OP EEN ViSCHBAK NAAR IJSLAND Voeders De BaSllfie KOLONIALE ^LOTERIjr De 5* Schijf 1939 Vijftien Millioen LEERRIJKE REPORTAGE MIST is v€3itesf heden ta koop 100 tot lO.öOOfr. 25.000 fr. 50.000 fr. 250.000 fr. TREKKING in MEI GEMEENTERAADS VERGADERING door JEF VAN WYNSBERCHE van de Zelfde plan van verdeeiing der 5S.200loten van Veertig loten van Tien loten van Tien loten van 100.000 fr. Drie loten van GROOT LOT Een Millioen 'T ROOS KRUIS PRIJSKAMP-TENTOONSTEL LING VOOR STAMBOEKVEE 'YB B5,s STAD POPERINGE VAN ZATERDAG 22 APRIL 1939 VERSLAGs Door den H. Cassiers, dd. Burgemeester, wordt de zitting open verklaard. Alle Raadsleden zijn aanwezig. 1. Aanvaarding van het verslag der laatste zitting. Zonder opmerkingen algemeen goedge keurd. 2. - Machtiging gevraagd door de Kerkfabriek van O. L. Vrouw om aan den Heer Henri Desagher-Druant te Po peringe, een perceel cynsgrond gelegen te Poperinge, Westouterstraat, te mogen verkoopen. Heer CASSIERS geeft den noodigen uitlog. H. Desaegher-Druant, wonende in de Westouterstraat, heeft gevraagd den grond te mogen koopen waarop zijn huis staat en cynsgrond is. Dit perceel is 1 are S3 ca. groot. De verkoopprijs werd vast gesteld op 30 fr. de vm. Bij de stemming onthouden zich de II. Devos Maurits, als lid der Kerkfa briek, en den H. Cassiers, die als notaris de noodige akten zal moeten opmaken voor dezen verkoop. Door alle andere leden wordt etn gunstig advies uitge bracht. 3. Machtiging door zelfde Kerkfa briek gevraagd om te mogen aan Heer Leon Coevoet-Couwet, te Poperinge, een perceel bouwgrond, gelegen te Poperinge, Westouterstraat, te verkcopen. H. Leon Coevoet-Couwet, wonende in ten tent in de Westouterstraat, juist langs den ijzerweg, vraagt om de grond waarop zijn tent staat te mogen koopen. Deze grond is groot 98 ca. Zelfde prijs als hier boven, t.t.z. 30 fr. de vm. Onder zelfde voorwaarden als onder Kr 2 wordt een gunstig advies uitgebracht. 4. Leening op langen termijn aan te gaan met het Gemeentekrediet van Belgie om het stadsaandeel te betalen in de ontworpen besteeniging der landbouw- wegen Mrs 49 en 51. 5. Leening op korten termijn aan te gaan met het Gemeentekrediet van Belgie als voorschotten op beloofde toelagen voor besteenigen van bovengemelde land- bouwwegen. Beide punten worden gezamenlijk be handeld. HH. CASSIERS en SANSEN geven den noodigen uitleg. Het betreft hier het besteenigen der Kraai- en Groenestraten. Bericht is toegekomen dat deze werken goedgekeurd zijn en door het Gemeente krediet leeningen zuilen toegekend wor den voor deze werken. Het gaat thans zeer moeilijk geld in leening te krijgen bij de ze instelling. Van zoohaast de noodige dokumenten zullen zijn toegekomen zullen deze wer ken in aanbesteding worden gegeven. J)e kosten hiervan zijn beraamd op 237.764 fr. waarvan 124.800 fr. ten laste vallen van de stad, en 112.964 fr. zal ge dekt worden door toelagen die zullen be komen worden van de Ministeries en Pro vincie. Om de kosten door de stad te dragen, te kunnen betalen wordt een leening aan gegaan op 30 jaar; voor het bedrag der te bekomen en beloofde toelagen moet ook een leening aangegaan worden op korten termijn van S jaar, daar niet kan voorzien worden binnen hoeveel tijd deze toelagen zullen worden uitgekeerd aan de stad. Door het Gemeentekrediet werd in ieder geval gemeld dat leeningen zullen toege staan worden voor deze besteenigingswer- ken. De aanvraag was ook reeds sedert verschillende maanden gedaan. Heer NESTOR LAHAYE. Zouden wij mogen vragen deze werken zoo vroeg mogelijk te beginnen. Heer CASSIERS. Zeker, maar de werken kunnen niet begonnen worden vooraleer alles in regel is. Het aangaan van beide leeningen wordt met algemcene stemmen goedgekeurd. 6. Invoeren eener gemeentelijke •traatbelasting voor het dienstjaar 1939. fleer CASSIERS. Deze gemeente lijke straatbelasting is dezelfde als in vo rige jaren, t.t.z. 50 voor het bebouwd gedeelte en 25 c/« voor het onbebouwd on roerend goed, en dit op de hoofdsom van dc grondbelasting. De belastingsbrieven voor de belasting van 1938 werden dezer dagen uitgegeven. Met algemeene stemmen goedgekeurd. 7. Goedkeuring van vergunningen op het gemeentekerkhof. In den loop van den maand Januari werden vergunningen op het kerkhof toe gestaan voor een gezamenlijk bedrag van 4.556 frank. Algemeen goedgekeurd. 8. Afkondiging van den verkoopprijs der electrische kracht voor het 2° kwar taal 1239. De prijs is dezelfde als voor het vorige kwartaal, t.t.z. 1.90 fr. per Kwu. voor de verlichting en 1,59 fr. voor de stroom voor drijfkracht. Algemeen goedgekeurd. 9. Driemaandelijksch kasonderzoek van den Ontvanger der C.O.O. Bij den Ontvanger der C.O.O. werd het driemaandelijksch kasonderzoek gedaan. Naar de boekhouding moest er een inkas zijn van 92.792,42 fr. wat ook strookte met de inhoud cler kas. Alles werd juist be vonden en de Ontvanger had ook reeds het noodige gedaan voor het regelmatig truien der pachten, enz. Zonder opmerkingen algemeen goedge keurd. 