkeer, stilstand in alle statiën tusschen Kortrijk en Poperinge. Kaarten heen en terug zijn te verkrij gen van heden af tot 18 Mei in alle sta tiën van den spoorweg, mits de geringe prijs van veertig franken. Kaarten zijn ook te bekomen bij de Dames-ijveraarsters, te: IEPER: bij Mevr. Schmidt-Ryckaert, Maloulaen, en bij Juffr. Delva en Verbe- ke, de Stuerstraat; POPERINGE: bij Mevr. Albert Denys-Lebbe, O" 'thuisstr. ELVERDINGE: bij Juffr. Dubois, On derwijzeres, Veurnestraat; OOSTVLE- TEREN: bij Juffr. Marguerite Deberghe, Ieperstraat; MERKEM: bij Juffrouw Boucquillon; RENINGE: bi! Mevr. Re mi Vandendriessche; LANGEMARK: bij Juffr. Adeline Vulsteke en bij Mevr, Feys-Mayaert; KOMEN: bij Mevr. Roussel-Woussen, Statiestr. 20; WER- VIK: bij Juffr. Roose. Drukkeri!, Steen- acker; MOORSLEDE: bij Mevr. Odile Soenen-Top, Foeselarestr.; MEENEN bij Mevr. Devriendt, Generaal Wahisstr. WEVELGEM: bil Juffr. Bosier, Sta tiestraat; KORTRIJK: bij Juffr. De- backer, Conclenstraat 38: DADIZELE bij Juffr. Godelieve Desplenter, Ledegem- straat. De speciale trein vertrekt uit Veurne te 5.55 u.; uit Diksmuide te 6.12 u.; uit Kortemark te 6.27 u.; met aansluiting met trein uit Torhout te 5.52 u.; vertrek uit Lichtervelde te 6.35 u.; uit Deinze te 7.03 u.; aankomst te Beauraing te 10.40 uur. Hoogmis te 11 uur. Lof met Vlaamsch Sermoen te 2 uur. Vertrek uit Beauraing te 4.50 uur. Aan komst in Deinze te 20.37 u.; in Lichter velde te 21 u.; in Kortemark te 21.10 u., met aansluiting met den trein naar Tor hout te 21.14 u.; aankomst te Diksmuide te 21.22 u.; te Veurne te 21.38 u. Stilstand in alle statiën. Kaarten zijn te bekomen van heden af in alle statiën, mits de geringe prijs van 40 franken. Kaarten zijn te bekomen bij de Dames- ijveraarsters te: VEURNE: bij Juffr. Depoorter, Zuid- straat 37; LOO: Mevr. Emma Craeye; DIKSMUIDE: bij Juffr. Irene Van Parys, Eesenstraat 19; NIEUWPOORT: bij Juffr. Rybens, Marktstraat; ZAB- REN: bij Juffr. Clara Vandenbroucke; KORTEMARK: bij Juffr. Vogels, Lich- terveldestraat; LICHTERVELDE: bij Juffr. Rosa Vandewalle, Statiestraat;* GITS: bij Juffr. Cölpaert, Plaats. ■Speciale wagens zijn bestemd voor de zieken. Men gelief deze cp tijd te doen Inschrijven. En zeven dwergjes uit het dal Gaven 't lief meisje woon en bed, In 't hutje, bij den waterval, Daar speelden, zongen ze, vol pret! De feeks zwierf steeds het huisje rond, Gaf eens 'n appel, giftig rood!... Sneeuwwitje beet!... Viel op den grond!... 't Lag in 'n glazen kist nu dood!... De dwergjes weenden menig traan En treurden met gebroken stem. En al de diertjes kwamen aan. De vogels kweelden «Requiem!» Tot eens 'n prins kwam door het hout. Hij kuste 't lieve, dcode kind!... Het roert!... Het leeft!... O! Liefde In 't En beiden vluchtten welpc'->d[woud!... Gala-Sprookjesavond, Coliseum 1939. GEO. («saaaDsiBsaiasateaBBXHBflXEa Op Maandag 8 Mei gaan we per auto car naar de H. Bloedprocessie van Brug ge. Vijf nieuwe en allerprachtigste groe pen, genomen uit het H. Bloedspel van verleden Zomer, zullen de processie nieu wen luister bijzetten. De Koning, talrijke Bisschoppen en andere vooraanstaanden zullen dien dag te Brugge zijn! Vertrek om 7 uur aan de kerk te Reninge, langs Loo en Nieuwkapelle naar Brugge. Prijs 20 fr. Te Brugge is plaats voorbehouden om goed de Processie te zien voorbijgaan. Aantal deelnemers beperkt. V/ie dus van zin is mede te gaan, late zich zoo vroeg mogelijk inschrijven bij E. H. Kapelaan te Reninge of E. H. Kapelaan te Loo. Na Zaterdag avond, 6 Mei, worden geen inschrijvingen meer aanvaard. IBBSZBèUBXSaSSSBKZBSSZBCa^SB BELGEN SLACHTOFFER VAN AUTO-ONGEVAL in FRANKRIJK DB MARTEAUX ZWAAR GEWOND Wed. Kerstens uit Brussel, was naar Frankrijk getrokken om er haar zoon af te halen die verbleef in een sanato rium in de Hooge Alpen. Dr Marteaux, Kommunist. >ch Volksvertegenwoordiger te Brussel, die vroeger Socialistisch Kamer lid was, vergezelde haar. In den terug weg liep hun auto, bi] het uitwijken voor