SPORT F.C. Poperinge in fees! lust® Crommelinck Paul Liétar GRAIN «VALS NATIONAL., Fabriek van Landbouwmachines HET ^WOEL VAN HARE KINDEREN HINDERT HAAR NOOIT! HET WIT KRUIS VERSTOPTEN MERK Oudenaerde VLAAMSCHE VOETBALBOND Regelt zacht de wer king der spijsvertering en der ingewanden WILT GIJ EENS LEKKER NIEZEN7 WIELRIJDEN SCHOONE OKKASIEN GELD ot> wedden, meubelen, goe- deren, handteek. en borgst. HULP in alle moeilijkheden op gebied van financie, han del en privaat. MOOISTE PERMANENTENT BALATUM Veel vrouwen zijn elke maand onderhevig aan verschillende ongemakken pijnen in den onderbuik en in de lenden, schele hoofdpijn, duizelingen, algemeene vermoeidheid. Gedurende deze moeilijke dagen put het gerucht van hun omgeving hen uit, het prikkelt hun zenuwen, het vermeerder hun pijnen. Deze vrouwen hebben rust en kalmte noodig Maar welke huisvrouw, welke moeder kan zich dit veroorloven? Indien U ook telkens zulke moeilijke en pijnlijke maand stonden doormaakt, neem dan Uw toevlucht tot de poeders van "HET WIT KRUIS". Neem er één of twee bij het begin van Uw ongesteldheid en rust dan eenige oogenblikken. En weldra zult U weer als gewoonlijk aan Uw dagelijksche bezigheden kunnen gaan, en U zult glimlachend het vroolijke spel van Uw kinderen volgen. PIJNLIJKE MAANDSTONDEN HOOFDPIJN MIGRAINE - VERMOEIDHEID GRIEP RHEUMATHISCHE PIJNEN. men schrijft van hier en elders Brussel Op de pul van hef Stadhui» werd een groep»folo genomen. Ter gelegenheid der ontmoeting met De Panne had Football Club Poperinge verle den Zondag een reeks feestelijkheden in gericht die schitterend slaagden en ge tuigenis aflegden van de levenskracht en de populariteit van Rood en Geel. De opstijging naar de II" A klasse werd gevierd en goed gevierd. Er dient meteen Ook bijgevoegd dat de lokale voetbalver- leniging t'allenkant de zoo noodige me dewerking ondervond, zonder dewelke elk feest kleurloos verloopen moet. Vanaf het Gemeentebestuur tot aan den nederigsten Supporter al over de lokale Muziekmaatschappijen, de Pers en het tedelijk Politiekorps, was eenleder op de ires om onze feesten den noodigen luister ij te zetten. F. C. Poperinge ls werkelijk diep ge- offen geweest door zooveel warme sym- athie en zooveel gulle dienstvaardigheid. ioch dit is meteen een aansporing voor eze vereeniging om voortaan nog harder werken, de naam en de faam van onze ad ten goede. PLECHTIGE ONTVANGST f OP HET STADHUIS Vanaf 10 u. 30 geleek het lokaal een llekorf. Spelers en Bestuur, Eere-Be- ;uur en trouwe supporters kwamen dap- er binnen. Overal jolige gezichten. Een rietal verdienstelijke juffrouwen hadden (Je handen vol om rood-gele bloempjes op spelden. Ze haalden alle eer van hun Iverk. De laatste aanbevelingen werden Ëran. Daniel had het druk om de nleu- vlag (gift van Mw Priem) ln orde te ïgen. De trein bracht den Heer Van rne mee, die door het Provinciaal Ko- jniteit afgevaardigd was om aan onze feesten deel te nemen. Kwart na elf rukte de volledige Har- Ïionie Ste Ceciliaaan, onder de lel ing van den Heer Claus. Het feest begon. Het Eere-Bestuur ls OP twee leden na (de HH. W. Gombert en E. Colaert, die zich tot hun spijt moesten verontschuldigen) volledig. Daar ls de feere-Voorzitter den Heer H. Maes-Rom- mens samen met zijn medeleden de HH. gr Langbeen, Notaris Lahaye, Ger. Truant. André Fache en Fl. Dumortier. Ook Voorzitter A. Masschelein en zijn Staf trouwe medewerkers stellen zich in fang. Drie elftallen spelers met