19. Rekening der C.O.O. voor het dienstjaar 1S38. Verschillende afschriften van de re kening worden aan de Raadsleden voor gelegd. Heer Cassiers merkt op dat de verbeteringen aangebracht in rooden inkt de wijzigingen op de Begrooting betee- kenen die bij de laatste zitting werden goedgekeurd. De Heer Sekrctaris geeft lezing van deze rekening. Hier nu beknopt de cijfers van de re kening 1938 van de C.O.O.: REKENING C.O.O. 1938 ONTVANGSTEN Buitengewoone ontvangsten: Overschot 1938 217.858.54 Achterstel landpachten 7.870, Jaardoodingen en allerlei on voorziene ontvangsten 9-259,52 en opbrengst verkoop gronden 129.825,59 Kosten van overwelving vaart in 't Gasthuis, ui.voering van her stellingswerken aan gehouwen en aankoop van obligatiën 125.474.61 Blijft te kapitaliseeren 4.350,03 tusschenkomen in het betalen eener som Er valt dus voor die werken ten laste van 80XKX) fr. als schadevergoeding voor van de stad de som van 203.133,20 fr. een ongeluk voorgevallen tijdens een koers Dinsdag e. k. zal overgegaan worden tot die niet aangevraagd was. 'de overname van deze werken Totaal buitengew. ontv. 234.988 06 Gewone ontvangsten: Huishuren en landpachten Huishuren en kamerpachtcn, v. gestichten en kliniek Pachten op voorhand betaald Cynspacht Jachtpacht Kappingen van tallie en boomen Ontvangen intresten op geld beleggingen Ontvangen voor verblijf in O. L. Vrouw Gasthuis Ontvangen voor verblijf in Moe- derbuis Ontvangen v. verblijf in Ouder- linge.igestichten Aandeel der Kommissie in de pensioenen der Ouderlingen en gebrekkige» in 't Gasthuis ver zorgd Aandeel in verkoop gronden op het kerkhof Ontvangsten voor Urue ontv. 54S.717.46 396.436,90 17.413,— 1.23025 50,— 1.302, 1.143,40 50.230,08 3.079,60 21.944,66 5.224,- 38.823,85 250,— 6.797.80 1.791,92 U1TCAVEN. Gewone uitgaven: Wedden Ontvanger en Sckret. Bureel- en bcstuurskosten Jaarwedden Geneesheeren Jaarwedden aan de knapen Omslag- en Compensatiekas Grondlasten, verzekering tegen brandgevaar Herstelling gebouwen Kosten bossclien en landerijen Bewaking en toezicht idem Lijfrente en stichting van jaar getijden, missen en fondaties Uitgaven voor orde Verpleegkosten Moederhuis Kosten onderhoud ouderlingen en knechten-weezen Idem oude vrouwen en meisjes- weezen Onderhoud mobilair Kleederen en beddingen ouder lingen en weezen van beider kunne Kosten zieken in het Gasthuis Geneesmiddelen Begraafplaatsen Geldlecningen aan weduwen in Ste-Annahof Uitdeel, kolen in Ste-Annahof Hulpmiddelen in geld aan bc- hoeftigen Hulpmiddelen in natuur aan be- hoeftigen Kosten van behoeftïgen verblij vende in andere gemeenten Verblijf v. behoeftigen in vreem de gestichten Onderhoud van personen ge plaatst in toevluchtshuizen en scholen van weldadigheid Aandeel in het Gemeenefonds 28 525.— 136557 14.585,— 1.1 IX). 2.835,03 2.166 TB 82.777.45 1.997.30 587,42 3.854,— 1.791,92 3.617,— 63.722,70 39.962,— 2.537,25 20.231,15 73.003, 26.473,41 740,— 648,— 10.200,— 75.375,50 433,— 4.640,— 39.241,06 1.961.65 91.643,88 Totaal gcw. uitgaven 596.014,73 Buitengewone uitgaven: Allerlei onvoorziene uitgaven 6.997,07 Veranderlijk gedeelte jaarwed den en duurtetoeslag knaap 3.840.73 Onvoorziene taksen en lasten 14.427,25 Totaal buitengew. uitg. 25.265,05 HERHALING. Ontvangsten: Buitengewone 234.988,06 Gewo.,e 545.717,46 Samen 780.705,52 780.705,52 Uitgaven Gewone 596014.79 Buitengewone 25.265,05 Samen 621.279,84 Overschot 621.279,84 159.425,68 Totaal gevv. Te Kapita'ise£rcn: Opbrengst u 'keer v-,n titels Heer CASSIERS. Er is dus een overschot einde het dienstjaar van 159.425 fr. 68; de toestand der C.O.O. is dus gezond. Heer NESTOR LAHAYE. De toe stand is misschien wel niet zoo schitte rend als de cijfers zouden laten vermoe den. Het overschot van 1938 bedraagt zelfs 60.000 fr. min als bij het voorgaande jaar. Daarmede moet de C.O.O. dan ook veel maanden voortdoen vooraleer de pachten worden geïnd. Heer CASSIERS. Het min in over schot komt hoofdzakelijk voor tengevolge de kosten van het herstel gehouwen, aan deel in het Gemeenefonds voor onderhoud van abnormalen en inspuitingen gedaan op de schoolkinderen tegen dreigend ziek- tengevaar (kroep). Algemeen goedgekeurd. 11. Goedkeuring der openbare ver pachting van zaailand gehouden door de C.O.O. Heer CASSIERS geeft over deze kwes tie den noodigen uitleg. Bij de openbare verpachting waren slechts drie aanbiedin gen toegekomen, waarvan een niet aan- geteekend dus ongeldig. De partij land waarover het gaat is ge legen sectie A. Nr 94 en heeft een grootte van 94 aren 10 ca. De twee in aanmerking komende in schrijvingen waren deze van H. Samyn Albéric, die 725 fr. bood per gemet (dus 1560 fr. voor de geheele partij), en deze van H. Mahieu Achiel, Krombekesteen- w-eg, die 1145 fr. bood voor de geheele partij. In den aanvang werd er niet opgelet dat de aanbieding van H. Samyn bepaald werd per gemet maar had men den ge stelden prijs per Ha. aangenomen. Diens volgens werd door den Voorzitter van de C.O.O. de partij land aan den H. Mahieu toegewezen. Hieruit ontstond een geschil tot nu den H. Samyn zelf heeft gevraagd om ontsle- gen te worden van zijn aanbieding, ge zien bedoelde partij nu voor hem dit jaar niets kan opbrengen, daar het te laat is geworden om er nog hoppezoogers op te kweeken, wat hem verlies moet berok kenen. Dc C.O.O. vraagt dan ook bedoelde partij land aan den H. Mahieu te mogeu verpachten. Een gunstig advies wordt hierover een parig uitgebracht, mits de onthouding van den H. Éossaert om reden dat hij borg was voor Heer Samyn. 