een motorfietser, op een boom te pletter. Wed. Kerstens en haar zoon werden beiden op den slag gedood. Dr Marteaux werd zwaar gewond maar niet doode- lijk. De motorijder nam de vlucht. I Al is de smokkelaar nog zoo slim, vroeg of laat valt hij toch in handen der douane. Dat is pok maar goed, want dit onge- wenschte volkje brengt den eer» lijken koopman heel wat schade toe. Jammer genoeg is dit toe zicht ons van geen nut tegen de vervalschingen van bekende geneesmiddelen. En dit is nog een smokkelhandel met veel erger gevolgen, aangezien hier de gezondheid op het spel staat. Wanneer U dan ook hebt kou gevat of hoofdpijn U kwelt, moet U de echte Aspirine tablet ten verlangen. En weet U waar aan men ze zoo gemakkelijk herkent Aan het Bayer kruis op iedere tablet en verpakking, ESSaaiB&flSEaBESBESHBSIZSSBlJag BEGRAVING VAN HEER RENÉ VERMEERSCH Op Donderdag 27 dezer werd alhier ten grave gedragen Her René Vermeersch. Gemeenteraadslid, Voorzitter van der. Bond der Kroostrijke Gezinnen, Bestuurs lid van de Muziekmaatschappij Ste Ce cilia Voorzitter van 't Werk van den Akker, Lid van al de Katholieke Gilden der gemeente. Een ongehoorde talrijke schaar vrien den en kennissen hadden er aan gehou den den dienst bij te wonen. Heel Lange mark was er aanwezig. We bemerkten ook den Heer Arrondis- sementskommissaris; HH. Depractere. De cock en Verbeke van 't Provinciaal Be stuur der Kroostrijke Gezinnen: veel Eerwaarde Heeren Geestelijken, een af- varrdiging der Veldwachters, met den He r Brigadier Veldwachter aan 't hoofd, enz. enz. De muziekmaatschappij Ste Cecilia opende den stoet en leidde, onder 't spe- len van klagende muziek, den droevigen stoet Kronen werden nedergelegd na- j mens de Schuttersgilde en namens den Voetbalclub Prior. Op t kerkhof werden lijkreden uitge sproken door Heer Camiel Soenen, Sche- i per., uit naam van het Gemeentebestuur en der bevolking; door Heer A. Decock,! Schoolopziener, lid van 't Provinciaal Be tuur, namens de Kroostrijke Gezinnen en door Heer Cl. Grillet, Schrijver der muziekmaatschappij Ste Cecilia na mens deze gilde. ■Wij bieden aan de beproefde weduwe VOETBAL Zondag 11. had te Staden, op het plein van den Sportkring, de match plaats tus schen Sportkring en De Panne, waarin Staden zich veruit de meerdere toonde, en dan ook met 4-1 cijfers het spel won. Vooruit Sportkring, en weert u, 't zal wel gaan. BURGERSBOND Donderdag 20 April had de jaarlijksche algemeene vergadering plaats van den Burgersbond en Burgers jeugdbonden van Staden. Het muziek luisterde de vergade ring op, en eenige mooie zang- en spreek- nummertjes werden er door eenige leden voorgedragen. Als bijzonderste spreker trad op den Heer Vandenbroucke, van Roeselare, die aan de leden het doel en de richting uiteenzette van de Burgers- jeugd, als deel van de Katholieke Actie. De vergadering werd vervolgens gesloten met een prachtige tombola voor al de leden van den Burgersbond. IB£3EiCS3BaS£X2ÜK:S3BS£9EBSSBa EEN ESKADER VLIEGTUIGEN TEN GESCHENKE VAN FRANKRIJK DOOR DE BELGEN VAN FRANSCH- VLAANDEREN De Belgische Kamer van Ambachten en Neringen besloot een inschrijving te openen, teneinde een geldsom te ver zamelen bij de Belgen in Fransch-Vlaan deren bestemd om aan Frankrijk een es kader van vliegtuigen ten geschenke te geven. GROOT HERTOGDOM LUXEMBURG PLECHTIGE VIERING VAN DE 100-JARIGE ONAFHANKELIJKHEID. Met grooten luister werd Zaterdag zn Zondag 11. in het Groot-Hertogdom Lu xemburg het honderd jaar onafhankelijk zijn gevierd. De stad Luxemburg en het gansche kleine land waren volop in feest. Den Zaterdag werd een plechtige zitting van de Kamer gehouden tijdens dewelke de Groothertogin Charlotte een rede hield. In den namiddag, te midden de algemeene vreugde, had het officieel bezoek van de Groothertogin aan de stad Luxemburg plaats. Langdurig werd zij toegejuicht. Prins-gemaal Felix en de Kroonprins wer den ook hartstochtelijk toegejuicht door de menigte. Zondag werden de feestelijkheden