HOFSTEDEKEN Kindervoituren ks-ns NOTARIEËLE VERKOOPINGEN Uit ter hand te koop SCHOON HEERENHUIS BESTE ZAAILAND BESTE ZAAILAND EEN WOONHUIS HANDELSHUIS EEN WOONHUIS RUIM MAGAZIJN 57 A. BESTE ZAAILAND SCHOON HANDELSHUIS HOFSTEDE 2 HA. 44 A. 10 CA. BOSCH ZAAILAND DE HERBERG "DE WELKOM" EEN HUIS EEN HUIS 1. - WEIDEN EN LAND EN EEN PERCEEL BOSCH 2. EENE HOFSTEDE EN TWEE WONINGEN MET LAND 3. - EEN PERCEEL BOSCH EN MEERSCH BERICHTEN PERMANENTEN-REKLAAM SCHOOrfwOONHUIS HOFSTEDE PARTIJ ZAAILAND WEIDE EENE HOFSTEDE WOONHUIS EEN HUIS EEN HANDELSHUIS WOONHUIZEN EEN WOONHUIS HUISMEUCELEN 6 WOONHUIZEN Notaris de GRAVE to Loo. WOONHUIS EENE GOEDE HOFSTEDE EEN WOONHUIS EEN WOONHUIS HUISMEUBELS EN MENAGIEGOEDEREN. HOFSTEDEN AANKOOP VERKOOP Groote Keus IN ALLE PRIJZEN - ANT. MONCAREY-DECANTE SCHOONE LEESBOEKEN RENTENIERSHUIS HUWELIJK MOOIE PERMANENTE HOTEL-RESTAURANT WELGELEGENE HOFSTEDE BEST HANDELSHUIS SCHOON BURGERSHUIS. SUIKERZIEKTE GENEZEN SCHRIJVEN: IN DE VIER SEIZOENEN VERGEET NIET dat vr"« MODERNE PERMANENTEN REKLAAM-PERMANENTEN H. BLOEDPROCESSIE H BLOEDPROCESSIE Studiën van de Notarissen VAN CAYZEELE te Poperinghe en BUURMANS te Veurne. Kantoren van de Notarissen PIETERS te RENINGE en VAN EECKE te POPERINGE. VRIJDAG 5 MEI 1931 om 2 ure namiddag, ter estaminet Café de l'F.spérarcete Poperinghe. Groote Markt OPENBARE VERKOOPING van GEMEENTE WATOU. I. groote garage (gewezen brouwerij), hop- tnagazijn met 2 asten en pres, herberg «De Sportwereld», met volgens kadaster 28 a. 70 ca. bebouwden grond, tuin en bouwgrond. Aan het heerenhuis. bewoond door Me vrouw Wed. Theophile Deheegher, hand slag 3 maanden na den overslag, aan het ove-ige handslag met de geldtelling. Verdeeld in 5 koopen. Recht van samenvoeging. II. 1 Hectare 18 Aren 15 Centiaren 'tngs de kassei naar Rousbrugge, die nende voor bouwgrond. Verdeeld in 2 koopen. Gebruikt door M. M. Thoré tot 1 Ok tober 1940. III. 1 hectare 17 Aren 10 Centiaren langs de kassei naar Abeele, dienende voor bouwgrond. Verdeeld in 2 koopen. Gebruikt door M. G. Walbrou tot 1 Oktober 1940. Zie plakbrieven met plan. OP WOENSDAG 10 MEI 1939 te 2 Yi uur namiddag, te leper, ter gewone gehoorzaal van het Vredegerecht, Gerechtshof, Groote Markt Koning Albert, OPENBARE VERKOOPING ten overstaan van den Heer Vrederech ter van het 2* kanton leper, van: met 23 a. bebouwden grond en zaailand TE BOEZINGE, ter noordzijde van den kezelweg genaamd Poezelstraat. Bewoond en gebruikt door M. August Demarey mits 900 fr. 's jaars, boven de lasten, zonder schriftelijke pacht. Eigendomstitel berust ten kantore van i Notaris Van Eecke. Kantoor van den Notaris LAUWERS te Yper. KANTOOR VAN DEN NOTARIS ALF. VANHEE TE ZONNEBEKE Studiën der Notarissen LAHAYE te POPERINGE en DUPONT te GHELUWE. VRIJDAG 19 MEI 1939 om-3 uur 's namiddags, In de gehoorzaal van 't Vredegerecht, Bertenplaats te Poperinge, VERKOOPING VAN 1. - STAD POPERINGE. Koop Een. (Casselstraat): GROOT EN WELGELEGEN genaamd BAZAR SINT-ANTONIUS met 1 are 14 centiaren grond. 't Sterfhuis van Vrouw Weduwe Gas- pard Beddeleem. Handslag 2 maanden na de verkooping. Koop Twee. - (O. L. Vr. Kruisstraat): aanhoudend aan het voorgaande al de O. L. Vrouw Kruisstraat, met 1 a. 31 ca. grond. Bewoond, zonder schriftelijke pacht, door Mevr. Wed. Jeroom Prinsie, mits 100 fr. per maand, vrij van lasten. Koop Drie. - (Achter de Casselstraat): met 5 aren 73 ca. grond en TUIN, heb bend UITWEG tot de Casselstraat, pa lende aan de Kinders Debaene en aan Mevr. Wed. Achiel Berat en Kinders. Handslag met de betaling. Koop Vier. - (Lyssenthoek): lektie H, Nr 23 palende aan Ivf, Jeroom Adriaen-Rouseré, de Kinders Boucquey, M. Nestor Verdonck-Vancalis en aan de Brabantstraat. Gebruikt doot M. Nestor Verdonck. 