12. Advies te geven nopens het bou wen door de C.O.O. van vier woonhuizen in de Peperstraat ten bate van bejaarde echtparen. De C.O.O. wenscht in de Peperstraat een viertal huizen te bouwen waar oude echtparen aldaar samen verder een ge zamenlijk leven zullen kunnen slijten om niet verscheiden in een of ander gesticht te moeten worden opgenomen. Slechts het gelijkvloers zal door deze echtparen in gebruikc worden genomen. Het reglement op het bouwen in stad laat echter r.iet toe huizen zonder verdiep in den kom der stad te bouwen, zoodat die huizen toch zullen gebouwd worden met een verdiep. I.ater zal dit verdiep van die huizen dan in gebruik worden genomen door het Sint-Vincentiusgcsticht. Mot algemeene stemmen wordt hier over een gunstig advies uitgebracht. 13. Advies te geven nopens verkoop van obligatiën van Provinciaal Krediet en van inschrijvingen op het Grootboek der Belgische Schuld tot het dekken der kos ten van het bouwen van vier woonhuizen hierboven. Het bouwen dezer huizen wortft ge raamd op 94.951 fr. 84. Om deze som te kunnen betalen wenscht de C.O.O. obli gatiën van het Provinciaal Krediet, ter nominaal bedrage van 10.300 f.r. en in schrijvingen op het Grootboek der Belgi sche schuld ten bedrage van 102,993 fr. nominaal te mogen verkoopen. Met algemeene stemmen wordt hierover een gunstig advies uitgebracht. 14. Schikkingen te nemen voor het geven van Velokoerscn op het grondge bied Poperinge. Heer CASSIERS. Volgens dc wet kan de Gemeente aansprakelijk gesteld worden voor de ongelukken welke op haar terrein zich kunnen voordoen binst velokoerscn, zoo hiervoor geen verzekering werd aange gaan. Tedere kommissie die een velokocrs inricht is verplicht een verzekering aan te gaan tegen gebeurlijke ongevallen te genover derden, en moet ook de toelating vragen een koers te mogen geven. Een reglement is nu noodig om te verhinderen dat dc stad verantwoordelijk zou zijn ge steld voor ongelukken die zich zouden kunnen voordoen in koersen waarvoor geen verzekering werd aangegaan, of die Sok niet zou aangevraagd zijn geweest. Heer SANSEN. Doordat geen ver zekering bestond hebben zich reeds ver schillende gevallen voorgedaan bij onge lukken binst velokoerse», dat gemeenten of inrichters zware lasten hebben opge- loopen. Zoo heeft een gemeente moeten In een gemeente van Zuid-Vlaanderen werd ieder jaar een velokoerj ingericht waar er voor 500 fr. prijzen waren. Van deze 500 fr. was er telkens 400 fr. ge geven door een fabrikant der gemeente Tijdens de koers verleden jaar gebeurde er nu een doodrlijk ongeluk. De familie van een verongelukte stouw bekwam fr 123 000 schadevergoeding. In beroep werd deze som gebracht op 83.009 fr. De mild- gevende fabrikant werd voor de 4/5 ver antwoordelijk gesteld en moest dus bij de 60.000 fr. betalen. Bij verzekering ver vallen dergelijke verantwoordelijkheden Daarom is een reglement op de velokoer scn noodzakelijk. Dit reglement bevat slechts dat alle koersen moeten aange vraagd worden en gedekt door verzeke ring tegen ongevallen. Alle renners moeten ook een licence van den B.W.B. of V.W.B. bezitten. Heer LAHAYE ARTHUR. Welk is besluit hiervan. Heer CASSIERS. Een reglement te stemmen. Heer LAHAYE ARTHUR. Moet de stad dan een verzckeringspolice tegen on gevallen aangaan? Heer SANSEN. De inrichters zelf moeten zich verzekeren. Heer CASSIERS. Het gaat hier slechts om voorzorgen te nemen. Dit be duidt echter niet dat wij tegen velokoer- sen zijn. wel integendeel. Heer SANSEN. Het is om de inrich ters te verplichten zich in regel te stellen, dit meest in hun eigen belang. Heer BOSSAERT. Met goedkeuring van een reglement zullen de inrichters ongetwijfeld zorgen om hun verantwoor delijkheid te dekken. Volgende tekest wordt vervolgens met algemeene stemmen goedgekeurd: Regeling voor bet geven van velowedstrijden voor beginnelingen. Ieder maatschappij die een velokoers wenscht in te richten zal gehouden zijn voorafgaandelijk een bewijs op zegel voor te leggen, waaruit blijkt dat de renners die aan den ontworpen koers zullen deel nemen, OFWEL aangesloten zijn bij eene bestaanden wiclrijdersbond en als renner verzekerd zijn tegen ongevallen welke aan HEM zelf of welke zij aan anderen (derde personen) kunnen aandoen of veroorza ken. OFWEL dat zij eene individueele verzekering tegen ongevallen hebben on derschreven bij eene Belgische maat schappij die de wet van 24 December 1903 op dc ongevallen en burgerlijke verant woordelijkheid naleeft. 15. Samenstelling der Commission in den schoot van den Gemeenteraad. Heer CASSIERS geeft lezing van de samenstelling der verschillende Kommis sies, en die luidt als volgt COMMISSIE VAN GELDWEZEN. De HeerenLeden van het Schepencol lege, Devos Maurits, Lahaye Nestor, Bos- saert Achille, Lahaye Arthur en Deschrij- ver Gilbert. COMMISSIE VAN WEGENIS. De HeerenLeden van het Schepencollege, Igodt Joseph, Vancayseele Maurice, Leb be Omer, Lahaye Nestor en Deschrijver Gilbert. COMMISSIE VAN ONDERWIJS. De HeerenLeden van het Schepencol lege, Devos Maurice, Bossaert Achille, Bouckenooghe Georges, Lahaye Arthur en Deschrijver Gilbert. COMMISSIE VAN OPENBARE GE ZONDHEID. De Heeren: Leden van het Schepencollege, Devos Maurice, La haye Nestor. Lebbe Omer, Bouckenooghe Georges en Deschrijver Gilbert. COMMISSIE VAN FEESTEN. De HeerenLeden van het Schepencollege, Igodt Joseph, Bouckenooghe Georges, Bossaert