voort gezet. In den morgen werd een groote wapenschouw gehouden en een plechtig Te Deum gezongen in de kathedraal. CHINA DE CHINEEZEN MAKEN VOOR UITGANG Naar de berichten van het Chineesch nieuwsagentschap hebben de Chincesche troepen op verschillende punten de Ja- pansche linies doorgebroken en leden deze zware verliezen. Zij deden een Japanschen geblindeerden trein springen lu Kiang-Si zouden zij 60Ü gepantserde auto's en vrachtwagens hebben veroverd. Eij de 3.000 Japanners zouden gesneuveld zij». ENGELAND EEN BUDGET VAN BIJNA 1 MILLIARD FOND Door Sir John Simon werd in het I.a- geruis de begrooting 1930-1940 ingediend. In het afgt-'ioopen jaar werden 400 mil- lioen pond uitgegeven voor het leger, te gen 265 miiüoen het jaar voordier,. Voor 1939-1940 bedragen de uitgaven, die gedekt zulien worden, een totaal van 922.444.000 pond sterling. Voor de bewa peningen zuilen 630 millioen noodig zijn. Om dit alles te dekken zullen nieuwe lasten moeten gelegd worden. 380 Millioen zullen door leeningen ge dekt worden. FRANKRIJK MAATREGELEN TEGEN DE PERS Bij decreet heeft de Fransche Regce ring zekere maatregelen getroffen tegen de pers. Bclecdigingen tegen openbare lichamen of personen, of tegen niet be paalde groepen personen wegens bun ras of godsdienstigheid, worden strafbaar ge steld, of wordt de straf verhoogd. Buiten landsche propaganda wordt eveneens be teugeld. De voorziene boeten zijn zeer zwaar. DUITSCHLAND GODSDIENSTVERVOLGING. Het St-Aloysius-college, te Godesberg, waar Chamberlain en Hitier een onder houd hadden, werd op bevel van hoogcr hand gesloten. Dat was de meest moderne school der Paters in Duitschland. Het college werd veranderd in een Staats school. Nieuwe wetten werden uitgevaardigd waarbij Dominee's kunnen worden ge straft zoo die weerspannig zouden zijn tegen het Duitsche Rijk. en zich niet zou den aanpassen aan het Derde Rijk. SPANJE ALFONS XIII VAN SPANJE KRIJGT IJN EIGENDOMMEN TERUG. ZE WAREN VERBEURD VERKLAARD SEDERT 1S31. De medewerker van de «Daily Mail» meldde Maandag dat, volgens een decreet van de Spaansche regeering, al de per soonlijke eigendommen van de oud-koning Alfons XIII en van zijn familie, inbegre pen de paleizen en Santander en San Se bastian, die door de republiek waren ver beurd verklaard in 1931, aan den gewezen koning teruggeschonken worden. ZUID-SLAVIE EEN AKKOORD MET DE KROATEN BEREIKT. Eindelijk, na zooveel jaren, werd door de Zuid-Slavische Regeering een akkoord bereikt met de ethnische groep der Kroa- ten. De Regeering zal worden omgevormd en Kroaten zullen in de Regeering opge nomen worden. Aan de Kroaten wordt een ruime auto nomie toegestaan. PORTUGAL 50» VERJAARDAG VAN Dr SALAZAR. Op Vrijdag 11., 28 April, vierde Portugal de 5D3 verjaardag van den Portugeeschen Staatsleider Dr Salazar. Dr. Salazar, die een groot katholiek is, wordt genoemd als «vernieuwer van Portugal», wat hij fei telijk ook is geweest en nog is. «sa»*a*B2iCS&asaavbi.<£aSB£fi;a» Bij de toepassing van de punten van President Wilson na den grooten oorlog werd geen rekening gehouden met dc rechten der landen. «-""-winnaars heb ben willen heeren en knechten maken. Het zelfbeschikkingsrecht der volkeren werd over het hoofd gezien. De vrede werd opgelegd door mannen die geen frontsol daten waren. Er werd een catastrophale toestand geschapen waarvan niemand de verantwoordelijkheid op zich wilde ne men. Beloften werden niet gehouden. Het Duitsche volk werd overgelaten aan Jood sche parasieten, die slechts één doel voor opstelden: het Duitsche rijk uit te buiten. Staten werden uiteengerukt. De kolo nies werden aan Duitschland ontnomen Op economisch gebied werd de wereld verwoest. Alswanneer het Saargebied terug ls ge keerd naar Duitschland heeft hij ver klaard dat alle territoriale kwesties tus schen Duitschland en Frankrijk geregeld waren. Dit heeft hij niet gedaan uit angst voor Frankrijk. Een oud frontsoldaat kent geen vrees. Aan de huidige spanning heeft Duitsch land geen