kapiteins R. Druant. A. Nunn en A. Hauspie nemen hun plaats in achter de Harmonie. Dienstpersoneel en linesmen zijn Insge lijks op post. De stoet begint. Doorheen de leper- straat en op de Gr. Markt, die feestelijk bevlagd zi.in, honderden sympathieke be langstellenden. Fotograaf Leeuwerck is op de bres om dit alles op de gevoelige plaat vast te leggen. Aan het Stadhuis vormen de spelers de haag voor hun Eere-Bestuur en hun Be stuur. In de raadszaal wacht het schier voltallige Gemeentebestuur ons op. (De Heer Schepene Lefebvre was weerhouden en de Heer M. Devos stond ln de rijen der muziekanten). Ook de Heer Stadsse- kretarls en de Heer Politiekommlssarls waren aanwezig. De dd. Burgemeester de Heer Casslers, verwelkomde de feestvierende maatschap pij, sprak de vreugde uit van het Stads bestuur om het prachtige resultaat van het Jongste seizoen en eindige onder al gemeen applaus met F. C. Poperinge den weg naar Promotie toe te wenschen. Hier op overhandigde hij aan Kapitein Hauspie een prachtlgen Beker als aandenken van de Stad. De Heer Voorzitter A. Masschelein dankte overtuigend het stedelijk magis traat om zijn buitengewone Inschikke lijkheid tegenover de lokale voetbalver- eenlglng. Na hem herinnerde de Onder-Voorzitter aan wat het Stadsbestuur voor rood en geel gedaan had: een toelage voor de feestelijkheden, een verhooging der Jaar- lljksche toelage, een beker en een plech tige ontvangst op het Stadhuis. Ook werd er met dankbaarheid gewezen op de te gemoetkoming der vroegere Stadsbestu ren. Na een bondig overzicht der presta ties van de club eindigde de Onder-Voor zitter met de raadsleden tot een groeps foto uit te noodigen. Terwijl de eerewijn gedronken werd, drukte de Heer Van Doorne zijn hooge vreugde uit voor de belangstelling van ons Stadsbestuur tegenover de voetbal club. Hij stelde ons magistraat tot voor beeld van vele groote gemeentebesturen... die maar al te dikwijls onverschillig blij ven. Tot slot ontpopte de kapitein van ons eerste elftal zich tot een waardevol rede naar toen hij de gepaste termen vond om de raadsleden den dank der spelers over te maken. Op de pul van het Stadhuis werd een groepsfoto genomen van den Gemeente raad omgeven door de feestvierende ver eeniging. Daarna had een flinke propagandatocht plaats ln de stad en bracht de Harmonie de voetballers terug naar hun lokaal. Het officieel gedeelte was schitterend verloopen. DE ONTMOETING DE PANNE POPERINGE Te 2 u. was het lokaal opnieuw stamp vol. De Harmonie Ste Cecilia was voltal lig op post. Te 2 u. 15 viel De Panne bin nen, om mee in den optocht te stappen. Dit gebaar werd door het rood-gele le gertje zeer gewaardeerd. Spijts het drei gend weder stak da fut erin. Het was een vrij flinke stoet met veel montere gezich ten ln feeststemming. Doorheen de Ieper straat naar de Markt, de O. Gezellestraat en de Komstraat naar ons terrein. Overal vriendelijke gezichten en drummen sport liefhebbers. Maar wat een verrassing op 't terrein. De wakkere harmonlkaspelers onder lei ding van den Heer M. DHeere, omgeven door een massa publiek hielden er den moed ln. Te 2 a 15 uit hun lokaal ver trokken, wekten ze vanaf 2 u. 30 de be wondering van het publiek. Spijts de re gen hielden ze een optocht rondom het terrein en oogstten veel... en verdiend sukses. Spijtig dat het weer het ontwor pen tochtje tijdens de rust verijdelde. Maar na de ontmoeting hebben ze dubbel gespeeld. De harmonlka-vereenlglng heeft Ingeslagen