Achille, Vancayseele Maurice en Deschrijver Gilbert. Algemeen goedgekeurd. Bij het Gemeentekrediet werden aan vragen tot leeningen voor die bedragen ingediend, maar ons werd gemeld dat er voor het oogenblik geen geld in leening kon gegeven worden, te veel aanvragen voor zijnde. Die aanvragen zullen later moeten her nieuwd worden. REGLEMENT BOUWEN Heer LEFEBVRE herinnert eraan dat het verboden is te bouwen of verande ring aan bestaande gebouwen te brengen, zonder dat die werken werden vastgelegd op een plan en goedgekeurd door het Stadsbestuur. VOETPADEN Heer LEFEBVRE drukt er zijn spijt over uit dat voor het herstel der voet paden, beschadigd bij de laatste wegenis- werken aan de Staatsbanen, geen toela gen kunnen worden bekomen. De voetpaden langs de rechterzijde van de Casselstraat zijn in heel slechten toe stand. Het Schepencollege heeft dan ook besloten die voetpaden te herstellen en aan te leggen op zelfde wijze als deze aan den overkant van de straat; 60.000 kgr. brieken van Gilly zijn hiervoor be stcld geweest en ook reeds geleverd. De goede steenen komende van de bestaande voetpaden zullen in andere straten kun nen gebezigd worden. Deze brieken kosten 14 fr de vm. ter fabriek genomen. Het vervoer kost 884 fr per wagon van 20 ton. Daarbij komt nog het lossen en het leggen, wat zal uitge voerd worden door de stadswerklieden. Heer BOSSAERT vraagt of het oogen blik thans niet zou gekomen zijn om de voetpaden op de Groote Markt te doen verbreeden. Hierover werd yroeger ook reeds gesproken. Dit zou toelaten dat, zoo de herbergiers hun terrassen plaatsen, dat de voorbijgangers ook nog zouden kun nen voorbijgaan op de voetpaden, en dat de moeders die op wandel zijn met een kinderrijtuig niet van de voetpaden moe ten rijden. Dit zou kunnen gebeuren in harde cementtegels, zooals er aangelegd werden aan de kust. Heer LEFEBVRE vindt het gedacht goed. De kalsijde op de Groote Markt ligt evenwel zeer hoog, zoodat bij een ver breeding van de voetpaden aldaar de kal sijde hooger zou liggen dan deze voetpa den, of dat de voetpaden zouden moeten verhoogd worden, met het gevolg dat de huizen op de Groote Markt lager zouden komen te liggen dan de voetpaden zelf. De aangelegde rioolwerken en collecteurs zouden een verbreeding ook zeer verhin deren. Heer NESTOR LAHAYE meent dat een verbreeding van slechts 1 meter vol doening zou kunnen geven. Heer CASSIERS meent dat dit werk ook een verfraaiing van de Groote Markt zou beteekenen. Heer ARTHUR LAHAYE verklaart dat het in den Zomer bijzonder aange naam is op de Groote Markt op een ter- rasse te mogen zitten en dat het jam mer is zoo dit niet meer zou kunnen ge beuren. Heer SANSEN verklaart dat het niet aan te nemen is dat de voorbijgangers van de voetpaden moeten stappen voor het zetten van schutten. Langs weerszij den van de Markt moet 0,75 m. van dc voetpaden vrijgelaten worden voor het verkeer van _de voetgangers. Slechts op Kermis en bTJ Feesten mogen terrassen worden aangelegd over geheel de breedte an de voetpaden en verder naar gelang [toelating wordt gegeven. Het verbreeden van de voetpaden met 1 meter, zou én herbergiers én voetgangers voldoening ge ven. De kwestie zal dan ook verder onder zocht worden door het Schepencollege en het mogelijke gedaan. DE HOPPEKWESTIE 16. Mede d telingen. WERKEN AAN DE TROUWZAAL Heer SANSEN deelt mede dat, naar hij per toeval vernam, door het vroeger Schepencollege, verfraaiïngswerken aan dc trouwzaal besteld zijn geweest waarvan de uitvoering ruim 50.000 fr. zullen bedragen. Door Heer Emiel Declercq, zou de zaal ronduit met hout-snijwerk versierd wor den. Aan den vroegeren Gemeenteraad werd hierover nooit gesproken. Heer BOSSAERT. Dit is geheel juist. Het Schepencollege van toen dacht de kosten ervan in te schrijven op ver schillende begrootingen, vanaf deze van 1939. Er werd geen devies gemaakt en er werd inderdaad niet voorzien hoeveel die werken zouden kosten. We dach ten ook niet dat de kosten zoo hoog zou den beloopen. Heer CASSIERS. We zullen de wer ken uitvoeren en vragen dat de Raad dan de noodige bijkredieten stemme om die uit te voeren. Heer Adv. LAHAYE. Het verheugt mij dat die werken zullen uitgevoerd wor den en dat zoo kunstenaars-stadsgenoo- ten gesteund worden. Wij hebben reeds gezegd en herhalen dat wij in alles het Schepencollege willen helpen waar het gaat om de belangen onzer stad. De zaak wordt verder besproken. Ten slotte wordt besloten dat de plans voor dit werk eens zullen onderzocht worden. Kunstwerk moet gesteund wor den, en er zal naar gestreefd worden om een overeenkomst te sluiten met de ont werpers en uitvoerders van bedoeld werk. Heer Declercq zelf wenscht tijd voor zich te hebben voor de uitvoering van het snijwerk, zoodat de kosten dus op ver schillende dienstjaren zullen kunnen ge dragen worden. RIOOLWERKEN IN DE IEPER GOUDEN HOOFD- EN G. GEZELLE- STRATEN Proces-verbaal van bestatiging der rioolwerken uitgevoerd in de leper-, Gou den Hoofd- en Guido Gezellestraten, wordt afgelezen. Hieruit blijkt dat de werken op sommige plaatsen slecht wenden uitgevoerd en de aannemer op verschilende punten in ge breke gebleven, alhoewel hij de volledige afbetaling voor die werken eischt. Op verschilende plaatsen in de Ieper straat zijn de buizen gezakt en liggen uit bun