schuld. Deze berust alleen op de werking van de kapitalistische staten Ingevolge zekere verklaringen door de Duitsche Regeering afgelegd hebben en Uele landen besloten zich afzijdig te hou den en een onafhanlielijkheidsnolitiek t' voeren. Onder deze landen zijn België, Nederland, Denemarken, enz. Hitier herinnerde vervolgens aan goede betrekkingen die het onderhoudt met Italië en Tchecko-Slowakije. DE MEMELKWESTIE OOSTENRIJK de DE VERGOEDINGEN VOOR DE OPGEROEPENEN Door de Regeering werd besloten aan de opgeroepenen zelfde vergoedingen uit te kecren als in September 1938. De ver goeding per kind werd evenwel gebracht van 3,50 fr. op 5 fr. per dag. Naar wij vernamen zal deze uitbetaling iedere week geschieden aan eclitgeuooten en ouders. Binst de Meimaand komt men van alle kanten Maria vereeren in haar heiligdom te Dadizele. 't Is de maand der indruk wekkende bedevaarten van de stad Roe selare, van de Derde-Ordelingen, de col leges en peusionnaten en talrijke congre gaties bijzonderlijk uit de dekenijen Mee nen, Roeselare en Kortrijk De Zondagen vooral zijn Maria's vereerders talrijk. De Meimaand is vooral de maand der Statiën van den grooten en kleinen «ommegang»: hoe stichtend die groepen te zien, 's mor gens vroeg en 's avonds laat,, dien langen becweg gaan hun rozenkrans al biddend. 's Zondags wordt er biecht gehoord van 5 uur voort; de Missen zijn te 6, te 7.30 en te 10 uur. De Vespers en Lof, waar onder Sermoen, te 2,30 uur. in de week Missen te 7 en te 7.30 uur. £en flinke laag GOEDE STROOP op een boter ham en ge hebt een maaltijd. |Jtt..! en een maaltijd waarvan ledereen (houdtlekkergezond en voedzaggt, ianfc Z'j d® 60'j, suiker.dat DE COMMESCIEELE APPELGELEI bevat En dan, reken even uit..! kent gij wel een goedkooper voedingsmiddel Bij koninklijk besluit van 26 April zijn, met ingang van 1 Januari 1939, tot bur gemeester benoemd in bcnedenvermckle gemeenten ARRONDISSEMENT KORTRIJK Beveren M. Gallens Th, Meenen: M. Dcwcerdt A. (SK3BSB3MXS Omtrent Oostenrijk verklaarde Rijksfuhrer dat zoo hij niet besloten had Oostenrijk aan Groot-Duitschland aan te hechten hij een verrader van zijn volk zou geweest zijn. Door het zelfbeschik kingsrecht op te dringen hebben 9 mil lioen menschen Duitschland teruggeven den. TCHECKO-SLOWAKIJE Vervolgens behandelde hij de kwesties der Sudeten en van Bohemen en Moravië. De Sudeten vormen een eenheid die tot Duitschland behoort. Bohemen en Moravië hebben recht op een eigene cultuur, cultuur die zij aan Duitschland te danken hebben, evenals hun economische macht. Slechts door de brutale onderdrukking van de volksesn heden kon Tchecko-Slowakije bestaan dit was de politiek van Benesj. Tot in Maart 1938, aldus Hitler, geloofde hij in een vredelievende overeenkomst met Tchecko-Slowakije, maar achteraf heeft Benesj, door zijn onhandige, in 't geniep anti-duitsche politiek, deze vredelievende overeenkomst verder onmogelijk gemaakt. Bat land werd tot knecht gemaakt van de Westersche Demokratiën en als een be dreiging tegen Duitschland. De Fransche Minister Fierre Cot verklaarde eertijds dat Tchecko-Slowakije een basis moest zijn voor luchtaanvallen tegen Duitsch land. Dit gevaar moest vernietigd wor den. Daarom werd ingegrepen. Dank de houding van Duitschland werd een ca tastrophe vermeden. Bohemen en Moravië hebben anders recht op een eigen cultuur, De groote demokratiën willen echter het Duitsche volk uitroeien. Als tegen maatregel tegen de mobilisaties van an dere landen heeft Duitschland dan beslo ten een verdedigingslinie op te richten, daarom werd de Siegfriedlinie gebouwd linie die geen enkele macht zal kunnen doorbreken. DE CONFERENTIE VAN MEN CHEN Een tweede phase is dan ingetreden bij het akkoord van Munchen. De Wester sche demokratiën verklaren nooit meer naar Munchen te willen gaan. Dit betee- kent dat zij oorlog verkiezen boven de vredelievende conferentie. Zij betreuren het dat er geen bloed vergoten werd. Omtrent de conferentie van Munchen