ueneimzinmoe mg Prachtige Keus mm van inpie Ons Vrouwenhoekje Spreek en schrêif beschaafd i WmimSim MARIE-JOSE GEDACHTEN u I Een andere vraag. Toen besloten was. dat mijnheer Evan naar buiten zou gaan, waarom wercl toen dit buitengoed gekozen. HANDELSBELANGEN Hen ri Serruyslczan 5 OOSTENDE «STAAT ER EEN B ET ER1 PAN DE C.EYL0N WEKEUJKSCH LITURGISCH BULLETIJN APRIL - GRASMAAND MEI - BLOEIMAAND BIJVOEGSEL AAN .DE POPERINGENAAR EN DE T ALLE VAN ZONDAG 30 APRIL 1939. Nr 18. «■mi uw Men kent den ezel aan zijn ooren Den gek is aan zijn spraak te hooren. Een ton of fleseh of ander vat, Smaakt veeltijds naar zijn eerste nat. Die lui is en die drinkt daarbij, Deugt niet als man, geloof mij vrij. t9i Fluweel, satijn en hofsche reuken, Blusschen 't vuur uit in de keuken. L<: hetmanneke UIT DE U GA U THANS, ZONDER FALEN 't Een en 't ander verhalen Over de talen Een der kwalen Die ons, na Babel's toren, Werden beschoren. De schoonste taal, ongelogen, Dat is de taal der oogen... De moeilijkste... 'k zeg het zonder smalen, Da's die welke bestaat in: be-talen! Voor de rest worden er nog al eenige andere taaltjes op onzen wereldbol ge sproken hoor! Waarover de verschillende statistiekers het zelf niet eens zijn... Maar volgens de nauwkeurigste bereke ningen zouden er 2790 levende talen zijn, die op den naam van taalaanspraak kunnen maken. De 860 voornaamste worden als volgt onderverdeeld: Euro pa 48. Azië 153, Afrika 118, Noord en Zuld-Amerika 424, Oceanië 117. Lief hebbers op taalkundig gebied moeten dus nog niet met de handen in hun haar gaan zitten... Het braakliggend terrein is om te water- of te knarsetanden, al naar gelang men het opneemt! 't Is een ge wichtig vraagstuk... dat van de talen... bijzonder bij ons! VAN... GEWICHT GESPROKEN. In 't verslag voor 1938 van 't Britsch Nationaal Laboratorium kan men lezen hoe men er toe komt te wegen tot... 't duizendste van een milligram! Dat wil dus zeggen tot op een milliardste van een kilogram! Men vraagt zich af wat er wel kan gevonden worden dat slechts een mil liardste van ne kilo weegt... en dst waard is gewogen te worden... 't Valt t'overwegen! KAPELAANPat, bedenk, dat ieder glas bier een nagel is aan je doodkist. Pat: Nou, dan zal m'n kist er eens uit zien als 'n stekelvarken! NU GA 'K U IETS VERTELLEN, HORK! Over d'historie van den vork. Die, m'n beste maat, Juist 450 jaar bestaat En waarvan men, zonder tijd te verliezen, Thans de verjaardag gaat vieren! Ja, de vork of vorket, als g'ket liever hebt, die tegenwoordig algemeen bij onze maaltijden gebruikt wordt is de jongere broeder van den lepel, want lang na hem aanschouwde hij 't levenslicht! Pojeetisch uitgedrukt, eh, voor ne pee die zijn haren met ne... vorket moet kammen, zooveel dat 'm er nog heeft. Zelfs in de eerste helft van de zestiende eeuw was dit voor werp nog iets heel bijzonders en Keizer Karei, die in dien tijd leefde, bezat in 't geheel drie vorken, waarop hij heel trotsch en fier was en die hij uitsluitend gebruikte om vruchten te eten... voor de rest dienden zijn vingers hem als vork, dat was toen overigens de algemeene ge woonte. In Italië verwekte een bruid bij een voornaam huwelijk groot opzien, toen zij de spijzen met een gouden vork naar den mond bracht... niet omdat hij van goud was, maar omdat... 't ne vork was. En Koningin Elisabeth van Engeland, was in heel het Rijk de eenige vrouw, die een [vork gebruikte... We zijn er sindsdien op vooruitgegaan, maar 't moet mij toch van 't herte... als Marenta 'n kiek of 'n duifken klaar- maakt... dan vermaledijd ik toch den uitvinder van den vork! EN HIER, sapperlootje, 'n anecdootje! Een beleende Engelsche schilder was in zijn atelier bezig aan een schilderij met i visschen. Hij gaf juist de laatste penseel - trek aan een grooten visch, toen een be- zoeker hem vroeg: Wat is dat voor een visch? Dat is een haai. Hebt ge dan wel eens een echten haai gezien? I Nee, maai^at hoeft toch niet, denkt ge dat (en hij noemde den naam van een collega, die speciaal kerkelijke tafereeien schilderde) wel eens echte engeltjes heeft gezien? T ZIJN de geleerden die 't verklaarden Ons menschdom is aan 't ontaarden. Ge zult het dra gaan snappen Vooral ons oogen zijn aan 't verslappen En blijft 't zoo duren, janvermille, Dan zijn w'al te gaar Binnen honderd jaar Zonder onderscheid aan 't brillen 1 Ja, ja, zoover zullen z'ons gebracht heb ben met al hunnen artificieelen bazaar, zie... maar gelukkig komt er ne redder opdagen... als 't nog niet te laat is... en als ge goed kunt afdokken... onder den vorm ofte de gedaante van een New Yorksche oogarts die op den verbluffen- dea inval gekomen is, om voor zijn pa tiënten, die aan d'oogen lijden, te be rekenen hoeveel licht zij moeten hebben om hunne dagelijksche bezigheden voort te kunnen blijven verrichten, zonder ge- Mengelwerk van 30 April. 