voegen, grondverzakkingen doen zich hierdoor voor, de buizen komende van dc Paardenmarkt langs de Gouden Hoofdstraat, en die zich moeten uitwer pen in deze van de Ieperstraat, liggen iager dan deze laatste, zoodat zij half vol water blijven staan. Dc Gouden Hoofd straat heeft de aannemer ook nog niet terug in staat van verkeersmogelijkheid gebracht. Op die werken moet nog slechts 3.198 fr. betaald worden. Daarbij hebben we nog de borgsom door den aannemer gestort, namelijk 19.800 fr. Door het Schepencollege werd samen met den H. Ingenieur Defrance de aan nemer uitgenoodigd op een bijeenkomst, maar deze kwam niet. Toch zullen op een of andere wijze die werken moeten ver beterd worden. Heer LAHAYE ARTHUR stelt voor de zaak voor het gerecht te brengen. Heer SANSEN verklaart dat de zaak in handen is van een vakman, H. Inge nieur Defrancc, die de kwestie een spoe dige oplossing wil geven. Het Schepen college zal dc zaak goed volgen en de noodige besluiten eruit trekken om een spoedige en voor de stad gunstige oplos sing te geven. F1NANCIEELE TOESTAND Heer SANSEN geeft ecnige inlichtin gen over den geldclijken toestand. De werken langs de Casselstraat uitge voerd door den H. Mahieu (aanleggen van borduursteenen, voetpaden, enz.), dit vóór 2 jaar, zijn nog niet betaald. De rioolwerken in dc Gasthuis-, Noord-, Cassel-, Boeschepe-, Vlamingstraten en Groote Markt, Bcrtcnplaats en Deken De Bo laan, kosten 504.260 fr. Hierop zullen toelagen kunnen worden bekomen als Heer ARTHUR LAHAYE vraagt dat de Gemeenteraad eensgezind zou willen optreden om een oplossing na te streven an de hoppekwestic. Gezamenlijk zou moeten kunnen gewerkt worden om dit doel te bereiken. \Vat zou bekomen wor den zou dan niet zijn door een of ander partij maar door de gansche Raad ver- eenigd. Spreker vraagt dat er betracht worde alle Parlementairen die onze streek vertegenwoordigen er toe te brengen ge zamenlijk op te treden voor de hopbelan- gen. Door het Stadsbestuur zou een onder houd met den Minister van Landbouw gevraagd worden om een verhoogir.g van rechten op dc vreemde hop te bekomen. Van deze kwestie mag geen partijpolitiek gemaakt worden Dit voorstel lokt nogal een lange be spreking uit en lokt verschillende be merkingen op welke wij als volgt kun nen samenvattenvooreerst moet wel en juist bepaald worden wat zal geëischt of gevraagd worden in zake hoppekwes- tiehoe staat Belgie tegenover de han delsakkoorden die gesloten werden met Tchecko-Slowakije in zake hopinvoer zal Duiïschland deze akkoorden willen handhaven of niet? Niet alleen rechten maar ook verbete ring van de hop moet de toestand doen veranderen. Er wordt nog bestatigd dat in alle kommis sies die totnogtoe gezeteld hebben omtrent de hopkwestie er de hopbelangen maar weinig door verdedigd worden. In al die lcommisises zetelen zoowel handelaars, brouwers als boeren. Hun belangen zijn allen tegenstrijdig en de hoppekweekers kregen tot nu toe geen minste voldoening. Heer DESCHRIJVER stelt voor een motie te sturen naar den Minister van Landbouw. Heer SANSEN doet opmerken dat de landbouwers niet mogen denken dat, moes ten er 500 fr. per 103 pond rechten ge legd worden op het invoeren van vreemde hop, dc hop daardoor maar seffens 500 fr. van prijs zal verhoogen. We hebben gezien dat, wijl er 5 fr. per kilo inkom- rechten te betalen bij invoer van tabak, deze verkocht werd in 't Werviksche aan fr. de kilo. Er moeten maatregelen gezocht worden om de minderwaardige buitenlandsche hop te beletten in 't land te komen en bekomen we dat, het kan reeds goeden uitslag geven. Heer Sansen geeft lezing der motie ver leden jaar door het Gemeentebestuur op gezonden en waarbij gevraagd wordt aan den Heer Minister, rechten te heffen van 500 fr. per 100 pond. Ten slotte wordt besloten een nieuwe motie, t.t.z. een verbeterde en aan den huidigen internationalen toestand aange paste motie te zenden naar den Minis ter van Landbouw om rechten te beko men en oin een onderhoud te vragen en de medewerking der Parlementairen ter oplossing van de hoppekwestie. Aan de Raadsheeren verzekert het Schepencollege dat al het mogelijke zal worden gedaan in dien zin, dat allen op de oogte van den gang der zaken zullen ■zehouden worden en dat desnoods een vergadering zal bijeengeroepen worden. ELEKTRICITEIT Heer NESTOR LAHAYE vraagt dat Dien morgen was het zeer mistig. Ja, geweldig mistig. Hij hing zoo dik gepakt, dat men van op de kommandobrug niet eens de voorsteven van de boot kon zien. Tot overmaat van ramp was de zee rede lijk geweldig. Zoodat wij zonder de min ste uitzichten, door den grijzen nevel op 'n geanimeerde zee vooruitrolden. De kapitein trok met korte tusschen- poozen aan het stoomfluittouw, om door lange toet-signalen andere booten op hun hoede te brengen voor onzen bak. Mlljarde!... Miljardel... vloekte de kapitein. Het koude zweet parelde op zijn vette nu betrokken wezen. Hij zuchtte hoor baar. was zijn zenuwen geen baas. Vloog van het linker naar het rechterraampje... trok de kabiendeur open, helde over de brugverschansing... om het water te zien... Dan wond hij gejaagd de dieptepeiler op, en trok de kontaktknop aan... om hoelanger hoe harder en hoe sneller te vloeken dat het kletterde; een heele lita nie verwenschingen en radbrakingen, waarin zijn heele