verklaarde Hitier verder, dat die werd belegd om den terugtocht der leiders van de Westersche mogendheden mogelijk te maken. Immers, ware de conferentie niet gehouden geweest, dan had Duitschland toch zijn doel bereikt. In zelfde conferen tie werden besluiten getroffen aangaande Hongarije, Polen en over waarborgen van grenzen. Aan Hongarije zouden de Hon- gaarsche grondgebieden terugkomen; evenzoo aan Polen de Poolsche. Ter oplossing van de vraagstukken aan gaande Slowakije en Bubkarpatisch Oe- gaande Slowakije en Subkarpatisch Oe- Duitschland en Italië gevraagd. Op de twee andere mogendheden der vier die mochten geraadpleegd worden, werd door bovengenoemde landen geen beroep ge daan. Zoo Polen en Hongarije zekere punten van het verdrag van Versailles neerhaalden, dan was het niet aan Duitschland om tusschen te kernen noch om dit te beletten! Duitschland kon niet verdragen dat er tegen dit land een arsenaal opgericht was in Bohemen en Moravië. Dan gaf de Fuhrer een opsomming van de geweldige bewapeningen welke aange troffen werden in Bohemen en Moravië. Gelukkig heeft Duitschland door zijn ingrijpen belet dat het tot een ontploffing zou komen. Thans is dit vraagstuk defini tief opgelost. Of het geschiedkundig juist of onjuist is, de geschiedenis zelf zal er in de toekomst het bewijs van leveren, maar in alle geval hebben de demokrati- sche landen, inzonder Engeland, hier niet het minste recht kritiek of kontrool uit te oefenen. Voor Duitschland is het onver schillig wat die landen erover verklaren. Het komt voor als zou Duitschland, voor alles wat het wil ondernemen, Engeland te rade zou moeten gaan. Gaat Engeland soms Duitschland te rade bij zijn ingrij pen in Palestina? Ook Duitschland moet dit niet doen en zal het niet doen. Chamberlain en ik, verklaarde spreker, kwamen samen te Munchen en er werd gehandeld over de verhoudingen en het naast elkaar leven van Engeland en Duitschland. Als Chamberlain nu beweert dat het akkoord van Munchen verbroken is, dan neem ik kennis van zijn besluit, ook ik weet verder wat ik er van denken moet. Dit kan ik toch zeggen: Ik ben al tijd vredelievend geweest, en, niet de me thode maar wel de gevolgen interesseeren me het meest. Engeland is een groot wereldrijk; Duitschland is het geweest, en wil het opnieuw worden. Aldus moeten de En- gelschen begrijpen dat zij ons daarvoor niet moeten misprijzen. Een Duitscher meet op evenhooge voet komen te staan als een Engelschman. De rechtmatige belangen van Duitsch- !-\nd moeten erkend worden. Uit het ge- fonds beter leeren kennen en ons mee: vertrouwd maken met zijn prachtige uit- i en haar tien bedrukte kinderen onze in gaven. nige christelijke deelneming. En nu allen aan 't werkl In de stre?k vr.n Modene, aan de vsei van minderwaardigheid dat Duitsch- Fransch-Italiaansche grens, werd docr de yj opgedrongen werd na den oorlog, is Fransche overheden cm Fransch soldaathet opzestaan, door eigen krachten en aangehouden die belangrijke mflitaire dokumenten aan de Italiaansche overhe den wilde overmaken. In Portugal stortte een Vliegtuig brandend neer. De drie inzittenden wer den verkoold. UIBBBBHIKBI' I TUEHRSBKaSB BESTUURDER VAN BANK TE MOESKROEN INGEREKEND De 39-jarige Oscar Noppe, bestuurder van de «Crédit du Nord Beige», agent schap Moeskroen, heeft zich te Kortrijk aangemeld ten politiebureele, om inge rekend te worden wegens door hem ge pleegde verduisteringen. Deze zouden 94.000 fr. bedragen. Noppe werd in de stedelijke gevange nis opgesloten. met de hulp zijner vrienden. j.'CT VLOOT AKKOORD MET ENGELAND OPGEZEGD Aangaande het vlootakkoord met En ge md, ver kir arde Hitier, dat dit gesloten d onder voorwaarde dat geen bedrei ging van oorlog bestond. Thans komt ie brdreigins van Engeland, niet van rxüUehlznd, daarom zegt hij dus bedoeld vlooteaklzoord op. Ar En; Jn^ci heeft Duitschland slecht* een eisch to stellen: de teruggave van zijn koloniën, maar zooals hij dit reeds vroe- :;gr '2de, moet die