2. - Gemeente DE PANNE, Zeelaan. Koop Vijf: met 80 ca. grond, sektie A, Nr 259d/97, palende aan MM. Rycknian-Vangaveren en De Meyere-Bourgeois, te De Panne. Handslag met de betaling. OP DINSDAG 9 MEI 1S39 om 2y2 u. namiddag, te Yper, in het Hotel Skindies, Statiepl., INSTEL MET PREMIE van 1. - Gemeente Zülebeke, langs do Oude Brugge- en Zandvoordestr. EENE WELGELEGENE groot 8 hectaren 60 aren 93 centiaren. Gebruikt door Georges I.ammerant tot 1 October 1940, mits 4.300 fr. 's jaars, bo ven de lasten. Verdeeld in 6 koopen. 2. - Gemeente Voormezeele. gelegen bij de hofstede René Sergier en de Brouwerij Bartier. In regie. Boomprijs 10.000 fr. 3. - Gemeente Boezinge, langs en tegen de Poezelstraat, TWEE PERCEELTJES samen groot 42 aren 30 centiaren. Gebruikt door Arthur Igodt. OVERSLAG: DINSDAG 23 MEI 1939. (Zie plakbrieven met plan.) isiBBBEaaaBMaasiaBiaafiaBaaH Kantoor van den Notaris DE TAVERNIER te Langemark. WOENSDAG 3 MEI 1939 om 3 ure stipt namiddag, te Langemark, wijk Hoekje, in de her berg «De Welkom», bij M. C. Beernaert, OVERSLAG VAN KOOP I: met stalling, koer, messing en hof, sa men groot 3 aren 16 centiaren, TE LANGEMARK, op den hoek der Korte Ieperstraat en Boezinge steenweg. Gebruikt door M. Cyriel Beernaert, tót 1 October 1939. Slechts ingesteld 37.000 fr, KOOP II: (aanhoudende aan Koop I) met 85 centiaren grond, gebruikt door Mevr. Wed. Jerome Naert, zonder pacht brief. Slechts gebracht op 12.000 fr. KOOP III: (houdende aan Koop 2) met 80 centiaren erf, bewoond door Mevr Weduwe Deceuninck, zonder geschreven pacht. Slechts gebracht op 12.000 fr. OPENBARE VERKOOPING van TE ZONNEBEKE, samen groot 7 hectaren 54 aren 13 centlaren, waarvan1 ha. 25 a. 82 ca. zaailand, verdeeld in 6 koopen, samen in gesteld 42.000 fr., verpacht tot 1 October 1940 aan de erfgenamen van M. Jules Markey te Zonnebeke49 a. 40 ca. zaailand, verdeeld in 2 koopen, samen ingesteld 15.000 fr., verpacht tot 1 October 1940 aan M, Jozef Debceuf te Beselare1 ha. 40 a. 40 ca. weide en zaailand, verdeeld in 2 koopen. samen ingesteld 47.000 fr., gebruikt zonder ge schreven pacht door de erfgenamen van Vrouw Weduwe Malengier te Zonnebeke; 1 ha. 97 a. 51 ca. weide en zaailand, verdeeld in 4 koo pen. samen ingesteld 58.000 fr., gebruikt zonder geschreven pacht door M. Remi Adam te Zonr.ebeke en M. Henri Vanelslande te Zonnebeke; en 2 ha. 41 a. bosch, in 1 koop, ingesteld 15.000 fr., gebruikt in regie. TE BESELARE, samen groot 3 hectaren 75 aren 40 centiaren, waarvan; 3 ha. 26 a. 90 ca. hofstede met weide en zaailand, verdeeld in 6 koopen, samen ingesteld 100.000 fr., verpacht tot 1 October 1940 aan M. Victor Samyn te Besebre; en 48 a. 50 ca. tweewoonst en land, verdeeld in 3 koopen, samen ingesteld 25.000 fr- bewoond en gebruikt zonder geschreven pacht door M. Achiel Fraaiman en M. Gerard Durnez. TE GELUWE, groot 69 aren 30 centiaren. Gebruikt in regie. Ingesteld 14.000 fr. TOESLAG OP DONDERDAG 11 MEI 1939 om 2 uur 's namiddags, te Zonnebeke, ter herberg «Het Gemeentehuis», bewoond door M. Georges Devisch. Alle inlichtingen en plakbrieven met plan te bekomen ten kantore van den Notaris VANHEK te Zonnebeke. IBflBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBSfBaBB&ESaaaBBaaBaaaBSBSBBB» STUDIE VAN DEN NOTARIS EM. LEMAHIEU TE YPER. Studie van den Notaris VAN CAYZEELE te Poperinghe. UIT TER HAND TE KOOP BOUWGROND, nabij de Groote Markt te POPERINGHE, Doornstraat. taBEBSE&QBBBBBSESBSBBBBBBBBB Studie van den Notaris ERNEST DE COCK te YPER. te bekomen aan 10 en 15 frank. HUIS SIMOEN, Veurnestraat 24, POPERINGE. UIT TER HAND TE KOOP met stallingen en hof, groot 300 m2, te Yper, Dixmudesteenweg, Nr 44. Voorwaarden bij den eigenaar Arthur Mervaille op bovengemeld adres. Studie van den Notaris V, PIETERS te RENINGHE. UIT TER HAND TE KOOP Studie van den Notaris N. D'HUVETTERE