1939. Nr Hf I oorspronkelijke detective-roman door WILLIAM HOLT j Ja kijk eens, de uitvinding op welke lk doelde, is nog niet geheel voltooid. Maar ik zal haar misschien exploiteeren. De winsten zouden we gedeeld hebben, maar ik zou ze nu voor me zelf kunnen [houden. Er zal daarvan echter geen sprake zijn. want ais mijn plannen gelukken, zal ik als fatsoenlijk man natuurlijk het aan deel. dat mijn vriend toekwam aan zijn kinderen uitkeeren. ook al ben ik wette lijk daartoe niet verplicht. Voordeel bij zijn dood heeft dus naar mijn weten nie- mand. Omdat wij daarover de vrije be- I schikking hadden. I Wij. zegt u, wie bedoelt ge? De professor en ik. Dat zit zoo. Pro- ftMur Evan koesterde de verwachting zijn Uitvinding te voltooien zeer binnenkort. Ril had mij gezegd: in de zomervacantie moet ik een week of zes geheel onge stoord kunnen werken. Ik kende den vo- rigen eigenaar van dit landgoed, hij ver trok naar het buitenland, ik heb het van I hem gekocht en zijn personeel, dat hij volkomen als vertrouwd roemde, meteen in dienst gehouden. Dc Beukenhof stond dus als het ware gereed om den geleerde huisvesting te bieden. Het was wel van zelf sprekend, dat wij, toen hij de stad j «ou verlaten, dadelijk het hierover eens waren, dat hij niet beter doen kon dan hierheen te gaan. U begrijpt, dat mij dit Lniet anders dan aangenaam kon zijn. Ik Heide er ten zeerste belang in. dat de vaar van verdere verslapping hunner oogen. Het staat vast volgens hem dat verschillende vormen van oogenverslap- plng. hoofdpijn en andere kwalen groo- tendeels moeten worden toegeschreven aan... een slechte belichting. Men krijgt dus aangegeven welke hoeveelheid licht er aan een werktafel, in de keuken, enz. moet schijnen om de moeilijkheden te overwinnen. Door middel van ne foto meter ii berekent hij de gewenschte licht sterkte en schrijft de hoeveelheid licht voor. Allee... een lichtpunt in de verte... en we zijn nog niet geheel en gansch foetu! MAX HAD een blauw oog opseloopen en moest aan zijn moeder vertellen hoe 't gebeurd was. Frans heeft me een vuistslag gege ven, zei Max. Hadt ge hem soms een hard woord toegeroepen? vroeg mama. Neen, een heel zacht. Mossel! heb lk gezegd. Voor 'n zacht woord, 't was een zacht woord! 'N KONING, ZIE Is niet Immer 'n genie En om zich Interessant te maken En hun populariteit te stekken Moeten ze soms, m'n beste snaken, Aardig hun plansken trekken En ze doen daarom,.'t ls gebleken, D'allerzotste streken! Alzoo was er ne koning... (en 't ls geen sprookje) en die koning heette Lodewijk XV* en hij was dan nog koning van een heel groot land. Frankrijk namelijk. En die koning scheen voor sommige van die doodgewone dagelijksche dingen een bij zondere handigheid te bezitten... Oh! Hij was zoo handig en zoo bedre ven, eh! Ongelooflijk... Ja... peins ne keer: met één enkel tikje van zijn vork... Ja met één enkel tikje 'k steun er op kon hij... het topje van een ei afwip- pen... Boem! 't ls er.!, krijg er als 't U blieft toch geen «attaque» van, zulle!... Want t is een geschiedkundig feit... Ja... die koning dus at steeds eieren bij den maal tijd om zijnen truk te kunnen toonen aan de... nieuwsgierigen die 's Zondags daarbij mochten toekijken... en toen ze dan huiswaarts gingen waren ze in groote bewondering... voor de vaardige manoeu vre van hunnen koning, bij 't openmaken van zijne eieren. Da's nog 'n ander chik dan 't ei van Kolombombus, hé... Waar dat d'hooveerdigheid zich toch gaat nestelen, hé! OP Nr 27 IN DF HOOGSTRAAT woon den twee families, die beiden Jansen heet ten. Terwijl de eene Jansen voor een za kenreis naar Amerika ging, overleed de tweede Jansen plotseling aan een beroer te. Daags na de begrafenis van dezen laat ste kwam de eerste Jansen in New-York en telegrafeerde aan zijn vrouw. Dit tele gram werd echter bij vergissing bezorgd bij de weduwe van den tweeden Jansen, die, toen zij het opende, tot haar ontstel tenis las: Zoo even aangekomen, hitte ondragelijk WIE GAAT ER MEE NAAR D'HELLE Patatten schelle...? Zoo werd door ouden en jongen In 't liêken gezongen. Maar... ik zing op 'n andera wijs Wie gaat er meê naar 't Aardsch Paradijs Om er 'n lekker leventje te leiden En zich in geneugten te verblijden! I 's Morgens wordt men er gewekt door orgelmuziek en daarna ontbijt men met vruchten en honig. Na dit sober maaltje wandelen de Dewdalers (want 't is op 't eiland Dewdale dat dit aardsch Para dijs gelegen is) door de hovingen, gezellig met elkaar pratend over bloemen, vogels, muziek, enz... Het uurtje vóór 't middagmaal wordt gewijd aan de luit- en harpmuziek. Daar op volgt het maal dat bestaat uit groen ten, vruchten en zoet gebak: nimmer vleesch. Een gedeelte van den dag brengen de gelukkige lieden van dat aardsch Para dijs... dat uitgebaat wordt door een En gelsche dominee, meneer Cratchott, door in droomerij of mijmerij. Daarna een tijdje muziek met orgel, harp en The- baansche trompetten, en dit. leidt naar li#: derde en laatste eetmaal van den dag. Nu is 't slapenstijd want de Dewdalers moeten met de kippen naar bed, alhoewel deze die dichterlijken aanleg hebben, in den maneschijn mogen rondloopen. Volgens de Eerwaarde Cratchott, zou het leven van de Dewdalers maar zeer weinig verschillen voor 't eeuwig leven hierboven. Er bestaat echter één verschil. Het Paradijs des Heeren behoort ook aan de armen en dat van Mr Cratchott slechts aan de... miljonnairs, want do prijs voor één jaar verblijf op Dewdale is op voor hand betaalbaar en beloopt... twintig dui zend dollar!! We kunnen wachten! HOE GAAT 'T in de zaken? Dank u, zeer goed, mijn clientèle groeit letterlijk met den dag. Waar doet u dan in? In baby-ondergoed. Spijts de crisis! WEET HET WEL 'n slangenvel 't Staat buiten kijf. Is niet altijd... 