bij het publiek en ze verdient dit ten volle. Er was een macht van volk om de ont moeting De PannePoperinge bij te wo nen. Wat zou het geweest zijn bij prettig lenteweer. Te 3 u. riep scheidsrechter Versyp bij gestaan door de grenswachters Letienne en Rogiers de twee kapiteins bijeen. Ka pitein Hauspie overhandigde zijn kollega een moolen ruiker en... won den toss. Doch ook de regen begon zijn woord mee te spreken en stuurde de partij 'eel'jk ln de war. De spelers waren weldra kletsnat, het terrein glibberig, genoeg om ledereen te ontmoedigen. Maar niemand liet zich ontmoedigen: het publiek trotseerde dao- per den regen en leefde deze spannende partij volledig mee. Aan de rust was de stand nog immer 00. Alhoewel ons elftal reeds merkelijk beter speelde dan acht dagen vroeger, slaagda het er toch niet in de skoor te openen. En ook de gevaarlijke doorbraken van De Panne brachten niets op. Na de citroenen kwam er zwier ln ons elftal. Het combineerde netjes. De wil tot winnen teekende zich af. En onze kapitein joeg rusteloos zijn mannen ten aanval. De bezoekers hebben zware momenten door gebeten. Slechts af en toe konden ze zich losmaken om enkele gevaarlijke tochten naar ons kamp te ondernemen. Wanneer rood en geel nr 1 aanteeken- do was dit ruim verdiend. De Panne oor deelde hierover anders en doelde dadelijk tegen. Doch de druk van onze spelers hield aan en ten slotte is De Panne be zweken. Met 3 tegen 1 werden ze geklopt. Rood en geel mag op een goede partij terugzien. De Panne moet gewis tot be tere dingen ln staat zijn. Poperinge ver ving A. Debacker ln Beverloo weerhouden en ook de bezoekers konden zich niet vol ledig ln lijn stellen. Na deze heuglijke ontmoeting werden spelers en Bestuur en Eere-Bestuur op nieuw door de Harmonie Ste Cecilia op gepikt en triomfantelijk naar het lokaal teruggebracht. DE AVOND-UITSTAP Wie gemeend had dat de avond-uitstap zou lijden onder de drukte van den ge- heelen dag, had het mis voor. Het pro gramma voorzag de lange en lastige tocht voor 7 uur. Welnu, te 7 uur was ledereen op post. De 25 muzikanten der Kon. Phil- harmonle. frisch en verlangend, brand den van ongeduld om, onder leiding van den Heer Omer Legrand, leven en geest drift ln het rood-gele kamp te brengen. Met amper 10 minuten vertraging rukte het geestdriftige legertje uit. Een paar opgewekte stapliederen volstonden om de temperatuur op het gepaste peil te zet ten. Zestien bestuurs- en spelende leden kregen aldus het bezoek van geestdriftige muzikanten, blije bestuursleden, vroolijke spelers en opgewekte supporters. De muzikanten bepaalden zich niet en kel bij het spelen van populaire deuntjes langs de straat. In menig café speelden ze nog een extra-nummertje dat telkenmale flink sukses had. Zonder buitensporigheden maar jolig en uitgelaten vierde rood en geel hoogtij. Er was maar een spijtige kant aan de zen uitstap, dat hij... ook een eind kreeg. Maar hij had op waardige en feestelijke manier dezen schitterenden Zondag be kroond. KjOnze Eere-Voorzitter, blij verrast door de buitengewone toewijding van alle mu zikanten zonder onderscheid, had er aan gehouden, als blijk van dank, eiken muzi- GEDEPONEERD gekend en gewaardeerd door alle VUam»che Landbouwer». IBB—Wg—B—iBBIIIIIHIH—E— SPECIALE CONSTRUCTIE IN GROOTE REEKSEN VAN: HEEREN LANDBOUWERS. Onze nieuwe gebreveteerde uitvindingen zijn zichtbaar bij ons en bij onze Agenten waar U alle inlichtingen kunt bekomen, maar niet in de