eisch geen oorlog uit- lokkc-n. Sl'er's zal Duitschland gelukkig rijn te onderhandelen met Engeland om de hsngenda kwesties op te lossen. Aangaande Memel-Litauen is geen en kele vierkante meter grord°-eh'»'! naar Duitschland gegaan dat niet Duitsch was, en Duitschland is vast besloten de mark ten die het veroverde in de wereld, niet door anderen te laten ontnemen. De kwestie van Memel werd met Li tauen geregeld. De Westersche betreuren hierover ook dat geen bloed werd vergo ten. POLEN Ook omtrent Pclon hebben deze laatste tijden geruchten de ronde gedaan als zouden '-"ttnire --(-««reien getroffen zijn tegenover dit land. Er zijn weliswaar nieuwe moeilijkheden gerezen, doch deze zijn nogmaals de schuld van het akkoord van Versailles. Duitsc'ffard erkent dat Polen een uitweg noodig heeft naar de zee, maar Dantzig is Duitsch en wil naai' van zijn kant een toegang hebben tot zijn Oostelijke Provincies. Dit vraagstuk wenscht hij op vredelie vende manier te regelen. Daarom ook werd vroeger reeds een akkoord met Po len gesleten. Om dit vraagstuk op te lossen heeft hij nieuwe voorstellen gedaan aan Polen, na melijk dat Dantzig tot Duitschland zou terugkeeren en dat Duitschland een weg alsook een spoorweg zou mogen aanleggen in verbinding met de Oostelijke Provin cies. Kier waren geen militaire kwesties mee gemoeid. Duitschland bood een pakt van waarborg aan Polen voor 25 jaar. Aan Polen zou een vrije uitweg te Dantzig ver zekerd worden. Polen echter heeft die voorstellen afge wezen. Dit betreurt hij. Intusschen heeft Polen andere verplichtingen op zich ge nomen. Dit heeft nu tot gevolg dat Duitschland het bestaande verdrag aan ziet als niet meer bestaande. Maar Duitschland blijft steeds bereid een vre delievende oplossing na te streven. DE OVERWINNING VAN FRANCO Aangaande Spanje herinnerde de Fuh rer aan de overwinning van Generaal Franco die niet vreemd was aan de hulp hem verleend door Italiaansche en Duit sche troepen. Deze zullen deelnemen aan de overwinningsparade te Madrid op 15 Mei e. k., verklaarde de Fuhrer, en nadien zullen ze in ons land met geestdrift en bewondering ontvangen worden. EN DE VEREENIGDE STATEN VAN AMERIKA In de wereld werd overal wantrouwen gezaaid. In de V. S. van Amerika wordt een hetze gevoerd tegen Duitschland, Maar Duitschland blijft tegenover dat al les pal! Drie groote factoren geven hen dezen innerlijken steun: de geslotenheid van het Duitsche volk; het vertrouwen van het volk aan de wehrmacht, en het vertrouwen van het gansche land In den Fuhrer. AANGAANDE ITALIË verklaarde Hitier dat bij de actie van dit land in Albanië begreep, dat noodig was voor de levensruimte van Italië. Hitier kwam dan nogmaals terug op de VREES VOOR OORLOG die overal bestaat en waarvan Duitsch land verantwoordelijk wordt gesteld. Maar sedert den Grooten Oorlog werden er 14 oorlogen gevoerd waaraan Duitschland niet éénmaal ar" deelnam. Ook werden niet min dan 2-3 sancties getroffen. De V. S. van Amerika kwamen evenwel zes maal tusschen. De vrees voor oorlog wordt alleen uitgelokt door de pers der Wester sche Mogendheden. Zoo de leiders van die landen vrede wenschen, waarom muil banden zij dan niet die pers? Veelzijdige pakten leiden tot oorlog. Vroeger heeft Duitschland voorstellen voor den vrede aangeboden, maar het is er bedrogen uitgekomen. President Roosevelt verklaart dat landen in Europa en 1 in Afrika hun onafhankelijkheid hebben verloren. Ik zegde Hitier, ken er evenveel geen, maar wel landen die hun onafhankelijkheid verloren in 1918. Aangaande het bedoelde land in Afrika wijst Hitier er dan op dat reeds vóór den oorlog alle andere natiën van dit wereld deel hun onafhankelijkheid hadden ver loren, tengevolge het gewelddadig op treden van de Westersche Demokraties. Hitier komt dan terug op de houding der V. S. Deze hebben slechts kapitalis tische belangen in het oog. Zoo zij deel namen aan den grooten oorlog was het slechts m i dit doel. Thans is hun doel hetzelfde. Aangaande