'n wijf Want soms... m'n hoofd is afgekoeld... Wordt daarmeê ook d'huld van 'n slang [bedoeld! En d'r wordt veel jacht gemaakt op slangen, niet alleen omdat 't gevaarlijke beesten zijn, maar vooral om de huid! Deze doet goeden dienst in de lederindus trie; ze maken er schoeisel en sacochen van. Er schijnt veel vraag te zijn naar dat product, want in 1938 zijn er niet meer en niet minder dan 11 millioen slan genhuiden noodig geweest om de fabrie ken te voorzien. In 1932 bedroeg dat getal 2 i millioen als wereldopbrengst. In Groot Bretanje ME&uaaaEBBMSB8tizHaB!B>Bre3e alleen zijn er meer dan 30 millioen soor ten schoenen uitgesneden uit £e reptie- lenhuiden. De grootste leverancier van slangenvellen is Britsch-Indië. dat 36 van de totale opbrengst leverde. Deze nij verheid levert werk aan wel 3.000 werk- liedrn. De tropische streken zijn t vader land van deze dieren en daar wordt nu ijverig Jacht op gemaakt Daardoor zul len de slangen in aantal sterk verminde ren, met 't gevolg dat 'n paar schoenen uit slangenleer aardig in prijs zullen stij gen!... Marenta, leg er uw boontjes dus maar niet on te week!... En daarmeé ls bewezen dat d'echte slangenvellen nog dat vóór hebben op de... tweevoetige... dat is dat ze ten minste nuttig kunnen zijn! Ge zijt wreed! Manneken... EN VOOR *n veranderingsken en... bij uitzondering gaan v'ons ne keer op het politiek terrein wagen! Maar mijnheer, zei het boertje tot een Kamerlid, waarom spreekt u niet wat meer in de Kamer? Ik heb zoo weinig stem, antwoordde de politicus. Onzin! riep het boertje. Ik heb u toch mijn stem gegeven, en waar blijven da stemmen van uw andere kiezers?! EN HIER KUNT GE VINDEN 'n Studie van Baruch Linden, Tc Zeg 't met spoed Over den Invloed Der kleuren op de dieren Lijk bijvoorbeeld 't rood op de stieren!... Ja, talrijk zijn de dieren die woedend worden bij 't zien van hevig roode voor werpen: de stieren, de kalkoensche hanen, de hengsten, sommige spreeuwensoorten enz... ook wilde bijen en wespen veraf schuwen de roode kleur. Daarentegen worden de kikkers, de padden en sommige adders door de roode kleur aangetrokken. De hulsvliegen, de Onze Lieve Vrouw beestjes houden niet van de blauwe kleur; ook houdt men gemakkelijk de vliegen bulten de kamers, die ln 't blauw behan gen zijn! Nen truk, zie, beste Lezers en alderliefste Lezereskens. Geel trekt de Insecten geweldig aan, en de oranjekleur is zeer verleidelijk voor een aantal gevaarlijke sinjeurs, zooals de giftspinnen, de tarentellas, de amber- schorploenen enz... Ook de meeste gift slangen houden er veel van. Groen laat de meeste dieren onverschil lig omdat het de kleur ls die 't meest in de natuur voorkomt. Maar een verschrik kelijke kleur voor vele dieren is 't violet. De natuurkundige merkte ook op dat een groot aantal zangvogels langer en luider zingen als ze in een kamer ver blijven, waarvan de ruiten lichtgeel ge tint zijn! De krokodil wordt door helle kleuren hevig aangetrokken en een zwemmer met een helrood badcostuimtie heeft veel meer kansdoor de krokodil te worden uitgekozen voor een avond maal! dan zijn confrater in een zwart of grijs zwempakje! Nu weten we 't! MEESTER; Wie kan me met een voorbeeld aantoonen, dat eerlijkheid het langst duurt? Pietje: Als ik mijn sommen over schrijf, ben ik vlug klaar, meester; maar ik maak ze alleen, dan duurt het veel langer. Goed getapt! HIER STAAN U TE WACHTEN Enk'le diepe gedachten Van mannen, uit and're tijden Die wisten, wat ze zeiden En die ons zonder mankeeren Aldra zullen leeren, Zonder veel woorden te verkwisten Dat we nog niks weten of wisten. Socrates, de groote Grieksche filosoof, schreefik weet een enkele zaak, dat ls, dat ik niet weetEn 't was den eersten den besten niet, hoor! Hoe meer men nagedacht heeft, hoe meer men mag beweren dat men niets weet, heeft Voltaire verklaard. Mor.tesquied zegt... en hij kon het we ten: Men moet heel veel gestudeerd heb ben om weinig te weten. Duclos, van zijnen kant, beweert; D'r zijn drie soorten van onwetendheid; 1. Niets weten; 2. Slecht te weten wat men weet; 3. Andere zaken weten dan diegene die men zou moeten weten. Wat men weet is weinig in vergelijking met hetgeen men zou kunnen weten; en in het meerendeel der gevallen is hetgeen men niet weet, juist datgene hetwelk men zou moeten weten. Dit is een gedacht van Fontenelle. Onwetend te zijn nopens zijne eigene onwetendheid, is de... eigenschap van den onwetende, verklaarde A. B. Alcote... Iets da'k zeker weet is...'dat deze en kele aanhalingen er ons zullen van over tuigen dat we niets weten. Nu weten we 't. FRITSJE las voor het eerst de uitdruk king blinde passagier en vroeg aan zijn vader wat dat was. Dat is iemand, die op een schip ge slopen is zonder passage-biljet en door niemand gezien wordt. Maar dan is de passagier niet blind, vader, maar de bemanning! Flink geredeneerd, Fritsje! 't Manneken uit de Maan. IKBSËrESEiSSBRgBBBHBHBBBBBEgBHiBaBBBBEBSSSaBSaBSBBSSBBaüa GEZONDHEIDS WENKEN. Schoonheid en Hygiëne. Wanneer men vermoeid is dan legt men zicli ter ruste. Maar het kan gebeuren dat de gelaatsspieren vooraf nog een extra stimulans moeten hebben. Maak dan ge bruik van een houten kloppertje, dat men bij iederen goeden kapper voor deze spe ciale toilet-doeleinden verkooot, en be klop daarmee lichtjes uw gezicht, met uit zondering van de slapen, het voorhoofd en de oogen natuurlijk. Hebt gij een droge gelaatshuid, maak dan iedere avond gebruik van de gewone toiletcrême. Teere huiden mogen niet met zeep gewasschen worden, maar wel met zemelenwater. Men bekomt dit water door een goede handsvol zemelen in een pot water te laten weeken, daarna filtert men de vloeistof door een fijnen linnen doek. Na eenige uren zal men een nederlegging zien ondergaan in den pot en dit zal die nen tot 't wasschen van het teere gelaat. Eenige voorschriften om ziekten te voorkomen. 