te YPER. MAANDAG 15 MEI 1939 om 2 3/4 ure stipt namiddag, ter gehoorzaal van het Vredegerecht van het eerste kanton Yper, Justitiepaleis, Groote Markt te Yper, TOEWIJZING in één zitdag, van Gemeente Beveren-Yzer (steenweg naar Stavele) GOEDE EN WELGELEGEN groot 9 hectaren 95 aren 64 centiaren. Verdeeld in drie koopen. Thans gebruikt door de Gebroeders Re- cour mits 7.965,12 fr. boven de lasten en verzekeringspremiën, tot 1 October 1941, mits opzeg door den eigenaar vóór 1 Ok tober 1939. Plakbrieven met plan te bekomen ter studie van voornoemden Notaris. Kantoor van den Notaris DE TAVERNIER te Langemark. Studie van den Notaris CAMERLYNCK te Passchendaele. INSTEL: DINSDAG 9 MEI 1939 in de herberg «De Wildeman bij M. Maertens; TOESLAG: DINSDAG 23 MEI 1939 in de herberg 't Oud Gemeentehuis bij M. Vandevelde, telkens te 2.30 u. nanoen te Westroosebeke, van Gemeente Westroosebeke, Drietuit. Eene goede en welgelegene groot 1 hectare 50 aren 90 centiaren (ver deeld in drie koopen). Gebruikt zonder geschreven pachtvoor- waarden door M. Gustaaf Zwaenepoel, mits 900 fr. 's jaars boven de lasten. Recht van samenvoeging. 0.50 Instelpremie. IB£H8BSBU3SBBB3B*£&aBB3BB3BS Studie van den Notaris POLLET te Eessen. OVERSLAG: DINSDAG 9 MEI 1939 om 2 u. stipt namiddag, te Diksmuide, in de gehoorzaal van 't Vredegerecht, van 't volgend goed: GEMEENTE ZARREN steenweg van Zarren-Ruitcr naar Zarrcn-Terrest, met ruime gebouwen, groot or.der grond van gebouwen, weiden en zaailand 3 ha. 19 a. 33 ca. Verdeeld in koopen. Ingesteld 134.890 fr. Gebruikt door den medeverkooper Adolf Couchez tot 1 October 1939. IBMBB3B£2aSSBHBBBaZÏIB3BBBflBB Studie van den Notaris F. DELAHAYE te WOUMEN. OVERSLAG: Maandag 8 Mei 1939 om 2 u. 's namiddags, ter herberg bewoond door Louis Van- overscheldc te Woumen, van Gemeente Wcumen (Serpenthoek) EEN NIEUWGEBOUWD «lsmede onder bebouwden grond 3 aren 68 centiaren erve. Ongebruikt. Ingesteld 19.090 fr. DONDERDAG 4 MEI 1939 om 2 YtU. stipt namiddag, te Langemark, Veldhoek, in de herberg «Nieuwe Leute», bij M. Jules Boudry OPENBARE VERKOOPING in eenen zitdag, zonder uitstel, van: met 8 a. 44 ca. land, staande en gelegen te Langemark, Veldhoek. Bewoond door M. Henri Beauprez. IBBBBBBBBBBBBSBBBBSilBSÜSBSBBB Studiën van de Notarissen NAUDTS te KOMEN en PAJOT te RIJSSEL. DEN MAANDAG 8 MEI 1939 Instel met Premie van 0,50 en MAANDAG 15 MEI 1939, OVERSLAG, telkens om 4 y2 uur, om te beginnen om 5 uur zeer stipt, te Komen, Wervickstraat, in de herberg A la Brasserie gehouden door Heer Emile Lobeau-Verfaillie, van: GEMEENTE KOMEN 1, - Wervickstraat, Nr 31. en 1 a. 10 ca. aan gebouwen en koer. In gebruike door H. Jérome Cruydt mits 200 fr. te maande betaalbaar op voorhand, zonder pacht noch lasten. 2. - Doode Leiestraat, Nrs 1 en 2. TWEE AANEENHOUDENDE met 1 a. 2 ca. bebouwden ;rond en koer. Gebruikt door werkmansgezinnen aan 70 fr. ieder per maand betaalbaar op voor hand, zonder pacht noch lasten. Alle inlichtingen te bekomen ter studie van Meester Naudts te Komen. Studiën van de Notarissen NAUDTS te KOMEN en DEGRYSE te BECELAERE. DONDERDAG 25 MEI 1939, Instel met Premie van 0,50 en DONDERDAG 1 JUNI '39, OVERSLAG, telkens om 5 uur stipt 's namiddags, te Zantvoorde-Yper, in de herberg Het Geldhof», gehouden door Heer Jules Lo- ridau-Ghillebert, van Gemeente Zantvoorde-Yper. met afhankelijkheden en 19 a 74 ca. aan gebouwen en grond. Verdeeld in 3 loten. Gemak van samenvoeging. Voor het bezichtigen zich wenden tot Mevr. Wed. Henri Deman-Nuytten. Inlichtingen te bekomen ter studie van Meester Naudts, Notaris te Komen. Zie plakbrieven met plan. DEN DONDERDAG 25 MEI 1939 om 2 uur zeer stipt 's namiddags, OPENBARE VENDITIE van de zich bevindende in het hierboven te veilen huis. iaeSBBBBB£3SKBa3BBaaZBBZ;^S22 