gemoed, zijn opstand en zijn angst, zich in de heftigste be woordingen uitte, Christus aan het kruis, donder en bliksefh, andere booten, nijdige afgunstigaards aan de kaai, zich rijk- mestende munitiefabrikanten, de heele wereld, het heelal met alle sterren en manen, alles kwam er bij te pas... het werd een vloekende razernij... die al- maardoor in geweld en heftigheid en sneller tempo toenam... tot hij geen adem meer had... en op 't einde als 'n gekwet ste gramofoonplaat nog slechts dat ééne in eindelooze vlugge herhaling kon uit brengen: oMiljardel... Miljardel... Mil jardel Hij dreigde in zijn verwenschingen te stikken... Kijk!... Kijk!... de grond verdroogt! zei hij, met wijdopengesperde oogen en strakken wijsvinger, die onze blikken naar den dieptcpeiler dwong! Pas, hadden wij nog 35 vadems! Nu nog 27!... We keken toe! De stuurman vanachter het stuurrad, ik vanuit mijn hoek... Nog 23!» kreet hij toen plots! «We loopen op de rotsen kapot!... En lk weet niet waar wij zitten... waarheen wij moeten... Hulpeloos keek hij om zich heen! Poog de te vergeefs den dikken nevel te door kijken! Zag naar den almaardoor op nieuw vlam-slaanden dieptepeiler, merkte dat de grond nog «drooger» werd... toet te!... toette!... Haalde diep, heel diep adem, om zijn zenuwen baas te worden... Maar toen opeens kon hij het niet langer meer uithouden. Hij belde gejaagd naar de machinekamer, hoorde het antwoord klikken, en bevool toen; «Nog trager, meester! We zien geen hand voor onze oogen, en de grond droogt geweldig! Weer toette hij toen. Dan sprong hij tot bij den trap die naar zijn kajuit leidt, en riep den marconist naar boven om de goede richting te zoeken. Het gaf den indruk dat de marconist XIV. in de charter-room op dit order zat te wachten. Vlug kwam hij naar boven, de zwarte visscherspet diep op het hoofd, zich forsch aan de koperen staven vast houdend om 't evenwicht op den rollen den bak te houden. Met diepe oogen, die den ernst, 't gevaar van 't moment weer spiegelden, keek hij ons even zwijgend aan wond den dieptepeiler op... zette de koptelefoon over het hoofd aan de ooren... en terwijl de kapitein wijdbeens, zich vasthoudend aan t rad, starlings, zonder ook éénmaal te pinken, het han gend kompas In 't oog hield... en de stuurman meer West maneuvreerde, riep de marconist plots: Ja! «Noord West kwart streep half Noord!» antwoordde de kapitein, en bevool on middellijk den stuurman meer West te maneuvreeren. Opnieuw werd toen door de koptelefoon naar de richtingssignalen geluisterd! Op nieuw werd naar het kompas gezien.. Opnieuw werd «Ja!» geroepen, en op T zelfde moment werd weer de richting van de magneetnaald aangegeven. Toen werd, door den kapitein en den marconist, een vlugge berekening ge maakt... De kaart werd nagezien... Maar vóór ze het juiste resultaat kenden... sprong de kapitein plots naar 't rad, draalde met 'n geweldigen wrong 't roer naar bakboord, en kreet; 't Zeetje, mil- jarde! WIJ loopen vast! Het rad werd met forschen trok links- waarts gedraaid... De kapitein snokte de rechter brugdeur open en helde diep over de brugverschansing... een heele poos, zonder nog één woord te spreken, zonder nog één nieuw order te geven. Te vergeefs staarden wij doorheen de venstertjes den dikken nevel in... er was niets... niets te ontwaren! De marconist deed mij teeken regelmatig te toeten... Iedere minuut een langen trok!... en hij zette weer de koptelefoon op, om naar de richtinguitzending te luisteren! De diep tepeiler wees meer water aan. Het moment was te ernstig om toen onmiddellijk over een en ander uitleg te vragen: bijvoorbeeld over den dieptepei ler, over den richtingszoeker, enzoovoort. Toen ging het om ons leven, dat In ge vaar verkeerde, dat moest beveiligd wor den door den richtingszoeker, door de orders van den kapitein. Dat werd sterk aangevoeld: heel onze aandacht stond er op gespannen, er werd geen enkel nutte loos woord gesproken, geen enkel nutte loos teeken gedaan, geen enkele nutte- looze verplaatsing uitgevoerd. Iedere sekonde waren wij ervan bewust dat een ongekend gevaar mogelijk was, ons elk moment onvoorziens in een hachelijken toestand kon brengen... Wij moesten toch vlak bij de dichtste Vestmanaeyjar-Eilan- den zijn. Ergens bij de Sulnasker, de Geldimgur, de Helgusker of de Hellisey, die omringd liggen met uitstekende rots punten, welke voldoende hoog en stevig zijn om er met een boot tegen stuk te slaan. Waren wij nog vóór die eilanden? Er rechts van? Of er links van? Of zwalk ten wij er tusschen in? De kapitein wist het niet! De marco nist wist het niet! De stuurman wist het niet! Niemand wist het! Allen gisten! Da één dacht zus, de andere zoo! DAt waa te hooren aan den vertwijfelden wensch van den kapitein: Zag ik maar iets! Düt was te zien aan 't bedenkend treurig hoofdschudden van den stuurman! Dit leg te lezen in den onvasten blik van den marconist!... Dat klonk overtuigend in den wanhoopskreet van den kapitein, die schrijnend tegen 't geluid der klot sende zee en der tokkedokkende machine» klonk: Straks slaan wij te pletter tegen klippen! Niemand antwoordde. Niemand sprak ons moed In. Eenieder was ervan over tuigd dat wat de kapitein zei, waar kon zijn, en dat wij er weerloos tegenover stonden!... Zag je hoe wij naar 't zeetje dre ven?... vroeg