1. Eet om te leven en leef niet om te eten. 2. Bij het eten geeft U de noodige tijd om de spijzen goed te kauwen, half gekauwde spijzen bezorgen U vroeg of laat maagstoornissen. 3. Zorg voor een regelmatige stoel gang zooniet bevolkt gij de klinieken. 4. Verzorg uw lichaam op een be hoorlijke manier, wasch uwe handen ten minste driemaal daags, vuile handen ge ven typhus. 5. Slaap met uw venster open, zij het dan ook maar op een kiertje, de slaap zal rustig zijn en liet ontwaken lekker. 6. Slaap ten minste acht uur: de uren vóór middernacht geven de meeste rust. SCHOONHEIDS WENKEN Het uitzicht van den neus. In een eeuw, dat alles nagenoeg moge lijk is, kunnen ook de leelijkste neuzen hervormd en verfraaid worden. Men kan ze langer, korter en rechter maken, ter wijl de liefhebbers van een klassieken neus ook al hun bekomst kunnen krijgen. Moest Cyrano in dezen wondertijd heb ben geleefd, dan gelooven wij zeker dat hij zijn toevlucht zou hebben genomen tot een schoonheidsinstituut. Maar zonder zulke geweldige hervormingen aan ons reukorgaan te laten doen, kunnen wij er toch voor zorgen, dat het model van on zen neus gewijzigd wordt, in den goeden zin mits het nemen van enkele voorzorgs maatregelen, en dat begint dan al onge veer bij de wieg af. Het laat zich begrij pen dat het de moeders zijn die bier de neusleiding op zich zullen nemen. Zij zul len maken dat de kinderen niet met den vinger in den neus zitten, den neus niet tegen het raam drukken, en dat zij bij het slapen niet op den neus liggen. Wanneer een kind een breeden neus heeft, zal de moeder iederen dag gedurende enkele mi nuten et neusje masseeren in de lengte. De roode neuzen zijn heel dikwijls het gevolg van een slechte spijsverteering. Neem dan in elk geval vóór den maaltijd een kofïielepeltje bicarbonaat in een half glaasje water. Vermijd gekruide spijzen, wild alkolische dranken, opgelegde eet waren en zoo meer. Drink tijdens den maaltijd camomille-thee. De neus kan ech ter ook rood zijn, doordat de adertjes die er door Ioopen zeer teer zijn. Heete com- pressen zijn in elk geval aan te raden. In het water kan men ongeveer 10 gram borax op 150 gram water bijvoegen. Men kan ook een potje met rozenwater vul len, en daarin kan men dan den neus ba den. Alhoewel lelieolie een middel is dat vooral voor brandwonden aangeraden wordt, kan men er ook met veel succes den neus mede inwrijven. HUISHOUDELIJKE WENKEN Hoe reinigen wij onze kleeren? Schoonmaaktijd gooit niet alleen onzen geheelen huisraad overhoop, maar ook onze kleerenkast. Daten wij eens zien wat wij zoo al kunnen schoonmaken. Voor eerst zien wij naar de vuile kragen op jassen, japonnen, enz. Die garneeringen, welke vuil zijn, en er niet kunnen wor den afgehaald, houden wij enkele minu ten in benzine, wringen ze goed uit en desnoods gaan wij er met een zacht schuiertje over heen. Wit vilten hoeden kunnen weer mooi worden door het vilt met warm droog meel in te wrijven. Natuurlijk gaat men bij zooiets voorzichtig te werk. Niet den ken O ik heb nu vijf minuutjes, even dat hoedje reinigen. Neen doe dergelijke werkjes liever op uw gemak. Wit leeren schoenen krijgen weer haar vroegeren glans en smetteloosheid terug wanneer men ze inwrijft met een lapje gedrenkt in water met tetra of water met ammoniak een mengsel van 50 percent ongeveer. Maar maak het lapje alleen maar vochtig, dus niet kletsnat, want de ammoniak zou het leer kunnen bescha digen. Handschoenen van zacht leer, mits niet te licht van kleur, kunnen worden schoon gewreven door een stukje vlakeom, waar mee men zachtjes over de vuile plekken strijkt. De gom moet echter heel zacht eu schoon zijn. ALLERLEI Het schoonmaken van vazen en karaffen. Deze kunnen door de plantensappen die uit Ce. bladeren en stengels trekken, groen- achf'g aangeslagen zijn. maar bovendien vormt.i zich doffe randen door de kalk- bestanddeelen uit hard water. Hierdoor ontstaan vuile kringen in de vazen, die door gewoon afwaschen niet te verwij deren zijn. Om het glas schoon te krijgen kan de vaas of karaaf geschud worden met een weinig wa'er en een van de vol gende middelen wit zand en azijn, eier schalen, krantensnippels en Brusselsehe aarde of heel kleine kiezelsteentjes. Voor zeer hardnekkig vuil kan men zeer ver dund zoutzuur toepassen, maar omdat dit vergift is, moet men zorgvuldig naspoe len. Met een zacht schuurmiddel, cmder ander Vim aan een lapje, kan men een wijde vaas, waar men met de hand in kan. ook heel gemakkelijk reinigen. Kof fiedik en theebladeren zijn voor glaswerk geen goede middelen omdat zij een vetti- gen neerslag achter laten. Likeurkaraffen die* doffe kringen heb ben door het indampen van rooden wijn of port. worden weggezet met wat aikohol of spiritus, totdat de aanslag opgelost is. Na het schudden of schuren wordt het glaswerk afgewasschen in niet te heet zeepsop, waarna het met een linnen doek afgedroogd wordt, omdat linnen geen pluisjes op het glas achter Iaat. Smalle vazen laat men uitdruipen of men zuigt het vocht op met een kwast geknipt fil treerpapier. Als het goed gedroogd is blijft kTistal of glas langer helder. LEVENSWIJSHEID Alle vrouwenkleeding in alle tijden en alle landen is uiting van den eeuwigeif strijd tusschen den toegestanen wensch van zich te kleeden en den niet toegesta nen wensch van zich te ontkleeden. (Lin Yutang in «Vogue»), TANTE BARBARA. IBBBBBBBBBBBSBaaaaEBSEBaBBBB AFSTAPPEN en UITSTAPPEN. In vroeger jaren