TOILE CIREE en LINOLEUM BIJ SANSEN-VANNESTE BEKENDMAKING: Gelijkvormig artikel 565 der wet van 18 April 1851 op de faillis sementen, heeft alle persoon het recht den prijs te verhoogen van het hierna beschreven goed en dit gedurende de 15 dagen te rekenen van 17 April laatstgeleden. De prijsverhooging zal niet minder mogen zijn dan 1/10 van den overslagprijs hierna vermeld, en zal bij deurwaardersexploot moeten beteekend worden aan den Notaris EMILE LAMAHIEU te leper, en aangezegd aan den Heer Curator en aan de voorloopige koopster. BESCHRIJVING VAN HET GOED: TE ZILLEBEKE, NABIJ DE WATERSTRAAT, groot 5 Hectaren 39 Aren 40 Centiaren. .Verdeeld in twee koopen zoo volgt: KOOP 1. EEN HOFSTEDEKE, thans uitgebaat als Kieken- kweekerij, met woonhuis, kiekenhokken, koeistal en medegaande wei land, gelegen als boven, groot 4 hectaren 26 aren 65 centiaren. Overslagprijs: 82.000 frank. KOOP 2. EEN PARTIJ WEILAND, palende aan koop 1 hier boven, groot 1 hectare 12 aren 75 centiaren. Overslagprijs: 10.000 frank. Samen: 92.000 frank. Beide koopen zijn in gebruik voor het geheel, zij 5 ha. 39 a. 40 ca., zonder geschreven pachtvoorwaarden door Mevr. Angèle Slembrouck, Wed. Maurits Opsomer, te Ziüebeke, mits 5.000 frank 's jaars, tot 15 Februari 1943. N. B. Voor alle inlichtingen en plakbrieven met plan, zich wen den ter studie van voornoemden Notaris Lemahieu, Aleenenstraat 9, te leper. - Tel. 674. >BBBflBSaBBiaBBBBB3BlBHaEBBBifiaaBBBHBBBBBBBaai3BBaBSBB91SBaB3 Studie van den Notaris A. VAN DER MEERSCH te YPER Om uit onverdeeldheid te scheiden. OPENBARE VERKOOPING TE IEPER. Koop 1Almoezenierstraat, Nr 8. Koop 2: Paddepoelstraat, Nr 8. Koop 3: Wateringstraat (huurder M. A. Griffon). Koop 4: Wateringstr. (huurder M. Vcr- waerde). Koop 5Zaalhof (huurder M. A. Ver- mote). Koop 6: Zaalhof (huurder M. Georges Castelein). ZITDAGEN: Voorloopige Toewijs: Woensdag 3 Mei '39 Besliste Toewijs: Woensdag 17 Mei 1939 telkens om 3 ure namiddag, in het «Hotel du Nord», bij M. Joseph Decrock, Statiestraat te Yper. Studie van den OP WOENSDAG 3 MEI 1939 om 3 ure namiddag (officieel uur), te Pollinkhove, ter herberg De Gouden Leeuwbij de Weduwe Charles Doom, OPENBARE VERKOOPING van Gemeente Pollinkhove. EEN SCHOON EN GERIEFLIJK dienstig tot winkel, kadastraal bekend wijk C, Nr 62a, staande op 1 are 5 ca. grond der Kerkfabriek van Pollinkhove. Destijds bewoond door Arseen Desmet. Kantoor van den Notaris DEKEYSER te ICHTEGEM. TOESLAG: WOENSDAG 10 MEI 1939 te 2 uur stipt, bij Oscar Dekoninck te Ichtcgem, Wij- nendale, van: Gemeente Ichtegem, Wijnenda'e. waaronder schoone bouwgronden en eene werkmanswoonst, samen groot 6 hectaren 64 aren 25 centiaren, gelegen in eenen blok, langs dc Steenstraat, nabij de groote baan Thourout-Oostende. Verdeeld in 13 koopen. Verpacht tot 1 October 1947 aan Jules Vanhooren, mits 6000 's jaars, en de vverk- manswoonst met een koop bouwgrond aan Oscar Vanthorre mits 200 fr. per trimester. Ingesteld: Koop 1 a 5: 191.000 fr.( - en 6 a 13, 29.903 fr. Studie van den Notaris de GRAVE te Loo. OP DONDERDAG 4 MEI 1939 om 3 u. namiddag (officieel uur), te Loo bij den H. Saly Vandenberghe, OPENBARE VERKOOPING van STAD LOO dienstig tot handels- of renteniershuis, in dc Hoogcbrugstraat, groot 77 centiaren. In pachte door dc Weduwe Leopold Deioort tot 15 Oogst 1940. Studiën van de Notarissen FLORIZOONE te ALVERINGEM en de GRAVE te LOO. OP DINSDAG 2 MEI 1939, om 4 u. namiddag (officieel uur), bij Urb. Maelstaf, gareelmaker te Leisele, OPENBARE VERKOOPING van GEMEENTE LEISELE staande op 90 ca. grond der C.O.O. van Leisele. kadastr. bekend wijk A, Nr 200d. Destijds bewoond door Seraf. Maelstaf. OP DENZELFDEN DAG om 2 ure namiddag (officieel uur), te Lei sele, ten te verkoopen voormeld woonhuis, OPENBARE VEILING