tentoonstelling, daar ko men t veel namakers, alsook die over- groote onkosten worden besteed om on verbeterlijk werk aan onze klienteel te kunnen afleveren aan de laagste prijzen en met de hoogste waarborg. Allen die een «NATIONAL» in gebruik hebben zullen U zeggen, dat zijn toch de beste en koopt geen andere, Alle modellen Wiedmachines dienstig voor alle gebruik, voorzien met onze nietuve gebreveteerde diepteregeling. Vijf verschillige Aardappeluitroeiers voor alle gronden, voor klein en groot gespan. Een en twee rijïge Aardappelplanters eenig in hunne constructie, overtreffen in werking alle be staande. Onze nieuwe machienen «NATIONAL zijn de beste, geen betere toch de goedkoopste. Weigert beslist alle namaaksels en eischt het merk NA TIONAL» het eenigst dat alle voldoening geven kan. 'UK Voor de groote match aanging kwamen Speler» en Bestuur voor den fotograaf «taan. kant persoonlijk met een smakelijk ge schenk, merk De Werkende Ble te be giftigen. En zoo verliep dezen schoonen dag die ln de kronieken van F. C. Poperinge nog lange Jaren levendig zal herinnerd wor den. Tot slot werden de Dames van onzen Eere-Voorzitter en onzen Voorzitter met bloemen bedacht tijdens de Bestuursver gadering van verleden Dinsdag, als blijk van waardeerende sympathie. EEN WOORD VAN DANK F. C. Poperinge betuigt zijn hartelijk- sten dank aan al dezen die in groote of in kleine mate, naar vermogen, het suc ces van dezen dag hielpen verzekeren: aan het Setedelijk Magistraat; aan de lokale Pers, De Poperinge- naaren De Gazet van Poperinghe die ons een milde gift schonken; aan de lokale Muziekmaatschappijen en hun Bestuur; aan het Politiekorps; aan den Heer Ger. Rabaut om zijn milde bloemengift; aan de Bevolking om haar sympa thie. Mocht iemand vergeten zijn, hij ver- ontschuldige de Club. Na een sukses als verleden Zondag, waaraan zoovelen meehielpen ls het moei lijk alles perfekt te doen, en niemand te vergeten. III* SCHOK POPERINGE DE PANNE OP 30 APRIL TE IZEGEM Wij werden verkeerd ingelicht toen we meenden dat het doelgemiddelte ln aan merking kwam. Er is een derde ontmoeting te spelen. En deze gaat heden door op het veld van F. C. Izegem. Wij hebben reeds dikwijls beroep ge daan op de supporters. En toch zouden we voor heden nogmaals bij hen willen aankloppen. Gij allen die rood en geel ln 't hart draagt, en ge zijt zoo talrijk, tracht van daag onze jongens te vergezellen. Na een schitterende dag als verleden Zondag hoeven onze spelers opnieuw die warme aanmoedigingen te voelen. F. C. Poperinge rekent cp U. Te dien einde is de prijs slechts op 5 fr. berekend. De club past de rest bij. Inschrijving in de 3 gekende lokalen. Heden Zondag 30 April 1939. Te 3 uur, te Izegem: R. C. DE PANNE I - F. C. POPERINGE I. Afreis te 1 uur. Prijs 5 fr. NASCHRIFT. Te midden van den feestroes vergaten we schier dat het Be stuurslid Raf. Vandenberghe verleden week in 't huwelijk trad. Onze laattijdige gelukwenschen zijn er niet minder har telijk om. K. R. C. DE PANNE Poperinge 31 De Panne. Ehwel, in Poperinge kennen ze het om kampioenen te huldigen en te vieren: ontvangsten, optochten met muziek door bevlagde straten, accordeonconcert, be kers, bloemen, aanspraken, enz. en daar bij om de feestviering niet verder te ver gallen een klinkende overwining op het elftal van De Panne!! Poperinge had het voordeel vóór eigen publiek en op eigen terrein te mogen op treden; slechts één plaatsvervanger trad in het lokaal elftal