v:iren we gewoon in het spoorwegstation te hooreii roepen, eerst in het Fransch: Tout le monde descend en daarna in ome taal: Alleman afstappen.' Afstappen is in zulk geval echter geen alge meen Nederlandsch, tcèl Zuid-Nederlandsch woordgebruik, dus een afwij* king van het algemeen Nederlandsch. Bij het spoorwegverkeer wordt in algemeenen zin UITstappen gebe zigd. als het tegenovergestelde van instappen, en wel in de bete'ekenis van uit het rijtuiq stappen, hetzij omdat men op de plaats zijner bestemming is, hetzij omdat men in een ander rijtuig moet plaats nemen (overstappen; bv. ge moet te Kortrijk overstappen) In algemeen Nederlandsch luidt dan ook de hierboven bedoelde waar- schuiving: Alles uitstappen! ojwel Allen uitstappen! ofwel Allemaal uit stappen! of ook nog Alle reizigers uitstappen! Afstappen is daarentegen het rijtuig ergens verlaten met het doel om er te vertoeven: men stapt daar af waar men voor eenigen tijd zijn intrek neemt. In de algemeene taal wordt afstappen, evenals overigens afstijgen ge bruikt om daarmede te bedoelen: uit een rijtuig of van een rijdier stappen. Zoo zegt men: de kar, waarvan de beide mannen afstapten, zag er 'oe- modderd uit. Ook wordt het werkwoord absoluut gebruikt, b.v.: het rijtuig hield voor de herberg stil, en de beide mannen stapten af. (Maandblad V.B.O., Maart 1938.) V.B.O. Bijdragen: Beschermend Lid: fr. 100 of 50; Steunend lid: fr. 25; Gewoon Lid: fr. 15; Studenten en inwonende Leden: fr. 5. Postrekening 412.386, V.B.O., Deurne-Antwerpen. IBBBI uitvinding, waarop ik doel, spoedig vol tooid zou worden. Ik wist, dat professor Evan, ijverig werker als hij was, zich hier weer geheel daarmede bezig zou houden. Een der detectives, die bij het verhoor aanwezig was, verzocht den rechter van instructie een vraag te mogen doen, het geen hem werd toegestaan. Mijnheer Van Gielen, zelde hij, zou u er bezwaar tegen hebben te zeggen, wat soort uitvinding het was waarmee de vermoorde zich bezig hield? De bankier stelde den rechter een we dervraag. Moet ik die vraag beantwoorden, vroeg hij. Neen. antwoordde de rechter, tenzij dat daardoor eenig licht verspreid wor den kan over de aanleiding tot de mis daad die ons bezig houdt. Dat is niet het geval. Ik kan wel zeggen, dat zijn onderzoekingen legen op het gebied van de scheikunde, zoeals u trouwens wel raden kunt. Maar wat wij Sloopten te vinden is van geen belang, aangezien wij geen vreemden in ons ver trouwen genomen hadden. U begrijpt ik zou het geheim liefst ook nu nog be waren. Dat begrijpen wij volkomen. Wij danken u zeer voor uw uitvoerige inlich tingen. Alleen dit nog. Denkt u, dat dege ne die tot professor Evan dien dreigbrief richtte, degene, die hem vergift wilde toe dienen en de man, die hem den moor denden dolk in de borst stootte dezelfde persoon geweest is? Of dat tenminste dezelfde persoon achter deze misdrijven staat? Ja daar heb ik nog geen oogenblik aan getwijfeld. Men kan toch moeilijk veronderstellen dat opeens meert'-ren den professor, die niemand kwaad deed. naar het leven zouden staan. Dat kan men inderdaad moeilijk veronderstellen. Maar dan is er in het geheele geval toch iets absoluut onver klaarbaars, of het spoor van den mis dadiger moet al heel spoedig te ontdek ken zijn. li!lilWilliMIMI!ll(l!llllliil!IIBIIIII!lll!l!l!!lll!!l!!IIIHIIIIII!ln!lll!ll!illillllll!lll!illl!!ll!!lll!l!llil!llllilllll!!!ll!l!lllllllllllllll!ll! (Bij de Groote Post) iraiswii ■■■■■UBBBHMilBHHflMHMHlHHiUMHMUHBMSIHHUH Wat bedoelt u, vroeg Van Gielen. Ik bedoel dit. Gistermiddag werd ge poogd den professor te vergiftigen. Dat mislukte en daarna pas kwam het plan op, dat hij hierheen zou gaan. Dit moet de moordenaar geweten hebben. Hij moet het als het ware direct geweten hebben. Welnu het moet mogelijk zijn na te gaan, wie daarvan op de hoogte waren, van zijn personeel bijvoorbeeld. Ik ben zeker, dat niemand ervan op de hoogte was. De professor was waarlijk de man niet om het te vertellen. Van af het oogenblik, dat hij ontdekte, dat zijn rum vergiftigd was, moest hij z'n dienst personeel wantrouwen. Hij heeft er niet over gesproken. Hij is tusschen half acht en acht uur met z'n dochter naar het Academisch Ziekenhuis gegaan. Als er iemand bij hem thuis in de misdaad de hand had. moet het dezen keer niet meer dan natuurlijk voorgekomen zijn, dat z'n slachtoffer zich ziek geveelde en naar het ziekenhuis ging. Het is ook absoluut uit gesloten, dat men onze afspraak beluis terd zou hebben. Zijn dochter Alice lieeft haar vader niet v.eer verlaten, zij zou er zeker met niemand over spreken. Verder wist niemand ervan dan ik, mijn zoon en diens vriend. Ik heb zelf een telegram afgegeven aan het adres van den huisbe waarder hier, dat hij dien avond nog lo gees verwachten kon. Wie heeft dat telegram weggebracht? Ik heb het zelf naar het telegraaf kantoor gebracht. Stond er toen niemand bij het Joket? Neen niemand. De juffrouw die het aannam telde de woorden en ik betaalde het opgegeven bedrag. Hoe laat gaf u het telegram af? Het zal bij zevenen geweest zijn De rechter gaf een rechercheur fluis terend een bevel, waarop deze zich ver wijderde. Toen vroeg hij weer: Behalve u. wist er dus niemand iets van dan uw zoon en diens vriend. Maar wie heeft het gezelschap hierheen ge reden? Mijn chauffeur. Hij is absoluut be trouwbaar. ïk heb hem, toen ik van het telegraafkantoor terugkwam laten zeggen, dat hij om kwart vóór acht met onzen reisauto voor de deur moest staan. Pas