van 4Bja*£S993aBE9aEBB&3SS3Bilii8BB in den omtrek van Yper. OVER TE NEMEN. HOFSTEDE van 11 ha., voordeeligen pacht. TE KOOP. HOFSTEDE van 2 ha., veel nieuwe gebouwen, prijs 100.000 fr. HOFSTEDE van 25 ha., één blok, prijs 35.000 fr. d'ha. Voor nadere inlichtingen zich wenden of schrijven met zegel voor antwoord, aan GERARD DECONINCK, 27 Pater straat, YPER. IHaSBBBBBSSBaBSSBBatCBBBSiSBaB Bestelt OP TIJD uw in de Elektrieke Broederij DANIEL DEMAREY bij de Statie, Poperinge. Te verkrijgen: WITTE LEGHORNS, gesexte of dooreen, voortkomende van beste tweejarige hennen; ook ALLE AN DER SOORl'EN, naar ieders keus. «aai van HENNEN, KIEKENS en KO- NIJNEN aan den hoogsten prijs, en van HENNEN, KIEKENS en KO NIJNEN, gepluimd en gekuischt, aan genadige prijzen. Bij Georges DECUYPER, Tel. 99. Westvleterensteenweg - Poperinge. BAZAR DER GALERIJ Gasthuisstraat, Poperinge. ALLE SLAG van bij SANSEN-VANNESTE, Poperinge EEN ZEER GERIEVIG met 2 aren 60 centiaren medegaande erve, gestaan te Oostvleteren, op de zuidzijde van de Marktplaats, aldaar gemerkt, Nr 4. alsmede 3 aren 63 centia. HOVENIERHOF, gelegen ten westkante van voorgaande. Voor alle inlichtingen zich te wenden bij voornoemden Notaris PIETERS. «MBBBBBBBBBBBaSiBBlBBeaaBEBBI? Studie van Deurwaarder D. BRYS te NIEUWPOORT. WEDUWNAAR, 65 jaar, verlangt ken nismaking met weduwe of jonge dochter van 50-62 jaar, met huwelijk in het voor uitzicht. Moet beschikken over vermogen. Onnoodig zoo niet ernstig. Schrijven onder letters O.B.P., ter druk kerij, Gasthuisstraat 15, Poperinge. DAMES. JUFFERS, wilt U een wendt U dan bij Yvonne PAREYN, Abeelesteenweg 44, POPERINGE. Vanaf 25, 35 en 50 frank. TE HUREN BEMEUBELD genaamd Café des Alliésgelegen te Oostduinkerke, Groenendijk. Voor alle inlichtingen zich wenden ter studie van Deurwaarder DANIEL BRYS te Nieuwpoort. - Tel. 361. Studie van den Notaris NAUDTS te KOMEN. UIT TER HAND TE KOOP van 12 hectaren 43 aren 66 centiaren, te ZILLEBEKE, dicht dé baan naar Yper. Inlichtingen ter studie van Meester NAUDTS, Notaris te Konten. IBBBBBBBBBBB3BBBBBBBBBBBBBBB Studie van den Notaris DECOCK E.-L, te NIEUWKERKE UIT TER HAND TE KOOP OF TE PACHTEN Gerievelijk WOONHUIZEKE met afhankelijkheden (schuurtje, bakkeu- ken, koer en erf), dicht de Fransche grens. Vrij van gebruik. Zich te wenden ten kantore van den Notaris Decock Emiel-Lóuis te Nieuw- kerke, Ieperstraat, Nr 8. Studie van den Notaris RAMAULT te WERVICK. TE PACHTEN tot heden gediend hebbende voor Been houwerij. Voordeelig gelegen in cen ter grensstad. Inlichtingen bij Notaris RAMAULT te Wervick. ÏBBBEBB3aBBE2BHBEBSSaiaïBnïia Kantoor van den Notaris EMILE LEMAHIEU te YPER. UIT TER HAND TE KOOP Bestgelegen BOUWGRONDEN TE YPER. Voor alle inlichtingen zich weenden ten kantore van voornoemden Notaris, Mee- nenstraat 9. zaassBBSBasiBBBBssia&BasaaszsEi Kantoor van den Notaris EMILE LEMAHIEU te YPER. UIT TER HAND TE KOOP TE YPER Alle inlichtingen te bekomen bij voor noemden Notaris, Meenenstraat 9. IB9BS0UE3S8B33SB3ZS39E&XBSSK AANSTONDS OVER TE NEMEN UIT REDEN VAN VERTREK MODERNE WINKEL alle artikelen, groot verkeer, nieuwe wijk, inkom stad. Adres vragen: Boterstraat 58, leper. IBSBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB UIT TER HAND TE KOOP SCHOON EN WELGELEGEN WOONHUIS MET LAND groot 10 aren. Voorzien van elektriciteit. Te HOLLKBEKE. Inl. bij MARCEL BAU, Komenstraat 3, Hollebeke. l»BSB3S32E3BXBBBBfl!l3EBBBBIZa OVER TE NEMEN WINKEL in lcleergoed, bonneterie en kruideniers waren. Goed beklant. Huis in pacht. Ge legen Casselstraat, VLAMERTINGE. Inl. bij den eigenaar ACH. STRUYVE, Casselstraat, bij 't Hoekje, Vlamertinge. laBBBBaaBjJfcïüöiiiBüidaaSiBiiiiBB NOG TE KOOP Allerlei Klein MATERIAAL als pompen, kortewagens, ladders, schuiven, riemen, alaam, strooivla- ken, enz. Steenbakkerij