AKKERTJE MESJE Neem 'n AKKERTJE Yerdonck-Minne BINNENHUISDECORATIE BRUGGE MEER DAN 250 Voor slechtst- één Frank Neem een Proef KoperoxychiorUe lotheker Dumont BREUKBANDEN BUIKBANDEN ORTHOPEDISCHE Moderne KUNSTBEENEN ZONNEKE MEERSCH, 1-3-5 MODERN STIJL STUKKEN TENTOONGESTELD MARKTPRIJZEN Zorg en drukte van dezen tijd hoeven ons niet te ondermijnen. Waarom PROBEER HET OP ONS RISICO: In 'n omzien, trekl de hoofdpijn weg, klaren Uw hersenen op, komt de rust over U. En 't „AKKER-MANNETJE" lacht voldaan. wetenschappelijke ijnstillende cachets) nemendheid tegen s hoenderpark-broeder!! de ijzer - w0esten ms Snif- en lMSftiSCSj®0i mmmat ouders: MBMifflT* Mlegkiekens kuikens leeningen aan iedereen KERSEN fmet Kirsch KOPPLANTERS B REUKMEESTERS - ORTHOPEDISTEN te kuren email valentine van hauwaert PJJNAPPEt met Rhum met Cognac Bijzonder nieuws voor Landbouwers en Kleingebruikers, Eigenaars MODERNE WERKHUIZEN ALLE WERKEN NAAR TEEKENING BEZOEKT ONZE MAGAZIJNEN EETKAMERS VANAF 1825 Fr. TOT 15000 Fr. SLAAPKAMERS VANAF 1900 Fr. TOT 13500 Fr. STUDIEKAMERS, ZETELS, ENZ. Anderlecht, 21 April. Varkensmzrkt. Dinsdag: 737 varkens. 8 50-10.00. Vrijdag: 349 varkens, 8.50-10.25. leper, 22 April. Tarwe 114-118; rogge 72-74: haver 85-88: brouwerijgerst 94-96; •voedergerst 86-88; erwten 130-1SS: paar- deboonen 120-124; aardappelen 32-36; bo ter 18-19; eieren 0.40-6.44: biggen 150-190; het küo 8-9; tarwestroci 16-18; rogge- strooi 14-16; ha verstrooi 18-26; gerststrooi 22-24; weidehooi 30-33; klaverhool 32-35; luzemehooi 33-36: ruw vlas 80-82: ge woon klaverzaad 24-26; id. wit 28-80: bas taard 30-33: rood inkarnaat 35-38: wit inkaamaat 35-37; voederbeeten 80-83. .Kortriik, 24 AprfL Tarwebloem 148: lnlandsche zemelen 79; gorte zemelen 73: boter 19-20.50; eieren 0.42-0.47; Tnrksche tarwe plata 91: id. cinquantino 115: wit te tarwe 128-133; rogge 65-70; haver 32- 8B; paardeboonen 90-115; eerst £2-85: hooi 50-55; strooi 13-20; aardappelen: gele 40 tot 41; M. rooöe 42-45; voederbee ten 18-20; lijnzaad 139; id. vreemd 150; kool.-nad, vreemd 154: lijnzaadkoeke.i 120; id. Amerikaansche 121; koolzaadkoe ken 83: cocokoeken 11": araelnMnefeen 110; nitraat van Chl't 120; ammoniak sul- f""t 160: ara-hl- "-olie, brut 340: id. ca- rlamandel 335; Ujnzaadolie 267,50; kool zaadolie 410: suikerijboonen, oude 76; i id„ nieuwe 84: wortels 1.50: witloof 4; kooien 1- bloemkoolen 4: selder 1; porei 2.5": appelen 4; peren 5: druiven 18. ■Veemarkt. Getal dieren 457: 195 koeien 3.65-4.65: 182 vaarzen 4.15-3.65; 43 stieren 3.95-5.05 87 ossen 4.15-S.95. Konijnen 7; kiekens 13; hermen 12-15; duiven 4; eenden 15; ganzen 25. Groene vellen van; geiten 25 het stuk; konijnen 8 het kilo: schapen 5.60; koeien 4.90: vaarzen 560; stieren £.75; ossen 5.00: kalveren 8 Diksmuidc, 1 1 April. Boter 17.53- 18.50: eieren 0.42-0.44; aardappelen 30- 35: tarwe 126-130; regge G8-J2; haver 80-87; strooi 18-24; hooi 30-40; voeder beeten 13-14; brouwersgerst 88-92. Anderlecht, 25 April. Varkensmarkt. Te koop gesteld: 3429 stuks 5.80-6.15 gemiddeld het kilo. Geslachte varkens: £54 stuks Uoeselarc, 25 April. Tarwe 123; haver 80; logge 60: zemelen 84; maïs plata 90; id., rinquantino 116; boekweit 111; gerst 84; erwten 83; paardeboonen 83; lijnzaad 134; lijnmeel 121; Amerikaansche lijn koeken 113; ruw vlas iu strooi £0-150; uitgelezen vlas 160-200; tabak 6.50-7.00; voederbeeten ïi>: aardappelen: Furore 45; Geldersake Muizen 32; Vainqucurs 28; Industrie 30; Roode Ster 60; klaverzaad 1100; strooi 25-27; weidehDQi 40-42; kla- veidaooi 45; luzenrehooi -45: suikatijboo- nen, besch. 