de kapitein den stuurman. De ondervraagde schudde het hoofd ont kennend. Miljarde!... We zaten bijna op t zand of tegen 'n klip! Dat zal niet veel gescheeld hebben! Ik zag het aan de koppen van de golven!... De stuurman en de marconist knikten instemmend, als wilden zij zeggen: Wij gelooven u! Wij zijn daar aan een ernstig gevaar ontsnapt! Het kon al gedaan ge weest zijn met ons! Alle gevaar is echter nog niet geweken! Wij kunnen nog ieder moment ergens tegen aanloopen! Hoe geraken wij levend uit dien mist? Hoe?... Ik vroeg het me ook in stilte af. Hoe lang zou die dikke mist nog blijven han gen?.., Was er daar ergens getoet van een andere boot hoorbaar?... Ik luisterde... luisterde!... Maar ver nam niets duidelijks!... Of toch?... Ik aarzelde?... Speelde de verbeelding mij parten?... Ik vroeg het stil aan den mar conist: Nee!... Er is niets te hooren! Allen luisterden nog een korte wijle... nee niets!... Maar veiligheidshalve werd er langer aan onze stoomfluittouw ge trokken... Almaardoor: even toeten, dan een minuut die telkens een eeuwigheid scheen wachten, daarop weer seinen, waarna weer een drukkende, ontzenuwen de stilte, gedurende dewelke 't rollen der boot en het klotsend gespetter der baren bijzonder duidelijk, eigenaardig onheil spellend waargenomen werden. Het ls om zot te worden!...ver klaarde de kapitein. Ik verkies vijf stor men tegen éénen mist. Als 't stormt, dan ziet ge nog waar ge drijft, dan kunt ge den storm nog ontloopen... Maar een mist... Hij voleindigde de verwoording van zijn gedachten niet... Hij uitte zijn gevoelen» in een nieuwe serie kletterende vloeken... Zoo zwalkten we, dien ochtend dat w» IJsland naderden, drie vier uur door heen een dikken nevel... die eerst tegen den middag stilaan opklaarde. Wordt vervolgd.) JEF VAN WYNSBERGHE. PRIJSLIJST VAN 20 MAART 1939 Telefonen: Lichtervelde21 (Bureel) Roeselares 917 en 6018. (zonder verbintenis) Waren r.v.ei. vet pr. Ultra Speciaal Kuikenmeel 16 6 170 Ultra Sp. Kuikenm. v. zw. ras. 16 6 170 Meel I voor kuikens 17 5 150 Meel II voor poelden 18 5 128 Meel III voor poelden 18 5 105 Vetmeel voor haantjes 16 5 130 Legmeel 23 4 100 Legkorrels 23 4 105 Biggenmeel 13 3 145 Zwijnenmeel I 15 3 92 Zwijnenmeel II 13 3 92 Zwijnenmeel III 13 3 92 Melkschilfers (De Baillie) 26 5 102 Melkschilfcrs (De Baillie) 30 5 107 Melkschilfers (De Baillie) 35 6 112 Melkmeel 35 6 102 Kalverkweekmeel 16 4 140 Graan I voor kuikens 126 Graan II voor poelden 107 Graan III voor poelden 103 Duiveneten (in aangcr. zakken) 170 Duiveneten (in handd. niet teruggen.) 180 Kalfsvoeders per 10 kilos 35 NEERGESTREKEN BALLON ONTPLOFT IN ENGELAND 30 KINDEREN GEWOND Bij Plymouth bemerkte een visscher dat een soort ballon op zee dreef. De man ging het tuig opvisschen en sleepte het met zijn boot tot aan de kust, waar het op 't land getrokken werd. De ballon had een middellijn van circa 3 Va meter, en aan de ballon was een soort radioappa raat gevestigd. Uit de ballon ontsnapte waterstof. Al spoedig verdrongen zich tal van nieuwsgierigen rond den ballon, alsook een dichte schaar kinderen. Plots ontplofte de ballon, waardoor een 30-tal omstaanders, meestal kinderen, brand wonden opliepen, sommigen waren zelfs erg geraakt. Denkelijk moet de ontsnappende wa terstof ontploft zijn bij aanraking van een brandende cigaret of zooiets. Bij nader onderzoek bleek dat met dergelijke ballons waarnemingen op weer kundig gebied worden gedaan. Het auto matisch radioapparaat dat aan den bal lon gevestigd is, staat in verbinding met het weerkundig instituut en geeft auto matisch aanduidingen over de ste !:te van den wind. Gewoonlijk ontploffen dergelijke ballons hoog in de lucht, en brengen geen schade mede. De ballon in kwestie moet lek geweest zijn, waardoor hij niet de noodzakelijke hoogte kon be reiken om zelf tot ontploffing te komen en dan neergestreken zijn op zee. iESEaaBHBBaiiïiaEaHB9aiiMB«aiis8s DRIE VLIEGTUIGONGEVALLEN IN FRANKRIJK huizen te bedienen, lieer CASbiER' Ëlektriciteitsmaatscl geweigerd heeft, nc op het ckktricitc.; Toch zal die gewaa zou verlengd wor- raat, om er enkele merkt op dat de ppij vroeger reeds verdere uitbreiding iet te willen doen. ie uitbreiding schril- orden bij de Maat- sc Heer SANSEN Mcfl is ste le dat het Sche- 'g. houdt met ktriciteit.net te ikheid is de fi ds op zoek naar c laten en naar icn om die te de uitbreiding Jande. De prex nancieeie zijde, peld om die wertte de voordeeügste v <jc>en uitvoeren. De Raad gaat over in geheime zitting. |7. Be»li«»ieg te nt- on nopen. de gevraagde teruggaaf van 2.9-5 fr, aan den Gemeenteontvanger dar stad. Deze teruggave wordt goedgekeurd met 7 sterameu tegen 6 onthoudingen. 