op, terwijl de Panne- naars nog altijd de medewerking van Vercoutter, Tegethof en Vanloo moesten missen. Tijdens de eerste helft speelde Racing's elftal tegen feilen wind en wel dra met hinderenden regen in het gelaat. De glibberigheid van het terrein, waar aan onze spelers zich niet kunnen gewen nen, bemoeilijkte nog de taak der bezoe kers. Van meet af was de thuisploeg ln vollen zwier en onze verdediging kreeg harde noten te kraken; de thuisspelers bleven doorgaans ln de meerderheid en alhoe wel onze voorhoede zich misschien Ietwat gevaarlijker aanstelde bij de weinige gele genheden, verdiende Poperinge bij de rust wat meer dan 00. De tweede helft verliep weeral in het voordeel der rood-gelen. Enkele Panne- naars begaven van de reeds geleverde krachtinspanningen in de eerste helft, terwijl wind en regen op hielden. Na vier minuten spel werd Leroy voor de eerste maal gevloerd. De druk van de thuisploeg hield aan en ons doel ontsnapt menig maal bij wonder aan 'n verdere doorbo ring. Bil de 27* minuut krijgt O. Vanho- ve het leder toegespeeld, hij zendt naar Claus die gelijk stelt. rn—minuten later krijgt onze doelman reeds 'n tweeden bal uit de netten te grijpen. De Panne tracht verder de aanhoudende aanvallen van Poperinge te stuiten; een derde doelpunt verdwijnt nog ln het doel der bezoekers en de thuisclub behaalt 'n verdiende zege met gevleide cijfers voor De Panne. Voe gen we hier echter bij, dat Racing met volledige opstelling een beteren uitslag zou hebben behaald. De taak van scheids rechter Versyp was gemakkelijk daar de twee elftallen zich heel sportief aanstel den; misschien mocht hij een penalty aan De Panne toegekend hebben op hands van den linkschen back. Zondag zal de beslissing vallen voor het kampioenschap tusschen De Panne en Poperinge, die elk 2 punten tellen. Deze match gaat door op een neutraal terrein, nl. te Izegem, te 15 uur. CLUB WOESTEN P. C. Woesten ti Brielen Sport. Er een voldoende belangstelling, wanneer de ge- legenheidsscheidsrechter den opgooi laat betwisten, welke door kapitein Rik gewonnen wordt, t die dan ook wradvoordeel kiest. Bij Woesten is middenhalf Henri en rechterhalf Jean niet v*in de partij, terwijl back Miel, op halve krachten spelende, op de links- binnenplaats wordt opgesteld. Als linker back werd den jeugdigen Maurice opgesteld, die speelde voor twee. Van den beginne af rukken de clubmannen op het bezoekende doel af, maar telkens missen zij schot vaardigheid, dit meestal te wijten aan de gladheid van het terrein. Na eenige tegenaanvallen van de Sporters krijgen we de rust met blanken stand. Na de koffie zijn onze mannen besluitvaardigen voor doel en hebben geen moeite om twee maai te scooren, terwijl de bezoekende rechterhoek in de laatste minuten de eer kan redden voor Brielen. Den scheidsrechter deed zijn best om goed te lel den, maar kon toch veel beter. Wij danken Brielen Sport om hun fair. sportief en moedig optreden en eveneens om hun talriike op komst en graag zien wij ze toekomende jaar ln onze afdecling optreden. Aan Kapitein Rik, die Zondag 11. een kleine been- derbreuk opliep, wenschen wij een spoedig herstel op dat hij wederom de groote bezieler van rood-wit mo ge wezen. HEDEN ZONDAG, om s uur, op eigen terrein, speelt ons tweede elftal een vriendenwedstrijd tegen Krombeke. Allen op post. De overwinning ls de wensch van ieder Club-Supporter. POELEKRING POELKAPELLE S. C. Zonnebeke 6-^-0 Poelkapclle. Zondag hebben we een