76: id„ nieuwe groei 85; kool zaadolie 360; lijnzaadolie 265; nitraat 128'; ammoniak 103; cyanamide 93; kalksal- peter 106; fosfaKt 33; nkreuchon 98; Thomasslakken, wagon Charleroi 14,16 2.07: fertiphos 38 42 100: eltataiet 14 16 28.50; id. 20 22 35.50; chloorpotasch 40 71.75; ïd. 50 120; zwavelpotasch 48 155; biggen 970 stuks, 8-9.50 hett kilo; boter 17-20 het kilo; id. klompen 17.50- 18: -eieren 0.43-0.44; oude duiven 7 het koppel; jonge duiven 7 iü.; konijnen 7 het kilo; oude hennen 9; kiekens 14; haantjes 11-12; vellen 7.50. Veurne, 26 April. Tarwe 124-126; ha ver 80-82; rogge 64-66; gerst 74-8% erw ten. 155-160; paardeboonen 100-102; aard appelen 36-42; klaverzaad 13-15; voeder beeten 13-15; hooi 500-600; strooi 135-175; boter 17.50-18.50; eieren 0.43-0.46; id. van eerden 0.48; konijnen 6-7 het kilo; kie kens 12-15; oude iieunen 7-8; eenden 20- 22 het koppel; jonge duiven 10-12; oude durven 3.00-3:59. Anderieeiit, 26 April Veemarkt. Te koop gesteld 2470 stuks: 669 ossen 4.8J-C.75 het kilo; 274 stieren 4.S0-5.70; 1527 koeien en vaarzen 3:80-5.25 en 4.80- 6.75. I.'jo. 27 April. Boter 17-18; eieren 0.49-0.43. Anderlecht. 27 April. Kalvermarkt. Te koop gesteld: 1.739, aan 7-9.75 fr. Aan komsten in de week: 2.310. l'operinge, 28 April. Tarwe 125; rog ge 64; haver 79; erwten, schokkers, 173; ronde blauwe 156; witte boon&n (flageo lets 275; aardappelen 26; boter 17-19; eieren 0.41-0.42; hoppe, opbrengst 1939, verkoopers 900; koopers 875. tkaiSUeiieBEit:aaftB£iif&&*ffM33Hji£« Yie£*rvrv Omdat het door een gebrevefeerd pro cédé ,S. G. D. G. braamvrij geslepen is. Omdat een mesje des te beter en duur- zamer is naarmate het staal beter gehard is. Immers dat harden, det alléén de kwali teit aan de staalsoorten bezorgt, dringt slecht door in de diepte en werkt daarom oneindig veel beter op een den dan op een dik mesje. Koop een etui van 5 mesjes. Gebruik er een zoo het U niet volmaakt toes chijnt, stuur dan alles terug naar GIBBS, die U zal terugbetalen. ooihou Per doos van 12 stuks fr. 9.50. Per doos van 6 stuks fr. 5.-. Verkrijgbaar bij alle Apothekers. yg» 'evert niets dan beste kwa- - r 4 litest KUIKENTJES, zui- Vn-—vcre tviue Leghorn» (gou- den leghorns en gekruiste OP aanvraag), uit 2-jarige Cr'^Sj|p^* 1niet belichte noch ge- forceerde ingeente en tegen pnllorum bbedouderzochte hennen. Gesexte Kuikens op aanvraag. Leve ring in volle vertrouwen en aan de beste voorwaarden. Vraagt seffens prijzen. Tel. Elverdinge 65. - Postcheckrek. 4381.54. Om U le overtuigen hoe snel en hoe rektr "AKKERTJES" Uw pijn of Uw griep verdrijven zijn thans overal verkrijgbaar Proof doos; es met 1 "AKKERTJE" voor fr 1 V."