21 DOODEN Op 2 km. van het vliegveld van Beau- vais is een Fransch bombardementsvlieg tuig te pletter gevallen. Het vliegtuig was opgestegen te Le Bourget, samen met 10 ander toestellen, om een nachtoefening te volbrengen. Rond 7 uur van den mor gen pas werd het wrak ontdekt. De 6 inzittenden waren allen om het leven gekomen. Boven het vliegveld van Tours botsten twee zware militaire vliegtuigen op el kaar. Beide stortten te pletter. De 9 in zittenden kwamen allen om. Bij Oudja verongelukte ook een drie- motorig vliegtuig, dit in vollen nacht. Hier ook vielen 6 dooden te betreuren. HET GEVAL DER BELGEN IN FRANKRIJK GEEN MILITAIRE VERPLICHTINGEN De opschudding, die In de Belgische kolonie te Parijs en elders In Frankrijk teweeggebracht werd door het wetsbe sluit, dat tot de vreemdelingen, die van het toevluchtsrecht genieten, zekere mi litaire verplichtingen van de Franschen uitbreidt, is thans gansch verdwenen. Het Belgisch gezantschap heeft de Bel gische konsuls en de Belgische vereeni- gingen te Parijs medegedeeld dat dit wetsbesluit niet toepasselijk is op de Bel gische onderdanen, daar deze de kon- sulaire bescherming genieten. Zijnerzijds heeft het Verbond van de Belgische maatschappijen van Frankrijk de verbonden en vereenigingen van de departementen medegedeeld dat al de houders van een normale verblijfstoela- ting niet onderworpen zijn aan deze verplichtingen. Waarem lijden aan HOOFDPIJNEN MIGRAINE TANDPIJN GRIEP RHEUMATIEK ZENUWKOORTS PIJN DER MAANDSTONDENI als de Wonderbare Bruin» Poeder, van der Apotheek DE POORTERE Sint-N iklaaj-W aai. U rojmMiik.li;k ronder tcbtdilljk. jrvolfea ven dee. pijnen suIWa bmijdtn. Dt ioct a. I tciUri 4 Ir. dt driedubbele dool ij poederi to.oj fr. Te verkrijgen in alle goede Apotheken of vrachtvrij tegen postmandaat Gebruikt ze eens, U zult nooit geen an dere meer gebruiken. GEMEENTE ROESBRUGGE-HARINGE ROOD VLAAMSCH RAS) ingericht door het Veekweeksyndlkaat en de Hoerengilde, met medehulp van hei Gemeentebestuur Roesbrugge-Haringe en aanpalende gemeenten, voor de kweeker» van het Rood Vlaamsch Ras der Provinel» West-Vlaanderen. OP DINSDAG 23 MEI 1939 ter Dorpplaats, om 10 uur voormiddagl 3500 Fr. Prijzen en Eeremetalen. I* PRIJSKAMP. Stierkalveren ingeschreven in 't geboorte- boek van 't Veekweeksyndikaat. 120 Pr. A. Geboren van 1 Januari 19S8i 6 Prijzen: 35 fr. en verg. eerem., 30 fr. en zDr. eerem., 25, 15. 10 en 5 fr. 205 Fr. B. Geb. v. 1 Sept. t. 31 Dec. '38» 12 Prijzen: 35 fr. en verg. eerem., 30 fr. en zilv. eerem., 23 fr. en bronz. eerem., 20, 15, :j, 15, ro» 10, 10, 10 en 10 fr. II* PRIJSKAMP. 405 Fr. Stieren geboren van 1 Sept. '3f tot 31 Aug. '38, ingeschr. in 't stamboek» 12 Prijzen: 60 fr. en verg. eerem., 55 fr. en zllv, eerem., 50 fr. en bronz. eerem., 45, 40, 35, 30» 'I 20, IS, IS 15 fr. in* PRIJSKAMP. 330 Fr. Stieren geboren van 1 Sept. '3d tot 31 Aug. '37 (ingeschreven). 9 Prijzen: 70 fr. en verg. eerem., 60 fr. en rllv, eerem., 50 fr. en bronz. eerem., 40, 30, 20, 20, ld en 20 fr. TV* PRIJSKAMP. 300 Fr. Stieren geboren vóór 1 Septem ber 1936 (ingeschreven). 4 Prijzen: 100 fr. en verg. eerem., 85 fr. en eerem., 65 fr. en bronz. eerem., 50 fr. V PRIJSKAMP. 120 "Fr. A. Jaarlingvaarzen geboren van 1 Jan. tot 31 Aug. 1938 (ingeschreven)» 6 Prijzen: 40 fr. en verg. eerem., 30 fr. en zilv. eerem., 20, 10, 10 en 10 fr. 185 Fr. B. Jaarling vaarzen geboren van 1 Sept. tot 31 Dec. 1937 (ingeschreven)» 8 Prijzen: 40 fr. en verg. eerem., 35 fr. en zllv. eerem., 30 fr. en bronz. eerem., 25, 20, 15, 10, r* en 10 fr. VI- PRIJSKAMP. 270 Fr. Vaarzen geboren van 1 Sept» 1936 tot 31 Aug. 1937 (ingeschreven). 10 Prijzen: 50 fr. en verg. eerem., 45 fr. en zilv. ee m., 40 fr. en bronz. eerem., 35, 30, 20, is, 15» 10 en 10 fr. VII- PRIJSKAMP. 230 Fr. Vaarzen geboren v. 1 Sept. 1935 tot 31 Aug. 1936 (ingeschreven). 10 Prijzen: 50 fr. en verg. eerem., 45 fr. en zllv, eerem., 40 fr. en bronz. eerem., 35, 30, 20, ij, t|» iS en 15 fr. VIII- PRIJSKAMP. 385 Fr. Volledige gekontroleerde melk koeien (ingeschreven). 15 Prijzen: 50 fr. en verg. eerem., 45 fr. en zilv. eerem.; 40 fr. en bronz. eerem., 2$. 35, 30, 25, 10, 20, 20, 20, 20, is, IS» IS en 15 fr. IX- PRIJSKAMP. 200 Fr. aan den besten stier met zijnd afstammelingen gegeven door de Voorzit ter Mijnheer Cyr. Feys. 2 Prijzen: 125 en 75 fr. X- PRIJSKAMP. 200 Fr. aan de beste koe met hare af stammelingen gegeven door de Bóeren- gilde Roesbrugge-Haringe. 3 Prijzen: 100, 60 en 40 fr. ALGEMEENE SCHIKKINGEN Art. 1. Slechts roode dieren zijn tot de prijsl toegelaten. Art. 2. Elke deelnemer ia verantwoordelijk alle ongevallen die zouden kunnen gebeuren. Art. 3. De inschrijvingen moeten geschieden bulletijn, die te verkrijgen zijn bij Emiel Vand I Krombeke. Er moet voor ieder dier afzonderlijk 'Ulletijn ingevuld worden die moet opgestuurd wo ten laatste den id Mei aan 't zelfde adres. Art. 4. Er zal 3 fr. te betalen zijn per ir.geachi"» j vea dier. Art. 5. De Commissie behoudt zich het recht pdk zen in te houden of bij te voegen. I Art. 6. Ied?r dier moet een nummer .aan den kep hebben, welke 's morgens voor de prijskamp zulM te verkrijgen zijn ter herberg Boerenhofbij Sohier. Art. 7. De uitreiking der prijzen zal on middel lift ".a de prijskamp plaats hebben ter herberg Boer«* liof voornoemd. Art. 8. Belangrijk Bericht. Ieder kweeker die bmé dieren naar de prijskamp komt moet vooralen zin van een geleibrief (passa\ant). Bede alle dieren voOt 10 uur in den ring te brengen. Art. 9. Des middags zal een vriendenmaal bij fc» schrijving oprediend worden in 't Gasthof D^i I Gouden Arendbij Gery Delplace. Die begeert aan deel te nemen gelieve zich aan te geven teÉ laatste tegen Zondag 15 Mei bij Gery DelplacdY cn. lieden pef VandaenL ierüjk fA ird w orde* j voornoemd. [De Schrijver, Lm. Vaud&ele. De Voorzitter, Cyr. Feys-CallewaerV

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1939 | | pagina 5