vrienden ma ten gaan spelen tegen den eersten ploeg van Zonnebeke en we heb ben er een verdiende nederlaag geleden. De match werd heel fair gespeeld en geen enkel maal heeft de scheidsrechter moeten handelend optreden. In de eer ste helft hebben onze jongens flink stand gehouden maar in de tweede helft waren ze uitgespeeld, wat ons niet mag verwonderen, gezien den ouderdom en de speeljaren der spelers. Zonnebeke mag met een gerust gemoed het nieuwe seizoen afwachten. Onze jongens hebben al gegeven wat ze konden en al is het een nederlaag, het is toch een sukses voor onze jonge ploeg. SUPPORTER. N. B. Supporters, Zondag 7 Mei, de groote match tegen Langemark I. Begiji om 2 uur. SPORTKRING MERKEM Oude Gloriën Houthulst 101 5. K. M er kent. W. S. Houthulst III 72 S. K. Merkent II. Met e$n regenachtig weder zetten de beide ploegen om 2.30 uur van wal. Pas is het spel aan gang of men bemerkt reeds dat de oude gloriën de boven hand gaan halen. De bezoekers brengen nu en dan eens het leder bij de lokale verdediging, maar te ver geefs. Aan de rust leiden de oude gloriën reeds met 60. Na de rust gelukken de bezoekers twee doelpunten te netten, Maar de lokalen deden er nog een schepke bij en aan het einde was de stand 102 voor de oude gloriën. Om 4.30 uur speelde ons tweede elftal tegen het derde elftal van Houthulst, welke, zooals hun oudere speelbroers, de overwinning behaalden, dit met een 72 stand. SUPER STRATEKOERSEN TB DEERLIJK. 26 Vertrekkers: 1. Vindevogel, 50 km. in x u. 27 min.; 2. Desraet; 3. Callewaert; 4. Vandaele; 5. Vanhoenacker* 6. Esqucnet; 7. Van Herrcweghe; 8. Callens; 9. Verlinden; 10. Silllgier; xi. Vla my nek. «O» AANGEKONDIGDE KOERSEN ALLE KOERS AANKONDIGINGEN worden GRATIS opgenomen, alleen vra gen we de Heeren Koersinrichters er ons den uitslag van af te sturen. GEMEENTE RENINGELST Op ZONDAG 30 APRIL 1939, om 2 uur IV* Omloop der West-Vlaamsche Bergen en Groote Prijs De Werkende Ble 100 Km. voor Juniors B. W. B. tellende v. 't Krlterium v. W.-Vlaanderen. 2000 Frank prijzen 300 Frank premiën verdeeld als volgt: 1* 350 fr. en palm, ver der: 300, 250, 200, 175, 125, 100, 75, 75, 50, 50, 25, 25, 20 en 20 fr. Wegwijzer: Reningelst, Poperinge, Vla- mertinge, leper, Kemmel, Roodenberg, Zwartenberg, Westouter, Reningelst (één maal); vervolgens 4 maal: Reningelst, Prinsenhof, Ouderdom, Reningelst, West outer, Hoekjes, Clijtte, Reningelst. Uitdeeling der rugnummers bij Cyriel Coolzaet. ZONDAG 30 APRIL 1939. RENINGE. Voor beginnelingen V. W. B., om 3 uur; 60 km. goede baan; 600 fr. prijzen en premiën: 100 fr., beker en bui tenband, 90, 80, 65, 50, 40, 30, 20, 15 en 10 fr. Verscheidene schoone premiën te betwisten in sprinten. Inschrijving In de Smisbij L. Feys. •ZONNEBEKE, Broodseinde. Voor on derbeginnelingen tot 18 jaar; 275 fr. prij zen: 50, 45, 40, 35, 25, 20, 15, 15, 10, 10, 6 en 5 fr.; 40 Km. Inschrijven Het Tru weel bij A. Depla. MAANDAG 1 MEI 1939. IEPER. Voor Beginnelingen B.W.B.; 60 km.; 1050 fr. prijzen: 150, 125, 110, 100, 80, 70, 50, 40, 30, 20, 15 en 10 fr. (250 fr. premiën).. Inschrijving «In de Ontvoog ding vanaf 1 uur. Begin te 3 uur. ZONDAG 7 MEI 1939. ZONNEBEKE. Voor beginnelingen boven de 16 jaar (oud-juniors uitgeslo ten); 50 km.; 400 fr. prijzen en premiën: 80, 65, 55, 45, 40, 30, 20, 20, 15, 10, 10 en 10 fr. Inschrijving van 2 tot 3 uur, ln Sint Elooi LANGEMARK. Voor beginnelingen B. W. B.; 50 km.; 500 fr. prijzen: 125, 100, 80, 60, 50, 30, 25, 20 en 10 fr. Begin te 4 u. Inschrijving bij O. Voet. MAANDAG 8 MEI 1939. LANGEMARK. Voor Beginnelingen B. W. B.; 60 Km.; 700 fr. prijzen: 150. 