-# voor Dame» NOUVEAUTÉ I Leert snijden in 4 maanden.DipJoma na eind - examen. Leert uw tneis- NAAISTER. Snijden- naaien in ''JHB8 maanden. - Ee- kwaamheidscerti- fikaat na einde der Vraagt inlichting. lasKsnaeaHHitfHsasgipa&fiaKa Witte cn Gouden Leghorns, Brakels en Rhodes islan ders. ook Hollandsche Blau we en Gekruiste. Ook POULIEN, vanaf 8 weken oud. Bij LEON ARTEEL, Pypegale, RENINGE. - Tel. 108 Elverd. lanscaaHSHaaBsaBBsaKBsaBaaaa HANDEL IN POELIEN. Specialiteit van Gou- den Leghorns en Rho- de».Islanders. - Alsook Witte Leghorns, Koe- koeks, Bourbourgs cn iVlinorkas. Gesexte -wjp* kuikens. Eendenkuikens, witte bekken en khaki Campbell. Gesexte Erpels. Lage prijzen. Bij Mevr. JER. DECAESSTECKER, 121, Roeselare. - Tel. 318. Bruggesteenweg, 121, Roeselare. Tel. 318. vanaf 500 fr. mits afsluiting van levensverzekering. HYPOHTEEK- LEENINGEN en 2» rang. Ik kom ten huize. D'HAESE-THIERENS, Waasmun.ter, Eni niet hi ft Aaien CLOVIS- tptcU&ttU Al wat buitengewóón en heerlijk !s IA de echte ketsen op Ktischwasser, ls la dezen reep samengevat De fijn® chocolade, die hen omhulsel vormt, is op zichzelf een lek. V ketnlj, welke gij niet zuil kueimn weeRtaaa. bestrijdt de hopziekten door be- s sproeuug met bet BELGISCH g koperpreparaat s§ OOSTENDE BRUGGE H. Serruyclaan, 7 Zuidzandstraat, 25 Tel. 600 Te!. 326.79 1. - HANDELSHUIS, bijzonder goed gelegen voor beenhouwerij, enz., te Lc Uizet, 150 fr. per maand. 2. - HUIS met HOF. fruitboomeu en 1200 vm. land, tc I.e Bizet, aan 110 fr. per maand. S. - Verscheidene WERKMANSWO NINGEN, te Le Bizet, aau 85, 90, 95 fr. per maand. Inl bij AUGUSTE LECL.ERCQ, Henri Dn-ibreuxstraat 20, Le Bncet. 25 of 50 koper. Voor verdere inlichtingen; N. V. PROTEX Eieroinrnarkt 43, Antwerpen. KOOPT EEN RIJWIEL, TANDEM, DRIJWIELER met naam. in een huis van vertrouwen Baudouinlaan 32, Brussel. De frissche geur van da beste pijnappels, verhoogd door een scheut zuivers tbum, gevat in de beroem de Clavis-chocolade dat alles geeft een (Scale, die ge jjimmer zult iv ver-etsa. DRüïVÊN pe-e reep is onvergo- iijl-.elijk. Er ls geen en kele versnapering, di® too heerlijk is cds dit unieke vulsel, ver- tnengd met echte cog- pac. Dezelekkem;; vu't cp waardige wijze de tooverachtige reeksen der Clovis-reepen aaq, Zoo gessakhoU)!: EOcf Clov',3 reep is in zts gelijke ken ivrékeid. die gr - ktrrl itfbreken 2 on- 4 det ut jcs xz tc i'QT* moerden. Het it cKoco'cdo, itflah 4UI tlroorter. op maat cn volgens geval, Corretten en Apparaten om de misvormde ledematen weer recht te brengen. b2 r t I M/ 1 li 'I I Agent ^RAACT^<OSTeH^^lS!T\LOOC^^X^ M. DEVOS, lepcrstr. 9, POPERINGE, OSKAAR MASLJRE, S5a, Diksmuidc steenweg, leper. Wij hebben KLEINE en GROOTE KAPITALEN beschikbaar ONDER WAARBORG te lecnen; kapitalen aan Landbouwers en Landgebruikers. Kapitalen tot 20.600 frank aan 4%. Kapitalen van 20.000 tot 100.000 frank aan 4,25%, voor aankoop van v-ec, machie- nen, grond, terugbetaling van schulden, enz. Ook LEENINGEN met waarborg a-n deftige en eerlijke personen. De Algemeene Agent is alle ZATERDAG, van 9 tot 12 irur, ter uwe beschikking voor KOSTELOOZE INLICHTINGEN, 56, Elveroingestraat, IEPER, of schrijvenJ. VANDEWIELE, Landbouwkantoor, 70, Fonsnijlaan, BRUSSEL-ZUID. Stipte geheimhouding en sivelJe voldoening. in duralumin, beroemd ten opzichte van sterkte en lichtheid Alle briefwisseling sturen naar Oostende, H. Serrcyslaan,

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1939 | | pagina 8