toen hij daar stond heeft mijn zoon hem gezegd, dat hij naar het ziekenhuis rijden moest en dan naar dit buitengoed. Wist hij den weg daarheen? Ja, want eenige weken geleden, toen ik het koopen wilde, heeft hij mij hier heen gebracht. Al zou hij van z'n tocht hierheen iemftnd kennis hebben willen geven, hij zou het niet hebben gekund. Hij wist bovendien niet, wie ei-mee zou den gaan. De rechter wendde zich tot Antoon Van Gielen. Mijnheer Van Gielen, zeide hij, heeft u mogelijkerwijs met iemand gesproken over den te makcu autotocht naar hier. Met niemand antwoordde deze. dat weet ik zeer beslist Mijn vader had dit trouwens absoluut verboden. En u mijnheer Werner? Frits Werner antwoordde eveneens ont kennend. U moest zich voor de reis toch ge reed maken. Bedenk u eens. is u mis schien niet een woord ontvallen, waaruit iemand zou kunnen opmaken, wat gij van plan waart Neen. antwoordde Frits Werner. Ik I ben naar huis gegaan en heb mijn hos pita gezegd, dat ik voor een paar dagen op reis ging. Zij vroeg mij, waarheen mijn brieven op te zenden, doch ik heb geen adres opgegeven en ook niet eenige aanduiding gegeven. Toen heb ik het re dactiebureau bezocht en met den hoofd redacteur gesproken, om hem een pear dagen vrij te vragen van ander werk. Maar hij heeft van mij geen nadere bij zonderheden vernomen, geen enkele zelfs. En ik heb op gccnerlei wijze ook maai- iemand inlichtingen gegeven. Als nieuwe getuige kwam nu binnen de directeur van het post- en telegraaf kantoor. Hij vertelde op dc vragen van den rechter van instructie, d-t Mi vijf minuten vóór half a .ht r.L' het tel ".ram De Belg. N. V. Van der Graaf en Cie, 24 Zelfregeeringstr. te Brussel (afdee ling: Handelsinformaties)deelt ons mede: FAILLISSEMENTEN IN BELGIE. Er werden over de week eindigende 21-4-39, in België 19 faillissementen uitgesproken, tegenover 14 over hetzelfde tijdperk van het vorige Jaar. Uitgesproken faillissementen per branche gedurende de week 14-4-39 tot 21-4-39. 12 Diversen. 1 Aannemer. 1 Schilder. 1 Bakker. 4 Vleeschhouwers. In totaal werden er van 1-1-39 tot 21-4-39, ln België, 239 faillissementen uit gesproken, tegenover 223 over hetzelfde tijdperk van 1938. CONCORDATEN. Van 1-1-39 tot 21-4-39, werden in België 80 aanvragen ingediend tot het bekomen van een con cordaat, en 56 aanvragen gehomologeerd, tegenover resp. 65 en 40 over hetzelfde tijdperk van 1938. PROTESTEN. Over de week ein digende 21-4-39, werden ln België 2592 protesten geregistreerd, tegenover 2132 over hetzelfde tijdperk van 1938. Van 1-1-39 tot 21-4-39, werden in Bel gië 34.631 protesten geregistreerd, tegen over 28.460 over hetzelfde tijdperk van het vorige Jaar. Gezien de bekendheid van ons Handels inlichtingen-bureau, vertrouwen Banken,- Industrieelen en Handelaars meer en meer Het incasseeren van hun achterstallige vorderingen toe aan onze Incasso-Dienst. Belg. N. V. VAN DER GRAAF Cie, Zelfregeeringstraat, 24, Brussel-Zuid. Opgericht in 1888. IBBBHBBBBBBBHBBBiJBBBBBIBBHflS' ■■jWÜÊfki. 1 machtig vormend op de Duitsche schrijf taal. Zijn kerkliederen zijn vol innigheid en kracht. 1629. Te Brussel overlijdt Otto van Veen (Otto Venius) leermeester van Peter Paulus Rubens. Geboren te Leiden in 1558. 1756. Robespiere gestorven. 1927. Dood van Rudson Maxim, uit vinder van een rookloos poeder. Dood van Franciska Tubursius, de eerste Duitsche vrouw, die het eerste di ploma van dokter in de geneeskunde be haalde in 1876. 1937. Het luchtschip Hindenburg ver ongelukt te Lakehurst (Vereenigde Sta ten) bij zijn aankomst; 37 dooden en veel èewonden. voor den Beukenhof bestemd, had opge nomen en opgeschreven. De jongen, die de telegrammen buiten de kom der ge meente bestelde, was opgebeld en had het telegram, waarvan hij den inhoud niet kende, per flets naar de Beukenhof ge bracht. De huisbewaarster moest nu nog eens voorkomen en deelde mee dat vóór achten de jongen het telegram bezorgd had. Zij had in de keuken een kop koffie gedron ken. En intusschen was men natuurlijk aan het werk gegaan, om alles voor de gasten klaar te maken. De getuigenissen kwamen alle precies met elkaar overeen. Menschelijkerwijs ge sproken was het absoluut onmogelijk, dat buiten Van Gielen en degenen die in de auto meegevoerd waren ook. maar iemand te voren iets van die reis geweten had. En toch de moordenaar moest er vol komen van cp de hoogte geweest zijn, hij moest hen al vooruit gereisd zijn. Men stond, dat was dc indruk van al len, voor een onoplosbaar raadsel. Ook de onderzoekingen ter plaatse van de misdaad brachten geen voldoende aan wijzingen. Het bleek dat de moordenaar zijn misdaad gepleegd moest hebben ■sieclist enkele minuten voor zijn dochter de kamer binnenkwam: Het raam van de slaapkamer stond open, en men kon ver onderstellen. dat de misdadiger langs een goot omhoog geklommen, en zoo in de kamer gedrongen was. Den moest hij echter zeer lenig geweest zijn en van klei ne gestatte, want een gemakkelijk werk was dit niet. En moeilijk was dan cok te verklaren, dat de professor zoo snel werd overvallen, dat hij niet om hulp roepen of bellen kon. Hij lag weliswaar te bed. maar onder beveik van zijn hand was een schellekoord. En als hij iemand onder het raam door zag klimmen had hij toch tijd moeten hebben alarm te maken. Veel waarschijnlijker leek het de jus titie. dat de moordenaar zich in het huis eedo verborgen hield en dat hij na zijn ZONDAG 30 APRIL 1939: Derde Zondag na Paschen. In het Epistel van den tweeden Zondag