125, 100, 75, 60, 50, 40, 35, 25, 20, 10 en 10 fr. Begin te 4 uur. Inschrijving bij M. Cailliau. DINSDAG 9 MEI 1939. WATOU. Voor alle beginnelingen; te 3 uur; 60 km.; 700 fr. prijzen: 120, 100, 80, 75, 50, 40. 40, 30, 25, 20, 20 en 20 fr. Inschrijving vanaf 2 uur ln De Een dracht bij J. Vallaey. 1 I D« flesch van 25 korrela, f fr. 50 80 korrels, 9 frank In alia apotheken Als Gij ln plaatsen werkt, waar Gi) veel stof Inademt. In fabrieken, werkplaatsen mijnen, pakhuizen, spoor wegwagens. enz., dan moet Gij een geregeld gebruiker van Opo-nlespoeder wor den. Dit Is een waar ge- zondheldssnulfle, want hes prikkelt het neusslijmvlles. en doet U heerlijk niezen. Gij voelt hoe het stof alt Uw neusgaten wordt ge blazen en Uw ademhaling wordt weer normaal Overal verkrijgbaar fr.t50p.dMk POEDER oP9 anaB«B^£a£aa»KaHMHMi UITSLAGEN VAN KOERSEN OMLOOP DER VL. GEWESTEN i. Romaia Mars, 240 km. in 6 u. 43 (gem. 35 km. 732 m.); a. Achiel Buysse, in 6-43-50; 3. Grysolle, in 6-44-15; 4* M. Croon, in 6-44-50; 5. an Theem- sche, m 6-45-45; 6. Debruyne; 7. Segers, in 6-46-10; 8. Delathouwer; 9. Somers, in 6-46-20; 10. Verbeke, in 6-47-45; XI. Gijselinck{ in 6-48; xi. Neuville, in 6-48-15; 13. Beeckman, in 6-48-45; 14. Vervaecke, in 6-49-45; 15. Tersago, in 6-49-50. TE VALENCIENNES x. Delcbambre, 120 km. in 3 u. 37 min.; 2. Fiat, op 1 min.; 3. Ladigue; Viteck; 5. Lambert; 6. Dubois; 7. Vande Velde; 8. Salembier; 9. Coudron. TE KOOP Alle slag Gegalvaniseerde Platen, 3,05 m. x 0,80 m, 2,45 m. x 0,80 m., 1,80 m. x 0,80 m. en 1,50 m, x 0,80 tn.40.000 Pannen, Duitsche en Kortrijksche 2.000 Cementen Piketten; 300 IJze ren Piketten, 2.50 meter lang; 10.000 Engelsche Platen, 2 meter en 2,70 meter lang; alsook een lot gewone Platen; 40.000 kgr. Brandhout; een groot lot IJzeren Platen voor kortewagens; 40 A 45.000 kgr. Decauvillerails en Wa gons. Alles voortkomende van de Brijkerij Veys, Vlamertinge. Zich wenden voor aankoop bij Vrouw Wed. LEON ROSSELLE-MARCHAND en ZONEN, Veurne»teenweg 93 leper. - Tel. 64S. Schrijven Ag. MAGO-C", Handboogstr., 6, Kortrijk. DAMES, JUFFERS! - Niemand weet hoe of waar naartoe voor de Wendt U dan tot het huis COUDIJZER, waar U zult bediend worden met verzorgd werk. Alle moderne Coiffeuren met de allerlaatste nieuwe apparaten 1939, met of zonder elektrische stroom, voor de som van 25, 35, 50 frank. MARIA COUDIJZER Tel. 266. Reningel«tatraat - POPERINGE, ■HUIHIIIIUIinillllUIII Bij SANSEN-VANNE5TE. /.#JU HET WIT KRUIS engeL1x£dA6ü?(-rnaakt k en VERSCHILLENDE 06 DOOS VAM 2» POEDERS i 11 f,, DE PBOEFOOOS VAN 8 POEDERS. 4 fa DE fAMILIEDOOS VAM 48 POEDERS 20 Fr» IN ALLE APOTHEKEN VORMEN - DEZELFDE INHOUD OE KOKER VAM DE KOKER VAM It CACHETSl FA 24 IASIETTEMi I» l*r. DE DOOS VAN 2 CACHETS VOO« HANDtASCM l,S0 Fr. LABORATORIA TUYPENS TE SINT NIKLAAS-WAAS "Men heelt mij ten ieersle Uw poeders van "HET WIT KRUIS" aanbevolen, als zijnde heel doeltreüend tegen pijnlijke maandstonden..." "Zou bet mogelijk zijn van mfj een doosje van Uwe Poeders "HET WIT KRUIS', tegen de pijnen der maandstonden te sluren? Ik vind dat ze heel goed zijn..." LentK, "Ik weel niei wat er van mij zou geworden, indien ik Uw poeders niet bad. Ook mijn doebter bevindt er zich beet goed mee Bristol (Ver. Staten ven lüfe

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1939 | | pagina 7