VEYS en Cie, Vlamertinge. IB5QBKBB9BB33BEftDBBa*aUMithli* UIT TER HAND TE KOOP GERIEVIG WOONHUIS met stallingen, verdere aanhoorigheden en 42 aren zaailand, gelegen te PROVEN, (Blokhoek), dicht de Dorpplaats, langst den openbaren steenweg van Proven naar Watou. Bewoond door de eigenares Emma Demeersseman. Inlichtingen te bekomen bij ETIENNE DUJARDIN te Watou. CBBBSasaSBeBiBSiaBBSBBaBBZaBBB UIT TER HAND TE KOOP SCHOON HUIS met groote stallen, 27 aren land, rondom besloten. Veel fruitboomen in volle op brengst. Tegen stad POPERINGE. Inl. bij BULCKAERT CAM., Ouder- domstraat 23, Poperinge. in 17 d.'gen; gewaarborgd. - Zonder regiem noch in spuitingen. - Getuigschrif ten en inlichtingen. Dr RUPLY, rue de Beaulieu 2, Estaimpuis (Hainaut). COIFFEUR J. ACKE-CAILLIAU, Dikkebuschstw. 132, leper, tel. 142, meldt hierbij aan zijn geachte klanten dat hij een allernieuwste Permanenten- apparaat zonder draad heeft geplaatst, wat hem toelaat aan allen voldoening te kunnen geven. - Bouclctten, Fri seering, Golving, enz. Ook nog de PERMANENTEN «Wella», dus naar keus, aan de prijs van 35, 40 en 5') fr. WOONSTVERANDERING REMI ELANCKAERT, M. De Wulf straat, Poperinge, die zich gelast met het verslagen van wol en matrassen, laat hier bij weten dat hij zijn woonst overgebracht heeft naar de TIEN GEBODEN, Nr 8. WED. VANDERBEKE en ZOON 7 Casse'str., Poperinge. - Tel. 314. Prachtige keus BESTE KOSTUMEN, alle maten, voor Heeren en Kinders. Groote nieuwigheden. REGENMANTELS, 203 BROEKS en WERKKLEEDEREN. Voor uw ZOMERROBEN, COMPLETS én BLOUSEN, alsook voor Uw «TROIS- QUARTS» bezoekt dit magazijn, waar iedereen zijn keuze vindt. PLECHTIGE KOMMUNIEKLEEDE- REN in alle modekleuren, voon jongens en meisjes. Nergens beterkoop. TE KOOP ^choone Remorque, alle dienst, nieuw» staat. Bij Antoinc Pambre, Icperstecn. weg, 3, Vlamertinge. i^oeibeetzaad, aan genadige prijs, bij Iiil, Vercruysse, Boeschepestraat 57, Pope ringe j^Joto Sarolea350 cc. culbuteur, zo# goed als nieuw. Bij L. De Baenst, Loo- brug, Pollinkhove. J^uto Citroen1932, in zeer goeden staat, met nieuwe gesloten remorque. Verbruik 11 liters. Voor Marktkramers. Inl. Dikkebuschsteenwcg 182, leper. £iken Staken, 2,10 m. lang, 35 kgr. stuk, aan genadige prijs. Bij Arth. Degraeve, «Casino», Houthulst. A uto Citroen B. 12, 7 P.K., in besten staat. 6 Volle wielen. Ieperstraat 41, Poperinge. grandkast, wegende 450 kgr. Schoon men- bel. Ieperstraat 41, Poperinge. j^oerivelo, in goeden staat. Bij A. Cau- weiier, Vijfhoekstraat, Watou. Qroote Winkeltoog, 2,85x0,75 m., gansch in spiegel en glas. Ook Installatie in nickel en glas voor uitstalling van lingerie en alle artikelen. Bij Victor Battlieu, 36, Ieperstraat, Poperinge. yier schoon Okkasie Naaimachiencn, l'.ICt waarborg. Casselstraat 5, leper, yoiture, ;n goeden staat, bij Victor De- schildre, landbouwer, Westnieuwkerke. ponograaf, met 25 platen. Werfstraat 41, Poperinge. ^oede Camion Fordson 3 y2 ton, jaar 1933, kipwagen, ofwel zonder bak. Ter Garage Renault, bij Valere Pauwels, Pap- hoek, Diksmuide. J^Joto F/N3 Yt PK., met licht. We gens ziekte. Voor 650 fr. Adres ter drukkerij, Gasthuisstraat 15, Poperinge. om inlichting een en altijd de LAATSTE NIEUWE COIF- FUREN met nieuw apparaat 1939, aan 25, 35 en 59 frank, alles inbegrepen, bij A. DECROCK-BULCKAERT, Veurnestr. 