den wensch van Roosevelt, dat allen zouden deelnemen aan een con ferentie, verklaart Hitier dat dit slechts kan gebeuren zoo aan alle landen recht wordt toegekend en gelegenheid geboden om de noodige grondstoffen aan te schaf fen. Tegenover dergelijke conferenties staat hij zeer sceptisch. Hitier herinnerde aan den Volkenbond, een Amerikaansche stichting, waaraan Amerika zelf nooit deel genomen heeft, en die ook geen en kele groote kwestie heeft kunnen oplos- sn. Bij het aan het bewind komen van het Nationaal-Socialisme, heeft Duitsch land het Amerikaansche voorbeeld ge volgd en zich uit den Volkenbond ge trokken. Het heeft zelf de gestelde vraag stukken opgelost, zonder tusschenkomst van den Volkenbond, die de grootste con ferentietafel was. President Roosevelt verklaart dat alle geschillen kunnen opgelost worden rond de conferentietafel. Waarom werd er dan oorlog gevoerd tusschen het Noorden en Zuiden der V. S.? Na 1918 had Duitsch land niets meer te zeggen; het verscheen ter vredesconferentie onder bedreiging van wapens, het werd onder de bedreiging van revolvers roerloos gehouden, maar thans is dit veranderd en Duitschland zal nooit meer weerloos aan een con ferentietafel verschijnen. In de V. S. bestaat een Monroe leer; oo'.: deze kan op Europa toegepast worden. Aan de landen door President Roose velt opgesomd werd de vraag gesteld of zij zich bedreigd gevoelden. Allen hebben leen geantwoord. Aan een Irak wera de vraag niet gesteld, omdat het land zelfs niet over zijn onafhankelijkheid beschikt. Deze landen hebben van onzentwege reeds vroeger bindende verklaringen ont vangen. Zoo zij die in twijfel trekken, is het onnoodig die nog te herhalen. Duitschland blijït steeds bereid met ieder land afzonderlijk een akkoord te be trachten. President Roosevelt verklaart zich be reid alle handelsmogelijkheden voor alle landen op gelijken voet te stellen, maar waarom toont hij zijn goed voornemen niet door de hindernissen hiervoor weg te ruimen. Een dezer is wel de boycot te gen Duitsche goederen in de V. S. Waar om doet hij dit niet ophouden? De Fuhrer eindigde zijn rede met te/ Wijzen op de levensruimte noodzakelijk) voor het Duitsche volk. Duitschland met* een dichte bevolking heeft grondstoffen en uitvoermogelijkheden noodig. Ten slotte gaf hij nog een opsomming van wat hij reeds verwezenlijkte en be vestigde dat zijn eenig doel is het Duit sche rijk en volk, dat tot op den afgrond gezonken was, terug op te werken en te dienen. Het was 14.25 u. toen de Fuhrer zijn rede beëindigde. Tijdens zijn rede werd hij herhaalde lijk luidruchtig toegejuicht. Zijn rede werd ook niet, als wij naar ■IBP Zie vervolg hiernevens. Priesterlijke Benoemingen Z. Exc. Mgr Lamiroy, Bisschop van Brugge, heeft benoemd tot Onderpastoor: Brugge (St-Salvator), E. H. Lourvaege, Leeraar aan 't Klein Seminarie te Roe^e- lare. Roeselare (Sint-Michiel), E. H. Yaa Ryckeghcm. Onderpastoor te Moorslede. Brugge (Ste-Anna), E. H. Lotnmez, S.T.D., Leeraar aan 't College te Tielt Moorslede, E. H. Vande Macle, Onder pastoor te Zïllebcke. Wevelgem, E. H, Butaye, Onderpa»- toor te Zonnebeke. Pittem, E. H. Maghernian, Ondcrpa». toor te Moerkerke. Moorsele, E. 11. Debeuf, Onderpastoor op St-Antonius te Oostende. Wijtschate, E. H. Gadeyne, Leeraar aan "t College te leper. Zonnebeke, E. H. Mullebrouck, Leeraar aan St-Lodewijks College te Brugge. Moerkerke, E. H. Vande Candelacre, Leeraar aan 't College te Kortrijk. Zillebeke, E. H. Verdonck, Priester in *t Seminarie. Oostende (St-Antonius), E. H. Warde nier, Leeraar aan 't College te Poperinge. Westouter, E. H. Sanders, leeraar aan 't College te Veurne. tSBBBBOBBBCBBSISBBSBSSQXBBB&fl POPERINGE, v. 21 tot 28 Aprü 1939. Geboorten. Goemaere André, z. v. Henri en Pollet Celina, Reningelststeen- weg. Van ^ecke Jr.n, z. v. Wilfried en Eauvage Jeanne, Bruggestraat. De- raedt Denise, d. v. André en Saelen Jean ne, Komstraat. Debandt Maria, d. v. Georges en Decrock