na Paschen hoorden wij den H. Petrus in breede, doch duidelijke trekken, den weg afteekenen, dien een christen mensch be wandelen moet, den weg der gerechtig heid, zeggende: «Christus heeft u een voorbeeld nagelaten, opdat gij zijne schre den zoudt volgen... opdat wij aan de zon de gestorven, voor de gerechtigheid zou den leven. En de H. Kerk geeft ons in het dagelijksch Officie van den Paasch- tijd de vermaning van den Apostel Pau lus te overwegen: «Indien gij met Chris tus verrezen zijt, zoekt dan wat daarbo ven is, waar Christus is, aan Gods rech terhand zetelend: zet uw zinnen op het geen boven ls en niet op hetgeen op de aarde is Vandaag echter zal ons in het Epistel de Prins der Apostelen den weg der ge rechtigheid, die leidt tot het bovenaard- sche, wat nader bepalen. Vooreerst ver maant hij tot onderdrukking der vlee- schelijke begeerten, die strijd voeren te gen de ziel, daar de involging van zulke begeerten de eerste en gevaarlijkste stoor nis is der christelijke vreugde. In het tweede deel vinden wij, zooals een Schrif tuur-uitlegger dat noemt, een waren ze denspiegel voor den christen met betrek king tot zijn levenswandel onder de hei denen, de ongeloovigen, de boozen dezer wereld. Hij spoort ons aan tot gehoor zaamheid jegens de overheid, tot liefde onder elkander als broeders, tot gods vrucht. Het Evangelie is een aansporing tot ver trouwen ln de goddelijke Voorzienigheid, die alles ten goede schikt voor die God dienen. «Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: weenen en weeklagen zult ge; doch de we reld zal zich verheugen; gij zult bedroefd zijn, doch uw droefenis zal in vreugde veranderen.Strijdt nu manhaftig gedu rende den korten tijd uws levens hier op aarde en de eeuwige zegepalm zal u ge schonken worden. Onderhoudt nu uw plichten, al kost het u ook moeite; t is toch maar voor een korten tijd en de be looning zal eeuwig duren. Dient den Heer met vreeze ondanks de bestorming der wereldsche vreugden en v<"-maken, en uwe vreugde zal niemand u ontnemen. En ln de Communie zullen wij Denee- ne ontvangen, die onze sterkte is in den strijd, ons geduld in het lijden, onze troost in de verdrukking en die ons is voorgegaan naar den Hemelschen Vader. WEEK-KALENDER 30 Z 3a Zond. na Pa»ch. H. Cath. v. Seacn Evangelie: Jezus voorzat zjine Bemclvaart. 1 M H. Philippus. H. Jacobus 2D H.Athanasius 3 W H. Kruiivinding. H. Alfridis 4 D H. Monica 5 V H.PiusV 6 Z H. Joannes in de Olie 7 Z 4e Zond. na Pasch. H. Stanislas -toj- VERJAARDAGEN 30 APRIL. 1803. Overdracht door Frankrijk van Louisiane aan de Vereenigde Staten. 1919. Eén Mei viering in Parijs ver boden. 1874. Geboorte te Ardooie van den priester-dichter Cyriel Verschaeve. 1909. Geboorte van de Nederlandsche kroonprinses Juliana. 1799. Invoering van de militieloting. Op 30 April kwam voor de eerste maal de toepassing te voorschijn van de rampza lige wet op den verplichten soldatendienst, het jaar voordien door de Republiek ge stemd. Welk een gruw de Belgische jon gelingen van den Franschen soldaten dienst hadden kan men uit het volgende opmaken. De stad Antwerpen moest 303 man leveren. Er boden zich 17 vrijwilli gers aan, en aldus moesten 286 jongelin gen voor hun lot optrekken. Den dag waarop zij zich moesten aanbieden om ingelijfd te worden kwamen er maar 30 af. 72 personen hadden een plaatsvervan ger gevonden, en 184 lotelingen hielden zich verscholen. In andere plaatsen ging het als te Antwerpen, zoodat de Republi keinen moesten op klopjacht gaan om de vluchtelingen te ontdekken. 4BE(SBBSBBBBf!iaB!SBt!BBBKaBBBBB gruwelijke daad volvoerd te hebben door het raam was ontvlucht. Voor deze onderstelling pleitten de spo ren, de men op de vensterbank en aan de regengoot vond, die aantoonden, dat er iemand door het raam geklommen moest zijn. Maar wie? En als de man reeds in het huis geweest was, van waar kwam hij dan, hoe had hij kunnen bin nen dringen. Het bleven vragen, op welke men het antwoord niet vond en de mee ning vestigde zich dan ook weldra, dat men op den Beukenhof niet den sleutel van het raadsel zou opsporen. Misschien zou men in de woning van den professor zelf meer aanwijzingen vinden. Daar was de eerste aanslag op diens leven gepleegd, mogelijkerwijze dat daar een spoor ge vonden werd, dat tct ontdekking zou lei den. Toen dien middag laat, de heeren van de rechtbank naar de stad terugreden, bespraken zii onderweg lang en breed nog alle omstandigheden. Ik ben van oordeel, zei een van hen, dat in lange jaren niet zco een geheim zinnige misdaad in ons land voorgekomen is. De ellendeling, die dezen laffen moord op 'n geweten heeft, is niet de uiterste voorzichtigheid te werk gegaan, hij heeft er voor gezorgd zich op gecnerlei wijze bloot te geven. Hij is even plotseling op gedoken als hij weer schielijk verdween, zonder een spoor na te laten. De anderen knikten, maar de griffier melkte op: Hij mag een voorzichtig misdadiger zijn, aan den anderen kant zou men toch ook van een rcekeloozc vastberadenheid kunnen spreken. De onzichtbare vijand van den professor kondigt hem zijn voor nemen aan. Hij waagt een mislukte po ging, dcnzelfden dag nog cene, om geen paar uren later z'n slachtoffer maar al te goed te treffen. Als een roofdier heeft hij zijn prooi op dc meest beslFM wijze ach tervolgd en niet losgelaten. H»"i moet een vreeselijk geheim achter verscholen zijn en het is niet gelukt ook nog maar een 1 MEI. 1830. Geboorte van Guido Gezelle te Brugge. Hij deed zijn Latijnsche studiën te Roeselare, en werd er na zijn priester wijding leeraar in de klasse van poëzie benoemd. Kloos zegt van hem: De vro me priester Guido Gezelle. in wiens hart de liefde voor Vlaanderens taal. zeden en natuurschoon een geheel vormde met zijn iAnig katholiek geloof is, de zeer onge- meene geheel en al oorspronkelijke dich ter, de zuiver ziende mooi gevoelende mensch, die tot de dichters bil Gods ge nade in de eerste re«-ts behoort. 