11A, POPERINGE. Groote keus van HAARVERWEN en REUKWERKEN. In 't groot en in 't klein. aan 15 frank, alle» inbegrepen, met waarborg, bij A. HAND POORTER-BULCKAERT M. De Wulfstraat 24, POPERINGE. Ook Permanenten aan 25, 35 en 50 frank. Specialiteit voor het haar verwen. IBBBBBBBBISSBBBBBSaSBBSaSSBBB TE BRUGGE OP MAANDAG 8 MEI 1939 H. BLOEDPROCESSIE BRUGGE Als naar gewoonte rijdt KOSMOS- TOERISME naar Brugge, voor dc Hei lige Bloedprocessie, dit op MAANDAG 8 MEI e.k. Prijs heen en terug: 20 frank. Vertrek te 7 y2 uur 's morgens aan de Kath. Kring. Kaarten voor zitplaatsen kunnen ook bekomen worden aan 5 fr. Inl. en inschr. bij P. Van Bruwaene. Cappoen, Bruggestraat 65, Poperinge. «o» H. BLOEDPROCESSIE BRUGGE In luxe-autocar naar Brugge op MAAN DAG 8 MEI naar de H. Bloedprocessie. Inschrijving te Poperinge bij A'-oïs Ver. waarde, Iepersteenweg, tel. 72- te Abeele bij Leon Van Engeland; - te Westouter bij Juffr. Maria Declercq, Poperingestr.; - i; Reningelst bij Emiel Vercruysse. Vertrek uit Abeele te 7 uur, Westouter en Poperinge te 7 l/2 uur. Prijs: 18 fr. co» NAAR DE H. BLOEDPROCESSIE BRUGGE op MAANDAG 8 MEI, met de autocars van Florent Dumortier, Statieplaats, Po peringe. Vertrek: te 7 uur Watou- Markt; te 7.20 uur Poperinge-Markt; te 7.30 uur Poperinge-Statie. Inschrijving bij Valllaeys, Watou-Markt. - Te Poperinge bij Bossaert Cam., Groote Markt, en bij Florent Dumortier, Statie plaats, Poperinge. - Tel. 110. «o»— H. BLOEDPROCESSIE BRUGGE HILAIRE HUYGHE, Groote Markt, Poperinge, rijdt op MAANDAG 8 MEI naar Brugge met zijn autocar. Vertrek te 7 uur. Prijs: 20 frank. «o» SPECIALE TREIN UIT POPERINGE HEEN 6.38 6.47 6.56 8.36 Abeele Poperinge Vlamertinge Brugge «os TERUG 17.55 17.46 17.37 15.55 Nat. Maatschappij van Buurtspoorwegen 53, Korlrijksche Steenweg, Gent. Lijnen: Poperinge - Diksmuide - Brugge Bijzondere uurtabel voor extra-treinen aan HALVE PRIJS OP MAANDAG 8 MEI 1939 ter gelegenheid der TE BRUGGE HEEN 6.20 V. 6.24 6.36 6,40 6.45 6.50 7.02 7.06 7.16 7.30 7.40 A. 7.49 V. 7.55 8.02 8.30 A. 8.35 V. 9.13 Poperinge, Statie A. 19.50 Poperinge, Markt 19.48 Krombeke, Jagersh. 19.42 Krombeke, Dorp 19.33 Westvleteren 19.33 Oostvleteren 19.30 Reninge, Dorp 19.20 Noordschote, Dorp 19.17 Merkem, Statie 19.10 Woumen 18.59 Diksmuide, Statie V. 18.50 Diksmuide, Statie A. 18.47 TERUG PRIJS 20.00 20.00 19.00 18.00 18.00 17.C0 16.00 16.00 15.00 13.00 18.40 18.33 17.42 17.24 12.00 11.00 11.00 Beerst, Statie Keiem, Dorp Koekelare, Statie Koekelare, Statie St Andries, Statie Aartrijke Snellegem, Statie 9.24 A. Brugge, Consclen. v 17.00 De trein n emt geen reizigers cp tus- schen Keiem en Brugge. Belangrijk. De reis Poperinge-Diks- muide en omgekeerd wordt gedaan per Spoorauto; verder per stoom. Men houdt stil op aanvraag aan de tusschen- statiën op de lijn Diksmuide-Poperinge. iaBEascssasaaasKiiHsisKiiaafiBB Vraag aan uw Briefdrager Een abonnement op dit blad. zegel van 0,75 fr. dient gevoegd voor het antwoord. Anders wordt geef antwoord gegeven. GEVRAAGD Qoede Meid, reeds gediend hebbend, góéd keuken kennend. Zich wenden Ieper straat 87, Poperinge. Qoede Meid, reeds gediend hebbend. Rond de 18 jaar. René Colaerlplaats 9, Icpcr. Reisje, 16 jaar, van den buiten, om ia huishouden te helpen. Te Poperinge. Adres ter drukkerij, Gasthuisstr. 15, Pop. jjeftig en gezond Meisje, vanaf 16-17 jaar, een weinig Fransch sprekend. Huiselijk leven. Te Brussel. Schrijven: Detry-Yan Heule, Haerncstraat 82, Brussel. Qoede Meid, 25-35 jaar, zeer net en eer lijk, kennende goed burgerskeuken, bij kleine familie, in gesloten huis, omtrek Kortrijlc. Zeer goed loon. Getrouwde man en weduwe zijn ook wel. Adres ter druk kerij, Gasthuisstraat 15, Poperinge. v Jong Meisje van den buiten, 15-16 jaar, net en rap. Reeds gediend of niet. Rond ICortr'ik. Adres ter drukkerij, Gasthuis straat 15, Poperinge. gekwane Smid, op hoogte van den stiel, met of zonder kost. Te Loo. Adres ter drukkerij, Gasthuisstraat 15, Poperinge, j jjeftig Meisje, rond 18 jaar, voor alle werk, voor einde Mei of Juni. Bij Prof. Dr Heymans, Albertlaan 11, Gent. JJeftig Meisje, 14-15 jaar, 0111 te helpen in huishouden. Zich wenden Gasthuis straat 38, Poperinge. VRAAGT PLAATS jQeftige Beenhouwersgast, 24 jaar, ge>ed op de hoogte van den stiel, bij Wed. of als 1» gast. Goede getuigschriften. Adres ter drukkerij, Gasthuisstr. 