Jeanne, Krombeke- straat. Quaghebeur Maria, d. v. Willi en Gauqule Maria, 3e!Iestraat. Doom Gilbert, z. v. Marcel en Deraeve Maria, Ouderdomsteenweg. Vandewynckel Maurice, z. v. Joris en Eoete Elvira, Elsene. Schconaert Blan che, d. v. Raphael en Lebbe Magdalena, Westvleteren. Dehouck Paula, d. v. Ge rard en Notredame Allee, Watou. De- muynck Eugène, z. v. André en Vanden broucke Maria, Gijverinkhove. Overlijdens. D'hondt Petrus, 81 j, echtg. v. De Kervel Juliana, Boeschepe- straat. Decaesteker Marie-Louise, 73 j., echtg. v. Sergier Donatus, Werfstraat. Vercruysse Emma, 48 j., echtg. v. Sur geon Georges, Doornstraat. Deprez Eugénie, 82 j„ wed. v. Coutture Rémigius, Duivinnestraat. Huwelijk. Vanhee Emile, brouwers gast en Lefever Georgine, strijkster, b. v. Poperinge. Huwelijksbeloften. Hauspie Jules, rentenier en Kommens Gerarda, z. b., b. v. Poperinge. Persoone Maurice, land- werker en Pareyn Marguerite, z. b., b. v. Poperinge. Dochy Maurice, aardewer ker en Muylaert Bertha, z. b., b. v. Pope ringe. Saesen Jerome, tramwerker en Veniere Maria, bijzondere, b. v. Proven. dat meubelen, bedden, matrassen, zetels vrachtvrij thuisgebracht worden door De Ooievaar Kilometers ver brengt De Ooie- vaaralles ten invent aan bij zonder voordeelige prijzen en betaling naar Keus. Voor naar 21, Ooisvaarstraat, WERVIK IEPER, van 21 tot 27 April 1939, Geboorten. Donck Yvette, Zonne- bekesteenweg, 235. Goemaere Roger, Recollettenpoort, 5, Pilkemstraat, 13. Devos Christiaan, id., v. Vlamertinge. Devos William, id., v. Hollebeke. Myt- ten Jacques, Neerstraat, 13. Bruneel Yvonne, Recollettenpoort, 5, v. Dikke- busch-Wi.jtschate. Deramoudt Lucas, id., v. Dikkebusch. Devos Anny, id., Maloulaan, 34. Masure Maria, id., v. Moorslede. Vanoverschelde Helene, ld., Surmontstraat, 7. Logghe Anita, id., Nieuwkerke. Huwelijken. Dehaerne Georges, auto geleider en Devos Gabrielle, winkeljuffer, b. v. leper. Platteeuw André, been houwer en Vandamme Irma, z. b., b. v. leper. Vanandruel Louis, apotheker ta Waasten en Lepercq Elisabeth, z. b. ta leper. Overlijdens. Scheerlynek Alidoor, 38 j., leurder, wed. v. De Scheemaeker Vic- torine, v. St Gillis-Brussel. Vlaemynck Sidonie, 78 j., wed. (Fagel Maximiliaan, St Janshospitaalstraat, 1. Lippinoo Ali- da, 58 j., kloosterzuster, G. de Stuers- straat, 32. Blomme Maria, 84 j., wed. Devogel Karei, Dikkebuschsteenweg, 159. UE!BB3SilBBSBBBSBBBZai3HBSa3!SS!9 TE SAMEN 50.000 FRANK PRIJZEN. VRAAGT DE VOORWAARDEN AAN UWEN WINKELIER, EN ANTWOORDT VOOR DEN 15 JUNI. HXBBBaBZSBBBBEaBSaBB^SSHBXa In de haven van Antwerpen kantel de een kraan en viel op een schip. Er is zware stoffelijke schade. Te Rupel kwam het tot een ernstlga botsing tusschen een doelwachter en den linksbuiten der tegenstrevers tijdens een voetbalmatch. De linksbuiten van Brecht liep hierbij een scheuring in de darmen op en overleed enkele dagen nadien. Het ongeluk gebeurde op 16 April 11. Te Jubary, Japan, maakte een grauwvuurontploffing in een koolmijn, 18 dooden, 14 gewonden en 14 vermisten. Te Fasuum, Mandchourlje, werden 34 mijnwerkers bedolven bij een mijn ramp. Te Lokeren heeft een 39-iamVe man, bij wie de gespannen Internationale toe stand gedurig in het hoofd speelde, en waarschijnlijk handelde fr n krankzinnigheid, zijn vrouw en schoon vader bewerkt met een groot slagersmes. Belde werden nogal zwaar gewond, da schoonvader het meest. Te Waardenburg, Nederland, werden drie h adertjes gevat door een trein op het oogenblilc dat ze over den spoorweg wilden gaan. Alle drie werden op den slag gedood. VAN VRIJDAG 28 APRIL 1939 100 Fransche Franken' 1 Pond Sterling 1 Dollar 1 Gutden 78.1625 fran 1138.0625 franï ■5' 29.50125 fran 15.74875 fran gewoonte mochten hooren, met groot heftigheid uitgesproken. Boms was hij zelfs spottend en hoorde men hem lachemj evenals de tegenwoordigen van detf Reichstag. Het einde van zijn rede wer4 eveneens stormachtig toegejuicht.

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1939 | | pagina 4