1873. Dood van den Engelschen ont dekkingsreiziger David Livingstone. Hij ging in 1840 als zendeling naar Zuid-Afri- ka, ontdekte o. a. het Ngami moeras, den Victoriaval, de bronnen van tien Kongo, het Njassameer en trok dwars door Zuid- Afrika van Loanda langs den Zr.mbesl naar de Oostkust. 1890. Instelling van het Arbeidsfeest door de Socialisten; 2 MEI. 1519. Dood van Lionardi da Vinei, Italiaansch schilder, bouwmeester, beeld houwer en natuurkundige. Da Vmci is een meester in het anatomisch schilderen, het heldonker en het uitdrukken der ge moedsaandoeningen op de gels zijner figuren. 1864. Dood te Parijs van den Dait- schen Toondichter Meyerbeer, geboren te Berlijn in 1791. De Antwerpsche gemeenteraad be slist dat voortaan al de stadsbedienden de Nederlandsche taal moeten machtig zijn. 1938. Onder grooten toeloop hebben de begrafenisplechtigheden plaats voor Minister Rubbens te Zele. 3 MEI. 1184. Aankomst van het Heilig Bloed te Brugge. Den 3 Mei 1184 werd het H. Bloed te Brugge gebracht door Diderik van den Elzas, terug van zijne kruisva in Palestina, alwaar hij dien pand om vangen had door toedoen van zijn schoonbroeder Bodewijn III, Koning van Jerusalem. Tot heugenis aan dien eersten H. Bloeddag. zoo luisterrijk gevierd, gaat de jaarlijksche H. Bloedprocessie steeds uit den Maandag na 3 Mei. 1382. In. den slag van Beverhout verslaat Filips van Artevelde met ri: "KW Gentenaars het Fransche leger van Lo dewijk van Male. 1858. Dood van sir Charles Tilston Bright, Engelsch ingenieur, aan wien men de telegrafische kabels moet tusschen En geland en Ierland en tusschen Ierland en Amerika. 1918. Afschaffingen'van de erfenis sen in Rusland. 1938. Hitier vertrekt naar Ttal'ë om een tegenbezoek aan Mussolini te bren gen. 4 MEI. 1382. Vlucht van Lodewijk'van Male. Wij hebben reeds gemeld hoe Lodewijk van Male op het Beverhoutsveld door de Gentenaars verslagen werd. Hij redde zijn leven door in de woning van een ar me weduwe te kunnen vluchten. Dit ge beurde op 3 Mei 1382. 's Anderdaags ver liet hij zijn schuilplaats te midden van den nacht om zich naar de stadsgracht te begeven welke hij in een boot over voer. Eens langs de andere zijde, verdool de hij in de wemelingen, en hij hoorde opeens iemand naderen. Juist had hij zich in een haag verscholen toen hij de stem herkende van Robrecht Maarschalk. Ro brecht bracht den graaf op de baan van Rijsel. Minister Daladier kondigt een nieiL- we devaluatie van de Franschen frank aan, die den volgenden dag gebeurt aaa 179 fr. per pond sterling. 5 MEI. 1604. Dood, te Parijs, van Jean Ni- cot, die den tabak in Frankrijk bracht. 1789. Begin van de groote Fransch» Revolutie. 1821. Napoleon gestorven cp het eiland Ste-Helena. 1835. - Inhuldiging van de eerste Bel gische spoorwegen, tusschen Brussel en Mechelen. Dezen trein reed in den be ginne maar traagjes aan. De ">-ootste snelheid van nu kan er onmogelijk meo vergeleken worden. 1826. Geboorte te Grenade (Spanje) van keizerin Eugenie. 6 MEL 1531. Keizer Karei slaat Maarten Luther in den Rijksban. Hij was de grond legger van het Duitsche protestantisme. Door zijne bijbelvertaling werkto hij (Zie vervolg onderaan 5* kolom). (flBSSBKCBBBBaaHHBiaKBBBi^lifiBfl tipje van den sluier op te lichten, die dit geheim onthult. Maar we zullen het vinden, was het vastberaden antwoord. V. Het lijk van professor Evan was onder groote belangstelling ter aarde bc .Leid. De overledene was geweest een geleerde van naam en de tragische omstandig heden van zijn dood, hadden natuurlijk mèèr nog dan de verdiensten van zijn leven die belangstelling veroorzaakt. In alle bladen was hij om zijn weten schap gehuldigd en zooals wel van zelf spreekt, hield men zich ook bezig r.:et de vraag, welke de uitvinding zou rijn, die door den professor bijna voltoo'd was. Velen waren daarnaar zeer nieuwsgierig en waagden allerlei veronderstellingen, maar de eenige man die hierover inlich tingen kon geven, Van Gielen, bewaarde het stilzwijgen. En zoo moest men rich tot gissingen bepalen. Bi de begrafenis waren noch de zoon van den overledene, noch zijn dochter tegenwoordig. De eerste vertoefde buitens lands. men wist niet eens waar hij zich op het oogenblik precies ophield, terwijl Alice door de vrceselijke gebeurtenissen al te zeer geschokt was, dan dat rij bij de ter aarde bestelling zou kunnen tegen woordig zijn. Haar toestand werd overigens t'.oor de geneeshceren bevredigend geacht, zij werd in een particuliere zickcntnricht'mg ver pleegd ea men had alle reden te hopen, dat haar gezondheid zich spoedig zou herstellen. Zij was eenige drgen na den moord zelfs in zooverre hersteld, dat de onder zoeksrechter haar een verhoor i on af nemen. Haar verklaringen evenwel gaven niet meer licht, zij kwamen volkomen overeen met hetgeen van endera zijde vernomen wts. Zoo bleef alles onbeslist en was er zelfs niemand die met eenigen grond verdacht worden kon. (Nadruk verboden) ('t Vervolgt), A

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1939 | | pagina 9