15, Pop. Qeftige Meid, voor Poperinge. Geen lur- berg._ Aelres ter drukkerij, Gasthuis straat 15, Poperinge. IJakkersgast, reeds op stiel geweest. Adres ter drukkerij, Gasthuisstr. 15, Pop. ;- Jongeling, als 2e pasteibakkersgast. Adres ter drukkerij, Gasthuisstr. 15, Pop. TE HUUR gchoone Villa, met garage, hoek der Brugge- en Prootstraat te Poperinge. Inl. bij Notaris Van Eecke, Poperinge. J^urgershuis, dienstig voor rentenier of bediende, gelegen Veurnestraat 86, Po peringe. Inlichtingen bij Germain Dcvos, brouwer, Veurnestraat, 47, Poperinge. gehoon Huis, ten dienste van herberg, te Vlamertinge, na.bij de Static, met inrij poort. dienstig voor allen handel, zeer welgelegen langs de groote baan. Goed- koope pacht. Inl. Boeschepestraat 2, Pop. JJuis met werkwinkel, voorzien van gas en elektriciteit, 2 soorten water, Pries terstraat, 11. Zich wenden bij Joseph Du- mon, 17, Vlamingstraat. Herberg De Fazant Pottestraat, Po peringe. Zich wenden ter Brouwerij «D# Kroon», A. Masschelein-Verstraete, Pop. JJuis, gelegen in de Priesterstraat te Po- peringe. Dienstig voor allen handel, met koer, '-of en inrijpoort al de Hond straat. Inl. Bruggestraat, 82, Poperinge. Herberg Het Brouwershof gestaan ea gelegen te St Juliaan-bij-Ieper, dorp. Inlicht, bij Notaris Reynaert, Staden. Cchoon, nieuw en gerievig Renteniersbuis, besloter koer, hof 350 vm. voorzien van gas en elektriciteit, put- en regenwa ter. Veurnesteemveg, 10, Poperinge. Inl. Veurnestraat, 56, Poperinge. Zichbaar s namiddags, van 2 tot 5 uur. Cchoon, gerievig en goed bekend Hotel, zijnde het «Hotel Delobel», gelegen te Kemmel, Dorpplaats. Adres ter drukkerij, Gasthuisstraat 15. Poperinge. JjJieuwgebouwd Woonhuis, twee soorten water, gas en elektriciteit. Groote bof. Komstraat Poperinge. Inl. Bruggestraat 4, Poperinge. groote Herberg, met poort en magazijn/ Te Wijfschate, wijk Staanijzer. I11I, biji Omer Dcpuydt, brouwer te Kemmel. gehoon nieuwegebouwd Handelsbuis, bij zonder geschikt voor winkel, met ga-, rage en hof, twee soorten water en elek triciteit. Bij de kerk te Woesten. Inl. bij i Raymond Amcel-Dcbacker, Woesten, 1 Herberg De Zwaluw Duinkerkestraat, Poperinge. Inl. Noordslr. 24, Poperinge.1 gehoon Woonhuis met kelder, hof, voor zien van twee soorten water en van elektriciteit, langs den Oudérdomstecnweg te Poperinge. Inl. «In den Peereboohi bij Valere Yanuxem, Ouderdomsteemveg, Poperinge. J^ieuwgebouwde Café, «Nieuw Proven», gelegen te Proven dorp. Inl. Brouwerij Feys-Callewaert, Roesbrugge. Nieuwgebouwd Woonhuis met land, be sloten koer, twee soorten water, voor zien van gas en elektriciteit, gelegen half weg dc Pottestraat. Inl. bij Cyriel Thee- ten, Noordstraat 12, Poperinge. oenhuis met hof en veranda, elektrici teit, twee soorten water, gelegen te Roesbrugge. Zich wenden bij Joseph Van- daele-Casicr, Statiestraat 2, Roesbrugge. j^ieuwgebcuwde Woonhuizen, gelegen Pe perstraat, Poperinge. Inl. bij Verpoot Julien, Noordstraat 44, Poperinge. gehoon Huis, aan 100 fr. per maand. I11I Boomgaardstraat 37, Poperinge. Qerievig nieuwgebouwd Woonhuis, met hof en kelder, voorzien van 2 soorten water, gas en elektriciteit, aan 125 fr. per maand. Jnl. bij G. Decuyper, Westvlete rensteenweg, Poperinge. TE VERKRIJGEN BIJ Ach. VERPOOT-DEWANCKER Vlamingstraat 7 - Poperinge. Verscheidene soorten BEETENZAAD: roode en gele Eikendorf, groene en ro- zenkraag; KLAVERZAAD; GRASZAAD voor weiden, Engclsc'u GRASZAAD en nog andere zaden. Ook KOORDEN voor de Hop, VER- LEGGAREN, en om open te binden. EENIGE AGENT van liet beelenzaad «PÉRAGIS OR1G1NALE

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1939 | | pagina 6